KLAUSIMYNAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 m. VEIKLAI ĮSIVERTINTI PAGAL VEIKLOS SRITIS IR JŲ DALIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KLAUSIMYNAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 m. VEIKLAI ĮSIVERTINTI PAGAL VEIKLOS SRITIS IR JŲ DALIS"

Transkriptas

1 Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 1 priedas KLAUSIMYNAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 m. VEIKLAI ĮSIVERTINTI PAGAL VEIKLOS SRITIS IR JŲ DALIS I. VERTINIMO SRITIS MOKYMOSI APLINKOS IR JOS DALYS 3. Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai. Klausimai apie veiklos turinį Kokių sričių seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių galite pasiūlyti klausytojams? pedagoginė sistema X- ugdymo tikslai ugdymo turinys X- ugdymo metodai X- mokytojo vaidmuo X- mokinio veikla X- mokymosi motyvacija X- vertinimas mokykla X- socialinė aplinka X-vadyba X- kita pagalba mokiniui, mokytojui, tėvams ir kitiems su vaikų ugdymu susijusiems asmenims švietimo sistema X- švietimo politika švietimo sistemos struktūra X- ugdymo turinys mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas X- mokymosi pasiekimų vertinimas (egzaminai, tarptautiniai tyrimai) Klausimo numeris

2 2 Kokiu skaičiumi skirtingų pavadinimų seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių disponuoja institucija? (įrašykite skaičių) Seminarai 39 Kursai 1 Paskaitos / pranešimai 50 Konsultacijos mokytojų grupėms 13 Iš viso 103 Kiek seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių mokytojams institucija organizavo per ataskaitinius metus? (įrašykite skaičių) Skaičius Valandų Dalyvių Seminarai Kursai tėvams Paskaitos ir Apie 180, pranešimai įvairiuose (tėvų susirinkimuose, pasitarimuose ir kt. nefiksuojamas) renginiuose, įskaitant ir renginius tėvams Kiti renginiai Metodinės dienos 4 16 Nefiksuota Konferencijos 2 12 Apie Kursai Iš viso

3 3 Kokios seminarų (pagal PPT programas) dalyvių tikslinės grupės? Seminarų Valandų Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Dalyvių Pradinio ugdymo mokytojai Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Specialiojo ugdymo pedagogai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugd. mokytojai Profesinio rengimo mokytojai Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai Mokyklų bendruomenės, komandos,įvairūs mokytojai Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai Kita (įrašykite) Kokios kursų dalyvių tikslinės grupės Kursų Valandų Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Pradinio ugdymo mokytojai Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Specialiojo ugdymo pedagogai Profesinio rengimo mokytojai Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai ir kt Mokyklų bendruomenės, komandos Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai Kita kursai tėvams Dalyvių

4 4 Kokios paskaitų,pranešimų, konsultacijų dalyvių tikslinės grupės? Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir specialieji pedagogai Paskaitų,pranešimų, konsultacijų Valan dų skaičiu s akad. Dalyvių Apie300 Pradinio ugdymo mokytojai Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai Mokyklų (gimnazijų) vadovai, jų 7 14 nefiksuota pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai Specialiojo ugdymo pedagogai Profesinio rengimo mokytojai Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai Mokyklų bendruomenės, komandos, dalyvaujant mokinių tėvams Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai Kita -tėvai nefiksuota Seminarų, kursų, paskaitų kitų renginių lektoriai Seminarų Kursų Institucijos darbuotojai Mokytojai praktikai 21 Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 5 mokslininkai, dėstytojai Lektoriai iš užsienio šalių Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 3 ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai komandoje su mokytojais praktikais Kitų švietimo organizacijų atstovai 5 Paskaitų

5 Kas lemia lektoriaus pakvietimą? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 svarbiausia) Klientų pageidavimai 3 Tematika 4 Finansinės galimybės 4 Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 0 administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojų rekomendacijos Ankstesnių renginių dalyvių nuomonė 3 Institucijos vadovo nuomonė 4 Kitų institucijų rekomendacijos 1 Kita (įrašykite)-įstaigos veiklą reglamentuojantys 4 dokumentaidokumentai Kokius reikalavimus keliate lektoriui? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 svarbiausia) Žino naujausius edukologijos mokslo pasiekimus, 4 ypač naujuosius mokymosi dalykus Žino naujausius švietimo teisės aktus 3 Moka sudominti auditoriją 4 Turi turtingą pedagoginę praktiką 4 Pateikia įdomius pedagoginių eksperimentų 2 rezultatus Uždega žmones veiklai ir tolimesniam tobulėjimui 4 Sugeba įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą seminaro 3 metu Kita (įrašykite) atitinka įstaigos tikslus Ar renkate grįžtamąją informaciją apie seminarų, kursų, paskaitų kokybę? X- taip, iš klausytojų ir iš lektorių - taip, tik iš klausytojų - taip, tik iš lektorių - nerenkame Kokiu būdu sužinote, kaip klientai panaudoja seminaruose, kursuose, paskaitose ir kituose renginiuose įgytą patirtį ir žinias? atliekami tyrimai informacija renkama neformaliuoju būdu tuo nesidomime (pereikite prie 4 dalies) kita sužinome neformalių pokalbių metu Kaip klientai įgytą patirtį ir žinias panaudoja savo veikloje? - dauguma sėkmingai panaudoja savo veiklos tobulinimui X- dalis sėkmingai panaudoja savo veiklos tobulinimui tik nedidelė dalis įgytą patirtį ir žinias naudoja savo veiklos tobulinimui - nenaudoja

6 6 4. Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas. Klausimai apie veiklos turinį Ar keitimasis gerąja patirtimi institucijoje yra reglamentuotas dokumentais? Taip, direktoriaus patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarkos aprašas -- ne Keitimosi gerąja patirtimi sritys: - pedagoginė sistema - ugdymo tikslai X- ugdymo turinys X- ugdymo metodai - mokytojo vaidmuo - mokinio veikla X- mokymosi motyvacija - vertinimas - mokykla X- organizacijos kultūra X- mikroklimatas X- socialinė aplinka x- vadyba - švietimo sistema o švietimo politika - švietimo sistemos struktūra x- ugdymo turinys - mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas X- mokymosi pasiekimų vertinimas X- kita-pagalbos specialiųjų poreikių vaikams teikimas Klausimo numeris

7 Keitimosi gerąja patirtimi renginių ir dalyvių pagal formas per ataskaitinį laikotarpį (įrašykite skaičių) Formos Renginių Dalyvių Gerosios patirties seminarai (išskirkite iš bendro seminarų skaičiaus) Atviros pamokos Parodos Iš jų: autorinės teminės Konferencijos Apskriti stalai, diskusijos Gerosios patirties leidiniai Straipsniai spaudoje Mokytojų kūrybos vakarai Kita supervizijų grupės švietimo įstaigų psichologėms Kaip organizuojamas keitimosi gerąja patirtimi procesas? Skleidžiančiojo patirtį suradimas: x- norintieji pasidalinti savo patirtimi kreipiasi į instituciją x- institucija ieško norinčiųjų pasidalinti patirtimi Priimančiojo patirtį suradimas: X- norintieji sužinoti apie kitų patirtį kreipiasi į instituciją - institucija ieško norinčiųjų sužinoti apie kitų patirtį Kaip institucija tiria keitimosi gerąja patirtimi kokybę? x- organizuojamos apklausos (anketavimas) x- neformaliuoju būdu - kita (įrašykite)... Ar kaupiamas edukacinės patirties bankas? 2017 m. nepapildytas Kokia laikmenų forma kaupiamas edukacinės patirties bankas? (įrašykite skaičių) Popierinių Elektroninių Vaizdajuosčių Kita (įrašykite) m. sąrašas tarnybos interneto tinklalapyje nepapildytas Ar vedama klientų, besinaudojančių edukacinės patirties banko paslaugomis, apskaita? - taip X- ne (pereikite prie 4.10 klausimo)

8 8 Kiek klientų pasinaudojo edukacinės patirties banku per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių) Iš viso (jei manote, kad nefiksuota tikslinga, išskaidykite į grupes) Institucijos darbuotojų Lektorių Institucijos renginių dalyvių Regiono švietimo darbuotojų Mokinių Kitų (įrašykite)... Kas institucijoje vykdo gerosios ir/ar pažangiausiosios patirties atranką edukacinės patirties bankui? 2017 m. atranką vykdė programas akredituojantys darbuotojai X- institucijos darbuotojai pasiūlo X- mokytojai praktikai - mokslininkai - nepriklausomi ekspertai X- kiti PPT direktorius Ar tiriate, kaip diegiama edukacinės patirties banke sukaupta patirtis? - taip X- ne Konsultavimas. Klausimai apie veiklos turinį Kokių sričių konsultacijas teikiate? (įrašykite konsultacijų skaičių) Konsultacijų sritys, kurios atitinka įsivertinimo klausimus 1. Pedagoginės psichologinės konsultacijos tarnyboje ir švietimo įstaigose, neskaičiuojant konsultacijų telefonu 2. Dėl gerosios patirties sklaidos ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo Ar vedama konsultacijų apskaita? X- taip, pedagoginių ir psichologinių - ne Konsultacijų mokytojams ir kitiems specialistams bei tėvams(globėjams) 1451 Apie 20 atvejų Klausimo numeris

9 9 Kiek asmenų (tėvų, mokytojų, kitų specialistų) konsultuota per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių) Iš viso (jei manote, kad tikslinga, išskaidykite į grupes) Mokytojų Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų Mokinių tėvų Kitų (įrašykite) dėl vaiko ugdymo problemų Kiek organizacijų konsultuota per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių) Iš viso (jei manote, kad 13 tikslinga, išskaidykite į grupes) Bendrojo lavinimo mokyklų Ikimokyklinio ugdymo mokyklų Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų Kitų (įrašykite)... Ką kviečiate konsultantais? X- institucijos darbuotojus - mokytojus praktikus - aukštųjų mokyklų mokslininkus, dėstytojus - užsienio šalių mokslininkus - apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojus - mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai - kiti (įrašykite) Kokius reikalavimus keliate konsultantui? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 svarbiausia) Moka aptikti probleminės situacijos priežastis 4 Moka įgalinti patį žmogų ar organizaciją spręsti savo 4 problemą Konsultantas aktyviai dalyvauja sprendžiant 3 problemą Geba bendrauti, išklausyti 4 Kita (įrašykite) išmano probleminę sritį ir turi 4 reikiamus bendravimo gebėjimus Kada teikiamos konsultacijos? (pažymėkite tipiškiausią atvejį) X- kliento pageidaujamu laiku X- institucijos nustatytu laiku X- šalims susitarus - kitu laiku (įrašykite)

10 10 Ar esate parengę konsultacijų efektyvumo vertinimo kriterijus? X- taip -ne Kaip kinta konsultacijų? - didėja x - mažėja - nekinta Kiek apytiksliai klientų nurodo, jog konsultacijos duoda naudos? (nurodykite procentais) 90 proc Projektinė veikla ir partnerystės tinklai. Klausimai apie veiklos turinį Klausimo numeris Kokiuose projektuose dalyvauja institucija? 1. Erasmus+ Europos šalių Alytaus miesto savivaldybės partnerystės projektas su Lenkijos Gižycko savivaldybe 2. SPPC - Saugios aplinkos mokykloje kūrimas (Prevencinės programos,,zipio draugai,,,obuolio draugai,,,vyresnieji draugai, Olweus) 3. Paramos vaikams centro koordinuojama programa,,big brothers, big sisters 4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Suaugusiųjų švietimo programa 3 finansuojami projektai (kompetencijų tobulinimo programos mokytojams ir tėvams) Projektų Projektų partnerinių organizacijų Regioniniai ir/ar lokaliniai 3 Šalies 2 Tarptautiniai (Erasmus+) 1 10 Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai Iš viso

11 Institucijos vaidmenys projektinėje veikloje Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 dažniausiai) Vykdo savo organizacijos parengtus projektus 1 Realizuoja projektus kaip partneris 3 Skleidžia informaciją apie projektus 4 Padeda rasti partnerius 1 Organizuoja projekto rengimą 0 Konsultuoja rengiant ir realizuojant projektus 1 Koordinuoja projektus 0 Vertina projektus ir jų vykdymą 0 Kita projekto dalyvis 4 Kokie institucijos per ataskaitinį laikotarpį vykdomų projektų tikslai? X- tobulinti mokyklos kaip organizacijos veiklą X- tobulinti mokytojo kompetenciją X- išmokyti mokytojus dirbti komandoje - pripratinti prie projektinio darbo režimo X- išmokyti numatyti veiklos perspektyvą bei planuoti savo veiklą, derinant ją su kitų veikla X- išmokyti žmones kurti partnerystės tinklus ir juose veikti - išmokyti žmones priimti kultūrinę įvairovę - kita (įrašykite)... Ką davė projektai, kuriuose dalyvavo institucija? X- pagerintas institucijos materialinis aprūpinimas X- pakilo institucijos darbuotojų kompetencija X- pakilo institucijos renginių kokybė X- padidėjo institucijos renginių apimtys X- užmegzti partnerystės ryšiai su kitomis institucijomis X- Lietuvoje X- užsienyje - kita (įrašykite)... Kokio masto partnerystės tinkluose dalyvaujate? (įrašykite skaičių) Regioninių ir/ar lokalinių Šalies Tarptautinių Iš viso 11 Dalyvaujame Erasmus+progra mos projekte 10 partnerių-ppt vienas iš jų

12 12 Kokio pobūdžio partnerystės tinkluose dalyvaujate? (įrašykite skaičių) Oficialiuose (pavyzdžiui, sudarytuose ir 3 patvirtintuose Europos Sąjungos, Lietuvos švietimo projektuose) Formaliuose (sudarytuose pačių organizacijų iniciatyva, tačiau nepagrįstų kokiais nors finansuojamais projektais) Neformaliuose (susidariusiuose institucijai - bendraujant su dalykiniais partneriais, tačiau šių santykių neformalizuojant partnerystės tinklo sukūrimo dokumentais) Iš viso Kiek organizacijų paskatinote dalyvauti projektuose? (įrašykite skaičių) Ką davė projektai šioms organizacijoms? - organizacijos pagerino materialinę bazę X- prasiplėtė (kai kurių) organizacijos narių kompetencijos - organizacijos struktūra pasidarė efektyvesnė X- atsirado galimybės naujai organizacijos veiklai X- užmegzti partnerystės ryšiai su organizacijomis X- Lietuvoje X- užsienyje - kita (įrašykite)... Kiek pavienių asmenų paskatinote dalyvauti projektuose? (įrašykite skaičių) - 5 įstaigos darbuotojus Ką davė projektai šiems asmenims? X- įgijo naujų kompetencijų X- patobulino turimas kompetencijas X- praplėtė akiratį - kita (įrašykite)... Pastaruoju metu institucijos dalyvavimas projektuose ir partnerytės tinkluose X- aktyvėja - nekinta - silpnėja Ar tiriamas projektinės veiklos efektyvumas? x- taip (nurodykite, kaip tiriamas) refleksija, anketos II. VERTINIMO SRITIS VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS IR JOS DALYS 8. Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas. Klausimai apie veiklos turinį Klausimo numeris

13 13 Koks yra institucijos vadovo išsilavinimas? Aukštasis universitetinis Ar institucijos vadovas turi kvalifikacinį ar mokslinį laipsnį? - magistro - daktaro Ar institucijos vadovas turi vadybinės patirties? x- taip - ne Kaip dažnai institucijos vadovas tobulina savo kvalifikaciją? (pažymėkite + atitinkamame langelyje) Vadybinę Pedagoginę psichologinę Andragoginę Kitą Dažniau kaip kartą X per pusmetį Kartą per metus X X Rečiau nei kartą per metus Kaip institucijoje dažniausiai priimami strateginiai sprendimai? X- sprendimus priima institucijos vadovas X- sprendimai priimami institucijos vadybininkų grupėje X- dalyvaujant visiems institucijos darbuotojams X- strateginius sprendimus dažniausiai priima aukštesnės institucijos Kuri darbo forma, Jūsų manymu, yra efektyvesnė institucijoje? - individualus darbas - darbas grupėmis/komandinis darbas X- vienodai efektyvios abi darbo formos Ar institucijoje tiriami personalo mokymosi poreikiai? X- taip - ne Kieno iniciatyva institucijos darbuotojai dažniausiai tobulina kvalifikaciją? X- savo asmenine - institucijos vadovų Ar darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas ir koordinuojamas? X- taip - ne Kaip skatinamas personalo kvalifikacijos tobulinimas? - skatinamas materialiai X- sudarant sąlygas mokytis X- skatinant moraliai - kita (įrašykite)... Ar institucijos vadovas ir darbuotojai rengia savo kompetencijos aplankus (portfelius)? X- vadovas X- darbuotojai

14 14 Kokios specialios veiklos, skirtos organizaciją reprezentuoti klientams, imasi institucija? X- projektų pradžios ir pabaigos renginiai - tradicinės šventės X- tradiciniai vizitai pas klientus X- institucija savo interneto svetainę laiko svarbiu įvaizdžio formavimo veiksniu X- rimtai rūpinasi centro funkciniu-estetiniu vaizdu X- rengia savo organizacijos ir jos siūlomų paslaugų bukletus, lankstinukus ir kitą medžiagą - kita (įrašykite)... Ar kurti institucijos įvaizdį kviečiami specialistai? - taip (įrašykite)... X- ne Planavimas ir administravimas. Klausimai apie veiklos turinį Kokius planus ir kokiam laikotarpiui rengiate? (įrašykite) X- strateginis 3 metams X- metinis kalendoriniams metams X- renginių salės užimtumo per mėnesį X- mėnesių veiklos planai Kokie yra institucijos nuostatuose suformuluoti tikslai, uždaviniai, funkcijos? X- suformuluoti remiantis strateginiais švietimo sistemos dokumentais X- institucijos tikslai, uždaviniai ir funkcijos suformuluoti, remiantis steigėjo tikslais ir uždaviniais X- institucija formulavo savus tikslus, uždavinius, funkcijas Ar darbuotojai supažindinti ir savo veikloje vadovaujasi šiais dokumentais? Institucijos vadovo ir darbuotojų pareiginiais X- taip nuostatais - ne Institucijos darbo tvarkos taisyklėmis X- taip - ne Kokiu tikslu rengiamos veiklos ataskaitos? - atsiskaityti klientams X- atsiskaityti steigėjui X- savianalizei ir problemų identifikavimui - institucijos reklamai X- viešam veiklos pristatymui - ataskaitų nerengiame Kaip dažnai rengiamos veiklos atskaitos? X- už kalendorinius metus - už mokslo metus X- kita aukštesnėms institucijoms paprašius Klausimo numeris

15 Ar savo veikloje institucija akcentuoja kokią nors specifinę tematiką ar veiklos sritį? X- taip, savo veikloje akcentuojame (įrašykite): Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas Gabiųjų vaikų atpažinimas ir ugdymas Mąstymo lavinimas ir emocinio intelekto ugdymas Žalingų įpročių ir patyčių prevencija Krizinių ir probleminių situacijų valdymas mokykloje - ne, visoms sritims skiriamas vienodas dėmesys Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba. Klausimai apie veiklos turinį Ar programų vertinimas institucijoje reglamentuotas dokumentais? X- taip - ne Kas inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų kūrimą? X- pati institucija - Švietimo ir mokslo ministerija - apskrities viršininko ar savivaldybės administracijos švietimo padalinys X- mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai X- mokytojai - kiti (įrašykite)... Kokiu skaičiumi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) programų disponuoja institucija? (įrašykite skaičių) Iš viso 39 Iš jų: Akredituotų Prilygintų akredituotoms 39 Klausimo numeris

16 Kas rengė institucijos įgyvendinamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių-seminarų programas? (įrašykite skaičių) Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) programos (seminarų, kursų, paskaitų) nacionalinio lygmens programos Institucijos darbuotojai 5 - Mokytojai 20 Mokyklų vadovai, jų 5 pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Mokslininkai 4 Ministerijų, apskričių viršininkų,savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai Komandos 3 Kiti (įrašykite)... 2 Iš viso 39 Kas ekspertuoja institucijos įgyvendinamas programas? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 dažniausiai) Institucijos darbuotojai 4 Mokytojai 0 Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 0 ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Mokslininkai 0 Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų 0 švietimo padalinių darbuotojai Ekspertų grupė 0 Kiti (įrašykite) Kaip institucija tiria realizuojamų programų efektyvumą? X- sprendžia pagal programoje dalyvavusių klientų skaičių X- atlieka klientų specialias apklausas apie konkrečios programos naudingumą X- analizuoja pateiktos programos turinį - efektyvumo specialiai netiria Ar dažnai turimos programos tobulinamos? - reguliariai, tam skiriamas nuolatinis dėmesys X- tobulinamos tik tada, kai išaiškėja toks klientų poreikis - tai nėra daroma, tik kuriamos naujos programos, o senų atsisakoma

17 17 Kas sąlygoja parengtų programų tobulinimą? - klientų poreikių tyrimas X- siekis tobulinti savo veiklą - Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų rekomendacijos - apskrities viršinko ar savivaldybės administracijos švietimo padalinio rekomendacijos X- nuolat kintanti aplinka - kita (įrašykite)... Kaip institucija reklamuoja savo siūlomas programas? X- skelbimais savivaldybių švietimo padaliniams, mokykloms - skelbimais pedagoginėje ir kitoje spaudoje X- skelbia informaciją savo interneto svetainėje - specialios reklaminėmis akcijomis (lankstinukai, specialūs leidiniai) - kita (įrašykite)