Lietuvos Respublikos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos Respublikos"

Transkriptas

1 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos m. strateginis veiklos planas

2 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS PATVIRTINTA Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ISAK 175 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS metų strateginis veiklos planas 1a forma Asignavimų valdytojo Aplinkos ir išteklių analizė Išorės veiksniai: Politiniai veiksniai: Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. patvirtino naujos redakcijos Švietimo įstatymą ir Valstybinės švietimo strategijos metų nuostatas, todėl 2005 m. teks parengti daug naująjį įstatymą lydinčiųjų teisės aktų, modeliuoti strateginių nuostatų įgyvendinimo programas. Teigiamas referendumo dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą rezultatas ir Bendrasis programavimo dokumentas taip pat verčia permodeliuoti veiklą. Bendroji švietimo reformos kryptis nesikeičia, tačiau priimti sprendimai atveria kelius įvairiapusiškesniai veiklai. Kiti politiniai švietimo ir mokslo dokumentai esmingai nesikeitė. Visi jie įvardija daug veiklos krypčių, kurias prioritetizuoti gali padėti Lisabonos proceso bei rengiami Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Ekonominiai veiksniai: Švietimui 2003 m. buvo skirta 5,9% BVP (2002 m. 6,1%) m. Lietuvos BVP, tenkantis vienam gyventojui (perkamosios galios standartais), sudarė 43,5% ES šalių senbūvių vidurkio, todėl akivaizdu, kad Lietuvos švietimo sistema pagal aprūpinimo sąlygas dar negalėjo pretenduoti į tokį pat aprūpinimo lygį, kaip ES valstybės senbuvės. Taip neišvengiamai pritrūksta lėšų, ypač ikimokykliniam ugdymui ir suaugusiųjų švietimui. Pasekmės Lietuvoje ugdomi apie 55 proc. penkiamečių, apie 70 proc. šešiamečių vaikų (prasčiausia padėtis Europoje, kur šešiamečiai ugdomi praktiškai visi, penkiamečiai dažniausiai proc.). Perpus atsiliekame nuo ES ir suaugusiųjų švietimo srityje. Mokslo tiriamajai veiklai Lietuva skiria maždaug 3 kartus mažesnę BVP dalį nei ES. Vienam valstybės finansuojamam studentui skiriama 3 10 kartų mažiau lėšų. Todėl pastatai sezono metu šildomi minimaliai, sunyko įranga, priemonės, mokslo bibliotekos nepajėgios komplektuoti naujausių užsienio leidinių. Tebetrūksta kompiuterių įrangos, interneto prieigos rodikliai vieni žemiausių Europoje. Šalyje trūksta stiprių nacionalinių įmonių, kurios siektų investuoti į specialistų rengimą, mokslinius tyrimus ir mokslo bazės modernizavimą. Tam tikras finansines galimybes atveria ES struktūriniai fondai, tačiau dalyvavimo ES programose patirtis rodo, kad būtina pasirūpinti ES finansinių išteklių panaudojimo veiksmingumu. Socialiniai veiksniai: Netolygi šalies regionų, didmiesčių periferijos ūkio raida didina skirtumus tarp savivaldybių švietimo biudžetų ir vidutinių gyventojų pajamų. Pirmąjį skirtumą bendrojo lavinimo mokyklose kompensuoja 2002 m. pradžioje pradėtos skirti tikslinės valstybės lėšos vaiko ugdymui (mokinio krepšelis). Antrasis skirtumas daro įtaką regionų mokinių galimybėms ir aspiracijoms siekti aukštojo mokslo.

3 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1a forma Praėjusį dešimtmetį didėjo mokinių skaičius ir pedagogų poreikis, nes augo ir mokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Nuo 1991 m. gimstamumas mažėja. 1 4 metų vaikų jau beveik du kartus mažiau nei metų vaikų skaičius. Tai jau daro įtaką pedagogų užimtumui žemiausiose švietimo sistemos pakopose (per dvejus metus vaikų sumažėjo 13,5 proc.), o po kelerių metų darbo netenkančių pradinio ir pagrindinio švietimo lygmenų pedagogų perkvalifikavimas ir įdarbinimas taps didele socialine problema. Didėjant atotrūkiui tarp pajamų privačiame bei valstybiniame sektoriuje švietimo sistema netenka potencialių pedagogų ir mokslininkų. Beveik trečdalis universitetų dėstytojų yra vyresni nei 55 metų amžiaus. O išsilavinimo įgijimo motyvacija auga, didėja mokymosi aprėptis vidurinio ir aukštojo mokslo lygmenimis, universitetų studentų skaičius 10-iai tūkstančių gyventojų per 6 metus išaugo dvigubai. Kintant gyventojų socioekonominei padėčiai, vyksta visuomenės restratifikacija, formuojasi naujas elitas ir skurstančiųjų sluoksnis (2000 m. žemiau skurdo ribos gyveno 560 tūkst. gyventojų, iš jų 173 tūkst. vaikų). Neturtingiausio ir turtingiausio Lietuvos penktadalio pajamos skiriasi apie 5 kartus ir tokia diferenciacija yra viena didžiausių Europoje ir dar auga. Diferencijuojantis pragyvenimo lygiui, gyvenimo patirčiai ir mentalitetui, švietimo sistema patiria dalies visuomenės spaudimą kurti specialias mokymosi sąlygas gabiems, motyvuotiems ir pasiturintiems. Apie 23 proc. vaikų (kaime 26 proc.) gimsta ne santuokoje ir turi tik vieną maitintoją bei auklėtoją motiną. Asocialiose šeimose augančių vaikų skaičius padidėjo nuo 25,6 tūkst m. iki 42,8 tūkst m. Nuo 1995 m. tėvų globos kasmet netenka apie 3 tūkst. vaikų. Kas trečias mokinys bendrojo lavinimo mokykloje maitinamas nemokamai.. Tokia padėtis plečia pedagoginio darbo sampratą ir ugdymo įstaigų personalo bei lėšų jo įdarbinimui poreikį. Per metus nuo m.m. darbuotojų, teikiančių specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir psichologinę pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokiniams bendrojo lavinimo mokyklose, skaičius padidėjo 335. Didelė problema mokyklos nelankymas iki 16 metų Tuo tarpu UNESCO kelia iniciatyvas teikti švietimo paslaugas jau nuo 3 metų ir užtikrinti bazinį išsilavinimą ms gyventojų grupėms. Technologiniai veiksniai: Informacinė revoliucija sąlygoja fundamentalius pokyčius visuomenės gyvenime. Mokslo ir studijų sistemą šie pokyčiai ypač veikia ir kelia iš principo naujus uždavinius bei problemas. Informacinės technologijos leidžia beveik neribotai išplėsti aukštojo mokslo prieinamumą šalies gyventojams, užtikrinti praktiškai neribotą mokslinės informacijos sklaidą, pagreitinti reikalingos informacijos paiešką. Sukūrus švietimo informacinį tinklą, sudaromos prielaidos valdymo struktūroms pereiti prie kokybiškai naujos vadybos, pagrįstos nuolatiniu sistemoje vykstančių procesų stebėjimu ir atskirų sprendimų įtakos jiems suvokimu bei koregavimu. Plintančios informacinės technologijos keičia mokymosi/mokymo sampratą, sudaro sąlygas plėtoti tęstinį, nuotolinį, neformalųjį ugdymą, demokratizuoti ir atpiginti jį pritaikant skirtingoms galimybėms bei poreikiams. Mokyklose trūksta mokymo priemonių, pastatus būtina remontuoti. Siekiama, kad Lietuva pagal mokinių ir kompiuterių santykį priartėtų prie Europos Sąjungos šalių vidurkio mokinių tektų vienas kompiuteris klasėse šis tikslas jau pasiektas.

4 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1a forma Vidaus veiksniai: Valstybės tarnautojų kvalifikacija. Ministerijos valstybės tarnautojai, išskyrus 2, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Kvalifikacijai kelti skiriama lėšų pagal įstatymo nustatytas normas. Pasitelkiamas švietimo ir mokslo įstaigų potencialas. Valdymas, teisinė bazė. Švietimo reforma nuosekliai rėmėsi Lietuvos švietimo koncepcija, Vyriausybės veiklos programa. Teisinė bazė tobulinama ir derinama su Europos Sąjungos direktyvomis: Seimas patvirtino Švietimo įstatymo naują redakciją, rengiamos Profesinio mokymo, Aukštojo mokslo įstatymų pataisos. Reformas ir plėtrą riboja bendrųjų poreikių tenkinimo būtinybė: tarptautiniai įsipareigojimai, mokslinės literatūros leidyba, valstybinių mokslo programų vykdymas ir kt. Institucijos struktūra. Ministeriją sudaro 6 departamentai, kuriuose yra 22 skyriai ir 6 skyriai, neįeinantys į departamentų sudėtį. Švietimo sistema apima ikimokyklinį ugdymą, bendrąjį vaikų ir jaunimo lavinimą, profesinį ir aukštesnįjį mokymą, aukštąjį mokslą ir suaugusiųjų švietimą. Švietimo institucijų tinklas yra pakankamai išplėtotas, siekiama jį optimizuoti atsižvelgiant į demografinius ir darbo rinkos pokyčius. Plečiami priešmokyklinio ugdymo ir kolegijų tinklai, siekiant lygių mokymosi starto galimybių ir didesnio aukštojo mokslo prieinamumo. Būtina plėtoti nuotolinį švietimą. Tobulintina studijų programų ir mokslinių tyrimų struktūra. Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro ministerijos strateginiai ir metiniai planai, tarpinstitucinės programos bei projektai m. Seimas patvirtino naujas Valstybinės švietimo strategijos m. nuostatas, perimančias ankstesniuosius prioritetus. Stiprinama stebėsenos sistema, padedanti iškelti bendrosios būklės gerinimo uždavinius ir vertinanti strateginių siekių įgyvendinimo sėkmę. Į planavimą vis labiau įtraukiami socialiniai partneriai, plėtojamos informacijos sistemos ir tinklai. Vidaus kontrolė. Vidaus audito skyrius atlieka planinius finansinius-vadybinius ir teminius auditus. Švietimo kokybės vertinimus atlieka kiti vertintojai, atitinkamos komisijos. Problemų sukelia įstatymais įtvirtinta praktika, kai mokslo ir studijų institucijos yra savarankiški asignavimų valdytojai, o ministerijos dalyvavimas visuomeninės priežiūros institucijose dar nėra ištobulintas. Apskaitos tinkamumas. Apskaitos sistema atitinka statistikos ir sistemos reikalavimus. Ryšių sistema. Ministerijoje kompiuterizuotos s darbo vietos, įdiegtas lokalus tinklas ir interneto ryšys. Baigiama formuoti Valdymo informacinė sistema (VIS), pagrindinė informacija bus platinama el. paštu. Finansiniai ištekliai. Reformuojamai švietimo sistemai finansiniai ištekliai yra riboti. Prioritetas teikiamas Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimo ir Specialistų rengimo programoms, kuriose numatytas švietimo įstaigų finansavimas (per 70 proc. visų Švietimo ir mokslo ministerijos valdomų lėšų).

5 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1a forma SSGG analizė I. STIPRYBĖS 1. Ganėtinai tankus įprastų švietimo ir mokslo įstaigų tipų tinklas. 2. Pradėta racionaliai tvarkyti švietimo ir mokslo įstaigų tinklą ir finansavimą. 3. Pakankamai stiprios strateginio planavimo tradicijos. 4. Sukurtas institucinis pagrindas švietimo ir mokslo kokybei vertinti. 5. Sparčiai kompiuterizuojamos mokyklos. 6. Didelis intelektualinis potencialas. 7. Aukštas švietimo bei Švietimo ir mokslo ministerijos reitingas visuomenėje. II. SILPNYBĖS 1. Didelis ministerijai tiesiogiai pavaldžių ugdymo įstaigų skaičius. 2. Silpni mokslo ir šalies ūkio ryšiai. 3. Yra spragų vidaus atskaitomybės sistemoje. 4. Žemas kompiuterizavimo lygis. 5. Trūksta mokymo priemonių, mokslo laboratorijų įrangos, seni pastatai. 6. Trūksta atskirų dalykų mokytojų. 7. Mažas mokinių ir mokytojų (studentų ir dėstytojų) santykis. III. GALIMYBĖS 1. Priimti aukščiausio lygio ilgalaikius politinius susitarimus dėl švietimo reformos. 2. Panaudoti Pasaulio banko suteiktą paskolą svarbiausiems švietimo reformos darbams vykdyti. 3. Gauti didesnę struktūrinių fondų paramą. 4. Turtėjanti visuomenė gali skirti daugiau lėšų švietimui. 5. Prisidėti verslui prie intensyvaus informacijos technologijų diegimo. 6. Plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo patirtį. IV. GRĖSMĖS 1. Gilėjanti demografinė krizė gali sukelti mokytojų neramumus dėl gresiančio nedarbo. 2. Mažėjantis mokslui ir švietimui skiriamo finansavimo santykis su BVP gali trukdyti kokybiškai mokslo ir švietimo sistemai funkcionuoti. 3. Gilėjanti socialinė diferenciacija gali mažinti švietimo prieinamumą. 4. Sensta mokytojai ir dėstytojai. 5. Didėjantis švietimo sistemą paliekančiųjų skaičius gali sumažinti bendrą išsilavinimo lygį. Strateginės išvados: 1. Būtina veiksmingiau panaudoti turimą intelektinį ir kokybės vertinimo potencialą priimamiems sprendimams ir reformoms pagrįsti. 2. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ir galimybes naudotis ES fondais. 3. Plėtoti mokyklų kompiuterizavimą ir mokinių informavimą pritraukiant verslo paramą. 4. Renovuoti mokyklų bei mokslo įstaigų pastatus, aprūpinti priemonėmis ir tobulinti mokyklų veiklą. 5. Plėtoti iš dalies mokamas švietimo paslaugas priešmokyklinio, specialiojo ir socialinio ugdymo, vaikų užimtumo bei suaugusiųjų švietimo srityse, taip sudarant naujas darbo vietas. 6. Toliau tvarkyti švietimo įstaigų tinklą ir plėtoti švietimo ir mokslo finansavimo reformą. 7. Orientuoti profesinį rengimą į darbo rinką.

6 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1a forma 8. Didinti ūkio ir mokslo sanglaudą. 9. Sukurti veiksmingą vidinės atskaitomybės sistemą. 10. Mažinti ministerijai pavaldžių įstaigų skaičių.

7 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1a forma Institucijos misija: Kiekvienam prieinamas kokybiškas švietimas ir mokslas, sudarantys prielaidas visaverčiam, socialiai saugiam žmogaus gyvenimui sparčios kaitos sąlygomis ir konkurencingo, žiniomis grįsto ūkio ir kultūros plėtrai. Institucijos strateginiai tikslai Kodas Institucijos strateginio tikslo pavadinimas 07 Suformuoti tęstinę ir visiems prieinamą švietimo sistemą Siekiama užtikrinti sąlygas mokytis visą gyvenimą. Bus rūpinamasi priešmokyklinio ugdymo prieinamumu, specialiųjų poreikių, mokymosi motyvacijos stokojančiais, asocialiais vaikais, mokymosi saugumu, demokratiniais santykiais mokyklose. Bus stiprinamas kolegijų tinklas (akreditacija), metodiškiau tvarkomas bendrojo lavinimo mokyklų tinklas, gerinamos mokinių vežiojimo į mokyklas sąlygos. Bus tęsiama mokyklų pastatų renovacija, keleto naujų objektų statyba, vykdomas kasmetinis remontas. Bus plėtojamos suaugusiųjų švietimo galimybės. Bus tęsiamos Vaikų ir jaunimo ugdymo užtikrinimo, Specialistų rengimo, Specialiosios švietimo plėtros programos. 08 Užtikrinti aukštą švietimo kokybę ir veiksmingumą Bus modeliuojamos naujos švietimo strateginės programos atsižvelgiant į Valstybinės švietimo strategijos m. nuostatas. Vykdant Švietimo įstatymo naują redakciją bus rengiami įstatymus papildantys teisės aktai, įgyvendinamas Vyriausybės prioritetas plėtoti informacinę visuomenę. Mokyklos bus toliau aprūpinamos kompiuteriais ir programine įranga, interneto prieigos galimybėmis, mokytojai mokomi diegti informacines technologijas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas švietimo stebėsenos sistemai, kuri pajėgtų įvertinti šalies švietimo bendrąją ir strategijos įgyvendinimo būklę, keltų naujus tikslus. Bus gerinamas socialinę atskirtį patiriančių mokinių aprūpinimas vadovėliais, mokyklos bus aprūpinamos kita literatūra ir priemonėmis, tobulinamas ugdymo turinys. Daugiau dėmesio bus skiriama pedagogų ir vadovų kvalifikacijai, tarptautinės patirties perėmimui. Bus tęsiamos Švietimo informacinei visuomenei, Švietimo kokybės vadybos programos. Bus vykdomos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo (BPD įgyvendinti), Specialiosios Europos socialinio fondo (BPD įgyvendinti), Dalyvavimo kitose tarptautinėse programose programos. 10 Plėtoti šalies mokslo ir studijų sistemą bei jos tarptautinius ryšius Siekiama didinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų (įgijusių aukštąjį išsilavinimą) rengimo apimtis, kelti jų rengimo kokybę, paskirstyti šalyje vykdomus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus taip, kad jie geriau atlieptų šalies ūkio plėtros poreikius, prisidėtų prie jo konkurencingumo bei inovatyvumo stiprinimo, naujų darbo vietų kūrimo, šalies mokslinės kompetencijos užtikrinimo. Siekiama integruoti į Europos Sąjungos struktūras šalies mokslą ir studijas, taip pat prisidėti prie informacinės visuomenės plėtros Lietuvoje. Tikslui pasiekti bus vykdoma Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimo programa. Tam yra pakankamai prielaidų aukštas specialistų rengimo lygis nemažoje dalyje studijų programų ir aukštųjų mokyklų, aukštas mokslinių tyrimų lygis nemažoje dalyje mokslo krypčių ir institucijų. Siekti tikslo trukdo silpna techninė bazė, lėšų stoka, todėl būtina didinti panaudojimo veiksmingumą.

8 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1a forma Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst.litų) Ekonominės Asignavima Asignavimai biudžetiniams 2005 metams Projektas Projektas klasifikacijos grupės i bazinis pakeitimai 2006 m m. 2004metais iš biudžetas / naujas 1. Iš asignavimų išlaidoms iš jų darbo turtui įsigyti Finansavimo šaltiniai: 2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo: bendrojo finansavimo lėšos ES lėšos kitos specialiųjų programų lėšos 2.2. Kiti šaltiniai 3. Kita svarbi informacija: Pagrindiniai rodikliai Įstaigos Teikiama programų Etatai (skaičius vienetais) b forma. Programos(ų) aprašymas(ai). Strateginio veiklos plano priedai 1 lentelė metų asignavimų valdytojų tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių klasifikatorius. 2 lentelė metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinė. 3 lentelė metų programų išlaidų suvestinė. 4 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė. Asignavimų valdytojas Ministras Remigijus Motuzas Data

9 PRITARTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 65 Švietimo ir mokslo ministerijos metų sutrumpintas strateginis veiklos planas Vilnius 2005

10 Švietimo ir mokslo ministerija nuosekliai dirba trimis prioritetinėmis kryptimis, žinomomis kaip prieinamumas, kokybė ir harmonizavimas. Jos apima švietimą, studijas, mokslą bei technologijų plėtrą. Pagrindinėmis mūsų veiklos gairėmis artimiausiu dešimtmečiu tapo 2003 metais Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Valstybinė švietimo strategija metams. Švietimo ir mokslo ministerija parengė programos įgyvendinimo projektą. Jį pradedame įgyvendinti pertvarkę bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinį, įvykdę egzaminų ir stojimo į aukštąsias mokyklas reformą, sukūrę kolegijų tinklą, universitetų ir mokslo institutų sistemą, leidžiančią veiksmingiau studijų reikmėms panaudoti šalies mokslo potencialą. Intensyviai kompiuterizuodami mokyklas kompiuterių skaičiumi 100 mokinių 9-12 klasėse siekiame ES vidurkio. Padidėjo priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų skaičius. Išaugo universitetuose ir ypač kolegijose parengtų specialistų skaičius. Mokyklose padaugėjo socialinių ir specialiųjų pedagogų. Mokinius vežioja 227 geltonieji autobusai. Toliau sėkmingai vykdome Mokyklų tobulinimo programą, sudarančią prielaidas visiems teikti kokybišką pagrindinį išsilavinimą. Mokyklose intensyviai diegiame vidaus auditą, išbandome išorės audito bendrojo modelio projektą. Įvedėme mokinio krepšelį bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, priešmokyklinio ugdymo grupėse. Ketiname šį principą išplėtoti ir neformaliajame švietime. Kasmet išleidžiame išsamias švietimo būklės šalyje apžvalgas, siejamas su tyrimų rezultatais bei jų aktualumu m. intensyviai modeliuosime praktinius ilgalaikės švietimo strategijos įgyvendinimo žingsnius. Derinsime juos su strateginiu Europai Lisabonos procesu bei UNESCO iniciatyva suteikti kokybišką bazinį išsilavinimą visiems. Tikimės veiksmingai naudotis ES struktūriniais fondais. Norime, kad mūsų vykdomi darbai taptų tvirtu pagrindu Lietuvos proveržiui Europos Sąjungos šalių bendrijoje. Remigijus Motuzas Švietimo ir mokslo ministras 1

11 S1 forma INSTITUCIJOS MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI Institucijos misija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos misija kiekvienam prieinamas kokybiškas švietimas ir mokslas, sudarantys prielaidas visaverčiam, socialiai saugiam žmogaus gyvenimui sparčios kaitos sąlygomis ir konkurencingo, žiniomis grįsto ūkio ir kultūros plėtrai Institucijos strateginiai tikslai 1. Sukurti tęstinę ir visiems prieinamą švietimo sistemą 2. Užtikrinti aukštą švietimo kokybę ir veiksmingumą 3. Plėtoti šalies mokslo ir studijų sistemą bei jos tarptautinius ryšius 2

12 S2 forma INSTITUCIJOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ TRUMPAS APRAŠYMAS PROGRAMA TIKSLAI LAUKIAMI REZULTATAI 1. Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimas 1. Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi 2. Racionalizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą, mokinių pavėžėjimą ir finansavimą 3. Atnaujinti ir statyti naujas mokyklas 4. Rūpintis mokinių saviraiška, užimtumu ir socializacija 2. Specialistų rengimas 1. Rengti jaunimą profesinei veiklai 2. Orientuoti specialistų rengimą į sparčiai kintančią darbo rinką 3. Įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą strategijos nuostatas 3. Švietimas informacinei visuomenei 4. Švietimo kokybės vadyba 1. Išmokyti visus mokinius taikyti informacines technologijas 1. Tobulinti švietimo vadybą 2. Aprūpinti ir modernizuoti bendrąjį ugdymą 1. Priešmokyklines ugdymo grupes lankys 72% vaikų 2. Mokykloms bus perduota 60 autobusų 3. Iš ministerijai skirtų asignavimų bus statoma ar remontuojama 16 švietimo objektų, iš jų bus baigti 10 objektų statybos, remonto darbai 4. Bus paremta 150 įvairių socializacijos projektų, juose dalyvaus mokinių 5. Bus įvykdyta 50 pirminės narkomanijos prevencijos projektų 1. Vidutinis metinis studentų skaičius kolegijose ir aukštesniosiose mokyklose bus , o profesinėse mokyklose mokinių 2. Profesinę kvalifikaciją ir atitinkamą išsilavinimą kolegijose ir aukštesniosiose mokyklose įgis studentai, o profesinėse mokyklose mokiniai 3. Bus atliktas 7 kolegijų, veikiančių pagal laikinąjį statutą, veiklos vertinimas 4. Bus atlikti 2 ūkio sektorių specialistų poreikio tyrimai 5. Bus parengta 25 profesinio rengimo standartai 6. Bus paremta 20 suaugusiųjų švietimo projektų mokinių 5 12 klasėse teks 10 kompiuterių proc klasių mokytojų įgis kompiuterinio raštingumo žinių (edukologinė dalis) proc. mokyklų naudosis greitaveikiu interneto ryšiu 4. Bus parengta metodinės medžiagos (30 autorinių lankų) apie informacijos technologijų taikymą mokyklose 5. Bus nupirkta 10 mokomųjų programų bendrojo lavinimo mokykloms 1. Bus akredituotos 35 vidurinio ugdymo programos bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose 2. Bus parengta teisinė bazė Valstybinės švietimo inspekcijos (mokyklų tobulinimo išorės audito) sistemai sukurti 3. Bus įvykdyta 12 valstybinių brandos egzaminų 4. Bus atlikta 18 švietimo būklės tyrimų ir diagnostinių testavimų, iš jų 3 tarptautiniai įstaigose bus atliktas veiklos ir finansų auditas 6. Bus išleista 30 informacinių leidinių 7. Šalyje bus organizuoti 25 renginiai gabiems mokiniams, dalyvausime 14 tarptautinių olimpiadų pedagogų patobulins savo kvalifikaciją, 550 įgis papildomų kvalifikacijų 3

13 PROGRAMA TIKSLAI LAUKIAMI REZULTATAI 5. Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimas 6. Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) 1. Sudaryti sąlygas mokslo ir studijų sistemai funkcionuoti 1. Organizuoti Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą švietimo ir mokslo srityje 1. Mokslininkai gaus 35 valstybines stipendijas, ne daugiau kaip 16 Lietuvos mokslo premijų, studentai gaus 6 vardines Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijas 2. LITNET o ryšio kanalų laidumas padidės iki 1200 megabitų per sekundę mokslo ir studijų institucijų bibliotekos bus sujungtos į vieną informacijos sistemą 1. Iš 2005 m. kvietimams skirtų ES struktūrinių fondų lėšų planuojama finansuoti per 20 projektų, skirtų švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų, profesinio orientavimo infrastruktūros plėtrai 7. Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) 8. PVM ES struktūrinių fondų paramos lėšoms ir bendrojo finansavimo lėšoms programa 9. Dalyvavimas kitose tarptautinėse programose 1. Organizuoti Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą švietimo ir mokslo srityje 1. Vykdyti pridėtinės vertės mokesčio mokėjimą 1. Plėtoti tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą 1. Iš 2005 m. kvietimams skirtų ES struktūrinių fondų lėšų planuojama finansuoti per 90 projektų, skirtų švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų žmogiškųjų išteklių plėtrai 1. Bus sumokėta pridėtinės vertės mokesčio suma, susijusi su ES finansinės paramos struktūrinių fondų programomis 1. Bus paremta 12 projektų švietimo specialistai patobulins kvalifikaciją užsienyje, perims tarptautinę patirtį 10. Specialioji švietimo plėtros programa 1. Užtikrinti veiksmingesnį švietimo įstaigų darbą įstaiga gaus pajamų už teikiamas paslaugas 4

14 S3 forma ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VYKDOMŲ PROGRAMŲ FINANSINIS PLANAS (2005-ieji metai) Programų pavadinimai Lėšos, tūkst. litų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai kitos lėšos (nurodomi šaltiniai) iš iš jų ES lėšos Etatai I. ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAS Švietimo ir mokslo ministerija 1. Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimas (Pasaulio banko paskola) Specialistų rengimas Švietimas informacinei visuomenei Švietimo kokybės vadyba (Pasaulio banko paskola) Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimas (Europos Tarybos vystymo banko paskola) Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) 7. Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) 8. PVM ES struktūrinių fondų paramos lėšoms ir bendrojo finansavimo lėšoms programa 9. Dalyvavimas kitose tarptautinėse programose Specialioji švietimo plėtros programa Iš asignavimų valdytojo programoms

15 MOKSLO IR STUDIJŲ SISTEMOS BENDRŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS (Programos pavadinimas) PROGRAMOS APRAŠYMAS Biudžetiniai metai 2005-ieji Asignavimų valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija Kodas b forma Programos Programos parengimo argumentai: Programa įgyvendina strateginį tikslą Plėtoti šalies mokslo ir studijų sistemą bei jos tarptautinius ryšius. Ji yra tęstinė, vykdoma (su pakeitimais) nuo 2000 m. Šalies mokslo ir studijų sistemos veikla yra negalima be jos bendrųjų (atskirų mokslo ir studijų institucijų kompetencijai nepriskirtų) funkcionavimo klausimų sprendimo. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą pagrindiniu iššūkiu tapo šalies mokslo ir studijų sistemos integracijos į europines aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdves užtikrinimas. Tokia integracija yra praktiškai neįmanoma be darniai veikiančių mokslo ir studijų infrastruktūros įstaigų, mokslininkų, dėstytojų ir studentų mobilumo rėmimo, plataus pažangių informacinių technologijų naudojimo. Taip pat būtina skatinti mokslininkus ir studentus didinti mokslo ir studijų sistemos veiklos veiksmingumą, operatyviai spręsti sistemai iškylančias problemas. Vyriausybės prioritetas (-ai) Užtikrinti švietimo, mokslo, nacionalinės kultūros ir sveikatinimo plėtrą; Plėtoti informacinę ir žinių visuomenę. Programos tikslo pavadinimas: Kodas 01 Sudaryti sąlygas mokslo ir studijų sistemos funkcionavimui Kodas Uždaviniai: 1. Tenkinti mokslo ir studijų sistemos bendruosius poreikius. 2. Diegti informacines technologijas mokslo ir studijų srityje. Pagrindinės priemonės: užtikrinti Studijų kokybės vertinimo centro veiklą; užtikrinti Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros veiklą; užtikrinti projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, rengimą pagal tiesioginio finansavimo procedūrą; užtikrinti augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo programos Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai vykdymą; remti Lietuvos mokslo leidinių leidybą ir mokslo populiarinimą bei užtikrinti informacijos apie mokslo ir studijų sistemą sklaidą; remti tarptautinį bendradarbiavimą mokslo ir studijų srityje; užtikrinti valstybės stipendijų mokėjimą; užtikrinti Lietuvos mokslo premijų mokėjimą; užtikrinti Lietuvos dalyvavimą ES 6-ojoje bendrojoje programoje; užtikrinti mokslininkų miestelio energetinio bloko ir inžinerinių tinklų

16 funkcionavimą; remti aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybą ir skatinti geriausių aukštojo mokslo vadovėlių autorius; užtikrinti informaciją apie šalies mokslo potencialo kaupimą ir apibendrinimą; užtikrinti mokslinės literatūros duomenų bazių prieinamumą Lietuvos mokslo ir studijų sistemos institucijoms; užtikrinti aukštųjų mokyklų ES Erasmus programos vykdymą; skatinti jaunimo mokslinės, kūrybinės bei sportinės veiklos iniciatyvą; užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą; skatinti specialistų rengimo darbui žinių ekonomikos sąlygomis tobulinimą; užtikrinti mokslo ir studijų srities parodų bei mugių organizavimą ir dalyvavimą jose; vykdyti m. mokslo ir studijų įstaigų renovavimo, rekonstravimo programą; atnaujinti valstybės mokslinių tyrimų įstaigų mokslinę aparatūrą; užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET veiklą ir projekto LITNET GEANT vykdymą; vykdyti programą Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMIS). Pagrindiniai produkto vertinimai kriterijai: infrastruktūros įstaigų skaičius; pasirašytų ir Lietuvos vykdomų ES bendrosios programos projektų skaičius; EK skirtos lėšos Lietuvos vykdomiems ES bendrosios programos projektams (mln. eurų); Lietuvos studentų, dėstytojų, dalyvaujančių programose pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, skaičius; užsienio studentų, dėstytojų, atvykstančių į Lietuvą pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, skaičius; mokslinės literatūros duomenų bazių, prieinamų Lietuvos mokslininkams, skaičius; finansuotų bendrųjų vadovėlių skaičius (egz.); finansuotų periodinių mokslo leidinių skaičius; organizuotų mokslo ir studijų srities parodų ir mugių skaičius; mokslininkų, gaunančių Valstybės stipendiją, skaičius; Lietuvos mokslo premijų skaičius; Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų skaičius; studijų krypčių reglamentų ir jų projektų skaičius; kompiuterių klasių ir studijų nuotolinio mokymo centruose skaičius; mokslo ir studijų sistemos institucijų bibliotekų, sujungtų į vientisą informacijos sistemą, skaičius; LITNET tarptautinio ryšio kanalo laidumas, megabitai per sekundę (Mbps). Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Lietuvos vykdomiems ES bendrosios programos projektams EK skirs 10 mln. eurų Lietuvos mokslininkams bus prieinamos 6 mokslinės literatūros duomenų bazės mokslininkai gaus 35 valstybines stipendijas, 16 Lietuvos mokslo premijų, studentai gaus 6 vardines Lietuvos Respublikos Prezidento stipendijas bus sudarytos sąlygos šalies mokslininkams, dėstytojams ir studentams dalyvauti ES mokslo bei studijų programose LITNET o ryšio kanalų laidumas padidės iki 1200 megabitų per sekundę 65 mokslo ir studijų sistemos institucijų bibliotekos bus sujungtos į vieną informacijos sistemą

17 Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai Asignavi mai iesiems metams Asignavimai biudžetiniams 2005-iesiems metams bazinis pakeitimai iš biudže /naujas tas Projektas iesiems metams (tūkst. litų) Projektas iesiems metams 1. Iš asignavimų išlaidoms iš jų darbo turtui įsigyti Finansavimo šaltiniai: 2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas: iš jo: bendrojo finansavimo lėšos ES lėšos kitos specialiųjų programų lėšos 2.2. Kiti šaltiniai (Europos Tarybos vystymo banko paskola) Etatų skaičius programai Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: nėra Susiję įstatymai ar kiti teisės aktai: Mokslo ir studijų įstatymas, Aukštojo mokslo įstatymas Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa Kita svarbi informacija Ši programa prisideda prie tarpinstitucinės programos Informacinės ir žinių visuomenės plėtra vykdymo Ministras Remigijus Motuzas Programos vadovas Ministerijos sekretorius Saulius Vengris Telefonas Data

18 Asignavimų valdytojo 1 LENTELĖ METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ KLASIFIKATORIUS Asignavimų valdytojo tikslo Programos Programos tikslo Švietimo ir mokslo ministerija (asignavimų valdytojas) 6 Požymis Uždavinio Priemonės Pavadinimas Vyriausybės prioritetas Plėtoti šalies mokslo ir studijų sistemą ir jos tarptautinius ryšius 1.5, 1.6 Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimas 1.5,1.6 Sudaryti sąlygas mokslo ir studijų sistemai funkcionuoti 1.5, 1.6 Tenkinti mokslo ir studijų sistemos bendruosius poreikius 1.5, 1.6 Užtikrinti Studijų kokybės vertinimo centro veiklą 1.5 Užtikrinti Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros veiklą 1.5 Užtikrinti projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, rengimą pagal tiesioginio finansavimo procedūrą 1.5 Užtikrinti augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo programos Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai vykdymą 1.5 Remti Lietuvos mokslo leidinių leidybą ir mokslo populiarinimą bei užtikrinti informacijos apie mokslo ir studijų sistemą sklaidą 1.5 Remti tarptautinį bendradarbiavimą mokslo ir studijų srityje Užtikrinti valstybės stipendijų mokėjimą 1.5 Tarpinstitucinė programa

19 Užtikrinti Lietuvos mokslo premijų mokėjimą Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą ES 6-ojoje bendrojoje programoje Remti mokslininkų miestelio energetinio bloko ir inžinerinių tinklų funkcionavimą Remti aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybą ir skatinti geriausių aukštojo mokslo vadovėlių autorius Užtikrinti informacijos apie šalies mokslo potencialo kaupimą ir apibendrinimą Remti mokslo ir studijų sistemos institucijas ekstremalių situacijų atvejais Užtikrinti mokslinės literatūros duomenų bazių prieinamumą Lietuvos mokslo ir studijų sistemos institucijoms 1.5, 1.6 Užtikrinti aukštųjų mokyklų ES Erasmus programos vykdymą 1.5 Skatinti jaunimo mokslinės, kūrybinės bei sportinės veiklos iniciatyvą 1.5 Užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą 1.5 Užtikrinti mokslo ir studijų parodų bei mugių organizavimą ir dalyvavimą jose 1.5 Skatinti specialistų rengimo darbui žinių ekonomikos sąlygomis tobulinimą 1.5 Informacinės ir žinių visuomenės plėtra Vykdyti m. mokslo ir studijų įstaigų renovavimo, rekonstravimo programą 1.5 Atnaujinti valstybės mokslinių tyrimų įstaigų mokslinę aparatūrą 1.5 Diegti informacines technologijas mokslo ir studijų srityje 1.6

20 Užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET veiklą ir projekto LITNET GEANT vykdymą Vykdyti programą Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMIS) 1.5, , 1.6 Informacinės ir žinių visuomenės plėtra Informacinės ir žinių visuomenės plėtra Asignavimų valdytojas

21 2 LENTELĖ METŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PREMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ Švietimo ir mokslo ministerija Kodas (asignavimų valdytojas) (tūkst. Lt) Patvirtinti 2004 m. asignavimai 2005 m. asignavimai Priimta FM Asign Pro Tik Užd Prie Funkci iš jų iš jų iš jų avimų gra slo avi mo nės išlaidoms išlaidoms išlaidoms valdyto jo mos ko das ko das nio ko tikslo das nės ko das klasifikacijos iš iš iš jų darbo turtui įsigyti iš iš iš jų darbo ,0 1075,0 1500,0 1500,0 631,7 turtui įsigyti Iš priemonei 1075,0 1075,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 631,7 0, ,0 1121,0 1465,3 1465,3 563,6 Iš priemonei 1121,0 1121,0 0,0 0,0 1465,3 1465,3 563,6 0, ,0 400,0 150,0 150,0 Iš priemonei 400,0 400,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0, ,0 700,0 700,0 700,0 Iš priemonei 700,0 700,0 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0, ,0 2415,0 2440,0 2440,0 Iš priemonei 2415,0 2415,0 0,0 0,0 2440,0 2440,0 0,0 0, ,0 3880,0 3435,0 3435,0 25,7 Iš priemonei 3880,0 3880,0 0,0 0,0 3435,0 3435,0 25,7 0, ,0 435,0 435,0 435,0 Iš priemonei 435,0 435,0 0,0 0,0 435,0 435,0 0,0 0, ,0 577,0 740,0 740,0 Iš priemonei 577,0 577,0 0,0 0,0 740,0 740,0 0,0 0, ,0 2576,0 1844,7 1844,7 Iš priemonei 2576,0 2576,0 0,0 0,0 1844,7 1844,7 0,0 0, ,0 260,0 200,0 200,0 Iš priemonei 260,0 260,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0, ,0 950,0 900,0 900,0 Iš priemonei 950,0 950,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0, ,0 390,0 405,0 405,0 Iš priemonei 390,0 390,0 0,0 0,0 405,0 405,0 0,0 0, ,0 900,0 1000,0 1000,0 Iš priemonei 900,0 900,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0, ,0 600,0 900,0 900,0 Iš priemonei 600,0 600,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0, ,0 500,0 1000,0 1000,0 Iš priemonei 500,0 500,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0, ,0 505,0 1905,0 1905,0 Iš priemonei 505,0 505,0 0,0 0,0 1905,0 1905,0 0,0 0,0 Iš iš iš jų darbo užmokes čiui turtui įsigyti

22 ,0 560,0 510,0 510,0 Iš priemonei 560,0 560,0 0,0 0,0 510,0 510,0 0,0 0, ,0 210,0 210,0 210,0 Iš priemonei 210,0 210,0 0,0 0,0 210,0 210,0 0,0 0, ,0 950,0 550,0 550,0 Iš priemonei 950,0 950,0 0,0 0,0 550,0 550,0 0,0 0, ,0 0,0 5156,0 3604,0 0,0 3604, ,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 Iš priemonei 5656,0 0,0 0,0 5656,0 3604,0 0,0 0,0 3604, ,0 0,0 2000,0 Iš priemonei 2000,0 0,0 0,0 2000,0 Iš uždaviniui 24660, ,0 0,0 5656, , ,0 1221,0 5604, , , , ,0 Iš priemonei 10800, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, ,0 8400,0 3054, , ,0 6031,0 Iš priemonei 11454,0 8400,0 0,0 3054, , ,0 0,0 6031,0 Iš uždaviniui 22254, ,0 0,0 3054, , ,0 0,0 6031,0 Iš programos tikslui 46914, ,0 0,0 8710, , ,0 1221, ,0 Iš programai 46914, ,0 0,0 8710, , ,0 1221, ,0 Iš 46914, ,0 0,0 8710, , ,0 1221, ,0 Asignavimų valdytojas

23 4 Lentelė. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ Švietimo ir mokslo ministerija Kodas (Asignavimų valdytojas) Plėtoti šalies mokslo ir studijų sistemą ir jos tarptautinius ryšius Kodas 10 (Institucijos strateginio tikslo pavadinimas) Programos, skirtos šiam strateginima tikslui įgyvendinti Institucijos strateginio tikslo Programos Programos tikslo Uždavinio Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus ųjų metų ųjų metų ųjų metų ųjų metų planas planas planas planas Infrastruktūros įstaigų skaičius Pasirašytų ir Lietuvos vykdomų ES bendrosios programos projektų skaičius EK skirtos lėšos Lietuvos vykdomiems ES bendrosios programos projektams (mln. eurų) Lietuvos studentų, dėstytojų, dalyvaujančių programose pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, skaičius Užsienio studentų, dėstytojų, atvykstančių į Lietuvą pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, skaičius Mokslinės literatūros duomenų bazių, prieinamų Lietuvos mokslininkams, skaičius Finansuotų bendrųjų vadovėlių skaičius (egz.) Finansuotų periodinių mokslo leidinių skaičius

24 Organizuotų mokslo ir studijų srities parodų ir mugių skaičius Mokslininkų, gaunančių Valstybės stipendiją, skaičius Lietuvos mokslo premijų skaičius Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų skaičius Studijų krypčių reglamentų ir jų projektų skaičius Kompiuterių klasių ir studijų nuotolinio mokymo centruose, skaičius Mokslo ir studijų sistemos institucijų bibliotekų, sujungtų į vieną informacijos sistemą, skaičius LITNET tarptautinio ryšio kanalo laidumas, megabitai per sekundę (Mbps) Asignavimų valdytojas

25 b forma SPECIALIOJI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PROGRAMA (BPD ĮGYVENDINTI) (Programos pavadinimas) PROGRAMOS APRAŠYMAS Biudžetiniai metai 2005-ieji Asignavimų valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija Kodas Programos Programos parengimo argumentai Programa atitinka Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją, kurios viena iš sudedamųjų dalių yra mokymosi visą gyvenimą infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, atitinkanti Lietuvos metų bendrojo programavimo dokumento 1.5 priemonę Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones). Ši programa yra tęstinė, programavimo laikotarpis metai. Programa kokybiškai ir kiekybiškai pagerins Lietuvos švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų materialinę bazę, užtikrins mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtrą, sudarys sąlygas žmonių išteklių plėtrai, kokybiniams pokyčiams švietimo, profesinio rengimo mokslo ir studijų srityse, užtikrins sąlygas intensyviau kurtis žinių visuomenei, skatins mokslinių tyrimų tarptautinį konkurencingumą. Vyriausybės prioritetas (-ai) Kodas Užtikrinti švietimo, mokslo, nacionalinės kultūros ir sveikatinimo plėtrą. Stiprinti Lietuvos įtaką formuojant Europos Sąjungos ekonominę politiką ir sprendimus šaliai aktualiais klausimais. Programos tikslo pavadinimas Kodas Organizuoti Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą švietimo ir mokslo srityje Uždaviniai: Padidinti švietimo ir mokslo institucijų materialinės bazės ir Europos Sąjungos standartų atitikimą. Pagrindinės priemonės: Remti švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūros plėtrą, pastatų, laboratorijų ir kitos materialinės bazės atnaujinimą, informacinių technologijų (IT) diegimą. Pagrindiniai produkto vertinimo kriterijai: Finansuojamų projektų, skirtų švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros plėtrai, bazinės įrangos atnaujinimui ir IT diegimui, skaičius. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: iš 2005 m. kvietimams skirtų ES struktūrinių fondų lėšų planuojama finansuoti per 20 projektų, skirtų švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros plėtrai Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų) Asignavimai biudžetiniams Projektas Projektas Asignavimai Ekonominės klasifikacijos 2005-iesiems metams iesiems grupės bazinis pakeitimai/ iš iesiems iesiems metams biudžetas naujas metams metams 1. Iš asignavimų išlaidoms iš jų darbo turtui įsigyti

26 2. Finansavimo šaltiniai: 2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas: iš jo: bendrojo finansavimo lėšos ES lėšos kitos specialiųjų programų lėšos 2.2. Kiti šaltiniai Etatų skaičius programai Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai Susiję įstatymai ar kiti teisės aktai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Aukštojo mokslo įstatymas, Mokslo ir studijų įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas. Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa Kita svarbi informacija Ši programa susijusi su Lietuvos metų bendruoju programavimo dokumentu, Valstybinės Švietimo strategijos m. nuostatomis, Mokymosi visą gyvenimą memorandumu, Pasaulio banko studija Lietuva. Siekiant žinių ekonomikos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo, Aukštųjų technologijų plėtros programa, Ilgalaike mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija, Lietuvos mokslo ir technologijų Baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programa, Inovacijų versle programa, Nacionaline darnaus vystymosi strategija, Profesinio orientavimo strategija. Ministras Remigijus Motuzas Programos vadovas ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis Telefonai , Data

27 1 LENTELĖ ųjų METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ KLASIFIKATORIUS Asignavimų valdytojo Asignavimų valdytojo tikslo Programos Programos tikslo Uždavinio ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA (Asignavimų valdytojas) Priemonės Pavadinimas Vyriausybės prioritetas Užtikrinti aukštą švietimo kokybę ir veiksmingumą 1.1, Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) Organizuoti Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą švietimo ir mokslo srityje Padidinti švietimo ir mokslo institucijų materialinės bazės ir Europos Sąjungos standartų atitikimą Remti švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūros plėtrą, pastatų, laboratorijų ir kitos materialinės bazės atnaujinimą, informacinių technologijų (IT) diegimą 1.1, , , , 1.5 Požymis Tarpinstitucinė programa Asignavimų valdytojas

28 Asigna -vimų valdyto jo tikslo 2 LENTELĖ ųjų METŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Programos Programos tikslo Uždavinio Priemo -nės Funkcinės klasifikaci-jos ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA Kodas (Asignavimų valdytojas) (tūkst. litų) Patvirtinti 2004-ųjų metų asignavimai 2005-ųjų metų asignavimai Priimta Finansų ministerijos iš iš iš jų iš jų iš jų išlaidoms išlaidoms išlaidoms iš jų darbo turtui įsigyti iš iš iš jų darbo turtui įsigyti Iš priemonei Iš uždaviniui Iš programos tikslui Iš programai iš iš iš jų darbo turtui įsigyti Iš Asignavimų valdytojas

29 4 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA Kodas (asignavimų valdytojas) Užtikrinti aukštą švietimo kokybę ir veiksmingumą Kodas 08 (institucijos strateginio tikslo pavadinimas) Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) Institucijo s strateginio tikslo Programos Programos tikslo Uždavinio Vertinimo kriterijus Iš ES struktūrinių fondų lėšų planuojamų finansuoti projektų, skirtų švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros plėtrai, bazinės įrangos atnaujinimui ir IT diegimui, skaičius Vertinimo kriterijaus 2004 metų planas 2005-ųjų metų planas ųjų metų planas ųjų metų planas Asignavimų valdytojas

30 SPECIALIOJI EUROPOS SOCIALINIO FONDO PROGRAMA (BPD ĮGYVENDINTI) (Programos pavadinimas) PROGRAMOS APRAŠYMAS Biudžetiniai metai 2005-ieji Asignavimų valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija Kodas b forma Programos Programos parengimo argumentai Programa atitinka Lietuvos metų bendrojo programavimo dokumento priemones Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas bei Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kurių bendrasis tikslas yra švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų sektoriaus plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas bei mokslo ir kitų tyrėjų gebėjimo įgyti ir pritaikyti tarptautinio lygio mokslines žinias, reikalingas verslui ir pramonei, skatinimas, taip užtikrinant nacionalinės ekonomikos konkurencingumą. Ši programa yra tęstinė, programavimo laikotarpis metai. Programa pagerins Lietuvos švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų sistemos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrins mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtrą, žmogiškųjų išteklių kokybės augimą moksliniuose tyrimuose ir inovacijose, taip sąlygojant ryškius kokybinius pokyčius švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų srityse, užtikrinant sąlygas intensyviau kurtis žinių visuomenei. Vyriausybės prioritetas (-ai) Užtikrinti švietimo, mokslo, nacionalinės kultūros ir sveikatinimo plėtrą. Stiprinti Lietuvos įtaką formuojant Europos Sąjungos ekonominę politiką ir sprendimus šaliai aktualiais klausimais. Kodas Kodas Programos tikslo pavadinimas 01 Organizuoti Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą švietimo ir mokslo srityje Uždaviniai: Kokybiškai ir veiksmingai plėtoti žmogiškuosius išteklius. Pagrindinės priemonės: 1. Remti mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo projektus. 2. Remti žmogiškųjų išteklių kokybės moksliniuose tyrimuose ir inovacijose gerinimo projektus. Pagrindiniai produkto vertinimo kriterijai: Finansuojamų projektų, skirtų švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų žmogiškųjų išteklių plėtrai, skaičius. Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: iš 2005 m. kvietimams skirtų ES struktūrinių fondų lėšų planuojama finansuoti per 90 projektų, skirtų švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų žmogiškųjų išteklių plėtrai Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai Asignavimai biudžetiniams Asignavimai Ekonominės klasifikacijos 2005-iesiems metams 2004-iesiems grupės bazinis pakeitimai/ iš metams biudžetas naujas 1. Iš asignavimų išlaidoms iš jų darbo turtui įsigyti Finansavimo šaltiniai: Projektas iesiems metams (tūkst. litų) Projektas iesiems metams

31 2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas: iš jo: bendrojo finansavimo lėšos ES lėšos kitos specialiųjų programų lėšos 2.2. Kiti šaltiniai Etatų skaičius programai Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai Susiję įstatymai ar kiti teisės aktai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Aukštojo mokslo įstatymas, Mokslo ir studijų įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas. Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa Kita svarbi informacija Ši programa susijusi su Lietuvos metų bendruoju programavimo dokumentu, Valstybinės švietimo strategijos m. nuostatomis, Pasaulio banko studija Lietuva. Siekiant žinių ekonomikos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo, Aukštųjų technologijų plėtros programa, Ilgalaike mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija, Lietuvos mokslo ir technologijų Baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 911 Dėl Inovacijų versle programos, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK 433/A1-83 Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo, Profesinio orientavimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. ISAK 1635/A1 180, Informacinės technologijos mokslui ir studijoms m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. ISAK 115, bei Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. ISAK 835. Ministras Remigijus Motuzas Programos vadovas ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis Telefonai , Data

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. KOVO

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc

Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc . KAUNO KOLEGIJOS VEIKLOS ALYTAUS VERTINIMO KOLEGIJOS IŠVADOS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA Pastabos: Pastabos: Vertinimas organizuotas Profesinio mokymo metodikos centro vadovaujantis LR švietimo ir mokslo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau