ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik"

Transkriptas

1 ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Vilnius

2 ISSN ITC Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Vilnius

3 L e id in yj e p at e ik i am i p ag r i nd in i a i s t at i st in i a i d u om en y s a p i e ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Duomenys paimti iš Šviet im o v a ld ym o i nf o rm ac in ė s s i st em o s. P ap i ld om i r od i kl i a i b uv o gauti iš Lietuvos statistikos departamento. Leidinys skirtas šviet im o v ad yb in i nk a m s, š v i et im o e k sp e rt a m s, p ol it ik a m s i r p l ač i aj a i v is u om en e i. Pasiūlymus, pastabas, komentarus prašome siųsti Švietimo ir moks lo mi nis te ri jos Stra te gi nių pro gra mų sky riaus ve dė jui R ič a rd u i A l iš a u sk u i (ri car das.ali saus LEIDINIO RENGĖJAI Švietimo informacinių technologijų centras KO NS U LTAV O Švietimo ir mokslo ministerija 2

4 TURINYS ĮVADAS... 5 ĮSTAIGOS, VYKDANČIOS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS... 7 PAGRINDINIŲ SKAIČIŲ KAITA... 7 Ugdomų vaikų skaičiaus kaita valstybinėse ir savivaldybių įstaigose... 7 Ugdomų vaikų skaičiaus kaita nevalstybinėse įstaigose Įstaigų skaičiaus kaita Vidutinio vaikų skaičiaus įstaigoje kaita Pedagoginių darbuotojų skaičiaus kaita Specialiųjų pedagogų skaičiaus kaita Socialinių pedagogų skaičiaus kaita Logopedų skaičiaus kaita Psichologų skaičiaus kaita Surdopedagogų skaičiaus kaita Tiflopedagogų skaičiaus kaita VAIKAI Vaikų pasiskirstymas pagal ugdomą ją kalbą Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pasiskirstymas pagal ugdomą ją kalbą Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pasiskirstymas pagal ugdomą ją kalbą Vaikų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes valstybinėse ir savivaldybių įstaigose Vaikų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes nevalstybinėse įstaigose Vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis pagal amžių ir vietovę

5 PERSONALAS Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal pedagoginio darbo stažą Švietimo pagalbos specialistų pasiskirstymas pagal išsilavinimą valstybinėse ir savivaldybių įstaigose Švietimo pagalbos specialistų pasiskirstymas pagal išsilavinimą nevalstybinėse įstaigose Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas Priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal amžių VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKA Valstybinių ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo laikas per parą ir darbo trukmė per savaitę Valstybinių ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinka REGIONINIAI SKIRTUMAI Pagrindiniai įstaigų ir ugdomų vaikų skaičiai Vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis pagal amžių ir savivaldybes Pedagoginiai darbuotojai Pedagoginio personalo ir vaikų skaičiaus santykis Specialiosios grupės, vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir visą parą dirbančios specialiosios grupės

6 ĮVADAS Š v i et im o i r m o k sl o m in i st er ij a j a u t r eč i ą k a rt ą p r is t at o l e id in į Lietuvos švietimas skaičiais. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kuriame pateikiami statistiniai duomenys apie ikimokykl i n io i r p r i e š mo k y k l i n io ug d y mo si s t e m ą. Š i am e l e id in yj e n ėr a ko men ta rų, tai sta tis ti nis lei di nys. S uk a u pt i i r l e id in yj e p an a ud ot i d u om en y s t a i p p a t y r a s k e lb i am i Š v i et im o v a ld ym o i nf o rm ac in ėj e s i st em oj e a dr es u w w w. s v i s. s m m. l t. Leidinyje vartojamos santrumpos ir terminai: Įstaigos įstaigos, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Mokyklos-darželiai švietimo įstaigos, kurių pagrindinė paskirtis yra viena iš šių: pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis; pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla-darželis judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams; pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla-darželis klausos sutrikimų turintiems mokiniams; pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla-darželis regos sutrikimų turintiems mokiniams. Bendrojo ugdymo mokyklos visos bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus mokyklas-darželius ir universaliuosius daugiafunkcius centrus. Kitos įstaigos neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kiti švietimo teikėjai (vaikų globos namai), profesinio mokymo įstaigos. 5

7 Universalieji daugiafunkciai centrai įstaigos, teikiančios švietimo, kultūros ir socialines paslaugas, arba mokyklos-daugiafunkciai centrai. Švietimo pagalbos specialistai specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai, surdopedagogai, tiflopedagogai, psichologai. Pedagoginiai darbuotojai vadovai, vadovų pavaduotojai ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Specialieji ugdymosi poreikiai (SUP) pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių. n. d. nėra duomenų. duomenų skaidyti neįmanoma. IU ikimokyklinis ugdymas. PU priešmokyklinis ugdymas. Tuščias langelis reiškia, kad tokio reiškinio tuo metu nebuvo. T ik im ė s, k a d š i am e l e id in yj e p at e ik i am a e sm in ė i nf o rm ac ij a a p i e i k im ok y kl in į i r p r i e šm ok y kl in į u gd ym ą L i et uv oj e b u s n a ud i ng a ir įdomi švietimo politikos formuotojams, pedagogams, plačiajai vis u om en e i. N u oš i rd ž i a i t ik im ė s k om e nt ar ų, p as i ūl ym ų d ė l t ol e sn i o š i o p ob ūd ž i o l e id in i o t ob ul in im o. Rengėjai 6

8 ĮSTAIGOS, VYKDANČIOS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS PAGRINDINIŲ SKAIČIŲ KAITA Ugdomų vaikų skaičiaus kaita m. valstybinėse ir savivaldybių įstaigose Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Mokyklos-darželiai Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų

9 Įstaigos Bendrojo ugdymo mokyklos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Kitos įstaigos n. d Ugdomų pagal IU programas vaikų n. d Ugdomų pagal PU programas vaikų n. d Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų n. d Universalūs daugiafunkciai centrai n. d. n. d. n. d Ugdomų pagal IU programas vaikų n. d. n. d. n. d

10 Įstaigos Ugdomų pagal PU programas vaikų n. d. n. d. n. d Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų n. d. n. d. n. d

11 Ugdomų vaikų skaičiaus kaita m. nevalstybinėse įstaigose Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Mokyklos-darželiai Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Bendrojo ugdymo mokyklos Ugdomų pagal IU programas vaikų

12 Įstaigos Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Kitos įstaigos n. d Ugdomų pagal IU programas vaikų n. d Ugdomų pagal PU programas vaikų n. d Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų n. d Universalieji daugiafunkciai centrai n. d. n. d. n. d Ugdomų pagal IU programas vaikų n. d. n. d. n. d Ugdomų pagal PU programas vaikų n. d. n. d. n. d Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų n. d. n. d. n. d

13 Įstaigų skaičiaus kaita m. Įstaigos Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Kitos įstaigos n. d Universalieji daugiafunkciai centrai n. d. n. d. n. d Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Kitos įstaigos n. d Universalieji daugiafunkciai centrai n. d. n. d. n. d

14 Vidutinio vaikų skaičiaus įstaigoje kaita m. Įstaigos Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Kitos įstaigos n. d Universalieji daugiafunkciai centrai n. d. n. d. n. d Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Kitos įstaigos n. d Universalieji daugiafunkciai centrai n. d. n. d. n. d

15 Pedagoginių darbuotojų skaičiaus kaita m. Įstaigos Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos

16 Specialiųjų pedagogų skaičiaus kaita m. Įstaigos Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 1 1 Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos

17 Socialinių pedagogų skaičiaus kaita m. Įstaigos Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai 1 Bendrojo ugdymo mokyklos

18 Logopedų skaičiaus kaita m. Įstaigos Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai 1 Bendrojo ugdymo mokyklos

19 Psichologų skaičiaus kaita m. Įstaigos Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos

20 Surdopedagogų skaičiaus kaita m. Įstaigos Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos n. d. n. d Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos n. d. n. d. Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos 19

21 Tiflopedagogų skaičiaus kaita m. Įstaigos Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos n. d. n. d Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos n. d. n. d. Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos 20

22 VAIKAI Vaikų pasiskirstymas pagal ugdomąją kalbą 2016 m. Įstaigos ir ugdomoji kalba Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Grupių Vaikų Nevalstybinės įstaigos Grupių Vaikų Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba 3 52 Prancūzų kalba Kita kalba 1 11 Mokyklos-darželiai Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba 21

23 Įstaigos ir ugdomoji kalba Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Grupių Vaikų Nevalstybinės įstaigos Grupių Vaikų Prancūzų kalba Kita kalba Bendrojo ugdymo mokyklos Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba Prancūzų kalba Kita kalba 2 21 Kitos įstaigos Lietuvių kalba

24 Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pasiskirstymas pagal ugdomąją kalbą 2016 m. Įstaigos ir ugdomoji kalba Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Grupių Vaikų Nevalstybinės įstaigos Grupių Vaikų Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba 3 48 Prancūzų kalba Kita kalba 1 11 Mokyklos-darželiai Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba 23

25 Įstaigos ir ugdomoji kalba Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Grupių Vaikų Nevalstybinės įstaigos Grupių Vaikų Prancūzų kalba Kita kalba Bendrojo ugdymo mokyklos Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba 4 58 Prancūzų kalba Kita kalba 1 1 Kitos įstaigos Lietuvių kalba

26 Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pasiskirstymas pagal ugdomąją kalbą 2016 m. Įstaigos ir ugdomoji kalba Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Grupių Vaikų Nevalstybinės įstaigos Grupių Vaikų Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba 2 4 Prancūzų kalba Kita kalba Mokyklos-darželiai Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba 25

27 Įstaigos ir ugdomoji kalba Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Grupių Vaikų Nevalstybinės įstaigos Grupių Vaikų Prancūzų kalba Kita kalba Bendrojo ugdymo mokyklos Lietuvių kalba Rusų kalba Lenkų kalba Anglų kalba Prancūzų kalba Kita kalba 1 20 Kitos įstaigos Lietuvių kalba

28 Vaikų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes valstybinėse ir savivaldybių įstaigose 2016 m. Įstaigos ir ugdymo Iki 8 m. ir 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m. programa 1 m. vyresni Iš viso Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Mokyklos-darželiai Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų 27

29 Įstaigos ir ugdymo Iki programa 1 m. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m. Bendrojo ugdymo mokyklos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Kitos įstaigos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų 1 77 Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų 8 m. ir vyresni 28

30 Vaikų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes nevalstybinėse įstaigose 2016 m. Įstaigos ir ugdymo programa Iki 1 m. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m. Iš viso Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Mokyklos-darželiai Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų 28 2 Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų 29 8 m. ir vyresni

31 Įstaigos ir ugdymo programa Bendrojo ugdymo mokyklos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų Iki 1 m. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m Kitos įstaigos Ugdomų pagal IU programas vaikų Ugdomų pagal PU programas vaikų Ugdomų pagal IU ir PU programas ir turinčių SUP vaikų 8 m. ir vyresni 30

32 Vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis (proc.) pagal amžių ir vietovę 2016 m. Vietovė Iki 1 m. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m. 8 m. ir vyresni Miestas 0,35 16,91 79,66 99,40 100,60* 108,16* 111,28* 0,83 0,01 Kaimas 0,00 3,23 22,55 38,02 47,50 47,08 60,44 0,26 0,01 Iš viso 0,25 12,65 62,40 80,10 85,52 89,51 97,04 0,65 0,01 * Skaičiai viršija 100 procentų, nes dalis vaikų, gyvenančių kaimo vietovėje, ugdomi miesto įstaigose. 31

33 PERSONALAS Pedagoginių darbuotojų (dirbančių pagrindinėje darbovietėje) pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2016 m. Įstaigos Iš viso pedagoginių darbuotojų Turinčių aukštąjį išsilavinimą Turinčių aukštesnįjį išsilavinimą Turinčių vidurinį išsilavinimą Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos

34 Pedagoginių darbuotojų (dirbančių pagrindinėje darbovietėje) pasiskirstymas pagal pedagoginio darbo stažą 2016 m. Įstaigos Iš viso pedagoginių darbuotojų Turinčių pedagoginio darbo stažą iki 4 metų Turinčių 4 9 metų pedagoginio darbo stažą Turinčių metų pedagoginio darbo stažą Turinčių 15 metų ir didesnį pedagoginio darbo stažą Iš viso Valstybinės ir savivaldybių įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos Nevalstybinės įstaigos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos

35 Švietimo pagalbos specialistų (dirbančių pagrindinėje darbovietėje) pasiskirstymas pagal išsilavinimą valstybinėse ir savivaldybių įstaigose 2016 m. Įstaigos ir švietimo pagalbos specialistai Iš viso švietimo pagalbos specialistų Turinčių aukštąjį išsilavinimą Turinčių aukštesnįjį išsilavinimą Turinčių vidurinį išsilavinimą Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Iš viso Specialieji pedagogai Socialiniai pedagogai Logopedai Psichologai Surdopedagogai 8 8 Tiflopedagogai Specialieji pedagogai 4 4 Socialiniai pedagogai Logopedai

36 Įstaigos ir švietimo pagalbos specialistai Iš viso švietimo pagalbos specialistų Turinčių aukštąjį išsilavinimą Turinčių aukštesnįjį išsilavinimą Turinčių vidurinį išsilavinimą Bendrojo ugdymo mokyklos Psichologai 6 6 Surdopedagogai Tiflopedagogai Specialieji pedagogai Socialiniai pedagogai Logopedai Psichologai Surdopedagogai Tiflopedagogai

37 Švietimo pagalbos specialistų (dirbančių pagrindinėje darbovietėje) pasiskirstymas pagal išsilavinimą nevalstybinėse įstaigose 2016 m. Įstaigos ir švietimo pagalbos specialistai Iš viso švietimo pagalbos specialistų Turinčių aukštąjį išsilavinimą Turinčių aukštesnįjį išsilavinimą Turinčių vidurinį išsilavinimą Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Mokyklos-darželiai Iš viso Specialieji pedagogai Socialiniai pedagogai 9 9 Logopedai Psichologai 6 6 Surdopedagogai Tiflopedagogai Specialieji pedagogai Socialiniai pedagogai 1 1 Logopedai

38 Įstaigos ir švietimo pagalbos specialistai Iš viso švietimo pagalbos specialistų Turinčių aukštąjį išsilavinimą Turinčių aukštesnįjį išsilavinimą Turinčių vidurinį išsilavinimą Bendrojo ugdymo mokyklos Psichologai Surdopedagogai Tiflopedagogai Specialieji pedagogai 4 4 Socialiniai pedagogai 5 5 Logopedai 5 5 Psichologai 5 5 Surdopedagogai Tiflopedagogai 37

39 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų (dirbančių pagrindinėje darbovietėje) pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2016 m. Vyresnysis Auklėtojas Auklėtojas Įstaigos Iš viso Auklėtojas auklėtojas metodininkas ekspertas Valstybinės ir savivaldybių įstaigos 10,7 % 48,8 % 13,2 % 0,2 % Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 10,1 % 52,1 % 15,2 % 0,2 % Mokyklos-darželiai ,2 % 50,0 % 10,7 % 0,2 % Bendrojo ugdymo mokyklos 13,6 % 31,2 % 3,7 % Nevalstybinės įstaigos 601 4,0 % 2,0 % 0,2 % 0,2 % Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 3,3 % 2,3 % 0,2 % 0,2 % 1 Mokyklos-darželiai 24 4,2 % Bendrojo ugdymo 6 57 mokyklos 10,5 % 38

40 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų (dirbančių pagrindinėje darbovietėje) pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2016 m. Vyresnysis Mokytojas Mokytojas Įstaigos Iš viso Mokytojas mokytojas metodininkas ekspertas Valstybinės ir savivaldybių įstaigos 10,3 % 45,8 % 32,4 % 0,3 % Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 5,1 % 41,3 % 47,0 % 0,5 % Mokyklos-darželiai 128 7,8 % 51,6 % 28,9 % Bendrojo ugdymo mokyklos 18,8 % 51,9 % 10,3 % 0,1 % Nevalstybinės įstaigos 59 13,6 % 8,5 % 1,7 % Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 7,1 % 14,3 % Mokyklos-darželiai Bendrojo ugdymo mokyklos ,4 % 3,2 % 3,2 % 39

41 Pedagoginio personalo* pasiskirstymas pagal amžių 2016 m. Amžiaus grupės Iš viso Skaičius Iš jų moterų Proc. Iš viso ,8 Jaunesnių nei 25 metų , metų , metų , metų , metų , metų , metų , metų , metų ,9 65 metų ir vyresnių ,6 * Ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojai. 40

42 Pedagoginio personalo* pasiskirstymas pagal amžių m. m. Amžiaus grupės Iš viso Skaičius Iš jų moterų Proc. Iš viso ,68 Jaunesnių nei 25 metų metų metų metų metų metų metų metų , metų ,50 65 metų ir vyresnių * Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokyklų-darželių priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 41

43 VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKA Valstybinių ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo laikas per parą ir darbo trukmė per savaitę 2016 m. Darbo laikas per parą Dirba 5 dienas Ikimokyklinių įstaigų Dirba 6 dienas Dirba visą savaitę Dirba 4 val. Dirba 5 6 val. Dirba 9 10 val Dirba 12 val Dirba 24 val. 4 Dirba 9 10 ir 24 val Dirba 12 ir 24 val Kita Kita 42

44 Iš viso ikimokyklinio ugdymo įstaigų Valstybinių ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinka 2016 m. Iš jų turi sporto salę, naudojamą tik sportui Iš jų turi sporto salę, naudojamą ir sportui, ir meniniam ugdymui Iš jų turi baseiną Iš jų turi lauko žaidimų aikštelę Iš jų turi specialiąsias patalpas* * Patalpos, kuriose laikinai slaugomi sergantys vaikai ar motinos gali maitinti kūdikius. 43

45 Pagrindiniai įstaigų ir ugdomų vaikų skaičiai 2016 m Steigėjas REGIONINIAI SKIRTUMAI Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Mokyklų-darželių Bendrojo ugdymo mokyklų Vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose Iš jų ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vaikų mokyklose-darželiuose Iš jų ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vaikų bendrojo ugdymo mokyklose Iš jų ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą Iš viso Akmenės r. sav Alytaus m. sav Alytaus r. sav

46 Anykščių r. sav Birštono sav Biržų r. sav Druskininkų sav Elektrėnų sav Ignalinos r. sav Jonavos r. sav Joniškio r. sav Jurbarko r. sav Kaišiadorių r. sav Kalvarijos sav Kauno m. sav Kauno r. sav Kazlų Rūdos sav

47 Kėdainių r. sav Kelmės r. sav Klaipėdos m. sav Klaipėdos r. sav Kretingos r. sav Kupiškio r. sav Lazdijų r. sav Marijampolės sav Mažeikių r. sav Molėtų r. sav Neringos sav Pagėgių sav Pakruojo r. sav Palangos m. sav

48 Panevėžio m. sav Panevėžio r. sav Pasvalio r. sav Plungės r. sav Prienų r. sav Radviliškio r. sav Raseinių r. sav Rietavo sav Rokiškio r. sav Skuodo r. sav Šakių r. sav Šalčininkų r. sav Šiaulių m. sav Šiaulių r. sav

49 Šilalės r. sav Šilutės r. sav Širvintų r. sav Švenčionių r. sav Tauragės r. sav Telšių r. sav Trakų r. sav Ukmergės r. sav Utenos r. sav Varėnos r. sav Vilkaviškio r. sav Vilniaus m. sav Vilniaus r. sav Visagino sav

50 Zarasų r. sav Švietimo ir mokslo ministerija Nevalstybinės įstaigos

51 Vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis (proc.) 1 2 pagal 3 amžių 4ir savivaldybes m Vaikų amžius Iki 1 m. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m. 0 7 m. Savivaldybė Iš viso 0,25 12,65 62,40 80,00 85,52 89,51 97,04 0,65 60,36 Akmenės r. sav. 2,90 23,70 61,38 65,29 75,25 70,93 102,37 0,00 56,79 Alytaus m. sav. 2,95 29,20 87,89 112,90 110,11 124,08 135,07 0,88 84,01 Alytaus r. sav. 0,00 2,07 10,29 14,94 21,83 31,90 53,39 0,00 18,85 Anykščių r. sav. 0,50 23,81 49,07 62,43 68,89 73,42 103,23 3,31 52,04 Birštono sav. 0,00 17,50 94,29 90,00 113,33 97,14 86,67 2,08 69,44 Biržų r. sav. 0,00 19,30 50,23 62,44 73,61 75,81 112,16 4,06 53,64 Druskininkų sav. 0,00 20,29 59,43 80,98 80,53 84,27 107,10 1,31 59,83 Elektrėnų sav. 0,00 23,02 77,42 86,50 89,47 97,38 111,32 0,00 67,00 Ignalinos r. sav. 0,00 9,30 33,96 53,97 56,78 66,94 94,85 0,00 44,36 50

52 Jonavos r. sav. 0,00 6,16 66,36 81,80 84,77 91,28 104,25 0,46 60,44 Joniškio r. sav. 0,00 27,89 61,08 64,11 76,38 76,59 104,79 0,56 56,99 Jurbarko r. sav. 0,00 3,04 33,33 59,92 69,80 82,88 100,00 0,78 47,41 Kaišiadorių r. sav. 0,00 7,38 52,75 78,31 74,63 81,37 92,03 0,35 54,83 Kalvarijos sav. 0,00 5,22 25,23 42,45 54,62 57,35 87,85 1,05 37,56 Kauno m. sav. 0,16 13,80 76,40 95,96 97,65 100,93 102,89 0,59 69,66 Kauno r. sav. 0,00 4,13 46,46 69,94 74,65 76,23 74,26 0,49 48,82 Kazlų Rūdos sav. 0,00 0,00 23,53 60,58 71,09 72,66 82,54 0,00 44,58 Kėdainių r. sav. 0,00 12,23 58,37 73,66 85,78 88,65 105,29 1,40 59,84 Kelmės r. sav. 0,00 8,09 40,15 55,04 66,23 72,15 112,21 1,43 49,24 Klaipėdos m. sav. 0,94 13,86 78,59 93,37 97,19 103,30 101,26 1,04 69,75 Klaipėdos r. sav. 0,00 6,98 50,34 71,10 74,60 78,36 77,66 0,42 52,11 Kretingos r. sav. 0,00 4,13 47,31 69,25 81,20 85,29 103,41 0,00 56,38 Kupiškio r. sav. 0,00 1,10 37,16 63,75 66,42 75,97 113,76 0,00 47,06 51

53 Lazdijų r. sav. 0,00 12,92 33,52 43,14 66,34 69,14 108,80 0,00 46,10 Marijampolės sav. 0,00 9,61 56,13 76,80 81,13 91,01 98,41 0,00 58,73 Mažeikių r. sav. 0,00 15,16 68,34 78,77 83,28 86,98 102,87 0,36 62,26 Molėtų r. sav. 0,00 10,37 57,04 64,23 73,77 78,87 109,92 0,00 54,55 Neringos sav. 0,00 12,96 28,57 32,43 44,83 40,00 55,56 0,00 26,32 Pagėgių sav. 0,00 7,77 15,63 38,54 43,81 38,82 110,34 0,00 31,47 Pakruojo r. sav. 0,52 21,74 50,76 62,63 66,86 74,30 96,79 0,00 52,41 Palangos m. sav. 0,00 27,67 107,58 87,34 108,51 112,33 122,30 0,71 79,04 Panevėžio m. sav. 0,12 24,54 85,54 89,81 99,66 102,85 109,41 1,76 72,55 Panevėžio r. sav. 0,00 5,74 42,35 57,74 52,84 68,33 83,16 0,30 43,05 Pasvalio r. sav. 0,00 4,44 30,49 59,39 65,11 78,72 103,08 2,37 45,68 Plungės r. sav. 0,00 16,97 55,59 67,65 72,28 79,30 104,26 0,00 54,90 Prienų r. sav. 0,00 6,37 40,63 62,61 67,08 73,64 92,27 1,37 46,89 Radviliškio r. sav. 0,00 6,79 38,75 59,69 65,90 68,34 95,74 0,00 47,77 52

54 Raseinių r. sav. 0,00 5,84 49,11 65,47 68,98 76,51 98,02 0,00 51,08 Rietavo sav. 0,00 5,68 44,93 46,07 65,96 77,63 95,38 1,72 46,59 Rokiškio r. sav. 0,00 12,30 55,29 68,90 71,24 77,91 103,31 0,44 56,69 Skuodo r. sav. 0,00 5,39 43,21 56,76 63,75 68,53 103,42 0,69 43,16 Šakių r. sav. 0,00 2,98 32,22 52,25 58,94 76,06 110,50 0,43 45,11 Šalčininkų r. sav. 0,00 15,86 66,38 81,45 84,13 86,11 80,88 0,84 58,29 Šiaulių m. sav. 1,25 11,60 80,52 92,88 95,56 95,17 101,53 0,82 67,87 Šiaulių r. sav. 0,00 7,07 47,88 67,97 71,19 69,14 84,75 0,50 48,91 Šilalės r. sav. 0,00 0,00 23,29 45,94 65,77 64,64 97,98 0,00 40,41 Šilutės r. sav. 0,00 13,31 47,55 63,80 76,26 83,60 114,52 0,52 52,75 Širvintų r. sav. 0,00 10,67 58,06 68,46 83,12 84,25 102,56 0,85 56,30 Švenčionių r. sav. 0,00 17,05 58,13 65,98 68,50 80,09 92,90 0,00 52,79 Tauragės r. sav. 0,00 1,88 51,15 62,56 76,27 81,33 107,38 1,54 50,60 Telšių r. sav. 0,00 3,95 50,90 62,86 73,44 82,22 103,07 0,23 53,06 53

55 Trakų r. sav. 0,00 4,29 44,97 72,53 81,50 81,90 89,32 0,00 53,58 Ukmergės r. sav. 0,00 20,91 63,80 81,37 84,11 88,54 113,28 0,00 62,74 Utenos r. sav. 0,00 24,44 81,53 89,03 90,82 94,37 112,36 0,93 68,85 Varėnos r. sav. 0,00 11,17 44,38 60,21 68,34 66,14 104,32 0,00 49,54 Vilkaviškio r. sav. 0,00 7,11 37,36 52,97 63,96 69,87 109,78 1,91 46,75 Vilniaus m. sav. 0,22 15,78 71,17 93,78 96,90 98,97 93,01 0,65 66,32 Vilniaus r. sav. 0,00 3,75 46,96 84,94 88,60 84,98 73,18 0,07 53,23 Visagino sav. 0,00 33,97 79,04 81,31 86,57 90,56 94,12 0,49 66,47 Zarasų r. sav. 0,00 4,31 36,81 45,97 59,87 61,24 98,21 0,81 43,12 54

56 1 Pedagoginiai 2darbuotojai 3 (dirbantys 4 pagrindinėje 5 6 darbovietėje) m.* 9 10 Steigėjas Pedagoginių darbuotojų Iš jų moterų Turinčių aukštąjį išsilavinimą Turinčių aukštesnįjį išsilavinimą Turinčių vidurinį išsilavinimą Turinčių iki 4 metų pedagoginio darbo stažą Turinčių 4 9 metų pedagoginio darbo stažą Turinčių metų pedagoginio darbo stažą Turinčių 15 metų ir didesnį pedagoginio darbo stažą Iš viso Akmenės r. sav Alytaus m. sav Alytaus r. sav * Įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas. 55

57 Anykščių r. sav Birštono sav Biržų r. sav Druskininkų sav Elektrėnų sav Ignalinos r. sav Jonavos r. sav Joniškio r. sav Jurbarko r. sav Kaišiadorių r. sav Kalvarijos sav Kauno m. sav Kauno r. sav Kazlų Rūdos sav

58 Kėdainių r. sav Kelmės r. sav Klaipėdos m. sav Klaipėdos r. sav Kretingos r. sav Kupiškio r. sav Lazdijų r. sav Marijampolės sav Mažeikių r. sav Molėtų r. sav Neringos sav Pagėgių sav Pakruojo r. sav Palangos m. sav

59 Panevėžio m. sav Panevėžio r. sav Pasvalio r. sav Plungės r. sav Prienų r. sav Radviliškio r. sav Raseinių r. sav Rietavo sav Rokiškio r. sav Skuodo r. sav Šakių r. sav Šalčininkų r. sav Šiaulių m. sav Šiaulių r. sav

60 Šilalės r. sav Šilutės r. sav Širvintų r. sav Švenčionių r. sav Tauragės r. sav Telšių r. sav Trakų r. sav Ukmergės r. sav Utenos r. sav Varėnos r. sav Vilkaviškio r. sav Vilniaus m. sav Vilniaus r. sav Visagino sav

61 Zarasų r. sav Švietimo ir mokslo ministerija Nevalstybinės įstaigos Kitos įstaigos

62 1 Pedagoginio personalo* 2 ir vaikų 3 skaičiaus 4 santykis m. 6 7 Steigėjas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų Meninio ugdymo mokytojų 61 Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Bendras vaikų Vienam pedagoginio personalo etato vienetui tenkančių vaikų ** Iš viso 11034,04 750, ,73 Akmenės r. sav. 65,12 8, ,25 Alytaus m. sav. 237,96 13, ,59 Alytaus r. sav. 27,86 1, ,43 * Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų sutartinių darbuotojų (pagal užimamą visą etatą) skaičiai. ** Skaičiuota dalinant 6 stulpelio skaičių iš 2 ir 3 stulpelių sumos.

63 Anykščių r. sav. 62,27 3, ,22 Birštono sav. 22,5 1, ,46 Biržų r. sav. 83,54 4, ,42 Druskininkų sav. 58,17 3, ,69 Elektrėnų sav. 109,07 4, ,81 Ignalinos r. sav. 43,57 2, ,77 Jonavos r. sav. 148,75 11, ,31 Joniškio r. sav. 69,36 5, ,84 Jurbarko r. sav. 91,27 3, ,57 Kaišiadorių r. sav. 96,75 6, ,12 Kalvarijos sav. 31 1, ,13 Kauno m. sav. 1391,33 132, ,75 Kauno r. sav. 269,46 14, ,31 Kazlų Rūdos sav. 31,09 2, ,30 62

64 Kėdainių r. sav. 174,18 9, ,13 Kelmės r. sav. 64,83 3, ,00 Klaipėdos m. sav. 793,96 51, ,23 Klaipėdos r. sav. 206,25 11, ,34 Kretingos r. sav. 138,64 13, ,29 Kupiškio r. sav. 44,95 3, ,84 Lazdijų r. sav. 41,69 3, ,53 Marijampolės sav. 199,85 11, ,91 Mažeikių r. sav. 271,52 12, ,99 Molėtų r. sav. 43,83 2, ,11 Neringos sav. 9,8 2, ,83 Pagėgių sav. 19,66 0, ,14 Pakruojo r. sav. 58,25 5, ,53 Palangos m. sav. 86,15 5, ,01 63

65 Panevėžio m. sav. 475,38 29, ,68 Panevėžio r. sav. 115,36 5, ,06 Pasvalio r. sav. 76,05 4, ,50 Plungės r. sav. 116,67 6, ,84 Prienų r. sav. 81,04 5, ,28 Radviliškio r. sav. 90,2 5, ,33 Raseinių r. sav. 97,75 4, ,24 Rietavo sav. 24,71 0, ,18 Rokiškio r. sav. 83,91 8, ,46 Skuodo r. sav. 47,54 5, ,27 Šakių r. sav. 86,7 4, ,51 Šalčininkų r. sav. 132,92 7, ,49 Šiaulių m. sav. 468,2 36, ,92 Šiaulių r. sav. 118,08 7, ,87 64

66 Šilalės r. sav. 48,55 1, ,59 Šilutės r. sav. 140,75 9, ,49 Širvintų r. sav. 39,43 3, ,58 Švenčionių r. sav. 58,88 2, ,02 Tauragės r. sav. 124,72 5, ,12 Telšių r. sav. 151,22 11, ,56 Trakų r. sav. 104,65 6, ,13 Ukmergės r. sav. 131,07 10, ,41 Utenos r. sav. 133,22 14, ,66 Varėnos r. sav. 52,74 4, ,92 Vilkaviškio r. sav. 129,03 9, ,52 Vilniaus m. sav. 1873,07 124, ,39 Vilniaus r. sav. 272,31 16, ,79 Visagino sav. 89,42 4, ,65 65

67 Zarasų r. sav. 34,96 1, ,91 Švietimo ir mokslo ministerija 103,56 4, ,46 Nevalstybinės įstaigos 461,98 26, ,59 Kitos įstaigos 77,34 7, ,71 66

68 Specialiosios grupės, vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir visą parą dirbančios specialiosios grupės 2016 m Steigėjas Specialiųjų grupių Vaikų, turinčių SUP, Ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą Ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą Specialiosios grupės, dirbančios visą parą Specialiųjų grupių, dirbančių visą parą, Specialiąsias grupes, dirbančias visą parą, lankančių vaikų Iš viso Akmenės r. sav Alytaus m. sav

69 Alytaus r. sav Anykščių r. sav Birštono sav Biržų r. sav Druskininkų sav Elektrėnų sav Ignalinos r. sav Jonavos r. sav Joniškio r. sav Jurbarko r. sav Kaišiadorių r. sav Kalvarijos sav Kauno m. sav Kauno r. sav

70 Kazlų Rūdos sav Kėdainių r. sav Kelmės r. sav Klaipėdos m. sav Klaipėdos r. sav Kretingos r. sav Kupiškio r. sav Lazdijų r. sav Marijampolės sav Mažeikių r. sav Molėtų r. sav Neringos sav Pagėgių sav Pakruojo r. sav

71 Palangos m. sav Panevėžio m. sav Panevėžio r. sav Pasvalio r. sav Plungės r. sav Prienų r. sav Radviliškio r. sav Raseinių r. sav Rietavo sav Rokiškio r. sav Skuodo r. sav Šakių r. sav Šalčininkų r. sav Šiaulių m. sav

72 Šiaulių r. sav Šilalės r. sav Šilutės r. sav Širvintų r. sav Švenčionių r. sav Tauragės r. sav Telšių r. sav Trakų r. sav Ukmergės r. sav Utenos r. sav Varėnos r. sav Vilkaviškio r. sav Vilniaus m. sav Vilniaus r. sav

73 Visagino sav Zarasų r. sav Švietimo ir mokslo ministerija Nevalstybinės įstaigos Kitos įstaigos

74 ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS 2017 IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS Redaktorė Mimoza Kligienė Maketuotojas Valdas Daraškevičius Viršelio dailininkė Dalė Dubonienė Išleido Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

Maisto banko 2015 metų ataskaita

Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto bankas tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 2001 m. pradėjęs veiklą, Maisto banko projektas 2007

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus GLOBOS CENTRAI Įstaigos ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus Alytaus m. sav. Alytaus miesto šeimos A. Juozapavičiaus g. 33, Alytus, LT- 62265 Tel. 8 315 79 852 rastine@avgn.lt Romutis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V- 1248 DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

VU BS svetainė 2007 metais

VU BS svetainė 2007 metais VU Botanikos sodo Ryšių su visuomene skyrius D. Ryliškis, R. Ryliškienė, A. Paliukėnienė, I. Raubaitė, S. Žilinskaitė Lankytojai Kairėnuose Atvykimo tikslas tūkst. % Mugės 7,5 11,5 Nemokami renginiai,

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu EV-90 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakubauskas Advokatų Eversheds Saladžius Nenurodyta Lina

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat 2016 2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS 2016-2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Data Miestas, zonos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS 1.

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietio pagalbos tarnybos direktoriaus sausio 3 įsakyu Nr. DV-1 2019 M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS Eil. Nr. Olipiada ar kitas

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

problemos analizė 2012, gruodis Nr. 20 (84) ISSN Švietimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: Neform

problemos analizė 2012, gruodis Nr. 20 (84) ISSN Švietimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: Neform problemos analizė 0, gruodis Nr. 0 (8) ISSN 8-56 Švietimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Pagrindiniai klausimai: Neformalusis vaikų švietimas Europos kontekste Neformaliojo vaikų švietimo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau