Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar"

Transkriptas

1 Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų NA darbe dinamikoje ( grafikas) stebima kryptingo rodiklių mažėjimo tendencija. Nurodytuoju laikotarpiu mirtinų NA darbe skaičius absoliutine reikšme sumažėjo nuo iki atvejų, o dažnumo rodiklis (mirtinų NA darbe skaičius, tenkantis tūkst. dirbančiųjų) ( grafikas) nuo, iki,. grafikas Mirtinų NA darbe dinamika - metais, vnt. Mirtinų NA darbe skaičius Mirtinų NA darbe dažnumas Mirtinų NA darbe dažnumo dinamika - metais grafikas,,,,,, metais, prasidėjus ekonomikos nuosmukio periodui, lyginant su metais, tiek mirtinų, tiek ir lengvų NA darbe skaičius sumažėjo apie %. Nuo iki metų, periodu, kurį santykinai galima apibūdinti kaip išsilyginamąjį periodą, nykstant ekonominio ir psichologinio pobūdžio veiksniams, sąlygojusiems staigius NA darbe pokyčius, metais mirtinų NA darbe skaičius bei dažnumo rodiklių reikšmės kiek didėjo ir stabilizavosi. Nuo metų institucijų, įgyvendinančių valstybės politiką DSS srityje ir kontroliuojančių DSS teisės aktų įgyvendinimą šalies įmonėse, vykdomos nuoseklios švietėjiškos, konsultacinės, pavojingiausių NA darbe įvykti EVR įmonių stebėsenos bei plėtojamos socialinės partnerystės politikos pasėkoje mirtinų NA darbe skaičius ir dažnumo rodiklis įgavo mažėjimo tendencijas: mirtinų NA darbe rodikliai (skaičius ir dažnumas) sumažėjo nuo ir, ( m.) iki ir, ( m.) arba,%. metais vėl stebime išsilyginamąjį rodiklių periodą. Po staigaus mirtinų NA darbe sumažėjimo metais (mirtinų NA darbe skaičius mažėjo nuo iki atvejų arba %), metais mirtinų NA darbe rodiklių įverčiai išliko praktiškai nepakitę ( atvejai ir dažnumo rodiklio įvertis,) ( ir grafikai). metais mirtinų NA darbe skaičius ir dažnumo rodiklis vėl ženkliai mažėjo: mirtinų NA darbe rodiklių įverčiai sumažėjo nuo ir, ( m.) iki ir, ( m.) arba,%. metais vėl atsikartoja išsilyginamasis rodiklių periodas mirtinų NA darbe skaičius ir dažnumas iš esmės nekinta. metais sunkių NA darbe dinamika ( grafikas) išlieka stabili didėjimo ar mažėjimo tendencijų nefiksuojama.

2 grafikas Sunkių NA darbe skaičiaus ir dažnumo dinamika - metais Sunkių NA darbe skaičius Sunkių NA darbe dažnumas,,,,,, didėja. Lengvų NA darbe skaičius ir dažnumo rodiklis ( ir grafikai) nuo metų kryptingai grafikas Lengvų NA darbe dinamika - metais, vnt. Lengvų NA darbe skaičius metais lengvų NA darbe dažnumo rodiklio reikšmė (,), lyginant su metais išaugo %. Įvertinant, kad Europos Sąjungos šalių narių nemirtinų NA darbe dažnumo rodiklio vidurkis metais buvo,, reikia pastebėti, jog šio rodiklio reikšmės Lietuvoje santykinai išlieka labai nedidelės. grafikas Lengvų NA darbe dažnumo dinamika - metais, vnt.,,,,,, Lengvų NA darbe dažnumas darbe skaičius,,,,,,

3 Tačiau toks NA darbe dažnumo rodiklio didėjimas (tuo labiau fiksuojamas vadinamasis žirklių efektas mirtinų NA darbe mažėjimo ir nemirtinų NA darbe didėjimo tendencija) vertintinas teigiamai stebime pastovią nemirtinų NA darbe latentiškumo mažėjimo tendenciją. metais pagal įmonių dydį daugiausiai mirtinų NA darbe ( atvejų arba % nuo mirtinų NA darbe skaičiaus) ( grafikas) įvyko įmonėse, kuriose dirba nuo iki darbuotojų ir įmonėse ( atvejai arba % nuo mirtinų NA darbe skaičiaus), kuriose dirba nuo iki darbuotojų. Mirtinų NA darbe skaičiaus didėjimą įmonių grupėje nuo iki darbuotojų sąlygojo žuvusių eismo įvykių metu darbuotojų skaičius ( m. eismo įvykio metu žuvo darbuotojas, o metais ). Mirtinų NA darbe didėjimą įmonių grupėje nuo iki darbuotojų taip pat sąlygojo, kad šios grupės darbuotojai žuvo eismo įvykių metu ( metais šios grupės įmonėse žuvusių eismo įvykio metu darbuotojų nebuvo). grafikas Mirtinų NA darbe dinamika pagal įmonių dydį ir daugiau Įmonių grupėse nuo iki darbuotojų metais stebima mirtinų NA darbe mažėjimo tendencija mirtinų NA darbe skaičius metais grupėje sumažėjo atitinkamai % lyginant su metais periodo vidutine reikšme (,). Įmonių grupėse nuo iki, nuo iki ir nuo iki darbuotojų mirtinų NA darbe rodiklių įverčiai lyginant su metais periodo vidutinėmis reikšmėmis taip pat mažėjo ( metais sumažėjo atitinkamai %; % ir %, lyginant su metais periodo vidutinėmis reikšmėmis (;, ir,), tačiau šiose grupėse rodiklių mažėjimo tempai yra žemesni nei bendro mirtinų NA darbe skaičiaus mažėjimas (bendras mirtinų NA darbe skaičius sumažėjo %, lyginant su periodo vidutine reikšme ). grafikas Lengvų NA darbe dinamika pagal įmonių dydį - metais, vnt ir daugiau

4 Lengvų NA darbe dinamika pagal įmonių dydį metais atspindi bendrąsias NA darbe tendencijas ( grafikas). Įmonių grupėse (išskyrus grupę nuo iki darbuotojų) lengvų NA darbe skaičius nuosekliai augo. Lengvų NA darbe daugiausiai ( atvejai arba % visų lengvų NA darbe skaičiaus) įvyko įmonėse, kuriose dirba nuo iki darbuotojų, ir įmonėse ( atvejai arba % visų lengvų NA darbe skaičiaus), kuriose dirba ir daugiau darbuotojų. Įmonių grupėse, kuriose dirba nuo iki bei nuo iki darbuotojų, dirbančiųjų šiose grupėse skaičiaus procentinės išraiškos (atitinkamai % ir %) ir įvykusių lengvų NA darbe skaičiaus procentinės išraiškos (atitinkamai % ir %) santykis (atitinkamai, ir,) ženkliai skiriasi nuo kitų grupių (atitinkamai,;,;,). grafikas Mirtinų NA darbe dinamika pagal įmonių dydį ir EVR, įmonių grupėse, kuriose dirba - darbuotojai, - Transportas saugojimas Statyba Miškininkystė Žemės ūkis Kitose Tokį proporcijų netolygumą galimai sąlygoja išliekantis lengvų NA darbe latentiškumas minėtose įmonių grupėse. Tai patvirtina ir santykiniai aukšti mirtinų ir nemirtinų NA darbe santykio (šis santykis parodo kiek mirtinų NA darbe tenka vienam nemirtinam NA darbe) įverčiai įmonėse, kuriose dirba nuo iki darbuotojų. metais šis rodiklis įmonių dydžio nuo iki darbuotojų grupėje buvo,, o grupėje nuo iki darbuotojų,, grupėje nuo iki darbuotojų,, nuo iki,, o grupėje per darbuotojų tik,. Mirtinų NA darbe dinamika pagal įmonių dydį ir EVR, įmonių grupėse, kuriose dirba - darbuotojai, -, vnt. grafikas Statyba Transportas saugojimas Miškininkystė Medienos gaminių Žemės ūkis Kita veikla

5 Kita vertus, mirtinų NA darbe įmonių, kuriose dirba nuo iki darbuotojų, grupėje rodiklius apsprendžia įvykių darbe skaičius pavojingiausių NA darbe EVR (statybos, transporto ir saugojimo, medienos apdirbimo, žemės ūkio bei miškininkystės) įmonėse ( grafikas): pvz., metais statybos, transporto ir saugojimo, miškininkystės ir žemės ūkio EVR įmonėse, kuriose dirba nuo iki darbuotojų, įvyko % mirtinų NA darbe įvykusių šioje grupėje. Taip pat galime teigti, kad mirtinų NA darbe mažėjimo tendencijos įmonių grupėje nuo iki darbuotojų irgi yra sąlygotos mirtinų atvejų skaičiaus mažėjimo pavojingiausių NA darbe įvykti EVR įmonėse ( grafikas). grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe pasiskirstymas pagal įmonių EVR metais, vnt. Mirtini NA Sunkūs NA metais pavojingiausios mirtiniems ir sunkiems NA darbe įvykti buvo šių EVR įmonės ( grafikas): transporto ir saugojimo mirtini ir sunkūs; apdirbamosios gamybos mirtini ir sunkūs ( grafikas) statybos mirtini ir sunkūs; elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo mirtini ir sunkus; administracinės ir aptarnavimo veiklos mirtini ir sunkūs; didmeninės ir mažmeninės prekybos mirtini ir sunkių; miškininkystės mirtinas ir sunkūs; žemės ūkio sunkūs; vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo sunkūs; Paminėtų EVR įmonėse įvyko % mirtinų ir % sunkių NA darbe. Kaip rodo metų duomenys, apdirbamoje gamyboje pavojingiausiais mirtiniems ir sunkiems NA darbe įvykti buvo medienos gaminių, įskaitant baldų gamybą ( mirtini ir sunkių), betono gaminių ( mirtinas ir sunkus), variklinių transporto priemonių ( mirtinas), metalo konstrukcijų gamybos ( sunkūs), maisto produktų, plastikinių gaminių (po sunkius) gamybos ekonominių veiklų porūšiai. grafikas

6 Mirtinų ir sunkių NA darbe pasiskirstymas apdirbamosios gamybos EVR metais Medienos gaminių Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, Variklinių transporto priemonių Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas Mirtini NA darbe Maisto produktų Tekstilės, tekstilės dirbinių Sunkūs NA darbe Plastikinių gaminių Metalo konstrukcijų ir jų dalių Kėlimo ir krovimo įrangos metais mirtinų NA darbe proveržis įvyko medienos gaminių gamybos įmonėse. Šio porūšio įmonėse darbuotojus mirtinai traumavo veikiantys įrenginiai (iš jų žuvo sužalotas važiuojančio krautuvo), darbuotojai žuvo nukritę iš aukščio. Taip pat medienos gaminių gamybos (įskaitant baldų gamybą) įmonėse įvyko darbuotojų įvykių darbe metu buvo sunkiai pakenkta sveikatai. Atsižvelgiant į mirtinų ir sunkių NA darbe rodiklius, metais rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu, siekiant įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos laikymosi minėto porūšio įmonėse būklę bei skatinti prevencijos priemonių diegimo įmonėse galimybes, buvo organizuota prevencinė VDI akcija, kurios išdavoje kritinė situacija buvo santykinai stabilizuota. VDI planuojama metais sistemingai intensyvinti medienos gaminių gamybos (įskaitant baldų gamybą) įmonių priežiūrą. Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo EVR įmonėse darbuotojai žuvo įvykių metu: vienos įmonės darbuotojai žuvo eismo įvykio metu ir vienos įmonės darbuotojai žuvo atliekant portalinio krano demontavimo darbus, kai krano mašinų skyrius krito iš m aukščio; darbuotojas buvo mirtinai traumuotas elektros srovės. metais mirtini NA darbe įvyko administracinės ir aptarnavimo EVR įmonėse (visi įvykiai įvyko aptarnavimo veiklos porūšių įmonėse), tačiau plati traumavimo veiksnių dispersija ( darbuotojas žuvo eismo įvykio metu, apsaugos darbuotojas buvo nužudytas, sulaikant vagyste įtariamą asmenį, darbuotojas mirtinas traumas patyrė kritęs dėl neišaiškintų priežasčių ir nukritęs iš aukščio), pagrindo numatyti ir įgyvendinti šios EVR įmonėms konkretizuotus prevencijos instrumentus kol kas neteikia. metais mirtini NA ( darbuotojas užduso užverstas iškraunamame vagone trąšomis, darbuotojas žuvo eismo įvykio metu, mirtinas traumas patyrė kritęs dėl neišaiškintų priežasčių) ir sunkūs NA darbe įvyko didmeninės ir mažmeninės prekybos EVR, tačiau dažnumo rodikliai šios rūšies įmonėse išlieka žemi. mirtini NA darbe įvyko profesinės, mokslinės ir techninės EVR įmonėse. Įmonės operatorius mirtinai sužalotas, kai, atliekant geologinio tyrinėjimo darbus, besisukantis žemės gręžimo agregato darbinis įrenginys (grąžtas) įtraukė jį tarp nejudančių mechanizmo dalių. Taip pat transporto priemonių techninių apžiūrų centro kontrolierius buvo mirtinai traumuotas pajudėjusio automobilio, tikrinamo automobilio vairuotojai neatsargiai įjungus pavarą. metais vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo EVR įmonėse mirtinų NA darbe neįvyko, tačiau aukšti sunkių NA darbe dažnumo įverčiai signalizuoja apie išliekančią NA darbe proveržio riziką. metais mirtini NA darbe ( atvejais mažiau nei m.) įvyko transporto ir saugojimo EVR. darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, darbuotojai geležinkelių transporto eismo įvykių metu. Mirtinų NA darbe dažnumo rodiklių pasiskirstymas ( grafikas) leidžia konstatuoti, kad pavojingiausiomis metais buvo elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo (,),

7 miškininkystės (,), administracinės ir aptarnavimo veiklos (,), transporto ir saugojimo (,), statybos (,) EVR. grafikas,,,,,,,,, Mirtinų ir sunkių NA darbe dažnumo pasiskirstymas pagal EVR metais,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mirtini NA Sunkūs NA Mirtinų NA darbe dinamikos ( grafikas) pagal įmonių EVR metais analizė rodo, kad statybos, žemės ūkio bei miškininkystės EVR mirtinų NA darbe skaičius santykinai mažėjo. metais statybos EVR mirtinų NA darbe skaičius buvo %, miškininkystės % mažesni, nei - metų mirtinų NA darbe, įvykusių minėtose EVR per šį laikotarpį, vidutinių reikšmių įverčiai (atitinkamai,;,). metais mirtinų NA darbe žemės ūkio EVR įmonėse neįvyko.. grafikas Transportas ir saugojimas Mirtinų NA darbe dinamika pagal įmonių EVR - metais, vnt. Statyba Didmeninė ir mažmeninė prekyba Galima teigti, kad mirtinų NA darbe mažėjimo tendencijoms m. statybos EVR įmonėse turėjo įtakos aktyvi DSS reikalavimų laikymosi šiose įmonėse VDI kontrolė. Tačiau mirtinų NA darbe skaičiaus mažėjimas per paskutinius metus nėra ženklus, o įvertinant aukštus sunkių NA darbe rodiklius bei tai, kad išskirtinį statybos EVR pavojingumą sąlygojantys faktoriai (vykdomų statybos darbų specifika, mobiliose darbo vietose itin greit besikeičiantys rizikos veiksniai, jų suvokimo bei įvertinimo (ypač organizuojant darbus aukštyje) problemiškumas, apspręstas tiek darbuotojų, tiek ir vadovaujančio personalo profesinės ir darbinės patirties trūkumo, nuoseklios Žemės ūkis Apdirbamoji pramonė Miškininkystė

8 statybos sektoriuje DSS politikos bei DSS teises aktų ribotumai) išlieka, akivaizdu, kad išlieka ženkli NA darbe proveržio šiame sektoriuje tikimybė. Vertinant NA darbe aspektu žemės ūkio ir miškininkystės EVR, galima konstatuoti, kad atliekama jų švietėjiška konsultacinė ir priežiūros veikla santykinai stabilizavo mirtinų NA darbe skaičių, tačiau aukšti sunkių NA darbe rodiklių įverčiai tiek žemės ūkio, tiek ir miškininkystės EVR signalizuoja apie galimą mirtinų NA darbe rodiklių nestabilumą ateityje, nes veiksniai (darbuotojų, atliekančių miško kirtimo darbus, tiek profesinių, tiek ir DSS srityje žinių trūkumas, DSS teisės aktų, reglamentuojančių miško kirtimo darbų atlikimą, ribotumai, iškirtinai platus atliekamų darbų spektras žemės ūkio įmonėse), sąlygojantys nelaimingus atsitikimus darbe šioje EVR, išlieka. Analogiškas mirtinų NA darbe dinamikos tendencijas patvirtina ir metų mirtinų NA darbe dažnumo dinamika ( grafikas). grafikas Mirtinų NA darbe dažnumo pagal įmonių EVR dinamika - metais Žemės ūkis,,,,, Transportas, saugojimas,,,,,, Miškininkystė,,,,,, Statyba,,,,,, Apdirbamoji pramonė,,,,, metų NA darbe pasiskirstymo pagal darbuotojų stažą analizė ( grafikas) rodo, kad didžiausios rizikos NA darbe įvykti grupei išlieka darbuotojai, kurių darbo stažas įmonėje iki metų, NA darbe, įvykę šiems darbuotojams, sudarė (skaičiuojant atitinkamai nuo mirtinų ir sunkių NA darbe skaičiaus) % mirtinų ir % sunkių NA darbe. Darbuotojams, kurių stažas įmonėje nuo iki metų, įvyko % mirtinų ir % sunkių NA darbe, kurių stažas virš iki metų atitinkamai % ir %. grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe pasiskirstymas pagal darbuotojų stažą metais (%) Iki metų Virš iki metų Virš iki metų Virš iki metų (vidutinė reikšmė metams) Virš iki metų (vidutinė reikšmė metams) Virš iki metų (vidutinė reikšmė metams) Mirtinų NA Sunkių NA Virš metų

9 Mirtinų NA darbe dinamika ( grafikas) pagal darbuotojų stažą metais patvirtina metų pasiskirstymo proporcingumą. metais mirtinų NA darbe, įvykusių darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje yra iki metų, procentinio įverčio reikšmė palyginti su metais padidėjo procentinių punktų arba atvejais ( m. dėl įvykių darbe žuvo, o metais minėtos grupės darbuotojų). Toks rodiklių įverčių augimas iš dalies buvo sąlygotas mirtinų NA darbe, įvykusių darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje yra iki metų, skaičiaus didėjimo statybos EVR įmonėse ( metais statybos EVR žuvo darbuotojai, o metais darbuotojai). VDI atliekama NA darbe analizė rodo, kad aukštus statybos EVR mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje yra iki metų, rodiklius galimai sąlygoja kontraktinis/terminuotas statybos darbų trukmės statybvietėse pobūdis statybos įmonėse didžiosios dalies darbuotojų, atliekančių statybos darbus, stažo trukmė nesiekia metų (pvz., statybos EVR įmonėse, kuriose įvyko mirtini ir sunkūs NA darbe darbuotojų, kurių stažas įmonėje iki metų, dalis sudarė nuo % iki % visų darbuotojų ir toks procentinis pasiskirstymas atitinka sunkių NA darbe pasiskirstymo rezultatus). Kita vertus darbuotojų, žuvusių per pirmą darbo mėnesį įmonėse skaičius nuosekliai mažėja: metais per pirmą darbo įmonėje mėnesį įmonėse žuvo darbuotojai, metais, o darbuotojai. metais, lyginant su metais, taip pat nuo iki sumažėjo sunkius pakenkimus sveikatai per pirmą darbo mėnesį įmonėje patyrusių darbuotojų skaičius. Galima teigti, kad tokią pozityvią dinamiką sąlygojo metų pabaigoje pradėta aktyvi VDI informacinė, konsultacinė bei inspekcinė, skiriant ypatingą dėmesį darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje yra iki metų, darbo sąlygų užtikrinimui, veikla. Minėtų prevencinių instrumentų taikymą VDI planuoja tęsti plėtoti ir metais. Likusių mirtinų NA darbe pasiskirstymo pagal stažą grupių (kai darbuotojų stažas įmonėje nuo iki metų, nuo iki metų, nuo iki metų) rodiklių procentiniai įverčiai išliko, įvertinant galimus nuokrypius, stabilūs jų vidutinės reikšmės per metų periodą atitinkamai sudarė:,%;,%;,%. grafikas Mirtinų NA darbe dinamika pagal darbuotojų stažą - metais (%) Iki metų Virš iki metų Virš iki metų Virš iki metų (vidutinė reikšmė metams) Darbuotojai, kurių darbo stažas įmonėje iki metų, sunkiai ir mirtinai darbe dažniausiai buvo sužaloti statybos (įvyko arba % mirtinų ir sunkių NA darbe), transporto ir saugojimo ( arba % mirtinų ir sunkių NA darbe), apdirbamosios gamybos ( arba % mirtinų ir sunkių NA darbe), prekybos bei administracinės ir aptarnavimo (po arba po % mirtinų ir sunkių NA darbe) EVR įmonėse ( grafikas). grafikas Virš iki metų (vidutinė reikšmė metams) Virš metų (vidutinė reikšmė metams)

10 Mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki metų, pasiskirstymas pagal EVR metais Mirtini NA darbe Sunkūs NA darbe metais dirbant pavojingus darbus įvyko mirtinų (% nuo visų mirtinų) ir sunkių (% nuo visų sunkių) NA darbe ( grafikas). Daugiausiai ( atvejai) mirtinų NA darbe, atliekant pavojingus darbus, įvyko statybvietėse; tvarkant krovinius mechaniniais krautuvais bei atliekant darbus su potencialias pavojingais įrenginiais po mirtinus NA darbe. Sunkių NA darbe, atliekant pavojingus darbus, daugiausiai įvyko dirbant statybvietėse ( atvejų), tvarkant krovinius rankomis ( atvejai), tvarkant krovinius mechaniniais krautuvais ( atvejai). grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe pasiskirstymas pagal atliekamus pavojingus darbus metais, vnt. Mirtini NA darbe Sunkūs NA darbe Dažniausiai mirtini ir sunkūs NA darbe, dirbant pavojingus darbus, įvyksta apdirbamosios gamybos (medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma, krovinių kėlimas kėlimo įrenginiais) bei statybos EVR įmonėse ( grafikas). grafikas

11 Mirtinų ir sunkių NA darbe pasiskirstymas EVR pagal atliekamus pavojingus darbus metais, vnt. Apdirbamoji Transportas ir saugojimas Statyba Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas Žemės ūkis Miškininkystė Prekyba Kitose EVR Mirtini NA darbe Sunkūs NA darbe metais dėl žmogaus kritimo iš aukščio daiktų įvyko (arba % ) mirtinų NA darbe. Tiek pat darbuotojų žuvo sužaloti kelių ir geležinkelio transporto priemonių. atvejais (arba %) darbuotojai buvo mirtinai traumuoti kritus ar virtus daiktams, įrenginiams. Dėl įrenginių neatitikimo darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams įvyko (arba %) mirtini NA darbe. (arba %) atvejais darbuotojai užduso užgriuvus birioms medžiagoms. Taip pat mirtinus NA darbe sąlygojo elektros srovės ir karščio poveikis. darbuotojai žuvo nugriuvę ( grafikas). Mirtinų NA darbe pasiskirstymas pagal traumavimo veiksnius (%) metais grafikas Žmogaus nukritimas iš aukščio Kelių transporto priemonė Daiktų kritimas iš aukščio, virtimas Veikiantis įrenginys Karštis, ugnis, elektros srovė Žemių, birių medžiagų griūtis Žmogaus griuvimas Kiti veiksniai Sunkius sužalojimus darbuotojai dažniausiai patyrė dėl analogiškų veiksnių ( grafikas). Dėl darbuotojų kritimo iš aukščio įvyko %, daiktų, ruošinių, krovinių kritimo iš aukščio ar virtimo %, griuvimo % sunkių NA darbe. Kelių transporto priemonės sunkai sužalojo (arba %) darbuotojų. Įrenginių neatitikimas darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams sąlygojo (arba %) sunkių NA darbe.

12 grafikas Sunkių NA darbe pasiskirstymas pagal traumavimo veiksnius (%) metais Žmogaus nukritimas iš aukščio Daiktų kritimas iš aukščio, virtimas Žmogaus griuvimas Kelių transporto priemonė Veikiantis įrenginys Kiti veiksniai Lekiantys, judantys daiktai Pavojingos, kenksmingos medžiagos Smurtas Žemių, birių medžiagų griūtis Analizuojant mirtinų bei sunkių NA darbe, įvykusių darbuotojui nukritus iš aukščio, dinamiką metais, darytina išvada, kad stabilizuoti ir pasiekti reikšmingo mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių dėl šio veiksnio, rodiklių įverčių mažėjimo, nepavyksta ( grafikas). metais mirtinų NA darbe, įvykusių dėl kritimo iš aukščio, dinamika buvo įgavusi mažėjimo tendencijas, tačiau metų periodu dėl šio veiksnio įvykusių mirtinų NA darbe skaičius vėl auga. grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių darbuotojui nukritus iš aukščio, dinamika - metais, vnt. Mirtini NA darbe Sunkūs NA darbe metais mirtinų NA darbe darbuotojui nukritus iš aukščio įvyko atvejais daugiau nei metais. Tokias mirtinų NA darbe tendencijas sąlygojo mirtini NA darbe įvykę apdirbamosios gamybos ( atvejai) įmonėse ( metais šios EVR įmonėse mirtinų NA darbe, darbuotojui nukritus iš aukščio, neįvyko) ( grafikas).

13 Daugiausia metais mirtinų ir sunkių NA darbe dėl kritimo iš aukščio ( mirtini ir sunkių, % visų mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių dėl darbuotojo kritimo iš aukščio) įvyko statybos EVR įmonėse. grafikas Mirtinų NA darbe, įvykusių darbuotojui nukritus iš aukščio, dinamika pagal įmonių EVR - metais Statyba Transportas ir saugojimas Apdirbamoji Elektros, dujų, garo tiekimo Kitose Mirtinų ir sunkių NA darbe analizė dar kartą patvirtina metų ataskaitoje teiktas išvadas, kad VDI vykdoma aktyvi statybos EVR įmonių priežiūra, nuosekli švietėjiška, konsultacinė veikla, ypač akcentuojant tinkamų priemonių, apsaugančių darbuotojus nuo kritimo iš aukščio parinkimą bei įgyvendinimą, vykdant statybos darbus, padėjo stabilizuoti mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių dėl darbuotojo kritimo iš aukščio, rodiklius statybos EVR, tačiau dabartiniame etape minėtų priemonių efektyvumas jau išnaudotas. grafikas Sunkių NA darbe, įvykusių darbuotojui nukritus iš aukščio, dinamika pagal įmonių EVR - metais Statyba Transportas ir saugojimas Apdirbamoji Prekyba Kitose Traumavimo veiksnių pasiskirstymo raida pagal įmonių EVR, suponuoja išvadą, kad šio veiksnio kontrolei bei darbuotojų apsaugai nuo kritimo iš aukščio darbo vietose kitų EVR įmonėse (o ypač transporto ir saugojimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos EVR) darbdavių įgyvendinamos organizacinės bei techninės priemonės yra nepakankamos. Tai patvirtina ir mirtinų bei sunkių NA darbe pasiskirstymas pagal atliekamus darbus. Daugiausiai darbuotojų, nukritus iš aukščio, žuvo atliekant statybos remonto ( atvejai) bei sandėliavimo, pakrovimo iškrovimo ( atvejai) darbus. Atliekant statybos ir remonto darbus, sandėliavimo, pakrovimo iškrovimo darbus darbuotojų įvykių darbe metu nukritus iš aukščio buvo sunkiai pakenkta sveikata. Statybos EVR įmonėse darbuotojai sunkiai ar mirtinai susižalojo nukritę: nuo pastolių atvejais (%), stogo atvejais (%), nuo kopėčių atvejais (%) ( grafikas). grafikas

14 Mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių statybos įmonėse darbuotojui nukritus iš aukščio, dinamika - metais, vnt. Nuo pastolių Nuo stogo Nuo kopėčių Nuo lipynių, laiptų, paaukštinimo priemonių Nuo pastato konstrukcijų Kita metais vienos įmonės darbuotojai žuvo atliekant portalinio krano demontavimo darbus, kai krano mašinų skyrius krito iš m aukščio. Eksploatuojant potencialiai pavojingus įrenginius sunkių NA darbe neįvyko. Daugiausiai metais mirtinų ir sunkių NA darbe įvyko dėl organizacinių priežasčių ( grafikas). Dėl šių priežasčių (DSS vidinės kontrolės nepakankamumo, netinkamo pavojingų darbų organizavimo (įskaitant netinkamą kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą ar/ir naudojimą, netinkamą darbo vietos įrengimą), netinkamo darbuotojų mokymo ir/ar instruktavimo iš DSS srities, įvyko pusė (%) mirtinų ir % sunkių NA darbe. grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių metais, pagrindinės priežastys (%) Kitos Darbuotojas neišmokytas, neinstruktuotas Darbo priemonės neatitikimas Pažeidimai nenustatyti Instrukcijų reikalavimų nevykdymas Netinkamas darbų organizavimas. Eismo taisyklių pažeidimas Saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė Sunkūs NA darbe Mirtini NA darbe Skaičiuojant nuo ištirtų atvejų, % mirtinų NA darbe įvyko darbdaviui neužtikrinus pakankamos vidinės DSS būklės kontrolės įmonėje, % - netinkamai organizavus vykdomus darbus. % mirtinų NA darbe įvyko patiems darbuotojams pažeidus DSS teisės aktų reikalavimus, % - dėl eismo taisyklių pažeidimo. Tokie aukšti procentiniai įverčiai, kai įvykį darbe sąlygojo vidinės

15 DSS būklės kontrolės įmonėje nepakankamumas, rodo, kad jau ne vienus metus akcentuojamos problemos apie darbdavių ir saugos ir sveikatos specialistų ir/ar saugos ir sveikatos tarnybų įmonėse nerūpestingumo apraiškas, organizuojant bei atliekant profesinės rizikos veiksnių vertinimą bei sistemiškai užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi įmonėse, išlieka. grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe pagrindinių priežasčių dinamika - metais (%) Instrukcijų reikalavimų nevykdymas Saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė Netinkamas darbų organizavimas. Eismo taisyklių pažeidimas Pažeidimai nenustatyti Darbuotojas neišmokytas, neinstruktuotas Darbo priemonės neatitikimas Kitos Beveik ketvirtadalis (%) metais sunkių NA darbe įvyko, nes darbuotojai nevykdė jiems privalomų lokalinių teisės aktų reikalavimų, % dėl vidinės DSS kontrolės nepakankamumo, ir % dėl netinkamo pavojingų darbų organizavimo. Pagrindinių mirtinų NA darbe priežasčių dinamikos ( grafikas) analizė rodo, kad metais mirtinų NA darbe, įvykusių dėl organizacinių priežasčių, procentinė dalis mirtinų NA darbe sudėtyje išlieka stabili (ir netgi įgauna nežymias augimo tendencijas): metais dėl minėtų priežasčių įvyko %, metais %, metais %, metais %, m. %, o metais %. Tokia priežasčių dinamika leidžia daryti išvadą, kad žmogiškojo veiksnio (įmonės darbuotojų požiūrio į DSS reikalavimų įgyvendinimo realijas įmonėje, darbuotojų profesinio pasirengimo, kvalifikacijos ir patirties, jų asmeninių savybių) įtakos nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai reikšmingumas taip pat išlieka, nors mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių darbuotojui neįvykdžius privalomus instrukcijų reikalavimus, procentinės dalies įverčiai priežasčių struktūroje metais įgauna mažėjimo tendencijas ( grafikas). grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių dėl instrukcijų reikalavimų nevykdymo, dinamika - metais (%) Instrukcijų reikalavimų nevykdymas metais sunkių ir mirtini NA darbe įvyko esant darbuotojams neblaiviems. Tai sudaro % visų šalyje įvykusių ištirtų sunkių ir % mirtinų NA darbe ( grafikas).

16 Mirtinų NA darbe, įvykusių neblaiviems darbuotojams, skaičius ir procentinis santykis, lyginant su metais ( atvejai arba %), išliko toks pat, o sunkių NA darbe padidėjo atvejais (%). grafikas Mirtinų ir sunkių NAdarbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs, dinamika - metais (%) Mirtini NA darbe Sunkūs NA darbe Nuo metų bendra mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių neblaiviems darbuotojams, mažėjimo tendencija išlieka ( grafikas): metų mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių šiems darbuotojams, vidurkis yra, ( metais įvyko atvejų). Ženkliausios mirtinų ir sunkių NA darbe, įvykusių neblaiviems darbuotojams, mažėjimo tendencijos metų laikotarpiu buvo statybos EVR įmonėse ( grafikas). Lengvi NA darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, vidutiniškai sudaro apie,% visų NA darbe. grafikas Mirtinų ir sunkių NA darbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs, pasiskirstymas pagal EVR metais Statyba Transportas ir saugoji mas Didmeninė ir mažmeninė prekyba Žemės ūkis Apdirbamoji pramonė Miškininkystė Kita veikla metais, atliekant medienos apdorojimo bei sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus, įvyko po mirtinus ir sunkų NA darbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs. Taip pat mirtini NA darbe įvyko atliekant sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus. neblaiviems darbuotojams buvo sunkiai pakenkta sveikatai atliekant miško kirtimo darbus. m. jauniems asmenims, kurių amžius iki metų mirtinų ir sunkių NA darbe neįvyko.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Turinys Užimtumo tendencijos... 3 Registruoto nedarbo tendencijos... 5 Regioniniai skirtumai... 7 Darbo jėgos pasiūla kas ieškojo darbo?...

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 217 M. IR TENDENCIJOS 199-217 M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

LT_130822_Napo_Teachers_lesson3_pt1_bf.indd

LT_130822_Napo_Teachers_lesson3_pt1_bf.indd Napas nustato pavojus. Pirmoji pamoka. Rizikos ir pavojų nustatymas (9 11 metų vaikams) Patarimai mokytojui Niekada nėra per anksti supažindinti vaikus su pagrindiniais suaugusiųjų darbuotojų saugos ir

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2013 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330058250 Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius tel. +370 5 2191303 faks. +370 5 2124777 Studijos Energijos ir energijos išteklių vartojimo auditų pramonės įmonėse modelių ir teisinių rekomendacijų dėl šių modelių taikymo

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43073205, M44073206 Suteikiama kvalifikacija:

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

Title

Title LIETUVOS BALTARUSIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 2019 m. kovo 18 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Eksporto ir Užsienio ryšių komiteto posėdis 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KAUNO  TECHNOLOGIJOS  UNIVERSITETAS 1 Taikomasis mokslinis darbas LIETUVOS BALDŲ GAMYBOS SEKTORIAUS KONKURENCINGUMO STUDIJA Užsakovas: Lietuvos ekonominės plėtros agentūra Vykdytojas: KTU Verslo strategijos institutas VšĮ Žinių visuomenės

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr. - 2014-1-LT01-KA202-000621 SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFESINIO PARENGIMO IR RINKOS STUDIJA STATISTINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA Parengė : N. Višniakov

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau