Microsoft Word - Logistas_ekspeditorius_M _M _T _2018

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Logistas_ekspeditorius_M _M _T _2018"

Transkriptas

1 LOGISTO EKSPEDITORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA (Programos pavadinimas) Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M , M programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų T programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų Kvalifikacijos pavadinimas logistas ekspeditorius Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) IV Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje M , T vidurinis išsilavinimas profesinei patirčiai (jei taikomi) nėra Transporto ir saugojimo paslaugų sektorinio profesinio komiteto sprendimas: aprobuoti logisto ekspeditoriaus modulinę profesinio mokymo programą. Sprendimą įteisinančio posėdžio, įvykusio 2015 m. kovo 25 d., protokolo Nr. ST2-5. Transporto ir saugojimo paslaugų sektorinio profesinio komiteto sprendimas: pritarti pasirenkamajam moduliui Verslo modeliavimas ir organizavimas. Sprendimą įteisinančio posėdžio, įvykusio 2017 m. birželio 30 d., protokolo Nr. ST2-6. Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V ).

2 1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS Programos paskirtis. Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam logistui ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą. Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybinių įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose. Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu. Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga bei ryšio ir komunikacijos priemonėmis. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. 2

3 Valstybinis kodas Modulio pavadinimas LTKS lygis Apimtis mokymosi kreditais 2. PROGRAMOS PARAMETRAI Kompetencijos 3 Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas) Įvadas į profesiją IV 1 Pažinti profesiją. Išmanyti logisto ekspeditoriaus profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje. Suprasti logisto ekspeditoriaus profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas ir uždavinius. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir / ar savaiminiu būdu įgytus logisto ekspeditoriaus kvalifikacijai būdingus gebėjimus. Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai) Saugus elgesys ekstremaliose situacijose Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas IV 1 Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose. Išmanyti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus. Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus. IV 1 Reguliuoti fizinį aktyvumą. Išmanyti fizinio aktyvumo formas. Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą. Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo specifiką Darbuotojų sauga ir sveikata IV 2 Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) Informacinės transporto sistemos Vežėjo ir transporto parinkimas IV 5 Naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas; logistinės informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas; biuro techniką. IV 10 Parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais. Paaiškinti darbų saugos reikalavimus dirbant kompiuteriu. Pildyti dokumentaciją kompiuteriu. Ieškoti informacijos internete. Naudotis navigacijos ir ryšio priemonėmis. Naudotis biuro technika. Naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis. Orientuotis pagal žemėlapius. Apibūdinti transporto sistemos paskirtį ir jos sudėtines dalis. Paaiškinti vežėjo parinkimo kriterijus. Paaiškinti krovinių vežimo technologiją kelių transportu. Apibūdinti unimodalinių, multimodalinių, intermodalinių vežimų

4 Krovinio ruošimas gabenimui IV 5 Įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką Ekspedicija. IV 5 Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą Muitinės procedūros. Draudimas IV 5 Organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras muitinėje. esmę. Palyginti krovinių automobilius pagal tipus ir jų pritaikymą krovinių gabenimui. Palyginti automobilių, geležinkelių, vandens, oro transporto priemonių privalumus ir trūkumus. Naudotis transporto kontrolės programomis. Apibūdinti krovinių sampratą ir klasifikavimą. Paaiškinti krovinių laikymo sąlygas. Apibūdinti krovinių laikymo bei saugojimo vietos paskirtį. Atpažinti transportinį krovinių ženklinimą pagal taros, pakuočių rūšis. Demonstruoti siuntų pakavimo, atpažinimo, krovinių svėrimo žinias praktikoje. Suplanuoti transporto priemonės pakrovimą laikantis krovinių saugos ir tvirtinimo taisyklių ir sukuriant maksimalią naudą. Išskirti sustambintų krovinių vienetų privalumus bei jų paruošimo būdus. Dirbti su krovinių valdymo programa. Organizuoti krovinio gabenimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisiniais reikalavimais transporto verslui. Paaiškinti ekspedijavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo sąlygas. Parinkti tinkamą transportą ir optimalų krovinių gabenimo maršrutą. Apskaičiuoti bendrą krovinio gabenimo laiką, kuro sąnaudas ir maršruto pelną. Sudaryti ekspedicinį užsakymą bei vežimo sutartį. Apibūdinti krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdus, krovos įrangą ir jos naudojimą. Išvardinti ir apibūdinti pagrindines muitinės funkcijas. Apibūdinti krovinių pateikimo muitiniam patikrinimui tvarką. Apibūdinti prekių gabenimo procedūras ES teritorijoje bei tarp ES ir trečiųjų šalių. Apibūdinti muitinio tranzito procedūras. Apibūdinti laikino įvežimo / išvežimo procedūras. 4

5 Transporto teisės pagrindai Ypatingų krovinių transportavimas Krovinių vežimo dokumentacija IV 5 Vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą reglamentuojančius dokumentus. IV 5 Gabenti pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius. IV 5 Rengti krovinių vežimo dokumentaciją. Apibūdinti laikino įvežimo / išvežimo perdirbimo ir muitinio sandėliavimo procedūras. Paaiškinti supaprastinto deklaravimo procedūrą. Užpildyti deklaraciją. Organizuoti krovinių, transporto bei vairuotojo draudimus. Apžvelgti vairuotojų teises ir pareigas, susietas su kelių transportu. Apibūdinti darbo organizavimą, komercinės ir finansinės veiklos netinkamų veiksmų pasekmes. Apibendrinti nusikalstamumo, nelegalių migrantų gabenimo ir kontrabandinių prekių vežimo užkirtimą, prevencines priemones, pasekmes vairuotojui ir vežėjui. Apibrėžti atsakomybės ribas už tachografo nenaudojimą ar jo rodmenų klastojimą. Paaiškinti riziką, kurią gali sukelti netinkamas transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas. Aptarti vairuotojo ir vežėjo atsakomybę už muitinės nustatytų reikalavimų nevykdymą. Apžvelgti Europos šalių sutartį dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu (ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Išvardyti pavojingų krovinių klases. Apibendrinti transporto priemonių tipus, naudojamus pavojingų krovinių gabenimui. Išvardyti specialių transporto priemonių naudojamų greitai gendančių maisto produktų gabenimui tipus. Paaiškinti didelių gabaritų ir sunkiasvorių krovinių gabenimo sąlygas, priemones, ženklinimo taisykles. Išvardyti teisės aktus, nustatančius vairuotojų darbo ir poilsio režimą. Paaiškinti INCOTERMS 2010 sąlygas. Naudotis tachografu. Organizuoti krovinio gabenimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisiniais reikalavimais transporto verslui. 5

6 Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai) Asmeninis pardavimas IV 5 Naudoti asmeninio pardavimo techniką Krovinių sandėliavimas IV 5 Priimti, sandėliuoti, išduoti ir apskaityti prekes Gamybos procesai IV 5 Planuoti ir vykdyti materialiųjų srautų judėjimo srautą gamybos procese Apibrėžti greitai gendančių prekių vežimo sąlygas. Apibūdinti laikino įvežimo / išvežimo procedūras. Apibūdinti prekių gabenimo procedūras ES teritorijoje bei tarp ES ir trečiųjų šalių. Organizuoti krovinių, transporto bei vairuotojo draudimus. Užpildyti tarptautinių krovinių gabenimo dokumentą - CMR važtaraštį. Užpildyti TIR knygelę. Užpildyti deklaraciją. Paaiškinti potencialių klientų paieškos ir kontakto užmezgimo ypatumus. Paaiškinti kliento poreikių nustatymo svarbą. Paaiškinti prieštaravimų įveikimo esmę. Paaiškinti sandorio pabaigos būdus. Apžvelgti klientų aptarnavimą po pardavimo. Pristatyti siūlomas paslaugas valstybine ir užsienio kalba. Apibūdinti sandėlį bei jame atliekamus darbus ir atsakomybes. Paaiškinti prekių išdėstymo bei laikymo ypatumus. Demonstruoti sandėlio įrenginiais naudojimo įgūdžius. Pademonstruoti prekių ir produkcijos priėmimą sandėlyje. Pademonstruoti prekių ir produkcijos paruošimo išdavimui įgūdžius. Vykdyti sandėlių prekių apskaitos vedimą ir kontrolę panaudojant IT. Apibūdinti gamybinio proceso esmę, organizavimą erdvėje bei laike. Apibūdinti medžiagų savybes. Saugiai ir kokybiškai valdyti produkcijos judėjimą gamyboje pasinaudojant gamybos valdymo sistema. Skaityti brėžinius. Naudotis matavimo įrankiais, įranga. Saugiai perkelti krovinius naudojantis elektrinių krautuvu, vežimėliu. 6

7 Verslo modeliavimas ir organizavimas Krovinių vežimo geležinkelio transportu organizavimas IV 5 Planuoti, organizuoti ir vykdyti įmonės darbo procesus IV 5 Įvertinti krovinį ir parinkti krovinio vežimo geležinkelio transportu priemones. Parengti krovinio vežimo geležinkelio transportu dokumentaciją Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) Įvadas į darbo rinką IV 5 Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje. Saugiai kabinti krovinius. Pildyti įmonės darbuotojų dokumentus, formuoti asmens bylas, organizuoti personalo dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus. Bendrauti su verslo partneriais, tiekėjais, įmonės darbuotojais valstybine ir užsienio kalbomis. Organizuoti ir vykdyti ūkinių operacijų apskaitos procesus, apibendrinti, analizuoti ūkinių operacijų apskaitos duomenis ir parengti metines ataskaitas. Vykdyti darbuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaitą. Sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutartis su partneriais iš Lietuvos ir užsienio bei organizuoti įmonės aprūpinimą reikalingomis prekėmis, paslaugomis ir atsargomis. Sudaryti paslaugų rinkinį klientui, įvertinus jo poreikius. Organizuoti prekių ar paslaugų pardavimo procesą. Reklamuoti įmonę, jos prekes ar paslaugas. Apibendrinti ir įvertinti įmonės veiklos pokyčius. Išmanyti krovinių vežimo geležinkelio transportu priemones. Paruošti krovinį vežimui geležinkelio transportu pagal nustatytus reikalavimus. Įforminti važtos dokumentus. Sudaryti krovinio vežimo sutartį. Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 7

8 Valstybinis kodas 3. REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA Modulio pavadinimas LTKS lygis Apimtis mokymosi kreditais Įvadas į profesiją IV 1 Netaikoma Darbuotojų sauga ir IV 2 Netaikoma. sveikata Informacinės IV 5 Netaikoma. transporto sistemos Vežėjo ir transporto IV 10 Netaikoma. parinkimas Krovinio ruošimas IV 5 Netaikoma. gabenimui Ekspedicija. IV 5 Netaikoma Muitinės procedūros. Draudimas. IV 5 Netaikoma. Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai (jei taikoma) Transporto teisės IV 5 Netaikoma. pagrindai Ypatingų krovinių IV 5 Netaikoma. transportavimas Krovinių vežimo dokumentacija IV 5 Netaikoma Įvadas į darbo rinką IV 5 Baigti visi privalomieji logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai. 8

9 4. PROGRAMOS STRUKTŪRA, VYKDANT PIRMINĮ IR TĘSTINĮ PROFESINĮ MOKYMĄ Kvalifikacija logistas ekspeditorius, LTKS lygis IV Programos, skirtos pirminiam profesiniam Programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui, struktūra mokymui, struktūra Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas) Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų) Įvadas į profesiją, 1 mokymosi kreditas Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai) Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų) Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 mokymosi kreditas Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) Informacinės transporto sistemos, 5 mokymosi kreditai Vežėjo ir transporto parinkimas, 10 mokymosi kreditų Krovinio ruošimas gabenimui, 5 mokymosi kreditai Ekspedicija, 5 mokymosi kreditai Muitinės procedūros. Draudimas, 5 mokymosi kreditai Transporto teisės pagrindai, 5 mokymosi kreditai Ypatingų krovinių transportavimas, 5 mokymosi kreditai Krovinių vežimo dokumentacija, 5 mokymosi kreditai Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai) Asmeninis pardavimas, 5 mokymosi kreditai. Krovinių sandėliavimas, 5 mokymosi kreditai. Gamybos procesai, 5 mokymosi kreditai. Verslo modeliavimas ir organizavimas, 5 mokymosi kreditai. Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) Informacinės transporto sistemos, 5 mokymosi kreditai Vežėjo ir transporto parinkimas, 10 mokymosi kreditų Krovinio ruošimas gabenimui, 5 mokymosi kreditai Ekspedicija, 5 mokymosi kreditai Muitinės procedūros. Draudimas, 5 mokymosi kreditai Transporto teisės pagrindai, 5 mokymosi kreditai Ypatingų krovinių transportavimas, 5 mokymosi kreditai Krovinių vežimo dokumentacija, 5 mokymosi kreditai Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų) Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai Pastabos Vykdant pirminį profesinį mokymą asmeniui, jaunesniam nei 16 metų ir neturinčiam pagrindinio išsilavinimo, turi būti sudaromos sąlygos mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (jei taikoma). Vykdant pirminį profesinį mokymą asmeniui turi būti sudaromos sąlygos mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (jei taikoma). Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Tęstinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, įgiję andragogikos žinių ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą arba turintys neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirties. Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs civilinės saugos mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą mokymo programą ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą. 9

10 Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 Dėl Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą vedantis mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą. 10

11 5. PROGRAMOS MODULIŲ APRAŠAI 5.1. ĮVADINIS MODULIS Modulio pavadinimas - Įvadas į profesiją Valstybinis kodas Modulio LTKS lygis IV Apimtis mokymosi 1 kreditais Kompetencijos Pažinti profesiją. Modulio mokymosi Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatai mokymosi rezultatams pasiekti Kognityviniai mokymosi rezultatai: 1. Išmanyti logisto ekspeditoriaus 1. Logisto ekspeditoriaus profesija, jos specifika profesiją ir jos ir galimybės darbo rinkoje. teikiamas galimybes darbo rinkoje. 1. Po ekskursijos į logistikos įmonę parašyti refleksiją, kurioje būtų apibūdinta: 1) Logisto ekspeditoriaus darbo specifika logistikos įmonėje; 2) Logisto ekspeditoriaus profesijos samprata; 3) Logisto ekspeditoriaus reikalingos asmenybės savybės. 2. Po ekskursijos į terminalą parašyti refleksiją, kurioje būtų apibūdinta: 1) Logisto ekspeditoriaus darbo specifika terminale; 2) logistui ekspeditoriui reikalingos asmeninės savybės; 3. Parašyti esė tema Kodėl aš renkuosi Logisto 2. Suprasti logisto ekspeditoriaus profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas ir uždavinius. Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Demonstruoti jau turimus, neformaliu ir/ar savaiminiu būdu įgytus, logisto ekspeditoriaus kvalifikacijai būdingus gebėjimus. ekspeditoriaus profesiją?. 1. Logisto ekspeditoriaus profesinės veiklos procesai ir funkcijos/uždaviniai. 1. Aprašyti atskirus logisto ekspeditoriaus veiklos procesus ir funkcijas/uždavinius, kuriuos logistas ekspeditorius atlieka skirtingose darbo vietose. 1. Neformaliu ir/ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų demonstravimas. 1. Pristatyti siūlomas paslaugas valstybine ir užsienio kalba. 2. Pildyti kompiuteriu dokumentaciją pagal dokumentų rengimo taisykles, informacijos paieška internete. 4. Naudotis navigacijos ir ryšio priemonėmis, biuro technika. 5. Nustatyti krovinių tūrius ir svorius. Organizuoti krovinių pakrovimą ir iškrovimą. Naudotis sandėliavimo įrenginiais. 6. Suregistruoti krovinius, naudojantis Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai Apibūdinta logisto ekspeditoriaus profesija. Išvardintos ir paaiškintos logisto ekspeditoriaus profesijos teikiamos galimybės darbo pasaulyje. Apibūdinta logisto ekspeditoriaus veikla. Išskirti veiklos procesai, įvardintos logisto ekspeditoriaus funkcijos. Pademonstruoti jau turimi, neformaliu ir/ar savaiminiu būdu įgyti, logisto ekspeditoriaus kvalifikacijai būdingi gebėjimai. 11

12 Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams teorinio ir praktinio mokymo vietai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) kompiuterinėmis programomis. Užpildyti pirminius dokumentus ir apskaitos registrus. 7. Palyginti krovinių automobilius pagal tipus ir jų pritaikymą krovinių gabenimui. 8. Palyginti automobilių, geležinkelių, vandens, oro transporto priemonių privalumus ir trūkumus. 9. Atpažinti transportinį krovinių ženklinimą, pagal taros, pakuočių rūšis. 10. Atpažinti pavojingus krovinius bei juos žyminčius ženklus. 11. Demonstruoti siuntų pakavimo, krovinių svėrimo, tvirtinimo žinias praktikoje. 12. Suteikti informaciją bei pasiteirauti kasdieninio bendravimo tematika. 13. Suteikti informaciją apie eismo kryptį, automobilį, techninio aptarnavimo poreikį. 14. Suteikti informaciją apie krovinio gabenimą. 15. Pildyti krovinio vežimo dokumentaciją užsienio kalba. 16. Parinkti tinkamą transportą ir optimalų krovinių gabenimo maršrutą. 17. Apskaičiuoti bendrą krovinio gabenimo laiką, kuro sąnaudas ir maršruto pelną. 18. Sudaryti ekspedicinį užsakymą bei vežimo sutartį. 19. Apibūdinti krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdus, krovos įrangą ir jos naudojimą. 20. Organizuoti krovinių, transporto bei vairuotojo draudimus. 21. Užpildyti tarptautinių krovinių gabenimo dokumentus - CMR važtaraštį, TIR knygelę, eksporto/importo/tranzito deklaracijas. Siūlomas įvadinio modulio įvertinimas įskaityta (neįskaityta). Mokymo(si) medžiaga: Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa Testas turimiems gebėjimams vertinti, praktinės užduotys Mokymo(si) priemonės: Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti. Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) turintis logisto ekspeditoriaus ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų logistikos profesinės veiklos patirtį. 12

13 5.2. KVALIFIKACIJĄ SUDARANČIOMS KOMPETENCIJOMS ĮGYTI SKIRTI MODULIAI Privalomieji moduliai Modulio pavadinimas - Informacinės transporto sistemos Valstybinis kodas Modulio LTKS lygis IV Apimtis mokymosi 5 kreditais Kompetencijos Naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas, logistines informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas, biuro techniką. Modulio mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys, reikalingas mokymosi rezultatams pasiekti Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai Kognityviniai mokymosi rezultatai: 1. Paaiškinti darbų saugos reikalavimus dirbant kompiuteriu. 1. Ergonomika. 2. Darbo aplinka. 3. Darbo aplinkos paruošimas. 4. Sveikatos sutrikimai. 5. Darbo poza. 6. Darbo ir poilsio režimas. 1. Dokumentų pildymas kompiuteriu. Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Pildyti dokumentaciją 1. Dokumentų ir teksto apdorojimo kompiuteriu. programinė įranga. 2. Dokumentų rengimo taisyklės. 3. Krovinių vežimo dokumentacija. 1. Dokumentų pildymas kompiuteriu. 2. Ieškoti informacijos internete. 3. Naudotis navigacijos ir ryšio priemonėmis. 1. Interneto naršyklės. 2. Paieškos sistemos. 3. Duomenų bazės, biržos (CARGO.Lt, EUROTRANS ir kt.). 1. Naudojimas interneto naršyklėmis. 2. Ieškoti informaciją internete naudojantis paieškos sistemomis. 3. Ieškoti informaciją viešomis duomenų bazėmis. 1. Navigacinės ir palydovinės sistemos. 2. Radio stotelės. 3. Fiksuoto ryšio telefonai. 4. Mobilieji telefonai. 5. Išmanieji telefonai. Paaiškintas darbo aplinkos poveikis saugiam darbui. Paaiškintas darbo aplinkos poveikis saugiam darbui, jos paruošimas. Paaiškintas darbo aplinkos poveikis saugiam darbui, jos paruošimas bei darbo ir poilsio režimas. Pagal pateiktą pavyzdį kompiuteriu parengti dokumentai. Savarankiškai, pagal reikalavimus užpildyti dokumentai kompiuteriu. Savarankiškai, pagal reikalavimus užpildyti dokumentai kompiuteriu, paaiškinti dokumentų rekvizitai. Surasta reikiama informacija internete. Surasta reikiama informacija internete, išvardintos interneto naršyklės, paieškos sistemos. Surasta reikiama informacija internete, išvardintos interneto naršyklės, paieškos sistemos ir duomenų bazės. Pasinaudota ryšio priemonėmis. Pasinaudota navigacijos ir ryšio priemonėmis. Pasinaudota navigacijos ir ryšio 13

14 4. Naudotis biuro technika. 5. Naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis. 6. Orientuotis pagal žemėlapius. mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams 1. Navigacinių / palydovinių sistemų naudojimas. 2. Mobiliųjų telefonų naudojimas. 1. Spausdintuvai. 2. Skaitytuvai. 3. Fakso aparatai. 4. Kopijavimo aparatai. 5. Daugiafunkciniai įrenginiai. 6. Dokumentų naikinimo įrenginiai. 7. Multimedija projektoriai. 8. Fotoaparatai. 1. Dokumentų spausdinimas. 2. Dokumentų nuskaitymas. 3. Dokumentų perdavimas faksimiliniu ryšiu. 4. Dokumentų kopijavimas. 5. Multimedijos, projektoriaus naudojimas. 6. Fotoaparato naudojimas. 1. El. paštas. 2. Skype. 3. ICQ. 4. Socialiniai tinklai. 5. Debesų kompiuteriai - duomenų saugojimo ir sinchronizavimo tarnybos. 1. El. laiškų siuntimas. 2. Bendravimas Skype ir ICQ programų pagalba. 3. Komunikacija soc. tinkluose. 4. Duomenų saugojimas, bendrinimas debesų kompiuteriuose. 1. Kelių žemėlapiai internete. 2. Kelių žemėlapiai. 3. Atlasai. 1. Nurodytų vietų paieška kelių žemėlapiuose internete. 2. Nurodytų vietų paieška kelių žemėlapiuose, atlasuose. 3. Maršruto tarp nurodytų vietų parinkimas. priemonėmis, paaiškintos išmaniųjų telefonų galimybės. Apspausdintas dokumentas, pasinaudota kopijavimo aparatu. Apspausdintas dokumentas, pasinaudota kopijavimo aparatu, skaitytuvu. Apspausdintas dokumentas, pasinaudota kopijavimo aparatu, skaitytuvu bei multimedija, projektoriumi. Išsiųstas el. laiškas, pasinaudota Skype/ICQ programa. Išsiųstas el. laiškas, pasinaudota Skype/ICQ programa, soc. tinklais. Išsiųstas el. laiškas, pasinaudota Skype/ICQ programa, soc. tinklais, išsaugoti, bendrinami dokumentai debesų kompiuteriuose. Rastos nurodytos vietos žemėlapyje. Rastos nurodytos vietos žemėlapyje, parinktas optimalus krovinio vežimo maršrutas. Rastos nurodytos vietos žemėlapyje, parinktas optimalus krovinio vežimo maršrutas, argumentuoti maršruto pasirinkimo kriterijai. Mokymo(si) medžiaga: Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa Vadovėliai, teisės aktai ir kita mokomoji medžiaga Navigacijos, ryšio priemonių, biuro technikos vartotojo vadovai Žemėlapiai, atlasai Krovinių vežimo dokumentai Mokymo(si) priemonės: 14

15 teorinio ir praktinio mokymo vietai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti. Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, spausdintuvu, skaitytuvu, fakso aparatu, kopijavimo aparatu, multimedija projektoriumi, navigacinėmis/palydovinėmis sistemomis, telefonais: fiksuoto ryšio, mobiliaisiais, išmaniaisiais) mokymo(si) medžiagai pateikti. Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą pagal šios mokymo programos turinį ir turintis pedagoginį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų pažymėjimą. Modulio pavadinimas - Vežėjo ir transporto parinkimas Valstybinis kodas Modulio LTKS lygis IV Apimtis mokymosi 10 kreditais Kompetencijos Parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais. Modulio mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys, reikalingas mokymosi rezultatams pasiekti Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai Kognityviniai mokymosi rezultatai: 1. Apibūdinti transporto sistemos paskirtį ir jos sudėtines dalis. 2. Paaiškinti vežėjo parinkimo kriterijus. 1. Transporto sistemos samprata. 2. Transporto sistemos paskirtis ir vaidmuo. 3. Transportas ir jo produkcija. 4. Transporto priemonių klasifikacijos. 5. Transporto sistemos funkciniai ir fiziniai komponentai 1. Palyginti įvairias transporto priemones. 1. Transporto paslaugos pasirinkimo pagrindiniai kriterijai. 2. Transportavimo kaina. 3. Pristatymo laikas. 4. Vežėjo patikimumas. Galimybės ir pasiekiamumas. 5. Transportavimo saugumas. 6. Krovinių vežimas už atlygį arba savo sąskaita. Parinkti vežėją pagal pagrindinius kriterijus. 15 Išvardinti transporto sistemos elementai. Apibūdinta transporto sistemos paskirtis bei jos sudėtinės dalys. Nurodyta transporto sistemos paskirtis bei jos sudėtinės dalys bei paaiškintos Lietuvos transporto sistemos vystymo gairės. Išvardinti vežėjo parinkimo kriterijai. Paaiškinti pagrindiniai vežėjo parinkimo kriterijai. Paaiškinti transporto paslaugos pasirinkimo kriterijai, parinktas vežėjas. 3. Paaiškinti krovinių

16 vežimo technologiją kelių transportu. 4. Apibūdinti unimodalinių, multimodalinių, intermodalinių vežimų esmę. Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Palyginti krovinių automobilius pagal tipus ir jų pritaikymą krovinių gabenimui. 1. Krovinių vežimo kelių transportu ekonominiai ypatumai ir rinka. 2. Krovinių vežimo technologija kelių transportu. 3. Pramonės krovinių vežimai. 4. Statybų krovinių vežimas. 5. Žemės ūkio krovinių vežimas. 6. Prekybos krovinių vežimas. 7. Skystų krovinių vežimas. 8. Medienos vežimas. 9. Gyvūnų vežimas. Transporto priemonės parinkimas parinktai krovinio grupei. 1. Unimodaliniai vežimai. 2. Multimodalinių vežimų skiriamieji požymiai. 3. Multimodalinių vežimų privalumai. 4. Pagrindinės multimodalinių vežimų technologijos. 5. Multimodalinių vežimų teisinis aprūpinimas. 6. Intermodaliniai vežimai. 7. Intermadalinių vežimų privalumai ir trūkumai. 1. Išvardinti Intermadalinių vežimų privalumai ir trūkumai. 2.Apibūdinti unimodalinių, multimodalinių, intermodalinių vežimų esmę. Paaiškinti teisinį aprūpinimą. 1. Transporto priemonės. 2. Transporto priemonių klasifikavimas. 3. Kroviniai automobiliai ir priekabos. 4. Transporto priemonių eksploatacinės savybės ir rodikliai. 5. Transporto priemonės krovumas. 6. Krovininio transporto judėjimo apribojimai. 7. Transporto priemonių parinkimo lemiantis veiksniai. 8. Transporto rūšies pasirinkimo Kotlerio matrica. 1. Kaip klasifikuojami krovininiai automobiliai? 2. Apibūdinkite sąvoką Bortinė platforma. 3. Apibūdinkite sąvoką Platforma be bortų. 4. Apibūdinkite sąvoką Savivarčiai kėbulai. Išvardinti krovinių vežimo technologijos pagrindiniai bruožai. Paaiškinti krovinių vežimo technologijos kelių transportu procesai bei išvardinti skirtingų krovinių gabenimo ypatumai. Paaiškinti pramonės, statybų, žemės ūkio, prekybos krovinių vežimo ypatumai bei parinktas transportas. Apibrėžti unimadaliniai, multimodaliniai, intermodaliniai vežimai. Apibūdinta unimodalinių, multimodalinių, intermodalinių vežimų esmė. Apibūdinta unimodalinių, multimodalinių, intermodalinių vežimų esmė. Paaiškintas teisinis aprūpinimas. Apibūdintas krovininis automobilis pagal krovininių automobilių klasifikavimą bei rūšis. Palyginti krovininiai automobiliai pagal krovininių automobilių klasifikavimą bei rūšis, jų technines charakteristikas. Palyginti ir įvertinti, parinkti transporto priemonę pasirinktam maršrutui ir vežamam kroviniui. 16

17 5. Apibūdinkite sąvoką Cisternos. 6. Apibūdinkite sąvoką Furgonas. 7. Apibūdinkite sąvoką Savikroviai automobiliai. 8. Apibūdinkite sąvoką Vilkikas. 9. Apibūdinkite sąvoką Priekaba. 10. Apibūdinkite sąvoką Puspriekabė. 11. Apibūdinkite sąvoką Autotraukinys. 12. Kas yra eksploatacijos sąlygos? 13. Kas lemia transporto sąlygas? 14. Kas lemia kelių sąlygas? 15. Kas lemia klimato sąlygas? 16. Kas yra automobilio talpumas? 17. Kas yra lyginamasis automobilio įkrovumas? 18. Kas yra patogumas naudotis riedmenimis? 19. Kas yra pakrovimo aukštis? 20. Apibūdinti ir įvertinti krovininį automobilį pagal : rūšis (bortinė platforma; platforma be bortų; savivarčiai; cisternos; furgonai; vilkikai; priekabos; puspriekabės); 21. Charakterizuoti pasirinktą krovininį automobilį pagal techninę charakteristiką: 22. Aprašyti kokia papildoma įranga yra įmontuota pasirinktame automobilyje, pvz., Skaitmeninis tachografas; 23. Charakterizuoti pasirinktą automobilį, išskirti pagrindinius aspektus, t.y. kas svarbu vairuotojui. 24. Parinkti transporto priemonę pasirinktam maršrutui ir vežamam kroviniui. 25. Parinkti transporto priemonę (vilkikas ir puspriekabė) ir ją charakterizuoti. 26. Aprašyti šalių reikalavimus kelių transporto priemonėms, pagal pasirinktą maršrutą. 27. Parinkti tinkamą transporto rūšį ir nurodyti šio pasirinkimo pagrindinius kriterijus. 28. Apibūdinti ir įvertinti krovininį automobilį pagal: krovininių automobilių klasifikavimą (ypač mažo įkrovumo; mažo įkrovumo; vidutinio įkrovumo; didelio įkrovumo; ypač didelio įkrovumo); 29. Aprašyti pasirinkto automobilio lestinas ašių apkrovas. 2. Palyginti 17

18 automobilių, geležinkelių, vandens, oro transporto priemonių privalumus ir trūkumus. 3. Naudotis transporto kontrolės programomis. mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams teorinio ir praktinio mokymo vietai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) 1. Automobilių transportas. 2. Geležinkelių infrastruktūra. 3. Vandens transporto (jūrų ir vidaus vandenų) keliai. 4. Laivų charakteristikos, rūšys, pagrindiniai kroviniai. 5. Vidaus vandenų transportas. 6. Jūrų transportas. 7. Oro transportas. 8. Kombinuotasis transportas. 9. Lietuvos transporto rūšių apžvalga. Užduotis/-ys: 1. Krovinių vežimo kelių transportu palyginimas su jų vežimu kitomis transporto rūšimis. 1. Transporto kontrolės programos. Užduotis/-ys: Automatinis reiso maršrutų planavimas. Kelionės lapo, formavimas ir spausdinimas. Planuojamų išlaidų ir planuojamo reiso grafiko skaičiavimas. Faktinių kuro išlaidų skaičiavimas pagal normas ar skaitliuką. Transporto priemonių užimtumo kalendorius. Draudimo polisų ir draudiminių įvykių, įvairių dokumentų, CEMT, TIR ir kitų leidimų, vizų, kortelių (kuro, mokėjimo ir kt.) apskaita. Išvardintos transporto rūšys. Paaiškinti įvairių transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Palygintos įvairios transporto rūšys ir nustatyti jų privalumai bei trūkumai. Nurodyti Lietuvos automobilių, geležinkelių, jūrų, oro transporto privalumai ir trūkumai. Pasinaudota transporto kontrolės programa. Pasinaudota transporto kontrolės programa, paaiškintas automatinis reiso maršrutų planavimas. Pasinaudota transporto kontrolės programa, paaiškintas automatinis reiso maršrutų planavimas, pateiktas transporto priemonių užimtumo kalendorius. Mokymo(si) medžiaga: Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa Vadovėliai, teisės aktai ir kita mokomoji medžiaga Transporto kontrolės programos aprašymas Mokymo(si) priemonės: Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti. Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu ir interneto prieiga, multimedija projektoriumi, vaizdo įrašymo/atkūrimo įranga) mokymo(si) medžiagai pateikti. Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą pagal šios mokymo programos turinį ir turintis pedagoginį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų pažymėjimą. 18

19 Modulio pavadinimas - Krovinio ruošimas gabenimui Valstybinis kodas Modulio LTKS lygis IV Apimtis mokymosi 5 kreditais Kompetencijos Įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką. Modulio mokymosi Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatai mokymosi rezultatams pasiekti Kognityviniai mokymosi rezultatai: 1. Apibūdinti krovinių sampratą ir 1. Bendros žinios apie krovinius. klasifikavimą. 2. Krovinių klasifikavimas pagal skirtingus požymius. 3. Krovinių klasifikavimas pagal jų vežimo ir saugojimo procesus. Išanalizuoja krovinį pagal krovinių pervežimo požymius. 2. Paaiškinti krovinių laikymo sąlygas. 3. Apibūdinti krovinių laikymo bei saugojimo vietos paskirtį. Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Atpažinti transportinį krovinių ženklinimą pagal taros, pakuočių rūšis. Kroviniai, jų laikymo sąlygos, kokybės kontrolė Užduotis/ys Kroviniui parinkti laikymo sąlygas 1. Kroviniai, jų sandėliavimas. 2. Sandėlių tipai ir jų funkcijos, reikšmė logistikos sistemai. 3. Gamybos, paskirstymo, aprūpinimo logistika. 4. Logistikos centrai. 5. Viešieji sandėliai. 6. Privatūs sandėliai. 7. Sandėlių funkcijos. 8. Sandėlių įrengimas Užduotis/ys 1. Pristatyti sandėlių tipus ir jų funkcijas; 2. Aplankyti logistikos centrą. 3. Apibūdinti bendrojo naudojimo sandėlių privalumus. 1. Transportinis krovinių ženklinimas. 2. Tarptautinis krovinio ženklinimo standartas ISO 780:1997. Pakavimas. Krovinių ženklinimas vaizdiniais ženklais. 3. Ženklinimo pavyzdžių nagrinėjimas Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai Pateiktas krovinių apibrėžimas bei išvardintas krovinių klasifikavimas. Apibūdinti kroviniai pagal krovinių pervežimo požymius, krovinių klasifikaciją. Išnagrinėti krovinį pagal krovinių pervežimo požymius. Išvardinta krovinių laikymo sąlygos Apibūdinta krovinių laikymo sąlygos Apibūdinta krovinių laikymo sąlygos atsižvelgiant į krovinio savybes. Išvardinti sandėlių tipai. Apibūdinti sandėlių tipai ir jų funkcijos. Apibūdinti sandėlių tipai ir paaiškintos jų funkcijos, pateikta pavyzdžių. Paaiškinta transportinio krovinių ženklinimo esmė. Atpažintas transportinių krovinių ženklinimas pagal taros, pakuočių rūšis. 19

20 2. Demonstruoti siuntų pakavimo, atpažinimo, krovinių svėrimo žinias praktikoje. 3. Suplanuoti transporto priemonės pakrovimą laikantis krovinių saugos ir tvirtinimo taisyklių ir sukuriant maksimalią naudą. Atpažinti krovinio apdorojimo sąlygas pagal žyminčius ženklus. 1. Techninės priemonės krovinių masei ir tūriui matuoti. 2. Pakuočių ir padėklų tipai. 3. Transporto tara. 4. Krovinių pakavimas. 5. Markiravimas. 1. Matuoti krovinių masę bei tūrį. 2. Aprašyti nagrinėjamo krovinio markiravimą, paminėti specialius ženklus, jei tokių reikia. 3. Charakterizuoti pasirinktą krovinį, pasirinkti krovinio įpakavimą. 4. Išvardinti galimus krovinio įpakavimo variantus. 5. Demonstruoti siuntų pakavimo, atpažinimo bei svėrimo žinias praktikoje. 6. Pakavimo, atpažinimo ir krovinio svėrimo praktika darbo vietoje. Temos 1. Pakuočių ir padėklų tipai. 2. Pagrindiniai krovinių, kuriuos būtina įtvirtinti, tipai. 3. Krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdai. Pratybos. 4. Tvirtinimo įtaisai ir jų patikrinimas. Pratybos. 5. Krovinių tvirtinimas: grėsmingos jėgos kurių galima išvengti. 6. Krovos įranga ir jos naudojimas. 7. Krovinio dengimo būdai ir priemonės. 8. Krovinių išdėstymas transporto priemonėje. 9. Pakrovimo ir iškrovimo punktai kelių transporte. 10. Mechanizuotų krovimo darbų organizavimas. 11. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies apkrovos, leidžiamos bendrosios masės. 12. Transporto priemonės naudingosios apkrovos apskaičiavimas. Pratybos. 13. Apkrovų pasiskirstymas ir pasekmės dėl per didelės apkrovos. 14. Nestandartiniai kroviniai ir jų vežimas. 15. Krovininio transporto judėjimo apribojimai. Parinkti transportinį krovinių ženklinimą vaizdiniais ženklais remiantis tarptautiniu krovinio ženklinimo standartu. Paaiškinti krovinio įpakavimo būdai bei nurodytos priemonės krovinių svėrimui. Tikslingai parinkti krovinio siuntų pakavimo variantai. Apibūdintas krovinio markiravimas įvairiais atvejais. Pademonstruoti siuntų pakavimo atpažinimo, krovinio svėrimo kelių transporto priemonėse praktinius įgūdžiai. Išvardinti tvirtinimo įtaisai ir jų patikrinimo eiga. Pagal pateikto krovinio charakteristiką parinkta krovinio įtvirtinimo įranga bei schematiškai pavaizduotas krovinio išdėstymas. Apibendrinti transporto priemonės krovos darbai, tvirtinimo įtaisai ir jų patikrinimas. Pagal pateikto krovinio charakteristiką parinkta krovinio įtvirtinimo įranga, schematiškai pavaizduotas krovinio išdėstymas bei paaiškintas krovinio fiksavimo ir tvirtinimo būdas. Apibendrinti transporto priemonės krovos darbai, tvirtinimo įtaisai ir jų patikrinimas, išvardinti pagrindiniai krovinių, kuriuos būtina įtvirtinti, tipai. Pagal pateikto krovinio charakteristiką parinkta krovinio įtvirtinimo įranga bei schematiškai pavaizduotas krovinio išdėstymas, paaiškinti krovinio fiksavimo, tvirtinimo bei krovos įrangos panaudojimo būdai. 20

21 4. Išskirti sustambintų krovinių vienetų privalumus bei jų paruošimo būdus. 5. Dirbti su krovinių valdymo programa. 1. Krovinių fiksavimas ir tvirtinimas. 2. Tvirtinimo įtaisų naudojimas ir jų patikrinimas. 3. Krovinio įtvirtinimas: a) charakterizuoti pasirinktą krovinį; b) parinkti krovinio įtvirtinimo įrangą; c) schematiškai pavaizduoti krovinio išdėstymą. 3. Praktika pakrovimo- iškrovimo darbo vietoje (imitacinėje) įmonėje. 4. Parinkti tinkamą transporto rūšį nestandartinių krovinių vežimui ir nurodyti šio pasirinkimo pagrindinius kriterijus. 5. Numatyti krovininio transporto judėjimo apribojimus vežant nestandartinius krovinius. 6. Transporto priemonės naudingosios apkrovos apskaičiavimas. 7. Išvardinkite didžiausius leistinus kelių transporto priemonių gabaritus; 8. Išvardinkite didžiausias kelių transporto priemonių leistinas bendrąsias mases. 9. Išvardinkite didžiausias leistinas kelių transporto priemonių ašių apkrovas. 10. Išvardinkite kokie dar papildomi reikalavimai yra taikomi kelių transporto priemonėms vykdančioms tarptautinius pervežimus. 1. Krovinių vienetas. 2. Krovinių vienetai be padėklų. 3. Krovinių vienetai be padėklų. Paketavimas. 4. Krovinių vienetai su padėklais. 5. Krovinių vienetas konteineris. 6. Pakuotės ir jų formavimas į siuntą. 7. Krovinių vežimų apimtis, jų apyvarta, srautai. 8. Sustambintų krovinių vienetų ruošimas. Sustambintų krovinių vienetų ruošimas. 1. Krovinių valdymo programos. Užsakymų administravimas ir kontrolė. Reisų administravimas ir kontrolė. Dalinių krovinių pervežimų administravimas. Sutarčių su užsakovais ir vežėjais, sąskaitų, pretenzijų spausdinimas pagal dokumentų pavyzdžius įvairiomis Apibūdinti sustambintų krovinių vienetų privalumai. Išskirti sustambintų krovinių vienetų privalumai bei nurodyti jų paruošimo būdai. Išskirti sustambintų krovinių vienetų privalumai bei nurodyti jų paruošimo būdai. Pateikti pavyzdžiai, siūlymai dėl krovinio pakuotės parinkimo bei gabenimo galimybių. Pasinaudota krovinių valdymo programa. Pasinaudota krovinių valdymo programa, paaiškintas krovinių pasiūlymų valdymas. Pasinaudota krovinių valdymo programa, paaiškintas krovinių pasiūlymų valdymas, parinktos 21

22 mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams teorinio ir praktinio mokymo vietai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) kalbomis. Krovinių pasiūlymų valdymas. Pervežimų pagal tarifą administravimas. Krovinių sąrašai. Pretenzijų (žalų) sąrašas, jų registravimas ir spausdinimas. Sąskaitų sąrašai. Apmokėjimų kontrolė. Klientų sąrašai. Kontaktinių asmenų sąrašai. Bendros veiklos ataskaitos pagal vadybininkus, užsakovus, vežėjus ir kt. Tarpinių pakrovimo/iškrovimo vietų parinkimas. Laisvo transporto pasiūlos valdymas. Detalios ataskaitos suformuojamos pagal kliento poreikius. tarpinės pakrovimo/iškrovimo vietos. Mokymo(si) medžiaga: Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa Vadovėliai, teisės aktai ir kita mokomoji medžiaga Krovinių valdymo programos aprašymas Mokymo(si) priemonės: Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti. Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu ir interneto prieiga, vaizdo įrašymo/atkūrimo įranga, multimedija projektoriumi, krovinių valdymo programa) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta puspriekabe, krovinio tvirtinimo diržais, krovimo technika, transporto tara, pakuotėmis, padėklais, krovinių ženklinimo vaizdiniais ženklais. Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą pagal šios mokymo programos turinį ir turintis pedagoginį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų pažymėjimą. Modulio pavadinimas - Ekspedicija Valstybinis kodas Modulio LTKS lygis IV Apimtis mokymosi 5 kreditais Kompetencijos Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą. Modulio mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys, reikalingas mokymosi rezultatams pasiekti Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai Kognityviniai mokymosi rezultatai: 1. Organizuoti krovinio gabenimą, vadovaujantis 1. LR kelių transporto kodeksas. 2. Kelių transporto veiklos licencijavimo Išvardintos kelių transporto veiklos licencijų rūšys bei paaiškinta 22

23 Lietuvos Respublikos teisiniais reikalavimais transporto verslui. 2. Paaiškinti ekspedijavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo sąlygas. Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 1. Parinkti tinkamą transportą ir optimalų krovinių gabenimo maršrutą. 2. Apskaičiuoti bendrą krovinio gabenimo laiką, kuro sąnaudas ir maršruto taisyklės. 1. Apibrėžti vežėjų atsakomybę vežant krovinius pagal LR kelių transporto kodeksą. 2. Apibrėžti pagal kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles: a) kelių transporto veiklos licencijos rūšis; b) licencijos ir licencijos kortelės išdavimo tvarką; c) vairuotojų atsakomybę. 1. Ekspeditoriaus vieta transportavimo procese. 2. Ekspeditoriaus sutartis: a) ekspeditoriaus veikla pagal sutartį; b) ekspeditoriaus, kaip krovinio vežėjo, įsipareigojimai; c) ekspeditoriaus, kaip tarpininko, įsipareigojimai; d) kotiravimas, honoraras, išlaidų padengimas. 1. Išvardinti ir apibūdinti ekspeditoriaus pareigas. 2. Apibrėžti ekspeditoriaus, kaip krovinio vežėjo, įsipareigojimus. 3. Apibrėžti ekspeditoriaus, kaip tarpininko, įsipareigojimus. 4. Apibrėžti kotiravimą, honorarą, išlaidų padengimą. 1. Krovinių ir transporto paieškos sistemos: Trans, Cargo, TimoCom ir pan. 2. Maršrutų apskaitos ir optimizavimo sistemos: GoogleMaps ir pan. Pagal pateiktą informaciją parinkti transportą / krovinius, apskaičiuoti optimalius maršrutus (bendroji rida, rida su kroviniu, rida tuščiomis). 1. Vairuotojo vairavimo ir poilsio režimų reikalavimai. 2. Kuro sąnaudos ir maršruto pelnas. licencijos ir licencijos kortelės išdavimo tvarka. Apibūdintos kelių transporto veiklos licencijų rūšys bei paaiškinta licencijos ir licencijos kortelės išdavimo tvarka, apibrėžta vairuotojų atsakomybė. Apibūdintos kelių transporto veiklos licencijų rūšys bei paaiškinta licencijos ir licencijos kortelės išdavimo tvarka, apibūdinta vežėjų ir vairuotojų atsakomybė. Išvardintos ekspeditoriaus pareigos ir paaiškinta kas yra ekspeditoriaus sutartis. Apibūdintos ekspeditoriaus pareigos ir paaiškinta kas yra ekspeditoriaus sutartis bei apibrėžta kas yra kotiravimas, honoraras ir išlaidų padengimas. Apibūdintos ekspeditoriaus pareigos ir paaiškinta kas yra ekspeditoriaus sutartis, apibrėžti ekspeditoriaus, kaip krovinio vežėjo ir tarpininko, įsipareigojimai bei paaiškinta kas yra kotiravimas, honoraras ir išlaidų padengimas. Parinktas transportas / kroviniai ir apskaičiuoti optimalūs maršrutai. Parinktas transportas / kroviniai ir apskaičiuoti optimalūs maršrutai bei apibrėžtos krovinių ir transporto paieškos sistemų galimybės. Parinktas transportas / kroviniai ir apskaičiuoti optimalūs maršrutai, apibrėžtos krovinių ir transporto paieškos sistemų galimybės bei paaiškintos parinktų maršrutų ypatybės. Apskaičiuotas krovinių gabenimo laikas, kuro sąnaudos ir maršrutų pelnas. 23

24 pelną. 3. Sudaryti ekspedicinį užsakymą bei vežimo sutartį. 4. Apibūdinti krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdus, krovos įrangą ir jos naudojimą. mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams teorinio ir praktinio mokymo vietai 1. Pagal pateiktą informaciją apskaičiuoti bendrą krovinio gabenimo laiką, kuro sąnaudas ir maršrutų pelną. 1. Ekspedicinių užsakymų/vežimo sutarčių tipinės formos. Pagal pateiktus duomenis sudaryti ekspedicinį užsakymą bei vežimo sutartį. 1. Krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdai. 2. Krovinių tvirtinimo įranga. 1. Krovinio įtvirtinimas: a) charakterizuoti pasirinktą krovinį; b) parinkti krovinio įtvirtinimo įrangą; c) schematiškai pavaizduoti krovinio išdėstymą. Apskaičiuotas ir grafiškai pavaizduotas krovinių gabenimo ir poilsio laikas, kuro sąnaudos, maršrutų pelnas. Apskaičiuotas ir grafiškai pavaizduotas krovinių gabenimo ir poilsio laikas, kuro sąnaudos ir maršrutų pelnas bei apibūdinti kiti krovinių gabenimo ekonominiai rodikliai. Sudarytas ekspedicinis užsakymas / vežimo sutartis. Sudarytas ekspedicinis užsakymas / vežimo sutartis bei paaiškinti ekspeditorių ir vežėjų įsipareigojimai. Sudarytas ekspedicinis užsakymas / vežimo sutartis, paaiškinti ekspeditorių ir vežėjų įsipareigojimai bei krovinio vežimo sąlygos. Pagal pateikto krovinio charakteristiką parinkta krovinio įtvirtinimo įranga bei schematiškai pavaizduotas krovinio išdėstymas. Pagal pateikto krovinio charakteristiką parinkta krovinio įtvirtinimo įranga, schematiškai pavaizduotas krovinio išdėstymas bei paaiškintas krovinio fiksavimo ir tvirtinimo būdas. Pagal pateikto krovinio charakteristiką parinkta krovinio įtvirtinimo įranga bei schematiškai pavaizduotas krovinio išdėstymas, paaiškinti krovinio fiksavimo, tvirtinimo bei krovos įrangos panaudojimo būdai. Mokymo(si) medžiaga: Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa Vadovėliai, teisės aktai ir kita mokomoji medžiaga Mokymo(si) priemonės: Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti. Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, multimedija projektoriumi, vaizdo įrašymo/atkūrimo įranga) mokymo(si) medžiagai pateikti. 24

25 mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą pagal šios mokymo programos turinį ir turintis pedagoginį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų pažymėjimą. Modulio pavadinimas - Muitinės procedūros. Draudimas. Valstybinis kodas Modulio LTKS lygis IV Apimtis mokymosi 5 kreditais Kompetencijos Organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras muitinėje. Modulio mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys, reikalingas mokymosi rezultatams pasiekti Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai Kognityviniai mokymosi rezultatai: 1. Išvardinti ir apibūdinti pagrindines muitinės funkcijas. 2. Apibūdinti krovinių pateikimo muitiniam patikrinimui tvarką. 3. Apibūdinti prekių gabenimo procedūras ES teritorijoje bei tarp ES ir trečiųjų šalių. 1. Europos Sąjungos muitinės kodeksas ir jo įgyvendinimo nuostatos. 2. Lietuvos muitinės tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Aprašyti ir apibūdinti muitinės funkcijas, tikslus ir uždavinius. 1. Valstybių sienų kirtimo tvarka. 2. Reikalinga dokumentacija. 3. Vežėjo ir vairuotojo atsakomybė. 4. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 5. Kontrabanda. Aprašyti ir apibūdinti: a) valstybių sienų kirtimo tvarka; b) muitiniam patikrinimui reikalingą dokumentaciją; c) vežėjo ir vairuotojo administracinę ir baudžiamąją atsakomybę. 1. Prekių ir daiktų deklaravimas. 2. Grynųjų pinigų gabenimas. 3. Gabenamų prekių ir daiktų muitinis statusas. 4. Išleidimas į laisvą apyvartą. 5. Negrąžinamasis eksportas. 1. Aprašyti ir apibūdinti Išvardintos pagrindinės muitinės funkcijos. Išvardintos ir apibūdintos muitinės funkcijos, tikslai ir uždaviniai. Paaiškintos ir apibūdintos muitinės funkcijos, tikslai ir uždaviniai bei pateikti jų pasiekimo pavyzdžiai. Apibūdinta krovinių pateikimo muitiniam patikrinimui tvarka. Apibūdinta krovinių pateikimo muitiniam patikrinimui tvarka bei išvardinti reikalingi dokumentai. Apibūdinta krovinių pateikimo muitiniam patikrinimui tvarka, išvardinti reikalingi dokumentai bei paaiškinta vežėjo atsakomybė. Apibūdintos išleidimo į laisvą apyvartą bei negrąžinamojo eksporto procedūros. Apibūdintos išleidimo į laisvą apyvartą ir negrąžinamojo eksporto procedūros, paaiškintos prekių deklaravimo taisyklės. 25

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43073205, M44073206 Suteikiama kvalifikacija:

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330058250 Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - LT-5752.docx

Microsoft Word - LT-5752.docx Tarptautinis geležinkelių transporto komitetas CIM važtaraščio žinynas (GLV-CIM) Galioja nuo 2017 m. sausio 1 d. 2019 m sausio 1 d. leidimas 1 Viešai prieinamas dokumentas Šis dokumentas, vadovaujantis

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindrų skaičių 2. Pagrindiniai variklio charakteristikos

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau