(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)"

Transkriptas

1 KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma yra Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokykla įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre Panevėžio filiale 1994 m. liepos 011 d. Mokyklos adresas yra Mokyklos g.5.; Skapiškio mstl.; Kupiškio rajone, indentifikavimo kodas , ne PVM mokėtoja. Mokykla atskiras Juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir 3 sąskaitas AB DnB NORD banke:lt (Savivaldybės biudžeto lėšos), LT (pavedimų lėšos), ir LT (kitos veiklos pajamos) sąskaitas Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d. Mokyklos veikla pagal Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją priskirta Švietimo paslaugoms - Mokyklos priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui, kodas m. įstaiga vykdė sekančias programas: 1. Švietimo įstaigų veikla (programos kodas 03); 2. Viešieji darbai (programos kodas 12) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 49 darbuotojų. Įstaigos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto asignavimai, pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama bei kitos teisėtai gautos lėšos. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais litais. Per ataskaitinį laikotarpi visos ūkinės operacijos buvo atliekamos nacionaline valiuta Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra. II. APSKAITOS POLITIKA Mokyklos buhalterinę apskaitą pagal paslaugų teikimo sutartį tvarko Kupiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba (toliau tarnyba)

2 Finansinės apskaitos išankstinę, einamąją ir paskesnę kontrolę vykdo paskirti įstaigos ir apskaitos tarnybos darbuotojai. Apskaitai tvarkyti naudojama apskaitos programa STEKAS apskaita. Nuo 2010 metų sausio 1 d. įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1K-455 Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo (Žin., 2008, Nr : 2009, Nr ), Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.ADV patvirtintas įstaigos naudojamų sąskaitų planas. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.1K-224 (Žin., 2009, Nr ) nustatyta tvarka buhalterinių sąskaitų likučiai, įstaigoje, iš senojo sąskaitų plano perkelti į naująjį sąskaitų planą. Ataskaitinį laikotarpį buvo siekiama, kad įstaigoje finansinė būklė, jų turtas, fondai ir skolos, kasinės ir faktinės išlaidos būtų tiksliai ir teisingai atvaizduotos finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal atitinkamus požymius: a) valstybės funkciją. b) programą; c) lėšų šaltinį; d) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius. Mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai veiklos segmentuose pagal valstybės funkciją pasiskirsto į: a) švietimas; b) socialinė apsauga; c) ekonomika; d) sveikatos apsauga. Ši informacija pateikiama 25 ojo VSAFAS Segmentai priede (pridedama). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo (Žin., 2009, Nr ) 3 punktu patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo

3 (amortizacijos) normatyvai, kuriais remiantis nuo 2010 m. sausio 1 d. skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Įstaigos apskaitos tvarkymui naudoja buhalterinės apskaitos programa STEKAS-apskaita Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi veiklos tęstinumo, kaupimo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato., palyginimo principai. Mokykloje restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos mokykloje neįvyko. Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas, yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei atitinka 13- ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Ilgalaikis nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjektų registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei ją įmanoma nustatyti, o jei ne- simboline 1 lito verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, registruojamas sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei yra) Įsigytas ilgalaikis nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei galime ją nustatyti, o jei ne-registruojame simbolinio atlygio verte. lgalaikis nematerialusis turtas inventorizuojamas remiantis teisės aktais, nustatančiais inventorizavimo taisykles. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturtinis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja. Tai programinė įranga, licencijos, techniniai projektai. Nematerialiajam turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Ilgalaikis nematerialusis turtas nurašomas, jei jis pripažintas netinkamu naudojimui ir neatitinka nematerialiojo turto požymių dėl vienos iš šių priežasčių: gaisro; stichinės nelaimės; trečiųjų asmenų veiklos; moralinio nusidėvėjimo; sugedimo, kai taisyti netikslinga ar neįmanoma parduoti aukcionuose. Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas, yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei atitinka 12- ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir materialiajam turto pripažinimo kriterijus.

4 Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus ir jo vertė didesnė nei 1000 Lt. savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjektų registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei ją įmanoma nustatyti, o jei ne- simboline 1 lito verte. Neatlygintinai gautas materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, registruojamas sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei yra). Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas, išskyrus bibliotekos fondus ir muziejines vertybes, skaičiuojamas tiesioginiu metodu pradėjus šį turtą naudoti nuo kito mėnesio pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo. Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas (metais): Kapitaliniai mūriniai pastatai 100 Pastatai mūriniai 80 Tašytų rastų pastatai 45 Surenkamieji ir kiti pastatai 15 Statiniai betoniniai 60 Statiniai metaliniai 30 Statiniai mediniai 20 Kiti statiniai 20 Apsaugos įranga 8 Filmavimo, fotografavimo, mob. ryšio įrenginiai 4 Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių valdymo įreng. 10 Kitos mašinos ir įrenginiai 20 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 9 Spec. automobiliai 7 Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 7 Kitos transporto priemonės 13 Baldai 10 Kompiuteriai ir jų įranga 5 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 Kita biuro įranga 8 Scenos meno priemonės 10 Muzikos instrumentai 30 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 8 Spec. drabužiai ir avalynė 2 Kitas ilgalaikis materialus turtas 6 Ilgalaikiam materialiam turtui nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

5 Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pripažįstamas esminiu ilgalaikio turto pagerinimu, tai pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko. Rekonstravimo ar remonto darbų verte didinama ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ir ji nudėvima per likusį ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo laiką. Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas nepripažįstamas esminiu pagerinimu. patirtos išlaidos priskiriamos sąnaudoms tą ataskaitinį laikotarpį,.kada jos patiriamos. Ilgalaikis nematerialusis turtas inventorizuojamas remiantis teisės aktais, nustatančiais inventorizavimo taisykles. Atsargos Trumpalaikis materialus turtas apskaitoje registruotas įsigijimo verte. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar kitokiu netekimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamos ūkinis inventoriaus apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška. Atsargos inventorizuojamas remiantis teisės aktais, nustatančiais inventorizavimo taisykles. Atsargos gali būti nurašomos, kai naudojamos ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai, eksploatacijai, remontui, ar statybai. mokyklos ūkio reikmėms. Atsargos nurašomos kai sunaudojamos. mokyklos ūkio reikmėms, sugedo nepataisomai, kai jų ekonomiškai neapsimoka parduoti viešuose prekių aukcionuose; atidavus naudoti ūkinį inventorių, nustačius atsargų trūkumą inventorijzacjos metu., pardavus. Išankstiniai apmokėjimai Iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas ir kt. trumpalaikį turtą; ateinančio laikotarpio sąnaudos (pvz. prenumeratos, nuoma) Gautinos sumos Gautinos sumos registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar ktą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.

6 Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos pateiktą sąvoką ir nustatytus kriterijus. Mokyklos gaunamos finansavimo sumos grupuojamos pagal pirminį gavimo šaltinį ir pagal paskirtį., atsižvelgiant ir į sąskaitų plano sąskaitas: tai finansavimo sumos ilgalaikiam turtui, atsargoms bei kitoms išlaidoms įsigyti. Jeigu registruodama finansavimo sumas mokykla negali nustatyti finansavimo šaltinio, tada finansavimo sumos priskiriamos savivaldybės biudžeto lėšoms. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansiniai įsipareigojimai Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina., o vėliau įvertinami pagal trukmę į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pajamos Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kuriuo patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikimasi gauti su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu patirtas sąnaudas. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų ūkines operacijas, visos pajamų sąskaitų likučių sumas perkeliamos į 31 sąskaitą Sukauptas perviršis ir deficitas.pajamų sąskaitas uždarome. Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų negalime tiesiogiai susieti konkrečiai su pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

7 Kiekvieno mėnesio pabaigoje priskaitomas sukauptas atostogų rezervas ir pripažįstamas sąnaudomis. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų ūkines operacijas, visi sąnaudų sąskaitų likučiai perkeliami į 31 sąskaitą Sukauptas perviršis ir deficitas.sąnaudų sąskaitas uždarome. III. PASTABOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ILGALAIKIS NEMATERIASLUSIS TURTAS Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto mokykla neįsigijo, todėl jo vertė nepasikeitė. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS Nematerialus turtas 1 priede (priedas pridedamas) 1. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas neribotas. Jo balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2303 Lt: tai: 1.1.valstybės nematerialus turtas 1641 Lt 1.2. savivaldybės nematerialus turtas 662 Lt. Nenaudojamo nematerialiojo turto, bei patikėjino teise gauto ar perduoto turto įstaigoje nėra. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 2. Per ataskaitinį laikotarpi mokykla ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 24263Lt. Iš valstybės biudžeto lėšų (MK) įsigyta nešiojamas kompiuteris, fotoaparatas ir dvejos tekinimo staklės sumoje 7000Lt. Nemokamai gauta iš savivaldybės balanso ilgalaikio materialaus turto sumoje 17263Lt. Gauti 6 kompiuteriai ir 1 projektorius mokyklos bibliotekai Jų finansavimo šaltinis Europos Sąjungos lėšos Lt, valstybės biudžeto lėšos 2589Lt. 8293Lt. šaltinius 3. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nurašė ilgalaikio materialaus turto (3 kompiuterius) už 4..Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal lėšų 4.1. valstybės materialus turtas Lt 4.2. savivaldybės materialus turtas Lt 4.3. Europos Sąjungos lėšų turtas Lt

8 Iš viso Lt 5. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2010 gruodžio 31 d. sudarė Lt. Tai: 5.1 statiniai Lt, 5.2 kitos mašinos ir įrengimai Lt, 5.3. baldai Lt, 5.4. kompiuterinė įranga Lt. Iš viso: Lt. 6. Nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turo nėra. 7. Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise ilgalaikio materialaus turto nei gauta, nei perduota kitiems subjektams nebuvo 8. Ilgalaikiam materialiam turtui nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo 9. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto ir kito ilgalaikio turto neturi Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialus turtas 1 priede (priedas pridedamas) TRUMPALAIKIS TURTAS ATSARGOS 11. Atsargos skiriamos į 2 grupes: medžiagos ir žaliavos; 11.2 ūkinis inventorius. 12. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų ir žaliavų už Lt Didžiausią dalį įsigytų atsargų sudarė kuras patalpų šildymui 53555Lt (10386t- iš valstybės lėšų; 43169Lt-iš savivaldybės lėšų, iš kurių 5700Lt buvo debitorių skala ), maisto produktai nemokamam mokinių maitinimui 79128Lt iš valstybės lėšų, maisto iš pavedimų lėšų už 30950Lt. Įsigyta transportui degalų, atsarginių dalių už 27396Lt (6276Lt iš valstybės lėšų, 18915Lt -iš savivaldybės lėšų, 2205Lt -iš spec lėšų). Ilgalaikio turto remontui įsigyta medžiagų už 3063 Lt iš savivaldybės lėšų. Kitoms mokyklos ūkinėms reikmėms pirkta medžiagų už 10270Lt. 13. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota medžiagų: šildymui Lt; maisto produktai mokinių nemok. maitinimui Lt; medžiagos transportui Lt; medžiagos ilgalaikio turto remontui Lt; 13.5 medžiagos kitoms ūkinėms reikmėms Lt maisto produktai (pav. lėšų) Lt Iš viso: Lt 14. Ūkiniam inventoriui priskiriamas nepiniginis, fizinę formą turintis turtas, išskyrus atsargas, kurį galima naudoti iki vienerių metų arba ilgiau, parduoti ir kitaip perleisti, kontroliuoti ir kuris sudaro galimybę teikti viešąsias paslaugas, o jo įsigijimo vertė yra mažesnė už 1000 Lt.

9 Ūkinis inventorius registruojamas įsigijimo verte. Perduotas naudoti ūkinis inventorius apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. 15. ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį mokykla įsigijo už Lt., nemokamai gauta inventoriaus už 9005 Lt. Visas gautas inventorius naudojamas mokyklos veikloje, todėl yra apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. 16. Informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8-ojo VSAFAS Atsargos 1 priede.(priedas pridedamas) IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius apmokėjimus sudarė : išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - 398Lt ( už prenumeratą 2011 m.); 17.2 kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 973Lt (transporto draudimo polisas) Iš viso: 1371Lt 17.3.Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6 VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 6 priedas. (priedas pridedamas) PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 18. Mokykloje per vienerius metus gautinas sumas sudaro: 18.I sukauptos gautinos sumos darbuotojų atostogų rezervui Lt; 18.2 sukaupta finansavimo pajamų suma Lt; kitos gautinos sumos Lt; Iš viso: Lt 18.4.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17- ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 priede (priedas pridedamas). PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynų pinigų banko sąskaitose neturėjo. 20. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 8 priede. FINANSAVIMO SUMOS 21. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priede. (Priedas pridedamas). 22. Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos: 5 priede. (priedas pridedamas).

10 tai:: lėšos); ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 23. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 24. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių įsipareigojimų sumą sudaro 86151Lt, tiekėjams mokėtinos sumos: UAB Kupiškio vandenys - 188Lt, už paslaugas; UAB Omnitel - 60Lt, už paslaugas; UAB LESTO Lt, už paslaugas; TEO LT, AB - 220Lt, už paslaugas; UAB Kupiškio komunalininkas - 32Lt, už paslaugas; Ž. Vareikos įm. -155Lt. už maisto produktus (pavedimų UAB Konica Minolta Baltia - 90Lt už prekes; UADB Ergo Lietuva - 973Lt, už transporto draudimą ; UAB firma Koslita - 55Lt, už prekes; UAB Skaitmeninė vizija - 873Lt, už prekes; UAB Rivilda - 280Lt, už paslaugas; UAB Narjanta - 134Lt, už prekes; B. Ruzgienės ind. įmonė - 199Lt, už prekes; UAB Dalgirda Lt, už degalus transportui VŠĮ Technikos priežiūros centras - 290Lt, už paslaugas; P. Račinsko įm. - 89Lt, už prekes; VĮ Panevėžio metrologijos centras - 93Lt, už paslaugas. Iš viso: 9366Lt 25. Sukauptos mokėtinos sumos sukauptos atostogų rezervo sąnaudos - darbo užmokesčiui Lt; sukauptos atost. rezervo sąnaudos- valst. soc. draudimo įmokoms Lt. Iš viso: 75695Lt. 26.Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Lt. 27. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12 priede. (priedas pridedamas). GRYNAS TURTAS 28. Grynas turtas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1714 lt: tai: atsargų likutis 1714Lt, (spec. progr.lėšos); Informacija apie grynąjį turtą pateikiama 4-ojo VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita 1 priede. (priedas pridedamas)

11 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 29. Mokyklos pagrindinės veiklos pajamas sudaro: 29.1 finansavimo pajamos Lt 29.2 pagrindinės veiklos kitos pajamos 5617Lt. 30. Finansavimo pajamas sudaro: 30.1 finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto: ( Lt) panaudoto finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti 20617Lt; panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti Lt; panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms Lt finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto: (400701Lt) panaudoto finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti 33547Lt; panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti 77378Lt; panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms Lt, 30.3 finansavimo pajamos iš ES: (8871Lt) panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti 2445Lt; panaudotos finansavimo sumos kitoms įsigyti 6426Lt finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių: (35327Lt) panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti Lt; panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms Lt; 31. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitini laikotarpio pabaigoje sudarė 5617Lt. (už suteiktas transporto paslaugas 5349Lt,, už parduotas prekes 268Lt 32. Informacija apie jas pateikiama 10-ojo VSAFAS Kitos pajamos 1 priede. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 33. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas Lt sudaro: darbo užmokestis Lt; socialinio draudimo įmokos Lt; ligos pašalpa 788Lt. 34. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pripažinta 56608Lt.. 35 komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro: 86580Lt šildymo 55001Lt ; elektros energijos 26016Lt; vandentiekio ir kanalizacijos 2218Lt; ryšių 3345Lt. 36. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai komandiruočių sąnaudų pripažinta 878Lt: 37. Transporto sąnaudas :28172t. sudaro: automobilio draudimas 1350Lt; automobilio remontas 1420Lt; automobilio techninė apžiūra 58Lt; degalai ir kitos medžiagos 25185Lt; automobilio registracijos mokestis 39Lt;

12 37.6. kitos paslaugos 120Lt paslaugos 38. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kvalifikacijos kėlimo sąnaudų pripažinta 6132Lt. 39. Ataskaitiniu laikotarpiu mokyklos remontui sunaudota atsargų už 4285Lt. 40. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla savo reikmėms sunaudojo atsargų už Lt.Tame tarpe maisto produktų mokinių nemokamam maitinimui 79128Lt, mokamam maitinimui 30795Lt, kitoms reikmėms tenkinti 41759Lt. 41. ataskaitinio laikotarpio pabaigai pripažinta socialinių išmokų sąnaudų Lt (išmokėta išeitinė kompensacija 1 darbuotojui) 42. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitų paslaugų sąnaudų pripažinta 10700Lt. GRYNO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA. 43. Grynas turtas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1714 lt: tai: einamų metų perviršis yra 171Lt.Tai skirtumas tarp metinių finansavimo pajamų ir visų pripažintų sąnaudų ankstesniųjų metų perviršis, 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 1543Lt. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 44. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pinigų srautus sudarė: Įplaukos Lt Tiesioginių srautų finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto sudarė paslaugoms Lt, kurios buvo skirtos mokinio krepšelio darbo užmokesčiui ir soc draudimui Lt, paskolos lėšos darbo užmokesčiui ir soc draudimui15705lt, kitoms paslaugoms 18895lt, nemokamo maitinimo darbo užmokesčiui ir soc draudimui 3166Lt., viešųjų darbų darbo užmokesčiui 12789Lt, atsargoms įsigyti Lt Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudarė Lt, kurios buvo skirtos darbo užmokesčiui Lt, komunalinėms paslaugoms 26331Lt, kitų paslaugų apmokėjimui 11441Lt, atsargoms įsigyti 65567Lt Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 33451Lt.. Tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti 30046Lt, kitoms paslaugoms apmokėti 3405Lt Tiesioginių piniginių srautų įplaukos už suteiktas paslaugas- 5349Lt., už parduotas prekes-268lt Iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį mokykla susigrąžino spec lėšų 7160Lt. ( 2009 m. lėšų likutį 1543Lt ir per 2010m. uždirbtos lėšos 5617Lt.) Kitos įplaukos 268Lt tai lėšų dalis uždirbta pardavus prekes. ir pervesta į valstybės biudžetą Pervestos lėšos 5997Lt pervesta lėšų savivaldybės administracijai per ataskaitinius metus 112 Lt. Tai konkurso Kengūra mokestis 72 Lt ir gautos lėšos už sugadintus atestatų pažymėjimus 40Lt per ataskaitinį laikotarpį pervesta Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui lėšas, gautas už parduotas paslaugas 5349Lt., už parduotas prekes 268Lt; pervesta lėšų į valstybės biudžetą už parduotas prekes 268Lt.

13 44.3. Išmokos Lt. Tiesioginių pinigų srautų išmokos darbo užmokesčiui ir sac draudimo įmokoms per ataskaitinį laikotarpį sudarė Lt, iš jų: darbo užmokesčiui Lt, soc draudimo įmokoms Lt, darbdavio socialinė parama (ligos pašalpa už 2 nedarbingumo dienas 788 Lt. Tiesioginių srautų išmokos komunalinėms paslaugoms ir ryšiams Lt, iš jų: komunalinėms paslaugoms 74187Lt ir ryšiams 3065Lt.Lt Tiesioginių pinigų srautų išmokos transportui sudaro 31168Lt. tai išmokos transporto kurui ir kitoms medžiagoms, draudimui, techninėms apžiūroms ir remontui. Tiesioginių pinigų srautų išmokas atsargų įsigijimui139683lt sudaro įvairios ūkinės prekės mokyklos ūkio reikmėms tenkinti, vadovėliai, knygos, kt. mokymo priemonės mokiniams, maisto produktai mokinių maitinimui, prekės viešųjų darbų vykdymui, Tiesioginius pinigų srautus kitoms išmokoms 772lt Informacija apie pinigų srautus pateikiamas 5-ojo VSAFAS Pinigų srautų ataskaita 1 priede. (priedas pridedamas) Pagrindinės veiklos sąnaudos ir tiesioginių pinigų srautų išmokos pagal segmentus pateikiamos 25 ojo VSAFAS Segmentai priede. Direktorė Švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja Birutė Zaborskienė Virginija Slavinskienė

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv

1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv 1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT-94222 Klaipėda, tel. / faks. (8 46) 346136, el. p. santarve@takas.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, 68160 Marijampolė, tel.: (8 343) 58 270, el.p. mariiampoles.nykstukas@zebra.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

Xxxxxxės rajono savivaldybės mokymo centras, kodas xxxxxxxx NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO APŽIŪROS PAŽYMA 2005 m. spalio mėn. 2

Xxxxxxės rajono savivaldybės mokymo centras, kodas xxxxxxxx NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO APŽIŪROS PAŽYMA 2005 m. spalio mėn. 2 Xxxxxxės rajono savivaldybės mokymo centras, kodas xxxxxxxx NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO APŽIŪROS PAŽYMA 2005 m. spalio mėn. 28 d. Nr. Xxxxxxė Komisija, sudaryta Xxxxxxės rajono

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau