Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc"

Transkriptas

1 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė 1995 m. liepos 27 d. ir tapo buvusios Kauno valstybinės vandens tiekimo įmonės, kuri buvo įsteigta 1991 m., kai Lietuvos Centrinė vandentiekio ir kanalizacijos tarnyba buvo padalinta į 14 regioninių vandens tiekimo įmonių, teisių perėmėja m. birželio 19 d. Kauno miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl specialiosios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių pripažinimo netekusiu galios įstatymu, priėmė sprendimą pakeisti specialiosios paskirties uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys pavadinimą į UAB Kauno vandenys. Bendrovės buveinės adresas yra: Aukštaičių g. 43, Kaunas, Lietuva. Bendrovė eksploatuoja geriamo ir karšto vandens tiekimo, nutekamųjų vandenų ir lietaus vandens surinkimo tinklus, aptarnaudama gyventojų Kauno mieste ir rajone. ir vienintelis Bendrovės akcininkas yra Kauno miesto savivaldybė. Visos akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 28,96 EUR yra paprastosios ir visiškai apmokėtos. Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro ,16 EUR. Naujas bendrovės įstatinio kapitalo dydis patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vasario 06 d. įsakymu Nr. A-402. Bendrovė ir neturėjo įsigijusi savų akcijų. Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 390 ( 451). Nuo 1998 m. gruodžio 2 d. Bendrovės teikiamų paslaugų tarifus derina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, remdamasi UAB Kauno vandenys pateiktais apskaičiavimais. Sprendimą teikti naujų kainų projektą derinimui Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje priima Bendrovės valdyba. Apie tai, kad Bendrovė numato teikti naujų kainų projektą, raštu informuojama Kauno miesto savivaldybė. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintų kainų pagrindu savivaldybės taryba priimtu sprendimu nustato naujas kainas. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-709 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. O3-128 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo pakeitimo suderino naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas eurais. Šias kainas 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-541 patvirtino Kauno miesto savivaldybės taryba. Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2019 m. kovo 15 d. Bendrovės akcininkai turi įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir reikalauti vadovybės paruošti naujas finansines ataskaitas.

2 2 Apskaitos principai Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės finansines ataskaitas, yra šie: 2.1. Finansinių ataskaitų forma Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, bei galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos Audito ir apskaitos tarnybos Finansinių ataskaitų valiuta Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos nuo Lietuvos Respublikoje įsigaliojusia valiuta - eurais. Euro ir užsienio valiutų santykį kasdien skelbia Europos Centrinis bankas Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, požeminių komunikacijų skaitmeniniai žemėlapiai, VAS apskaitos vadovas, nutekamųjų ir geriamo vandens tinklų žemėlapiai ir kitas nematerialusis turtas, apskaitomi įsigijimo verte atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Bendrovė naudoja tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą ir amortizuoja ilgalaikį nematerialųjį turtą, kuris įsigytas iki 2013 m. per 1 5 metus. Ilgalaikiam nematerialiam turtui, įsigytam 2014 m. ir vėlesniais metais, Bendrovė taiko 3 metų amortizacijos normatyvą tiesiniu skaičiavimo metodu Ilgalaikis materialusis turtas Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas iki 1996 m. sausio 1 d., yra apskaitomas indeksuota įsigijimo verte, atėmus indeksuotą sukauptą nusidėvėjimą bei įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas po 1996 m. sausio 1 d., apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Ilgalaikiam materialiajam turtui, įsigytam iki 1996 m. sausio 1 d., taikomas apskaitos principas, nors ir yra leidžiamas Verslo apskaitos standartų kaip išimtis, neatitinka įprastinių Verslo apskaitos standartų (12 VAS) nuostatų, kurios reikalauja naudoti arba įsigijimo vertę, arba perkainotą vertę. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojami, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir (arba) pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Bendrovės taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nuo yra ne mažesnė kaip 200 eurų, ūkiniam inventoriui 100 eurų, vandens apskaitos prietaisams minimali vertė netaikoma. Ilgalaikio turto, įsigyto iki 2013 m. nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:

3 Pastatai Statiniai ir gręžiniai Vamzdynai Transporto priemonės Mašinos ir įrengimai Matavimo įranga Kitas ilgalaikis turtas metų metai metų 8 36 metai 4 32 metai 4 18 metų 3 60 metų Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. nutarimo Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo, ilgalaikio turto, įsigyto 2014 m. ir vėlesniais metais, nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius: Pastatai Įrenginiai Vamzdynai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kiti įrenginiai ir įrankiai 50 metų 35 metai 50 metų 10 metų 8 metai 5 metai Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertės bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas nepradėtas naudoti Atsargos Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus apskaitytą pasenusių ir lėtai judančių atsargų vertės sumažėjimą. Grynoji realizacinė vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos Gautinos sumos Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi Paskolos Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Paskolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso dieną pagal pobūdį buvo ilgalaikis. Ataskaitiniais finansiniais metais Bendrovė paskolų neturėjo.

4 2.9. Dotacijos ir subsidijos Dotacijos ir subsidijos (toliau dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacijų grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinėse ataskaitose pripažįstama panaudota dalimi tiek, kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs turtas ar apskaitomas šio turto vertės sumažėjimas ir pelno (nuostolių) ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis. Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstamos panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija. Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilutėje Dotacijos ir subsidijos Ilgalaikis atlygis darbuotojui Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas kiekvienam iš Bendrovės išeinančiam darbuotojui sulaukusiam pensinio amžiaus priklauso vienkartinė išmoka. Išmokos darbuotojams yra pripažįstamos balanse ir atspindi būsimų mokėjimų dabartinę vertę balanso sudarymo datą. Minėtų išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, naudojant planuojamo sąlyginio vieneto metodą. Ilgalaikio įsipareigojimo darbuotojams dabartinė vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą mokėjimų laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ar nuostoliai pripažįstami iš karto pelno (nuostolių) ataskaitoje. Anksčiau suteiktų paslaugų savikaina pripažįstama sąnaudomis tiesiogiai proporcingomis per vidutinį laikotarpį, kol tampa privaloma mokėti išmoką. Bet koks pelnas ar nuostoliai atsiradę dėl įsipareigojimo sumažinimo ir / ar įvykdymo pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstami iš karto Atidėjiniai Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieno balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjinio suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos Pelno mokestis Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. Pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu Bendrovė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai Bendrovė veiklos nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno. Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti balanso datą. Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas balanse tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose.

5 2.13. Pajamų pripažinimas Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. Pramonės ir prekybos įmonėms bei gyventojams sąskaitos už geriamą vandenį ir nuotekų surinkimo paslaugas pateikiamos kas mėnesį. Komunalinių butų įmonių aptarnaujamos teritorijos gyventojai sąskaitas gauna tiesiogiai iš Bendrovės. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skaičiuojamos sukauptos pajamos, siekiant užfiksuoti apskaitoje per ataskaitinį laikotarpį suteiktas paslaugas, už kurias sąskaitos dar neišrašytos. Užmokestis už nuotekų surinkimo paslaugas, išskyrus stambias pramonės įmones, turinčias nuotekų matavimo skaitiklius, yra nustatomas remiantis prielaida, kad nutekamojo vandens kiekis yra lygus per tą patį laikotarpį patiekto vandens kiekiui. Kitos veiklos pajamos apima ilgalaikio turto pardavimo pelną (nuostolius), vandens skaitiklių patikrinimo, plombavimo pajamas, biodujų pardavimo pajamas, elektros pardavimo pajamas bei kitas pajamas Sąnaudų pripažinimas Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos Užsienio valiutos Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dienai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą Turto vertės sumažėjimas Finansinis turtas Finansinio turto vertės sumažėjimas vertinamas kiekvieną balanso datą. Kai paaiškėja, kad Bendrovė neatgaus viso finansinio turto, apskaityto amortizuota verte, vertės sumažėjimo nuostoliai yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažintų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po vertės sumažėjimo apskaitymo atsitikusiais įvykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra padidinama tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs apskaitytas. Kitas turtas Kito turto vertės sumažėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumažėjimas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymių, kad pripažinti nuostoliai dėl turto vertės sumažėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliai.

6 2.17. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimą. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima amortizaciją, nusidėvėjimą, ilgalaikio atlygio darbuotojams įvertinimą ir vertės sumažėjimo bei pajamų kaupimo įvertinimus. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas Neapibrėžtumai Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža. Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda Pobalansiniai įvykiai Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas reikalauja būtent tokio užskaitymo. Dėl atskirų sumų apvalinimo iki tūkstančių eurų lentelėse skaičiai gali nesutapti, tokios apvalinimo paklaidos šiose finansinėse ataskaitose yra nereikšmingos Reikšmingumas Reikšmingumas gali būti apibrėžiamas įvairiai, pavyzdžiui, sprendžiant, ar bendra finansinėse ataskaitose padarytų klaidų suma neiškraipo jos pateikiamo finansinės padėties ir veiklos rezultatų vaizdo, gali būti pasirinktas vienas iš šių kriterijų: procentas nuo pelno prieš apmokestinimą (nuo 5%); procentas nuo pajamų (nuo 0,5%). Jei Bendrovės ataskaitinių metų rezultatas yra pakankamai teigiamas taikomas 5% nuo pelno prieš apmokestinimą reikšmingumo kriterijus. Jei Bendrovės ataskaitinių metų rezultatas būtų artimas nuliui arba neigiamas (Bendrovė patirtų nuostolių) reikšmingumo kriterijumi būtų laikomi 0,5% nuo Bendrovės pajamų.

7 Pastabos 3 Ilgalaikis nematerialusis turtas Įsigijimo vertė: likutis Įsigijimai 173 Nurašymai (7) likutis Amortizacija: likutis Amortizacija 140 Nurašymai (7) likutis likutinė vertė 362 likutinė vertė 328 Bendrovė neturi viduje susikurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pardavimo savikainos sąnaudas. Didžiąją dalį Bendrovės įsigyto nematerialiojo turto sudaro programinė įranga ir licencijos, kurios amortizuojamos per 3 4 metus.

8 4 Ilgalaikis materialusis turtas Pastatai Statiniai ir mašinos Transporto priemonės Perdavimo ir kiti įrengimai Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai Iš viso Įsigijimo arba indeksuota vertė: likutis Įsigijimai Nurašytas ir perleistas turtas (539) (1.329) (550) (466) - (2.884) Perklasifikavimai (1.807) - likutis Sukauptas nusidėvėjimas: likutis Nusidėvėjimas per laikotarpį Nurašytas ir perleistas turtas (106) (1.226) (537) (318) - (2.187) Perklasifikavimai likutis Vertės sumažėjimas: likutis Nurašytas ir perleistas turtas (198) (198) Vertės sumažėjimas per laikotarpį likutis likutinė vertė likutinė vertė

9 4 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys) Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per 2018 metus sudarė tūkst. eurų, kurio grynoji suma įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą buvo lygi tūkst. eurų, kadangi dalis sąnaudų, lygi tūkst. eurų, buvo sumažinta amortizuojant subsidijų straipsnį balanse tūkst. Eurų Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas, o likusi suma 15 tūkst. Eurų į kitos veiklos sąnaudas. Iki 1996 m. sausio 1 d. hiperinfliacijos laikotarpiu ilgalaikis materialusis turtas buvo indeksuotas keturis kartus. Šio turto perkainojimas atliktas indeksuojant ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą pagal įvairioms turto kategorijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus indeksavimo normatyvus. Įsigaliojus Verslo apskaitos standartams, Bendrovė nekoregavo indeksuoto ilgalaikio materialiojo turto vertės. Indeksuojant ilgalaikį materialųjį turtą (priklausomai nuo jo įsigijimo datos ir ilgalaikio materialiojo turto kategorijos) buvo naudojami šie 4 indeksavimo normatyvai: Ilgalaikio materialiojo turto indeksavimo normatyvai 1991 m. liepos 1 d. indeksavimas 2,2 karto 1992 m. sausio 1 d. indeksavimas 2 5 kartai 1994 m. balandžio 1 d. indeksavimas 1,4 14 kartų 1995 m. indeksavimas 1,6 1,7 karto Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą Nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą likutis ir pasikeitimas per 2018 metus detalizuojami toliau pateiktoje lentelėje: likutis Investuota per metus, įskaitant išankstinių apmokėjimų padidėjimą Perduota į eksploataciją likutis Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių statyba Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune (0003) Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kaune (0006) Kiti projektai (1.807) (1.807) Atsargos Medžiagos Atimti: vertės sumažėjimas (92) (82)

10 Bendrovės atsargų vertės sumažėjimas sudarė 92 tūkst. eurų, Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 10 tūkst. eurų įtrauktas į bendrąsias ir administracines sąnaudas. 6 Pirkėjų įsiskolinimas Gyventojai Pramonės, prekybos įmonės ir biudžetinės organizacijos Atimti: gautinų sumų vertės sumažėjimas (904) (1.044) Iš viso Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimas parodytas žemiau esančioje lentelėje: Bendrai nustatytas vertės sumažėjimas likutis (1.044) Beviltiškų gautinų sumų nurašymas per 81 Papildomas vertės pokytis per 59 likutis (904) Nurašytas beviltiškas iš pirkėjų gautinas sumas didžiąja dalimi sudarė beviltiškos gautinos sumos iš Kauno miesto ir rajono gyventojų. Visų grupių negrąžintiems likučiams realizacinės vertės sumažėjimas buvo įvertintas atskirai remiantis gautinų sumų senėjimo įvertinimu. 7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigai banke Pinigai kelyje Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos Sukauptos pajamos Ateinančių laikotarpių sąnaudos

11 9 Rezervai Privalomasis rezervas Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą reikalaujama suformuoti privalomą rezervą. Į jį įmonės privalo kasmet pervesti 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo sumos. Skirstydama 2017 metų pelną Bendrovė pervedė į privalomąjį rezervą 72 tūkst. eurų, skirstydama pelną į privalomąjį rezervą turės pervesti 5 proc. grynojo pelno, t. y. ne mažiau kaip 84 tūkst. eurų. Kiti rezervai Kiti rezervai suformuoti iš nepaskirstyto pelno dalies, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu pelno paskirstymu. 10 Dotacijos ir subsidijos Likutis sausio 1 d Gauta per laikotarpį Panaudojimas (75) - Amortizacija (2.837) (3.031) Kita (pardavimas) - - Likutis laikotarpio pabaigai Skolos tiekėjams Skola už ilgalaikį turtą Skola pagal projektus Už elektros energiją Kitiems tiekėjams Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai Žemės mokestis - - Mokestis už gamtinius išteklius Taršos mokestis Mokėtinas PVM Nekilnojamojo turto mokestis Kitos mokėtinos sumos

12 13 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai trumpalaikis įsipareigojimas ilgalaikis įsipareigojimas trumpalaikis įsipareigojimas ilgalaikis įsipareigojimas Mokėtini atlyginimai Mokėtinas pajamų mokestis (1) Mokėtinos socialinio draudimo įmokos Sukauptas atostogų rezervas Pensijų fondo sukauptos sąnaudos gruodžio 31d. atlygį darbuotojams sudaro 202 tūkst. eurų įsipareigojimas ( 248 tūkst. eurų), susijęs su būsimomis išeitinėmis išmokomis pensinio amžiaus darbuotojams. Išeitinių išmokų įsipareigojimas paskaičiuotas tiems darbuotojams, kuriems iki pensinio amžiaus likę ne daugiau nei penkeri metai. ir ilgalaikio atlygio darbuotojams pasikeitimas yra apskaitytas Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos sąnaudų straipsnyje. 14 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos Sukauptos audito sąnaudos 9 9 Sukauptos palūkanų sąnaudos - - Sukauptos sąnaudos už vandens netekčių mažinimo studijos atlikimo paslaugas Pardavimo pajamos Vandens tiekimo pajamos Nuotekų tvarkymo pajamos Apskaitos veiklos pajamos Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos

13 16 Pardavimo savikaina Žaliavos ir medžiagos Technologinės medžiagos Kuras Atsarginės dalys Darbo užmokestis Socialinis draudimas Elektros ir šiluminė energija Nusidėvėjimas ir amortizacija Remontas ir eksploatacija Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos Kuras 4 3 Darbo užmokestis Socialinis draudimas Elektros ir šiluminė energija Nusidėvėjimas Audito paslaugos 9 9 Kitos konsultavimo paslaugos Turto vertės sumažėjimai (41) (4) Gamtos išteklių mokestis Nekilnojamojo turto mokestis Žemės mokestis 8 11 Taršos mokestis Kiti mokesčiai Parama 3 9 Kitos veiklos sąnaudos Išskyrus Įmonės teisės aktų nustatytą auditą bei teisės aktų reikalaujamą reguliuojamos veiklos auditą, audito įmonė Bendrovei nesuteikė jokių kitų paslaugų.

14 18 Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) grynasis rezultatas gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Elektros energijos pardavimo pajamos 6 5 Biodujų pardavimo pajamos - - Skaitiklių patikrinimų pajamos Skaitiklių patikrinimų (sąnaudos) (53) (42) Biodujų pardavimo (sąnaudos) (7) (7) Elektros energijos pardavimo (sąnaudos) (6) (5) Ilgalaikio turto pardavimo pajamos (sąnaudos), grynąja verte Kitos veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) grynasis rezultatas gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Palūkanų ir delspinigių pajamos Palūkanų (sąnaudos) - (11) Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte (110) 21 (70) Pelno mokestis Metų rezultatas prieš apmokestinimą Laikinų skirtumų pokyčiai (92) 173 Nuolatiniai skirtumai (568) (185) Apmokestinamas metų rezultatas Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos Praėjusių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas 0 0 Atidėtojo mokesčio pokytis (15) (32) Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje

15 Atidėtojo mokesčio turtas Iš pirkėjų gautinos sumos Atsargos Ilgalaikis atlygis darbuotojams Sukaupimai Atidėtojo mokesčio turtas prieš realizacinės vertės sumažėjimą Atimti: realizacinės vertės sumažėjimas - 30 Atidėtojo mokesčio turtas, grynąja verte Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (716) (788) Atidėtasis mokestis, grynąja verte (523) (539) ir atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai buvo apskaitomi naudojant 15 proc. tarifą. Atidėtojo pelno mokesčio turtas buvo apskaitomas naudojant tarifą, kuris, kaip tikimasi, galios atidėtojo mokesčio realizavimo laikotarpiu. 21 Kiti atidėjiniai Atidėjiniai įsipareigojimams padengti Dėl 2018 metais įvykusios spaudiminės nuotekų linijos avarijos, kurios metu ištekėjo nuotekos, priskaičiuota žala įmonei 133 tūkst.eurų, šiai sumai suformuotas atidėjinys. 22 Finansinis turtas ir įsipareigojimai ir rizikos valdymas Kredito rizika Kredito rizika, arba rizika, jog partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra kontroliuojama taikant kredito sąlygas bei kontrolės procedūras. Bendrovė nepatiria kredito koncentracijos rizikos. Likvidumo rizika Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso - atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai atitinkamai buvo 2,49 ir 2,45 (5,30 ir 5,26 ). Užsienio valiutos rizika Bendrovė su valiutos kurso rizika nesusiduria, kadangi piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai buvo denominuoti eurais.

16 23 Efektyvaus turto valdymo rodikliai Turto grąžos rodiklis (ROA) (grynasis pelnas / visas įmonės turtas * 100) parodo įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Bendrovėje šis rodiklis buvo 0,95. Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) (grynasis pelnas / visas nuosavas kapitalas * 100) parodo akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo efektyvumą. Bendrovėje šis rodiklis buvo 1, Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai Teisiniai ieškiniai 1. Bendrovė APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-191 Dėl projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas (toliau Įsakymas) buvo įpareigota per 60 dienų nuo Įsakymo gavimo dienos grąžinti ,29 Lt ( ,43 EUR) Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų į APVA sąskaitą, o pavėlavus grąžinti mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Bendrovė nesutikdama su Įsakymu pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas įvertinus faktines aplinkybes, t. y. kad ginčijamu Įsakymu administracinė priemonė paramos iš Sanglaudos fondo susigrąžinimas Bendrovės atžvilgiu yra taikoma už pažeidimą, galimai padarytą , t. y. po šio pažeidimo praėjus daugiau nei septyneriems metams, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nustatyta, kad teismas stabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, savo nutartimi administracinę bylą sustabdė kol bus paskelbtas sprendimas LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A /2015 (proceso Nr ). Atsižvelgiant į tai, kad gruodžio 20 d. nutartimi LVAT priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. A /2015 (naujas Nr. A /2017), sausio 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas atnaujino Bendrovės bylos dėl ginčo su APVA nagrinėjimą Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu Bendrovės skundą tenkino bei panaikino APVA direktoriaus įsakymą Nr.T1-191 Dėl projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį, bei tinklų išplėtimas. Bendrovė pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir prašė įvertinti teismo nutarties motyvus dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto senaties termino taikymo ginčo situacijoje ir šią nutarties dalį pakeisti. Apeliacinį skundą pateikė ir APVA. Šiuo metu nėra žinoma posėdžio data. Bendrovės vadovybė tikisi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neturėtų pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuris palankus Bendrovei, todėl atidėjinys, susijęs su šiuo ieškiniu, nėra apskaitytas šiose finansinėse ataskaitose. 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr.eI /2019 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros rugsėjo 13 d. sprendimo dėl pažeidimo Nr. IT03 panaikinimo. APVA nusprendė ,00 EUR projekto Nr APVA-R Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune lėšų pripažinti netinkamomis, t. y. pritaikė 10 proc. finansinę pataisą. 3. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr.eA /2019 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.D1-726 panaikinimo. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymą Nr.D1-726 Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr.VP3-3.1-AM vykdytojui UAB Kauno vandenys grąžinimo, kuriuo nustatė, kad lėšų pervedimo būdu grąžintina netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta Projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra ,22 EUR ir Projekto vykdytojas nurodytą sumą privalo grąžinti ne vėliau kaip per 90 dienų. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr.eA /2019 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.D1-727 panaikinimo. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymą Nr.D1-727 Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM vykdytojui UAB Kauno vandenys grąžinimo, kuriuo nustatė, kad lėšų pervedimo būdu grąžintina netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta Projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra ,10 EUR ir Projekto vykdytojas nurodytą sumą privalo grąžinti ne vėliau kaip per 90 dienų. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr.eA /2019 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro rugsėjo 4 d. įsakymo Nr.D1-742 panaikinimo.

17 rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymą Nr.D1-742 Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V vykdytojui UAB Kauno vandenys grąžinimo, kuriuo nustatė, kad lėšų pervedimo būdu grąžintina netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta Projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra ,99 EUR ir Projekto vykdytojas nurodytą sumą privalo grąžinti ne vėliau kaip per 90 dienų. Bendrovė yra pateikusi skundus dėl aukščiau pateiktų įsakymų Nr. D1-726, D1-727 ir D1-742 panaikinimo. 4. Lietuvos apeliaciniame teisme apeliacine tvarka yra nagrinėjama civilinė byla Nr.e2A-575-XX/2019 pagal ieškovo Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir atsakovo UAB Kauno vandenys apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo lapkričio 9 d. priimto sprendimo civilinėje byloje Nr.e /2018, kuriuo iš dalies buvo tenkintas ieškovo ieškinys: iš UAB Kauno vandenys priteista valstybei EUR žalos aplinkai atlyginimas. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos ginčo suma yra ,30 EUR, t. y. būtent tiek ieškovas prašo priteisti iš UAB Kauno vandenys už neva aplinkai padarytą žalą. Finansinėse ataskaitose yra suformuotas atidėjinys sumai EUR. 5. Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.e /2019 pagal ieškovo ADB Gjensidige ieškinį atsakovui UAB Kauno vandenys dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo. Ieškovo reiškiamo reikalavimo suma ,24 EUR. Byla šiuo metu yra sustabdyta iki kol bus byloje atlikta teismo paskirta ekspertizė. 6. Ieškovas UAB Avelana kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė nustatyti, kad atsakovai UAB Kauno vandenys ir Kauno miesto savivaldybė ieškovui nuosavybės teise priklausančius inžinerinius tinklus naudoja atlygintinai, mokant ieškovui EUR kiekvieną mėnesį, naudojimosi terminas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki minėtų inžinerinių tinklų išpirkimo dienos, įpareigojant atsakovą savo lėšomis padengti visas su minėtų inžinerinių tinklų naudojimu (eksploatavimu) susijusias išlaidas. gegužės 15 d. Kauno apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e /2018 ieškovo UAB Avelana ieškinį atmetė. Ieškovo UAB Avelana gegužės 30 d. apeliacinio skundo ir atsakovo UAB Kauno vandenys birželio 25 d. atsiliepimo į apeliacinį skundą pagrindu Lietuvos apeliaciniame teisme šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla Nr.e2A-204-/2019. Pažymėtina, jog teismo procesas šioje civilinėje byloje nėra užbaigtas. Lietuvos apeliacinis teismas dar nėra paskyręs teisėjo šiai bylai nagrinėti, o taip pat nėra numatęs ir teismo posėdžių datų. 7. kovo 28 d. Ieškovas UAB Norvegijos kontaktai kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo teismo prašė įpareigoti atsakovą UAB Kauno vandenys išpirkti ieškovui nuosavybės teise priklausančius vandentiekio ir nuotekų tinklus, įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu vandentiekio ir nuotekų tinklų nuomos sutartį iki kol bus priimtas sprendimas dėl šių tinklų išpirkimo, nustatyti ieškovui priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų naudojimo išlaidas už vieną mėnesį 51,89 Eur (Romainiškių g., Kaune) ir 55,17 Eur (Saulėgrąžų g., Kaune), priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5 170,50 EUR už naudojimąsi ieškovui priklausančių minėtų vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra už laikotarpį nuo iki ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. kovo 23 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai sprendimu civilinėje byloje Nr. e /2017 ieškovo UAB Norvegijos kontaktai ieškinį atmetė. spalio 2 d. Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2a /2018 nutarė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų kovo 23 d. sprendimo dalį, kuria netenkintinas ieškovo UAB Norvegijos kontaktai reikalavimas dėl atlyginimo iš atsakovo UAB Kauno vandenys priteisimo už naudojimąsi ieškovui priklausančiais Romainiškių g. tinklais už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 1 d. panaikinti ir šioje dalyje perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, o kitoje dalyje Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas UAB Norvegijos kontaktai, vadovaudamasis spalio 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų, nagrinėjančių tarp šalių kilusį ginčą iš naujo, spalio 23 d. nutartimi pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB Kauno vandenys ieškovo naudai 2 167,56 Eur kompensaciją už naudojimąsi tinklais nuo 2012 m. gegužės 23 d. iki 2014 m. lapkričio 1 d.,6 proc. procesines palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB Kauno vandenys šioje byloje yra pateikęs lapkričio 28 d. atsiliepimą į patikslintą ieškinį ir 2019 m. sausio 11 d. tripliką, kuriuose nurodo, jog nesutinka su ieškovo UAB Norvegijos kontaktai patikslintu ieškiniu, mano, kad jis yra nepagrįstas, todėl nuo pareikšto patikslinto ieškinio bus ginamasi teisme. Šiai bylai nagrinėti yra paskirtas teismo posėdis, įvyksiantis 2019 m. balandžio 1 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose. 8. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla Nr.e /2019 pagal ieškovo UAB Statybos valdymo partneriai vasario 27 d. ieškinį atsakovui UAB Kauno vandenys, kuriuo ieškovas teismo prašo įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui pasiūlymą sudaryti ieškovui priklausančių inžinerinių tinklų pirkimo pardavimo sutartį pagal Kauno miesto savivaldybės atlikto nekilnojamojo turto vertinimo duomenis ir sudaryti su

18 ieškovu minėtų inžinerinių tinklų pirkimo pardavimo sutartį, nustatyti, kad atsakovas ieškovui nuosavybės teise priklausančiais inžineriniais tinklais iki jų išpirkimo naudojasi atlygintinai ir priteisti iš atsakovo ieškovui atlyginimą už naudojimąsi šiais tinklais: Eur už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 29 d. iki bylos iškėlimo teisme ir po 167 Eur kas mėnesį už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki inžinerinių tinklų išpirkimo, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos Eur sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško šios priteistos sumos sumokėjimo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB Kauno vandenys šioje byloje yra pateikęs balandžio 12 d. atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog nesutinka su ieškovo UAB Statybos valdymo partneriai ieškiniu, mano, kad jis yra nepagrįstas, todėl nuo pareikšto ieškinio ginamasi teisme. Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e /2019 paliko nenagrinėtu ieškinį dalyje dėl reikalavimo nustatyti, kad UAB Kauno vandenys nuosavybės teise priklausančiais inžineriniais tinklais iki jų išpirkimo naudojasi atlygintinai ir priteisti ieškovei atlyginimą už naudojimąsi šiais tinklais Eur už laikotarpį nuo iki bylos iškėlimo teisme ir po 167 Eur kas mėnesį už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki tinklų iškėlimo bei 6 proc. metinių palūkanų nuo Eur sumos, likusioje dalyje ieškinį atmetė. 25 Susijusių šalių sandoriai Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovė savo susijusia šalimi laiko pagrindinį akcininką Kauno miesto savivaldybę. Bendrovės valdymo organas yra valdyba, kurią sudaro 5 nariai. Bendrovės valdybos nariams mokamas atlygis už valdybos narių pareigų atlikimą. Bendrovė nėra suteikusi jokių garantijų ar laidavimų susijusioms šalims. Kitų reikšmingų sandorių su Kauno savivaldybe ir nebuvo. Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos: gruodžio 31 d. 2017m. gruodžio 31 d. Vadovų skaičius 4 4 Pagrindinis darbo užmokestis Valdybos narių skaičius 5 5 Atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį Atlygis pagal audito komiteto nario veiklos sutartį 4 26 Pobalansiniai įvykiai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. O3E-52 suderino naujas uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Generalinis direktorius Vilius Burokas Vyriausioji finansininkė Daiva Vėberienė

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau