NE$GALIEMS VAIKAMS VEIKLOS IR FINANSIN# ATASKAITA. Projektas!vykdytas pagal sutart! Nr. GVP/PTS/ m. gruod"io m#n. 27 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NE$GALIEMS VAIKAMS VEIKLOS IR FINANSIN# ATASKAITA. Projektas!vykdytas pagal sutart! Nr. GVP/PTS/ m. gruod"io m#n. 27 d."

Transkriptas

1 Projektas!vykdytas pagal sutart! Nr. GVP/PTS/ m. gruod"io m#n. 27 d. PROJEKTO I!TIESK GERUMUI RANK" : PAD#K NE$GALIEMS VAIKAMS VEIKLOS IR FINANSIN# ATASKAITA Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas Algojimas $mon#s kodas: Telefonas: El. pa%to adresas: Internetin# svetain#: Per planuota surinkti: Lt Per surinkta: ,13 Lt

2 INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ" LPF Algojimas!steigtas 2008 m. bir"elio m#n. 28 d. Misija visuomen#s po"i&rio keitimas! negali', vaiko ir jo %eimos integracija! visuomen(, socialini) paslaug) tobulinimas bei prieinamumas. Visokeriopa pagalba %eimoms, auginan*ioms vaikus su negalia. Tikslai: Suteikti %eimai, kurioje gim#/auga ne!galus vaikas, "ini) ir informacijos; Skatinti %eim) tarpusavio atvirum' ir bendradarbiavim'; Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir u"sienio visuomenin#mis organizacijomis, atsakingomis vald"ios institucijomis; Parengti socialini) paslaug), skirt) %eimai, auginan*iai ne!gal) vaik', paketo model!; Atlikti tiriam'j! ekspertin! darb' ir rengti metodines rekomendacijas. Projekto tikslas INFORMACIJA APIE PROJEKT" Tenkinti specialiuosius poreikius %eim), kuriose auga ne!galus vaikas, rengiant vie%' konkurs' Ko vienas negaliu kartu mes galim visk'!. D!kojame u" J#s$ gerum% bei kvie&iame ir 'iemet prisid!ti prie akcijos! Iki 2011 m. sausio 6 (IA dar galite paaukoti bei prisid!ti prie ne)gali$ vaiku&i$ sveikatinimo. Projekto veiklos, eiga Visos %eimos, kuriose auga negali' turintis vaikas, gal#jo pateikti pra%ym' gauti finansavim' tam tikrai problemai spr(sti. 36-ioms %eimoms, i%vardintoms projekto biud"eto lentel#je, suteikta tikslin# parama, kuri' skirst# specialiai sudaryta L#%) skirstymo komisija. Projekto biud%etas Stulpelyje i%leisti, Lt nurodytos sumos, priskirtos kiekvienai %eimai L#%) skirstymo komisijos sprendimu. Kadangi perkant!vairius daiktus, priemones atsirado nuokrypi) nuo skirtos sumos, paramos likutis buvo paskirstytas kitoms %eimoms. I. Personalo ka%tai II. Materiali) daikt)!sigijimas!uperki" #eimai $rengta vonia, tualetas, $vestas vandentiekis bei kanalizacija Lukui Augustinui nupirkti tinkami akiniai Danilov #eimai finansin& parama ekskursijai ir kitoms reikm&ms tenkinti Derkint" #eimos vaikams parama inhaliatoriui, pagalv&ms ir antklodei , MK 1, 2, MK MK MK 6. 1

3 A#men" #eimai parama, sauskeln&ms, lavinimo priemon&ms, r'bams, vitaminams, masa(ams Bau(" #eimai parama masa(ams, priemon&ms Zuj" #eimai parama kompiuterio klaviat'rai Start" #eimai parama tyrimams ir su tuo susijusioms i#laidoms Dzialtuvi" #eimai parama baseino treniruot&ms Baranausk" #eimai parama Skerni#ki" #eimai parama poilsiui Giruli" vasaros stovykloje Elment" #eimai parama bui)iai susitvarkyti *epuli" #eimai parama, deguonies aparatui, kitoms technin&ms priemon&ms Makaravi)i" #eimai parama kompiuteriui, kitoms priemon&ms!iukevi)i" #eimai parama ortopediniam )iu(iniui Jovai#" #eimai parama s'naus gyvenimo kokyb&s gerinimui Pu(ai)i" #eimai parama s'naus gydymui Mironenko #eimai parama akiniams ir i#vykai Mordos" #eimai parama vandentiekio $vedimui Suba)i" #eimai parama lovai ir Zak" #eimai parama genetiniams tyrimams Prekeri" #eimai parama b'sto ir aplinkos pritaikymui ir prad&tiems darbams pabaigti Greivi" #eimai parama b'sto remontui Alonderi" #eimai parama b'sto remontui Jonu#" #eimai parama vonios $rangai *erni uvi" #eimai parama akiniams,, logopedo paslaugoms apmok&ti Ari" #eimai parama stovyklos i#laidoms padengti Ramanausk" #eimai parama vitaminams ir vizitams pas gydytojus Vaitkevi)i" #eimai parama vonios $rangai , , , , , , MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK 16 ir MK MK MK MK MK MK 21, MK MK MK MK 24, 25, 27, 31, 32, 33; MK MK 28, 42, MK 29; MK MK MK MK MK MK 37. 2

4 Kalinausk" #eimai parama akiniams Juz&n" #eimai parama klausos aparatui Mikalausk" #eimai parama +i#kin" #eimai parama ortopedin&ms priemon&ms Ugin)i" #eimai parama baseino, sporto sal&s lankymui Bilevi)i" #eimai parama dukros psichologo-psichiatro konsultacijai, masa(isto, logopedo paslaugoms ir vasaros specialiajai ugdymo stovyklai Goft" #eimai parama s'naus prie(i'rai III. Organizacin#s i%laidos - - IV. Kitos i%laidos MP banko mokes)iai I& viso: , MK MK MK MK MK MK 47,49. LT S%skaitos i#ra#as MK 151. Projekto rezultatai 36-ioms %eimoms suteikta parama, i%vardinta auk%*iau esan*ioje lentel#je. +is projektas buvo akcijos I%tiesk gerumui rank' dalis. Apie visos akcijos rezultatus galite pasiskaityti *ia: +eimos d&koja: Mielas Algojime, Labai d"iaugiam#s, kad J&s esate ir dirbate ne!gali) "moni) gerovei. Gera "inoti,jog ne!galieji neu"mir%ti ir J&s r&pinat#s j) specialiaisiais poreikiais ir ugdymu. Visa m&s) %eima d#kojame u" Miglut#s dovanas, kurios d"iugins kiekvien' dien'. Vitaminai sustiprins Miglut#s organizm', higienos priemon#s palengvins mamos r&pes*ius, o kalbantis ir dainuojantis "aislas ugdys mergait( ir neleis li&d#ti. Linkime stipryb#s ir s#km#s, gra"i) darb) J&s) veikloje. I% visos %irdies d#kojame u" finansin( param', kurios d#ka m&s) sunus Jurijus ne tik gaus reabilitacines bei poilsio paslaugas, bet kas svarbiausia pasijus pilnaver*iu savo bendruomen#s (draug) ir klasiok)) nariu. 3

5 A*i& visiems aukotojams u" gerum', neabejingum', u" tai, kad i%ties#t pagalbos rank' m&s) %eimai kriz#s metu (a% netekau darbo, %eimoje du ne!galieji vyras ir vienas i% vaik)). Norim pad#koti labdaros ir paramos fondui ALGOJIMAS ir palink#ti visai fondo komandai s#km#s darbe, stipryb#s, sveikatos ir laim#s. A*i&, kad J&s esate. PATVIRTINIMAS Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines i&laidas pagrind%ian'iuose finansiniuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji b(t) vie&ai skelbiama. Organizacijos vadovas Au%ra Stan*ikien# A.V. 4