KAUNO REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ"

Transkriptas

1 KAUNO REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ Kauno regiono socialinės ir ekonominės būklės analizė atlikta taikant PESET analizės metodą. Teisiniai ir politiniai veiksniai. Kauno apskritis yra pramonės, žemės ūkio ir turizmo kraštas. Daugiau kaip pusę apskrities teritorijos sudaro žemdirbystės plotai. Tai vienos našiausių žemių Lietuvoje tik,8 proc. sudaro mažo našumo žemės. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-11 (Žin., 2002, Nr ), T (tarptautinės) kategorijos metropoliniams centrams priskiriami Vilnius ir Kaunas, kurie turi pakankamą potencialą, tačiau atskirai paėmus kiekvienam trūksta ir trūks ateityje potencialo (ypač demografinio), kad būtų pripažinti europinio masto (Euro City) centrais. Tokio centro buvimas svarbus šaliai integruojantis į ES. Bendrasis planas numato formuoti europinio lygmens centrą kaip Vilniaus Kauno urbanistinį dinapolį, sujungiant dabar esamus šių metropolinių centrų potencialus. Tai sudarytų pagrindą atsirasti europinių institucijų ir kitų darinių šioje apie milijoną gyventojų turinčioje jungtinėje zonoje bei tiesiogiai prisijungti prie plėtojamo Europos urbanistinio karkaso. Numatoma didinti šalies regioninio skaidymo mastą ir Kauno regione plėtoti Raseinius, kaip C kategorijos (siūlomas naujas regioninio centro funkcijoms atlikti vidutinis miestas) regioninį centrą, kuris ir dabar iš dalies atlieka regioninio centro funkcijas, būdamas prie perspektyvinių tarptautinės urbanistinės integracijos ašių. Jam būtinas esamo socialinio ir ekonominio potencialo aktyvus stiprinimas bei renovacija. Birštono miestui yra suteiktas kurorto statusas, šio statuso suteikimas suteikia privalumą vystant turizmo sektorių. Pagal Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, patvirtintą Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62 (Žin., 2011, Nr. 8-6) tikslinė parama teikiama Jonavos rajono savivaldybei, kaip problemine pripažintai savivaldybei (Vyriausybės 2007 m. sausio 1 d. nutarimas Nr. 112 (Žin., 2007, Nr. 1-)). Jonavos rajono savivaldybės probleminės teritorijos plėtros programa patvirtinta Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 88 (Žin., 2011, Nr. 6-01). Ekonominiai veiksniai. Kauno regione 2010 metais buvo sukurta 19,0 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (toliau BVP). Ši dalis pastaraisiais metais nežymiai mažėja. BVP skaičiuojant vienam gyventojui, Kauno apskrityje 2010 metais buvo 27, tūkst. litų. Tai sudarė 9,2 proc. šalies vidurkio ir iš esmės atitiko 2007 m. rodiklį (28,1 tūkst. litų). Tuo tarpu lyginant su šalies vidurkiu didžiausias rodiklis buvo Klaipėdos (111, proc.) ir Vilniaus (19, proc.) apskrityse, mažiausias Tauragės apskrityje,6 proc. šalies vidurkio. Lyginant 2009 metų BVP tenkantį vienam gyventojui su 2008 metų rodikliu, pastebimas 17,6 proc. kritimas iš esmės toks pats, kaip ir visos šalies vidutinio rodiklio kritimas (17,7 proc.). Tai didele dalimi lėmė, kaip ir visoje šalyje, augantis prekių ir paslaugų eksportas. Kita vertus, dėl pasaulinės ekonominės krizės konkurencija tarptautinėse rinkose tik didėja, todėl itin spartus eksporto augimas ateityje mažai tikėtinas Tiesioginės užsienio investicijos Kauno apskrityje 2010 metų pabaigoje sudarė,7 mlrd. litų, o tai sudarė 1 procentų visų Lietuvos tiesioginių investicijų, bei buvo daugiau kaip 2 kartus didesnės nei 2006 m. pabaigoje. Didžiausios tiesioginės užsienio investicijos Kauno apskrityje 2010 m. buvo pritrauktos į Kauno miesto (,7 mlrd. litų) ir Kėdainių rajono (1,07 mlrd. litų) savivaldybes, mažiausios į Birštono (0, mln. litų) ir Prienų rajono (, mln. litų) savivaldybes. Pgal šalis investuotojas daugiausiai investicijų yra iš Rusijos Federacijos (2, proc.), Vokietijos (16, proc.) ir Suomijos (12, proc.). Skaičiuojant vienam gyventojui tiesioginės užsienio investicijos Kauno regione 2010 m. siekė 7271 Lt./gyv. (66, proc. šalies vidurkio), didžiausias rodiklis buvo Kėdainių r. sav. (1778 Lt./gyv.) 1,6 karto didesnės už Lietuvos vidurkį (1098 Lt./gyv.). Lietuvoje didžiausias rodiklis 2010 m. buvo Vilniaus apskrityje (29 Lt./gyv.) ir Telšių apskrityje (2121 Lt./gyv.), mažiausias rodiklis buvo Tauragės apskrityje (7 Lt./gyv.). 1

2 2012 m. pradžioje Kauno apskrityje buvo veikiantys ūkio subjektai (kiek daugiau nei 20 proc. visų šalyje veikiančių ūkio subjektų). Akcentuotina, kad ekonomikos sunkmečio metu ( metais) ūkio subjektų skaičius nesumažėjo (tik 2010 m. ir 2012 m. pradžioje pastebėtas nežymus rodiklio sumažėjimas). Tuo tarpu šalyje šis rodiklis per atitinkamą laikotarpį nors ir nežymiai, bet sumažėjo. Daugiausiai ūkio subjektų (11681 arba 68,2 proc. visų regiono ūkio subjektų) yra Kauno miesto savivaldybėje. Naujų verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą kitose savivaldybėse stabdo nepakankamas paslaugas verslui teikiančių informacinių centrų tinklas bei neišplėtotos informacinės paslaugos verslui. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Kauno apskrityje 2010 m. sudarė 1891,6 Lt. (9,1 proc. šalies vidurkio). Lyginant su 2008 m., kai šis rodiklis buvo didžiausias, jis sumažėjo 8,2 proc.. didžiausias mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011 m. buvo Vilniaus apskrityje (2278, Lt.), mažiausias Tauragės apskrityje (172,8 Lt.) metų laikotarpiu visose apskrityse pastebima vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio mažėjimo tendencija. Materialinės investicijos Kauno apskrityje 2010 m. sudarė 1,79 mlrd. litų arba 1 proc. nuo visų šalies materialių investicijų. Didesnės materialinės investicijos buvo tik Vilniaus apskrityje (,18 mlrd. litų). Daugiausiai materialinių investicijų pritraukė Kauno miesto savivaldybė (99, mln. lt.). Skaičiuojant vienam gyventojui, Kauno apskrities rodiklis (2721 Lt.) buvo trečias šalyje, po Vilniaus (9 Lt.) ir Klaipėdos (970 Lt.) apskričių, tačiau buvo 2,1 proc. mažesnis už šalies vidurkį (6 Lt.). Tuo tarpu Kauno regione skaičiuojant vienam gyventojui daugiausiai materialinių investicijų 2010 m. buvo Kauno (66 Lt.) ir Kėdainių (6 Lt.) rajonų savivaldybėse, mažiausiai Prienų (107 Lt.), Raseinių (178 Lt.) ir Jonavos (19 Lt.) rajonų savivaldybėse. Kauno apskritis yra intensyvios žemdirbystės zonoje, žemės ūkio naudmenų kokybė vidutiniškai įvertinta, našumo balais, t. y., našumo balais daugiau negu vidutiniškai šalyje. Geriausi dirvožemiai yra Kėdainių ir Kauno, prastesni Prienų ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse. Beveik visos pernelyg šlapios žemės ūkio naudmenos yra nusausintos, tačiau kritiškai pablogėjusi sausinimo įrenginių fizinė būklė. Žemės ūkio augalų derlingumas apskrityje yra neženkliai didesni už vidutinius šalyje. Tačiau vidutinis derlingumo lygis dar nėra pakankamas gamybos efektyvumui dabartinėmis rinkos sąlygomis užtikrinti. Didesni derlingumai yra modernizuotuose, pažangias technologijas taikančiuose ūkiuose, ypač Kėdainių rajono savivaldybėje. Kita vertus neišnaudojamos atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės kaime. Pagrindinė pirminės žemės ūkio gamybos problema nepakankamas jos ekonominis efektyvumas. Nepakankamą efektyvumą lemia ne tik sudėtingos rinkos sąlygos bei nepakankama adaptacija prie jų, bet ir žemas gamybos procesų technologinis lygis, apyvartinių lėšų trūkumas, žemės ūkio subjektų nepakankamas organizuotumas, verslumo ir vadybinių gebėjimų trūkumai. Nepakankamas efektyvumas yra žemės ūkio konkurencingumo rinkose problema. Apskrityje pagaminta žemės ūkio produkcija yra konkurencinga lyginant su produkcija, pagaminta Rytų ir Vakarų Lietuvos apskrityse, tačiau mažai konkurencinga lyginant su produkcija, pagaminta kitose Vidurio Lietuvos apskrityse ir užsienio šalyse. Kauno regione veiklą vykdo savivaldybėse įsteigti turizmo informacijos centrai. Kauno regione gausu turizmui patrauklių objektų. Tačiau trūksta ekonominės klasės pagyvendinimo įstaigų. Be to, nepakankami išvystyta turizmo informacinė sistema, dėl to neišnaudojamos visos galimybės pritraukti į šalį atvykstančius nuolat didėjančius turistų srautus. Kita vertus, vyrauja tradicinės sritys, tasčiau neišnaudojamos populiarios ir pelningos paslaugų sritys. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Kauno regione 2011 metų pradžioje gyveno 67,6 tūkst. gyventojų. Tai sudarė 20 proc. šalies gyventojų (antra pagal dydį apskritis po Vilniaus apskrities Lietuvoje). Lyginant su 2006 m. pradžia, gyventojų skaičius sumažėjo,9 proc., per tą patį laikotarpį gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo,7 proc. Natūrali gyventojų kaita (gimusiųjų ir mirusiųjų gyventojų skirtumas) Kauno apskrityje pastaraisiais metais yra neigiama m gyventojais daugiau mirė nei gimė. Kita vertus, šis 2

3 rodiklis pastaraisiais metais mažėjo 2006 m. šis rodiklis buvo daugiau kaip 2 kartus didesnis (28 gyventojais daugiau mirė nei gimė). Skaičiuojant 100 gyventojų šis rodiklis sudarė 2010 m. -1,7, o 2006 m. -,7. Kita vertus, 2010 m. gyventojų natūrali kaita regione skaičiuojant 1000 gyventojų buvo mažesnė nei šalies vidurkis (-2,0), teigiamas rodiklis buvo tik Vilniaus apskrityje (0,7). Kauno regione 2010 metais vienintelėje Kauno rajono savivaldybėje natūralios gyventojų kaitos rodiklis buvo teigiamas 168 gimusiais buvo daugiau nei mirusiais. Gyventojų migracijos požiūriu, Kauno apskritis yra patraukli gyventi, renkantis gyvenamąją vietą šalies viduje metais 18 gyventojais daugiau atvyko iš kitų Lietuvos regionų gyventi Kauno apskrityje nei išvyko. Didesnė teigiama vidinė migracija 2011 m. buvo tik Klaipėdos (60) ir Vilniaus apskrityse (22). Teigiamas rodiklis stebimas visais pastaraisiais metais. Kita vertus, tarptautinė migracija, kaip ir visoje Lietuvoje yra neigiama 2011 metais 8621 gyventoju daugiau išvyko nei atvyko. Tai buvo didžiausias neigimas rodiklis šalyje. Lyginant pastarųjų metų duomenis, galima teigti, kad 2010 metais išvykusiųjų buvo netgi daugiau nei atvykusiųjų, todėl galima teigti, kad tarptautinės migracijos rodiklis turi mažėjimo tendenciją. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (10,9 proc.) yra vienas mažiausių šalyje (šalies vidurkis 11,7 proc.) mažesnis rodiklis 2011 m. buvo tik Klaipėdos apskrityje (10,7 proc.) m. laikotarpiu Kauno apskritis pasižymėjo vienu mažiausių registruoto nedarbo rodiklių šalyje. Tačiau jei 2007 m. registruoti bedarbiai sudarė tik 2,6 proc. nuo visų darbingų gyventojų, tai 2009 m. šis rodiklis pasiekė 8, proc., 2010 m. 1,0 proc., ir tik 2011 m. šiek tiek sumažėjo. To priežastimi tapo pasaulinė ekonominė krizė ir iš esmės dėl jos Lietuvoje susidaręs ekonomikos sunkmetis. Kauno apskrityje 2011 m. didžiausias registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis buvo Birštono savivaldybėje (8, proc.), didžiausias Kaišiadorių r. sav. (1, proc.) Kauno apskrityje nuolat mažėja bendrojo lavinimo mokyklų skaičius tai bendru atveju yra mokinių skaičiaus mažėjimo pasekmė. Kita vertus, dėl pastaraisiais metais padidėjusio gimstamumo jaučiams vietų trūkumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Todėl būtina tikslingai optimizuoti mokyklų tinklą, nes po keletos metų gali susidaryti analogiška situacija kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kita aktuali problema nepakankamas neformalaus švietimo programų/įstaigų skaičius, kas sąlygoja jaunimo laisvalaikio užimtumo problematiką. Gamtiniai, geografiniai ir aplinkosauginiai veiksniai. Kauno apskritis yra patogioje geografinėje padėtyje: ji yra šalies centre, joje kertasi tarptautinės transporto ir geležinkelio magistralės. Apskritį sudaro Birštono, Kauno miesto bei Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių, rajonų savivaldybės. Kauno apskrities teritorijos bendrasis plotas 8089 km 2. Tai yra trečias pagal teritorijos dydį regionas Lietuvoje po Vilniaus ir Šiaulių regionų. Apskrities centras Kaunas. Apskrityje gerai išplėtotas automobilių kelių tinklas. Svarbiausios magistralės, kertančios apskritį, yra Klaipėda Vilnius Minskas Maskva (Kijevas), Kaliningradas Ryga (Via Hanseatica), Varšuva Ryga Talinas (Helsinkis) (Via Baltica), Kaunas Daugpilis, Kaunas Sovetskas. Šios magistralės apskrities teritorijoje yra pakankamai išplėtotos, todėl tolimesnė regiono automobilių kelių tinklo plėtra sietina pirmiausia su rajoninių kelių kokybės gerinimu ir eismo saugumo didinimo priemonių bei eismo valdymo sistemų tobulinimo juose įgyvendinimu, o tuo pačiu ir mažinant žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičių visoje šalyje. Lietuva pagal šį rodiklį yra viena labiausiai atsiliekančių visoje Europos Sąjungoje. Kauną ir jo regioną kerta geležinkelio linijos Maskva Minskas Vilnius Kaliningradas; Vilnius Kaunas Klaipėda; Kaunas Šiauliai Ryga. Projektuojamas europinio standarto geležinkelis Rail Baltica Lietuvos Lenkijos siena Marijampolė Kaunas, kuris įsijungs į Europos geležinkelių tinklą.

4 Šalia Kauno tarptautinis Kauno (Karmėlavos) oro uostas, kuris gali priimti ir aptarnauti praktiškai visų tipų oro laivus. Įvairių aviakompanijų reguliarūs reisai sujungė Kauną su daugeliu Europos valstybių. Ekologinio stabilumo požiūriu labai svarbus yra teritorijos miškingumas. Kauno apskrities miškingumas yra mažesnis nei vidutinis Lietuvos miškingumas (,2%) ir pagal miškų apskaitos duomenis sudaro 29,2 %. Tik Jonavos ir Birštono miškingumas viršija vidutinį Lietuvos miškingumą ir sudaro 1,9% ir 6,% atitinkamai. Kaišiadorių ir Kauno rajonų miškingumas yra gana artimas vidutiniam Lietuvos miškingumui (1,% ir 2,7% atitinkamai). Tuo tarpu kitų rajonų miškingumas yra gerokai mažesnis už respublikos vidurkį. Mažiausias miškingumas būdingas Raseinių (2,%) ir Kėdainių (2,%) rajonams. Pastaraisiais metais gausėja savininkų įsigijusių žemės nuosavybę gamtiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingiausio kraštovaizdžio teritorijose, didėja šių teritorijų sąskaida. Didelė naujų savininkų dalis nelinkę šių žemių naudoti pagal jų paskirtį (daugiausia žemės ar miškų ūkis), gausėja savavališkų statybų. Miestuose taipogi stebima invazija į išlikusius gamtinius kraštovaizdžio objektus. Miestų želdiniai vaidina labai svarbų ekologinį, estetinį ir rekreacinį vaidmenį, tačiau jų priežiūrai skiriama nepakankamai dėmesio ir lėšų, jų juridinis statusas nėra tinkamai įteisintas. Gana dažni atvejai kai žaliuosiuose plotuose projektuojamos ir vykdomos statybos. Saugant kraštovaizdį, Kauno regione be valstybinės reikšmės saugomų teritorijų įsteigta nemažai savivaldybių draustinių. Rengiami regiono miškingumo didinimo planai, juridiškai įteisinami miestų želdiniai. Per pastaruosius keletą metų Kauno regione padaryta nemaža pažanga tvarkant sąvartynus. Įsteigtas Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Kauno miesto Lapių sąvartynas išplėstas naudojant pažangiausias technologijas, valomas susidarantis filtratas, vykdoma tiksli atliekų apskaita. Kauno mieste sukurta ir stambiagabaričių atliekų surinkimo sistema. Jonavos miesto sąvartyne įrengtas antifiltracinis ekranas, parengtas projektas sąvartyno filtrato nuvedimui į mieto nuotekų valymo įrenginius. Uždaryti seni, neatitinkantys aplinkosauginių reikalavimų sąvartynai, rengiami jų rekultivavimo projektai. Miestuose ir rajonuose įgyvendinami vandentvarkos sistemų modernizavimo ir plėtros projektai. Tačiau žymiai rimtesnės geriamo vandens kokybės problemos yra kaime, kur daugiausia yra naudojamas negilių kastinių šulinių vanduo, kurie dažnai maitinami iš gruntinio vandens horizonto. Įvairių tyrimų duomenys rodo, kad beveik pusės šulinių vanduo Lietuvoje yra užterštas nitratais virš leistinų normų. Kai kuriuose iš jų nitratų koncentracijos viršija didžiausią leistiną koncentraciją du ir daugiau kartų, tai ypatingai neigiamai veikia žmonių, o ypač mažamečių vaikų sveikatą. Labiausiai yra užteršti Vidurio Lietuvos šuliniai, kur žemės ūkis yra intensyviausias, o lygumų reljefas labai palankus azotinių trąšų išplovimui į gruntinius vandenis. Kėdainių, Jonavos, Kauno rajonuose didžiausios leistinos nitratų koncentracijos viršijamos žymiai daugiau nei pusėje šulinių. Nepaisant gana gerai išvystytos šilumos gamybos ir paskirstymo sistemos regione, ypač Kaune, paklausa šilumai yra daug mažesnė, nei techninės galimybės ją pagaminti, todėl žemas energetinio pajėgumo išnaudojimo laipsnis, be to dideli šilumos paskirstymo nuostoliai. Infrastruktūros būklei šioje srityje pagerinti reikalingos ženklios piniginės lėšos. Todėl tai yra ilgai trunkantis procesas, kuris šiuo metu jau yra vykdomas. Kita vertus, energijos ištekliai brangsta, tuo pačiu brangsta ir šilumos bei elektros energijai pagaminti naudojamų kuro šaltinių kainos. Atsižvelgiant į tai, kad regioninės plėtros planai rengiami kelerių metų laikotarpiui, todėl triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, įtrauktos į regioninės plėtros planus, yra visada aktualios. Dažniausiai apskrityse į regioninės plėtros planus įtraukiamos šios triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės: teritorijų planavimo sprendiniai; kelių rekonstravimas ir plėtojimas; aplinkkelių įrengimas; miesto esamų dviračių ir pėsčiųjų takų tvarkymas ir plėtra; kelių dangos atnaujinimas; daugiabučių namų renovavimas; teritorijų apželdinimas; gyventojų aplinkosaugos švietimas.

5 Visuomenei senstant sveikatos paslaugos tampa ypač svarbios. Demografiniai šalies rodikliai dėl ekonominių ir socialinių priežasčių mažėja: mažėja santuokos ir gimstamumas, o pastaraisiais metais padidėjo mirtingumas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno regione pastaraisiais metais yra didžiausia visoje Lietuvoje 72,89 ir gerokai viršija Lietuvos vidurkį 71,9 metai. Gyvenimo trukmės aukštas rodiklis parodo geras aplinkos sąlygas, aktyvų gyvenimo būdą ir medicinos paslaugų kokybę. Tačiau sveikatos priežiūros įstaigų tinklas yra santykinai mažiau išplėtotas kaimo vietovėse, kas riboja galimybes gauti kokybiškas ir savalaikes paslaugas. Socialinių paslaugų ypač trūksta kaimiškose vietovėse, kur gyvena daug vyresnio amžiaus vienišų žmonių. Regione stebimas poreikis ne tik finansinei socialinei paramai gauti, tačiau taip pat paslaugoms. Technologiniai veiksniai. Beveik visi Kauno regione veikiantys ekonomikos plėtros centrai yra susikoncentravę Kaune. Iš jų galima paminėti KTU Verslo inkubatorių, du naujai kuriamus integruotus mokslo studijų ir verslo centrus, vadinamus mokslo slėniais. Kauno regionui ir Lietuvai svarbias proveržio kryptis plėtos Kaune steigiamas Santakos slėnis: darniąją chemiją; mechatroniką ir susijusias elektronines technologijas; ateities energetiką; informacines ir komunikacines technologijas. IRT technologijos ir verslas bus plėtojami Mokslo ir technologijų parke (MTP) Technopolis, kuris yra Kauno Santakos slėnio partneris. Nemuno slėnis plėtos kryptis, susijusias su žemės ūkiu: agrobiotechnologiją, bioenergetiką ir miškininkystę; maisto technologijas, saugą ir sveikatingumą. Nors Kauno regiono plėtra yra santykinai sparti, tačiau pasinaudoti ES paramos galimybėmis trukdo nepakankami administraciniai gebėjimai savivaldybėse, taip įmonėse ar ūkininkų ūkiuose. Kita problema teritorijų planavimo dokumentų trūkumas. STIPRYBIŲ SILPNYBIŲ GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ Stiprybės Įvertinimas Regione sukuriama penktadalis Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Didėja tiesioginių užsienio investicijų apimtys. Ekonominio sunkmečio sąlygomis nesumažėjo ūkio subjektų skaičius Išvystyta tarptautinio susisiekimo transporto infrastruktūra. Tarptautinis Kauno (Karmėlavos) oro uostas užtikrina puikų susisiekimą su Europos Sajungos šalimis (regioninis pigių skrydžių centras) Daug turizmui patrauklių objektų. Regione gausu patrauklaus kraštovaizdžio vietovių. Regione yra Birštono kurortas turizmo traukos centras su išvystyta sveikatinimo paslaugų infrastruktūra. Regione yra Šiluvos piligrimystės centras Kauno regionas yra energijos gamybos ir paskirstymo centras Oro uostas Aktyvios kaimo bendruomenės ir partnerystės organizacijos - VVG Regione sukoncentruotas žemės ūkio mokslinis potencialas Regione santykinai daugiau negu kituose regionuose modernių ūkių, gyvybingų kooperatinių ir žemės ūkio bendrovių. Sukaupta nemaža gamybinė patirtis ekologinėje žemdirbystėje, alternatyviose žemės ūkio veiklose Ūkininkai aktyviai dalyvauja kaimo rėmimo, žemės ūkio garantijų fondo ir Europos Sąjungos finansinės paramos programose Teikiamos elektroninės viešosios paslaugos savivaldybėse

6 Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas yra gerai išplėtotas ir pakankamas. Didelė mokslinio potencialo koncentracija (7 universitetai, moksliniai institutai ir kt.). Regione yra didžiausias procentas aukštą išsilavinimą turinčių gyventojų. Kauno regione yra inžinierinę kompetenciją turinčių specialistų koncentracija Gerai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas. Efektyviai išvystyti interneto prieigos taškai Vykdomos socialinių rizikos grupių integravimo į visuomenę programos. Išvystytos specialiojo transporto neįgaliesiems paslaugos. Gerai išvystyta interneto infrastruktūra (didžiausias greitis) Gerėja socialines paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacija. Gyventojų tikėtina gyvenimo trukmė yra ilgiausia Lietuvoje Gerai išplėtotas antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Sveikatos paslaugų centras Sporto, kultūros ir laisvalaikio centras Įdiegta regioninė atliekų tvarkymo sistema, plėtojama šių atliekų surinkimo infrastruktūra. Įgyvendinami vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacijos bei plėtros projektai, tvarkomos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos, plečiama centralizuota vandens tiekimo sistema. Kauno regionas yra energijos gamybos ir paskirstymo centras Neriboti vandens ištekliai Savivaldybės turi parengtus teritorijų bendruosius planus Išplėtotas savivaldybių centrus jungiančių kelių tinklas. Silpnybės Įvertinimas Netolygus investicijų pritraukimas į regioną Nepakankamai išvystyta verslo informacinė sistema. Prasta rajoninių kelių bei miestų gatvių būklė regione. Pasenusios ir/arba nepakankamai taikomos eismo valdymo sistemos. Šiuolaikinius standartus atitinkančių ekonominės klasės viešbučių ir kempingų trūkumas. Silpnai išvystyta turizmo informacinė sistema. Nepakankamas dėmesys skiriamas rinkodarai (Lietuvoje ir užsienyje) turizmo srityje. Nepakankamas regiono žinomumas Prastėjanti melioracinių sistemų būklė Prasta daugumos kultūros paveldo objektų būklė. Nepakankamai išplėtoti viešaus ir privataus sektoriaus projektai Dideli nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotai, ypač atokiose regiono vietovėse ir mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Didelė dalis kaimo gyventojų yra užimti žemės ūkio sektoriuje. 1 Santykinai didesnis nedarbo lygis kaimo vietovėse lyginant su miestais. Mažos savivaldybių investicinės galimybės projektams (tarp jų ir struktūrinių fondų) bendram finansavimui finansuoti Regione nepanaudojamos atsinaujinančių energijos išteklių galimybės Nepakankamai panaudojama esama informacinė infrastruktūra Ikimokyklinis ugdymas nepakankamai kai kuriose regiono vietovėse 6

7 Visuomeninių įstaigų pastatų būklė yra prasta, neefektyvus šilumos, elektros išteklių naudojimas. Trūksta neformalaus švietimo programų vaikams, egzistuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo problema. Socialinės paslaugos sukoncentruotos miestuose, sunkiai prieinamos kaimiškose 2 vietovėse. Didelis socialinio būsto trūkumas Trūksta viešosios infrastruktūros, kuri skatintų gyventojų fizinį aktyvumą. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų trūkumas/neprieinamumas kaimiškose vietovėse. Savitarpio saugos programų mažas aktyvumas Visuomenės pasyvumas 2 Nepakankamas atliekų rūšiavimas ir antrinių atliekų perdirbimas Prasta geriamojo vandens kokybė kaimo gyvenamosiose vietovėse, dalis kaimo gyventojų neprisijungia arba neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo tinklo ir kanalizacijos sistemų ir naudoja šachtinių šulinių vandenį. Nediegiamos triukšmo prevencijos priemonės Nepakankama finansinė ir metodinė parama bendruomenėms sveikatos stiprinimo propagavimo srityje Nusidėvėjusi viešoji gyvenamosios aplinkos infrastruktūra Galimybės Įvertinimas Augančios Lietuvos eksporto apimtys. Numatomas Rail Baltica projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas intermodalinio transporto terminalo atsiradimui. Didėjantys tranzitinio transporto srautai skatins Via Baltica magistralės verslo infrastruktūros plėtrą. Didėjantis poreikis naujoms paslaugų rūšims Didėjantys užsienio turistų srautai. Kultūros ir gamtos paveldo objektai, siekiant išsaugoti jų vertę, gali būti pritaikyti kaimo turizmo paslaugų plėtrai. Galimybė regiono kaimo vietovių plėtrai pasinaudoti teikiama ES Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir kitų struktūrinių fondų parama. Spartėjantys žinių visuomenės formavimosi procesai. Sudarytos sąlygos nevalstybinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsiradimui Galimybė vystyti mokymosi visą gyvenimą programas. Sudarytos sąlygos plėtoti privačių mokymosi įstaigų tinklą, organizuojant neformalųjį švietimą vaikų ir suaugusiųjų tarpe. Interneto plėtros panaudojimas steigiant darbo vietas namuose neįgaliems ir juos prižiūrintiems asmenims. Sveikos gyvensenos propagavimas visuomenėje. Kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas Užsienio valstybių prevencinių programų patirties perėmimas. Gyventojų žinių ir įgudžių suformavimas aktyviai dalyvaujant atliekų tvarkymo procese Darnaus vystymosi principų diegimas Daugiabučių namų renovavimas didina pastatų energetinį efektyvumą. 2 7

8 Šiuolaikinių viešųjų paslaugų teikimo elektroninių sistemų diegimas Pertvarkoma šilumos ūkio sistema. Nenaudojamų kaimo pastatų panaudojimas paslaugų teikimui bei amatų vystymui Verslo inkubacinės sistemos sukūrimas Studijų tarptautinis vystymas Konferencijų turizmas Gamtos išteklių panaudojimas Grėsmės Įvertinimas Kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimas į užsienį ir kitus regionus Didelės biurokratinės kliūtys SVV vystymui Didėjanti verslo konkurencija šalies ir tarptautinėse rinkose. 2 Energetinių išteklių kainų augimas Padidėjus gimstamumo rodikliams, ateityje gali trūkti vietų ikimokyklinio ugdymo 2 įstaigose bei bendrojo lavinimo mokyklose. Augantis socialiai pažeidžiamų ir socialiai remtinų žmonių skaičius Priklausomybių ir ligų plitimas bei senėjimas padidina socialinių paslaugų poreikį. Mažėjantis valstybės skiriamas finansavimas socialinio būsto plėtrai. Didelis nusikalstamumas Valdžios centralizacija ir koncentracija Vilniuje Struktūrinio nedarbo augimas Stambių darbdavių bankrotas Gyventojų pajamų mažėjimas 8

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO 2014 2020 METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS, 2015 1 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Projektas

Projektas Projektas 2014-2020 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA 2015 m. TURINYS 1. ĮVADAS...3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ...5 2.1. GEOGRAFINĖ APŽVALGA...5

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr ) LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 217 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (218-3-1 Nr. 2-1211) Vilnius 218 m. 2 TURINYS TURINYS I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS... 3 1. Pirmasis strateginis

Detaliau

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PATVIRTINTA Raseinių rajono 1 savivaldybės tarybos 2

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PATVIRTINTA Raseinių rajono 1 savivaldybės tarybos 2 RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PATVIRTINTA Raseinių rajono 1 savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 362 2 RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO RENGIMO DALYVIAI

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - Radviliskio_Raj_Sprend_Red_ doc

Microsoft Word - Radviliskio_Raj_Sprend_Red_ doc RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2008 T U R I N Y S 1. URBANISTINĖ PLĖTRA... 4 1.1. Sprendinių priėmimo prielaidos... 4 1.2. Urbanistinių centrų ir ašių vystymas... 5 1.3. Gyvenamųjų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimo apžvalga ir aktualijos bei naujos perspektyvos. Kaimo plėtros departamentas 2013 m. balandžio 4 d. I krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau