Slide 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Slide 1"

Transkriptas

1 Lietuvos kaimo plėtros m. programos įgyvendinimo apžvalga ir aktualijos bei naujos perspektyvos. Kaimo plėtros departamentas 2013 m. balandžio 4 d. I krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas (proc.) 110% 100% 90% 80% 70% 60% 100% 98% 74% 63% 62% 59% 65% 103% 96% 93% 90% 75% 81% 68% 50% 40% 45% 43% 43% 30% 21% PATVIRTINTA 20% IŠMOKĖTA 10% 6% 4% 0% 2 1

2 II krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas (proc.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 93% 84% 83% 74% 66% 65% 61% 57% 55% 57% 51% 51% 41% 99% 71% 71% 44% 39% 30% 20% 10% 0% 16% 0% PATVIRTINTA IŠMOKĖTA 3 III krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas (proc.) 100% 89% 90% 80% 73% 81% 76% 70% 60% 50% 42% PATVIRTINTA 40% 32% 29% 36% IŠMOKĖTA 30% 20% 10% 0% 311. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos 312. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 313. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 322. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 4 2

3 IV krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas (proc.) 100% 100% 100% 90% 80% 70% 64% 60% 50% 40% 33% PATVIRTINTA IŠMOKĖTA 30% 20% 11% 10% 4% 0% 413. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 421. Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas 431. Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti m. paraiškų rinkimo grafikas 6 3

4 Siūlomas 2013 m. paraiškų rinkimo grafikas 7 Siūlomas 2013 m. paraiškų rinkimo grafikas 8 4

5 Priemonės,,Profesinio mokymo ir informavimo veikla veiklos srities Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida Paraiškų rinkimas planuojamas š. m. gegužės 13 d. birželio 14 d. Paramos lėšų suma 2013 m. paraiškoms 7,7 mln. Lt m. Taisyklių projekte numatomos šios naujovės: Tinkami pareiškėjai: Mokslo ir studijų institucijos ir jų asociacijos, vykdančios žemės ir miškų ūkio, žemės ūkio ir maisto produktų apdorojimo ir perdirbimo ūkyje mokslinius tyrimus ir užsiimančios jų rezultatų ir inovacinės praktikos sklaida Konsultavimo institucijos, užsiimančios inovacinės praktikos sklaida, turinčios išplėtotą konsultacijų teikimo tinklą, kuris apimtų ne mažiau kaip 2/3 savivaldybių * Konsultavimo institucijos, mokslo ir studijų institucijų asociacijos teikia ne daugiau kaip po 2 projektus. Reikalavimai seminaro, lauko dienos lektoriui/parodomojo bandymo vykdytojui turėti ne žemesnį kaip tos srities, pagal kurią vykdomas projektas, magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą būti paskelbęs mokslinę publikaciją ir (arba) atlikęs mokslo tiriamųjų ar taikomųjų darbų toje srityje, pagal kurią vykdomas projektas arba per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 360 akad. val. turi užsiimti ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla toje srityje, Pareiškėjas įsipareigoja, kad ūkis, kuriame buvo atliktos materialios investicijos, privalo 3 metus nuo parodomojo bandymo įgyvendinimo pradžios išlaikyti padarytas investicijas ir dalyvauti įdiegtų rezultatų sklaidoje pagal kurią vykdomas projektas. 9 Priemonės,,Profesinio mokymo ir informavimo veikla veiklos srities Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida pirmumo atrankos kriterijai 1. projektui, kurį įgyvendinant bus taikomos modernios gyvulininkystės technologijos 2. aukštesnės kokybės ir pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos projektui 3. projektui, kuriame bustaikomos pažangios informacinės sistemos; * (pažangių informacinių technologijų, sistemų naudojimas administruojant projektą nelaikoma pirmumo atrankos kriterijumi) 4. projektui, kurį įgyvendinant bus taikomos efektyvios žemės ūkio atliekų tvarkymo ir taršos mažinimo technologijos 5. projektui, kurį įgyvendinant dalyvaus žaliojo diplomo ūkiai 6. projektui, kurį įgyvendinant numatomas didesnis pareiškėjo prisidėjimas (ne mažiau kaip 20 proc.) prie tinkamų finansuoti išlaidų ir taip mažinamas paramos intensyvumas * (PVM nėra laikomas prisidėjimu savo lėšomis) 7. projektui, kuris įgyvendinamas partnerystės būdu *(partneriu nelaikomas paslaugų teikėjas, asociacijos narys, kai projektą teikia asociacija ) 10 5

6 Priemonė,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis (I) Paramos paraiškos priimamos nuo 2013 m. gegužės 13 d. iki gruodžio 31 d. Numatyta skirti paramos suma 2013 m tūkst. Lt Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre; miško valdytojai (jei miško valdytojas fizinis asmuo, jis turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus), įregistravę privačią miško valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo būdai: spausdintine (popieriuje pateikta) forma pateikiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams skyriams. elektroniniu formatu, naudojantis Agentūros informacinio portalo internetine prieiga adresu 11 Priemonė,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis (II) Veiklos sritys, remiant individualų pareiškėjų konsultavimą 1 veiklos sritis Konsultavimo paslaugos gavimas dėl ūkio atitikimo įvertinimo teisės aktais nustatytiems valdymo reikalavimams ir geros agrarinės bei aplinkosaugos praktikos sąlygoms, numatytoms reglamento (EB) Nr. 1782/ ir 5 straipsniuose bei III ir IV prieduose bei darbo saugos standartams, grindžiamiems Bendrijos teisės aktais, paramos dydis 1209 Lt, remiama 80 proc. išlaidų. 2 veiklos sritis Konsultavimo paslaugos gavimas teisės aktams nustatytiems valdymo reikalavimams ir geros agrarinės bei aplinkosaugos praktikos sąlygoms, numatytoms reglamento (EB) Nr. 1782/ ir 5 straipsniuose bei III ir IV prieduose, ir dėl neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo bei darbo saugos standartų, grindžiamų Bendrijos teisės aktais, įgyvendinimo, paramos dydis 2244 Lt, remiama 80 proc. išlaidų. 3 veiklos sritis Konsultavimo paslaugos gavimas agrarinės aplinkosaugos klausimais, dalyvaujantiems aplinkosaugos priemonėse, paramos dydis 1726 Lt, remiama 80 proc. išlaidų. 4 veiklos sritis Konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, paramos dydis 1726 Lt, remiama 50 proc. išlaidų. 5 veiklos sritis Konsultavimas miškų ūkio klausimais, apimančiais veiklą, susijusią su miškų įveisimu ir atkūrimu, jų priežiūra, apsauga, tvarkymu ir naudojimu, paramos dydis 1726 Lt, remiama 80 proc. išlaidų. Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui Lt iki 2013 m. laikotarpį 12 6

7 Pagal KPP I krypties priemonę Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas Remiamos ir neremiamos veiklos Paraiškų rinkimas planuojamas š. m. gegužės 13 d. liepos 12 d. Paramos lėšų suma 2013 m. paraiškoms 23,6 mln. Lt. Remiamos veiklos: 1. vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; 2. mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara; 3. pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas; 4. kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara. Neremiamos veiklos: 1. kitų augalininkystės šakų produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas; 2. perdirbimo procese susidariusių trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas. 13 Pagal KPP I krypties priemonę Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas Pirmumo kriterijai 1. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pateikęs ataskaitinių ir (ar) praėjusių ataskaitinių metų duomenis, patvirtinančius, kad kooperatyvo ir (ar) kooperatyvo narių pagamintos produkcijos kiekis pagrindžia planuojamų investicijų apimtis. 2. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai (pagal BPD ir Programą); 3. ūkyje diegiamos inovacijos; 4. pareiškėjas yra labai maža įmonė; 5. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo; 6. projektai, kurių turto grąža yra didesnė. 14 7

8 Pagal KPP I krypties priemonę Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas Pinigų paskirstymas ir maksimali paramos suma 1. Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimui ir (ar) rinkodarai, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui: 1.1. ne didesnei kaip Lt paramai gauti Lt; 1.2. ne didesnei kaip Lt paramai gauti Lt. 2. Mėsos perdirbimui ir (ar) rinkodarai Lt., maksimali paramos suma vienam projektui Lt. 3. pieno perdirbimui ir (ar) rinkodarai, atliekų perdirbimui Lt., maksimali paramos suma vienam projektui Lt. 4. kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimui ir (ar) rinkodarai Lt., maksimali paramos suma vienam projektui Lt. 15 Priemonės Pusiau natūrinis ūkininkavimas Paraiškų rinkimas planuojamas š. m. gegužės 13 d. liepos 12 d m. Taisyklių pakeitimu numatomos šios naujovės: Numatyta galimybė/išlyga paramos gavėjams pasinaudoti parama pagal priemonės Kaimo atnaujinimas ir plėtra veiklą Asbestinių stogų dangos keitimas. Numatyta išlyga, susijusi su reikalavimu, jog per pirmuosius trejus paramos metus padidinus (ne mažiau kaip 20 proc.) valdos ekonominį dydį (EDV), jis per ketvirtus ir penktus paramos metus negali sumažėti. Išlyga numato, kad tais atvejais, kai po penktų paramos metų nustatoma, kad dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių valdos ekonominio dydžio, vertinant pagal EDV, padidėjimas ketvirtais paramos metais neišlaikytas (sumažėjęs ne daugiau nei buvo padidintas), tai penktais metais valdos ekonominio dydžio padidėjimo lygis turi būti ne mažesnis nei įvykdytas padidėjimas per pirmus trejus paramos metus (ne mažiau kaip 20 %). Taikant šią išlygą įvertinamas ir priemonės tikslų pasiekiamumas. Techniniai pramos paraiškos formos atnaujinimai. 16 8

9 KPP II krypties priemonės Pirmas žemė ūkio paskirties apželdinimas mišku ir Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Paraiškų rinkimas planuojamas š. m. gegužės 13 d. birželio 28 d. Paramos lėšų suma 2013 m. paraiškoms pagal 1 priemonę 46,5 mln. Lt. Paramos lėšų suma 2013 m. paraiškoms pagal 2 priemonę 12,8 mln. Lt. (16 mln. Lt. rezervas, t.y. prisiimti įsipareigojimai, numatyti mokėti naujuoju laikotarpiu) Aktualijos Paramos paraiškų miško įveisimo išmokai gauti teikimas internetu Informacinis portalas Valstybinės miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos bendradarbiaudama su Nacionaline mokėjimo agentūra teiks tiesiogiai miško želdinimo darbų kokybės, želdinių apskaitos ir želdinių kokybės pažymas. 17 Priemonė Išmokos ūkininkaujantiesiems vietovėse su kliūtimis (MPŪV) Bendrasis žemės ūkio naudmenų plotas, priskirtas MPŪV, yra 1,4 mln. ha (43,5 proc. visų ŽŪN); Parama diferencijuojama pagal vietovės nepalankumą: - didelio nepalankumo vietovėse (DNV) 260 Lt/ha; - mažo nepalankumo vietovėse (MNV) 195,05 Lt/ha. Kasmetinis lėšų poreikis apie 190 mln. Lt metais 33 proc. sumažintas paramos intensyvumas: DNV 174 Lt/ha, o MNV 131 Lt/ha. (p/l Programos nuostatą, 6.4. Viršijus priemonėje vieniems metams numatytą lėšų sumą, išmoka gali būti proporcingai mažinama visiems paramos gavėjams...> ); Už 2012 m. paraiškas paramos lygis truputį aukštesnis, lyginant su 2011 m.: DNV 179 LT/ha ir MNV 136 Lt/ha m. lėšų likutis sudaro 19 mln. Lt, trūkumas apie 89 mln. Lt. Mokant mažiausią Reglamente nustatytą 25 EUR išmoką už reikalavimus atitinkantį ŽŪN hektarą, lėšų poreikis, remiantis praėjusių metų duomenimis apie remiamą plotą, sudarys apie 100 mln. litų. Kompensacinių išmokų 2013 m. dydžiai bus nustatyti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, esant EK pritarimui dėl Programos II krypties lėšų perskirstymo, skiriant papildomą finansavimą priemonei MPŪV įgyvendinti 18 9

10 Priemonė Kaimo turizmo veiklos skatinimas Paraiškų rinkimas planuojamas š. m. birželio 3 d. liepos 13 d. Paramos lėšų suma 2013 m. paraiškoms apie 13,3 mln. Lt m. Taisyklių projekte numatomos šios naujovės: 1) paramos intensyvumas mažinamas iki 50 proc.; 2) atsisakoma reikalavimo, ketinantiems steigti kaimo turizmo sodybą pareiškėjams, turėti SGV ir EDV; 3) ketinantys steigti naują kaimo turizmo sodybą pareiškėjais galės būti subjektai, kurie nemažiau kaip 5 metus gyvena ir vykdo aktyvią ekonominę ir (ar) profesinę veiklą (gauna pajamas) kaime; 4) pareiškėjai, kurie užsiima kaimo turizmo veikla, šią veiklą turės būti vykdę ne mažiau kaip 3 metus iki paraiškos pateikimo; 5) PIRMUMO KRITERIJAI: pareiškėjas yra teikiantis kaimo turizmo paslaugas, bet nėra gavęs paramos pagal BPD ir KPP investicines paramos priemones (išskyrus priemonės Kaimo atnaujinimas ir plėtra veiklą Asbestinių stogų keitimas ); pareiškėjas arba jo sutuoktinis yra sertifikuotas tradicinis amatininkas; pareiškėjas yra ūkininkas arba kaimo gyventojas iki 40 metų; pareiškėjas vykdo kaimo turizmo ir (arba) turistinės stovyklos veiklą mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje (visa sodyba ir (arba) stovyklavietė turi būtimažiau palankioje ūkininkauti vietovėje); pareiškėjas kuo ilgesnį laiką užsiima kaimo turizmo arba turistinės stovyklos ar kita ekonomine, profesine veikla kaime. 19 III Krypties priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra įgyvendinimas planavimo būdu (pareiškėjas savivaldybė) Paraiškų rinkimas planuojamas š. m. gegužės 13 d. birželio 28 d. Paramos lėšų suma 2013 m. paraiškoms - 21 mln. Lt. Taisyklės patvirtintos 2013 m. kovo 26 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-224, kuriose įtvirtintos šios naujovės: 1) atsisakyta apribojimo įgyvendinti daugiau kaip 1 vandentvarkos projektą; 2) papildyta nauja neremiama veikla, t. y. savivaldybės administracijos ir jos filialų (seniūnijų) pastatų tvarkymas; 2) atsisakyta projektinių pasiūlymų teikimo iškart teikiama paraiška; 3) projekto įgyvendinimo trukmė sutrumpinta iki 18 mėn.; 4) paramos paraiškos vertinimas sutrumpintas iki 30 darbo dienų; 5) nereikalaujama kai kurių dokumentų teikimo (komercinių pasiūlymų, projekto įgyvendinimo plano, pareiškėjo registravimo dok.)

11 III Krypties priemonės Kaimo atnaujinimas ir plėtra veiklos Asbestinių stogų dangos keitimas įgyvendinimas planavimo būdu Paraiškų rinkimas planuojamas š. m. gegužės 13 d. birželio 28 d. Paramos lėšų suma 2013 m. paraiškoms 17,8 mln. Lt. (planuojamas Programos keitimas, siekiant šiai veiklai pridėti dar10 mln. Lt, viso būtų apie 28 mln. Lt) m. Taisyklių projekte numatomos šios naujovės: 1) naujas tinkamumo kriterijus pareiškėjas bent 2 pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo turi būti vykdęs ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaime. (Netaikoma, kai pareiškėjas gauna valstybinę socialinio draudimo pensiją arba jam pripažintas 0-55 proc. darbingumas); 2) pareiškėjas turės pateikti gyvenamosios vietos kaime deklaraciją už paskutinius 5 m. (atsisakoma seniūno pažymos); 3) nauji pirmumo kriterijai: - daugiavaikėms šeimoms, - šeimoms, turinčioms mažamečius vaikus ir/ar pradinukus, - asmenims (pareiškėjams ar jų šeimos nariams) su negalia (0-55 proc. darbingumas), - kaimo bendruomenei priklausantiems asmenims, - gyvenamiesiems namams, kuriuose gyvena kuo daugiau žmonių. 21 LEADER metodo įgyvendinimo naujovės VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS (planuojami VPS administravimo taisyklių keitimai): suteikiama galimybė VVG peržiūrėti VPS priemonių sąrašą, kad būtų pasiekti VPS numatyti rodikliai; suteikiama galimybė VVG sudaryti rezervinių vietos projektų sąrašą (kai lėšų jiems įgyvendinti nepakanka, tačiau tikėtina, kad ateityje buslikučių nuoįgyvendintų vietos projektų); suteikiama galimybė viešiesiems juridiniams asmenims taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ ĮGYVVENDINIMAS (planuojami tarptautinių ir teritorinių bendradarbiavimo taisyklių keitimai): bendradarbiavimo projektus planuojama rinkti nuo gegužės vidurio iki liepos pradžios. bendradarbiavimo (teritorinio ir tarptautinio) projekto maksimali paramos suma iki LTL. atsisakoma kai kurių išlaidų (pvz., automobilių, vandens transporto priemonių); nustatomi kai kurių išlaidų didžiausi įkainiai (pvz., info medžiagai, kompiuterinei įrangai, interneto svetainių kūrimui) patikslinami kriterijai, susiję su bendradarbiavimo veiklos tinkamumu

12 ES M. KAIMO PLĖTROS POLITIKOS TIKSLAI (4 STR.) Žemės ūkio konkurencingumo didinimas; Tausus gamtos išteklių valdymas ir klimato politikos tikslų siekimas; Subalansuota teritorinė kaimo vietovių plėtra. 23 ES M. KAIMO PLĖTROS POLITIKOS PRIORITETAI (5 STR.) 1. Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; 2. Didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą; 3. Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą žemės ūkyje; 4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas; 5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose; 6. Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse

13 ES M. KAIMO PLĖTROS POLITIKAI ĮGYVENDINTI SKIRTOS FINANSINĖS NUOSTATOS EŽŪFKP įnašo dydis negali viršyti 85 proc. reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose; Ne mažiau kaip 5 proc. viso kaimo plėtros programai numatyto EŽŪFKP įnašo skiriama LEADER programai; Ne mažiau kaip 25 proc. kaimo plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP įnašo turi būti skirta klimato kaitos švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų vietovėms, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, priemones. EŽŪFKP lėšomis finansuojamos išlaidos negali būti bendrai finansuojamos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo arba bet kurios kitos Sąjungos finansinės priemonės įnašu; Reikalavimus finansavimui gauti atitinka tik tos išlaidos, kurios patiriamos po paraiškos pateikimo kompetentingai institucijai, išskyrus bendrąsias sąnaudas. 25 PARAMOS LĖŠOS KAIMO PLĖTRAI M. LAIKOTARPIU Bendras paramos kaimo plėtrai biudžetas mln. eurų. Atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos išvadas, suformuotas šių metų vasario 7-8 dienomis, susitarime dėl Daugiametės finansinės perspektyvos (DFP) numatyta, kad bendras paramos kaimo plėtrai biudžetas sudarys mln. eurų. Tačiau yra išreikštas nepritarimas iš Europos Parlamento dėl šios DFP, atsižvelgiant į tai, kad formuojant bendrą ES biudžetą didžiausi apkarpymai buvo padaryti investicijų į ekonominį augimą sąskaita, taip siekiant apsaugoti žemės ūkio ir sanglaudos politikų pozicijas. Atsižvelgiant į tai, bendrai kaimo plėtrai skirtų lėšų kiekis gali pakisti

14 TEMATINĖS PAPROGRAMĖS (8 STR.) Numatyta galimybė įtraukti tematines paprogrames, kurios turėtų prisidėti prie ES prioritetų kaimo plėtrai ir būtų nukreiptos į specialius identifikuotus poreikius, o ypač į šias sritis: Jaunieji ūkininkai; Smulkūs ūkiai (kaip numatyta 20(2) str. trečioje pastraipoje); Trumpo tiekimo grandinė. Paramos lygis galėtų būti padidintas 10 proc. paramos mažiems ūkiams ir trumpo tiekimo grandinės atveju. 27 GALIMOS M. KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖS (III antraštinė dalis) 1. Žinių perdavimas ir informavimo veikla (15 str.); 2. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos (16 str.); 3. Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės schemos (17 str.); 4. Investicijos į materialųjį turtą (18 str.); 5. Stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamų prevencinių priemonių diegimas (19 str.); 6. Ūkio ir verslo plėtra (20 str.); 6.1. Parama verslo kūrimo skatinimui; 6.2. Investicijos į ne žemės ūkio veiklas; 6.2. Išmokos perleidžiantiems smulkias valdas. 7. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (21 str.); 8. Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą (22 str.); 8.1. Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas (23 str.); 8.2. Agrarinės miškininkystės sistemų sukūrimas (24 str.); 8.3. Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir atlyginimas (25 str.); 8.4. Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (26 str.); 8.5. Investicijos į naujas miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą ir prekybą (27 str.). 9. Gamintojų grupių įsikūrimas (28 str.); 10. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (29 str.); 11. Ekologinis ūkininkavimas (30str.); 12. Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (31 str.); 13. Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (32 str.); Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatymas (33 str.); 14. Gyvūnų gerovė (34 str.); 15. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas (35 str.); 16. Bendradarbiavimas (36 str.); 17. Rizikos valdymas (37 str.); Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas (38 str.); Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių atvejais (39 str.); Pajamų stabilizavimo priemonė (40 str.); 18. LEADER programa (II antraštinė dalis, 2 skirsnis)

15 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA (15 STR.) Sektoriai: žemės ūkis, miškininkystė, maisto sektorius. Mokymo formos: mokymo kursai, praktiniai seminarai, parodomieji bandymai, trumpalaikiai apsikeitimai ūkio valdymo klausimais, pažintiniai (mokomieji) vizitai ūkininkų ūkiuose, coaching as ir kt. Tikslinės grupės: minėtuose sektoriuose veikiantys asmenys, žemės valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Paramos gavėjai: mokymą ir žinių sklaidą vykdančios organizacijos, turinčios reikiamų įgūdžių, patyrimą ir kvalifikuotus darbuotojus (lektorius). Tinkamos finansuoti išlaidos: mokymo organizavimo ir vykdymo išlaidos; parodomųjų bandymų investicinės sąnaudos; kelionės, apgyvendinimo išlaidos, dienpinigiai, ūkininkų pavadavimo išlaidos. 29 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS (16 STR.) Parama galės būti skiriama trims veiklos sritims: 1. Padėti ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo vietovėse veikiančioms MVĮ pasinaudoti konsultavimo paslaugomis; Galimi paramos gavėjai konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės. Parama skiriama konsultacijoms, susijusioms su: valdymo ir GAAB reikalavimų įgyvendinimu; klimatui ir aplinkai palankiu ūkininkavimu; klimato kaita, biologinės įvairovės išsaugojimu; tvaria smulkių ūkių plėtra; darbų sauga; kitais ekonominiais, agrarinės aplinkosaugos klausimais; miško savininko konsultavimu; MVĮ konsultavimu. 2. Skatinti teikti ūkių valdymo, ūkininkų pavadavimo ir jų konsultavimo paslaugas, taip pat miškininkystės konsultavimo paslaugas; Galimi paramos gavėjai institucijos arba įstaigos, atrinktos teikti ūkių valdymo, ūkininkų pavadavimo ir ūkių arba miškininkystės konsultavimo paslaugas. 3. Remti konsultantų mokymus. Galimi paramos gavėjai institucijos arba įstaigos, vykdančios konsultantų mokymus

16 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SCHEMOS (17 STR.) Parama skiriama: ūkininkams, pirmą kartą dalyvaujantiems: ES nustatytose žemės ūkio produktų, medvilnės arba maisto produktų kokybės schemose; Valstybių narių pripažintose žemės ūkio produktų, medvilnės arba maisto produktų kokybės schemose; Savanoriškose žemės ūkio produktų sertifikavimo schemose. Parama skiriama ne ilgiau kaip 5 metus kaip metinė skatinamoji išmoka. 31 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ (18 STR.) Parama skiriama materialiosioms ir (arba) nematerialiosioms investicijoms, kurios: 1. gerina bendrus žemės ūkio valdos rezultatus (žemės ūkio valdų modernizavimas); 2. susijusios su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų arba medvilnės perdirbimu, pardavimu ir (arba) plėtojimu (žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas); 3. susijusios su žemės ūkio plėtros ir pritaikymo infrastruktūra, įskaitant prieigą prie ūkių ir miško žemės, žemės konsolidaciją ir gerinimą, energijos tiekimą ir vandentvarką, 4. pelno nesiekiančios investicijos, susijusios su agrarinės ir miškų aplinkos įsipareigojimų įvykdymu, rūšių ir buveinių biologinės įvairovės būklės išsaugojimu, taip pat investicijos, kuriomis didinamas Natura 2000 tinklas arba kitas didelės gamtinės vertės plotas

17 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA (20 STR.) Parama skiriama: verslo pradžios pagalbai (parama pagal šį punktą teikiama fiksuoto dydžio išmokos forma; ši išmoka gali būti išmokėta mažiausiai dviem dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį. Dalinės išmokos gali būti proporcingai mažinamos. Paskutinė dalinė išmoka pagal šio punkto I ir II dalis išmokama su sąlyga, kad būtų teisingai įgyvendintas verslo planas. Parama skiriama su sąlyga, kad pateikiamas verslo planas. Verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per šešis mėnesius nuo sprendimo suteikti pagalbą priėmimo): jauniesiems ūkininkams, ne žemės ūkio veiklai (kai galutinis produktas ar paslauga nepatenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) kaimo vietovėse skatinti (parama skiriama ūkininkams arba jų namų ūkio nariams ir labai mažoms ir mažoms ne žemės ūkio įmonėms kaimo vietovėse), mažų ūkių plėtrai; investicijoms į ne žemės ūkio veiklą (kai galutinis produktas ar paslauga nepatenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) (parama skiriama labai mažoms ir mažoms ne žemės ūkio įmonėms kaimo vietovėse ir ūkininkams arba jųnamų ūkio nariams); metinėms išmokoms Reglamento (ES) Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje dalyvaujantiems ūkininkams, kurie visam laikui perleidžia savo valdą kitam ūkininkui. 33 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE (21 STR.) Parama skiriama: kaimo vietovių savivaldybių ir jų pagrindinių paslaugų plėtros planų ir su Natura 2000 teritorijomis ir kitomis didelės gamtinės vertės vietovėmis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimui ir atnaujinimui; investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimą (įsk. atsinaujinančios energijos išteklius), gerinimą arba plėtimą; plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai; investicijoms į paslaugų infrastruktūrą kaimo vietovėse; investicijoms į pramogų infrastruktūrą; studijoms ir investicijoms, susijusioms su kaimų ir kaimo kraštovaizdžių kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu; investicijoms, nukreiptoms pertvarkyti netoli kaimo gyvenviečių esančius pastatus ar patalpas, taip siekiant pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse; Remiamos viešojo pobūdžio investicijos ir projektai

18 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ (22 STR.) Parama skiriama : Miško įveisimui ir miškingų plotų kūrimui (23 str.); Agrarinės miškininkystės sistemų kūrimui (24 str.); Miškų gaisrų, stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjų antplūdžius ir ligų protrūkius, katastrofinių įvykių ir klimato sąlygų daromos žalos miškams prevencijai ir atlyginimui (25 str.); Investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas, aplinkosauginė vertė ir klimato kaitos švelninimo potencialas (26 str.); Investicijoms į naujas miškininkystės technologijas ir miško produktų perdirbimą bei prekybą (27 str.); Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugoms irmiškų išsaugojimui (35str.). 35 MIŠKO ĮVEISIMAS IR MIŠKINGŲ PLOTŲ KŪRIMAS (23 STR.) Paramos gavėjai - privačios žemės savininkai ir nuomininkai, savivaldybės (jų asociacijos), veisiančios mišką tiek žemės ūkio paskirties, tiek ne žemės ūkio paskirties žemėse. - Vienkartinė miško įveisimo išmoka; - Įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokos (10 metų po miško įveisimo)

19 GAMINTOJŲ GRUPIŲ ĮSIKŪRIMAS (28 STR.) Parama skiriama gamintojų grupių žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose įsikūrimui palengvinti, siekiant: a) gamintojų, kurie yra tokių grupių nariai, gamybą ir produkciją pritaikyti prie rinkos reikalavimų; b) bendrai teikti rinkai prekes, įskaitant paruošimą pardavimui, pardavimų centralizavimą ir tiekimą didmenininkams; c) nustatyti bendras informavimo apie gamybą, ypač apie į derliaus nuėmimą ir turimas atsargas, taisykles; d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, tokių kaip verslo ir prekybos įgūdžių plėtojimas ir inovacinių procesų organizavimas bei palengvinimas ir pan. Parama skiriama gamintojų grupėms, kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės kompetentinga institucija, remdamasi verslo planu. Ji skiriama tik toms gamintojų grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžimą. 37 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS (29 STR.) Kompensuojami tiktieįsipareigojimai, kuriais viršijami tokie baziniai reikalavimai: - kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai (teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai + GAAB); - I ramsčio žalinimo priemonėms (sėjomaina, ekologiniams tikslams skirtas plotas, daugiametės ganyklos) taikomi reikalavimai; - privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami privalomi reikalavimai. Parama pagal šią priemonę nebus skiriama įsipareigojimams, kuriems taikoma ekologinio ūkininkavimo priemonė

20 EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS (30 STR.) Ekologinis ūkininkavimas numatyta kaip atskira priemonė. Parama teikiama tik už tuos įsipareigojimus, kuriais viršijami atitinkami tokie baziniai reikalavimai: - kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai (teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai + GAAB); - privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti atitinkami privalomi reikalavimai. 39 IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU NATURA 2000 IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA (31 STR.) Paramos gavėjai ūkininkai, privačių miškų savininkai ir privačių miškų asociacijos. Kompensacinė parama skiriama kasmet už naudojamų žemės ūkio naudmenų arba miško hektarą

21 IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITOKIŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ (33 STR.) Į paramos schemą pateks vietovės, kuriose esama: specifinių kliūčių; didelių gamtinių kliūčių ir kurios praeis pilną atrankos mechanizmą (ne tik biofizikinių, bet ir ekonominių kriterijų (fine-tuning`ą) vertinimą). Yra numatyta, jog VN m. galės skirti pereinamojo laikotarpio išmokas MPŪV, nepraėjusioms pilno atrankos mechanizmo. Šios 4 metų trukmės pereinamojo laikotarpio išmokos bus proporcingai mažinamos: nuo 80% iki 20%; išmokų skaičiavimo bazė - vidutinė išmoka, nustatyta Programoje m. programavimo laikotarpiui. Preliminariais duomenimis MPŪV delimitacija būtų palanki 193 šalies seniūnijoms (šiai dienai yra remiama 251 seniūnija). 41 LT POZICIJA DĖL MPŪV ATRANKOS MPŪV yra vienas iš neišspręstų derybinių klausimų. LT visada pasisakė ir laikėsi pozicijos, kad: - išskiriant vietoves, turinčias gamtinių kliūčių, slenkstinė biofizikinių kriterijų riba Lietuvai yra per aukšta ji turėtų būti jei ne 50%, tai bent 55%; - ekonominių kriterijų vertinimas (fine-tuning`as) neturėtų būti privalomas; - yra netinkamas referencinis (pereinamasis) laikotarpis. LT sveikina ir palaiko kompromisinį susitarimą, kuriame: - papildomai numatyta galimybė papildyti ekonominius kriterijus (fine-tuning`ą) žemės našumo balais; - referencinio (pereinamojo) laikotarpio išmokos bazė 2013 m. mokėtos išmokos dydis (EK pradinis pasiūlymas) pakeista m. išmokų vidurkiu (kaip buvo siūloma LT pozicijoje); - yra numatyta delimitacijos vietovių, kurios buvo priskirtos MPŪV m. laikotarpiu, galimybė pagal dviejų biofizikinių kriterijų % nurodytą ribinę vertę

22 GYVŪNŲ GEROVĖ (34 STR.) Paramos gavėjai ūkininkai, kurie savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės įsipareigojimus. Išmokomis padengiami tik tie įsipareigojimai, kurie viršija privalomus reikalavimus, nustatytus nacionaliniais teisės aktais. 43 BENDRADARBIAVIMAS (36 STR.) Veiklos sritys: 1. ES veikiančių žemės ūkio, maisto ir miškų subjektų, įskaitant ir tarpšakines organizacijas, bendradarbiavimas įgyvendinant kaimo plėtros politikos tikslus; 2. Naujai suformuotų klasterių ir tinklų kūrimas; 3. EIP veiklos grupių kūrimas ir veikla. Remiamos veiklos: bandomieji projektai; naujų produktų, praktikos, procesų ir technologijų žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose plėtra (parama teikiama ne tik grupėms, bet ir individualiems subjektams) ; smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais; bendradarbiavimas kuriant logistikos platformas; vietos lygmens rinkų veiklos skatinimas ir aktyvinimas; horizontalus ir vertikalus bendradarbiavimas įgyvendinant bendrus klimato kaitos, aplinkosaugos, miškų valdymo, bioenergijos ir pan. projektus; viešųjų ir privačių sektorių partnerystė įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Tinkamos finansuoti išlaidos: galimybių studijų, kolektyvinių teritorinių vietos plėtros projektų (įskaitant mokymus, naujų tinklų kūrimą ir pan.) parengimas, einamosios bendradarbiavimo sąnaudos, vietos plėtros strategijų, verslo planų parengimo ir kt. išlaidos

23 RIZIKOS VALDYMAS ŽEMĖS ŪKYJE Stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamų prevencinių priemonių diegimas (19 str.) Parama skiriama: investicijoms į prevencines priemones, kuriomis siekiama sumažinti galimų stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarinius; investicijoms į žemės ūkio paskirties žemės ir stichinių nelaimių bei katastrofinių įvykių paveikto gamybos potencialo atkūrimą. Rizikos valdymas (37 str.) Parama skiriama: Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimui (38 str.) Tarpusavio pagalbos fondams gyvūnų bei augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių atvejais (39 str.) Pajamų stabilizavimui kompensuoti (40 str.) 45 LEADER PROGRAMA (II ANTRAŠTINĖ DALIS, 2 SKIRSNIS) LEADER strategijų tikslas siekti vieno ar kelių BSD tikslų įgyvendinimo, t. y. nebūtina strategijų skirti konkrečioms priemonėms įgyvendinti. Iššūkiai: Galimybė kurti ir įgyvendinti strategijas, finansuojamas iš kelių ES fondų (EŽŪFKP, EŽF, ESF, ERPF, SF) Galimybė įtraukti miesto bendruomenes į vietos veiklos grupių (VVG) veiklą. Remiamos veiklos: strategijų parengimas (pvz. mokymai, studijos, tyrimai, reikalingi strategijai parengti); strategijų įgyvendinimas; strategijų administravimas, veiklos viešinimas iki 25 proc. strategijai įgyvendinti skirtų lėšų (avansas iki 50 proc.); bendradarbiavimas (teritorinis ir tarptautinis)

24 ES M. KAIMO PLĖTROS POLITIKAI ĮGYVENDINTI SKIRTI TINKLAI (III skyrius) 1. Europos kaimo plėtros tinklas (52 str.); 2. Europos inovacijų partnerystės (EIP) tinklas (53 str.); 3. Europos kaimo plėtros vertinimo tinklas (54 str.); 4. Nacionalinis kaimo tinklas (55 str.). 47 EUROPOS INOVACIJŲ PARTNERYSTĖS TINKLAS (53 STR.) Tikslai: skatinti efektyviai išteklius naudojantį, našų, netaršų, klimatui palankų ir atsparų žemės ūkio sektorių; padėti užtikrinti nuolatinį maisto, pašarų ir biologinių medžiagų tiekimą; tobulinti procesus, kuriais siekiama išsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją sušvelninti; pažangiausias mokslinių tyrimų žinias ir technologijas padaryti prieinamas ūkininkams, įmonėms ir konsultantams, susiejant mokslinius tyrimus ir ūkininkavimo praktiką. EIP vykdoma teikiant paramą per EIP veiklos grupes, kurios įgyvendina inovacinius veiksmus, pasinaudodamos KPP priemonėmis (15, 16, 18, 36 str.) ir Horizontas Ūkininkai, įmonės (verslas) Konsultantai Kiti žemės ūkio ir kaimo plėtros subjektai Mokslininkai 48 24

25 NACIONALINIS KAIMO TINKLAS (55 STR.) Nacionalinio kaimo tinklo tikslas suburti kaimo plėtroje dalyvaujančias organizacijas ir institucijas. Partnerystė tarp kompetentingų regioninės, vietos, miesto ir kitų valdžios institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, pilietinės visuomenės organizacijų (aplinkos apsaugos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, atsakingos skatinti lygybę ir nediskriminavimą) nacionalinio kaimo tinklo dalis. Tinklo veikla siekiama: padidinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą įgyvendinant kaimo plėtros politiką; pagerinti valstybių narių nacionalinių kaimo plėtros programų kokybę; informuoti visuomenę ir potencialius paramos gavėjus apie kaimo plėtros politiką; skatinti inovacijas žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose. 49 Lietuvos Respublikos Vyriausybės iškeltos Kaimo plėtros m. finansavimo kryptys: o Skatinti konkurencingų ūkių kūrimąsi ir plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant gyvulininkystei, jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, smulkiam ir vidutiniam ūkiui, pieno ir kitų ūkių kooperacijai, tiesioginiams pardavimams; o Skatinti inovacijas, mokslo ir praktikos partnerystę, mokymą ir konsultavimą; o Skatinti verslo kūrimą ir plėtrą kaime, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo verslumo kaime iniciatyvoms; o Kompensuoti žemdirbių patiriamas papildomas išlaidas kuriant viešąsias gėrybes bei taikant aplinką tausojančius ūkininkavimo metodus per agrarinės aplinkosaugos, Natura priemones; o Gerinti socialinę ir fizinę infrastruktūrą kaime, išsaugoti kaimo tradicijas ir kultūrą; o Remti vietos veiklos grupių ir kaimo bendruomenių iniciatyvas, skatinančias kaimo gyventojų verslumą, užimtumą gerinančias bendruomenės narių gyvenamąją aplinką

26 AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 51 26

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 2007 metų rugsėjo 19 d. 1 TURINYS I. BENDROJI DALIS 1. Programoje taikomi bendrieji apibrėžimai ir

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

MTE report LT.doc

MTE report LT.doc LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS TARPINIS VERTINIMAS GALUTINĖ VERTINIMO ATASKAITA 2010 m. gruodžio 20 d. Pagal 2010 m. balandžio 9 d. paslaugų sutartį Nr. 8P-0118 su Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Šakių krašto vietos veiklos grupė (toliau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

UDK :63(474.5)(083.41) Li239 Leidinys iliustruotas Martyno Vidzbelio, Petro Malūko, Raimundo Šuikos nuotraukomis. Redaktorius Vismantas Žuklevič

UDK :63(474.5)(083.41) Li239 Leidinys iliustruotas Martyno Vidzbelio, Petro Malūko, Raimundo Šuikos nuotraukomis. Redaktorius Vismantas Žuklevič UDK 8.28:6(474.5)(08.41) Li29 Leidinys iliustruotas Martyno Vidzbelio, Petro Malūko, Raimundo Šuikos nuotraukomis. Redaktorius Vismantas Žuklevičius Dizainerė Ilona Chmieliauskaitė Kalbos redaktorė Jurgita

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė (toliau VVG) Vietos plėtros strategija Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 2023 metų vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau