ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šilutės žemės ūkio mokyklos Vykdomų programų įgyvendinimo planas reglamentuoja vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programų įgyvendinimą mokykloje mokslo metais. 2. Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planas parengtas vadovaujantis ir m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 217 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 bei ir m. m. bendraisiais profesinio mokymo planais, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 217 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V Sudarant ugdymo planą vadovautasi kitais dokumentais: pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bei formaliojo profesinio mokymo aprašais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau Ugdymo programų aprašai), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 211 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (toliau Vidurinio ugdymo bendrosios programos), bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 212 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-149 Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 25 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 212 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), Bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių užskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 212 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-161 Dėl Bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 218 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-643, Dalykų programų, dalykų mokymosi kurso, modulio keitimo tvarka, patvirtinta Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus d. įsakymu Nr. 234/V, Asmenų pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 217 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 218 m. kovo d.įsakymo Nr. V- redakcija), Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 215 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-479 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 215 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija), Tvarkaraščio sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus d. įsakymas Nr. 234/V Tvarkaraščio sudarymo tvarkos aprašas, Lietuvos higienos norma HN 21:211 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 211 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V 773) ir Lietuvos Higienos norma HN 12:211 Įstaiga,

2 vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro d. įsakymu Nr.V-326, 217 m. spalio 6 d, Įsakymas nr.p2-12v Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo, mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 25 m. rugsėjo 28 d. įsakymu ISAK-1953 Dėl mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo, civilinės saugos mokymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 28 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK3549 Dėl civilinės saugos mokymo programos profesinio mokymo įstaigoms patvirtinimo bei žmogaus saugos bendrosios programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 212 m. liepos 18d. įsakymu Nr. V Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planu siekiama tikslingai suformuoti mokykloje vykdomų vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programų ugdymo turinį bei veiksmingai suplanuoti ir organizuoti ugdymo procesą, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo (si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų, dalykinių ir profesinių kompetencijų. 5. Vykdomų programų įgyvendinimo plano uždaviniai: 5.1. nustatyti pamokų skaičių vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programoms įgyvendinti; 5.2. pritaikyti ugdymo procesą ir mokymo aplinką pagal mokinių mokymosi poreikius. II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 6. Ugdymo proceso organizavimo trukmė: 6.1. Ugdymo proceso pradžia - rugsėjo 3 d Bendrojo ugdymo dalykų mokymas 11 klasėse trunka 185 ugdymo dieną, 12 klasėse 165 ugdymo dienas Mokinių atostogos: Rudens 218 m. spalio 29 d m. lapkričio 2 d Žiemos (Kalėdų) - nuo 218 m. gruodžio 27d. 219 m. sausio 2 d Žiemos atostogų 219 m. vasario 18 d. 218 m. vasario 22 d Pavasario (Velykų) 219 m. balandžio 23 d. 219 m. balandžio 26 d Vasaros - nuo 219 m. liepos 1 d. 219 m. rugpjūčio 31 d Pusmečių trukmė: I pusmetis 218 m. rugsėjo 3 d. 219 m. sausio 18 d II pusmetis 219 m. sausio 21 d. 218 m. birželio 14 d Pamokų ir pertraukų laikas: 1 pamoka pamoka pamoka pamoka Pietų pertrauka pamoka pamoka pamoka pamoka Jei oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai į mokyklą gali neiti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma Pamokos nevyko dėl....

3 7. Ugdymo turinio formavimas ir įgyvendinimas: 7.1. Mokinys privalo mokytis: nemažiau kaip 7 bendrojo lavinimo dalykus per dvejus metus Maksimalus dalykų savaitinių valandų skaičius negali viršyti 11 klasės 1 pusmetyje - 15 val. bei 2 pusmetyje -15 val., 12 klasės 1 pusmetyje -17 val. bei 2 pusmetyje 13 valandų Mokinys bendrojo lavinimo dalyko neprivalo mokytis pagal išplėstinį kursą Vidurinio ugdymo programos dalykams įgyvendinti m.m. skiriamas pamokų skaičius: Lentelė Nr.1 Bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų įgyvendinimui skirtos valandos m.m. Mokomieji dalykai 11 klasė 12 klasė Iš viso: I pusm. II pusm. I pusm. II pusm. B k. A k. B k. A k. B k. A k. B k. A k. B k. A k. Dorinis ugdymas Lietuvių kalba ir literatūra Užsienio kalba I-oji Užsienio kalba II-oji Istorija Geografija Socialinių mokslų integruotas kursas Matematika Biologija Chemija Fizika Gamtos mokslų integruotas kursas Dailė Muzika Šokis Kūno kultūra Atsižvelgiant į mokinių m.m. sudarytus individulius ugdymo planus bei finansines mokyklos galimybes, sudarytos mokinių klasės, jungtinės klasės/grupės bendrojo ugdymo dalykų mokymuisi:

4 11 KLASĖS IR MOBILIOS GRUPĖS Lentelė Nr.2 18le 18k 18amA 18amB 18AP 18PB+18VR Moksl.sk Mokosi b.d Etika, Marozienė Etika, E. Endrulienė 19 Etika, Jagintavičienė 21 Lietuvių Trijonienė 22 (3) 22 21(1) 19(1) Lietuvių k.bagdonienė 16 (2) 18(2) Anglų k. Novikova Anglų k. Gratkauskienė Anglų Šveikauskienė II užs.k. Rusų II užs. k. Vokiečių 4 3 Matemat Kulevičienė Matemat. Gedaitienė Matemat. Macijausk. 21(2) 19(1) Fizika (1) Biologija Istorija, Būdvytienė Istor. Jagintavičienė 8 9(2) Geografija Kūno k. Jankausk. 16 Kūno k. Dylertas Kūno k. Pancerovas KLASĖS IR MOBILIOS GRUPĖS Lentelė Nr.3 17le 17k 17tpvd 17am 71K 72A Moksl.sk Mokosi b.d Etika Marozienė Etika, R. Jagintavičienė 14 Etika, E. Endrulienė 9 Lietuvių k., D. Trijonienė 9 14 Lietuvių k., G. Bagdonienė 2(8) 16(6) 14 18(1) Anglųk., Šveikauskienė 9 14 Anglų k. Novikova 18 Anglų k.gratkauskienė

5 Vokiečių k.šveikauskienė 3 II užs.k. Rusų Matematika, Kulevičienė Matematika, Gedaitienė 2 18 Matematika,Macijauskienė 9 14 Fizika Biologija Istorija Geografija Kūno k. Jankauskienė Kūno k. Dylertas 18 Kūno k. Pancerovas Bendrojo ugdymo dalykų mokymui grupės dalijamos į pogrupius: pirmo kurso automobilių mechaniko (18amA ir 18amB) mokymo programų grupė užsienio kalbų (anglų) pamokose. Antro kurso mokymo programų grupės bendrojo ugdymo dalykų mokymui į pogrupius nedalijamos Pagilintam lietuvių kalbos dalyko mokymuisi išplėstiniu kursu 12 klasėje (jungtinė grupė 17le+17am+17k), ugdant mokinių teksto suvokimo gebėjimus ir bendrąjį raštingumą, dalyko programa didinama 4 val. Pagilintam lietuvių kalbos dalyko mokymuisi išplėstiniu kursu 11 klasėje grupė nesusidarė Pavieniai mokiniai, nesusidarius dalyko mokymui jungtinei grupei, norimo dalyko ar kurso programą mokosi vadovaujantis mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 212 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-149 Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pagalbos mokiniui veikla planuojama papildomos veiklos plane ir vykdoma mokytojo ir mokinio sutartu laiku Keičiant pasirinktą dalyką, dalyko kursą ar dalyko modulį vadovaujamasi Dalykų programų, dalykų mokymosi kurso, modulio keitimo tvarka (patvirtinta Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus d. įsakymas Nr. 234/V) m.m. mokykla mokiniams skirtas laisvai pasirinkto mokymo turinio valandas siūlo rinktis: dalykų mokymąsi išplėstiniu kursu; dalykų žinioms ir gebėjimams pagilinti mokantis 4 val. apimties šių dalykų modulius: anglų k. kalbos vartosenos įgūdžių ugdymą; matematika kompleksinis uždavinių sprendimas; istorija darbas su istoriniais šaltiniai; lietuvių k. teksto suvokimo struktūra ir kūrimas; fizikos kompleksinis uždavinių sprendimas; biologijos genetikos sąvokos ir dėsniai; geografijos globalinės problemos; ekonomikos kooperatyvai, jų steigimas, valdymas; komercijos pagrindų- maitinimo įmonių organizavimas ir svečių aptarnavimas; apskaitos pagrindų įmonių veiklos apskaita pagal kompiuterinę programą ir namų ūkio biudžeto apskaita, naudojant IT; informacinių įgūdžių ugdymas (8val.); mokytis antrosios užsienio k.; mokytis dailės, muzikos, šokio, grafinio dizaino dalykų (grupių, mobilių grupių sudarymas pagal mokinių pasirinkimus atsispindi lentelėse Nr.2, Nr.3) Ugdymo turinio planavimas ir formavimas: Ugdymo turinio planavimas: Mokytojai, vadovaudamiesi Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis rengia dalyko ilgalaikius ugdymo planus (dalykų moduliams bei neformaliam mokinių švietimui - ir programą). Dalykų ilgalaikiai ugdymo planai rengiami pagal Šilutės žemės ūkio mokyklos Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės 217 m. pateiktas rekomendacijas Dalykų ilgalaikiai ugdymo planai parengiami iki spalio 5 d. Ilgalaikių ugdymo planų elektroninis variantas patalpinamas mokyklos elektroninio vietinio tinklo vietos Tarpininkas

6 (CENTRAS1) segtuvuose MOKYTOJAMS Bendrojo ugdymo metodinė grupė ir MOKYTOJAMS Specialybės dalykų metodinė grupė, Paslaugų ir turizmo skyriuje Bendri dokumentai m.m. Bendrieji ugdymo planai. Metodinių grupių pirmininkai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui kiekvieno dalyko ilgalaikiame plane atlieka įrašus dėl ilgalaikių planų suderinimo Formuodami dalyko ugdymo turinį, dalykų mokytojai turi remtis švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų testų, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis Mokinių pasiekimų vertinimo procesą koordinuoja mokytojas, supažindindamas mokinius su atitinkamo dalyko vertinimo sistema. Vertinant mokinių pasiekimus vadovaujamasi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 217 m. spalio 6 d, įsakymu Nr. P2-12V. 8. Ugdymo turinio integravimas: 8.1. Alkoholio, tabako, ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, sveikos gyvensenos skatinimo, smurto prevencijos veiklos organizuojamos vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos m.m. veiklos planu, patvirtintu Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. P2-112V bei Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės 217 m. rugsėjo 16 d. posėdžio protokolo Nr. 4 sprendimus Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimas vykdomas pagal priimtus Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės 217 m. rugsėjo 13 d. posėdžio protokolo Nr. 3 sprendimus Mokinių socialinių, emocinių, socialinių, kultūrinių, pilietinių kompetencijų ugdymo, mokinio gerovės užtikrinimo ir sveikatos ugdymo mokykloje būdai ir formos: Lentelė Nr.4 Mokinių socialinių, emocinių, socialinių, kultūrinių, pilietinių kompetencijų ugdymas, mokinio gerovės užtikrinimas ir sveikatos ugdymas mokykloje Įgyvendinama ugdymo turinyje Mokinių Kas, kaip, kur, kada, per kokį apskritai įtrauktis laikotarpį vydo(-ma), formos socialinės, emocinės kompetencijos, mokinio gerovė ir sveikatos ugdymas visi mokiniai - patyčios, smurtas, alkoholis, tabakas, 1. Socialines ir emocines kompetencijas kt. psichiką veikiančios medžiagos ugdanti prevencinė programa sveika gyvensena (Vaiko gerovės komisijos plano dalis, pirmininkė L. Žemgulienė ir socialinė pedagogė L. Valauskienė; projektai; gr. vadovų veikla; mokytojai; profesijos mokytojai). 2. Biologijos dalykas. 3. Etikos dalykas. 4. Kūno kultūros dalykas socialinės, kultūrinės bei pilietines veiklas plėtojimas/susiejimas per neformalias praktines veiklas Neformaliosios praktinės veiklos gali būti susietos: 1. su pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis. 2. pilietinio įsitraukimo skatinimu, ugdant gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose - Istorija, - Geografija - galima ir kitiems dalykams 1. Sudarant galimybes mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turi turėti kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas. 2. Šios veiklos turi padėti mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų

7 3. Socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. 4. padedant mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis. 3. Realios globos patirties įgijimas. 4. Pavyzdžiui ugdymas dalyvaujant socialiniuose tinkluose, forumuose ir pan Vedant kelių dalykų integruoto turinio pamokas, kai pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų turinys ir valandos įrašomos tų dalykų apskaitai skirtuose el. dienyno puslapiuose Kalbos kultūros ir specialybės kalbos modulio programa integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros programą Profesinio orientavimo ir karjeros planavimo programa integruojama į profesinio mokymo dalykų turinį Žmogaus saugos programos temos integruojama į Civilinės saugos dalyko programą Kūno kultūros pamokos privalomos visiems mokiniams Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų rekomendacijas. Mokinių pasiekimai vertinami įrašant įskaityta ar neįskaityta Nuo kūno kultūros dėl sveikatos atleisti mokiniai dalyvauja pamokoje, atlieka teorines bei praktines mokytojo jam skirtas užduotis. Vietoj kūno kultūros kito dalyko šie mokiniai pasirinkti negali Savarankiškas mokinių mokymasis mokykloje vykdomas vadovaujantis Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 212 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V Grupių vadovai, remdamiesi jų veiklai skirtų valandų skaičiumi, rengia grupės vadovo veiklos programą mokslo metams Pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti daugiau kaip 3 langai Mokykloje m. m. mokinių neformaliojo švietimo poreikių tenkinimui organizuojama būrelių veikla: Kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų būrelis - 9 val. (B kategorijos vairuotojams rengti) Kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų būrelis - 6 val. (C1 kategorijos vairuotojams rengti) Neformalus meninis ugdymas 2 val Kūno kultūros 2 neformalaus ugdymo grupės 26 val. III. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 9. Mokslo metų laiko paskirstymas: 9.1. Mokslo metai skirstomi pusmečiais Mokslo metų pradžia - rugsėjo 3 d., pabaiga ne vėliau kaip iki birželio 28 d Mokinių atostogos: 9.4. Rudens 218 m. spalio 29 d m. lapkričio 2 d Žiemos (Kalėdų) - nuo 218 m. gruodžio 27d. 219 m. sausio 2 d Žiemos atostogų 219 m. vasario 18 d. 218 m. vasario 22 d Pavasario (Velykų) 219 m. balandžio 23 d. 219 m. balandžio 26 d. 9.8 Vasaros - nuo 219 m. liepos 1 d. 219 m. rugpjūčio 31 d.

8 kurso mokiniams, atliekantiems praktiką Pavasario (Velykų) atostogų metu atostogos neskiriamos Pusmečių trukmė: I pusmetis 218 m. rugsėjo 3 d. 219 m. sausio 18 d., II pusmetis 219 m. sausio 21 d. 219 m. birželio 28 d Pamokų ir pertraukų laikas Transporto ir žemės ūkio skyriuje: 1 pamoka pamoka pamoka pamoka Pietų pertrauka pamoka pamoka pamoka pamoka Pamokų laikas Paslaugų ir turizmo skyriuje: 1 pamoka pamoka pamoka pamoka oji pietų pertrauka (pietauja klasių ir 3 kurso mokiniai) 2-oji pietų pertrauka (pietauja mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą) 5 pamoka pamoka pamoka pamoka Jei oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai į mokyklą gali neiti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma Pamokos nevyko dėl Profesinio mokymo programų turinio formavimas: 1.1. Profesinio mokymo dalykų apimtys (valandomis) pagal atskiras profesinio mokymo programas pateiktos prieduose: 1 priedas Automobilių mechaniko (337166) mokymo programos planas m.m.; 2 priedas Žuvininkystės verslo darbuotojo (M448311) mokymo programos planas m.m.- 2 kursas; 3 priedas Kirpėjo (338151) mokymo programos planas m.m. 2,3 kursai; 4 priedas Logisto ekspeditoriaus (334174) mokymo programos planas m.m.; 5 priedas Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo (334171) mokymo programos planas m.m. 2,3 kursai; 6 priedas Technikos priežiūros verslo darbuotojo ( ) mokymo programos planas m.m.; 7 priedas Logisto ekspeditoriaus (444175) mokymo programos planas m.m.; 8priedas Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinės mokymo programos (M448311) planas m.m. 1 kursas 9 priedas - Žuvininkystės verslo darbuotojo tęstinio profesinio mokymo modulinės mokymo programos (T438311) planas m.m. 1 kursas 1 priedas Kirpėjo modulinės mokymo programos (M441121) planas m.m. 2 kursas. 11 priedas - Kirpėjo modulinės mokymo programos (M441121) planas m.m. 1 kursas.

9 12 priedas Apdailininko (statybininko) (k ) mokymo programos planas m.m., 1,2,3 kursai; 13 priedas Padavėjo ir barmeno (k ) mokymo programos planas m.m., 3 kursas; 14 priedas Padavėjo ir barmeno modulinės (k. M431133) mokymo programos planas m.m., 1 kursas; 15 priedas Elektros įrenginių elektromechaniko (k ) mokymo programos planas m.m.; 16 priedas - Elektros įrenginių elektromechaniko (k ) mokymo programos planas m.m., 3 kursas; 17 priedas Virėjo (k ) mokymo programos planas m.m., 1,3 kursai; 18 priedas - Virėjo (k ) mokymo programos planas m.m., 2 kursas; 19 priedas - Apdailininko (statybininko) (k ) mokymo programos planas m.m., 2 kursas; 2 priedas higieninės kosmetikos kosmetiko (k ) mokymo programos planas m.m., 2 kursas; 21 priedas - Socialinio darbuotojo pedėjėjo (k ) mokymo programos planas m.m.; 22 priedas - Apdailininko (statybininko) (k ) mokymo programos planas m.m., 1, 2, 3 kursai; 23 priedas Virėjo (k ) mokymo programos planas m.m., 1, 2 kursai; 24 priedas Virėjo (k ) mokymo programos planas m.m. 3 kursas Teorinis ir praktinis mokymas vykdomas pagal tvarkaraštį Profesijos dalykų teorijos ir praktiniams mokymui sudarytos m.m. grupės ir pogrupiai: antro kurso 4 grupės (17LE logisto ekspeditoriaus, 17TPVD technikos priežiūros verslo darbuotojo, 17K kirpėjo, 17AM automobilių mechaniko, praktiniam mokymui į pogrupius skirstomos tik automobilių mechaniko specialybės degalų tiekimo sistemų praktiniam mokymui pirmo kurso 4 grupės (18LE logisto ekspeditoriaus, 18K kirpėjo, 18AMA ir 18AMB automobilių mechaniko, praktiniam mokymui į pogrupius skirstomos tik automobilių mechaniko specialybės profesijos IT, variklių, metalų apdirbimo ir braižybos dalykų mokymui trečio kurso - 5 grupės (16SV smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, 16LE logisto ekspeditoriaus, 16TPVD- technikos priežiūros verslo darbuotojo, 16AMA ir 16AMB automobilių mechaniko ir 16K kirpėjo). Grupės praktiniam mokymui į pogrupius neskirstomos levA ir 17levB bei 17žvvA ir 17žvvB ( programos po vidurinio) ugdymo teorijos mokymui yra sujungtos (17levA+7levB logistai ekspeditoriai, 17žvvA+17žvvB žuvininkystės verslo darbuotojai), o praktinio mokymo užsiėmimus lankys pagal suformuotus grupių sąrašus. 18lev, 18ŽVVT ir 18ŽVVP (programos po vidurinio) ugdymo teorijos bus mokomos be pogrupių, o praktiniam mokymui 18ŽVVT skiriama pogrupiais Praktika bei modulis Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje) organizuojama įmonėse, įstaigose sudarant trišales praktikos atlikimo sutartis. Praktikos atlikimo veiklą koordinuoja praktikų vadovas Modulis Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje) Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinėje programoje (M448311) 17ŽVVA ir 17ŽVVB grupių mokiniams organizuojama Žuvininkystės SPMC. Kirpėjo modulinės programos (M441121) 17K, 18K grupių mokiniams modulis Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje) vykdomas mokyklos mokomojoje kirpykloje. PRITARTA

10 Mokytojų tarybos 218 m. rugpjūčio 3 d. posėdyje Protokolo Nr. 6 SUDERINTA Mokyklos tarybos 218 m. rugsėjo 3 d. posėdyje Protokolo Nr.5

11 Priedas Nr.1 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V AUTOMOBILIŲ MECHANIKO (337166) MOKYMO PROGRAMOS MOKYMO PLANAS M.M. Mokinių laidos: m.m. laida, 1 kursas m.m. laida, 2 kursas m.m. laida, 3 kursas Valandų skaičius I kursas II kursas III kursas 1 pusmetis 2 pusmetis 3 pusmetis 4 pusmetis 5 pusmetis 6 pusm. Dalykai Iš viso: T. Mok. prakt. T., Mok.pr. 2 sav. T., Mok.pr. 2 sav. T., Mok.pr. 2 sav. T., Mok.pr. 16 sav. T., Mok.pr. 2 sav. T., Mok.pr., Gamyb. pr. 2 sav. 1.Profesinio mokymo dalykai Bendrieji profesinio mokymo dalykai: Ekonomikos ir verslo pagrind Profesijos informacinės technologijos Civilinė sauga* Kūno kultūra Teorinis ir praktinis mokymas: Metalų technologija /6 -/6

12 Suvirinimo technologija / Techniniai matavimai /- -/ Medžiagų pažinimas 5 5 5/ Techninė braižyba 4 4 4/ Eksploatacinės medžiagos / Serviso įranga / Elektrotechnika / Automobilių techninės 3 3 3/- eksploatacijos pagrindai Automobilių varikliai /- -/ Degalų tiekimo sistemos /36 -/ Automobilių važiuoklės ir /- -/14 valdymo įrenginiai Automobilių transmisijos / Automobilių elektros įrengimai / Automobilių techninė priežiūra ir remontas /- -/ Darbuotojų sauga ir sveikata 4 4 2/- 2/ Profesinė užsienio k 3 3 3/ Profesinė etika 4 4 4/ Konsultacijos prieš 8 8 -/8 kvalifikacijos egzaminus 1.3. Praktika 6 6 -/6 Pastabos: * į Civilinės saugos dalyko turinį integruojama Žmogaus sauga;

13 ko da s M Mokinių laidos: m.m. laida, 2 kursas Profesijos mokymosi modulių ir bendrųjų dalykų sąrašas Šilutės žemės ūkio mokykla Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė mokymo programa ( Bazinis išsilavinimas - vidurinis, Programos trukmė 1,5 metai, kodas M448311) Priedas Nr.2 PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. P2-112V K Vi Visos programos Valandų paskirstymas pagal mokymosi metus re so valandų paskirstymas di s Kontaktinės valandos 1 pusmetis 2 pusmetis 3 pusmetis tų pr Sa sk og V va V V V ai ra i s Te Pr M Ko Ve ra i s Te Pr M Ko Ve i s Te Pr M Ko Ve i s Te Pr M Ko Ve či m o ori ak ok ns rti n o ori ak ok ns rti o ori ak ok ns rti o ori ak ok ns rti us os ja tin ym ult ni ki ja tin ym ult ni ja tin ym ult ni ja tin ym ult ni va is as aci ma šk is as aci ma is as aci ma is as aci ma la mo da jos s as mo da jos s mo da jos s mo da jos s n ky rb m ky rb ky rb ky rb d ma o ok ma o ma o ma o ų s vie y s vie s vie s vie sk toj m toj toj toj ai as či is u PR IV AL O MI EJ I M O KY M OS I M OD UL IAI Saugus elgesys ekstremaliose situacijose Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas Įvadas į profesiją - pasirengimas profesinei / darbinei veiklai Įvadas į profesiją - pasirengimas profesinei / darbinei veiklai Darbuotojų sauga ir sveikata Žuvų biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka 3. Žuvų šėrimas Gyvų žuvų gabenimas

14 5. Uždarosios akvakultūros sistemų įranga, įrengimas ir priežiūra 6. Žuvų veisimas Žuvų auginimas uždarosios akvakultūros sistemose Žuvų auginimas tvenkiniuose PA SI RE N M K O A D MIU EJLI I AI Akvakultūros verslas ir jo organizavimas Įvadas į žuvininkystės sektoriaus darbo rinką Mažųjų laivų ir žvejybinių valčių valdymas Rekreacinės žuvininkystės organizavimas Pirminis žuvų apdirbimas Pastaba: programos mokymosi laikotarpyje mokinys iš pasirenkamųjų modulių gali rinktis du modulius.

15 Priedas Nr. 3 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V Mokinių laidos: m.m. laida, 3 kursas; KIRPĖJO (331121) MOKYMO PROGRAMOS MOKYMO PLANAS M.M. Mokomieji dalykai Egz aminai Valandų skaičius I kursas II kursas III kursas Iš viso: Teorija Prakt. mok. 1 pusm. T., mok. prakt. 2 s 2 pusm. T., mok. prakt. 2 s 1 pusm. T., mok. prakt. 2 s 2 pusm. T., mok. prakt. 16 s 1 pusm. 2 sav. T., mok. prakt. 2s. 2 pusm. 19 sav. Tepr., mok. prakt. 4 s. G.pr. 16 s. 1.Profesinio mokymo dalykai Bendrieji profesinio mokymo dalykai: Ekonomikos ir verslo 3 eg /- 2/- 3/2 pagrindai Civilinė sauga* 2 2 2/ Profesijos informacinės technologijos 7 7 -/5 -/ Kūno kultūra 4 4 4/ Teorinis ir praktinis mokymas: Profesinė etika 6 6 4/- 2/-

16 1.2.2.Plaukų priežiūra / Įrankiai ir prietaisai /- -/ Šukavimo technologija / Moteriškų kirpimų /4 -/8 technologija Vyriškų kirpimų technologija /2 -/ Cheminio sušukavimo technologija / Plaukų dažymo technologija / Pastižo dirbiniai /- -/ Šukuosenų modeliavimo /15 technologija Įvaizdžio kūrimo technologija /- 3/15 1 -/ Žaliavos,medžiagos 3 3 3/ Sanitarija ir higiena /- 32/ Specialusis piešimas 6 6 6/ Psichologija 4 4 2/- 2/ Buhalterinė apskaita /- 13/ Darbuotojų sauga ir sveikata / Konsultacijos prieš kvalifikacijos egzaminus Praktika Pastabos: * į Civilinės saugos dalyko turinį integruojama Žmogaus sauga

17 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V Priedas Nr. 4 LOGISTO EKSPEDITORIAUS (334174) MOKYMO PROGRAMOS MOKYMO PLANAS M.M. Mokinių laidos: m.m. laida, 1 kursas m.m. laida, 2 kursas m.m. laida, 3 kursas Mokomieji dalykai Eg zaminai Iš viso: Valandų skaičius I kursas II kursas III kursas T. L.d. M. Pr. 1 Pusm. T., prakt. d. 2 sav. 2 Pusm. T., prakt. d. 2 sav. 1 Pusm. T., prakt. d. 2 sav. 2 Pusm. T., prakt. d. 16 sav. T., prakt. d. 12sav. 1 pusm. 2 sav. M.pr 8 sav. G. pr. - - T pusm. 19 sav. 1.Profesinio mokymo dalykai Bendrieji profesinio mokymo dalykai: Ekonomikos ir verslo ,5 1 1,5 1/1 pagrindai Civilinė sauga* Profesijos informacinės technologijos 7 7 1,5/1,5 2/ Kūno kultūra Teorinis ir praktinis: M.pr. 4 sav. G.pr. 15 sav.

18 Prekių mokslas 2 Įsk / Transporto ekspediavimas 6 Įsk / Transporto logistika (-2) 1/1 37 Įsk Logistikos pagrindai / Darbuotojų sauga ir sveikata (-8) Specialioji transportavimo ,5(-2) 37 technika Įsk 1,5/1, Sandėlių logistika / Dokumentų valdymas Bendravimo psichologija (-4) 2/2 (-2/-2) Buhalterinė apskaita (-8) 4/4 37 Įsk (-8/-8) Darbo organizavimas (-4) 3(-6) 2/2 (-4/-4) Rinkodara (-4) 3(-6) 3/3 (-2/-2) Specialybės užs. kalba (-6) Teisės pagrindai 3 3 1(-6) Transporto geografija ,5 1,5/1,5 (+2/+2) Tarptautinė logistika (-4) 3/ Elektroninė prekyba ,5 1,5/1,5 (-1/-1) KET ir SEP krovinių vežimui kelių transportu (-1) 1.3. Praktika *Pastaba: į Civilinės saugos dalyko turinį integruojama Žmogaus sauga 37

19 Priedas Nr. 5 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V Mokinių laidos: m.m. laida, 3 kursas Dalykai SMULKIOJO VERSLO PASLAUGŲ TEIKĖJO ( ) MOKYMO PROGRAMOS MOKYMO PLANAS M.M. Eg zami nai Valandų skaičius I kursas II kursas III kursas Iš viso: T. L.d. M. Pr. 1 pusm. T., prakt. d. 2 sav. 2 pusm. T., prakt. d. 2 sav. 3 pusm. T., prakt. d. 2 sav. 4 pusm. T., prakt. d. 16 sav. 5 pusm. 2 sav. T., pra kt. d. sav. M.pr 2 sav. G.pr. sav. 6 pusm. 19 sav. T., KE M.pr 4 sav. G.pr. 15 sav. 1. Profesinio mokymo dalykai Teorinis ir praktinis mokymas: Apskaitos pagrindai / Įmonių veiklos apskaita /1 2/ Verslo ekonominiai skaičiavimai Įmonės ekonomika Įsk /2 (-4) Teisės pagrindai Personalo vadyba ir įmonės organizacinė struktūra Įsk

20 Raštvedyba ir mašinraštis Įsk ,5/ Smulkaus verslo įmonių organizav ,5/ Verslo įmonės kūrimas Darbuotojų sauga ir sveikata DB ir elektroninės lentelės Verslo etika ir psichologija Įsk Komercijos pagrindai ,5/ Konsultacijos prieš kvalifikacijos egzaminus Bendrieji profesinio mokymo dalykai iš viso Ekonomikos ir verslo pagrindai 3 Eg z / Civilinė sauga* Profesijos informacinės technologijos 7 7 2,5/2,5 1/ Kūno kultūra Praktika Pastaba: * į Civilinės saugos dalyko turinį integruojama Žmogaus sauga

21 Priedas Nr. 6 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS ( ) MOKYMO PROGRAMOS MOKYMO PLANAS M.M. Mokinių laidos: m.m. laida, 2 kursas m.m. laida, 3 kursas Dalykai Egzaminai Valandų skaičius I kursas II kursas III kursas Iš viso: T. Mok. prakt. 1 pusm. T., Mok.pr. 2 sav. 2 pusm. T., Mok.pr. 2 sav. 3 pusm. T., Mok.pr. 2 sav. 4 pusm. T., Mok.pr. 16 sav. 5 pusm. T., Mok.pr. 2 sav. 6 pusm. T, Mok.pr., Gamyb. pr. 19 sav. 1.Profesinio mokymo dalykai Bendrieji profesinio mokymo dalykai: Ekonomikos ir verslo pagrindai 1 1 5/- 5/ profesijos informacinės 7 7 3/- 4/- technologijos Civilinė sauga* 2 2 2/ Kūno kultūra Teorinis praktinis mokymas: Metalų apdirbimo technologija /6 -/ Medžiagų pažinimas 5 5 5/-

22 Suvirinimo technologija / Mašinų elementai ir techniniai matavimai / Techninė braižyba 5 5 -/2/- -/3/ Eksploatacinės medžiagos / Serviso įranga /17/ Traktoriai ir automobiliai /- -/ Mašinų techninė /64 eksploatacija Detalių remontas / Mašinų elektros įrengimai / Žemės ūkio mašinos ir darbų technologijos /- -/64 -/ Kelių eismo taisyklės ir saugaus eismo pagrindai /- 5/ Darbuotojų sauga ir sveikata 4 4 2/- 2/ Profesinė užsienio klb / Profesinė etika 4 4 4/ Automobilių TP ir remontas /69 -/ Traktorių TP ir remontas /35 -/ Konsultacijos prieš 8 8 -/8 kvalifikacijos egzaminus 1.3. Praktika 6 6 -/6 Pastabos: * į Civilinės saugos dalyko turinį integruojama Žmogaus sauga; Priedas Nr. 7

23 Priedas Nr. 7 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V LOGISTO-EKSPEDITORIAUS ( ) MOKYMO PROGRAMOS MOKYMO PLANAS M.M. Programos trukmė: 1,5 metų Mokinių laidos: m.m. laida, 1 kursas m.m. laida, 2 kursas. Dalykų pavadinimas Egza mi nai Visai Progra mai Teori jai Prakti niam moky mui I kursas II kursas I II I pusm. II pusm. 2 sav. pusm. 2 sav. Iš viso pusm. 2 sav. 2 sav. SKIRIAMA VISAI PROGRAMAI 1.Profesinio mokymo dalykai Bendrieji profesinio mokymo dalykai: Ekonomikos ir verslo p Civilinė sauga* Estetika Profesujos informacinės technologijos 4 4 -/ Lietuvių k. kultūra ir specialybės kalba Kūno kultūra 8 8 4/- 4/ Teorijos ir praktinis mokymas: Prekių mokslas 2 Įsk /2 -/ Transporto eksped. 3 Įsk /- -/ /4 4 Iš vi so

24 Transporto logistika 2 Įsk / Logistikos pagrindai / Darbuotojų sauga ir sv Specialioji transp. techn. 2 Įsk /- / Sandėlių logistika /4 76 -/ Bendravimo psichologija / Buhalterinė apskaita 3 Įsk /- 1/ / Darbo organizavimas /2 -/ Rinkodara /- -/2 68 -/ Specialybės užs. kalba Teisės pagrindai Transporto geografija /- -/ Tarptautinė logistika / Elektroninė prekyba / Krovinių vežimas kelių transportu Konsultacijos prieš kvalifikacijos egzaminus Praktika Neformalusis švietimas 4 Pastaba: * į Civilinės saugos dalyko turinį integruojama Žmogaus sauga

25 Priedas Nr.8 Mokinių laidos: m.m. laida, 1 kursas Šilutės žemės ūkio mokykla Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė mokymo programa ( Bazinis išsilavinimas - vidurinis, Programos trukmė 1,5 metai, kodas M448311) Šilutės žemės ūkio mokykla Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė mokymo programa ( Bazinis išsilavinimas - vidurinis, Programos trukmė 1,5 metai, kodas M448311) PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V kodas M Kvalifikacijos ir bendrųjų modulių sąrašas Kreditų skaičius Visos programos valandų skaičius Visos programos valandų paskirstymas Kontaktinės valandos V i s o Teorija Praktinis profesinis mokymas Konsultacijos Vertinimas Savarankiškas mokymasis V i s o Valandų paskirstymas pagal mokymosi metus 1 pusmetis 2 pusmetis 3 pusmetis Teorija Praktinis profes. mok. Konsultacijos Vertinimas V i s o Teorija Praktinis profes. mok. Konsultacijos Vertinimas V i s o Teorija Praktinis profes. mok. Konsultacijos Vertinimas Įvadas į profesiją BENDRIEJI MODULIAI Saugus elgesys ekstremaliose situacijose Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

26 Darbuotojų sauga ir sveikata KVALIFIKACIJOS MOKYMOSI MODULIAI PASIRENKAMIEJI MODULIAI 1. Žuvų biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka Žuvų šėrimas Gyvų žuvų gabenimas Uždarosios akvakultūros sistemų įranga, įrengimas ir priežiūra Žuvų veisimas Žuvų auginimas uždarosios akvakultūros sistemose 7. Žuvų auginimas tvenkiniuose 8. Akvakultūros verslas ir jo organizavimas Mažųjų laivų ir žvejybinių valčių valdymas Rekreacinės organizavimas žuvininkystės Pirminis žuvų apdirbimas Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje) / 81 Pastaba: Programos mokymosi laikotarpyje mokinys iš pasirenkamųjų modulių gali rinktis du modulius /81 4

27 Priedas Nr.9 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V Mokinių laidos: m.m. laida, 1 kursas Šilutės žemės ūkio mokykla Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė mokymo programa ( Bazinis išsilavinimas - vidurinis, Programos trukmė 1 metai, kodas T ) kodas T Kvalifikacijos mokymosi modulių sąrašas Kreditų skaičius Visos programos valandų skaičius V i s o Visos programos valandų paskirstymas Kontaktinės valandos Darbuotojų sauga ir sveikata Teorija Praktinis profesinis mokymas Konsultacijos Vertinimas Savarankiškas mokymasis V i s o Darbuotojų sauga ir sveikata Valandų paskirstymas pagal mokymosi metus 1 pusmetis Teorija Praktinis profesinis mokymas Konsultacijos Vertinimas Savarankiškas mokymasis V i s o Darbuotojų sauga ir sveikata 2 pusmetis Teorija Praktinis profesinis mokymas Konsultacijos Vertinimas Savarankiškas mokymasis KVALIFIKACIJOS MOKYMOSI MODULIAI 1. Žuvų biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka 2. Žuvų šėrimas

28 3. Gyvų žuvų gabenimas 4. Uždarosios akvakultūros sistemų įranga, įrengimas ir priežiūra 5. Žuvų veisimas 6. Žuvų auginimas uždarosios akvakultūros sistemose 7. Žuvų auginimas tvenkiniuose 8. Akvakultūros verslas ir jo organizavimas Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje) / /

29 Priedas Nr. 1 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V KIRPĖJO MODULINĖS MOKYMO PROGRAMOS (M431121) M.M. MOKYMO PLANAS Programos trukmė: 3 metai m.m. laida, 2 kursas. DALYKŲ PAVADINIMAS Kreditai EG ZA MI NAI VISAI PROGRA- MAI TEORI- JAI PRAK- TINIAM MOKY- MUI praktikai klonsultacijo vertinimui savarankiška mokymuisi VALANDŲ PASKIRSTYMAS I KURSUI II KURSUI III KURSUI I p/m II p/m iš viso I p/m II p/m iš viso I p/m II p/m 2 s 2 s 2 s 13 s 2 s 2 s iš viso 1.PROFESINIO DALYKAI Saugus elgesys ekstremaliose situacijose Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas MOKYMO 1.2.Specialybės mokymas (teorija, praktika ir baigiamieji kvalifikacijos egzaminai) Įvadas į kirpėjo profesiją Įvadas į kirpėjo profesiją Darbuotojų sauga ir sveikata Plaukų priežiūra

30 3. Trumpalaikis plaukų sušukavimas Vyrų plaukų baziniai kirpimai Moterų plaukų baziniai kirpimai Ilgalaikis plaukų garbanojimas 7. Plaukų šviesinimas Plaukų dažymas Šukuosenų modeliavimas Įvadas į darbo rinką Laisvai pasirenkami moduliai Plaukų priauginimas Plaukų komerciniai kirpimai Konkursinių šukuosenų modeliavimas Šukuosenų dekoravimas

31 Priedas Nr. 11 PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P V Programos trukmė: 3 metai m.m. laida, 2 kursas. Šilutės žemės ūkio mokykla Kirpėjo modulinė mokymo programa ( Bazinis išsilavinimas - pagrindinis, Programos trukmė 3 metai, kodas M431121) kodas M Kvalifikacijos ir bendrųjų modulių sąrašas Kreditų skaičius 11 Visos programos valandų skaičius 293 V i s o 242 Visos programos valandų paskirstymas Kontaktinės valandos Teorija 64 Praktinis profesinis mokymas 163 Įvadas į profesiją Konsultacijos 7 8 Vertinimas 7 2 Savarankiškas mokymasis 51 Valandų paskirstymas pagal mokymosi metus I KURSAS II KURSAS III KURSAS 1 pusmetis (2 sav.) pusmetis (2 sav.) 24 2 V i s o 44 1 pusmetis (2 sav.) 33 2 pusmetis (13 sav.) 22 V i s o 55 1 pusmetis (2 sav.) pusmetis (2 sav.) 71 5 V i s o 143 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

32 Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas Darbuotojų sauga ir sveikata KVALIFIKACIJOS MOKYMOSI MODULIAI 1. Plaukų priežiūra Trumpalaikis plaukų sušukavimas Moterų plaukų baziniai kirpimai Vyrų plaukų baziniai kirpimai Ilgalaikis plaukų garbanojimas ir tiesinimas Plaukų šviesinimas Plaukų dažymas Šukuosenų modeliavimas PASIRENKAMIEJI MODULIAI Plaukų priauginimas Plaukų komerciniai kirpimai Konkursinių šukuosenų modeliavimas Šukuosenų dekoravimas Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje) / Pastaba: Programos mokymosi laikotarpyje mokinys iš pasirenkamųjų modulių gali rinktis du modulius.

33 Priedas Nr. 12 Programos trukmė: 3 metai 1,2,3 kursai PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V Dalykų pavadinimas Šilutės žemės ūkio mokykla Apdailininko (statybininko) mokymo programa (Bazinis išsilavinimas pagrindinis, Programos trukmė 3 metai, kodas ) Egzaminai Visai programai Teorijai Praktiniam mokymui Valandų paskirstymas I kursui II kursui III kursui I Pusm. II Pusm. Iš viso I Pusm. II Pusm. Iš viso I Pusm. II Pusm. 2 sav. 2 sav. 2 av. 2 sav. 2 av. 2 sav. 1. Profesinio mokymo dalykai: Profesinis mokymas Mūro darbai Medžio darbai Betonavimo darbai Tinkavimo darbai Dažymo darbai Apmušalų klijavimo darbai Apdailos remonto darbai Sausos statybos technologijos Plytelių klijavimo darbai Pastatų šiltinimo darbai Apdailos plokščių ir tiesinių elementų tvirtinimas Statybos medžiagos ir žaliavos Braižyba Iš viso

34 Darbuotojų sauga ir sveikata Gamybinė praktika Bendrieji dalykai Ekonomikos ir verslo pagr Civilinė sauga Informac. technologijos Kūno kultūra Bendrojo lavinimo dalykai: Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Užsienio kalba Socialinis ugdymas (istorija, geografija) 2.5. Matematika Gamtamokslis ugdymas (biologija, fizika) 2.7. Kūno kultūra Mokinio laisvai pasirinktas 27 mokymo turinys Iš viso val. prof. Mokymo ir 3765 ugdymo dalykams Pamokos ugdymo poreikiams 31 tenkinti Neformalus ugdymas 22

35 Priedas Nr. 13 Programos trukmė: 3 metai 3 kursas PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V Šilutės žemės ūkio mokykla Padavėjo ir barmeno mokymo programa (Bazinis išsilavinimas pagrindinis, Programos trukmė 3 metai, kodas ) Dalykų pavadinimas Egzaminai Valandų paskirstymas Visai Teorijai Praktiniam I kursas II kursas III kursas programa mokymui I pusmet. II pusmet. Iš viso I pusmet. II pusm. Iš viso I pusmet. II pusmet. Iš viso i 2 sav. 2 sav. 2 sav. 2 sav. 2 sav. 2 sav. 1. Profesinio mokymo dalykai: 1.1. Bendrieji: Ekonomikos ir verslo pagrindai Civilinė sauga Informacinės technologijos Kūno kultūra Profesijos mokymas Maitinimo įmonės Pasiruošimas lankytojų aptarnavimui Lankytojų aptarnavimas restorane, bare Pokylių ir specialių užsakymų aptarnavimas Gėrimai Barmeno darbo organizavimas Kulinarijos pagrindai Maisto prekės

36 Prekybos įranga Maitinimo įmonių darbo organizavimas ir apskaita Specialybės užsienio kalba Profesinė etika ir bendravimo psichologija Darbuotojų sauga ir sveikata Kalbos kultūra Gamybinė praktika Bendrojo lavinimo dalykai: 2.1. Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Užsienio kalba Socialinis ugdymas (istorija, geografija) 2.5. Matematika Gamtamokslis ugdymas (biologija, fizika) 2.7. Kūno kultūra Pamokos mokinio ugdymo 31 poreikiams tenkinti Iš viso valandų 3765 Neformalusis švietimas 22 Laisvai pasirinktas mokymo turinys 27

37 Priedas Nr. 14 Programos trukmė: 2 metai 7 mėnesiai m.m. laida, 1 kursas PATVIRTINTA: Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. P2-112 V Šilutės žemės ūkio mokykla Padavėjo ir barmeno modulinė mokymo programa (Bazinis išsilavinimas pagrindinis, Programos trukmė 2 metai, 7 mėnesiai, kodas M431133) Profesinio mokymo moduliai I kursas II kursas III kursas Kreditų skaičius moduliui Valandų skaičius Teorija Praktinis mokymas Konsultacijos Vertinimas Integruojamos kompetencijos Iš viso I II I II I II pusm. pusm. pusm. pusm. pusm. pusm Iš viso Iš viso 1. Privalomoji programos dalis Įvadas į profesiją Saugus elgesys ekstremaliose situacijose Fizinio aktyvumo reguliavimas Darbuotojų sauga ir sveikata Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai Pasiruošimas aptarnauti svečius Svečių aptarnavimas Specialiųjų užsakymų vykdymas Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas Barmeno darbo organizavimas

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PENKTADIENI S KETVIRTADIE NIS TREČIADIENIS ANTRADIENIS PIRMADIENIS 2017 LAPKRIČIO k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KE

PENKTADIENI S KETVIRTADIE NIS TREČIADIENIS ANTRADIENIS PIRMADIENIS 2017 LAPKRIČIO k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KE NI TREČIADIENI ANTRADIENI PIRMADIENI 17k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KET ir EP 110 ETIKA bibl. Metalų ap.t.402 Prof.IT Logistikos p. M.pr.109 3-4 Trump.pl.suš. (K) 1B Met.apd.techn.

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A vyks šiose auditorijose A. Gontienė A. Salinkienė 0 0 0 0 0 Trakų g. 9 9 I. Gasiūnienė 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 I. Marcinkevičienė Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 J. Babinskienė 0 0 0 0 0 J. Tiškienė

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

alvito_pagr

alvito_pagr Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos Viešo skelbimo aprašas 2008 m. 2 APIE MOKYKLĄ Bendros žinios Istorija Alvito pagrindinės mokyklos vizija Alvito pagrindinės mokyklos misija 2008 m. Alvito

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Turinys Užimtumo tendencijos... 3 Registruoto nedarbo tendencijos... 5 Regioniniai skirtumai... 7 Darbo jėgos pasiūla kas ieškojo darbo?...

Detaliau

ausros_vid

ausros_vid VILKAVIŠKIO AUŠROS VIDURINĖ MOKYKLA Vienybės g. 52, Vilkaviškis, El. paštas mokykla@ausra.vilkaviskis.lm.lt Tel. (8-342) 20950, 20951, faks. 8-342-20950; Internetinis puslapis www.ausra.vilkaviskis.lm.lt

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau