BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS"

Transkriptas

1 BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau Tarnyba) direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1515 Dėl ūkio subjekto UAB Bitė Lietuva, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB Bitė Lietuva viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje, Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1516 Dėl ūkio subjekto UAB Omnitel, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB Omnitel viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje, Tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1517 Dėl ūkio subjekto UAB Tele2, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB Tele2 viešajame judriojo telefono ryšio tinkle rinkoje (toliau visi kartu Įsakymai) 4.1 punkte yra nustatytos balso skambučių užbaigimo UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele2 viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainos, kurios galiojo iki 2012 m. gruodžio 31 d. Įsakymų 4.2 punkte nustatyta, jog nuo dienos kai įsigalios Tarnybos sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į efektyvaus operatoriaus sąnaudas, apskaičiuotas pagal 2009 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos Rekomendacijos 2009/396/EB dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo ES (OL 2009 L 124, p. 67) (toliau Rekomendacija) reikalavimus, bus nustatytos skambučių užbaigimo atitinkamo ūkio subjekto viešajame judriojo telefono ryšio tinkle kainos, bet ne vėliau kaip nuo 2013 m. sausio 1 d. atitinkamas ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad balso skambučių užbaigimo kainos, nepriklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės, neviršytų Tarnybos nustatytų balso skambučių užbaigimo atitinkamo ūkio subjekto viešajame judriojo telefono ryšio tinkle kainų. Rekomendacija reikalauja, jog reguliuojant skambučių užbaigimo kainas, šios kainos turi būti grįstos sąnaudomis, kurių paslaugų teikėjas išvengtų (nepatirtų), jei neteiktų skambučių užbaigimo paslaugų. Rekomendacija nurodo, jog šios sąnaudos turi būti apskaičiuotos atsižvelgiant į iš apačios į viršų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. Buttom-Up Long Run Average Incremental Costs, BU-LRAIC) (toliau BU-LRAIC) modeliavimo principus. Tai reiškia, jog skambučių užbaigimo kainos turi būti grįstos BU-LRAIC sąnaudomis. Tarnyba 2012 m. vasario 15 d. pradėjo BU-LRAIC sąnaudų skaičiavimo darbus. BU- LRAIC sąnaudų skaičiavimo darbus vykdo UAB Ernst & Young Baltic. BU-LRAIC sąnaudų skaičiavimas susidarė iš kelių etapų: techninio technologinio ir ekonominio-vadybinio modelio (BU-LRAIC sąnaudų apskaičiavimo modelio) sukūrimo, vidutinės svertinės kapitalo kainos apskaičiavimo, įvesties duomenų surinkimo, įvesties duomenų suvedimo į BU-LRAIC sąnaudų apskaičiavimo modelį, BU-LRAIC sąnaudų apskaičiavimo. Tarnyba skelbia viešąją konsultaciją dėl BU-LRAIC sąnaudų skaičiavimų rezultatų. II. BU-LRAIC SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO REZULTATAI BU-LRAIC sąnaudos yra apskaičiuotos naudojant BU-LRAIC sąnaudų apskaitos modelį, sukurtą vadovaujantis Metodinėmis gairėmis ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame judriojo ryšio tinkle ir UAB Ernst & Young Baltic žiniomis, atsižvelgiant į Efektyvaus viešojo judriojo ryšio tinklų operatorių vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), UAB UAB Bitė Lietuva 2012 m. kovo 9 d. raštu Nr , Bitė Lietuva 2012 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr pateiktą informaciją, UAB Bitė Lietuva 2012 m. spalio 30 d. raštu Nr pateiktą informaciją, UAB Omnitel 2012 m. kovo 15 d. raštu Nr. 7600, UAB Omnitel 2012 m. rugsėjo 17 d. pateiktą informaciją, UAB Omnitel 2012 m. lapkričio 5 d. raštu Nr pateiktą informaciją, UAB Tele2 pateiktą informaciją, UAB Ernst & Young Baltic ir Tarnybos informaciją. Rekomendacijoje nurodyta, jog sąnaudų modelis turi būti grįstas efektyviomis technologijomis, todėl pagrindinis tinklas (angl. Core twork) galėtų būti grįstas naujos kartos

2 tinklų (angl. xt Generation twork) technologijomis. Rekomendacijoje nurodyta, jog judriojo ryšio tinklo prieigos tinklas (angl. Access twork) turi būti grįstas 2G ir 3G technologijomis. Rekomendacijoje taip pat nurodyta, jog sąnaudos turi būti vertinamos einamąja verte (angl. Current Costs). UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele 2 turi leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) steigti 2G, 3G ir LTE tinklus. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje 2G, 3G tinklai yra įsteigti ir plėtojami toliau, o LTE tinklai pradėti steigti neseniai arba bus pradėti steigti netolimoje ateityje, BU-LRAIC modeliu yra modeliuojamos 2G, 3G ir LTE technologijos. Tačiau LTE technologijos modeliuojamos esant tam tikroms prielaidoms (žr. toliau). Siekiant apskaičiuoti individualių ūkio subjektų BU-LRAIC sąnaudas, iš operatorių, klausimynų pagalba, buvo renkama statistinė informacija apie paklausą, tinklo panaudojimą ir tinklo įrangos pajėgumus, finansinius duomenis. Klausimynų pagalba surinkta informacija buvo naudojama projektuoti tinklą, apskaičiuoti metines konkretaus operatoriaus tinklo sąnaudas, apskaičiuoti modeliuojamų paslaugų BU-LRAIC sąnaudas. UAB Bitė Lietuva ir UAB Omnitel klausimynų pagalba pateikė ne visą BU-LRAIC sąnaudoms apskaičiuoti būtiną informaciją. UAB Tele2 informacijos nepateikė. Dėl to, atliekant UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele2 BU-LRAIC sąnaudų skaičiavimus buvo naudota ne tik klausimynų pagalba surinkta informacija, bet UAB Ernst & Young Baltic surinkta informacija bei Tarybos turima informacija. Metodinėse gairėse ir BU-LRAIC modelyje yra numatytos kelios modeliavimo prielaidų pasirinkimo galimybės: a) IP daugialypės terpės sistemos (angl. IP multimedia sub-system, IMS) modeliavimo galimybė. Modelis turi funkcionalumą modeliuoti LTE tinklą, kuriuo be duomenų perdavimo paslaugų, būtų teikiamos ir balso skambučių paslaugos. Parinkus prielaidą Taip, modeliuojama, jog balso paslaugos yra teikiamos LTE tinklu. Parinkus prielaidą, modeliuojama, jog balso paslaugos naudojant LTE technologiją neteikiamos ir LTE technologija naudojama teikti tik duomenų perdavimo paslaugas. Atliekant skambučių užbaigimo sąnaudų modeliavimą, parenkama prielaida, nes LTE tinklai pradėti steigti neseniai ir jie naudojami duomenų perdavimo paslaugoms teikti. b) Galimybė tinklų sujungimo sąnaudas įskaičiuoti į skambučių užbaigimo paslaugas. Parinkus prielaidą Taip, įrangos, kurią reikia operatoriui įdiegti tam, kad sujungti savo tinklą su kitais operatoriais, sąnaudos yra įtraukiamos į skambučių užbaigimo sąnaudas. Pasirinkus prielaidą, įrangos, kurią reikia operatoriui įdiegti tam, kad sujungti savo tinklą su kitais operatoriais, sąnaudos nėra įtraukiamos į skambučių užbaigimo sąnaudas. Pastaroji prielaida leidžia apskaičiuoti sąnaudas atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį tinklų sujungimo sąnaudų padengimo mechanizmą. Atliekant skaičiavimus parenkama prielaida. c) Sąnaudas galima modeliuoti 10 metų laikotarpiu nuo 2010 iki 2020 metų. d) Metines sąnaudas galima apskaičiuoti trimis būdais: tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodu, anuiteto metodu, indeksuoto nusidėvėjimo metodu. Šie metodai skirtingai vertina ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir investicijų grąžos vertes konkrečiu analizuojamu laikotarpiu. Metodų trumpas aprašymas pateikiamas 1 lentelėje. Lentelė 1. Metinių sąnaudų apskaičiavimo alternatyvos. Tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo Metodas metodas Metodo Investicijos yra nudėvimos per trumpas investicijų naudingo tarnavimo aprašymas laikotarpį. Metinės sąnaudos susideda iš metinio nusidėvėjimo ir investicijų grąžos, apskaičiuotos kaip ilgalaikio turto likutinės vertės ir vidutinės svertinės kapitalo kainos sandauga. Laikotarpio pradžioje sąnaudos yra didesnės nei vėlesniais laikotarpiais nes investicijų grąža skaičiuojama nuo didelės ilgalaikio turto vertės. Anuiteto metodas Metodas užtikrina, jog metiniai sąnaudų, susijusių su ilgalaikiu turtu ir investicijų grąža, dydžiai analizuojamu laikotarpiu nekis. Kiekvienais metais kis investicijų sumos atgavimo ( nusidėvėjimo ) ir investicijų grąžos proporcijos. Indeksuoto anuiteto metodas Metodas veikia taip pat kaip ir anuiteto metodas, tačiau papildomai įvertina investicijų kainų pokyčių įtaką metinėms sąnaudoms. 2-4 lentelėse yra pateiktos UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele 2 BU- LRAIC sąnaudos, kurios buvo apskaičiuotos derinant aukščiau aprašytas prielaidas.

3 3 Lentelė 2. Skambučių užbaigimo UAB Bitė Lietuva viešojo judriojo ryšio tinke BU-LRAIC sąnaudos IMS vertinamas: PoI sąnaudos įskaičiuojamos į užbaigimo kainą: Metinių sąnaudų vertinimo metodas: Metai: tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimas sąnaudos, ct/min. 1,2523 1,2212 1,2999 1,2702 1,1820 1,1454 1,2048 1,1496 1,1496 1,1496 1,1496 -anuiteto sąnaudos, ct/min. 1,6072 1,5583 1,6845 1,6565 1,5200 1,4761 1,5445 1,4745 1,4745 1,4745 1,4745 -indeksuoto anuiteto sąnaudos, ct/min. 1,3910 1,3574 1,4404 1,4034 1,3088 1,2662 1,3329 1,2707 1,2707 1,2707 1,2707 Lentelė 3. Skambučių užbaigimo UAB Omnitel viešojo judriojo ryšio tinke BU-LRAIC sąnaudos IMS vertinamas: PoI sąnaudos įskaičiuojamos į užbaigimo kainą: Metinių sąnaudų vertinimo metodas: Metai: tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimas sąnaudos, ct/min. 1,8038 1,8636 1,7312 1,6526 1,3451 1,4111 1,4495 1,4495 1,4495 1,4495 1,4495 -anuiteto sąnaudos, ct/min. 2,3267 2,3812 2,2319 2,1255 1,6937 1,7919 1,8512 1,8512 1,8512 1,8512 1,8512 -indeksuoto anuiteto sąnaudos, ct/min. 1,9936 2,0581 1,9113 1,8235 1,4910 1,5573 1,5958 1,5958 1,5958 1,5958 1,5958 Lentelė 4. Skambučių užbaigimo UAB Tele2 viešojo judriojo ryšio tinke BU-LRAIC sąnaudos IMS vertinamas: POI sąnaudos įskaičiuojamos į užbaigimo kainą: Metinių sąnaudų vertinimo metodas: Metai: tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimas sąnaudos, ct/min. 1,3317 1,3848 1,3517 1,3094 1,2450 1,2298 1,1910 1,1910 1,1941 1,1941 1,1941 -anuiteto sąnaudos, ct/min. 1,7546 1,8253 1,7897 1,7182 1,6213 1,5979 1,5451 1,5451 1,5507 1,5507 1,5507 -indeksuoto anuiteto sąnaudos, ct/min. 1,4723 1,5250 1,4877 1,4435 1,3734 1,3577 1,3141 1,3141 1,3175 1,3175 1,3175

4 Lentelė 5. Skambučių užbaigimo viešojo judriojo ryšio tinke BU-LRAIC sąnaudų palyginimas tarp operatorių Lyginami operatoriai Metai UAB Bitė Lietuva - UAB Omnitel skirtumas, ct/min. -0,6026-0,7007-0,4709-0,4201-0,1822-0,2911-0,2629-0,3251-0,3251-0,3251-0,3251 UAB Tele2 - UAB Omnitel skirtumas, ct/min. -0,5213-0,5331-0,4236-0,3800-0,1176-0,1996-0,2817-0,2817-0,2783-0,2783-0,2783 UAB Bitė Lietuva - UAB Omnitel skirtumas, proc. -43,32-51,62-32,69-29,93-13,92-22,99-19,72-25,58-25,58-25,58-25,58 UAB Tele2 - UAB Omnitel skirtumas, proc. -26,15-25,90-22,16-20,84-7,89-12,82-17,65-17,65-17,44-17,44-17,44 Lentelė 6. Skambučių užbaigimo UAB Omnitel viešajame judriojo ryšio tinkle BU-LRAIC sąnaudos, kintant paslaugos paklausai, ct/min. Skambučių užbaigimo paklausos augimas 2010* 2011* Sąnaudos, apskaičiuotos BU-LRAIC modeliu. 1,9936 2,0581 1,9113 1,8235 1,4910 1,5573 1,5958 1,5958 1,5958 1,5958 1,5958 Augimo dydis, 1 proc. 1,9936 2,0581 1,9309 1,8379 1,4680 1,5060 1,6015 1,6015 1,6015 1,6015 1,6015 Augimo dydis, 5 proc. 1,9936 2,0581 1,9498 1,8557 1,4992 1,5253 1,5402 1,5402 1,5402 1,5402 1,5402 Augimo dydis, 10 proc. 1,9936 2,0581 1,9124 1,9236 1,4482 1,4863 1,5322 1,5322 1,5322 1,5322 1,5322 Augimo dydis, 20 proc. 1,9936 2,0581 1,8618 1,8062 1,4694 1,5640 1,6088 1,6088 1,6088 1,6088 1,6088 Augimo dydis, -1 proc. 1,9936 2,0581 1,9367 1,8523 1,4220 1,5798 1,6172 1,6172 1,6172 1,6172 1,6172 Augimo dydis, -5 proc. 1,9936 2,0581 1,9915 1,8706 1,4096 1,6074 1,6835 1,7101 1,7409 1,6611 1,6638 Mažiausia kaina 1,9936 2,0581 1,8618 1,8062 1,4096 1,4863 1,5322 1,5322 1,5322 1,5322 1,5322 Didžiausia kaina 1,9936 2,0581 1,9915 1,9236 1,4992 1,6074 1,6835 1,7101 1,7409 1,6611 1,6638 Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos, ct Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos, proc. 0,00 0,00-0,1297-0,1174-0,0896-0,1212-0,1513-0,1778-0,2087-0,1289-0,1316 0,00 0,00-6,51-6,10-5,98-7,54-8,99-10,40-11,99-7,76-7,91 Paaiškinimai: * atliekant skaičiavimus, buvo daroma prielaida, jog paklausa kis nuo 2012 m., nes nuo šių metų tikslūs paklausos duomenys dar nėra žinomi.

5 5 III. BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO SĄNAUDŲ NUSTATYMAS Kaip matyti iš 2-4 lentelėse pateiktos informacijos, esant skirtingoms prielaidoms, bei imant skirtingus metus apskaičiuotos sąnaudos skiriasi. Iš kelių alternatyvų reikia išrinkti skambučių užbaigimo sąnaudas, kurių pagrindu bus nustatyta kaina. Rekomendacijos 1 punkte nurodyta, jog skambučių užbaigimo kainos turi būti simetrinės. Tai reiškia, jog skambučių užbaigimo UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel, UAB Tele2 viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainos turi būti vienodos. Rekomendacijos 9 punkte nurodyta, jog kainų skirtumai turi būti grindžiami objektyviais, nuo operatorių nepriklausančiais sąnaudų skirtumais. Rekomendacijoje toliau nurodoma, jog tokie skirtumai gali susidaryti dėl netolygaus radijo dažnių paskirstymo. UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel, UAB Tele2 turi vienodus radijo dažnių išteklius, todėl skirtumai tarp operatorių sąnaudų priklauso tik nuo pačių operatorių. Šiuo metu UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel, UAB Tele2 galioja vienoda skambučių užbaigimo atitinkamuose judriojo telefono ryšio tinkluose kaina. Atsižvelgiant į Rekomendacijos reikalavimus bei šiuo metu galiojančią praktiką, turi būti nustatyta viena skambučių užbaigimo atitinkamuose judriojo telefono ryšio tinkluose kaina. Kaip matyti iš 2-4 lentelėse pateiktos informacijos, skirtingas metinių sąnaudų įvertinimas, sąlygoja skirtingas sąnaudas. Metodinėse gairėse nurodyta (žr skyrių), jog tinkamiausias sąnaudų vertinimo metodas, kuris būtų artimas Rekomendacijoje minimam ekonominio nusidėvėjimo metodui, yra indeksuoto anuiteto metodas. Dėl to Tarnyba, nustatydama skambučių užbaigimo kainas, remsis sąnaudomis, apsikačiuotomis taikant indeksuoto anuiteto metodą. Iš 2-4 lentelėse pateiktos informacijos taip pat matyti, jog UAB Omnitel skambučių užbaigimo vienos minutės sąnaudos yra didžiausios. 5 lentelėje yra pateiktas trijų operatorių skambučių užbaigimo sąnaudų, apskaičiuotų taikant indeksuoto anuiteto metinių sąnaudų įvertinimo metodą, palyginimas. Kaip matyti iš 5 lentelėje pateiktos informacijos, skirtumai tarp operatorių sąnaudų yra dideli. Sąnaudų skirtumai kinta nuo 7,89 proc. iki 51,62 proc. Taigi, esant dideliems sąnaudų skirtumams, bei turint informaciją apie 10 metų laikotarpio sąnaudas, egzistuoja daug metodų kaip galima nustatyti skambučių užbaigimo kainą: atsižvelgiant į mažiausias BU- LRAIC sąnaudas, atsižvelgiant į didžiausias BU-LRAIC sąnaudas, atsižvelgiant į BU-LRAIC sąnaudas, apskaičiuotas kaip mediana, atsižvelgiant į visų apskaičiuotų BU-LRAIC sąnaudų vidurkį, ir kiti išvestiniai būdai. Kainos nustatymas išvedant visų apskaičiuotų BU-LRAIC sąnaudų vidurkį yra atmestinas, nes ši kaina būtų išvestinis dydis iš gautų rezultatų, kuris nebūtų pagrįstas atitinkamu BU-LRAIC modeliu, t.y. nebūtų paremtas realiai veikiančio ūko subjekto veiklos modeliu. Reguliuojamų paslaugų kainų nustatymas atsižvelgiant į mažiausias sąnaudas yra atmestinas taip pat. Kaina, pagrįsta mažiausiomis sąnaudomis, operatoriui, patiriančiam didžiausias sąnaudas, neleis padengti patiriamų sąnaudų, o operatoriui, patiriančiam mažiausias sąnaudas, ribos galimybę padengti faktiškai patiriamas sąnaudas tuo atveju, jei pasirinktas verslo modelis pareikalaus papildomų investicijų (arba pasirinkto veiklos modelio peržiūrėjimo) ir tai sąlygotų sąnaudų padidėjimą. Kaina, pagrįsta didžiausiomis sąnaudomis, būtų nepagrįsta kompensacija operatoriui, patiriančiam didžiausias sąnaudas, už jo mažesnį efektyvumą, nes rinkoje veikia rinkos dalyviai, kurie paslaugas gali suteikti pigiau, o operatoriui, patiriančiam mažiausias sąnaudas suteiktų perteklinę naudą, kuri galėtų būti panaudota iškraipyti konkurenciją teikiant kitas paslaugas (pavyzdžiui, pelnu iš didmeninių paslaugų subsidijuoti grobuoniškas kainas mažmeninėje rinkoje). Tačiau BU-LRAIC sąnaudos yra apskaičiuotos taikant Rekomendacijos metodiką, todėl netgi didžiausias BU-LRAIC sąnaudas duodantis operatoriaus modelis yra pagrįstas efektyvios veiklos modeliavimu. Reguliavimo tikslais, kainų ribas nustačius atsižvelgiant į didžiausias sumodeliuotas individualaus operatoriaus BU-LRAIC sąnaudas, už šį operatorių efektyviau sugebantys dirbti operatoriai gaus premiją už didesnį efektyvumą, todėl reguliavimo tikslas skatinti efektyvumą bus irgi įgyvendinamas.

6 3 lentelėje yra pateikta UAB Omnitel 10 metų BU-LRAIC sąnaudų dinamika. Sąnaudos nuo 1,9936 ct/min. (2010 metais) padidėjo iki 2,0581 ct/min. (2011 metais), o po to mažėjo iki 1,4010, ct/min. (2014 metais), vėliau padidėjo iki 1,5958 ct/min. (2016 metais). Siekdama įvertinti kiek sąnaudos yra jautrios paklausos pokyčiams, Tarnyba atliko sąnaudų jautrumo analizę, kurios metu buvo keičiama skambučių užbaigimo paklausa, o kitos sąlygos keičiamos nebuvo. Atliktos analizės rezultatai pateikti 6 lentelėje. Iš 6 lentelėje pateiktos informacijos matyti, jog kintant paslaugos paklausai, o kitoms sąlygoms esant vienodoms, skambučių užbaigimo padidėjimo sąnaudų variacija yra didelė. Sąnaudos kinta nuo mažiausios 1,4096 ct/min. reikšmės iki didžiausios 2,0581 ct/min. reikšmės. Skirtumas tarp dviejų kraštutinių reikšmių yra 0,6485 ct/min. arba 46 proc. Ateities prognozė daug metų į priekį sukuria tam tikrą neapibrėžtumą arba netikrumą ir prognozė gali neatitikti faktinės situacijos ateityje. Taip pat yra tikimybė, jog paslaugų paklausos kombinacija, kuri įvyko arba buvo pasiekta praeityje, gali pasikartoti ateityje. Vertinant faktinę paslaugų paklausą, gali būti apskaičiuotos kitokios sąnaudos, nei remiantis prognozuota paklausa. Atsižvelgiant į tai, jog skaičiavimų rezultatai yra jautrūs paklausai, Tarnybos nuomone, nustatant skambučių užbaigimo kainą, tikslinga naudoti didžiausią skambučių užbaigimo grynųjų BU-LRAIC sąnaudų reikšmę. Didžiausia skambučių užbaigimo grynųjų BU-LRAIC sąnaudų reikšmė, atsižvelgiant į modelyje naudojamą paklausą yra 2,0581 ct/min. BU-LRAIC modeliu yra skaičiuojamos grynosios skambučių užbaigimo paslaugos sąnaudos. Modeliu išsamiai yra skaičiuojamos su tinklo kūrimu (investicijomis) susijusios sąnaudos, o tinklo palaikymo ir priežiūros sąnaudos yra vertinamos priedais tokioms sąnaudoms padengti. Tačiau ir priedai sąnaudoms padengti gali netiksliai įvertinti specifines su skambučių užbaigimu susijusias sąnaudas. Tarnyba neturi valdymo apskaitos informacijos apie judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų skambučių užbaigimo sąnaudas. Tačiau Tarnyba turi informaciją apie TEO LT, AB skambučių užbaigimo paslaugų sąnaudas, apskaičiuotas remiantis sąnaudų apskaitos pagal veiklas (angl. Activity Based Costing) principais 1. Siekdama įvertinti specifines skambučių užbaigimo sąnaudas, Tarnyba atliko TEO LT, AB 2011 m. 2 skambučių užbaigimo sąnaudų, analizę. Analizės metu buvo vertinta sąnaudų struktūra ir kokios sąnaudos yra modeliuojamos BU-LRAIC modelyje. Iš TEO LT, AB apskaičiuotų sąnaudų eliminavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą, investicijų grąžą, bendrąsias sąnaudas, numerio išlaikymo sąnaudas ir gautą sumą padalinus iš per 2011 metus suteiktų paslaugų kiekio (užbaigtų minučių), buvo apskaičiuotos su skambučių užbaigimu susijusios specifinės sąnaudos pajamų valdymas, atsiskaitymų administravimas, paslaugų pardavimų administravimas ir panašiai kurių dydis yra 0,21 ct/min. Atsižvelgiant į tai, jog TEO LT, AB, UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele2 teikia mažmenines balso skambučių paslaugos ir fiksuoto ryšio paslaugų teikėjai konkuruoja su judriojo ryšio paslaugų teikėjais, kas skatina efektyvinti veiklą, darytina išvada, jog fiksuoto telefono ryšio operatorių ir judriojo telefono ryšio operatorių skambučių užbaigimo specifinės sąnaudos turėtų būti panašios. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Tarnybos nuomone, skambučių užbaigimo BU-LRAIC sąnaudos turėtų susidėti iš dviejų dalių: grynųjų BU-LRAIC sąnaudų 2,0581 ct/min. ir specifinių skambučių užbaigimo sąnaudų, kurios nėra tinkamai įvertintos BU-LRAIC modeliu 0,21 ct/min. Bendra minėtų sąnaudų suma būtų 2,0581 ct/min. + 0,2100 ct/min.=2,2681 ct/min. arba 0,0227 Lt/min. Tarnybos nuomone, skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkle kainos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į 0,0227 Lt/min. sąnaudas. Įsakymų 4.1 punkte yra nustatytos dvi skambučių užbaigimo UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele 2 viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainodaros galimybės: 1) kainos jų nediferencijuojant į kainas piko ir nepiko laiku ir 2) kainos jas diferencijuojant į kainas piko ir nepiko laiku. Įsakymuose buvo palikta laisvė ūkio subjektams pasirinkti konkretų kainodaros variantą. UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele 2 skambučių užbaigimo savo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose kainas diferencijuoja į kainas piko ir ne piko 1 Sąnaudos yra apskaičiuotų remiantis Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisykles, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1164 (Žin., 2006, Nr. 2-45, Nr ; 2011, Nr ). Informaciją apie sąnaudas TEO LT, AB pateikia Tarnybai vykdydamas sąnaudų apskaitos įpareigojimus, nustatytus atitinkamose rinkose. 2 Ši informacija yra paskutinė Tarnybos turima informacija. Nauja informacija bus žinoma 2013 m. birželio 1 d.

7 laiku. Tačiau pastebima tendencija, kad vis daugiau mažmeninių balso skambučių paslaugų yra siūloma už fiksuotą mokestį arba kainos nėra diferencijuojamos pagal piko ir ne piko laiką. Be to, absoliučiu dydžiu mažėjant skambučių užbaigimo kainoms, skirtumas tarp piko ir ne piko laiko kainų tampa vis mažiau reikšminga priemone tam, kad tinklo operatorius, siekdamas efektyvaus tinklo panaudojimo, galėtų naudoti tokią kainų diferenciaciją tolygiau paskirstyti tinklo apkrovas. Tarnyba, atsižvelgdama į pokalbių apmokestinimo skirtumus teikiant didmenines ir mažmenines paslaugas, bei siekdama sudaryti sąlygas efektyviai konkurencijai teikiant mažmenines balso skambučių paslaugas, mano, jog tikslinga nustatyti vieną užmokestį už skambučių užbaigimą, kuris galiotų visą parą. To pasėkoje skambučių užbaigimo kainos nebūtų diferencijuojamos į kainą piko laiku ir kainą ne piko laiku. Toks kainų reguliavimas sutaptų ir su skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose kainų reguliavimu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kur kainos nėra diferencijuojamos į kainas piko laiku ir nepiko laiku 3. Atsižvelgiant į išdėstytą, nustatant skambučių užbaigimo kainas, yra vertinamos tik vidutinės skambučių užbaigimo sąnaudos. Sąnaudos piko ir ne piko laiku, nėra vertinamos. IV. SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS Skaičiuojant skambučių užbaigimo sąnaudas pagal Rekomendacijos reikalavimus, į paslaugos savikainą galima įtraukti tik tas sąnaudas, kurių operatorius išvengtų, jei paslaugos neteiktų. Dėl to bendrai naudojamų veiklų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, kurios yra įtraukiamos į paslaugos savikainą, sąnaudas modeliuojant LRAIC+ ir LRAIC++ metodu, negali būti įtrauktos į paslaugos savikainą, modeliuojant paslaugos grynąsias LRAIC sąnaudas. Šiuo metu reguliuojamų skambučių inicijavimo ir skambučių užbaigimo paslaugų kainos yra vienodos. Skambučių užbaigimo paslaugas teikiant kainomis, kurios būtų nustatytos atsižvelgiant į grynąsias LRAIC sąnaudas, o skambučių inicijavimo paslaugas teikiant kainomis, nustatytomis atsižvelgiant į LRAIC+/LRAIC++, bendrai naudojamų veiklų sąnaudų ir bendrosios sąnaudų skirtumą tarp skambučių užbaigimo paslaugų LRAIC+/LRAIC++ sąnaudų ir grynųjų LRAIC skambučių užbaigimo paslaugų sąnaudų, turėtų pasidengti operatorius, teikiantis skambučių užbaigimo paslaugas. Tarnyba, siekdama sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti teikiant mažmenines balso skambučių paslaugas reguliuojamam operatoriui ir paslaugų teikėjui, kuris perka skambučių inicijavimo paslaugas, mano, jog dalį bendrai naudojamų veiklų sąnaudų ir bendrųjų sąnaudų, kurios nėra padengiamos grynosiomis LRAIC sąnaudomis, tikslinga perkelti į skambučių inicijavimo paslaugos kainą. Remiantis šiuo principu, bendrai naudojamų veiklų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, kurios nėra padengiamos grynosiomis LRAIC sąnaudomis, būtų išdalintos visiems reguliuojamo operatoriaus tinkle inicijuotiems skambučiams (tiek tinkle inicijuotiems skambučiams, tiek didmeninėms inicijavimo paslaugoms). Tokiu būdu didmeninė inicijavimo paslaugos savikaina susidarytų iš LRAIC+/LRAIC++ sąnaudų ir dalies bendrai naudojamų veiklų sąnaudų ir bendrųjų sąnaudų, kurios nėra padengiamos grynosiomis LRAIC sąnaudomis. Parengė Elektroninių ryšių departamento Kainų priežiūros skyrius 3 Vadovaujantis BEREC ataskaitoje TR Benchmark snapshot (as of January 2012). Integrated report on MTR, SMS TR and FTR (BoR (12) 56) pateikta informacija, be Lietuvos, tik Airija, Bulgarija ir Liuksemburgas taiko diferencijuotas skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainas kitos šalys taiko vieningą kainą visą parą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VIEŠASIS APTARIMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA 2010 M. VEIKLOS REZULTATAI (patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime) TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ KAS YRA TEO? Didţiausias integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų gyventojams

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė 2012 m rugsėjis Turinys PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 6 1 VARTOJAMOS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VARTOTOJAMS TEIKTI, RINKOS TYRIMO IR TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Ataskaita 2010 IV ketvirtis 04 04

Microsoft Word - Ataskaita 2010 IV ketvirtis 04 04 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠI REGULIAVIMO TARNYBA ELEKTRONINI RYŠI DEPARTAMENTAS APSKAITOS IR STATISTIKOS SKYRIUS 2010 M. IV KETVIRT VYKDYTOS ELEKTRONINI RYŠI VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINI RYŠI OPERATORI

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

5_3 paskaita

5_3 paskaita EKONOMIKOS INŽINERIJA Parengė: doc. dr. Vilda Gižienė 4. PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA Temos: 4.7.Įmonės pelnas ir jo maksimizavimas 4.7.1. Konkuruojančios firmos pajamos. 4.7.2. Pelno maksimizavimas trumpuoju

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

CODE2APC

CODE2APC EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 C6-0068/2009 2007/0248(COD) 19/02/2009 Bendroji pozicija 2009 m. vasario 16 Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento

Detaliau

LT.DOC

LT.DOC LT Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų diegimui 1. ĮVADAS (1) Galimybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu yra svarbiausias informacijos ir ryšių technologijų

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. Nr. LD- Vilnius Turinys 1 ĮVADAS... 3 1.1 NACIONALINIO ROAMINGO

Detaliau

MergedFile

MergedFile Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAUTA 2019-01-14 Nr. R1-410 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai El. p.: rastine@regula.lt 2019-01- Nr. SD- Į 2019-01-07 Nr. R2-(RPS)-20

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau