KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS"

Transkriptas

1 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ V. DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VYKDOMĄ VEIKLĄ. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS VII METŲ VEIKLOS ATASKAITOS APIBENDRINIMAS VIII METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI

3 3 I. ĮVADAS Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau-centras) 2012 metų veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie atliktus pagrindinius darbus pagal nuostatuose nustatytas veiklos sritis, jų rezultatus, poveikį savivaldybės švietimo institucijoms ir Elektrėnų bendruomenės nariams. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 88 buvo įsteigtas Elektrėnų švietimo centras, o sprendimu Nr.180 Švietimo centro pavadinimas pakeistas į Švietimo paslaugų centrą ir patvirtinti Centro nuostatai. Centro veiklos pradžia Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-105 nuo Centre įsteigta pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau-tarnyba) pagalbos mokytojui, mokiniui ir mokyklai įstaiga. Centro pagrindinė veiklos sritis švietimas; pagrindinės veiklos rūšys kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas Centro rekvizitai : įmonės kodas ; adresas - Rungos g. 5, LT Elektrėnai; tel./faks (8 528) , e.p. hp:/ Centras-savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti struktūrinį padalinį - pedagoginę psichologinę tarnybą metais Centre dirbo 15-a darbuotojų, iš jų 7-ni pedagoginiai darbuotojai. Centras aptarnavo 20 savivaldybės švietimo įstaigų ir 493 pedagogus savivaldybėje. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu nuo Elektrėnų pagrindinė mokykla ir Vievio sanatorinė mokykla nutraukė veiklą. Centrui buvo pavesta užtikrinti likviduotų mokyklų perimto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą, baigti vykdyti šių įstaigų prievoles, atsiskaityti su kreditoriais metų prioritetinės veiklos: kokybiškas, nuoseklus ir kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas; suaugusiųjų švietimo organizavimas; kokybiškų švietimo paslaugų teikimas; pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimas (metodinės- konsultacinės dienos ugdymo įstaigose; pakartotiniai vertinimai; Tarnybos pedagoginio psichologinio vertinimo ir logopedinės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos tvarkų aprašai); švietimo institucijų ir jų socialinių partnerių mokymosi partnerystėje kūrimas ir palaikymas (projektinė veikla). II METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro veikla buvo vykdoma, remiantis Centro nuostatais, m. Centro strateginiu planu ir metine 2012 metų veiklos programa. Ataskaitoje aptariamos veiklos sritys pagal 2012 metų veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius: Kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas 1.Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas; 2.Mokytojų metodinės veiklos koordinavimas (būreliai, metodinė taryba, metodinių priemonių kaupimas ir skolinimas); 3.Suaugusiųjų švietimas.

4 4 Centro infrastruktūros modernizavimas 1. Nuolatinis mokymosi aplinkų tvarkymas ir atnaujinimas; 2. Centro bibliotekos fondo plėtojimas. Vaikų ir jaunimo socialinių, ekonominių, edukacinių ir teisinių galimybių sistemos kūrimas 1. Vaikų rėmimo programų finansavimo organizavimas; 2. Renginių mokiniams organizavimas (olimpiados, konkursai, viktorinos, šventės). Socialinių, pedagoginių mokymosi sąlygų gerinimas 1.Pedagoginės psichologinės tarnybos veikla; 2.Mokinių ugdymas karjerai. Viešųjų paslaugų užtikrinimas ir plėtra 1. Mokinių pavėžėjimo organizavimas; 2. Mokyklų aprūpinimas vadovėliais ir mokymo priemonėmis; 3. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veikla; 4. Statistinės ataskaitos; 5. Kita veikla. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SISTEMOS KŪRIMAS Tikslas: Užtikrinti sėkmingą kvalifikacijos tobulinimo darbą, aktyvų švietimo darbuotojų dalyvavimą švietimo pertvarkoje ir kaitoje. Įvykdytos priemonės 1.Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas Įgyvendinant 2012 metų veiklos programą buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą prioritetinį tikslą kokybiškas, nuoseklus ir kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Organizuotų seminarų, kursų ir paskaitų ir kiti renginių skaičius bei seminarų dalyvių skaičius 2012 metais pagal švietimo įstaigas pateiktas 1 priede.

5 Kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarai, kursai) metais palyginimas m m m m m m m. 0 Renginiai Dalyviai 2012 metais palyginti su 2011 metais sumažėjo organizuojamų seminarų ir dalyvių skaičius, nes renginiai buvo organizuojami atsižvelgiant įšvietimo įstaigų renginių poreikį ( mokyklų ir kitų švietimo institucijų apklausa, individualūs klientų pageidavimai). Parengtos 57 kvalifikacijos tobulinimo programos m. seminarai buvo orientuoti į mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymo įvairovę. Organizuojamų seminarų kokybė palyginus su metais nuolat gerėjo. Aktyviausiai seminaruose dalyvavo Elektrėnų pradinės, Vievio gimnazijos, Ąžuolyno pagrindinės ir Vievio pradinės mokyklos pedagogai. Informacija apie Centro organizuotų renginių dalyvių skaičių pagal 2012 metų mėnesius pateiktas 2 priede. Per metus vykdytas 71 kvalifikacijos tobulinimo renginys, juose dalyvavo 1520 dalyvių. Vidutiniškai per mėnesį vyko 6 renginiai, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 127 dalyviai. Viename renginyje vidutiniškai dalyvavo 21 dalyvis. Daugiausia seminarų, kursų, edukacinių išvykų vyko ir daugiausia mokytojų juose dalyvavo vasario, kovo, spalio ir lapkričio mėnesiais. Seminarai, kursai, paskaitos buvo organizuojami mokytojams dalykininkams, mokyklų komandoms, tėvams, mokiniams, savivaldybės gyventojams. Informacija apie renginių dalyvių tikslines grupes pateikta 3 priede. Kvalifikacijos tobulinimo renginių tikslinėse grupėse dalyvavo: 30 ikimokyklinio ugdymo pedagogų - 1 renginys; 15 priešmokyklinio ugdymo mokytojų 1 renginys; 152 pradinio ugdymo mokytojai 4 renginiai; 92 pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 7 renginiai, 26 specialiojo ugdymo pedagogai 3 renginiai; 64 profesinio rengimo mokytojai - 1 seminaras, 310 mokyklų bendruomenės, komandos narių 17 renginių; 22 menų mokytojai 2 renginiai; 29 mokiniai 12 renginių, 271 dalyvis dalyvavo 9 kituose renginiuose.

6 6 Gerosios patirties renginiai 2012 metais ir jų sklaida pavaizduoti 4 priede. Vyko įvairios sklaidos formos: seminarai-32, atviros pamokos-19, parodos-7, konferencijos-1, diskusijos-7, išleisti gerosios patirties leidiniai 1, kūrybos vakarai-1, suaugusiųjų švietimo renginiai -12, metodiniai pasitarimai-37, pažintinės išvykos-5, vakaronės-1, praktiniai mokymai ir konsultacijos-3. Mokymus vykdė aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų dėstytojai, ministerijų ir valstybės institucijų specialistai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai praktikai, ugdymo turinio konsultantai, institucijos darbuotojai. 2 renginius vedė Centro darbuotojai, 21 kvalifikacijos tobulinimo renginį vedė mokytojai praktikai, 7 aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai; 5 lektoriai iš užsienio; 3 ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, 1 mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 28 jungtinės lektorių grupės, aktoriai (5 priedas). Renginių skaičius pagal renginių įvairovę 2012 m. : 45 Seminarai Kursai Renginių skaičius Parodos Edukacinės išvykos Suaugusiųjų švietimo renginiai Paskaitos Konsultacijos Konferencijos Gerosios patirties seminarai Atviros pamokos Metodiniai pasitarimai, diskusijos Mokytojų kūrybos vakarai Šventės, popietės, vakaronės Praktiniai mokymai Projektų pristatymas

7 . 2. Mokytojų metodinės veiklos koordinavimas metais iniciatyviai dirbo 28 mokytojų ir kitų mokykloje dirbančių specialistų metodiniai būreliai, t.y.: lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbų, istorijos, chemijos, biologijos, fizikos, geografijos, matematikos, ekonomikos, informatikos, technologijų, tikybos, etikos, kūno kultūros, psichologijos, choreografijos, žmogaus saugos, bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojų, meno mokyklų muzikos mokytojų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pradinių klasių mokytojų, mokyklų bibliotekininkų, PIT profesijos patarėjų, socialinių pedagogų metodinis būrelis, logopedų specialiųjų pedagogų metodinis būrelis. Taip pat veikė mokyklų metodinė taryba, kurios veiklą koordinavo Centras. Kartu su mokyklų metodiniai būreliais buvo organizuojamos olimpiados ir konkursai mokiniams, atviros pamokos, paskaitos, gerosios patirties sklaida. Metodinė taryba svarstė įvairias švietimo programas, diskutavo apie mokinių krūvių mažinimą mokyklose, motyvacijos skatinimą, projektinę veiklą ir kt. klausimus. Kartu su mokyklų metodine taryba organizuoti metodiniai pasitarimai renginių ir parodų organizavimo, metodinių būrelių nuostatų tvirtinimo, kitais klausimais. Organizuoti 37 metodiniai pasitarimai, 7 autorinės parodos, 19 mokytojų atvirų pamokų, 5 edukacinės-pažintinės išvykos mokytojams, 32 gerosios patirties seminarai, išleistas 1 gerosios patirties leidinys (4 priedas). Centro specialistės metodininkės koordinavo metodinių būrelių veiklą: organizavo metodinių būrelių pasitarimus, konsultavo metodinių būrelių pirmininkus, teikė įvairią organizacinę pagalbą, kaupė ir supažindino mokytojus su naujausia dalykine ir metodine medžiaga. 3. Suaugusiųjų švietimas 2012 metais organizuoti suaugusiųjų švietimo renginiai pavaizduoti 6 priede. Elektrėnų savivaldybės gyventojams buvo siūlomi renginiai: jogos kursai, praktiniai meditacijos ir kvėpavimo užsiėmimai, paskaitos sveikos gyvensenos ir asmenybės raidos temomis, apie savęs pažinimą ir tobulinimą, jausmų ir minčių kuriamąją galią, sveikatos ugdymą, grožį ir t.t.; paskaitos tėveliams. Pakaitų metu buvo praktikuojami sveikos gyvensenos ir energetiniai pratimai ( spalvų gydomosios muzikos terapija, širdies išvalymo meditacija, kvėpavimo praktikos ir kt.) ir psichologų patarimai šeimoms apie vaikų auklėjimą ir šeimos stiprybės išsaugojimą m. įkurta asociacija Elektrėnų šeimų klubas, organizuota šeimų šventė, skirta šeimų dienai paminėti. CENTRO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS Tikslas: Sutvarkyti ir išplėtoti mokymosi aplinkas. Sukurti saugias darbo sąlygas darbuotojams. Centro bibliotekos fondo plėtojimas. Įvykdytos priemonės 1.Nuolatinis mokymosi aplinkų tvarkymas ir atnaujinimas Siekėme užtikrinti, kad būtų efektyviai naudojamos Centro pastato patalpos, taupomi energetiniai ištekliai, darbuotojams sudaromos saugios darbo sąlygos, maksimaliai tenkinami seminarų klausytojų, renginių dalyvių poreikiai m. vasario mėn. baigtas Centro ir Tarnybos patalpų remontas. Centro organizuojamų renginių lankytojams suremontuota salė. Projekto lėšomis įsigyta kompiuterinė technika, organizacinė technika ir baldai.

8 8 Atnaujinta Centro buhalterinės apskaitos programa Debetas, metų pabaigoje įsigyta biudžeto ir finansavimo valdymo modulio apskaitos programa Labbis. Nuolat vykdyta Centro kompiuterinės įrangos ir orgtechnikos priežiūra ir aptarnavimas. Nuolat kuriama saugi darbo aplinka Centre dirbantiems darbuotojams. 2.Centro bibliotekos fondo plėtojimas Centro bibliotekoje nuolat kaupiama literatūra m įsigyti 29 nauji leidiniai bei mokymo priemonės Centre ir 19 metodinių priemonių Tarnybos bibliotekėlėje. Iš viso dokumentų fondas 680 leidinių bei mokymo priemonių. Savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams skoliname Centre ir Tarnyboje sukauptą metodinę literatūrą m. apsilankė 2 skaitytojai, jiems išduota 8 leidiniai m m m Bibliotekos fondas Lankytojų skaičius Išduotų leidinių ir priemonių skaičius Centre sukaupta informacija apie aktualias internetines nuorodas pagal mokymo dalykus, kitas populiarias sritis (popierinis variantas prie kompiuterio vartotojui ir interneto svetainėje : ). Pagal bendradarbiavimo sutartį su Elektrėnų viešąja biblioteka, parengti viešosios bibliotekos katalogo (412 leidinių) bei Versmės gimnazijos bibliotekos (132 leidinių) išrašai abėcėlės tvarka, pagal kurį mokytojai apsilankydami Centre gali greitai gauti informaciją apie leidinius šiose įstaigose tema: Švietimas, ugdymas, prevencija. Vedami Centro bibliotekos apskaitos dokumentai: Bibliotekos fondo inventoriaus knyga bei bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga. Kasmet rengiama Centro bibliotekos ataskaita, kuri pristatoma Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centrui.

9 9 VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALINIŲ, EKONOMINIŲ, EDUKACINIŲ IR TEISINIŲ GALIMYBIŲ SISTEMOS KŪRIMAS Tikslas: Organizuoti vaikų rėmimo programas. Sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes Įvykdytos priemonės 1. Vaikų rėmimo programų finansavimo organizavimas Pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.03V-751 patvirtintą Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programų finansavimo m. tvarkos aprašą, vykdėme 2012 metų švietimo ir ugdymo programų finansavimą. Gautas Lt finansavimas: Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa ,- Lt; Vaikų socializacijos vykdymo programa 9320,-Lt; Pilietinio ir tautinio vaikų ir jaunimo ugdymo programa 7480,- Lt; jaunimo mokymo programa 1000,- Lt. Pasirašėme 14 sutarčių su programų vykdytojais, surinkome ir apibendrinome finansines ataskaitas. Informacija apie metais Elektrėnų savivaldybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programiniam finansavimui skirtas lėšas pateikta 7 priede. 2. Renginių mokiniams organizavimas (olimpiados, konkursai, viktorinos, šventės) Vadovaudamiesi Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.03V-551 patvirtintu savivaldybės mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu organizavome savivaldybės etapo olimpiadas ir kitus renginius. Apmokėjome mokinių ir lydinčių mokytojų kelionės išlaidas, vykstant į respublikines olimpiadas. Centras rengė ir vykdė tarptautinių konkursų savivaldybės etapus: Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas, matematikos konkursas Kengūra, konkursas Matmintinis, konkursas Bebras. Mokykloms pateikta informacija apie vykusius tarptautinius konkursus. Informacija apie Elektrėnų savivaldybės mastu organizuotos olimpiados pateikta 8 priede metais 26 olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 504 savivaldybės mokiniai. Metų pabaigoje olimpiadų ir konkursų nugalėtojams įteikti padėkos raštai ir dovanėlės. Mokinį ruošusiems mokytojams įteikti padėkos raštai. Organizuoti renginiai mokiniams savivaldybės lygiu (9 priedas). Pasiekti rezultatai: mokinių kryptingas užimtumas, įgūdžių lavinimas, kalbų žinių gilinimas, humanistinių vertybių nuostatų formavimas. SOCIALINIŲ PEDAGOGINIŲ MOKYMOSI SĄLYGŲ GERINIMAS 1. Pedagoginės psichologinės tarnybos veikla Tikslas Didinti asmenų, turinčių specialiųjų (individualių) ugdymosi poreikių mokymosi veiksmingumą, kokybiškai atliekant pedagoginį - psichologinį vertinimą, teikiant pedagoginę - psichologinę, metodinę - konsultacinę, švietėjišką ir prevencinę pagalbą.

10 10 Įvykdytos priemonės 2012 metais į Pedagoginė psichologinę tarnybą (toliau-tarnyba) dėl mokymo(si) sunkumų išsiaiškinimo, ugdymo programos skyrimo ar pakeitimo, kreipėsi 953 vaikai ir mokiniai bei jų tėvai ir ugdantieji pedagogai. Tarnybos 2012 metų principinės nuostatos, kad specialusis ugdymas ir pedagoginė - psichologinė pagalba yra bendrojo ugdymo dalis, įgyvendinimas pateiktas 10 priede metais įvertinti asmenų raidos ypatumai dėl individualių mokinio(vaiko) gebėjimų ir ugdymosi galimybių bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo: 60 kompleksinių vertinimų, 17 kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimų, 3 priešmokyklinės/mokyklinės brandos vertinimai, 105 pakartotiniai vertinimai (išvadų atnaujinimas). Informacija apie asmenų raidos ypatumų dėl individualių mokinio (vaiko) gebėjimų ir ugdymosi galimybių bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo vertinimus kompleksiniai kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimai priešmokyklinės/mokyklinės brandos pakartotiniai vertinimai 20 0 Vertinimų skaičius Tarnybos specialistai teikė pedagoginę psichologinę pagalbą visiems besikreipiantiems klientams. Konsultacijas teikė specialioji pedagogė Marijona Sajetienė, psichologė Ingrida Puronienė, logopedė Asta Lauciuvienė, neurologė Alma Januškevičienė. Konsultacijos buvo teikiamos Tarnyboje: 57 logopedo konsultacijos (pratybos), 38 psichologo konsultacijos, 44 specialiojo pedagogo konsultacijos (pratybos), 10 gydytojo neurologo konsultacijų ir 1 socialinio pedagogo konsultacija. Pedagoginio psichologinio konsultavimo ir pagalbos paskirtis - suteikti specialiąją pedagoginę psichologinę ir socialinę pedagoginę ir medicininę pagalbą įvairių raidos ir vystymosi problemų turintiems Elektrėnų savivaldybės vaikams.

11 Tarnybos specialistų suteiktų konsultacijų skaičius Tarnyboje logopedo psichologo specialiojo pedagogo gydytojo neurologo socialinio pedagogo 2012 metais vykdyti 168 vertinimų (kompleksiniai, priešmokyklinės/mokyklinės brandos) išvadų aptarimai (tėvai, globėjai), ugdytojai, specialistai) ir parengtos 263 individualios rekomendacijos, susijusios su kompleksiniu vertinimu. Tarnybos specialistai dalyvavo savivaldybės įstaigų krizių valdymo komandų veikloje, psichologė susitiko su Vievio dienos centro darbuotojais, įveikiant krizinę situaciją. 184 specialiųjų poreikių asmenims skirtas specialusis ugdymas. Tarnybos specialistai teikė metodinę, informacinę pagalbą šeimai ir mokyklai asmens raidos pažinimo, pedagoginių ir ugdymosi sunkumų įveikimo, prevencijos, specialiųjų (individualių) ugdymosi poreikių tenkinimo bei ugdymo organizavimo klausimais. Organizuota 16 metodiniųkonsultacinių dienų ugdymo įstaigose. Vykdytas mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), specialistų, mokytojų bei mokytojų padėjėjų individualus/grupinis metodinis informacinis konsultavimas: 38 Tarnyboje, 131 telefonu, 17 elektroniniu paštu. Tarnybos specialistai dalyvavo 2 VGT posėdžiuose, savivaldybės metodinių būrelių veikloje: 2 logopedų-specialiųjų pedagogų, 3 psichologų, 2 socialinių pedagogų. Dalyvavo 1 praktinėsmetodinės veiklos vertinime (atestacijoje) ir 1 universiteto studento bakalauro darbo recenzavime. Siekdami skleisti ir populiarinti specialiosios pedagogikos, psichologijos naujoves, Tarnybos specialistai parengė ir pravedė seminarą Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo naujovės, dalyvavo 5 Tarnybos komandos metodiniuose pasitarimuose, 3 švietimo konsultantų veiklose, rašė straipsnius vietinėje spaudoje. Savivaldybės mokykloms suteikta metodinė pagalba metodinė medžiaga ir rekomendacijos, rekomenduota metodinė literatūra ir priemonės. Parengtos 3 rekomendacijos, 1 atmintinė, 1 lankstinukas. Įsigyta 19 metodinių priemonių, sukaupta literatūra specialiojo ugdymo klausimais, įvairios vertinimo metodikos. Siekiant tobulinti mokytojų, specialistų kompetencijas darbui su specialiųjų poreikių vaikais, buvo glaudžiai bendradarbiaujama su ugdymo įstaigomis, išanalizuoti naujausi duomenys apie ugdymo(si) problemų turinčius savivaldybės vaikus. Mokytojai konsultuoti modifikuotų ir adaptuotų programų rengimo ir pritaikymo ugdymo procese, individualių programų rengimo klausimais. Siekiant tobulinti mokytojų, specialistų kompetencijas darbui su specialiųjų poreikių vaikais, buvo glaudžiai bendradarbiaujama su ugdymo įstaigų VGK, aptarti naujausi duomenys apie ugdymo(si) problemų turinčius savivaldybės vaikus bei tų problemų sprendimo būdus. Tarnyboje tvarkoma vertintų vaikų ir mokinių dokumentacija, analizuojami ir apibendrinami duomenys, derinama mokinių vertinimo tvarka. Atlikta savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių ugdymo situacijos analizė m. m.

12 12 2. Mokinių ugdymas karjerai Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314 Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, kiekvienoje bendrojo ugdymo bei profesinėsje mokykloje vyksta mokinių ugdymo karjerai veikla su UK paslaugų plėtra: nuo profesinio informavimo iki konsultavimo, veiklinimo bei mokinių ugdymo karjerai kompetencijų ugdymo. Projekto Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centro, ESF lėšomis) lėšomis penkiose savivaldybės mokyklose: Vievio ir Versmės gimnazijose, Semeliškių vidurinėje, VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre bei Elektrėnų "Ąžuolyno" pagrindinėje mokykloje, įdarbinti 8 ugdymo karjerai koordinatoriai. Jiems talkina projekto įdarbintas mobilus konsultantas, kuris karts nuo karto atvyksta į minėtas švietimo įstaigas vykdyti UK veiklų. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS IR PLĖTRA Tikslas: Užtikrinti savalaikes ir kokybiškas paslaugas savivaldybės švietimo įstaigoms pagal Centro nuostatuose numatytą veiklą Įvykdytos priemonės 1. Mokinių pavėžėjimo organizavimas Siekiant taupiai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-248 pakeista mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniams nuo važiavimo išlaidos kompensuojamos pagal faktiškai pateiktus kelionės bilietus. Mokslo metų pradžioje pasirašytos sutartys su UAB Elektrėnų komunalinis ūkis, VšĮ EPMC, savivaldybės švietimo įstaigomis dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo. Sudaryti ir suderinti su UAB Elektrėnų komunalinis ūkis autotransporto baro specialistais pavežamų moksleivių sąrašai. Duomenys apie pavežamus mokinius nuolat buvo renkami, derinami ir pagal poreikį atnaujinami. UAB Elektrėnų komunalinis ūkis autobusų vykimo laikas suderintas su mokyklų pamokų pradžios ir pabaigos laiku. Organizavome 896 mokinių nuo namų iki švietimo įstaigos pavėžėjimą maršrutiniu transportu. 82 mokiniai buvo pavežami Centro mokykliniais autobusais. Organizavome Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinių pavėžėjimą į mokyklą/ iš mokyklos mokykliniu autobusu ir Elektrėnų mokyklosdarželio Žiogelis lavinamųjų klasių ugdytinių atvežimą ir išvežimą mokykliniu autobusu. Elektrėnų miesto švietimo įstaigų mokiniams sudaryta galimybė miesto ribose važinėti su nuolaida, įsigyjant mėnesinius nuolatinius bilietus.

13 Savivaldybės savarankiškos funkcijos mokinių pavėžėjimas lėšų panaudojimas 2004/2012 m. (tūkst.lt): 13 Metai Viso Tame skaičiuje skirta lėšų, Pavežami vaikai: skirta lėšų, Mokykliniais Vietinio reguliaraus Mokykliniais autobusais/ kiti vėžėjai autobusais susisiekimo transportu ,2 99,1 259,1 224/ ,4 133,0 263,4 252/ ,2 124,5 410,7 256/ ,8 25,5 426,3 12/ ,0 65,3 456,7 77/ ,1 12,8 809,3 113/ ,0 46,2 709,8 127/ ,3 30,6 772,7 163/ ,00 20,2 701,8 82/ Mokyklų aprūpinimas įvairių leidinių, knygų, priemonių parama, mokykline dokumentacija, griežtos atskaitomybės blankais Nuolat vykdomas įvairių leidinių, vadovėlių, mokymo priemonių ir kitų dokumentų atvežimas iš Švietimo aprūpinimo centro prie Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei jų paskirstymas savivaldybės švietimo įstaigoms. Vykdomas išsilavinimo bei mokytojų atestacijos pažymėjimų blankų išdavimas savivaldybės švietimo įstaigoms ir jų apskaita. Vykdomas mokyklinės dokumentacijos užsakymas, išdavimas savivaldybės švietimo įstaigoms ir jų apskaita. Parengta metinė išsilavinimo bei mokytojų atestacijos pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaita už 2012 m., bei užsakyti blankai 2013 m. Savivaldybės pedagogai, mokyklų bibliotekininkai konsultuojami vadovėlių, literatūros, mokymo priemonių užsakymo, pirkimo klausimais. 3. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veikla Vykdyta savivaldybės bazinės švietimo įstaigos, organizuojančios valstybinės kalbos ir LR konstitucijos pagrindų egzaminus, funkcija. Pagal Lietuvos Respublikos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtintą grafiką 2012 metams, organizuoti 4 valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikaciniai egzaminai ir lietuvių kalbos LR Konstitucijos pagrindų egzaminai. Sudaryta valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija ir pagal autorines sutartis testavimo komisijos nariams apmokėt už darbą tvarka. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui pateikta valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų blankų naudojimo 2012 metų ataskaita.

14 14 4. Statistinės ataskaitos Rinkti duomenys apie savivaldybės įstaigų mokinius, pedagogus bei įstaigų materialinę bazę; Surinktos ir suderintos bendrojo lavinimo mokyklų ataskaitos forma 1-mokykla (mokiniai), 2-mokykla (aplinka), 3-mokykla (pedagogai), 3Dmokykla (nepedagoginiai darbuotojai), 3ES-mokykla (darbuotojai), 3I-mokykla ir neformaliojo ugdymo įstaigų ataskaita 4-mokykla; Surinktos ikimokyklinių įstaigų ataskaitos ŠV-03. Paskaičiuotos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų teorinio moksleivio krepšelio lėšos 2011/2012 m. m.; Rinkti duomenys Centro statistinių ataskaitų sudarymui. 5. Kita veikla Patikrintos ir suderintos savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarifikacijos ir dienai. Tarifikacijų suvestinės lentelės pateiktos Elektrėnų savivaldybės administracijos finansų biudžeto ir ekonomikos skyriui. Atlikti ir apibendrinti mokinio krepšelio lėšų 2013 metams poreikio skaičiavimai, sudaryta mokinio krepšelio lėšų panaudojimo už 2012 metus ataskaita. Vykdyta migruojančių savivaldybės mokinių tarp mokyklų analizė ir apskaita. Paruošti ir išsiųsti mokinio krepšelio lėšų tarp savivaldybių tarpusavio suderinimo aktai. Steigėjo nustatyta tvarka vykdytas 6 proc. mokinio krepšelio lėšų administravimas: už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą; už profesinės linkmės modulių neformaliojo švietimo įstaigose vykdymą; apmokėta už darbą praktinės veiklos vertintojams. Surinkti ir patikrinti savivaldybės švietimo įstaigų 2012 metų švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programų sąmatų projektai. Sąmatų projektai pateikti Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriui. Teiktos transporto paslaugos mokykliniu autobusu švietimo įstaigoms ir savivaldybės gyventojams pagal steigėjo patvirtintus įkainius. Atliktos analizės dėl mokinio krepšelio lėšų racionalaus panaudojimo, dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo gerinimo. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu nuo Elektrėnų pagrindinei mokyklai ir Vievio sanatorinei mokyklai nutraukus veiklą, Centrui buvo pavesta užtikrinti likviduotų mokyklų perimto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą, baigti vykdyti šių įstaigų prievoles, atsiskaityti su kreditoriais. III METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 metais vykdydamas projektus Centras atlieka įvairius vaidmenis: vykdėme 4 Centro parengtus projektus (1-as ESFA ir 3 savivaldybės lygmens) bei 6 projektuose dalyvavome kaip partneris ( 11 priedas). Centro administruojamo projekto Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu finansuojamo ESFA lėšomis iškelti uždaviniai : ugdyti mokytojų, tėvų ir vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius bei gyvenimo meno ir sveikos gyvensenos įgūdžius metais vykdytos veiklos : suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas tėvų švietimo, psichologijos, socialinių įgūdžių temomis ir stažuotė Norvegijoje. Dalyvaujant edukaciniuose projektuose pagerintas Centro materialinis aprūpinimas, pakilo Centro darbuotojų kompetencija, pakilo Centro renginių kokybė, užmegzti partnerystės ryšiai su kitomis institucijomis. Vykdomi projektai įvairiapusiškai prisideda prie Centro veiklos tobulinimo. Centras per projektinę veiklą siekia inovacijų, kurios tobulina pedagogų profesines kompetencijas, suteikia kitų socialinių grupių nariams (tėvams, globėjams, mokiniams) galimybę dalyvauti edukaciniuose renginiuose.

15 15 IV METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ Centras savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų sąmatų vykdymo buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamasis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Biudžetinių įstaigų apskaitos tvarka ir kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais teisės aktais. Pagrindiniai Centro finansavimo šaltiniai 2012 m.: valstybės biudžeto lėšos 58 proc., savivaldybės biudžeto lėšos 30 proc., mokinio krepšelio lėšos 10 proc., pajamos iš veiklos - specialiųjų programų lėšos 2 proc. Centras vykdė nuostatuose numatytą veiklą ir naudojo lėšas pagal patvirtintas programų sąmatas: mokinių pavėžėjimo organizavimo programa Lt, mokinio krepšelio lėšos Tarnybai išlaikyti Lt, mokinio krepšelio lėšos ( 6 proc.) savivaldybės švietimo įstaigų veiklai Lt, savivaldybės programinio finansavimo lėšos Lt, lėšos Centro funkcijoms vykdyti Lt, likviduojamų Vievio sanatorinės ir Elektrėnų pagrindinės mokyklos finansinių įsipareigojimų vykdymui Lt. Pajamos už suteiktas paslaugas : transporto paslaugos pagal steigėjo patvirtintus įkainius Lt, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai Lt, renginiai, seminarai pedagogams Lt, Centro patalpų nuoma Lt, likviduojamos Vievio sanatorinės mokyklos perduotos spec. lėšos 5510 Lt. Specialiųjų programų lėšos 2012 m. transporto nuoma kvalifikacijos pažymėjimai patalpų nuoma renginiai kitos V. DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2012 metų pabaigoje Centre dirbo 20 darbuotojų, iš jų: Tarnyboje- 5, Centre-15 darbuotojų ( iš jų 5 darbuotojai likviduojamų mokyklų). Darbuotojų skaičius ir procentas dirbančiųjų antraeilėse pareigose 7 ( 35 proc.). Tarnyboje dirba 5 specialistai, atitinkantys specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ( logopedas-metodininkas; III kvalifikacinės kategorijos psichologas; specialusis pedagogas - metodininkas, vyresnysis socialinis pedagogas ir vaikų gydytojas neurologas). Centre dirba 10 darbuotojų, iš jų 5 specialistai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą (3 iš jų magistrai), 2 specialistai, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 3 darbuotojai, turintys vidurinį išsilavinimą.

16 metais visi Centro ir Tarnybos specialistai tobulino profesinius įgūdžius, įgijo naujų kompetencijų svarbių jų darbo specifikai. Vienas darbuotojas kėlė kvalifikaciją vidutiniškai per paskutinius metus 4 dienas metais Centro darbuotojai vyko į 16 kvalifikacijos kėlimo renginių, Tarnybos darbuotojai į 10 renginių (12 priedas). Dažniausiai darbuotojai tobulinosi švietimo srities kvalifikaciniuose renginiuose: projektų valdymas, andragogika, vadyba, specialioji pedagogika, tėvystės įgūdžių mokymai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas ir kt. VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VYKDOMĄ VEIKLĄ. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS Pedagogų bendruomenė ir visuomenė apie Centro teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius informuojama Centro internetiniame puslapyje, Centro stende. Kiekvieną mėnesį Centras sudaro mėnesio renginių planą, kuris patalpinamas Centro internetiniame puslapyje bei elektroniniu paštu išsiunčiamas savivaldybės švietimo įstaigoms. Informaciją pateikiame ir kitų savivaldybių bei rajonų švietimo centrams. Bendradarbiaujame su ŠAC, Lietuvos leidyklomis, UPC, Švietimo kaitos fondu, VPU, ŠPU, VDU, švietimo centrais, Šiuolaikinių Didaktikų centru, Vilniaus pedagoginio universiteto profesinių kompetencijų tobulinimo institutu, Lietuvos Junior Achievement, Lietuvos liaudies kultūros centru, ES Socrates programos koordinavimo fondu, Respublikiniais moksleivių techninės kūrybos namais, kelionių agentūromis bei kitomis organizacijomis vykdančiomis kvalifikacijos kėlimo programas. Užmegztas neoficialus bendradarbiavimas su Širvintų, Lazdijų, Utenos, Anykščių, Telšių, Joniškio, Trakų, Rokiškio, Kaišiadorių ir kitų rajonų (savivaldybių) švietimo centrais. Kolegos maloniai dalinasi su centro specialistais sukaupta praktinio darbo patirtimi įvairiose kvalifikacijos tobulinimo srityse: projektų kūrime, tyrimų ir analizės atlikime, seminarų organizavime. Įsigyti bloknotai su Centro simbolika. Sistemingai atnaujinama internetinė svetainė ir teikiama naujausia informacija. Visuomenė buvo šviečiama specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos klausimais : internetinėje svetainėje, Tarnybos stende, vietinėje spaudoje. Bendradarbiauta su šalies pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ir buvo pasidalinta gerąja patirtimi su šių įstaigų specialistais. VII M. VEIKLOS ATASKAITOS APIBENDRINIMAS Centras yra atviras ne tik vietos, bet ir kitų savivaldybių (rajonų) pedagogams. Į Centro organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius atvyksta Kaišiadorių, Trakų, Jonavos ir Širvintų rajonų mokyklų pedagogai. Centro aprobuotomis kvalifikacijos tobulinimo programomis ir akredituotomis programomis ne Lietuvos Respublikos ribose (Estija ir Čekija) naudojosi ne tik Elektrėnų savivaldybės bet ir kitų savivaldybių ( rajonų) pedagogai. Pagrindiniai Centro finansavimo šaltiniai 2012 m.: savivaldybės biudžeto lėšos (88 proc.), mokinio krepšelio lėšos ( 10 proc.), pajamos už suteiktas paslaugas (specialiosios programos) (2 proc.). Pajamas iš veiklos sudarė lėšos iš projektų, programų, bei pajamos iš kvalifikacijos tobulinimo veiklos (seminarų, kursų, edukacinių išvykų) organizavimo.

17 m. Centras organizavo 78 kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagogams ir kitų tikslinių grupių atstovams, kurių bendra trukmė 1007 ak. val. Šiuose renginiuose kvalifikaciją tobulino 1620 dalyvių. Centras organizavo gerosios patirties sklaidą - vyko 128 renginiai, kuriuose dalyvavo 2105 dalyviai. Taikėme keitimosi patirtimi formas: gerosios patirties renginiai, seminarai, diskusijos, pasitarimai, popietės, edukacinės išvykos. Sukurtos šiuolaikiškos mokymosi aplinkos: mokymų salė, veikia 13-os kompiuterių klasė su internetu. Centre yra kaupiama pedagoginė, psichologinė ir metodinė literatūra. Centras sėkmingai administruoja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu (pasirašyta sutartis metams ), projekto vertė 500,- tūkst. Lt. Teikiama pedagoginė psichologinė pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai metais į Tarnybą dėl mokymo(si) sunkumų išsiaiškinimo, ugdymo programos skyrimo ar pakeitimo, kreipėsi 953 vaikai ir moksleiviai bei jų tėvai ir ugdantys pedagogai. Tarnybos specialistai suteikė metodines konsultacijas ugdymo įstaigų specialistams, tėvams (globėjams). Didelis dėmesys buvo skiriamas savianalizei, problemų identifikavimui, planavimui, mokymo(si) aplinkų kūrimui, įvaizdžio formavimui, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui ir jų akreditavimui. Problema silpnas grįžtamasis ryšys, tiriamoji veikla metų Centro veiklos programos tikslai ir uždaviniai iš esmės įgyvendinti.. VIII METŲ TIKSLAI, VEIKLOS KRYPTYS Centro ir Tarnybos veiklos prioritetinis tikslas- Teikiant Centro ir Tarnybos paslaugas, remtis prieinamumo, paslaugų įvairovės bei aktualumo, kokybės, kompleksiškumo, partnerystės ir bendradarbiavimo principais Centro prioritetinės veiklos kryptys teikiamų paslaugų kokybės gerinimas; institucinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programų (trukmė 18 val.) realizavimas; naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų ir galimybių paieška bei realizavimas; pasinaudojant pasiektų rezultatų analize, Elektrėnų savivaldybės Universalaus daugiafunkcinio centro teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarnybos prioritetinės veiklos kryptys: kvalifikacijos kėlimo renginių, skirtų pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams, organizavimas; mokymo priemonių ir mokinių piešinių parodų organizavimas; tyrimo,,pagalbos mokiniui efektyvumo įvertinimas Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose atlikimas Vida Mikalajūnienė (Data) (Parašas) (Vardas, pavardė)

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau