Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo"

Transkriptas

1 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti!

2 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių. Saugumo nuorodų aiškinimas Pavojus Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.! Dėmesio Šis ženklas įspėja dėl galimos materialinės žalos ar žalos aplinkai. Nuoroda Duomenyse, pažymėtuose žodžiu nuoroda, pateikiama papildoma informacija. Paskirtis Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems specialistams. Su šaltnešio apytakos ratu leidžiama dirbti tik įgaliojimus turintiems specialistams. Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik profesionaliems elektrikams. Pirmą kartą eksploataciją pradėti turi įrenginio statytojas arba jo nurodytas specialistas. Reikalavimai Dirbdami laikykitės šalyje galiojančių instaliavimo taisyklių, įstatyminių nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų, įstatyminių aplinkosaugos reikalavimų, profesinių organizacijų nustatytų reikalavimų, atitinkamų DIN, EN, DVGW, STR ir VDE nurodytų darbo saugos taisyklių bei Lietuvoje galiojančio STR. a ÖNORM, EN ir ÖVE. c SEV, SUVA, SVTI, SWKI ir SVGW Darbai su sistema Išjunkite įtampą sistemoje (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir patikrinkite, ar įtampos tikrai nėra. Nuoroda Be reguliavimo elektros grandinės, papildomai dar gali būti keletas galios elektros grandinių. Pavojus Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriomis teka el. srovė, galima sunkiai susižeisti. Kai kuriose elektronikos plokštėse esančiose konstrukcinėse dalyse įtampa dar yra ir išjungus el. tinklo įtampą. Prieš nuimdami nuo prietaisų uždangas palaukite ne trumpiau kaip 4 min., kol įtampa išnyks. Sistemą apsaugokite, kad nebūtų įjungta vėl. 2

3 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos (tęsinys)! Dėmesio Elektrostatinės iškrovos gali apgadinti elektroninius konstrukcinius mazgus. Prieš pradėdami darbą palieskite tinkamus objektus, pvz., šildymo arba vandentiekio vamzdžius, ir neutralizuokite statines įkrovas. Remonto darbai! Dėmesio Saugos funkcijas atliekančių konstrukcinių dalių remontas kelia pavojų saugiam sistemos darbui. Sugedusias konstrukcines dalis reikia keisti originaliomis Viessmann dalimis. Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys Dėmesio! Atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys, kurios nebuvo patikrintos su sistema, gali neigiamai paveikti jos funkcijas. Neaprobuotų komponentų įmontavimas bei neteisėti pakeitimai ir rekonstrukcijos gali pakenkti saugumui ir apriboti garantijas. Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobuotas Viessmann. 3

4 Turinys Turinys Įvadas Funkcijų apimtis Nuostatų lygmenys Valdymo mazgas Veikimo aprašymas Pirminis šaltinis ledo kaupiklis / saulės energijos absorberis os pakopos šilumos siurblys Pakopinė šilumos siurblių sistema Išorinės funkcijos ETĮ blokavimas Papildomi šildymo įrenginiai Geriamojo vandens šildymas Šildymo vandens kaupiklis / hidraulinis indas Šildymo apytakos ratai / vėsinimo apytakos ratas Vėsinimo funkcijos Baseino šildymas Buto vėdinimas Fotovoltiniai įrenginiai Sutrikimų šalinimas Apžvalga Pranešimai Valdymo mazgo ekranas nieko nerodo Diagnozė Diagnozė (techninės priežiūros peržiūros) Sistemos apžvalga Sistema Vėdinimas Šilumos siurblys Šalčio apytakos ratas Energijos balansas Trumpoji peržiūra Sisteminė informacija Vykdymo elementų testas Vykdymo elementų testas (išėjimų tikrinimas) Jutiklių derinimas Tech. priežiūros funkcijos LON abonentų patikrinimas

5 Turinys Turinys Abonentai (Modbus / KM magistralė) Service-Pin Veikimo patikrinimas Nuostatų išsaugojimas ir įkėlimas Reguliatoriaus nuostatos Techninės priežiūros meniu kodavimo lygmuo Parametrų nustatymas Tiekimo būsenos grąžinimas (atstata) Sistemos apibrėžimo parametrų grupė Sistemos apibrėžimo parametrų grupė Sistemos schema! Temperatūros skirtumas šildymo ribai apskaičiuoti! Temperatūros skirtumas vėsinimo ribai apskaičiuoti! Baseinas! A Pakopinės sistemos valdymas! C Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje sistemoje! Išorinis praplėtimas! Sistemos komponentas išoriniam perjungimui! Išorinio perjungimo darbo būsena! Išorinio perjungimo trukmė! Išorinio pareikalav. poveikis šilum.siurbl./šild.ap. ratams! Išorinio blokavimo poveikis šilumos siurbliui / šildymo ap. ratams! Vitocom 100! A Išorinio blokavimo poveikis siurbliams/kompresoriui! B Bendras sistemos paduodamo vandens temperat. jutiklis! Sekos šilumos siurblių skaič.! Pirminio šaltinio parinktis! Saulės en. sistemos oro absorberio įjung. histerezė! Min. pirminio šaltinio temp. saulės en. absorberiui! Min. pertraukos laikas vasaros rež.! Paskutinė kalendorinė savaitė vasaros režimui! Sugedęs absorberio siurblys! Temperatūros jutiklis bivalentiniam režimui! Kompresoriaus parametrų grupė Kompresoriaus parametrų grupė Leidimas kompresoriui! Garintuvo temperatūra atitirpinimui baigti!

6 Turinys Turinys 5012 Kompresoriaus pakopos naudojimo leidimas! Kompresoriaus pakopos galia! Pirminio šaltinio galia! / Kompresoriaus 2 parametrų grupė Kompresoriaus 2 parametrų grupė Leidimas kompresoriui! Kompresoriaus pakopos naudojimo leidimas! Kompresoriaus pakopos 2 galia! Pirminio šaltinio galia! Išorinio šilumos gamybos įrenginio parametrų grupė Išorinio šilumos gamybos įrenginio parametrų grupė B00 Leidimas išoriniam šilumos gamybos įrenginiui! B01 Išor. šilumos gamybos įreng./ mom.šild.v.šildytuvo pirmaeil.! B02 Bivalentinė išorinio šilumos gamybos įrenginio temper.! B0D Leidimas išoriniam šilumos gam. įr. karštam vand. ruošti! B0F Išjungimo riba šilumos siurblys bivalentiniu rež.! B11 Leidimas katilo temp. jutikliui! Karšto vandens parametrų grupė Karšto vandens parametrų grupė Nustatytoji karšto vandens temperatūros vertė Min. karšto vandens temperatūra! Maks. karšto vandens temperatūra! KV temperatūros šilumos siurbliu histerezė! Papildomo šildymo KV temperatūros histerezė! Karšto vandens ruošimo įjungimo optimizavimas A Karšto vandens ruošimo išjungimo optimizavimas C Karšto vandens temperatūra: 2 nustatytoji vertė E Temperatūros jutiklis tūrinio vandens šildytuvo apačioje! Papildomo šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti! Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti K. vandens ruošimo pirmaeil. kombinuot. vandens šildytuve! KV įjungimo bandymai po aukšto slėgio išjungimo! F Leidimas vandens šildytuvo įkrovos siurbliui! Vandens šildytuvo įkrovos siurblio darbo režimas! Saulės energijos parametrų grupė Saulės energijos parametrų grupė A00 Saulės en. regul. tipas!

7 Turinys Turinys 7A01 Maks. kolektorių temperatūra! A02 Saulės kolektorių apytakos rato siurblio įjungimo hister.! A03 Saulės kolektorių apytakos rato siurblio išjung. hister.! A07 Saulės kolekt. ap. r. debitas saulės en. išeigai skaičiuoti! A09 Klaidingos cirkuliacijos pranešimo rodmuo! C0xx Saulės kolektorių reguliavimo modulio, tipo SM1, parametras! Papildomų elektrinių šildymo įrenginių parametrų grupė Elektrinio šildymo parametrų grupė Leidimas momentiniam šild. v. šildytuvui! Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti! Leidimas moment. šildymo vand. šildytuvui patalpų šild Maks. momentinio šildymo vandens šildytuvo galia! A Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai blokuoja ETĮ! B Bivalentinė moment. šildymo vandens šildytuvo temper.! Vidinės hidraulikos parametrų grupė Vidinės hidraulikos parametrų grupė Šilumos siurblys statybų džiovinimui! Grindų džiovinimo laiko progr.! C Paduodama temperat. esant išoriniam pareikalavimui! D Leidimas 3 krypčių perjungimo vožtuvui šildymas / KV! Antrinio siurblio darbo režimas! Ypač efektyvaus cirk. siurblio įsibėgėjimo laikas! C0 Antrinio siurblio 2 darbo režimas! Pirminio šaltinio parametrų grupė Pirminio šaltinio parametrų grupė Pirminio šaltinio darbo režimas! / Pirminio šaltinio reguliavimo strategija! / Kaupiklio parametrų grupė Kaupiklio parametrų grupė Leidimas kaupikliui/ hidrauliniam indui! Kaupiklio temperatūra past. vertės darbo būsenoje! Kaupiklio šildymo temperatūros histerezė! Maks. kaupiklio temperatūra! Kaupiklio temp. riba pastoviosios vertės darbo režimu! Šildymo apytakos ratų / vėsinimo apytakos rato parametrų grupė Šildymo (vėsinimo) apytakos rato parametrų grupė Normali patalpų temperatūra

8 Turinys Turinys 2001 Sumažinta patalpų temperatūra Nuotolinis valdymas! Šildymo charakteristikų kreivės lygis Šildymo charakteristikų kreivės nuolydis A Patalpų temperatūros valdymo signalo poveikis! B Patalpų temperatūros valdymo signalas! E Maks. paduodama šildymo ap. rato temp.! Patalpų temperatūra vakarėlio režimu Vėsinimo parametrų grupė Vėsinimo parametrų grupė Vėsinimo funkcija! Vėsinimo apytakos ratas! Atskiro vėsinimo apyt. rato nustat. patalpų temp. vertė Min. paduodamo vandens temperatūros vertė vėsinant! Patalpų temp. valdymo sign. poveikis vėsinimo ap. ratui! Atskiro vėsinimo apyt. rato patalpų t. jut. kont. formav.! Vėsinimo charakteristikų kreivės lygis Vėsinimo charakteristikų kreivės nuolydis Nuotolinis vėsinimo ap. rato valdymas! Leidimas vėsinimo vandens kaupikliui! FE Aktyvaus vėsinimo leidimas Vėdinimo parametrų grupė Vėdinimo parametrų grupė D00 Leidimas Vitovent! D01 Leidimas elektriniam pašildymo šilumokaičiui! D02 Leidimas hidr. kartotinio pašildymo šilumokaičiui! D05 Leidimas drėgnio jutikliui! D06 Leidimas CO2 jutikliui! D08 Išmetamojo oro temp. esant standartiniam vėdinimui D0A Sumažinto vėdinimo debitas! D0B Vardinio vėdinimo debitas! D0C Intensyvaus vėdinimo debitas! D0F Min. tiekiamojo oro temp. apylankai D18 CO2 vertė debito didinimui! D19 Drėgnio vertė debito didinimui! D1A Aps. nuo užšalimo interv. laikas, vėdinimas! D1B Intens. vėdinimo trukmė! D1D Tikr. patalpų temp. vertės šaltinis! D21 Šild. ap. ratas apylankos sklendės blokavimui! D27 Valdymo įtampos priderin.!

9 Turinys Turinys 7D28 Ventil. valdymo įtampos priderinimui! Fotovoltinės sistemos parametrų grupė Fotovoltinės sistemos parametrų grupė E00 Leidimas energijos vartojimui PV! E02 Šalut. energ. dalis! E04 Elektr. galios riba! E10 Leidimas energijos vart. nust. KV temp E11 Leidimas energijos vart. karštam vandeniui ruošti E12 Leidimas energijos vart. šildymo vandens kaupikliui E13 Leidimas energijos vart. šildymui E21 Nust. temp. vertės pakėlimas karšto vandens kaup. PV E22 Nust. temp. vertės pakėlimas šildymo vandens kaup. PV E23 Nust. patalpų temp. vertės pakėlimas PV Laiko parametrų grupė Laiko parametrų grupė C00 iki 7C06 Automatinis vasaros laiko žiemos laiko perjungimas! Komunikacijos parametrų grupė Komunikacijos parametrų grupė Šilumos siurblio numeris pakopinėje sistemoje! Leidimas LON komunikaciniam moduliui! LON abonento numeris! LON klaidų sekiklis! LON sistemos numeris! C Duomenų perdavimo per LON intervalas! FC Lauko temp. šaltinis! FD Siųsti lauko temperatūrą! FE Laiko šaltinis! FF Siųsti laiką! Valdymo parametrų grupė Valdymo parametrų grupė Valdymo blokavimas! Elektronikos plokštės ir jungčių galimybės Elektronikos plokščių apžvalga Nuorodos dėl elektros jungčių Pagrindinė ir praplėtimo elektronikos plokštė Kontaktų formavimo plokštė Vitocal 200-G gnybtų kaladėlės Vitocal 222-G/242-G gnybtų kaladėlės

10 Turinys Turinys (tęsinys) Vitocal 200-A gnybtų kaladėlės Vitocal 200-S gnybtų kaladėlės Vitocal 222-S/242-S gnybtų kaladėlės Reguliatorių ir jutiklių plokštė Vitocal 333-G NC NC elektronikos plokštė EEV elektronikos plokštė [1] EEV elektronikos plokštė [2] EEV elektronikos plokštė [4] AVI plokštė [3] Jutikliai Temperatūros jutikliai Temperatūros jutikliai išoriniame mazge (be ženklinimo) Slėgio jutikliai Slėgio jutiklis ICT Pažymos Atitikties deklaracija Abėcėlinė terminų rodyklė

11 Įvadas Funkcijų apimtis Šioje techninės priežiūros instrukcijoje pateikta tokia šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200, tipo WO1C, Viessmann šilumos siurbliams informacija: Veikimo aprašymas Reguliatoriaus parametrai šilumos siurblio priderinimui prie įvairių poreikių ir eksploatacijos sąlygų Šildymo sistemos ir šalčio apytakos rato diagnostikos galimybės Sutrikimų šalinimo priemonės Elektros jungčių apžvalga Sistemų pavyzdžiai Atitinkamo šilumos siurblio montažo ir techninės priežiūros instrukcija ir Šilumos siurblių sistemų pavyzdžiai. Šilumos siurblio reguliatoriaus funkcijos ir reguliavimo veiksena prie atitinkamo šilumos siurblio priderinama kodavimo kištuku. Todėl ne visuose šilumos siurblių tipuose gali būti naudojamos visos čia aprašytos funkcijos. Papildomai šilumos siurblio reguliatoriuje esančioms funkcijoms įtaką daro pasirinkta sistemos schema ir papildoma įranga. Tipui arba sistemai specifiniai duomenys pažymėti tik tada, jeigu tai daro tiesioginį poveikį šilumos siurblio arba šildymo sistemos veiksenai. Šilumos siurblių rūšys Skirtingoms šilumos siurblių rūšims žymėti naudojami tokie simboliai: : Darbinės terpės / vandens šilumos siurbliai : Oro / vandens šilumos siurbliai su reguliuojamo apsukų skaičiaus kompresoriumi arba be jo : Oro / vandens šilumos siurbliai, skaidytas modelis Šalčio apytakos rato reguliatorius Šilumos siurbliuose gali būti įmontuoti įvairūs šalčio apytakos rato reguliatoriai (šalčio apytakos rato reguliatoriai [0] iki [4]). Šios techninės priežiūros instrukcijos turinys, susijęs tik su tam tikru šalčio apytakos rato reguliatoriumi, pažymėtas atitinkamu simboliu, pvz., [2].! Dėmesio Techninės priežiūros priemonės, netinkančios įmontuotam šalčio apytakos rato reguliatoriui, gali sugadinti prietaisą. Prieš pradėdami darbus šilumos siurblio reguliatoriuje pasižiūrėkite, koks šalčio apytakos rato reguliatorius įmontuotas. 11

12 Įvadas Funkcijų apimtis (tęsinys) Techninės priežiūros meniu: 1. Maždaug 4 s kartu spauskite OK + å. 2. Diagnozė 3. Sisteminė informacija Rodomos sisteminės informacijos paaiškinimas: žr. skyrių Sisteminė informacija. Šalčio apytakos rato reguliatorius Šilumos siurblys Šalčio ap. rato reguliatorius [0] [1] [2] [3] [4] Darbinės terpės / vandens šilumos siurblys Vitocal 200-G X Vitocal 222-G/242-G X Vitocal 300-G X Vitocal 333-G/333-G NC/343-G X Vitocal 350-G X Oro / vandens šilumos siurbliai Vitocal 200-A X Vitocal 300-A, tipas AWCI-AC 301.A/ X AWO-AC 301.A Vitocal 300-A, tipas AWCI-AC 301.B/ AWO-AC 301.B Vitocal 350-A X Oro / vandens šilumos siurbliai, skaidytas modelis Vitocal 200-S X Vitocal 222-S/242-S X X Nuostatų lygmenys Kad valdant šilumos siurblį arba kitus sistemos komponentus būtų išvengta klaidų, ne visuose nuostatų lygmenyse galima naudotis visais meniu. Pvz., reguliatoriaus parametrus galima iškviesti tik specialistui skirtame nuostatų lygmenyje. 12

13 Įvadas Nuostatų lygmenys (tęsinys) Sistemos eksploatuotojas Valdoma pagrindiniame meniu ir išplėstiniame meniu ir tinka asmenims, kurios specializuota šildymo technikos įmonė (specialistas) supažindino su šildymo sistemos valdymu. Pagrindiniame meniu rasite pagrindines valdymo funkcijas ir rodmenis. Pvz., nustatytosios patalpų temperatūros vertės nuostatą arba darbo programos pasirinktį. Išplėstiniame meniu pateikiamos tolesnės funkcijos, pvz., laiko programų nustatymas. Išplėstinio meniu iškvietimui spauskite. Nuostatų lygmens Sistemos eksploatuotojas funkcijas žr. eksploatacijos instrukcijoje. Specialistas Šiame nuostatų lygmenyje prieinamos papildomos funkcijos ir kodavimo lygmens 1 parametrai. Šios funkcijos ir parametrai paženklinti simboliu!. Specialisto nuostatų lygmuo apima ir Sistemos eksploatuotojo nuostatų lygmens funkcijas. Kodavimo 1 nuostatų lygmenyje nuostatas keisti leidžiama tik tiems šilumos technikos įmonės darbuotojams, kurie dalyvavo mokymuose apie Viessmann šilumos siurblius. Kaip iškviesti kodavimo lygmenį 1, žr. 208 psl. 13

14 Įvadas Valdymo mazgas Pagrindinis meniu ŠR Paduod. vand. temp. 40 Vienas žingsnis meniu atgal arba pradėto nustatymo nutraukimas. Žymeklio mygtukai navigacijai meniu arba verčių nustatymui. OK Pasirinkties patvirtinimas arba atlikto nustatymo išsaugojimas. Valdymo nuorodų arba papildomos informacijos apie pasirinktą meniu iškvietimas. Išplėstinio meniu iškvietimas. 14

15 Veikimo aprašymas Pirminis šaltinis ledo kaupiklis / saulės energijos absorberis Vietoj žemės zondų / žemės kolektorių kaip pirminį šilumos siurblio šaltinį galima naudoti ledo kaupiklį ir saulės energijos oro absorberį. Tam Pirminio šaltinio parinktis 7030 turi būti nustatyta ties 1. Terpė ledo kaupiklyje šildoma aplinkinio grunto ir saulės energijos oro absorberio. Šilumos siurblys siurbia iš ledo kaupiklio šią pirminę energiją. Jeigu taip terpė atšąla žemiau užšalimo taško, šilumos siurblys papildomai naudoja kristalizacijos energiją. Ledo kaupiklis ledėja iš vidaus į išorę ir vėl atitirpsta iš išorės į vidų. Vietoj ledo kaupiklio kaip pirminės energijos šaltinis gali būti naudojamas ir tiesiogiai saulės energijos oro absorberis. Tarp pirminių šaltinių perjunginėja 3 krypčių perjungimo vožtuvas. Vėsinimo režimu iš patalpų ištraukta šilumos energija tiekiama į ledo kaupiklį. Ledo kaupiklis šildomas saulės energijos oro absorberiu, jeigu išpildytos visos šios sąlygos (parametrų nuostata Vitosolic): Temperatūros skirtumas saulės energijos oro absorberis ledo kaupiklis > ΔTįjn.. Absorberio temperatūra > Th6įjn.. Temperatūra ledo kaupiklyje < Tvšnust. Pirminio šaltinio įjungimo sąlygos Pirminis šaltinis Ledo kaupiklis Saulės energijos oro absorberis Patalpų šildymas Patalpų vėsinimas Temperatūros skirtumas saulės energijos oro absorberis ledo kaupiklis ĮJN. ĮJN. < 0 ĮJN. IŠJ. > Saulės en. sistemos oro absorberio įjung. histerezė 7031 Absorberio temperatūra Absorberio temperatūra > Min. pirminio šaltinio temp. saulės en. absorberiui ir Pirminė įeinamoji temperatūra yra leidžiamajame diapazone. 15

16 Veikimo aprašymas Pirminis šaltinis ledo kaupiklis / saulės (tęsinys) Papildomai šilumos siurbliui su Vitotronic 200, tipu WO1C, reikalingi elektros prietaisai: Vitosolic 200: Temperatūros skirtumo reguliatorius ledo kaupiklio šildymui iš saulės energijos oro absorberio, nustatytosios temperatūros vertės nuostata. Praplėtimas AM1: Saulės energijos oro absorberio ir ledo kaupiklio kaip pirminio šaltinio perjungimas 3 krypčių perjungimo vožtuvu. Praplėtimas ledo kaupikliui: 3 krypčių perjungimo vožtuvo ir absorberio apytakos rato siurblio valdymo signalai. Vasaros režimas Aukšta temperatūra ledo kaupiklyje, ypač vasarą, sukelia didelį šilumos nutekėjimą į gruntą. Dažnai reikia papildomai šildyti saulės energijos oro absorberiu, o tai didina absorberio apytakos rato siurblio energijos sąnaudas. Siekiant šito išvengti, vasaros režimu maks. ledo kaupiklio temperatūra sumažinama. Vasaros režimas įjungiamas tokiomis aplinkybėmis: Šilumos siurblys kurią nors dieną patalpų šildymui buvo įjungtas trumpiau nei Min. pertraukos laikas vasaros rež Dar nepasiekta Paskutinė kalendorinė savaitė vasaros režimui Eksploatacija su išoriniu šilumos gamybos įrenginiu Jeigu energijos ledo kaupiklyje kiekio nebeužtenka, kaip alternatyvus energijos šaltinis gali būti įjungiamas išorinis šilumos gamybos įrenginys. Tam temperatūros jutikliu ledo kaupiklyje gali būti fiksuojama bivalentinė temperatūra. Kontaktas temperatūros jutikliui formuojamas parametru Temperatūros jutiklis bivalentiniam režimui

17 Pirminis šaltinis ledo kaupiklis / saulės (tęsinys) Absorberio apytakos rato stebėsena Jeigu absorberio apytakos rate yra įmontuotas šilumos kiekio skaitiklis ir jis prijungtas prie Vitosolic, parametru Sugedęs absorberio siurblys 7037 galima įjungti absorberio apytakos rato stebėseną. Jeigu esant aktyviam absorberio apytakos rato siurblio valdymo signalui per 6 h energijos kiekis mažesnis kaip 1 kwh, šilumos siurblio reguliatorius rodo sutrikimo pranešimą 96 Ledo kaup. absorb ap.r.. Tokiu atveju reikia patikrinti absorberio apytakos ratą (pvz., sugedęs absorberio apytakos rato siurblys). Veikimo aprašymas 2-os pakopos šilumos siurblys Kai kuriuos šilumos siurblius galima praplėsti 2-os pakopos šilumos siurbliu (valdomuoju įtaisu). 2-os pakopos šilumos siurblys yra atskiras šilumos siurblys su savu šalčio apytakos rato reguliatoriumi, tačiau be savo šilumos siurblio reguliatoriaus. Todėl 2-os pakopos šilumos siurblį valdo 1-os pakopos šilumos siurblys (pagrindinis įtaisas). Jeigu pareikalauta šilumos galia yra didesnė, nei 1-os pakopos šilumos siurblio, šilumos siurblio reguliatorius įjungia 2-os pakopos šilumos siurblį. Optimizuotam 2-os pakopos šilumos siurblio įjungimui ir išjungimui reikia, kad būtų žinoma abiejų kompresorių šildymo galia. Kaip ir 1-a pakopa, 2-os pakopos šilumos siurblys gali būti naudojamas taip: Patalpų šildymas (vėsinimas) Geriamojo vandens šildymas Baseino šildymas 17

18 Veikimo aprašymas 2-os pakopos šilumos siurblys (tęsinys) Reikalinga parametrų nuostata Šilumos siurblys 1. pakopa (pagrindinis įtaisas) 2. pakopa (valdomasis įtaisas) Parametrai 50xx 51xx Leidimas kompresoriui 5000/ Kompres. galios pakopa 5030/5130 Vertė pagal vardinę šiluminę galią: žr. specifikacijų lentelę. Leidimas kompresoriaus pakopos naudojimui 5012/ iki 15 Nuostata bitų lauke: žr. 209 psl. Pakopinė šilumos siurblių sistema Pakopinę šilumos siurblių sistemą sudaro vienas pagrindinis šilumos siurblys ir iki 4 sekos šilumos siurblių. Kiekviename sekos šilumos siurblyje yra 1 šilumos siurblio reguliatorius. Pagrindinis šilumos siurblys ir sekos šilumos siurbliai kiekvienas gali būti 2 pakopų. Pagrindinis šilumos siurblys valdo šilumos siurblių darbą pakopinėje sistemoje. Pakopinė sistema per LON Šilumos siurblio reguliatoriuje turi būti įmontuoti tokie komunikaciniai moduliai (priedai): Pagrindinis šilumos siurblys: LON komunikacinis modulis pakopinės sistemos valdymo signalams Sekos šilumos siurbliai: LON komunikacinis modulis Priklausomai nuo sistemos įrangos, parametru Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje sistemoje 700C visiems pakopinės sistemos šilumos siurbliams per LON galima kiekvienam atskirai leisti skirtingas funkcijas: Patalpų šildymas (vėsinimas) Geriamojo vandens šildymas Baseino šildymas Galimos kelios funkcijos vienu metu. Patalpų šildymas (vėsinimas) Pagrindinis šilumos siurblys ir sekos šilumos siurbliai hidrauliškai sujungti lygiagrečiai ir kiekvienoje atšakoje yra po atskirą cirkuliacinį siurblį. 18

19 Veikimo aprašymas Pakopinė šilumos siurblių sistema (tęsinys) Hidraulinės instaliacijos schema Atitinkamo šilumos siurblio montažo ir techninės priežiūros instrukcija Geriamojo vandens šildymas Pagrindinio šilumos siurblio ir sekos šilumos siurblių hidraulinio prijungimo variantai: Lygiagrečiai tūrinio vandens šildytuvo paduodamoje linijoje: Kiekviename sekos šilumos siurblyje yra atskiras vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys, kurį, gavęs pareikalavimą iš pagrindinio šilumos siurblio, įjungia sekos šilumos siurblys. Kiekvienas per atskirą 3 krypčių perjungimo vožtuvą Šildymas / geriamojo vandens šildymas lygiagrečiai tūrinio vandens šildytuvo paduodamai linijai: Perjungiama priklausomai nuo pagrindinio šilumos siurblio pareikalavimo atitinkamam sekos šilumos siurbliui. Lygiagrečiai prie bendros antrinio apytakos rato paduodamos linijos: Perjungia centrinis 3 krypčių perjungimo vožtuvas Šildymas / geriamojo vandens šildymas. Jį valdo pagrindinio šilumos siurblio šilumos siurblio reguliatorius. Šilumos siurblio reguliatoriaus integravimas į LON Pavyzdys su pakopine šilumos siurblių sistema ir Vitocom A D LON B LON LON LON C E E D A Pagrindinio šilumos siurblio šilumos siurblio reguliatorius B Sekos šilumos siurblio šilumos siurblio reguliatorius C Vitocom D Galinė varža E LON ryšio linija 19

20 Veikimo aprašymas Pakopinė šilumos siurblių sistema (tęsinys) Parametrų nuostatos A B C Sistemos schema iki Pakopinės sistemos valdymas A Sekos šilumos siurblių skaičius 1 iki Šilumos siurblio numeris pakopinėje 1 iki 4 sistemoje 7707 LON komunikacinis modulis yra 1 1 LON komunikacinio modulio leidimas 7710 LON sistemos numeris iki 5 1 iki 5 LON abonento numeris iki 99 1 iki 99 1 iki 99 To paties numerio negalima priskirti du kartus. LON klaidų sekiklis 7779 Kaip klaidų sekiklis vienoje sistemoje gali būti nustatytas tik vienas reguliatorius. 0 arba 1 0 arba 1 Prietaisas visada yra klaidų sekiklis. Laiko šaltinis 77FE 0 1 Laiko siuntimas 77FF 1 0 Prietaisas priima laiką. Lauko temp. šaltinis 77FC 0 1 Siųsti lauko temp. 77FD 1 0 Duomenų perdavimo intervalas per LON 779C Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje 0 iki 15 0 iki 15 sistemoje 700C Elektrinio šildymo leidimas karštam 0 arba 1 vandeniui ruošti 7901 Leidimas 3 krypčių perjungimo vožtuvui šildymas / KV 730D 0 / 1 0 / 1 20

21 Veikimo aprašymas Išorinės funkcijos Galimos tokios funkcijos: Išorinis pareikalavimas / Išorinis maišytuvas ATID. arba reguliavimo funkcija Išorinis darbo būsenos perjungimas Išorinis blokavimas / Išorinis maišytuvas UŽD. arba reguliavimo funkcija Išorinių funkcijų apžvalga Išorinis pareikalavimas Darbo būsenos perjungimas Jungtis Išorinio pareikalavimo signalas: X3.12 / X3.13 kontaktų formavimo plokštėje (žr. 301 psl.) arba gnybtų kaladėlės (žr. nuo 305 psl.) arba Per KM magistralę tokiais prietaisais: Praplėtimas EA1 (įėjimas DE3) Vitocom Išorinis blokavimas Išorinio blokavimo signalas: X3.2 / X3.14 kontaktų formavimo plokštėje (žr. 301 psl.) arba gnybtų kaladėlės (žr. nuo 305 psl.) arba Per KM magistralę tokiais prietaisais: Praplėtimas EA1 (įėjimas DE2) Vitocom Nuoroda Išorinio blokavimo signalo prioritetas yra aukštesnis už Išorinio pareikalavimo signalą. Signalo poveikis Įjungti kompresorių. Šildymo apytakos ratų maišytuvai ATID. arba reguliavimo režimu. Antriniame apytakos rate paduodamo vandens temperatūrą reguliuoti pagal nurodytą nustatytąją paduodamo vandens temperatūros vertę (žr. toliau). Tam tikrai trukmei perjungti tokių sistemos komponentų darbo būseną: Šildymo ap. ratai Šildymo vandens kaupiklis Tūrinis vandens šildytuvas Išjungti kompresorių. Šildymo apytakos ratų maišytuvai UŽD. arba reguliavimo režimu. 21

22 Veikimo aprašymas Išorinės funkcijos (tęsinys) Išorinis pareikalavimas Darbo būsenos perjungimas Išorinis blokavimas Antrinio apytakos rato nustatytoji paduodamo vandens temperatūros vertė Nuoroda Sistemose su šildymo vandens kaupikliu nurodoma nustatytoji kaupiklio temperatūros vertė. Didžiausia paduodamo vandens temperatūra, gaunama pagal tuo metu galiojančią sistemos komponentų darbo būseną. Nustatytoji vertė nenurodyta Sistemos schema 0 iki 10: Pagal Paduodamą temperat. esant išoriniam pareikalavimui 730C arba analoginiu įtampos signalu prie praplėtimo EA V įėjimo (tiekimo būsenoje 0 iki 10 V atitinka 0 iki 100 C). Gnybtus prie įėjimo DE3 sujungti tiltu. Naudojama aukštesnioji vertė. Nuoroda Apsauga nuo užšalimo neužtikrinta. Leisti papildomi šildymo įrenginiai neįjungiami. Sistemos schema 11: Maks. paduodama temperatūra antriniame apytakos rate (100 % galios pareikalavimas) Parametrų nuostatos Sistemos schema 7000 ties 0 iki 10 Išorinio pareikalav. poveikis šilum.siurbl./ šild.ap. ratams Sistemos schema 7000 ties 0 iki 10 Sistemos komponentas išoriniam perjungimui 7011 Darbo būsena išoriniam perjungimui 7012 Išorinio perjungimo trukmė 7013 Sistemos schema 7000 ties 0 iki 10 Išorinio blokavimo poveikis šilumos siurbliui / šildymo ap. ratams 7015 Išorinio blokavimo poveikis siurbliams / kompresoriui 701A

23 Veikimo aprašymas ETĮ blokavimas Į mažus elektros tarifus dažnai įtrauktas susitarimas, suteikiantis energijos tiekimo įmonei (ETĮ) keletą kartų per parą nutraukti elektros energijos tiekimą kompresoriui ir momentiniam šildymo vandens šildytuvui. ETĮ išjungimo signalą šilumos siurblio reguliatorius gauna per kontaktų formavimo plokštėje esančius gnybtus X3.6/X3.7 arba gnybtų kaladėles (reikalingas bepotencialinis kontaktas). Tam, kad ETĮ blokavimo metu veiktų likusios šildymo sistemos funkcijos, šilumos siurblio reguliatoriaus maitinimo įtampos šiuo atveju išjungti negalima. Todėl šilumos siurblio reguliatorių reikia prijungti prie neblokuojamos el. tinklo jungties. Kartu su fotovoltine sistema Jeigu naudojama savoji elektra, ETĮ blokavimo signalo prijungti negalima. Papildomi šildymo įrenginiai Kaip papildomi šildymo įrenginiai patalpoms šildyti gali būti naudojami momentinis šildymo vandens šildytuvas ir (arba) išorinis šilumos gamybos įrenginys. Abu prietaisus valdo šilumos siurblio reguliatorius. Parametras Išor. šilumos gamybos įreng./ mom.šild.v.šildytuvo pirmaeil. 7B01 apibrėžia, kurį šilumos šaltinį šilumos siurblio reguliatorius įjungia pirmiausia, esant padidintam šilumos poreikiui. Nuoroda Naudoti momentinį šildymo vandens šildytuvą ir (arba) išorinį šilumos gamybos įrenginį galima ne su visais šilumos siurbliais. Išorinis šilumos gamybos įrenginys Šilumos siurblio reguliatorius suteikia galimybę eksploatuoti šilumos siurblį bivalentiniu darbo režimu su išoriniu šilumos gamybos įrenginiu, pvz., skystojo kuro šildymo katilu. Išorinis šilumos gamybos įrenginys hidrauliškai į sistemą integruotas taip, kad šilumos siurblį galima naudoti ir šildymo katilo grįžtamojo vandens temperatūros pakėlimui. Sistemos atskiriamos arba hidrauliniu indu, arba šildymo vandens kaupikliu. 23

24 Veikimo aprašymas Papildomi šildymo įrenginiai (tęsinys) Kad šilumos siurblys galėtų veikti optimaliai, išorinį šilumos gamybos įrenginį reikia integruoti į paduodamą sistemos liniją per maišytuvą (už šildymo vandens kaupiklio). Šis maišytuvas valdomas šilumos siurblio reguliatoriumi. Išorinis šilumos gamybos įrenginys valdomas per bepotencialinį kontaktą (gnybtai 222.3/222.4 praplėtimo elektronikos plokštėje). Patalpų šildymas Bivalentinis režimas Jeigu susilpninta lauko temperatūra žemesnė už Bivalentinę išorinio šilumos gamybos įrenginio temper. 7B02, reguliatorius duoda leidimą išoriniam šilumos gamybos įrenginiui. Išorinis šilumos gamybos įrenginys įjungiamas, jeigu vien tik šilumos siurblys šilumos pareikalavimo patenkinti negali (bivalentinis lygiagretusis režimas). Virš bivalentinės temperatūros išorinis šilumos gamybos įrenginys įjungiamas tik tada, jeigu šilumos siurblys neįsijungia dėl sutrikimo arba jeigu gautas ypatingas šilumos pareikalavimas, (pvz., apsauga nuo užšalimo). Jeigu lauke labai šalta, priklausomai nuo šilumos siurblio tipo gali būti naudingiau, kai dirba išorinis šilumos gamybos įrenginys, šilumos siurblį išjungti (bivalentinis alternatyvusis režimas, Išjungimo riba šilumos siurblys bivalentiniu rež. 7B0F ). Bivalentinis režimas su ledo kaupikliu Jeigu kaip pirminį šaltinį galima naudoti ledo kaupiklį, išorinio šilumos gamybos įrenginio darbas gali būti leidžiamas ir priklausomai nuo ledo kaupiklio temperatūros. Tam ledo kaupiklyje esančiu temperatūros jutikliu turi būti fiksuojama bivalentinė temperatūra ( Temperatūros jutiklis bivalentiniam režimui 7038 ties 1 ). Geriamojo vandens šildymas Žr. skyrių Papildomas geriamojo vandens šildymas papildomo šildymo įrenginiais. Saugos funkcijos Šilumos siurblio reguliatoriuje nėra išorinio šilumos gamybos įrenginio saugos funkcijų. Šilumos siurblio apsaugai nuo per aukštos paduodamo ir grįžtamojo vandens temperatūros reikia naudoti toliau nurodytus apsauginius temperatūros ribotuvus (kiekvieno jungimo riba 70 C). 24

25 Veikimo aprašymas Papildomi šildymo įrenginiai (tęsinys) Patalpų šildymas: Numatyti 2 apsauginius temperatūros ribotuvus tokiose padėtyse: paduodamoje antrinio apytakos rato linijoje prieš momentinį šildymo vandens šildytuvą (jei yra) grįžtamojoje antrinio apytakos rato linijoje (tarp šilumos siurblio ir šildymo vandens kaupiklio) Abu apsauginiai temperatūros ribotuvai elektriniai turi būti prijungti taip, kad atitinkamai būtų išjungiamas išorinis šilumos gamybos įrenginys ir antrinis siurblys. Nuoroda Jeigu grįžtamojo vandens temperatūra antriniame apytakos rate viršija 67 C, antrinis siurblys neįjungiamas. Jeigu pasibaigus Kompresoriaus paleidimo delsai 5008 grįžtamoji temperatūra antriniame apytakos rate yra didesnė už maks. paduodamo vandens temperatūrą antriniame apytakos rate minus 5 K, antrinis siurblys neįjungiamas. Papildomas geriamojo vandens šildymas: Numatyti 1 apsauginį temperatūros ribotuvą tokioje padėtyje: grįžtamojoje antrinio apytakos rato linijoje (tarp šilumos siurblio ir tūrinio vandens šildytuvo) Apsauginis temperatūros ribotuvas elektriniai turi būti prijungtas taip, kad būtų arba išjungiamas cirkuliacinis vandens šildytuvo kaitinimo siurblys, arba 3 krypčių perjungimo vožtuvas Šildymas / geriamojo vandens šildymas būtų nustatomas į Šildymą. Apsauga nuo užšalimo Jeigu katilo vandens temperatūra nukrenta žemiau 5 C, šilumos siurblio reguliatorius parametru Min. išorinio šilumos gamybos įrenginio veikimo trukmė 7B06 nurodytam laikui įjungia išorinį šilumos gamybos įrenginį. Momentinis šildymo vandens šildytuvas Kaip papildomą šilumos šaltinį į paduodamą antrinio apytakos rato liniją galima įmontuoti elektrinį momentinį šildymo vandens šildytuvą. Priklausomai nuo šilumos siurblio tipo, momentinis šildymo vandens šildytuvas gali būti įmontuotas gamykloje, įsigyjamas kaip priedas arba turi būti parūpinamas užsakovo. Šilumos siurbliuose su praplėtimo elektronikos plokšte 2 momentinio šildymo vandens šildytuvo galios pakopos (pvz., 3 ir 6 kw), priklausomai nuo šilumos poreikio, gali būti valdomos atskirai. Esant dideliam šilumos poreikiui, reguliatorius abi pakopas įjungia kartu (pvz., 3 kw + 6 kw = 9 kw, 3 galios pakopa). 25

26 Veikimo aprašymas Papildomi šildymo įrenginiai (tęsinys) Nuoroda Priklausomai nuo šilumos siurblio tipo, naudojami ir kitokių galios parametrų momentiniai šildymo vandens šildytuvai. Galios pakopą galima ilgalaikiai apriboti parametru Maks. momentinio šild. v. šildytuvo galia Kad bet kuriuo atveju būdų patenkinamas galbūt didelis šilumos poreikis tuojau pat po šilumos siurblio įjungimo, šis apribojimas tik įjungus šilumos siurblį netaikomas. Siekiant apriboti bendrąją imamąją elektros galią, šilumos siurblio reguliatorius prieš pat įsijungiant kompresoriui kelioms sekundėms išjungia momentinį šildymo vandens šildytuvą. Po to kiekviena pakopa prijungiama atskirai kas 10 s. Momentinio šildymo vandens šildytuvo gali būti pareikalaujama patalpų ir geriamojo vandens šildymui pagal atitinkamus atskirus kriterijus. Nuoroda Jeigu esant momentinio šildymo vandens šildytuvo pareikalavimui antriniame apytakos rate skirtumas tarp paduodamo ir grįžtamojo vandens temperatūros per 24 h nepakyla bent per 1 K, pasirodo sutrikimo pranešimas AB Moment. šild. v. šild.. Geriamojo vandens šildymas Žr. skyrių Papildomas geriamojo vandens šildymas papildomo šildymo įrenginiais. Leidimai patalpoms šildyti papildomais šildymo įrenginiais Parametras Leidimas išoriniam šilumos gamybos įrenginiui 7B00 Leidimas momentiniam šildymo vandens šildytuvui 7900 Leidimas momentiniam šild. v. šildytuvui patalpoms šildyti 7902 Išorinis šilumos gamybos įrenginys Momentinis šildymo vandens šildytuvas

27 Veikimo aprašymas Geriamojo vandens šildymas Geriamojo vandens šildymas šilumos siurbliu Gamykloje nustatomas geriamojo vandens šildymo šilumos siurbliu pirmaeiliškumas patalpų šildymo (vėsinimo) atžvilgiu. Šią nuostatą keisti leidžiama tik Viessmann sertifikuotai specializuotai šilumos siurblių technikos įmonei. Kol kaitinamas tūrinis vandens šildytuvas, šilumos siurblio reguliatorius išjungia geriamojo vandens recirkuliacijos siurblį. Vandens šildytuvo kaitinimo įjungimas ir išjungimas Jeigu temperatūra ties įjungimo temperatūros jutikliu nukrenta daugiau kaip per KV temperatūros šilumos siurbliu histerezę 6007 žemiau tuo metu galiojančios nustatytosios karšto vandens temperatūros vertės, imamas kaitinti tūrinis vandens šildytuvas. Vandens šildytuvo kaitinimas užbaigiamas, jeigu temperatūra ties išjungimo temperatūros jutikliu pakyla virš nustatytosios karšto vandens temperatūros vertės arba kai tik pasiekiama Maks. karšto vandens temper vandens šildytuvo temperatūros jutiklis, įmontuotas tūrinio vandens šildytuvo viršuje Darbo būsena karšto vandens laiko programoje Vienkartinis geriamojo Viršus Normalus 2 temp. vandens šildymas Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis viršuje ĮJN. IŠJ. IŠJ., tik šilumos siurbliams be integruoto tūrinio vandens šildytuvo Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis Nustatytoji temperatūros vertė vandens šildytuvo kaitinimui išjungti IŠJ., tik šilumos siurbliams su integruotu tūriniu vandens šildytuvu Nust. karšto vandens t Nust. karšto vandens t C 27

28 Veikimo aprašymas Geriamojo vandens šildymas (tęsinys) 2 vandens šildytuvo temperatūros jutikliai, įmontuoti tūrinio vandens šildytuvo viršuje ir apačioje Darbo būsena karšto vandens laiko programoje Vienkartinis geriamojo Viršus Normalus 2 temp. vandens šildymas Vandens šildytuvo ĮJN. ĮJN. ĮJN. ĮJN. temperatūros jutiklis IŠJ. viršuje Vandens šildytuvo IŠJ. IŠJ. IŠJ. temperatūros jutiklis apačioje Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis Nustatytoji temperatūros vertė vandens šildytuvo kaitinimui išjungti Nust. karšto vandens t Nust. karšto vandens t C Nust. karšto vandens t Nuoroda Apatinis vandens šildytuvo temperatūros jutiklis turi būti leistas parametru Temperatūros jutiklis tūrinio vandens šildytuvo apačioje 600E. Darbo būsena Vitotronic 200 eksploatacijos instrukcija 28

29 Veikimo aprašymas Geriamojo vandens šildymas (tęsinys) Papildomas geriamojo vandens šildymas papildomo šildymo įrenginiais Galimi papildomi šildymai: momentinis šildymo vandens šildytuvas (priklausomai nuo šilumos siurblio tipo, įeina į tiekimo komplektaciją, priedas arba parūpinamas užsakovo) išorinis šilumos gamybos įrenginys arba elektros kaitintuvas (priklausomai nuo šilumos siurblio tipo, priedas arba įrengiamas užsakovo), įmontuotas į tūrinį vandens šildytuvą. Nuoroda Elektros kaitintuvui ir išoriniam šilumos gamybos įrenginiui negalima vienu metu suteikti leidimo geriamajam vandeniui šildyti. Šilumos siurblio reguliatoriuje integruota apkrovos tvarkyklė nusprendžia, kurio iš papildomų šildymų pareikalauti. Išoriniam šilumos gamybos įrenginiui teikiama pirmenybė prieš momentinį šildymo vandens šildytuvą. Nuoroda Išorinis šilumos gamybos įrenginys išsijungia, kai tik ties viršutiniu vandens šildytuvo temperatūros jutikliu pasiekiama nustatytoji temperatūros vertė minus 1 K histerezė. Papildomas šildymas įjungiamas, jeigu ties viršutiniu vandens šildytuvo temperatūros jutikliu temperatūra nukrenta žemiau nustatytosios temperatūros vertės daugiau kaip per Papildomo šildymo KV temperatūros histerezę

30 Veikimo aprašymas Geriamojo vandens šildymas (tęsinys) Leidimai geriamajam vandeniui šildyti Parametras Leidimas papildomam šildymui karštam vandeniui ruošti 6014 Leidimas elektriniam šildymui karštam vandeniui ruošti 6015 Leidimas momentiniam šildymo vandens šildytuvui 7900 Leidimas išoriniam šilumos gamybos įrenginiui 7B00 Leidimas išoriniam šilumos gam. įr. karštam vandeniui ruošti 7B0D Momentinis šildymo vandens šildytuvas Elektros kaitintuvas Išorinis šilumos gamybos įrenginys Geriamojo vandens šildymas saulės energija Priklausomai nuo šilumos siurblio tipo, geriamojo vandens šildymą saulės energija gali reguliuoti tokie komponentai: Šilumos siurblio reguliatoriuje integruota saulės kolektorių įrangos reguliavimo funkcija (jei yra). Išorinis saulės kolektorių įrangos reguliatorius Vitosolic Vitosolic montažo ir techninės priežiūros instrukcija Saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulis, tipas SM1 Saulės kolektorių įrangos reguliavimo modulio, tipo SM1, montažo ir techninės priežiūros instrukcija Integruota saulės kolektorių įrangos reguliavimo funkcija Saulės kolektorių įrangos reguliavimo funkcija reguliuojama per temperatūros skirtumą tarp kolektorių temperatūros jutiklio ir toliau nurodytų temperatūros jutiklių: apatinio vandens šildytuvo temperatūros jutiklio (jungtis prie F7 reguliatorių ir jutiklių plokštėje) ir (arba) saulės kolektorių apytakos rato grįžtamosios temperatūros jutiklio (jungtis prie F18 reguliatorių ir jutiklių plokštėje) Nuoroda Jeigu prijungti abu temperatūros jutikliai, naudojama didesnioji vertė. 30

31 Veikimo aprašymas Geriamojo vandens šildymas (tęsinys) Jeigu temperatūros skirtumas viršija Saulės kolektorių apytakos rato siurblio įjungimo hister. 7A02 vertę, įjungiamas saulės kolektorių apytakos rato siurblys. Saulės kolektorių apytakos rato siurblys išjungiamas pagal tokius kriterijus: Temperatūros skirtumas tampa mažesnis už parametro Saulės kolektorių įrangos apytakos rato siurblio išjung. hister. 7A03 vertę. Pasiekta Maks. karšto vandens temper Kolektorių temperatūros jutiklio arba vandens šildytuvo temperatūros jutiklio trumpasis jungimas arba grandinės nutrūkimas. Balansavimas Žr. parametrą Saulės kolekt. ap. r. debitas saulės en. išeigai skaičiuoti 7A07. Recirkuliacija Sugedus saulės kolektorių apytakos rato atgalinei sklendei, žema kolektorių temperatūra gali saulės kolektorių apytakos rate sukelti nepageidaujamą recirkuliaciją. Jeigu norima, kad tokiu atveju būtų rodomas pranešimas A4 Atgalinė sklendė, tai galima aktyvinti parametru Klaidingos cirkuliacijos pranešimo rodmuo 7A09. Geriamojo vandens šildymo šilumos siurbliu ir papildomais šildymo įrenginiais blokavimas Kol geriamasis vanduo šildomas saulės energija, Nust. karšto vandens t K sumažinama. Apsauga nuo užšalimo Jeigu temperatūra ties vandens šildytuvo temperatūros jutikliu nukrenta žemiau 3 C, šilumos siurblio reguliatorius įjungia papildomą šildymą: momentinį šildymo vandens šildytuvą (priklausomai nuo šilumos siurblio tipo, įeina į tiekimo komplektaciją, priedas arba parūpinamas užsakovo) išorinį šilumos gamybos įrenginį elektrinį kaitintuvą (priklausomai nuo šilumos siurblio tipo, priedas arba parūpinamas užsakovo) Nuoroda Tūrinio vandens šildytuvo apsaugai nuo užšalimo šilumos siurblio reguliatorius elektrinį šildymą įjungia ir tada, jeigu šie papildomi šildymo įrenginiai ir nėra leisti geriamojo vandens šildymui ( Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti 6015 ties 0 ). 31

32 Veikimo aprašymas Geriamojo vandens šildymas (tęsinys) Šildymas apsaugai nuo užšalimo baigiamas, jeigu temperatūra ties viršutiniu vandens šildytuvo temperatūros jutikliu pakyla virš 10 C. Šildymo vandens kaupiklis / hidraulinis indas Šildymo vandens kaupiklis Kai yra šildymo apytakos ratų su maišytuvu, būtina numatyti šildymo vandens kaupiklį. Sistemos schemos 1 ir 2: Šildymo vandens kaupiklis turi būti leidžiamas parametru Leidimas kaupikliui/ hidrauliniam indui Sistemos schema 3 iki 10: Šildymo vandens kaupiklis leidžiamas automatiškai. Funkcijos: ETĮ blokavimo laiko padengimui: Šildymo vandens kaupiklis aprūpina šildymo apytakos ratus šiluma ir šio blokavimo laiko metu. Hidrauliniam antrinio apytakos rato ir šildymo apytakos ratų debitų atskyrimui. Jeigu, pvz., šildymo apytakos ratuose debitas sumažinamas termostatiniais vožtuvais, antriniame apytakos rate debitas lieka toks pat. Šilumos siurblio veikimo laiko pailgėjimas Dėl didesnio vandens tūrio ir galbūt atskiro šilumos gamybos įrenginio uždarymo reikalingas dar vienas arba didesnis plėtimosi indas. Šilumos siurblį apsaugoti pagal EN Nuoroda Kad būtų galima tuo pačiu metu šildyti ir šildymo vandens kaupiklį, ir šildymo apytakos ratus, antrinės pusės debitas kaupiklyje turi pasidalinti. Tam antrinio siurblio debitas turi būti didesnis už bendrą visų šildymo apytakos ratų siurblių debitą. Hidraulinis indas Hidrauliniam antrinio apytakos rato ir šildymo apytakos rato debitų atskyrimui. Šilumos siurblio reguliatorius hidraulinį indą traktuoja kaip nedidelį šildymo vandens kaupiklį. Todėl šilumos siurblio reguliatoriuje hidraulinis indas turi būti konfigūruotas kaip šildymo vandens kaupiklis ( Leidimas kaupikliui / hidrauliniam indui 7200 ). Nuoroda Kad žema grįžtamoji šildymo apytakos ratų temperatūra būtų kuo pilnutiniau perduodama antrinio apytakos rato grįžtamajai linijai, šildymo apytakos rato pusės debitas turi būti didesnis už šilumos siurblio antrinės pusės debitą. 32

33 Šildymo vandens kaupiklis / hidraulinis indas (tęsinys) Šildymo vandens kaupiklio kaitinimas šilumos siurbliu Veikimo aprašymas Kaitinimo įjungimas ir išjungimas Jeigu kaupiklio temperatūra nukrenta žemiau tuo metu galiojančios nustatytosios kaupiklio temperatūros vertės daugiau kaip per Kaupiklio šildymo temperatūros histerezę 7203, pradedamas kaitinti šildymo vandens kaupiklis. Kaitinimas užbaigiamas, jeigu temperatūra ties išjungimo temperatūros jutikliu pakyla virš nustatytosios kaupiklio temperatūros vertės arba kai tik pasiekiama Maks. karšto vandens temperatūra Nuoroda Kaupiklio temperatūros jutikliui sugedus, šildymo vandens kaupiklio kaitinimas užbaigiamas tuojau pat. Kaupiklio temperatūros jutiklis Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis Nustatytoji kaupiklio temperatūros vertė, pasiekus kaitinimas išjungiamas. Darbo būsena šildymo vandens kaupiklio laiko programoje Viršus Normali Pst. vertė ĮJN. ĮJN. ĮJN. IŠJ., priklausomai nuo to, ties kuriuo jutikliu pirmiausia pasiekiama nustatytoji vertė IŠJ. IŠJ. Visų prijungtų šildymo apytakos ratų didžiausia paduodamo vandens temperatūra Kaupiklio temperatūra pastoviosios vertės darbo režimu 7202 Darbo būsena Vitotronic 200 eksploatacijos instrukcija. 33

34 Veikimo aprašymas Šildymo vandens kaupiklis / hidraulinis indas (tęsinys) Šildymo vandens kaupiklio šildymas papildomu šildymu Kaip papildomą šildymo vandens kaupiklio šildymą galima naudoti tik momentinį šildymo vandens šildytuvą, kadangi momentinis šildymo vandens šildytuvas yra hidrauliškai integruotas į paduodamą antrinio apytakos rato liniją. Išorinis šilumos gamybos įrenginys per maišytuvą integruotas į paduodamą sistemos liniją už šildymo vandens kaupiklio. Taip šildymo apytakos ratai šildomi tiesiogiai. Išoriniu šilumos gamybos įrenginiu šildymo vandens kaupiklis šildomas netiesiogiai per šildymo apytakos ratų grįžtamąją liniją. Šildymo vandens kaupiklio šildymą momentiniu šildymo vandens šildytuvu žr. 25 psl. Apsauga nuo užšalimo Jeigu temperatūra ties kaupiklio temperatūros jutikliu nukrenta žemiau 3 C, šilumos siurblio reguliatorius tuojau pat įjungia ir momentinį šildymo vandens šildytuvą. Šildymas apsaugai nuo užšalimo baigiamas, jeigu temperatūra šildymo vandens kaupiklyje pakyla virš 10 C. Nuoroda Galbūt aktyvintas momentinio šildymo vandens šildytuvo blokavimas patalpų šildymui ( Leidimas moment. šildymo vand. šildytuvui patalpų šild ties 0 ) neveikia. Šildymo apytakos ratai / vėsinimo apytakos ratas Nuorodos dėl minimalaus debito Šilumos siurbliams antriniame apytakos rate reikalingas minimalus debitas, kuris turi būti būtinai užtikrinamas. Nuoroda Darbinės terpės / vandens šilumos siurbliams minimalus debitas turi būti išlaikomas ir pirminėje pusėje. 34

35 Veikimo aprašymas Šildymo apytakos ratai / vėsinimo apytakos ratas (tęsinys) Minimalūs debitai Atitinkamo šilumos siurblio montažo ir techninės priežiūros instrukcija. Sistemos su nedideliu vandens kiekiu Kad šilumos siurblys dažnai neįsijunginėtų ir neišsijunginėtų, sistemose su nedideliu vandens kiekiu (pvz., šildymo sistemose su radiatoriais) reikia naudoti šildymo vandens kaupiklį. Sistemos su dideliu vandens kiekiu Sistemose su dideliu vandens kiekiu (pvz., grindų šildyme) šildymo vandens kaupiklis nebūtinas. Šiose šildymo sistemose grindų šildymo, esančio toliausiai nuo šilumos siurblio, šildymo apytakos ratų skirstytuve reikia sumontuoti pertekėjimo vožtuvą. Tada ir esant uždarytiems radiatorių vožtuvams užtikrinamas minimalus debitas. Nuoroda Kai yra šildymo apytakos ratų su maišytuvu, visada būtina naudoti šildymo vandens kaupiklį. Patalpų šildymas (vėsinimas) šildymo (vėsinimo) apytakos ratu Šilumos siurblio reguliatorius gali siųsti valdymo signalus į 1 šildymo apytakos ratą be maišytuvo (A1/ŠR1) ir maks. 2 šildymo apytakos ratus su maišytuvu (A2/ŠR2, A3/ŠR3). Čia 1 iš 3 šildymo apytakos ratų galima naudoti ir vėsinimui (kaip šildymo (vėsinimo) apytakos ratą) arba būti valdomas 1 atskiras vėsinimo apytakos ratas ( Vėsinimo apytakos ratas 7101 ). Nuoroda Jeigu prijungtas atskiras vėsinimo apytakos ratas, šildymo apytakos ratu vėsinti negalima. 35

36 Veikimo aprašymas Šildymo apytakos ratai / vėsinimo apytakos ratas (tęsinys) Šildymo (vėsinimo) apytakos ratų apžvalga Šildymo (vėsinimo) apytakos ratas Valdomas tiesiogiai Valdomas per KM magistralę A1/ŠR1 M2/ŠR2 M2/ŠR2 M3/ŠR3 Atsk. vės. apyt. r. SKK Maišytuvas X X X Šilumos siurblys su maks. 2 X X X šildymo apytakos ratais, iš jų maks. 1 šildymo (vėsinimo) apytakos ratas arba 1 atskiras vėsinimo apytakos ratas. Šilumos siurblys su maks. 3 X X X X šildymo apytakos ratais, iš jų maks. 1 šildymo (vėsinimo) apytakos ratas arba 1 atskiras vėsinimo apytakos ratas. Parametrai 2xxx 3xxx 3xxx 4xxx 71xx Šildymo (vėsinimo) apytakos ratų sistemos komponentai Šildymo (vėsinimo) apytakos ratas Valdomas tiesiogiai Valdomas per KM magistralę A1/ŠR1 M2/ŠR2 M2/ŠR2 M3/ŠR3 Atsk. vės. apyt. r. SKK Maišytuvas X X X Maišytuvo praplėtimo komplektas X Maišytuvo variklis Jungtis prie šilumos siurblio X reguliatoriaus, tiesioginis valdymas 230 V~ signalu Jungtis prie maišytuvo praplėtimo X komplekto Šildymo apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis Jungtis prie šilumos siurblio X reguliatoriaus (F12) Jungtis prie maišytuvo praplėtimo komplekto X 36

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 7 337 AMBIANCE LO2-AM75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 8 258 AMBIANCE LO2-AM90GIEC Sedanas

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

5. ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR ORO KONDICIONIERIAI PAGRINDINĖS ŠILUMOS SIURBLIŲ FUNKCIJOS Funkcijos AMBER NORDIC LOMO NORDIC LOMO ECO Automatinis

5. ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR ORO KONDICIONIERIAI PAGRINDINĖS ŠILUMOS SIURBLIŲ FUNKCIJOS Funkcijos AMBER NORDIC LOMO NORDIC LOMO ECO Automatinis 5. ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR ORO KONDICIONIERIAI PAGRINDINĖS ŠILUMOS SIURBLIŲ FUNKCIJOS Funkcijos AMBER NORDIC LOMO NORDIC LOMO ECO Automatinis veikimas Vėsinimas Šildymas Sausinimas Ventiliatorius

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Microsoft Word - instrukcija V5.doc

Microsoft Word - instrukcija V5.doc Universalus šilumos ūkio valdiklis skirtas valdyti visą individualaus namo šilumos ūkį. Per keletą metų šis projektas iš mėgėjiško pavirto į rimtą profesionalų įrenginį, kuris ir toliau yra tobulinamas.

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau