Microsoft Word - Document6

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Document6"

Transkriptas

1 Išrašas dėl NKKP 7.2 priemonės įgyvendinimo Nacionalinės kovos su korupcija metų programos įgyvendinimo priemonių plano ir jo vykdymo iki 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 1 priedas NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 1.11, 1.17, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 4.6, 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.12, 8.2, 8.6 PRIEMONIŲ PAPILDOMA INFORMACIJA 14) 7.2 priemonės atsakingų vykdytojų pateikta informacija apie atliktus darbus ir vertinimas dėl laukiamo rezultato kriterijaus pasiekimo: Vidaus reikalų ministerija informavo, kad Gyventojų registro tarnyboje prie VRM fiziniams asmenims sudaryta galimybė pažymas su savo asmens duomenimis užsisakyti elektroniniu būdu bei per AB Swedbank, AB SEB bankų internetinės bankininkystės sistemas. Be to, vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos, įdiegta viešoji e. paslauga, leidžianti gauti Gyventojų registro išrašus apie civilinės būklės aktus. Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM parengė investicinį projektą Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų apskaitos informacinė sistema (įgyvendinimo terminas 2012 m.). Jį įgyvendinus, padidėtų elektroniniu būdu tvarkomos informacijos bei teikiamų paslaugų skaičius buvusiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjams. Ginklų fondas prie VRM, prisijungęs prie portalo Verslo vartai, siekdamas mažinti administracinę naštą verslui, šio portalo teikiamomis techninėmis priemonėmis yra pasirengęs elektroniniu būdu priimti prašymus dėl licencijų, leidimų išdavimo. Nuo 2010 m. liepos 1 d. VĮ Regitra pradėjo verslo organizacijoms teikti naują paslaugą Naujų M1 klasės transporto priemonių registravimo portalas. Naujų transporto priemonių gamintojai (gamintojų įgalioti atstovai, prekybos agentai) gali pateikti registruojamos transporto priemonės bei jos valdytojo duomenis ir užsakyti registracijos dokumentus, t. y. supaprastinti registracijos procedūrą. VĮ Regitra įdiegta bendra ryšių su klientais valdymo sistema, kuria naudodamiesi vartotojai gauna greitesnę ir tikslesnę informaciją telefonu, elektroniniu paštu, žinutėmis. Asmuo per šią sistemą gauna bendrąją informaciją apie vairuotojo pažymėjimų išdavimą ar keitimą ir egzaminavimą, informaciją apie vairuotojo pažymėjimo pagaminimą, apie pažymėjimo galiojimo termino pabaigą, apie išlaikytus ar neišlaikytus egzaminus ir jų protokolus. Susisiekimo ministerija informavo, kad Civilinės aviacijos administracijoje priemonė įgyvendinta 2011 m. Buvo įdiegtas 2 elektroninės valdžios paslaugos lygmuo (viešai pasiekiama CAA interneto svetainė, kurioje suteikiama galimybė gauti popierines paraiškos formas (parsisiunčiant jas iš interneto svetainės). Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje visiškai įgyvendintas vienpusės sąveikos administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis, t. y. asmenims suteikiama galimybė gauti visų prašymų formas (atsisiųsti jas iš interneto svetainės). Atsižvelgiant į administracinių paslaugų specifiką, kai kurios administracinės paslaugos teikiamos dvipusės sąveikos ir bendradarbiavimo brandos lygiais. Nuo 2010 m. birželio mėn. 12 d. galioja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 2B-288 Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo elektroninių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr ). Šiuo įsakymu vežėjams sudarytos sąlygos naudotis elektroninėmis paslaugomis, susijusiomis su keleivių ar krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį licencijos keitimu ar dublikato išdavimu ir licencijos kopijos išdavimu, pratęsimu, keitimu ar dublikato išdavimu. Taip pat vežėjai gali elektroninėmis priemonėmis gauti

2 informaciją apie jiems išduotas licencijas ir licencijų kopijas bei užsienio valstybių leidimus vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. Pradėjus teikti šias elektronines paslaugas, vežėjams nebereikia teikti prašymo raštu, pristatyti įvairių papildomų dokumentų, išskyrus transporto priemonės nuomos sutarties kopiją, kai veiklai naudojama transporto priemonė yra nuomojama m. pabaigoje 35 proc. visų prašymų išduoti, pratęsti, pakeisti licencijas ir (ar) jų kopijas buvo pateikta elektroniniu būdu, kai elektroninės paslaugos buvo teikiamos tik pusę metų. Per 2011 m. elektroniniu būdu pateiktų prašymų dalis sudarė 82 proc., 2012 m. 88 proc. IS Keltra taip pat realizuota galimybė juridiniams asmenims (Inspekcijai pateikusiems pranešimus apie įgaliojimus gauti EB tipo patvirtinimo registravimo elektronines paslaugas) teikti elektroniniu būdu prašymą ir duomenis EB tipo patvirtinimo registravimui reglamentuoja Inspekcijos viršininko 2011 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 2B-194 Dėl transporto priemonių EB tipo patvirtinimo registravimo ir registravimo pratęsimo elektroninių paslaugų aprašo patvirtinimo. IS Skaitis realizuota galimybė juridiniams asmenims, su Inspekcija pasirašiusiems prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sutartis) teikti elektroniniu būdu tokius prašymus reglamentuoja Inspekcijos viršininko 2011 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 2B-74 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 Dėl skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių pakeitimo. Nuo 2012 m. sausio mėn. kai kurios Inspekcijos paslaugos yra prieinamos užsakyti per VAIISIS portalus ( ir o paslaugos, patenkančios į Paslaugų direktyvos reglamentavimą, ir Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro PGKC portalus ( ir Inspekcijos interneto svetainėje deklaruotų paslaugų 2011 m. lapkričio 1 d. pasiektas aukščiausias brandos lygis (pagal IRT apibūdinimą) dvipusės sąveikos šiuo lygiu teikiamos 57 administracinės paslaugos arba 39 proc. visų interneto svetainėje deklaruotų paslaugų (145). Inspekcija, siekdama teikti paslaugas aukščiausiu įmanomu administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu, 2011 m. parengė investicinį projektą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę ir kartu su paraiška dėl šio projekto finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pateikė Centrinei projektų valdymo agentūrai projektų konkursui. Valstybinė geležinkelio inspekcija 2013 m. II ketv. planuoja baigti įgyvendinti projektą Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas ir 2013 m. gegužės mėnesio pradžioje pradėti Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau VGI IS) eksploataciją, kuri leis 8 VGI teikiamas administracines paslaugas perkelti į elektroninę erdvę. Tokiu būdu daugiau kaip 50 proc. VGI teikiamų administracinių paslaugų bus teikiama elektroniniu būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad VGI IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugos turėjo būti suteiktos iki 2012 m. rugsėjo 1 d., tačiau dėl paslaugų teikėjo kaltės VGI IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų terminas buvo pratęstas iki 2013 m. gegužės mėn. Įgyvendinus minėtus projektus bus optimizuotos administracinių paslaugų teikimo procedūros, sumažės ūkio subjektų ir inspekcijos kaštai administracinėms paslaugoms teikti, sutrumpės administracinių paslaugų teikimo terminai, pagerės administracinių paslaugų kokybė, sumažės ūkio subjektų veiklos priežiūros našta (inspekcijos veikla bus nukreipta į ūkio subjektus, kuriuose pasireiškia didžiausia eismo saugos grėsmę kelianti rizika, o kitų ūkio subjektų veiklos priežiūra sumažės), efektyviau bus planuojami inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimai bei jiems atlikti reikalingi inspekcijos žmogiškieji, laiko ir finansiniai ištekliai. Atsižvelgiant į šiuo metu perkeliamus ir įgyvendinamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje, galimybės mažinti teisės aktų, įtvirtinančių ūkio subjektams reikalavimus ar nuostatas, susijusias su ūkio subjektų veiklos priežiūra, skaičių yra ribotos. Informacinės visuomenės plėtros komitetas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas administruoja Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, kurios paslaugomis 2012 m. naudojosi 159 valstybės institucijos (2011 m. 132 valstybės institucijos). Elektroninių valdžios

3 vartų portale ( m. buvo 567 nuorodos į viešąsias ir administracines paslaugas (2011 m. 500 nuorodų, 2010 m. 300 nuorodų) m. portalą aplankė 695 tūkst. unikalių lankytojų (2011 m. 464 tūkst. unikalių lankytojų). Vertinimas. Nuolat didėja elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičius. Priemonė įgyvendinta iš dalies, nes ne visus projektus buvo suspėta įgyvendinti laiku. Ūkio ministerija informavo, kad ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyrius išduoda importo licencijas Kazachstano kilmės plienui, kvotos leidimus Rusijos kilmės tam tikros spygliuočių medienos importui priežiūros dokumentus tekstilės gaminių importui, ir išankstinius leidimus tekstilės gaminių ekonominiam laikinajam išvežimui perdirbti m. išduota 1,8 tūkst. šių dokumentų, o 2012 m. 1,9 tūkst. Šių dokumentų išdavimas reglamentuojamas tik Europos Sąjungos teisės aktais. Ūkio ministro įsakymu paskirti darbuotojai, turintys teisę pasirašyti išduodamus minėtus dokumentus. Dokumentai galėtų būti išduodami ir elektroninėmis priemonėmis, jeigu atitinkama muitinės įstaiga galėtų gauti dokumentą kompiuteriniu tinklu. Šiuo metu naudojama Ūkio ministerijos įdiegta dokumentų pagal pateiktas paraiškas pildymo ir šių dokumentų originalų spausdinimo programa. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 21 d. nutarimo Nr.1345 Dėl prekių importo, eksporto ir tranzito formalumų atlikimo tvarkos pertvarkymo pagal vieno langelio principą (Žin., 2009, Nr ) 3 punktu, Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1B-613 Dėl darbo grupės sudarymo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kurios posėdžiuose 2011 m. dalyvavo ir Ūkio ministerijos atstovas. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos pateikė paraišką finansuoti projektą Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant vieno langelio principą elektroninė paslauga pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto Informacinė visuomenė visiems įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K Pažangios elektroninės paslaugos. Teikiamo finansuoti projekto įgyvendinimas sietinas su VĮ Registrų centras ketinimais suskurti licencijų ir leidimų registrą. Taigi, planuojama sukurti Vieno langelio sistema bus kuriama tiesiogiai bendradarbiaujant su pasirinktais partneriais (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, VĮ Registrų centras ), o kitų institucijų leidimų informacija ir jų duomenimis sistema keisis su VĮ Registrų centras leidimų ir licencijų registru. Eksporto skyrius išduoda strateginių prekių (karinės įrangos ir dvejopo naudojimo prekių) eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo licencijas ir galutinį panaudojimą patvirtinančius dokumentus. Tai nėra licencijos veiklai, o licencijos konkrečiam sandoriui vykdyti m. išduota 165 licencijos ir galutinį panaudojimą patvirtinantys dokumentai. Licencijų ir galutinį panaudojimą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Strateginių prekių kontrolės įstatymas, 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai. Strateginių prekių kontrolė vykdoma siekiant įgyvendinti tarptautinius susitarimus ir priemones, draudžiant masinio naikinimo ginklų platinimą ir siekiant užtikrinti Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą. Prašymai išduoti licencijas registruojami ir licencijos išduodamos naudojantis ministerijoje sukurta duomenų baze ir kartu su JAV komercijos departamentu įdiegta Traker sistema. Siekdami užtikrinti strateginių prekių eksporto kontrolės efektyvumą, naudojamės visų Europos Sąjungos valstybių riboto naudojimo neišduotų licencijų elektroninėmis duomenų bazėmis. Licencijos išduodamos popieriniame variante. Bendram taikymui naudojamų informacinių elektroninių sistemų naudoti negalime, nes strateginių prekių licencijavimo procese naudojama informacija negali būti viešai prieinama. Ūkio ministerija, vadovaudamasi 2011 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 2, 3, 5, 16, 17, 18 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir 14, 15 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu (Žin., 2011, Nr ), parengė šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, kuriais yra atsisakoma vėliavų gamybos licencijavimo. Lietuvos Respublikos

4 Vyriausybės nutarimai, kurias yra atsisakoma vėliavų licencijavimo, yra suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir artimiausiu metu bus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad priemonė įvykdyta: 1. Sveikatos apsaugos srityje 2010 m. pradėtas oficialiai naudoti Valstybės jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras. Duomenys apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ar darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, gali būti teikiami ne tik raštu, bet ir elektroniniu būdu, naudojantis išoriniu registro portalu. 2. Ekstremalių sveikatai situacijų centras informuoja, kad apie vykdomas viešojo administravimo procedūras, veiklą, teikiamas paslaugas skelbia savo interneto svetainėje. 3. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras informuoja, kad apie veiklą, teikiamas paslaugas skelbia savo interneto svetainėje. 4. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad apie veiklą, teikiamas paslaugas skelbia savo interneto svetainėje. 5. Lietuvos bioetikos komitetas informuoja, kad apie vykdomas viešojo administravimo procedūras, veiklą, teikiamas paslaugas skelbia savo interneto svetainėje. 6. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras informuoja, kad apie veiklą, teikiamas paslaugas skelbia savo interneto svetainėje. 7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainėse teikiamos elektroninės paslaugos (registracija konsultacijai, informacija sveikatos priežiūros klausimais ir kt.). Finansų ministerija informavo, kad sukurtos ir įdiegtos šios elektroniniu būdu teikiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos paslaugos: 1. Bendradarbiaujant su VTEK ir išnaudojant elektroninio deklaravimo sistemos (toliau EDS) funkcinius bei technologinius sprendimus, realizuota viešųjų ir privačių interesų deklaracijų PID001 priėmimo per VMI EDS el. paslauga. Ši paslauga apima deklaracijos kompiuterinio pildymo šablono (MXFD) parengimą, deklaracijos duomenų pildymą informacinėje sistemoje online būdu arba duomenų teikimą el. būdu, duomenų apdorojimą, teikusių asmenų informavimą apie duomenų apdorojimą, bei jų pateikimą VTEK ar Vyriausiajai rinkimų komisijai sisteminėmis priemonėmis. Paslauga teikiama tik elektroniniu būdu, pilnai atsisakant popierinių dokumentų teikimo m. Mokesčių mokėtojų elektroninių, švietimo ir konsultavimo sistemos (ESKIS) apimtyje sukurtos ir įdiegtos šios elektroninės paslaugos: Mokesčių mokėtojo apskaitos bei registrinių duomenų peržiūra, Mokesčių mokėtojų nuotoliniai mokymai, Viešos ir individualios informacijos teikimas mokesčių mokėtojui, Verslo liudijimo išdavimas / pratęsimas, Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių įregistravimas, išregistravimas, registrinių duomenų keitimas MMR, Įvairių pranešimų, informacijos ir kitų dokumentų teikimas mokesčių mokėtojams, Įvairių dokumentų teikimas VMI; Priminimų siuntimas mokesčių administratoriaus iniciatyva; Mokėjimo paslauga; E-forumas; Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas/įskaitymas. Šios paslaugos suteikia galimybę elektroniniu būdu gauti informaciją, teikti paslaugų prašymus, būti informuotiems apie paslaugų vykdymo eigą ir būsenas. Lietuvos Respublikos muitinei elektroniniu būdu teikiamų tranzito deklaracijų skaičius sudaro 99,8 proc., eksporto deklaracijų 99 proc., importo deklaracijų 98 proc. Elektroniniu būdu pateiktų visų deklaracijų rizikos vertinimas atliekamas automatiniu būdu naudojant Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemą (RIKS). Atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos rezultatus, Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-333 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos sukurta Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinė

5 sistema (KIPIS) pripažinta tinkama bendrosios deklaracijos laikinajam saugojimui duomenų elektroniniam pateikimui ir laikinojo saugojimo įforminimui, todėl nuo 2012 m. gegužės 1 d. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste visi laikinojo saugojimo dokumentai pateikiami elektroniniu būdu naudojant KIPIS. Atnaujinta Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) sąsaja su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administruojama Akcizų informacine sistema, kurios paskirtis yra efektyvesnis tarpžinybinis bendradarbiavimas užtikrinant akcizais apmokestinamų prekių kontrolę ir palankesnių sąlygų verslui sudarymas, nereikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos rašytinės pažymos apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. VDAT 2012 m. įgyvendino investicinį projektą Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro plėtra. Sudaryta galimybė juridiniams asmenims prisijungus per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) elektroniniu būdu teikti paraiškas įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą, pranešimus apie duomenų pakeitimą ar (ir) papildymą, prašymus pakeisti metriką, taip pat interaktyviu būdu stebėti pateiktų dokumentų bei registro objektų būseną. Priemonės įgyvendinimo vertinimas: Priemonė įvykdyta, pasiekti priemonės laukiamo rezultato, reikšmingai prisidėta siekiant tikslo rezultato kriterijų: 1. Muitinės departamente: 97 proc. muitinės deklaracijų teikiamos ir įforminamos elektroniniu būdu. Lietuvos muitinėje atliekamų elektroninių paslaugų lygis priskirtas ketvirtam brandos lygiui m. 64 proc. respondentų muitinės teikiamas paslaugas vertino teigiamai m. muitinės paslaugas teigiamai vertino 59 proc. respondentų m. vartotojų pasitenkinimas muitinės teikiamomis paslaugomis padidėjo 5 proc. 2. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos 2011 metų pabaigoje 42 proc. paslaugų buvo teikiamos elektroniniu būdu metais elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičius pasiekė 49 proc. (pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos paslaugų klasifikatorių iš viso teikiamos 53 paslaugos, iš jų 26 el. būdu). Aplinkos ministerija informavo, kad ministerijos iniciatyva parengta ir pradedama įgyvendinti Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema ALIS, kurios tikslas centralizuotas valdymas ir aplinkosaugos leidimų išdavimo procedūrų optimizavimas, pašalinti sąlygas ir priežastis, kurios sudaro galimybę pareigūnams piktnaudžiauti. Pagrindinė Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos ALIS funkcija priimti iš fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir išduoti leidimus elektroniniu būdu. Naudojantis programa bus galima išduoti 17 rūšių leidimų: leidimai mėgėjų žvejybai, verslinės žvejybos leidimai vidaus vandens telkiniuose, licencijos verslinei žūklei, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, leidimai tirti, naudoti žemės gelmių išteklius, leidimai kirsti mišką, leidimai įvežti arba išvežti gyvūnus, saugomų rūšių laukinius augalus ir kt. Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos 2011 m. buvo vykdomas statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos Infostatyba sukurtos programinės įrangos tikslinimas atsižvelgiant į 2010 m. spalio 1 d. pasikeitusį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Sukurtos šios elektroninės paslaugos: prašymo raštu pritarti statinio projektui pateikimas, prašymo išduoti leidimą statyti naują, rekonstruoti statinį ar atnaujinti (modernizuoti) pastatą pateikimas, prašymo perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą kitu vardu pateikimas, pranešimų apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą pateikimas, prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimas, prašymo užregistruoti/patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikimas, prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą pateikimas, prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto pateikimas, prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą pateikimas, pranešimų apie savavališkas statybas pateikimas.

6 Šiuo metu pateikta paraiška dėl finansavimo skyrimo iš ES struktūrinių fondų,,pažangios elektroninės paslaugos. Gavusi finansavimą, Inspekcija su statyba susijusias elektronines paslaugas perkels į IV (bendradarbiavimo) lygį, t. y. elektroniniu būdu bus siekiama sudaryti galimybę ne tik teikti prašymus, bet ir išduoti su statyba susijusius dokumentus, taip pašalinant korupcijos ir piktnaudžiavimo atsiradimo prielaidas. Vyriausioji rinkimų komisija (toliau VRK) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) gauna kandidatų pajamų ir turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus elektroninių duomenų mainų tarp šių institucijų informacinių sistemų būdu. Šie duomenys naudojami: 1) kandidatų pareiškinių dokumentų duomenų tvarkymui, paskelbimui internete; 2) teikiant elektroninių dokumentų pateikimo VRK el. paslaugą: kandidatas teikdamas elektroniniu būdu pareiškinius dokumentus gali užsisakyti ir gauti pajamų ir turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus, reikalingus pateikti VRK registruojantis kandidatu. Laukiama, kad šia elektronine paslauga pasinaudos apie proc. kandidatų, teiksiančių pareiškinius dokumentus 2012 m. Seimo rinkimuose. Įgyvendinta. VRK ir VMI prie FM sukūrė priemonę, įgyvendinančią Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr ; 2010, Nr ; 2011, Nr ) 10 straipsnio 2 dalies reikalavimą: Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Įstatyme numatyta, kad VRK kartu su VMI prie FM sudaro sąlygas politinės kampanijos iždininkui naudojantis VRK informacine sistema (toliau VRK IS) patikrinti, ar auka atitinka šį įstatymo reikalavimą. Šią paslaugą politinės kampanijos dalyviai naudoja 100 proc. kiekviena fizinio asmens auka turi būti paties politinės kampanijos dalyvio iždininko patikrinta. Įgyvendinta. VRK, bendradarbiaudama su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija (toliau VTEK) ir VMI prie FM, sukūrė bendrą informacinių ir ryšių technologijų sprendimą, kur panaudojant jau esamą VMI prie FM informacinę sistemą, kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo narius turės galimybę teikti vieną iš pareiškinių dokumentų privačių interesų deklaracijas VRK iš Elektroninės deklaravimo sistema (toliau EDS). Užtikrinant valstybės institucijų informacinėse sistemose esamų duomenų tarpusavio suderinamumą, buvo padarytos VRK IS sąsajos su EDS. Šia elektronine paslauga turėtų pasinaudoti 100 proc. kandidatų 2012 m. Seimo rinkimuose. Įgyvendinta. VRK, įgyvendindama naujas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas, numatančias, kad,,apylinkės rinkimų komisija suskaičiuoja balsus, surašo apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis perduoda šio protokolo duomenis. VRK, įgyvendinusi šias įstatymo nuostatas, prisidėjo prie rinkimų proceso skaidrinimo ir užkirs kelią nepagrįstiems abejojimams, kad balsų skaičiavimo protokolų transportavimo metu jie gali būti prarasti, sugadinti ar pakeisti, kadangi jų duomenys elektroniniu būdu jau bus perduoti į VRK informacinę sistemą. Laukiamas rezultatas proc. iš visų 2017 rinkimų apylinkių duomenis perduos internetu m. Seimo rinkimuose I turas - 83 proc., II turas - 90 proc., 2013 m. trijose apygardose, 114 apylinkių 100 proc. Įgyvendinta. VTEK informavo, kad 2012 m. kovo 7 d. su VMI prie FM pasirašė sutartį, kurios pagrindu buvo sukurta elektroninė privačių interesų deklaravimo sistema (EDS) m. liepos 5 d. VTEK priėmė sprendimą atsisakyti iki tol buvusių popierinių privačių interesų deklaracijų formų, nustatant, kad nuo 2012 m. spalio 1 d. visi valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (~ ) privačius interesus turės deklaruoti tik elektroniniu būdu per EDS - Valstybinę mokesčių inspekcijos sistemą m. pabaigoje elektroniniu būdu privačius interesus deklaravo ~ asmenų. Pažymėtina, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos, bendradarbiaujant su VTEK, sukurtos EDS pagrindu privačius interesus deklaruoja ir rinkimuose dalyvaujantys asmenys (kandidatai). Jų privačių interesų deklaracijos yra skelbiamos VTEK interneto tinklapyje VTEK nuomone, elektroninė privačių interesų deklaravimo sistema yra reikšminga antikorupcinė priemonė. Iki šiol pasitaikydavo atvejų, kai valstybės ar savivaldybių institucijose

7 deklaruojant privačius interesus popierine forma, pirminės deklaracijos galimai būdavo taisomos, pildomos, koreguojamos atbuline data, tokiu būdu siekiant nuslėpti galimai padarytą įstatymų pažeidimą, - nustatytu laiku nedeklaruotą interesų konfliktą, sandorį ir pan. Esant elektroninei privačių interesų deklaravimo sistemai to padaryti techniškai nėra įmanoma. Be to, ši sistema įgalina operatyviai patikrinti, kurie valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys apskritai nevykdo prievolės deklaruoti privačius interesus, ar tai daro netinkamai. Kultūros ministerija informavo, kad Kultūros paveldo Departamentas prie Kultūros ministerijos Centrinei projektų valdymo agentūrai 2011 m. spalio 3 d. pateikė paraišką dėl projekto Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos sukūrimas (projekto Nr. VP IVPK-14-K ) m. gruodžio 26 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

C(2015)5195/F1 - LT

C(2015)5195/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 C(2015) 5195 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2015 07 28 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas 2013-11-08 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau