OBJ_DOKU fm

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "OBJ_DOKU fm"

Transkriptas

1 Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami techninį aptarnavimą, atidžiai perskaitykite! LT (2007/06) OSW

2 Turinys Turinys 1 Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas Saugos nurodymai Simbolių reikšmės 3 2 Komplektacija 4 3 Bendrieji nurodymai Transportavimo ir laikymo sąlygos Įrengimo vieta Minimalios ir maksimalios darbinės temperatūros Šildymo reguliavimas Automatinis nutirpdymas Kontrolinis sąrašas Temperatūros jutiklių padėtys CAN-BUS magistralė Įrenginio sandara 8 8 Montavimo ir techninės priežiūros meniu () 21 9 Meniu apžvalga Parengimas darbui Šilumos siurblio įjungimas Start up (Įjungimas) Galios kontrolinio įtaiso parengimas darbui Kiti nustatymai Patikra, parengus darbui sistemą Šildymo sistemos ištuštinimas Timers (Laikmatis)(Laiko programos) 31 4 Matmenys ir minimalūs atstumai 9 5 Šildymo sistemos prijungimas Šildymo sistemos vamzdžių praplovimas Šilumos siurblio prijungimas prie šildymo sistemos Funkcionavimo aprašymas Šildymo sistemos užpildymas 13 6 Elektros prijungimas Priedai Apsauga nuo perkrovos Avarinis režimas Išorinio bloko elektros laidų montavimas Vidinio bloko elektros laidų montavimas Vidinio ir išorinio blokų elektros laidų montavimas Išoriniai išorinio bloko prijungimai Išoriniai vidinio bloko prijungimai Triktys Alarm history (Pavojaus signalų archyvas) Warning log (Įspėjimų protokolas) Pavojaus signalo pavyzdys: Ekrane nerodomos jokios indikacijos Avarinis režimas Apsauga nuo perkaitinimo Filtras Visi pavojaus signalai ir įspėjamosios indikacijos Pavojaus signalo ekranas Įspėjamoji indikacija Techniniai duomenys Gamykliniai nustatymai Išorinis blokas Logatherm WPL... A ir vidinis blokas Logatherm AW C Triukšmo lygis Temperatūros jutiklių matavimo vertės 44 7 Valdymo pultas Valdymo elementų apžvalga Valdymo pulto funkcionavimas Meniu lygmenys 21 2 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

3 Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas 1 1 Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas 1.1 Saugos nurodymai Bendrieji nurodymai V Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui. Montavimas ir parengimas darbui V Gaminį sumontuoti ir parengti darbui leidžiama tik kvalifikuotam montuotojui. Techninė priežiūra ir remontas V Remonto darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotam personalui. Netinkamai atlikti remonto darbai gali sukelti pavojų naudotojui ir gerokai pabloginti įrenginio funkcionavimą. V Naudokite tik originalias dalis! V Kartą per metus įgaliotas personalas privalo patikrinti įrenginį. 1.2 Simbolių reikšmės Saugos nurodymai tekste žymimi įspėjančiu ženklu ir rašomi pilkame fone. Įspėjamasis simbolis nusako pavojaus dydį, kuris kyla nesilaikant žalos prevencijos reikalavimų. Atsargiai reiškia, kad galima nedidelė materialinė žala. Įspėjimas reiškia, kad galimi lengvi asmenų sužalojimai arba didesnė materialinė žala. Perspėjimai parodo pavojingumo laipsnį tais atvejais, jeigu nepaisoma saugaus darbo nurodymų. Tekste esantys nurodymai žymimi šiuo simboliu. Jie apribojami brūkšniu iš viršaus ir apačios. Nurodymuose pateikiama svarbi informacija tokiais atvejais, kai nesukeliama pavojaus žmogui ir įrangai. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 3

4 OFF 2 Komplektacija 2 Komplektacija T1 T2 T5 2 3 ON I Pav. 1 T1 Paduodamo srauto temperatūros jutiklis T2 Lauko temperatūros jutiklis T5 Patalpos temperatūros jutiklis (priedas) 1 Reguliuojamos kojelės 2 Brošiūra pridedama prie įrenginio dokumentacijos 3 Vožtuvas su filtru 4 Replės filtrui išmontuoti 5 Gaubtas 4 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

5 Bendrieji nurodymai 3 3 Bendrieji nurodymai Įrenginį sumontuoti leidžiama tik įgaliotai specializuotai įmonei. Montuotojas privalo laikytis galiojančių taisyklių ir teisės aktų, taip pat montavimo ir naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų. 3.1 Transportavimo ir laikymo sąlygos Šilumos siurblio išorinį bloką reikia transportuoti ir laikyti tik vertikalioje padėtyje. Šilumos siurblį leidžiama tik paversti, bet ne paguldyti. Šilumos siurblio vidinį bloką draudžiama laikyti ir transportuoti, esant žemesnei nei 0 C temperatūrai. Šilumos siurblio išorinį bloką draudžiama laikyti, esant žemesnei nei 0 C temperatūrai. 3.2 Įrengimo vieta Šilumos siurblio išorinis blokas įrengiamas lauke ant stabilaus ir lygaus pagrindo. Montuotojas, įrengdamas išorinį bloką, privalo atkreipti dėmesį į jo triukšmo lygį ( skyrius psl.). Šilumos siurblio vidinis blokas įrengiamas pastate. Vamzdynas. jungiantis vidinį/išorinį bloką ir šildymo sistemą turi būti kuo trumpesnis. Vamzdžiai lauke turi būti tinkamai izoliuoti. Lydymo ir kondensavimo vanduo iš šilumos siurblio turi nutekėti į pastate įrengtą nuotekų šalinimą. Drenažo vamzdis turi turėti nuolydį ir baigtis virš nuotekų įrenginio. Kadangi šiltas oras iš pastato įsiurbiamas į drenažo vamzdį, šis neužšąla. Taip pat galima drenažo vamzdį nutiesti į lauke esantį lietaus vandens nutekų įrenginį, tačiau šiuo atveju derėtų pasirūpinti šildomuoju kabeliu ( skyrius psl.). Šilumos siurblio išorinis blokas turi stovėti laisvai, kad reikiamas oro debitas galėtų nekliudomai tekėti per garintuvą. Šilumos siurblio išorinį bloką reikia įrengti taip, kad nevyktų šalto oro cirkuliacija. Šilumos siurblio išorinį bloką reikia įrengti taip, kad ant jo nuo stogo nekristų sniegas arba nelašėtų vanduo. Jei to negalima išvengti, ant šilumos siurblio būtina sumontuoti apsauginį stogą. Siekiant išvengti šalto oro cirkuliacijos, apsauginį stogą reikia montuoti mažiausiai 1,5 m virš šiluminio siurblio. 3.3 Minimalios ir maksimalios darbinės temperatūros Maksimali darbinė temperatūra: Šilumos siurblys gali veikti, esant maksimaliai maždaug 59 C grįžtančio srauto temperatūrai. Saugumo sumetimais šilumos siurblys tučtuojau sustoja, jei temperatūra viršija šią vertæ. Jei įrenginys veikia tik su elektriniu šildytuvu, pagal gamyklinį nustatymą darbinė temperatūra apribojama iki 62 C. Tačiau montuotojas gali pakeisti šią vertę, padidindamas ją daugiausiai iki 70 C. Jei nustatyta 65 C vertė, reikia sumontuoti maišytuvą. Minimali darbinė temperatūra: Jei lauko temperatūra yra per žema, šilumos siurblys sustoja. Atsižvelgiant į tai, elektrinis šildytuvas perima visą šilumos generavimą. Jei lauko temperatūra pakyla, šilumos siurblys vėl automatiškai įsijungia. 3.4 Šildymo reguliavimas Reguliatorius šildymui reikalingą šilumos generavimą valdo arba tik pagal lauko temperatūros jutiklį, arba kartu ir pagal lauko, ir pagal patalpos temperatūrų jutiklius. Išsamesnės informacijos apie reguliatorių ieškokite šilumos siurblio išorinio bloko naudojimo instrukcijoje. 3.5 Automatinis nutirpdymas Šilumos siurblio nutirpdymas valdomas šildymo dujų ir ketureigio vožtuvo. Ketureigis vožtuvas apsuka srauto kryptį šaldymo agento kontūre. Šildymo dujos ištirpdo ant garintuvo plokštelių susidariusį ledą. Dėl to šildymo sistemos vanduo atvėsta labai nežymiai. Nutirpdymo proceso trukmė priklauso nuo ledo storio ir esamos lauko temperatūros. Temperatūros jutiklis T11 kontroliuoja nutirpdymo procesą. Taip pat yra ventiliatoriaus nutirpdymo funkcija. Karštas oras pučiamas pro ventiliatorių ir šitaip užkertamas kelias dar kartą susidaryti ledui. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 5

6 3 Bendrieji nurodymai 3.6 Kontrolinis sąrašas V Šilumos siurblio išorinį bloką įrenkite ant stabilaus pagrindo. V Prie šilumos siurblio išorinio bloko sumontuokite paduodamo ir grįžtančio srautų vamzdžius. V Prie šilumos siurblio išorinio bloko sumontuokite drenažo vamzdį. V Sumontuokite vožtuvą su filtru. V Prie šilumos siurblio vidinio bloko sumontuokite paduodamo ir grįžtančio srautų vamzdžius. V Prie šilumos siurblio vidinio bloko sumontuokite drenažo žarną. V Sujunkite šilumos siurblio išorinį ir vidinį blokus. V Prijunkite šildymo sistemą. V Sumontuokite lauko temperatūros jutiklį, o jei pageidaujate, ir patalpos temperatūros jutiklį (priedas). V Prie šilumos siurblio vidinio ir išorinio blokų prijunkite CAN-BUS duomenų magistralę. V Užpildykite ir nuorinkite šildymo sistemą. V Prijunkite maitinimo jungtį, pirminį šildymo siurblį G2, apsaugos nuo įžemėjimo jungiklį (FI apsauginį jungiklį), jei toks yra, ir galios kontrolinį įtaisą. V Prijunkite įrenginį prie pastato elektros skirstomosios spintos. V Įjunkite įrenginį. Valdymo pulte atlikite visus reikiamus nustatymus. V Po pradinės eksploatacijos patikrinkite įrenginį. 3.7 Temperatūros jutiklių padėtys T6 Pav. 2 T10 T11 T12 T8 T9 T I T1 Paduodamo srauto temperatūros jutiklis T2 Lauko temperatūros jutiklis T3 Talpos temperatūros jutiklis T5 Patalpos temperatūros jutiklis T6 Šildymo dujų temperatūros jutiklis T8 Šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklis išj. T9 Šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklis įj. T10 Kondensatoriaus temperatūros jutiklis T11 Garintuvo šaldymo agento temperatūros jutiklis T12 Garintuvo oro temperatūros jutiklis T1 T3 T5 6 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

7 Bendrieji nurodymai CAN-BUS magistralė Šilumos siurblių vidiniame bei išoriniame blokuose esančios valdymo plokštės sujungtos CAN-BUS ryšio magistrale. CAN (Controller Area Network) magistralė yra dviejų laidų sistema, skirta komunikacijai tarp mikroprocesorinių valdymo modulių/plokščių ir sujungimui į bendrą grupę sukurti. Išoriniame šilumos siurblio bloke yra valdymo plokštė (IOB plokštė), kitos valdymo plokštės yra vidiniame bloke. Naudojant CAN-BUS magistralę galima prijungti galios kontrolės plokštę (priedas). Atsargiai: Triktis dėl indukuotų trukdžių. V CAN-BUS magistralę reikia ekranuoti ir tiesti atskirai nuo jėginių 230 V arba 400 V įtampos kabelių. Tinkamas kabelis išoriniam prijungimui yra kabelis ELAQBY 2 2 0,6. Kabelis turi būti daugiagyslis ir ekranuotas. Ekranavimą galima įžeminti tik viename gale arba tik prie korpuso. Maksimalus leistinas kabelio ilgis 20 m. CAN-BUS magistralės negalima tiesti kartu su 230 V arba 400 V įtampos jėginiais kabeliais. Mažiausias atstumas 100 mm. CAN-BUS magistralę leidžiama tiesti kartu su jutiklių kabeliais. Šilumos siurblių vidiniame bei išoriniame blokuose esančioje laisvojoje sujungimų erdvėje išorinę CAN- BUS magistralę reikia tiesti taip, kad ji neliestų 230 V arba 400 V jungčių. Atsargiai: Nesupainiokite 12-V įtampos ir CAN-BUS magistralės jungčių! Procesoriai suges, jei prie CAN-BUS magistralės bus prijungta 12 V įtampos jungtis. V Būkite atidūs, kad keturis kabelius prijungtumėte prie šilumos siurblių vidiniame bei išoriniame blokuose esančių valdymo plokščių kontaktų su atitinkamomis žymomis. Valdymo plokštės sujungiamos keturiomis gyslomis, kurios sujungia ir 12 V įtampos jungtis tarp valdymo plokščių. Valdymo plokštėse yra tam tikros žymos 12 V įtampos ir CAN-BUS magistralės jungtims D Pav. 3 Jungiklis S1 skirtas CAN-BUS sujungimo pradžiai ir pabaigai žymėti. IOB plokštę, esančią šilumos siurblio išoriniame bloke ir galios kontrolės plokštę reikia terminuoti jungikliu S1. Tam jungiklį S1 nustatykite į padėtį Term. Jei naudojate galios kontrolinį įtaisą, vidiniame bloke vietoj CPU plokštės reikia terminuoti šią plokštę. Būkite atidūs, kad terminuotumėte tinkamą plokštę, o visos kitos plokštės būtų priešingoje padėtyje. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 7

8 3 Bendrieji nurodymai 3.9 Įrenginio sandara Pav. 4 Šilumos siurblio vidinio bloko laisvoji sujungimų erdvė 1 Vamzdynas šilumos siurblio išorinio bloko link 2 Maišytuvas 3 Pirminis šildymo siurblys 4 Antrinis šildymo siurblys 5 Trieigis vožtuvas 6 Išleidimo vožtuvas 7 Trieigis vožtuvas 8 Nuotekų rezervuaras 9 Manometras (0,5-1,5 bar) 10 Uždaromasis vožtuvas su atbulinio srauto sklende 11 Šildymo sistemos vandens pripylimo vamzdis 12 Sanitarinio vandens apsauginis vožtuvas C-SIDE Pav. 6 Galios kontrolės plokštė (priedas) I I Pav. 5 Šiluminio siurblio išorinis blokas 1 Žemo slėgio presostatas 2 Techninės priežiūros išėjimas 3 Ketureigis vožtuvas 4 Išsiplėtimo vožtuvas 5 Atbulinio srauto sklendė 6 Kompresorius 7 Aukšto slėgio presostatas 8 Techninės priežiūros išėjimas 9 Sausasis filtras 10 Kondensatorius 11 Stebėjimo akutė 12 Oro išleidimo vožtuvas 8 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

9 Matmenys ir minimalūs atstumai 4 4 Matmenys ir minimalūs atstumai Šilumos siurblio išorinis blokas D Pav. 7 Šilumos siurblio išorinis blokas 1 Šildymo sistemos vandens išvadas (žarna, 1" vidinis sriegis) 2 Šildymo sistemos vandens įvadas (žarna, 1" vidinis sriegis) 3 Elektros kabelio pervadinė įvorė 4 Nutekamoji anga Reikiami vidinio bloko minimalūs atstumai Reikiami išorinio bloko minimalūs atstumai Reikia laikytis minimalaus 300 mm atstumo iki sienos. Reikia laikytis minimalaus 1000 mm atstumo priešais išorinį bloką. Iš šonų reikia laikytis minimalaus 500 mm atstumo. Jei montuojamas apsauginis stogas, reikia laikytis bent 1,5 m atstumo iki vidinio bloko, kad būtų išvengta šalto oro cirkuliacijos. _> 600 _> 25 _> D Pav. 8 Šilumos siurblio vidinis blokas Reikia laikytis minimalaus 600 mm atstumo priešais vidinį bloką. Iš šonų nereikia laikytis jokio atstumo. Tarp vidinio bloko ir kitų tvirtų konstrukcijų, pvz., sienų, kriauklių ir t. t. reikia išlaikyti minimalų 25 mm atstumą. Tinkamiausia įrengimo vieta ant išorinės sienos arba ant izoliuotos pertvaros. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 9

10 4 Matmenys ir minimalūs atstumai Vamzdyno prijungimai Pav. 9 3 Priekinė vidinio bloko pusė 1 Drenažo vandens rinktuvas 2 Šaltas vanduo 3 Karštas vanduo D Vidiniame bloke reikia atlikti šiuos prijungimus: V Nuo drenažo rinktuvo iki nutekamosios angos nutieskite 32 mm nutekamąjį vamzdį. V Šildymo sistemos paduodamo srauto vamzdį prijunkite prie išėjimo, pažymėto žodžiu Paduodamo srauto vamzdis. V Šildymo sistemos grįžtančio srauto vamzdį prijunkite prie išėjimo, pažymėto žodžiu Grįžtančio srauto vamzdis. V Prijunkite šaltą vandenį prie išėjimo, pažymėto žodžiu Šaltas vanduo. V Prijunkite karštą vandenį prie išėjimo, pažymėto žodžiu Karštas vanduo. Išoriniame bloke reikia atlikti šiuos prijungimus: V Nuo drenažo vamzdžio jungties iki nuotekų angos nutieskite 32 mm nutekamąjį vamzdį. Vožtuvo su filtru montavimas V Vožtuvą su filtru sumontuokite kuo arčiau išorinio bloko taip, kad jis būtų horizontalioje padėtyje grįžtančio srauto vamzdyje išorinio bloko link. Vamzdžių matmenys mm Šildymo paduodamas srautas/šildymo grįžtantis srautas Suveržiama žiedinė jungtis Ø 22 Šaltas vanduo/karštas vanduo Suveržiama žiedinė jungtis Ø 22 Šildymo sistemos vandens įvadas, šildymo sistemos vandens išvadas ir drenažas Suveržiama žiedinė jungtis Ø 22 vidiniame bloke Suveržiama žiedinė jungtis Ø 28 išoriniame bloke Drenažas/nutekėjimas Ø 32 abiejuose Lent , D Pav. 10 Vidinio bloko galinė pusė ir vaizdas iš viršaus 1p Į šildymo sistemą grįžtančio srauto vamzdis 2 Šildymo sistemos vandens įvadas (nuo išorinio bloko krypties) 3 Iš šildymo sistemos paduodamo srauto vamzdis 4 Šildymo sistemos vandens išvadas (išorinio bloko kryptimi) 10 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

11 Šildymo sistemos prijungimas 5 5 Šildymo sistemos prijungimas 5.1 Šildymo sistemos vamzdžių praplovimas Šilumos siurblys yra sudėtinė šildymo sistemos dalis. Šilumos siurblio triktys dažniausiai atsiranda dėl blogos vandens kokybės šildymo sistemoje arba dėl nuolatinės deguonies infiltracijos. Dėl deguonies pertekliaus susidaro koroziniai produktai, pvz., magnetitas ir nuosėdos. Magnetitas turi šlifuojamąjį poveikį, kuris ypač sustiprėja siurbliuose, vožtuvuose ir komponentuose, kuriems būdingi sukūrinio srauto santykiai, pvz., kondensatoriuje. Prieš montuojant šilumos siurblį šildymo sistemose, kurias reikia reguliariai užpildyti arba kuriose esantis vanduo, kaip paaiškėja iš vandens mėginių, nėra grynas, reikia imtis atitinkamų priemonių, pvz., sumontuoti filtrą ir oro išleidimo vožtuvą. Nenaudokite jokių priedų, skirtų vandeniui apdoroti. Priedus ph vertei padidinti naudoti galite. Siekiant apsaugoti šilumos siurblį, gali prireikti įrengti šilumokaitį. Siekdami apsaugoti šilumos siurblį nuo taršos: V Gerai praplaukite vamzdyną, prieš prijungdami prie jo šilumos siurblį. 5.2 Šilumos siurblio prijungimas prie šildymo sistemos V Šilumos siurblį prijunkite prie šildymo sistemos. Siekdami išvengti vibracijos tarp šilumos siurblio išorinio bloko ir kitų įrenginių: V Prie šilumos siurblio išorinio bloko sumontuokite lanksčias žarnas ir prijunkite jas prie šildymo sistemos vandens įvado ir išvado. Sujungdami šilumos siurblio vidinį ir išorinį blokus, naudokite daugiausiai 20 m ilgio varinius vamzdžius, kurių skersmuo 28 mm. V Lauke nutiestus vamzdžius izoliuokite Armaflex tipo izoliacine medžiaga, kuri yra atspari drėgmei. Siurblio charakteristikos [kpa] [l/h] Pav. 11 Šildymo siurblys D 5.3 Funkcionavimo aprašymas Funkcionavimo pagrindą sudaro sklandi kondensacija ir papildomas energijos tiekimas į vidinį bloką, naudojant elektrinį šildytuvą. Reguliatorius šilumos siurblį valdo pagal nustatytą šildymo kreivę su lauko temperatūros jutiklio T2 ir paduodamo srauto temperatūros jutiklio T1 išmatuotomis vertėmis. Jei šilumos siurblys nebegali vienas patenkinti šildymo poreikio, automatiškai įsijungia elektrinis šildytuvas ir, jam veikiant kartu su šilumos siurbliu, pastate pasiekiama pageidaujama temperatūra. Karšto vandens šildymas turi pirmumo teisę. Karštas vanduo valdomas pagal talpos temperatūros jutiklio T3 išmatuotą vertę. Tuo metu, kai šildomas vandens tūrinis šildytuvas, šildymas išjungiamas, naudojant trieigį vožtuvą. Kai vandens tūrinis šildytuvas pasiekia savo nustatytąją temperatūrą, į šildymo sistemą vėl tiekiamas šildymo sistemos vanduo. Karšto vandens režimas, kai šilumos siurblys sustoja: Jei lauko temperatūra yra žemesnė nei 20 C, šilumos siurblys automatiškai sustoja ir nebegali šildyti vandens. Tokiu atveju vidiniame bloke esantis elektrinis šildytuvas automatiškai perima vandens šildymo funkciją. Ant linijų reikia sumontuoti lengvai prieinamus oro išleidimo įtaisus. Lauke nutiesti trumpos linijos sumažina šilumos nuostolius. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 11

12 5 Šildymo sistemos prijungimas D Pav. 12 Šilumos siurblio vidinis blokas C11 E 10 E 21 E 41 F 21 F 41 G1 G2 G3 P11 T1 T2 T3 T5 T6 T8 T9 V21 V40 W40 Q10 Q20 Q21 Išsiplėtimo indas Šildymo sistema Šilumos siurblio išorinis blokas Vidiniame bloke esantis karšto vandens bakas su dvigubu apdangalu Apsauginis vožtuvas su išėjimu Apsauginis vožtuvas su išėjimu Antrinis šildymo siurblys Pirminis šildymo siurblys Ventiliatorius Manometras Paduodamo srauto temperatūros jutiklis Lauko temperatūros jutiklis Talpos temperatūros jutiklis Patalpos temperatūros jutiklis (priedas) Šildymo dujų temperatūros jutiklis Šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklis išj. Šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklis įj. Vožtuvas su filtru Karštas vanduo Šaltas vanduo Maišytuvas Trieigis vožtuvas Trieigis vožtuvas 12 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

13 Šildymo sistemos prijungimas Šildymo sistemos užpildymas Praplovę šildymo sistemos vamzdžius, į vandens tūrinį šildytuvą pripilkite sanitarinio vandens. Paskui užpildykite šildymo sistemą. Įspėjimas: Jei įrangą pildysite neteisinga tvarka, gali trūkti vandens tūrinis šildytuvas. V Karšto vandens talpą užpildykite, kai karšto vandens ėmimo čiaupai yra atsukti ir padidinkite slėgį talpoje, užsukdami karšto vandens ėmimo čiaupus, kai iš jų pradės tekėti vanduo. Paskui užpildykite šildymo sistemą. Šildymo sistemos užpildymas: V Siekdami užpildyti karšto vandens talpą, atidarykite uždaromąjį vožtuvą su atbulinio srauto sklende. V Siekdami pripilti šildymo sistemos vandens, atidarykite vožtuvą. V Atidarydami karšto vandens talpą viršuje esantį oro išleidimo vožtuvą, nuorinkite šildymo sistemą. V Per oro išleidimo vožtuvą taip pat nuorinkite šilumos siurblį. V Pildykite sistemą, kol pasieksite tinkamą slėgį. Įprastinis slėgis yra 0,5-1,5 bar. V Kai tik pasieksite reikiamą slėgį, uždarykite vožtuvą, skirtą šildymo sistemos vandeniui pripilti. 2 1 Pav. 14 Šilumos siurblio vidinis blokas 1 Oro išleidimo įtaisas 2 Šildymo sistemos apsauginis vožtuvas D D I Pav. 13 Šilumos siurblio vidinio bloko laisvoji sujungimų erdvė 1 Išleidimo vožtuvas 2 Manometras 3 Uždaromasis vožtuvas su atbulinio srauto sklende 4 Šildymo sistemos vandens pripylimo vamzdis Pav. 15 Šiluminio siurblio išorinis blokas 1 Oro išleidimo įtaisas Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 13

14 6 Elektros prijungimas 6 Elektros prijungimas Pavojus: Galite gauti elektros smūgį! V Prieš prijungdami prie elektros tinklo, nutraukite šildymo sistemos maitinimo tiekimą. Įspėjimas: Galite sugadinti įrangą, jei įjungsite maitinimo tiekimą, kai ji nebus užpildyta vandeniu. V Užildykite karšto vandens talpą, padidinkite jame slėgį ir užpildykite šildymo sistemą. Paskui įjunkite maitinimo tiekimą. 6.3 Avarinis režimas Įrangoje veikia avarinio režimo funkcija. Sutrikus reguliatoriaus veikimui, šilumos generavimo funkciją perima elektrinis šildytuvas. Išsamesnės informacijos apie avarinį režimą ieškokite naudojimo instrukcijoje. AHB plokštėje įrengtas termostatas paduodamam srautui valdyti avarinio režimo metu. Gamyklinis termostato nustatymas 35 C. Šis pagrindinis nustatymas skirtas sistemoms su grindų šildymu. Jei pastatą apšildo tik radiatoriai, nustatymą reikia padidinti iki 55 C. Atsargiai: Valdymo plokštę gali sugadinti elektrostatinė iškrova. Dėl to gali sutrikti elektrinių komponentų funkcionavimas. V Su valdymo plokšte elkitės labai atsargiai. Patikrinkite, ar kabelis ir valdymo plokštė yra tvarkingi. Siekdami išvengti indukuotų trukdžių, visus žemos įtampos kabelius tieskite atskirai nuo jėginių 230 V arba 400 V įtampos kabelių (mažiausias atstumas tarp kabelių 100 mm). V Sumontuokite lauko temperatūros jutiklį T2. V Sumontuokite elektros tinklo jungtį ( skyrius psl.). V Sumontuokite apsauginį jungiklį. V Prijunkite pirminį šildymo siurblį G2. V Sumontuokite priedus, jei juos naudojate. Apsaugos nuo įžemėjimo jungiklis (FI apsauginis jungiklis): Jei šildymo sistema prijungiama per apsaugos nuo įžemėjimo jungiklį, reikia naudoti atskirą, šildymo sistemai skirtą apsaugos nuo įžemėjimo jungiklį. Laikykitės galiojančių teisės aktų. 6.1 Priedai Patalpos temperatūros jutiklį T5 reikia sumontuoti ir prijungti pagrindinėje pastato patalpoje ( skyrius psl.). Siekdami apsaugoti drenažo vamzdį, kad neužšaltų, prie jo sumontuokite ir prijunkite šildomąjį kabelį ( skyrius psl.). 6.2 Apsauga nuo perkrovos Sistemoje galima sumontuoti galios kontrolinį įtaisą (priedas). Jei prie tos pačios elektros grandinės prijungiami kiti vartotojai, galios kontrolinis įtaisas išjungia srovės tiekimą. Tai neleidžia atsijungti pagrindiniam saugikliui. Galios kontrolinį įtaisą prijunkite, vadovaudamiesi pridėta montavimo instrukcija. Pav. 16 AHB plokštė D 14 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

15 Elektros prijungimas Išorinio bloko elektros laidų montavimas I Pav. 17 Išorinio bloko elektros laidų montavimas B1 Fazių sekos kontrolinis įtaisas E 3 Korpuso šildymas E 4 Pasirinktinis šildomasis kabelis F 1 Saugiklis G3 Ventiliatorius K1 Kompresoriaus kontaktorius M1 Kompresorius MB1Kompresoriaus apsauginis variklio įtaisas Q4 Ketureigis vožtuvas R1 Švelnaus starto sistema HP Aukšto slėgio presostatas LP Žemo slėgio presostatas S1 Terminavimo jungiklis T6 Šildymo dujų temperatūros jutiklis T8 Šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklis išj. T9 Šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklis įj. T10 Kondensatoriaus temperatūros jutiklis T11 Garintuvo šaldymo agento temperatūros jutiklis T12 Garintuvo oro temperatūros jutiklis 1 Ventiliatoriaus G3 jungtis, mėlyna 2 Ventiliatoriaus G3 jungtis, ruda 3 Ventiliatoriaus G3 jungtis, juoda 4 Kompresoriaus tipo funkcinis trumpiklis Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 15

16 6 Elektros prijungimas 6.5 Vidinio bloko elektros laidų montavimas I Pav. 18 Do3 Do4 Do5 E 1 E 2 F 1 F 21 F 31 G1 G2 Q1 Q2 Q3 S1 S2 Atidarymas Atidarymas Uždarymas Elektrinis šildytuvas 6,75 kw Elektrinis šildytuvas 6,75 kw Saugiklis Apsauga nuo perkaitinimo Katodinės apsaugos anodas karšto vandens talpoje Antrinis šildymo siurblys Pirminis šildymo siurblys Trieigis vožtuvas Trieigis vožtuvas Maišytuvas Terminavimo jungiklis Avarinio režimo jungiklis T Avarinio režimo termostatas T1 Šildymo paduodamo srauto temperatūros jutiklis T2 Lauko temperatūros jutiklis T3 Talpos temperatūros jutiklis T5 Patalpos temperatūros jutiklis (priedas) T99 Avarinio režimo temperatūros jutiklis 1 Funkcinis trumpiklis 2 Galios kontrolinio įtaiso plokštė (priedas) 3 Srovės transformatoriai prijungiami prie elektros laido 4 Elektros skirstomoji spinta 16 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

17 Elektros prijungimas Vidinio ir išorinio blokų elektros laidų montavimas I Pav. 19 E 4 Šildomasis kabelis (priedas) G2 Pirminis šildymo siurblys, pristatymo metu neprijungtas T2 Lauko temperatūros jutiklis T5 Patalpos temperatūros jutiklis (priedas) 1 Šilumos siurblio vidinis blokas 2 Galios kontrolinis įtaisas (priedas) 3 Šilumos siurblio išorinis blokas 4 Elektros skirstomosios spintos tiekiamos įtampos transformatorius 5 Apsauginis jungiklis su saugikliu 10 A 6 Elektros skirstomoji spinta: 25 A saugiklis, kai šildytuvo galia 13,5 kw Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 17

18 6 Elektros prijungimas 6.7 Išoriniai išorinio bloko prijungimai D Pav. 20 Prijungimas prie elektros tinklo Jungiamąjį maitinimo kabelį prijunkite prie gnybtų L1, L2, L3, N ir PE ( 6.4skyrius 15psl.). Prijungdami, atkreipkite dėmesį, kad fazių seka būtų tokia pati, kaip šilumos siurblio vidiniame bloke. Šildomasis kabelis (E4) Šalčiui neatsparioje zonoje po išoriniu bloku prie surinkimo vonelės drenažo vamzdžio galite sumontuoti atskirai įsigyjamą šildomąjį kabelį. Šildomąjį kabelį prijunkite prie gnybtų Do4 ir N. Ilgis [m] Galia [W] CAN-BUS magistralė Ekranuotą ryšio kabelį, jungiantį šilumos siurblio vidinį ir išorinį blokus, prijunkite prie gnybtų GND, CANL, CANH ir 12V ( skyrius 3.8 7psl.). Atsargiai: Nesupainiokite 12-V įtampos ir CAN-BUS magistralės jungčių! Procesoriai suges, jei prie CAN-BUS magistralės bus prijungta 12 V įtampos jungtis. V Būkite atidūs, kad keturis laidus prijungtumėte prie šilumos siurblių vidiniame bei išoriniame blokuose esančių valdymo plokščių kontaktų su atitinkamomis žymomis. Lent Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

19 Elektros prijungimas Išoriniai vidinio bloko prijungimai D Pav. 21 Prijungimas prie elektros tinklo Jungiamąjį maitinimo kabelį prijunkite prie gnybtų L1, L2, L3, N ir PE ( 6.5skyrius 16psl.). Prijungdami, atkreipkite dėmesį, kad fazių seka būtų tokia pati, kaip šilumos siurblio išoriniame bloke. Lauko temperatūros jutiklis (T2) Lauko temperatūros jutiklį prijunkite prie gnybtų Ai2 ir GND. Patalpos temperatūros jutiklis (T5) Jei pageidaujate, kad temperatūra būtų valdoma pagal patalpos temperatūros jutiklį (priedas), prijunkite jį prie gnybtų Ai4 ir GND. CAN-BUS magistralė Ekranuotą ryšio kabelį, jungiantį šilumos siurblio vidinį ir išorinį blokus, prijunkite prie gnybtų GND, CANL, CANH ir 12V ( skyrius 3.8 7psl.). Atsargiai: Nesupainiokite 12-V įtampos ir CAN-BUS magistralės jungčių! Procesoriai suges, jei prie CAN-BUS magistralės bus prijungta 12 V įtampos jungtis. V Būkite atidūs, kad keturis laidus prijungtumėte prie šilumos siurblių vidiniame bei išoriniame blokuose esančių valdymo plokščių kontaktų su atitinkamomis žymomis. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 19

20 7 Valdymo pultas 7 Valdymo pultas Valdymo pulte atliekami visi nustatymai ir rodomi galimi pavojaus signalai. Pasitelkiant valdymo pultą reguliatorius valdomas pagal naudotojo pageidavimus. Valdymo pultas ir reguliatorius yra šilumos siurblio vidiniame bloke. 7.1 Valdymo elementų apžvalga Grafinis ekranas Pav o 4 Pav D 1 Veikimo indikatoriaus ir trikčių lemputė 2 Rankenėlė 3 Pagrindinis jungiklis 4 Grafinis ekranas Valdymo pulto funkcionavimas Rankenėle naršoma po meniu. V Norėdami leistis meniu į apačią, pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. V Norėdami kilti meniu į viršų, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. V Pažymėję pageidaujamą pasirinkimą, paspauskite rankenėlę, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą. Kiekvieno papildomo meniu pačiame viršuje ir apačioje yra rodyklė, su kuria Jūs galite patekti į buvusį meniu. V Pažymėję rodyklę, paspauskite rankenėlę Simbolių apžvalga Apatinėje ekrano dalyje rodomi atitinkamų funkcijų ir komponentų simboliai. Veikimo indikatoriaus ir trikčių lemputė Lemputė dega žalia spalva: pagrindinis jungiklis įjungtas (ON). Lemputė blykčioja žalia spalva: pagrindinis jungiklis išjungtas (OFF). Lemputė užgesta: reguliatoriui netiekiamas maitinimas. Lemputė blykčioja raudona spalva: buvo gautas pavojaus signalas, kuris dar nenustatytas į pradinę padėtį ( 13skyrius 32psl.). Lemputė dega raudona spalva: kilo triktis. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą. Rankenėlė Rankenėlė skirta po meniu naršyti ir vertėms keisti. Paspaudus rankenėlę, patvirtinamas atitinkamas pasirinkimas. Pagrindinis jungiklis Pagrindiniu jungikliu įjungiamas ir išjungiamas šilumos siurblys. Pav D 1 Kompresorius 2 Ventiliatorius 3 Elektrinis šildytuvas 4 Galios kontrolinis įtaisas 5 Karšto vandens režimas 6 Karšto vandens pikas (terminė dezinfekcija) 7 Ypač karštas vanduo 8 Laiko valdymas 9 Šildymo režimas 10 Pavojaus signalas 11 Atostogų režimas Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

21 Montavimo ir techninės priežiūros meniu () Meniu lygmenys Atsižvelgiant į skirtingus reikalavimus, meniu suskirstyti į įvairius lygmenis. Menu (Meniu) Naudotojo lygmuo svarbiausi meniu punktai Advanced Menu (Išplėstinis meniu) Naudotojo lygmuo kiti meniu punktai Installation/Service (Montavimas/Techninė priežiūra) Pagrindiniai nustatymai montuotojui/klientų aptarnavimo tarnybai Įrangos naudotojas naudojasi tik abiejuose naudotojo lygmenyse rodomais meniu punktais. Šių abiejų naudotojų lygmenų aprašymą rasite naudojimo instrukcijoje. 8 Montavimo ir techninės priežiūros meniu () Atsargiai: Pakeitimai montavimo ir techninės priežiūros meniu () gali turėti rimtų padarinių sistemai. V Nustatymus montavimo ir techninės priežiūros meniu () leidžiama atlikti tik kvalifikuotam personalui! o Pav. 25 Siekiant atidaryti montavimo ir techninės priežiūros meniu (), reikia žinoti 4 pozicijų priėjimo kodą: V Norėdami atidaryti Advanced Menu (Išplėstinis meniu), paspauskite rankenėlę ir nuspaudę laikykite ją 5 sekundes. V Pasirinkite Access level (priėjimo lygmenį). V Sukdami rankenėlę, įveskite 4 pozicijų priėjimo kodą ir patvirtindami paspauskite rankenėlę. Priėjimo kodas yra esama data, taigi jį sudaro du mėnesio ir du dienos skaičiai (pvz., 0920 reiškia rugsėjo 20 d.). Ekrane rodoma priėjimas = techninė priežiūra. V Norėdami atidaryti Menu (Meniu), paspauskite rankenėlę. Svarbiausi naudotojo lygmens ir montavimo bei techninės priežiūros meniu () punktai prieinami tik naršant po Menu (Meniu). Norėdami atidaryti Advanced Menu (Išplėstinis meniu), paspauskite rankenėlę ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes. V Advanced Menu (Išplėstinis meniu) pasirinkite punktą Access level (Priėjimo lygis). Norėdami grįžti į naudotojo lygmenį, įveskite priėjimo kodą Po 120 minučių, kai buvo atlikta paskutinė įvestis, reguliatorius automatiškai sugrįžta į naudotojo lygmenį. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 21

22 9 Meniu apžvalga 9 Meniu apžvalga Lentelėse Menu (Meniu) ir Advanced Menu (Išplėstinis meniu) iš esamų meniu punktų atitinkamai parodomas viršutinis lygmuo. Iš anksto nustatytos vertės pateikiamos lentelėse Factory settings (gamykliniai nustatymai) ( 14.1skyrius 39psl.). Menu (Meniu) Fast restart of heat pump? (Greitasis pakartotinis šilumos siurblio įjungimas?) Start up (Įjungimas) Setting the clock (Laikrodžio nustatymas) Connected extra sensors (Integruotas papildomas jutiklis) Connection capacity (Prijungimo galia) Manual operation (Rankinio valdymo režimas) Additional heat options (Papildomo šildymo pasirinkimas) Language (Kalba) Correct sensor (Jutiklio koregavimas) Fan defrost interval (Ventiliatoriaus nutirpdymo intervalas) Room temperature setting (Patalpos temperatūros nustatymas) (rodoma tik tuo atveju, jei prijungtas temperatūros jutiklis T5) Temperature increase/decrease (Šiluma +/ ) (rodoma tik tuo atveju, jei neprijungtas temperatūros jutiklis T5) Temperature increase/decrease settings (Šilumos nustatymai +/ ) (rodoma tik tuo atveju, jei neprijungtas temperatūros jutiklis T5) Temperatures (Temperatūros) Lent. 3 Fan defrost time (Ventiliatoriaus nutirpimo laikas) Forced defrost (Priverstinis nutirpdymas) Block crankcase heater at high outdoor temperature (Karterio šildymo blokavimas, esant aukštai lauko temperatūrai) Anti-jamming mode time (Judėjimo valdymo momentas) Alarm buzzer signal length (Pavojaus signalo skambėjimo ilgis) T1 Set point value maximum (Temperatūros jutiklio T1 maks. nustatytoji vertė) Display (Ekranas) Limit value for V or H (V arba H ribinė vertė) Much colder/warmer, change (Pasikeitimas, smarkiai atvėsus/sušilus) Colder/warmer, change (Pasikeitimas atvėsus/sušilus) K K K 22 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

23 Meniu apžvalga 9 Advanced Menu (Išplėstinis meniu) Temperature (Šiluma) Heating system temperature (Šildymo sistemos temperatūra) Room temperature setting (Patalpos temperatūros nustatymas). (rodoma tik tuo atveju, jei prijungtas temperatūros jutiklis T5) Heating season (Šildymo sezonas) Heating, maximum operating time at hot water requirement (Šildymas, maksimali veikimo trukmė, esant karšto vandens poreikiui) Shut down protection, change over hot water to heating (Apsauga nuo išsijungimo, keičiantis iš karšto vandens režimo į šildymo režimą) Hot water (Karštas vanduo) Extra hot water (Ypač karštas vanduo) K Hot water peak (Karšto vandens pikas)(terminė K, dezinfekcija) Hot water temperature (Karšto vandens temperatūra) K, Time control hot water (Karšto vandens laiko valdymas) K Temperatures (Temperatūros) Temperature Display, in- and outputs (Temperatūrų rodmenys, įėjimai ir išėjimai) Correct sensor (Jutiklio koregavimas) Defrost settings (Nutirpdymo nustatymai) T12-T11 Settings (T12-T11 nustatymai) Maximum outdoor temperature (Maksimali lauko temperatūra) T11 Maximum temperature (T11 maksimali temperatūra) Maximum time (Maksimalus laikas) Delay after comressor start (Užvėlinimas po kompresoriaus įjungimo) Minimum time between defrosts (Minimalus laikas tarp nutirpdymo procesų) Compressor pressure equalisation time (Kompresoriaus slėgio išlyginimo laikas) 4-way valve pressure equalisation time (Ketureigio vožtuvo slėgio išlyginimo laikas) Forced defrost (Priverstinis nutirpdymas) Heating cable time after defrost (Šildomojo kabelio laikas po nutirpdymo) Fan defrost (Ventiliatoriaus nutirpdymas) Timers (Laikmatis) Timers display (Laikmačio rodmenys) K, Lent. 4 K K K K Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 23

24 9 Meniu apžvalga Advanced Menu (Išplėstinis meniu) Additional heat settings (Papildomo šildymo nustatymai) Start delay (Įjungimo užvėlinimas) Time control additional heat (Papildomo šildymo laiko valdymas) Additional heat options (Papildomo šildymo pasirinkimas) Additional heat settings (Papildomo šildymo nustatymai) Mixing valve settings (Maišytuvo nustatymai) Connected electrical capacity (Galios sąnaudos) (rodoma esama vertė) Setting the clock (Laikrodžio nustatymas) Set date (Datos nustatymas) K, Set time (Laiko nustatymas) K, Alarm (Pavojaus signalas) Alarm log (Pavojaus signalų protokolas) K, Alarm history (Pavojaus signalų archyvas) Warning log (Įspėjimų protokolas) Access level (Priėjimo lygis) K, Return to factory settings (Gamyklinių K, nustatymų atkūrimas) Deactivate alarm buzzer (Pavojaus signalo skambučio atjungimas) K Program version (Programos versija) Lent. 4 K, 24 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

25 Parengimas darbui Parengimas darbui Prieš parengdami darbui: V Atidarykite visus radiatorius ir grindų šildymo sistemas. V Užpildykite šildymo sistemą. V Nuorinkite šildymo sistemą. V Patikrinkite šildymo sistemos sandarumą. Jei šilumos siurblys prijungtas prie oro šildymo sistemos, reikia įjungti ventiliatorius ir atidaryti oro šildymo sistemos vožtuvus Šilumos siurblio įjungimas V Šilumos siurbliui įjunkite maitinimo įtampą. Trumpai spustelėję pagrindinį jungiklį (ON/OFF), esantį valdymo pulte, įjunkite šilumos siurblį. Ekrane rodomos esamos kalbos. Pav. 26 V Pasirinkite kalbą, kuria Jums bus rodomos visos ekrano indikacijos. Pasirinkta kalba laikoma pagrindiniu nustatymu ir jos nebus galima pakeisti meniu punkte Return to factory settings (gamyklinių nustatymų atkūrimas). Meniu Įjungimas galite papildomai pasirinkti kitą kalbą. Galite pasirinkti šias kalbas: Dansk (danų), Deutsch (vokiečių), English (anglų), Français (prancūzų), Norsk (norvegų), Polski (lenkų), Suomi (suomių), Svenska (švedų), Ceština (čekų). V Pasirinkite Setting the clock (Laikrodžio nustatymas). Pav. 27 V Norėdami nustatyti esamą datą, pasirinkite Set date (Datos nustatymas). Rankenėle nustatykite datą metų-mėnesio-dienos formatu. Pav I o o V Norėdami rankenėle nustatyti esamą laiką, pasirinkite Set time (Laiko nustatymas). V Atidarykite montavimo ir techninės priežiūros meniu () ( 8skyrius 21psl.) Start up (Įjungimas) Visi meniu Įjungimas meniu punktai skirti sistemai konfigūruoti. Visus meniu punktus paeiliui nustatykite pagal vietines sąlygas o Pav. 29 V Pasirinkite meniu punktą Start up (Įjungimas) Connected extra sensors (Integruotas papildomas jutiklis) Jei sumontuotas patalpos temperatūros jutiklis T5, meniu punkte T5 acknowledged (T5 patvirtintas) turi būti parodomas Yes (Taip) Connection capacity (Prijungimo galia) o Pav. 30 State total output (Bendros galios pateikimas): Bendrai prijungta elektrinio šildytuvo galia. Jei šilumos siurblio vidiniame bloke naudojamas 13,5 kw galios elektrinis šildytuvas, čia nustatykite 13,5 kw galią. Compressor mode, output limitation (Kompresoriaus režimas, galios apribojimas): Čia galite nustatyti elektrinio šildytuvo galios apribojimą kompresoriaus režimo metu. Pagal pagrindinį nustatymą galios apribojimas sudaro 50 % visos elektrinio šildytuvo galios. Additional heat only, output limitation (Tik papildomas šildymas, galios apribojimas): Čia galite nustatyti elektrinio šildytuvo galios apribojimą, kai kompresorius yra išjungtas. Pagal gamyklinį nustatymą galios apribojimo vertė sutampa su visos elektrinio šildytuvo galios verte. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 25

26 10 Parengimas darbui Air/Water pump in operation (Veikia šilumos siurblys oras/vanduo) Kai kuriais atvejais šilumos siurblio vidinis blokas gali pradėti veikti, nesant prijungtam šilumos siurblio išoriniam blokui. Jei išorinis blokas neprijungtas: V Pasirinkite No (Ne) Manual operation (Rankinio valdymo režimas) Prieš parengdami darbui šildymo sistemą, galite atlikti visų prijungtų komponentų funkcionavimo patikrą. Pvz., galite rankiniu būdu įjungti ir išjungti siurblius ir vožtuvus o Pav. 31 V Norėdami suaktyvinti, pasirinkite Yes (Taip). Baigę funkcionavimo patikrą ir pasirinkę No (Ne) meniu punkte Manual operation (Rankinio valdymo režimas), vėl ją atjunkite Additional heat options (Papildomo šildymo pasirinkimas) o Pav. 32 Kompresoriaus ir ventiliatoriaus įjungimų blokavimas: V Pasirinkite Additional heat only? (Tik papildomas šildymas?), jei pageidaujate, kad šildymo ir karšto vandens ruošimo funkcijas vykdytų tik elektrinis šildytuvas. Meniu punktas Block additional heat? (Papildomo šildymo blokavimas?) nebeleidžia šildyti, naudojant elektrinį šildytuvą. Tokiu atveju šildymas, naudojant elektrinį šildytuvą, galimas tik pavojaus signalo, karšto vandens piko, ypač karšto vandens režimo metu ir režimo, kai veikia tik elektrinis šildytuvas, metu Language (Kalba) Nustatytos kalbos pakeitimas, pirmą kartą įjungus šilumos siurblį: V Pasirinkite Language (Kalba). Pasirinkta kalba laikoma pagrindiniu nustatymu ir jos nebus galima pakeisti, atliekant funkciją Return to factory settings (Gamyklinių nustatymų atkūrimas) Correct sensor (Jutiklio koregavimas) Šiame meniu punkte visas temperatūros jutiklių išmatuotas vertes galite padidinti arba sumažinti daugiausiai 5 K ( C). Vertė nurodoma K ( C ). Šią funkciją naudokite tik tuomet, kai labai reikia pakeisti temepratūros jutiklio išmatuotą vertę Fan defrost interval (Ventiliatoriaus nutirpdymo intervalas) ir Fan defrost time (Ventiliatoriaus nutirpimo laikas) Nutirpdant ventiliatorių, per jį pučiamas karštas oras. Gamyklinį nustatymą reikia pakeisti tuo atveju, jei ventiliatorius gali užšalti, kai nustatyta esama vertė. Ventiliatoriaus nutirpdymo funkcija suaktyvinta, kai vertė meniu punkte Fan defrost interval (Ventiliatoriaus nutirpdymo intervalas) nustatyta tarp 1 ir 10. Gamyklinis nustatymas = 1. Kai nustatyta vertė 1, ventiliatorius nutirpdomas, kas kartą, kai jį reikia nutirpdyti. Jei nustatysite vertę 3, ventiliatorius bus nutirpdomas kas trečią kartą. Norėdami atjungti šią funkciją, meniu punkte Fan defrost interval (Ventiliatoriaus nutripdymo intervalas) nustatykite vertę ties 0. V Meniu punkte Fan defrost time (Ventiliatoriaus nutirpimo laikas) nustatykite ventiliatoriaus nutirpdymo trukmę. Mažiausiai = 1 minutė ir daugiausiai = 5 minutės. Gamyklinis nustatymas = 1 minutė. Ventiliatoriaus nutirpdymo ribinė temperatūra nustatyta ties 5 C. Jei temperatūra yra žemesnė už nustatytąją, ventiliatorius nenutirpdomas. Šią vertę galite pakeisti meniu punkte Fan defrost (Ventiliatoriaus nutirpdymas), esančiame Advanced Menu (Išplėstinis meniu). Block additional heat? (Papildomo šildymo blokavimas?) nerekomenduojamas, sistemai veikiant įprastiniu režimu. 26 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

27 Parengimas darbui Forced defrost (Priverstinis nutirpdymas) Funkcija Forced defrost (Priverstinis nutirpdymas) naudojama, siekiant nepaisyti jokių su nutirpdymo funkcija susijusių laikmačio ir temperatūros nustatymų. Tačiau temperatūros jutiklio T11 išmatuota temperatūra (garintuvo šaldymo agento temperatūra) turi būti žemesnė už nustatytą nutirpdymo baigimo vertę T1 Set point value maximum (Temperatūros jutiklio T1 maks. nustatytoji vertė) o Pav. 33 Priverstinio nutirpdymo suaktyvinimas: V Ekrane pasirinkite Yes (Taip). V Pasirinkite Save (Išsaugoti) o Block crankcase heater at high outdoor temperature (Karterio šildymo blokavimas, esant aukštai lauko temperatūrai) Karterio korpuso temperatūrą kontroliuoja temperatūros jutiklis T12. Jei lauko temperatūra yra aukštesnė už nustatytą vertę, kompresoriuje atjungiamas karterio korpuso šildymas. Karterio korpuso šildymas suaktyvinamas, kai kompresorius neveikia, o lauko temperatūra yra žemesnė už nustatytą vertę. Temperatūros vertės nustatymas: V Nustatykite rankenėlę ties pageidaujama verte. V Pasirinkite Save (Išsaugoti). Gamyklinis nustatymas = 10 C. Mažiausiai = 5 C ir daugiausiai = 20 C Anti-jamming mode time (Judėjimo valdymo momentas)) Praėjus vienai dienai be darbo, siurbliai G1 ir G2, trieigis vožtuvas VXV ir ventiliatorius nustatytą momentą įjungiami vienai minutei. Gamyklinis nustatymas = 2, tai atitinka 02:00 valandą. Mažiausiai = 0 ir daugiausiai = 23. Pav. 34 Pristatymo metu nustatyta maksimali = 80 C vertė. Tačiau jei sumontuota grindų šildymo sistema, reikia nustatyti mažesnę vertę Display (Ekranas) Šiame meniu punkte galima pakeisti ekrano kontrastą ir šviesumą. Didžiausias gamyklinis nustatymas = Pavojaus signalas įjungimo metu Įjungiant sistemą, dėl per žemos temperatūros kondensatoriuje gali nuskambėti pavojaus signalas. Priežastis: buvo pripilta per šalto vandens, kurio temperatūra žemesnė nei +5 C I Pav. 35 Pažiūrėkite pro stebėjimo akutę, esančią šilumos siurblio išoriniame bloke. Įjungiant sistemą, pro stebėjimo akutę kelias minutes matomi oro burbulai. Po keleto minučių oro burbulai nebeturėtų susidaryti. Jei oro burbulai dar tebesidaro, vadinasi tai yra triktis, kuri atsirado dėl per mažo šaldymo agento kiekio Alarm buzzer signal length (Pavojaus signalo skambėjimo ilgis) Jei pavojaus signalo skambutis neatjungtas, gavus pavojaus signalą, skambutis skamba tiek laiko, kiek yra nustatyta. Gamyklinis nustatymas = 1 minutė. Daugiausiai = 10 minučių. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 27

28 10 Parengimas darbui 10.3 Galios kontrolinio įtaiso parengimas darbui Galios kontrolinio įtaiso nustatymai atliekami keliuose meniu punktuose, esančiuose Installations/ Servicemenu (Montavimo ir techninės priežiūros meniu) / Advanced Menu (Išplėstinis meniu) / Additional heat settings (Papildomo šildymo nustatymai) / Additional heat settings (Papildomo šildymo nustatymai) / Power guard (Galios kontrolinis įtaisas). Pav. 36 Yra šie meniu punktai: Galios kontrolinis įtaisas įj./išj. V Norėdami suaktyvinti galios kontrolinį įtaisą, pasirinkite On (Įj.). Gamyklinis nustatymas = Išj. Supply voltage (Maitinimo įtampa) V Pasirinkite esamą maitinimo įtampą. Gamyklinis nustatymas = 400 V (3 230 V). Main fuse (Pagrindinis saugiklis) o Display/Correction of current transformer (Srovės transformatoriaus parodymas/ koregavimas) Šiame meniu punkte parodoma, kiek srovės sunaudojama kiekvienoje fazėje. Parodytą vertę galite padidinti arba sumažinti daugiausiai 5 A. Current margin (Srovės riba) Srovės riba yra saugus srovės dydžio atstumas iki nustatyto pagrindinio saugiklio. Jei srovės dydžio skirtumas palyginti su saugiklio nustatyta verte yra mažesnis nei srovės riba, tai elektrinis papildomas šildytuvas išjungiamas. Gamyklinis nustatymas = 0,5 A. Mažiausia = 0,0 A ir daugiausiai = 1,0 A. Time from tripped power guard to possible reconnection (Laikas nuo galios kontrolinio įtaiso atsijungimo iki galimo pakartotinio įjungimo) Šiame meniu punkte galite nustatyti laikotarpį nuo galios kontrolinio įtaiso atsijungimo iki elektrinio šildytuvo pakopos pakartotinio įjungimo. Gamyklinis nustatymas = 60 sekundžių. Mažiausiai = 5 sekundės ir daugiausiai = 300 sekundžių. Time between possible reconnections (Laikas tarp galimų pakartotinių įjungimų) Šiame meniu punkte galite nustatyti laikotarpį nuo vienos elektrinio šildytuvo pakopos įjungimo iki kitos jo pakopos įjungimo. Gamyklinis nustatymas = 60 sekundžių. Mažiausiai = 5 sekundės ir daugiausiai = 600 sekundžių o Pav. 37 V Čia pasirinkite pastato pagrindinio saugiklio vertę. Gamyklinis nustatymas = 16 A. Daugiausiai = 55 A. Čia nustatykite pastato pagrindinio saugiklio vertę, o ne vertę saugiklio, kuris papildomai prijungiamas prie šilumos siurblio. 28 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

29 Parengimas darbui Kiti nustatymai Iš eilės pereikite per visus meniu punktus, skirtus šildymo ir karšto vandens nustatymams, esančius Menu (Meniu) ir Advanced Menu (Išplėstinis meniu). Jei reikia, meniu punktų nustatymus pritaikykite pagal savo sistemą. Pvz., jei naudojama sistema su grindų šildymu, reikia pakoreguoti gamykloje nustatytas vertes. Nustatykite tinkamas šildymo kreivės H ir V vertes o Pav. 39 Norėdami pasiekti aukštesnę paduodamo srauto temperatūrą: V Montavimo ir techninės priežiūros meniu () pasirinkite Advanced Menu (Išplėstinis meniu). V Pasirinkite Additional heat settings (Papildomo šildymo nustatymai). V Dar kartą pasirinkite Additional heat settings (Papildomo šildymo nustatymai). V Pasirinkite T3 Stop temperature (Temperatūros jutiklio T3 išjungimo temperatūra). V Nustatykite pageidaujamą vertę. Gamyklinis nustatymas = 62 C ir daugiausiai = 70 C. Jei nustatyta didesnė nei 65 C vertė, reikia sumontuoti maišytuvą D Pav. 38 Jei lauko temperatūra yra žemesnė nei 20 C, šilumos siurblys sustoja. Tokiu atveju elektrinis šildytuvas pradeda generuoti visą šilumą. Kai elektrinis šildytuvas generuoja visą šilumą, temperatūros jutiklis T3 apriboja maksimalią paduodamo srauto temperatūrą. Todėl, jei nustatyta didesnė nei 62 C šildymo kreivės H vertė, reikia ją pakeisti. Lentelėje Gamykliniai nustatymai pateikiami visi meniu punktai, kuriuos gali pakeisti naudotojas ir montuotojas. Peržiūrėkite lentelėje pateiktus meniu punktus, ar reikia pakeisti kitas vertes Patikra, parengus darbui sistemą Siekdami užtikrinti kuo geresnį sistemos funkcionavimą, patikrinkite šilumos siurblio šiltosios pusės temperatūrą. Rekomenduojama vertė yra 5 C - 10 C. Temperatūrų skirtumo patikra: V Patikrinkite išmatuotas šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklio T8 (Išj.) ir šildymo sistemos vandens temperatūros jutiklio T9 (Įj.) vertes. Jei sistema veikia, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 0 C, temperatūrų skirtumas turi būti 5 K ( C) - 7 K ( C). Jei sistema veikia, kai lauko temperatūra yra aukštesnė nei 15 C, temperatūrų skirtumas turi būti 8K ( C) - 10 K ( C). Siekiant, kad visi radiatoriai būtų tinkamai apšildomi, debitas šildymo sistemoje turėtų būti pakankamai didelis. Dėl šios priežasties reikalingas kuo didesnis šilumą spinduliuojantis paviršius ir kuo žemesnė paduodamo srauto temperatūra. V Išbandę, kaip veikia sistema, nuorinkite šildymo sistemą ir, prireikus, dar kartą užpildykite ją vandeniu ( skyrius psl.). Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 29

30 11 Šildymo sistemos ištuštinimas 11 Šildymo sistemos ištuštinimas Šildymo sistemos ištuštinimas: V Trumpai spustelėję pagrindinį jungiklį (ON/OFF), esantį valdymo pulte, išjunkite šilumos siurblį. V Išjunkite maitinimo tiekimą. V Šildymo sistemos apsauginį vožtuvą atidarykite, kol manometre rodomas 0 bar slėgis. V Prie uždaromojo vožtuvo nutekėjimo angos prijunkite žarną. V Atidarykite uždaromąjį vožtuvą. V Atidarykite šilumos siurblio vidiniame ir išoriniame blokuose esantį oro išleidimo vožtuvą D Pav. 42 Šilumos siurblio vidinis blokas Pav. 40 Šilumos siurblio vidinis blokas D 1 Išleidimo vožtuvas 2 Manometras 3 Uždaromasis vožtuvas su atbulinio srauto sklende 4 Šildymo sistemos vandens pripylimo vamzdis 1 Oro išleidimo vožtuvas 2 Šildymo sistemos apsauginis vožtuvas I Pav. 41 Šilumos siurblio išorinis blokas 1 Oro išleidimo vožtuvas 30 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

31 Timers (Laikmatis)(Laiko programos) Timers (Laikmatis)(Laiko programos) Defrost (Nutirpdymas) Rodo laiką, likusį iki garintuvo nutirpdymo o Pav. 43 Reguliatorius disponuoja keliomis laiko programomis. Laiko programų statusas parodomas meniu Timers (Laikmatis). Extra hot water (Ypač karštas vanduo) Rodo laikotarpį, kuriuo disponuojama Extra hot water (Ypač karštu vandeniu). Additional heat start (Papildomo šildymo įjungimas) Rodo laiką, likusį iki elektrinio šildytuvo įjungimo užvėlinimo. Mixing valve control delay (Maišymo vožtuvo reguliavimo užvėlinimas) Rodo maišymo vožtuvo reguliavimo užvėlinimo laiką, po to, kai baigėsi elektrinio šildytuvo įjungimo užvėlinimas. Alarm mode delay (Užvėlinimas prieš pavojaus signalo režimą) Rodo laiką, likusį iki to momento, kol bus suaktyvintas elektrinis šildytuvas, po to, kai buvo gautas pavojaus signalas. Compressor start (Kompresoriaus įjungimas) Rodo laiką, likusį iki kompresorius bus įjungtas. Delay before defrost (Užvėlinimas prieš nutirpdymą) Rodo laiką, likusį iki nutirpdymo. Heating cable (Šildomasis kabelis) Rodo laiką, likusį iki to momento, kol šildomasis kabelis bus suaktyvintas šilumos siurblio drenažo vamzdyje. Heating, operating time at hot water requirement (Šildymas, veikimo trukmė, esant karšto vandens poreikiui) Rodo laiką, likusį iki to momento, kol bus pasiektas maksimalus šildymo režimo laikas, kai tuo pačiu metu reikia ir karšto vandens. Hot water, operating time at heating system requirement (Karštas vanduo, veikimo trukmė, esant šildymo poreikiui) Rodo laiką, likusį iki to momento, kol bus pasiektas maksimalus karšto vandens ruošimo laikas, kai tuo pačiu metu yra ir šildymo poreikis. Heating season change delay (Užvėlinimas prieš šildymo sezoną) Rodo laiką, likusį iki šildymo sezono suaktyvinimo šilumos siurblyje. Blocking low pressure switch (Žemo slėgio presostato blokuotė) Rodo laiką, likusį iki to momento, kol bus užblokuotas žemo slėgio presostatas. Blocking room sensor influence (Patalpos jutiklio įtakos blokuotė) Rodo laiką, likusį iki to momento, kol bus panaikinta patalpos temperatūros jutiklio įtaka. Hot water peak interval (Karšto vandens piko intervalas) Rodo laiką, likusį iki kito karšto vandens piko. T12-T11 reached temperature difference (Temperatūros jutiklių T12-T11 pasiektas temperatūrų skirtumas) Rodo laiką, likusį nukrypimui nuo apskaičiuotos nustatytosios nutirpdymo vertės. Jei temperatūros jutiklių T12 ir T11 išmatuotas temperatūrų skirtumas yra didesnis nei nustatytoji nutirpdymo vertė, pradedamas skaičiuoti parodytas laikas. Jei temperatūrų skirtumas pastoviai yra didenis už nustatytąją nutirpdymo vertę, nutirpdymo procesas prasideda tik, praėjus šiam laikui. Tam, kad prasidėtų nutirpdymo procesas, turi praeiti ir Delay before defrost (Užvėlinimas prieš nutirpdymą). Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 31

32 13 Triktys 13 Triktys Papildomame meniu Alarm (Pavojaus signalas) yra šie meniu punktai: Alarm log (Pavojaus signalų protokolas) Alarm history (Pavojaus signalų archyvas) Warning log (Įspėjimų protokolas) 13.2 Warning log (Įspėjimų protokolas) Warning log (Įspėjimų protokole) chronologine tvarka išsaugomi visi įspėjimai. V Atlikę pradinę eksploataciją, ištrinkite įspėjimų ir pavojaus signalų protokolą Pavojaus signalo pavyzdys: Kai kyla pavojaus signalas, jis parodomas ekrane, be to, nuskamba įspėjamasis signalas. Ekrane rodoma pavojaus signalo priežastis, laikas ir data o Pav. 44 Apie visus pavojaus signalus ir įspėjamuosius pranešimus aprašyta naudojimo instrukcijoje. Naudotojo lygmenyje galima rasti pavojaus signalų protokole esančią informaciją apie pavojaus signalus. Montavimo ir techninės priežiūros meniu () papildomai galima rasti šiuos meniu punktus: Delete alarm log? (Ištrinti pavojaus signalų protokolą?) Informacija apie Alarm history (Pavojaus signalų archyvą) Informacija apie Warning log (Įspėjimų protokolą) Delete warning log? (Ištrinti įspėjimų protokolą?) 13.1 Alarm history (Pavojaus signalų archyvas) Informacija apie pavojaus signalus Gauti pavojaus signalai išsaugomi chronologine tvarka. Norėdami gauti visą informaciją apie paskutinį pavojaus signalą, pasukite rankenėlę. Jei toliau suksite rankenėlę, pamatysite informaciją apie prieš tai buvusius pavojaus signalus o o Pav. 46 Kai paspaudžiate rankenėlę, pažymima Acknowledge (patvirtinti), pavojaus signalo simbolis išnyksta, o įspėjamasis signalas nutyla. Jei yra šildymo poreikis, šilumos siurblys iš naujo įsijungia maždaug po 15 minučių. Jei triktis nepašalinta, pavojaus signalo simbolis teberodomas ekrane, o prieš tai raudonai blykčiojusi veikimo indikatoriaus ir trikčių lemputė pradeda nuolat degti raudona spalva. Kiekvienas pavojaus signalas šilumos siurblyje išsaugomas pavojaus signalų protokole. Kai pavojaus signalai yra aktyvūs, rodomas pavojaus signalo simbolis Ekrane nerodomos jokios indikacijos 1 galima priežastis: gedimas saugiklio, esančio pastato elektros skirstomojoje spintoje. V Patikrinkite, ar veikia visi pastate esantys saugikliai. V Prireikus, pakeiskite arba nustatykite į pradinę padėtį saugiklį. Jei triktis pašalinta, šilumos siurblys automatiškai įsijungia po 15 minučių. 2 galima priežastis: atsijungė lydusis saugiklis, esantis šilumos siurblio vidiniame bloke. V Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą. Pav. 45 Meniu punkte Alarm history (Pavojaus signalų archyvas) pateiktą informaciją sudaro pavadinimas su detalia informacija apie laiką, visų jutiklių išmatuotas temperatūras ir visų išėjimų būklę pavojaus signalo metu. 32 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

33 Triktys Avarinis režimas Vidinio bloko sujungimų dėžės viršutinėje pusėje yra avarinio režimo jungiklis. Įrenginiui veikiant įprastiniu režimu, šis jungiklis dega žalia spalva. Jei dėl kokios nors reguliatoriaus trikties nebegeneruojama šiluma, automatiškai suaktyvinamas avarinis režimas. Avarinio režimo jungiklis tebedega. Avarinį režimą galima suaktyvinti ir rankiniu būdu. Tam reikia įjungti jungiklį. Jungiklio lemputė užgesta. Avarinio režimo metu šilumos generavimą perima elektrinis šildytuvas. Tokiu būdu toliau generuojama šiluma, kol klientų aptarnavimo tarnyba pašalina triktį. Nereikėtų painioti avarinio režimo su pavojaus signalo režimu. Pavojaus signalo metu sustabdomas šilumos siurblys. O šilumos generavimą toliau valdo reguliatorius Apsauga nuo perkaitinimo Vidinio bloko sujungim dėžėje yra mygtukas, skirtas apsaugai nuo perkaitinimo į pradinæ padėtį nustatyti. Paprastai ši apsauga nuo perkaitinimo neišsijungia. V Spustelėdami apsaugos nuo perkaitinimo mygtuką, apsaugą nuo perkaitinimo nustatykite į pradinę padėtį Filtras Filtras apsaugo, kad į šilumos siurblio vidų nepatektų įvairių nešvarumų. Laikui bėgant, filtras gali užsikimšti, todėl retkarčiais jį reikia išvalyti. Pav. 47 Filtras sumontuotas grįžrančio srauto linijoje. 1 Filtras 2 Apsauginis žiedas 3 Uždarymo kamštis D Filtro valymas: V ON/OFF mygtuku išjunkite šilumos siurblį. V Uždarykite vožtruvą ir nuimkite uždarymo kamštį. V Nuimkite apsauginį žiedą, laikantį filtrą vožtuve. Tam naudokite pristatytas reples. V Iš vožtuvo išimkite filtrą ir išplaukite jį vandeniu. V Vėl sumontuokite filtrą, apsauginį žiedą ir uždarymo kamštį. V Atidarykite vožtuvą ir ON/OFF mygtuku įjunkite šilumos siurblį. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 33

34 13 Triktys 13.8 Visi pavojaus signalai ir įspėjamosios indikacijos Kartais gali būti gautas pavojaus signalas. Nėra jokios rizikos pavojaus signalą nustatyti į pradinę padėtį. Šiame skyriuje aprašomi visi ekrane rodomi pavojaus signalai. Taip pat čia aprašoma, ką reiškia pavojaus signalas ir kokių priemonių reikia imtis, siekiant pašalinti triktį. Visi iki šiol gauti pavojaus signalai ir įspėjimai išsaugomi pavojaus signalų protokole ( 13skyrius 32psl.) Visų pavojaus signalų sąrašas: Atsijungęs žemo slėgio presostatas Atsijungęs aukšto slėgio presostatas Jutiklio nutrūkimas arba trumpasis jungimas Netinkamas ketureigio vožtuvo funkcionavimas T6 aukšta šildymo dujų temperatūra Papildomo šildymo gedimas T8 aukšta paduodamo srauto temperatūra Žema temperatūra kondensatoriuje Atsijungęs kompresoriaus apsauginio variklio įtaisas Neprijungtas oro šildomasis siurblys Valdymo skydo/vidinio bloko I/O skydo gedimas Visų įspėjamųjų indikacijų sąrašas: Ar šilumos siurbliui saugu veikti šia galia? Didelis šildymo sistemos vandens temperatūros skirtumas Dabar šilumos siurblys veikia maksimaliai leistina temperatūra Dabar papildomas šildymas veikia maksimaliai leistina temperatūra 13.9 Pavojaus signalo ekranas Atsijungęs žemo slėgio presostatas Pav o 1 galima priežastis: užsikimšęs garintuvas V Išvalykite garintuvą. V Pasirinkite Acknowledge (Patvirtinti). V Palaukite, kol siurblys įsijungs iš naujo. 2 galima priežastis: užblokuotas ventiliatorius. V Pašalinkite daiktus, uždengiančius ventiliatorių. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Palaukite, kol siurblys įsijungs iš naujo. 3 galima priežastis: šaldymo agento triktis šaldymo agento kontūre. V Patikrinkite šaldymo agento kiekį. V Patikrinkite, ar šaldymo agento kontūras yra sandarus. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Palaukite, kol siurblys įsijungs iš naujo. 4 galima priežastis: automatinės nutirpdymo sistemos arba ventiliatoriaus variklio triktis. V Patikrinkite ketureigio vožtuvo funkcionavimą. Atitinkame meniu punkte, esančiame valdymo pulte, rankiniu būdu įjunkite ir išjunkite ketureigį vožtuvą. V Patikrinkite nutirpdymo nustatymus. V Patikrinkite ventiliatoriaus variklio funkcionavimą. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Palaukite, kol siurblys įsijungs iš naujo. 5 galima priežastis: išsiplėtimo vožtuvo triktis. V Patikrinkite išsiplėtimo vožtuvą. V Patikrinkite, ar jis neperkaitęs ir per daug neatvėsęs. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Palaukite, kol siurblys įsijungs iš naujo. 34 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

35 Triktys Tripped high pressure switch (Atsijungęs aukšto slėgio presostatas) Sensor short circuit (Temperatūros jutiklio nutrūkimas/trumpasis jungimas) Pav o 1 galima priežastis: oras šildymo sistemoje. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite, ar šildymo sistemoje yra oro. V Užpildykite šildymo sistemą ir, prireikus, nuorinkite ją. 2 galima priežastis: užsikimšęs filtras. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite filtrą. V Prireikus, išvalykite filtrą ( 13.7skyrius 33psl.). 3 galima priežastis: per mažas debitas per šilumos siurblį. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite, ar nesustojo pirminis šildymo siurblys ( pav. 50). V Patikrinkite, ar atidaryti visi vožtuvai. Šildymo sistemoje su termostatiniais vožtuvais visus vožtuvus reikia atidaryti iki pat galo, o grindų šildymo sistemoje reikia atidaryti bent pusę šildymo gyvatukų. V Nustatykite didesnį pirminio šildymo siurblio (G2) apsukų skaičių. Kadangi antrinio šildymo siurblio (G1) apsukų skaičius turi būti didesnis nei pirminio šildymo siurblio apsukų skaičius, todėl nustatykite didesnį antrinio šildymo siurblio apsukų skaičių. Pav. 51 Visi prie sistemos prijungti temperatūros jutikliai, sutrikus kurio nors funkcionavimui, gali sukelti pavojaus signalą. Pavyzdžiui, buvo gautas temperatūros jutiklio T3, karšto vandens, pavojaus signalas. Visi temperatūros jutikliai sukelia panašų pavojaus signalą. 1 galima priežastis: atsitiktinė triktis. V Palaukite, kol triktis bus pašalinta savaime. 2 galima triktis: temperatūros jutiklio triktis arba temperatūros jutiklis netinkamai prijungtas. V Patikrinkite, ar temperatūros jutiklis tinkamai prijungtas. V Išmatuokite temperatūros jutiklio varžos vertę ( skyrius psl.) Faulty function in 4-way valve (Netinkamas ketureigio vožtuvo funkcionavimas) Pav o O 1 galima priežastis: netinkamai funkcionuoja ketureigis vožtuvas. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite ketureigio vožtuvo funkcionavimą. Atitinkame meniu punkte, esančiame valdymo pulte, rankiniu būdu įjunkite ir išjunkite ketureigį vožtuvą. Pav. 50 Šilumos siurblio vidinio bloko prijungimų patalpa 1 Pirminis šildymo siurblys 2 Antrinis šildymo siurblys D Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 35

36 13 Triktys T6 High hot gas temperature (T6 aukšta šildymo dujų temperatūra) T8 High flow temperature (T8 aukšta paduodamo srauto temperatūra) Pav galima priežastis: kartais pasitaikančią per aukštą temperatūrą sukelia darbinė būklė. V Patikrinkite temperatūros jutiklių T8 ir T9, esančių šilumos siurblio išoriniame bloke, išmatuotų temperatūrų skirtumą ( skyrius psl.). 2 galima priežatis: per aukšta kompresoriaus darbinė temperatūra. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite, ar kompresorius neperkaito Fault on electric additional heat (Papildomo šildymo sistemos gedimas) Pav o o 1 galima priežastis: atsijungė elektrinio šildytuvo apsauga nuo perkaitinimo. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Nustatykite į pradinę padėtį elektrinio šildytuvo apsaugą nuo perkaitinimo ( 13.6skyrius 33psl.) o Pav. 55 Šilumos siurblyje sumontuotas temperatūros jutiklis T8, kuris saugumo sumetimais tučtuojau sustabdo kompresorių, jei paduodamo srauto temperatūra tampa aukštesnė už nustatytą vertę. 1 galima priežastis: per mažas debitas per šilumos siurblį. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite, ar nesustojo pirminis šildymo siurblys ( pav. 50). V Patikrinkite, ar atidaryti visi vožtuvai. Šildymo sistemoje su termostatiniais vožtuvais visus vožtuvus reikia atidaryti iki pat galo, o grindų šildymo sistemoje reikia atidaryti bent pusę šildymo gyvatukų. V Nustatykite didesnį pirminio šildymo siurblio (G2) apsukų skaičių. Kadangi antrinio šildymo siurblio (G1) apsukų skaičius turi būti didesnis nei pirminio šildymo siurblio apsukų skaičius, todėl nustatykite didesnį antrinio šildymo siurblio apsukų skaičių. 2 galima priežastis: užsikimšęs filtras. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite filtrą. V Prireikus, išvalykite filtrą ( 13.7skyrius 33psl.). 36 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

37 Triktys Low temperature in condensor (Žema temperatūra kondensatoriuje) Tripped motor cut-out compressor (Atsijungęs kompresoriaus apsauginio varikio įtaisas arba netinkamai sujungtos fazės) o Pav. 56 Pavojaus signalas gaunamas dėl per žemos temperatūros šilumos siurblyje. Pirmiausia rodoma įspėjamoji indikacija. Po keturių per dvi valandas gautų įspėjimų sukeliamas #. 1 galima priežastis: oras šildymo sistemoje. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite, ar šildymo sistemoje yra oro. V Užpildykite šildymo sistemą ir, prireikus, nuorinkite ją. 2 galima priežastis: užsikimšęs filtras. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite filtrą. V Prireikus, išvalykite filtrą ( 13.7skyrius 33psl.). 3 galima priežastis: pirminio šildymo siurblio triktis. V Patikrinkite, ar nesustojo pirminis šildymo siurblys ( pav. 50). 4 galima priežastis: per mažas/nėra jokio debito per šilumos siurblį. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite, ar nesustojo pirminis šildymo siurblys ( pav. 50). V Patikrinkite, ar atidaryti visi vožtuvai. Šildymo sistemoje su termostatiniais vožtuvais visus vožtuvus reikia atidaryti iki pat galo, o grindų šildymo sistemoje reikia atidaryti bent pusę šildymo gyvatukų. V Nustatykite didesnį pirminio šildymo siurblio (G2) apsukų skaičių. Kadangi antrinio šildymo siurblio (G1) apsukų skaičius turi būti didesnis nei pirminio šildymo siurblio apsukų skaičius, todėl nustatykite didesnį antrinio šildymo siurblio apsukų skaičių. Pav o 1 galima priežastis: atsitiktinė triktis arba perkrova elektros tinkle. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Palaukite, kol siurblys įsijungs iš naujo. 2 galima priežastis: apsauginiame variklio įtaise nustatytas per žemas srovės dydis (A). V Pakeiskite nustatymą į tinkamą vertę. 3 galima priežastis: kontaktoriaus, apsauginio variklio įtaiso triktis arba netinkamai prijungta prie elektros tinklo. V Patikrinkite, ar nesutriko komponentų funkcionavimas. 4 galima priežastis: kompresoriaus triktis. V Patikrinkite kompresoriaus funkcionavimą AE not connected (Neprijungtas išorinis blokas) Ryšio tarp šilumos siurblio vidinio bei išorinio blokų triktis. V Patikrinkite CAN-BUS magistralę Fault in I/O card/electric boiler (Valdymo skydo/vidinio bloko I/O skydo triktis) Vidinis ryšio gedimas vidiniame bloke. V Patikrinkite, ar blykčioja I/O skydo šviesos indikatorius. 5 galima priežastis: per mažas vandens tūris pastato šildymo sistemoje. V Užpildykite šildymo sistemą ir, prireikus, nuorinkite ją. Logatherm WPL... A / AW C - Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus! 37

38 13 Triktys 13.10Įspėjamoji indikacija High temperature difference heating water (Didelis šildymo sistemos vandens temperatūros skirtumas) Heat pump is now working at its highest perm.temperature (Dabar šilumos siurblys veikia maksimaliai leistina temperatūra) o o Pav. 58 Ši įspėjamoji indikacija rodoma tuo atveju, kai temperatūros jutiklių T8 ir T9 išmatuotų temperatūrų skirtumas yra per didelis. 1 galima priežastis: per mažas debitas per šilumos siurblį. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite, ar nesustojo pirminis šildymo siurblys ( pav. 50). V Patikrinkite, ar atidaryti visi vožtuvai. Šildymo sistemoje su termostatiniais vožtuvais visus vožtuvus reikia atidaryti iki pat galo, o grindų šildymo sistemoje reikia atidaryti bent pusę šildymo gyvatukų. V Nustatykite didesnį pirminio šildymo siurblio (G2) apsukų skaičių. Kadangi antrinio šildymo siurblio (G1) apsukų skaičius turi būti didesnis nei pirminio šildymo siurblio apsukų skaičius, todėl nustatykite didesnį antrinio šildymo siurblio apsukų skaičių. 2 galima priežastis: užsikimšęs filtras. V Pasirinkite Acknowledge (patvirtinti). V Patikrinkite filtrą. V Prireikus, išvalykite filtrą ( 13.7skyrius 33psl.). Pav. 59 Šilumos siurblyje sumontuotas temperatūros jutiklis T9, kuris saugumo sumetimais tučtuojau sustabdo kompresorių, jei grįžtančio srauto temperatūra tampa per aukšta. Ribinė vertė yra maždaug 59 C. 1 galima priežastis: nustatyta tokia didelė šildymo vertė, kad šilumos sistemos grįžtančio srauto temperatūra tampa per aukšta. V Sumažinkite šildymo nustatymą. 2 galima priežastis: nustatyta per aukšta karšto vandens temperatūra. V Nustatykite žemesnę karšto vandens temperatūrą. 3 galima priežastis: uždaryti grindų šildymo sistemos arba radiatorių vožtuvai. V Atidarykite vožtuvus. 4 galima priežastis: debitas per šilumos siurblį yra didesnis nei debitas šildymo sistemoje. V Patikrinkite antrinio šildymo siurblio (G1) apsukų skaičių. Antrinio šildymo siurblio apsukų skaičius turi būti didesnis už pirminio šildymo siurblio (G2) apsukų skaičių Add. heat is now working at its highest permitted temperature (Dabar papildomo šildymo sistema veikia maksimaliai leistina temperatūra) Šilumos siurblyje sumontuotas temperatūros jutiklis T9, kuris saugumo sumetimais tučtuojau sustabdo kompresorių ir apriboja elektrinio šildytuvo veikimą, jei grįžtančio srauto temperatūra tampa per aukšta. Ribinė vertė elektriniam šildytuvui yra maždaug 58 C. 1 galima priežastis: nustatyta tokia didelė šildymo vertė, kad iš šildymo sistemos grįžtančio vandens temperatūra yra per aukšta. V Sumažinkite šildymo nustatymą. 38 Logatherm WPL... A / AW C- Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus!

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - instrukcija V5.doc

Microsoft Word - instrukcija V5.doc Universalus šilumos ūkio valdiklis skirtas valdyti visą individualaus namo šilumos ūkį. Per keletą metų šis projektas iš mėgėjiško pavirto į rimtą profesionalų įrenginį, kuris ir toliau yra tobulinamas.

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau