EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. Briuselis, 2006 m. vasario 6 d. (06.02) (OR. en) 6026/06 TELECOM 4 AUDIO 3

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. Briuselis, 2006 m. vasario 6 d. (06.02) (OR. en) 6026/06 TELECOM 4 AUDIO 3"

Transkriptas

1 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2006 m. vasario 6 d. (06.02) (OR. en) 6026/06 TELECOM 4 AUDIO 3 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU gavimo data: 2006 m. vasario 2 d. kam: Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui Javier SOLANA Dalykas: Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų sąveikos persvarstymo pagal 2004 m. liepos 30 d. Komunikatą KOM (2004) 541 Delegacijoms pridedamas Komisijos dokumentas KOM (2006) 37 galutinis. Pridedama: KOM (2006) 37 galutinis 6026/06 da DG C III LT

2 EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, KOM(2006) 37 galutinis KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų sąveikos persvarstymo pagal 2004 m. liepos 30 d. Komunikatą KOM(2004) 541 LT LT

3 KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų sąveikos persvarstymo pagal 2004 m. liepos 30 d. Komunikatą KOM(2004) 541 SANTRAUKA 2004 m. liepos mėn. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame, remdamasi Direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (toliau pagrindų direktyva) 18 straipsnio 3 dalimi, išdėstė savo poziciją dėl skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų sąveikos. Šiame komunikate Komisija padarė išvadą, kad kol kas nėra aiškaus pagrindo interaktyviajai televizijai taikomus tam tikrus standartus nustatyti kaip privalomus, ir pažymėjo, kad šis klausimas bus persvarstytas 2005 m. Komisija taip pat pasiūlė sudaryti darbo grupę, turinčią nustatyti veiksmus, kuriais būtų galima paskatinti rinkoje susidomėti daugialypės terpės namų programos (MHP) standartu. Šio persvarstymo pagrindas yra ankstesnis vertinimas; jame svarstomi rinkos pokyčiai nuo 2004 m. liepos mėn. Pastaruosius 18 mėnesių dėl skaitmeninės televizijos paslaugų sąveikos Komisija intensyviai diskutavo tiek su valstybinio, tiek su privataus sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis, sudarančiomis MHP įgyvendinimo grupę. Šiai grupei buvo pateiktos dešimties valstybių narių esamos padėties ataskaitos, be to, ši grupė tapo keitimosi idėjomis ir geriausia praktika forumu. Rinkos raida, ypač Italijos, parodė, kad paslaugų sąveika galima tada, kai visos suinteresuotosios šalys veikia išvien, turėdamos bendrą tikslą įgyvendinti MHP techninį standartą. Tačiau to nepakanka siekiant užtikrinti interaktyviosios skaitmeninės televizijos paslaugų kūrimą ir plėtrą reikia toliau plėtoti verslą ir technologijas. Šiuo metu svarbiausi Komisijos uždaviniai yra bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintas sėkmingas perėjimas prie skaitmeninės televizijos, kuri yra būtina diegiant interaktyviąsias skaitmenines paslaugas, ir toliau remti atvirų standartų taikymą, taip pat atskirų valstybių narių bei suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą siekiant paslaugų sąveikos ir keitimąsi geriausia praktika. Komisija siekia užtikrinti Europos piliečiams galimybę naudotis skaitmenine televizija (įskaitant vis didėjančią interaktyviosios skaitmeninės televizijos paslaugų, kurias teikia vis daugiau perdavimo sistemų, įvairovę). Komisija mano, kad šiuo metu rinka bus remiama geriausiai ir toliau pasikliaujant pramonės vadovaujamomis savanoriškos standartizacijos iniciatyvomis. LT 2 LT

4 1. PAGRINDAS 2005 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė Komunikatą dėl perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo paspartinimo 1, kuriame valstybėms narėms pasiūlyta užsibrėžti tikslą iki 2012 m. visiškai pereiti prie skaitmeninės televizijos ir nutraukti analoginės televizijos transliacijas. Vienas skaitmeninės televizijos privalumų yra gebėjimas taikyti visiškai interaktyvias taikomąsias programas, kuriomis grįžtamuoju kanalu žiūrovai gali palaikyti ryšį su transliuotoju. Norint naudotis interaktyviomis taikomosiomis programomis imtuve turi būti įdiegtas taikomųjų programų sąsaja (API) vadinamas programų paketas m. liepos 30 d. Komisija paskelbė Komunikatą dėl skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų sąveikos 2. Šiame komunikate ji išdėstė savo poziciją dėl skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų tarpusavio sąveikos pagal pagrindų direktyvos 3 18 straipsnio 3 dalį. Jeigu nepavyksta pasiekti reikiamos interaktyviosios skaitmeninės televizijos sąveikos, pagal šį straipsnį Komisija gali imtis veiksmų, kad tam tikrus standartus nustatytų kaip privalomus. Komunikate taip pat teigta, kad nėra aiškaus pagrindo veiksmams, kuriais kokį nors API standartą būtų galima apibrėžti kaip privalomą, tačiau 2005 m. šį klausimą reikėtų persvarstyti. Iki to laiko pasiūlyta imtis daug įvairių veiksmų, kuriais būtų skatinama naudotis interaktyviosiomis skaitmeninėmis paslaugomis, kurioms taikomas daugialypės terpės namų programos (MHP) standartas (tuo metu tai buvo vienintelis atviras taikomųjų programų sąsajos (API) standartas, patvirtintas ES standartų institucijų). Minėti veiksmai apėmė MHP įgyvendinimo darbo grupės sudarymą, patvirtinimą, kad valstybės narės gali pasiūlyti vartotojams valstybės paramos teikimo reikalavimus atitinkančių subsidijų už interaktyviosios televizijos imtuvų įrangos pirkimą, ir prieigos prie patentuotų technologijų kontrolę. Tai pagrindžianti analizė buvo pateikta išplėstiniame poveikio vertinimo dokumente SEC(2004) Analizėje teigiama, kad nors Europos lygiu nustačius vieną arba daugiau privalomų standartų, įvairios interaktyviosios televizijos vertės grandinei priklausančioms suinteresuotosioms šalims būtų suteikta daugiau teisinio tikrumo, o Europos lygiu būtų pasiekta masto ekonomija, dėl senųjų prietaisų plataus vartojimo tai neigiamai paveiktų ekonomiką, galėtų slopinti naujovių diegimą ir kliudyti patekti į rinką. Naujajame komunikate vertinama interaktyviosios skaitmeninės televizijos raida po 2004 m. liepos mėn. 2. RAIDA TARPINIU LAIKOTARPIU (2004 M. LIEPOS MĖN M. GRUODŽIO MĖN.) 2.1. Telekomunikacijų tarybos išvados 2004 m. gruodžio 9 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba patvirtino Tarybos išvadas, kuriose pritarta Komisijos komunikatui ir jame siūlomoms skatinamosioms priemonėms, taip pat Komisijos siekiui 2005 m. antrojoje pusėje pakartotinai apsvarstyti skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų sąveikos situaciją. Siekdama paskatinti KOM(2005) 204. KOM(2004) 541. Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos. LT 3 LT

5 interaktyviosios skaitmeninės televizijos plėtrą, Taryba taip pat paragino Komisiją apibrėžti veiksmus, taikomus ne tik MHP, bet ir kitiems standartams, paskelbtiems Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis pagrindų direktyvos 17 straipsnio 1 dalimi MHP įgyvendinimo grupė 2004 m. komunikatu įsteigta MHP įgyvendinimo grupė pirmą kartą susirinko 2004 m. lapkričio mėn. Briuselyje. Grupės tikslai buvo keistis informacija, pranešti apie geriausią praktiką ir palengvinti veikiančiųjų interaktyviosios televizijos srityje tarpusavio ryšius. Šia veikla buvo siekiama padėti MHP pasiekti kritinę masę ir taip užsitikrinti masto ekonomiją, išsprendžiant susiskaldymo problemą, su kuria šiuo metu susiduriama dėl naujų transliavimo srities produktų. Atsižvelgusi į Tarybos išvadas, į savo darbotvarkę grupė įtraukė bendruosius interaktyviosios skaitmeninės televizijos klausimus, taip pat ir dėl kitų standartų, ne tik MHP, taikymo. Nuo 2004 m. lapkričio mėn. iki 2005 m. rugsėjo mėn. įvyko penki šios grupės susitikimai. Grupę sudarančios suinteresuotosios šalys buvo ministerijos ir kontrolės institucijos, transliuotojai, tinklų operatoriai, gamintojai, pramonės asociacijos ir mokslinių tyrimų projektų vykdytojai. Buvo pateikti situacijos dešimtyje šalių (Italijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Vokietijoje ir Belgijoje) pavyzdžiai, taip pat kitų pramonės srities pavyzdžių, atskleidusių, kaip svarbu yra diskutuoti transliavimo Europoje klausimais. MHP įgyvendinimo grupės darbas parodė, kaip svarbu yra suinteresuotosioms šalims suteikti galimybę pareikšti savo nuomonę klausimais, susijusiais su tokia sudėtinga sritimi kaip interaktyviosios skaitmeninės televizijos paslaugų sąveika Skaitmeninės televizijos raida Kad būtų galima diegti interaktyviosios skaitmeninės televizijos paslaugas, labai svarbu analoginę televiziją pakeisti skaitmenine. Europoje buvo ne viena apgaulinga skaitmeninės antžeminės televizijos naudojimo pradžia, tačiau šiuo metu jau atsiranda tvaraus verslo modelių, ir skaitmeninė televizija vis sparčiau įsigali. 1 lentelėje nurodyta ES skaitmeninės televizijos padėtis 2005 m. birželio mėn. pabaigoje. Skaitmeninė televizija Abonentai (000) Kabelinė Palydovinė Antžeminė Skaitmeninė abonento linija (DSL) Iš viso: naudojima s (%) Austrija ,8 % Belgija ,7 % Kipras ,5 % LT 4 LT

6 Čekija ,2 % Danija ,2 % Estija ,5 % Suomija ,6 % Prancūzija ,3 % Vokietija ,1 % Graikija ,6 % Vengrija ,9 % Airija ,1 % Italija ,9 % Latvija ,0 % Lietuva ,6 % Liuksemburgas ,6 % Malta ,5 % Nyderlandai ,4 % Lenkija ,3 % Portugalija ,1 % Slovakija ,8 % Slovėnija ,0% Ispanija ,3 % Švedija ,9 % Jungtinė Karalystė ,5 % Iš VISO 25 ES valstybės narės: ,7 % Šaltinis: Dataxis. LT 5 LT

7 2.4. Daugialypės terpės namų programos (MHP) rinkos raida Interaktyviosios televizijos taikomųjų programų paklausa yra mažesnė negu buvo prognozuojama prieš keletą metų, o komercinė interaktyviosios televizijos sėkmė tebėra ribota. Taikomosios programos yra populiariausios viktorinų, sporto laidų, lošimų ir realybės televizijos srityje; vyriausybės dar turi atrasti, kokiais būdais šią technologiją sėkmingai pritaikyti ryšiams su piliečiais. Priedų rinkiniai, kuriuose taikomas MHP standartas, iki šiol yra labiausiai naudojami Italijoje. MHP sėkmingas diegimas šioje šalyje yra labai susijęs su joje taikoma subsidijų vartotojams sistema, pagal kurią interaktyviąją funkciją turinčio dekoderio su grįžtamuoju kanalu pirkimą subsidijuoja valdžios institucijos. Mokant subsidijas buvo panaikintas kainų skirtumas tarp MHP produktų ir pigesnių produktų, neturinčių interaktyviosios funkcijos, todėl interaktyviųjų dekoderių rinką užvaldė MHP. Padidėjus paklausai ir tiekimo konkurencingumui, MHP produktų kainos Italijoje gerokai sumažėjo. Dėl tokios paklausos MHP prietaisai pasiekė kritinę masę, taigi pradėta naudotis masto ekonomija ir žymiai sumažėjo kainos. Norint sėkmingai diegti interaktyviąsias paslaugas, tam tikrų prietaisų bazė turi būti pakankamai didelė. Italijoje šiuo metu yra daugiau nei 2 mln. MHP dekoderių, tačiau interaktyviosios paslaugos vis tiek vystosi lėtai. Viena iš problemų yra ta, kad interaktyviuosius dekoderius įsigiję vartotojai neskuba prisijungti ir naudotis grįžtamuoju kanalu per savo telefono ryšio liniją, neretai dėl labai buitinės priežasties televizorius namuose yra pernelyg toli nuo telefono ryšio įrangos 4. Be to, daugelis Italijos MHP dekoderių yra skirti antžeminei televizijai, o šiuo transliavimo laikotarpiu, kai vienu metu transliuojamos tiek analoginės, tiek skaitmeninės programos, yra būdingas ypač didelis spektro trūkumas, dėl ko trukdoma naudotis interaktyviosiomis paslaugomis, nes jos taip pat užima dalį spektro. Tačiau Italijos valdžios institucijos ketina siekti, kad interaktyvioji televizija taptų svarbiausia viešųjų paslaugų teikimo priemone. Dėl didelio Italijos priedų rinkinių rinkos konkurencingumo MHP dekoderių kaina sumažėjo tiek, kad šiuo metu nesiekia 100 EUR, tačiau kainos nesumažėjo kitose, mažiau konkurencingose rinkose, kuriose MHP prietaisų kainos tebėra palyginti didelės. Dėl labai skirtingų MHP dekoderių ir kitų, paprastesnių, skaitmeninių dekoderių kainų Šiaurės šalių rinkose (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje bei Norvegijoje) ir Vokietijoje daugelis vartotojų renkasi ne MHP produktus, o kitus. Netgi tokiam bendram standartui kaip MHP yra taikomi skirtingi techninio įgyvendinimo reikalavimai. Glaudžiai bendradarbiaudami Italijos transliuotojai sukūrė bendrųjų įgyvendinimo reikalavimų rinkinį. Sėkmingą MHP įsitvirtinimą Italijos rinkoje nulėmė visų šių veiksnių derinys: 1) laisvas Italijos transliuotojų susitarimas naudoti MHP; 2) valdžios institucijų įvestos subsidijų sistemos, taikomos interaktyviesiems dekoderiams; 3) bendrųjų įgyvendinimo reikalavimų nustatymas. 4 Ši situacija gali pasikeisti, jei bus diegiamos buitinės tinklų sistemos. LT 6 LT

8 Iš to, kaip skaitmeninė televizija plėtota Italijoje, galima spręsti, kad efektyvią sąveiką galima pasiekti lankstumu ir rinkos dalyvių tarpusavio bendradarbiavimu. Nors Šiaurės šalių transliuotojams ir valdžios institucijoms tarpusavyje tariantis dėl NorDig susitarimų buvo pasiekta labai gerų rezultatų, MHP iki šiol nėra labiau įsigalėjusi Šiaurės rinkose pirmiausia dėl to, kad jos kaina gerokai skiriasi nuo zapper boxes, t. y. priedų rinkinių be interaktyviosios televizijos arba transliacijos tobulinimo funkcijų. Nors Šiaurės šalys klesti, jų rinkos yra palyginti mažos, ir minėtas kainų skirtumas yra pagrindinė kliūtis sėkmingai perimti MHP, nes tam nėra sukurtos jokios subsidijų sistemos. Vokietijos kabelinės televizijos operatoriai ir visuomeniniai transliuotojai pareiškė remiantys MHP, tačiau čia suinteresuotosios šalys nebendradarbiauja taip kaip Italijoje. Komerciniai transliuotojai ir mokamos televizijos operatoriai neskuba investuoti į interaktyviąją televiziją, ypač dėl to, kad nėra sukurta aiškaus verslo modelio, o subsidijos vartotojams iš esmės neteikiamos. Belgijoje, Flandrijos regione, labai perspektyvus atrodo MHP diegimas kabelinės televizijos tinkle, nes kabelis savaime yra abipusės sąveikos priemonė, o vartotojai taip gali gauti tikrai daug naudos iš interaktyviųjų paslaugų ir tinkamai jas įvertinti. Be to, šio regiono kabelinės televizijos operatorius yra užmezgęs partnerystę su transliuotojais ir turinio teikėjais Kiti interaktyviosios skaitmeninės televizijos standartai 2004 m. liepos mėn. komunikate Komisija pareiškė ketinimą pagal pagrindų direktyvos 17 straipsnį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamą standartų sąrašą papildyti dar dviem interaktyviosios televizijos standartais MHEG-5 5 ir WTVML 6, jeigu juos patvirtins Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI). Šiuos standartus ETSI jau patvirtino, ir Komisija šiuo metu iš dalies keičia standartų sąrašą 7. Šie standartai yra plačiai naudojami rinkoje. Galimybė į standartų sąrašą įtraukti kitus standartus, kuriamus pagal M331 įgaliojimu apibrėžtą standartizacijos programą (pavyzdžiui, kilnojamojo turinio formato (PCF) 8 standartas) bus svarstoma tada, kai juos bus galima taikyti. PCF, kuriuo turinio teikėjai gali įrašyti reikiamą turinį vieną kartą ir atkurti jį daugeliu API programų, pagerina sąveiką. PCF tinka 80 % interaktyviosios televizijos taikomųjų programų. PCF ir kiti siektini standartai, priskiriami įgaliojimui 331, gali palengvinti interaktyviojo turinio vystymąsi ir pagerinti sąveiką. Dėl patentuotų standartų pagrindų direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės skatintų API savininkus sąžiningai, tinkamai ir be jokios diskriminacijos už tam tikrą atlygį teikti visą informaciją, būtiną skaitmeninės interaktyviosios televizijos paslaugų teikėjams, kad šie galėtų sėkmingai teikti visas API palaikomas paslaugas. Gamintojams įsigyjant licencijas MHEG-5 yra tarptautinio standarto, sukurto Daugialypės terpės ir hiperterpės ekspertų grupės (MHEG), dalis. MHEG-5 yra paprastesnis už MHP. Apskaičiuota, kad yra daugiau negu 5 mln. priedų rinkinių, kuriems taikomas MHEG-5. WTVML yra Wireless Mark-up Language (WML) tęsinys, skirtas televizijai. Tai yra mikronaršyklė, skirta interaktyviosios televizijos taikomosioms programoms. Apskaičiuota, kad yra daugiau nei 7 mln. priedų rinkinių, kuriuose naudojama WTVML. Tai reiškia, kad per Ryšių komitetą taip pat yra atsiklausiama valstybių narių nuomonės. Žr. SEC(2004) 346, p. 19. LT 7 LT

9 Komisija stebėjo prieigą prie patentuotų technologijų ir negavo jokių nusiskundimų dėl licencijų įsigijimo tvarkos Raiškiosios televizijos (HDTV) techninės sąveikos planas Susirūpinusios dėl galimo rinkos susiskaldymo, kurį gali sukelti skirtingos, nors ir standartizuotos, techninės HDTV galimybės, Komisijos tarnybos 2005 m. sausio 21 d. Briuselyje surengė seminarą dėl HDTV techninės sąveikos. Seminare dalyvavo Europos visuomeniniai ir privatūs transliuotojai, gamintojai, infrastruktūros ir paslaugų teikėjai, taip pat nacionalinės ir Europos lygio HDTV planavimo grupės. Seminare sutarta sukurti ekraninių pateikimo įtaisų ženklinimo sistemą, pagal kurią HD ready ( Pritaikyta HD ) ženklu bus žymimi vartojimo įrenginiai, suderinti su abiem pagrindiniais tarptautiniais skleistinės formatais, t. y. 720 eilučių progresyvinės skleistinės ir 1080 eilučių pakaitinės skleistinės. Po kurio laiko juos numatoma suderinti ir su brangesne, bet labai aukštos kokybės 1080/50 progresyvine skleistine. Seminare taip pat patvirtinta, kad visa HD imtuvų įranga turi būti pritaikyta MPEG-2 ir naujajai pažangiai spūdos kodavimo sistemai MPEG-4 AVC 9. Dėl to transliuotojai galėtų laisvai rinktis skleistinės formatus ir kodavimo sistemas, atitinkančias HD ready ekranų galimybes. Seminare dalyvavę Europos pramonės atstovai bendrai sutarė, kad reikia skatinti techninių HDTV reikalavimų lankstumą ir sąveiką. Šis neprivalomas, visiems rinkos dalyviams atviras susitarimas padėtų apsispręsti vartotojams, ketinantiems pirkti HDTV įrenginių, nes perkant didelį plokščiąjį ekraną tenka sumokėti nemažą sumą. Pagal HD Ready ženklą vartotojas galėtų atskirti standartinės skiriamosios gebos ekraną nuo didelės skiriamosios gebos ekrano. Šis planas buvo pateiktas Ryšių komitetui (COCOM), jį galima rasti COCOM viešųjų dokumentų registre KOMISIJOS POZICIJA DĖL INTERAKTYVIOSIOS SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS SĄVEIKOS Jei nepavyksta pasiekti pakankamos paslaugų sąveikos, pagal pagrindų direktyvos 18 straipsnio 3 dalį Komisijai suteikiama teisė taikyti direktyvos 17 straipsnyje nustatytą tvarką, pagal kurią kai kurie standartai gali būti nustatyti kaip privalomi m. liepos mėn. komunikate Komisija pateikė įvairių aspektų, kuriais pasižymi pagrindų direktyvoje apibrėžtoji sąveika, ir padarė išvadą, kad svarbiausia Komisijai yra nuspręsti ne tai, ar ši sąveika buvo pasiekta, o tai, ar yra aiškus pagrindas vieną arba daugiau API standartų nustatyti kaip privalomus vienam arba daugiau rinkos segmentų. Remdamasi išplėstiniu poveikio vertinimo dokumentu, išdėstytu SEC(2004)1028, Komisija padarė išvadą, kad nėra aiškaus pagrindo imtis veiksmų ir nustatyti privalomus standartus, tačiau šį klausimą reikėtų vėl persvarstyti 2005 m. Dabar, praėjus pusantrų metų laikotarpiui, Komisija turi priimti tą patį sprendimą, tačiau dėl rinkos raidos tarpiniu laikotarpiu ir įvykusių išsamių diskusijų su suinteresuotosiomis šalimis atsirado naujų aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti: 9 10 Kai tai taps europiniu standartu, bus numatytas spūdos kodavimo sistemos VC1 palaikymas. COCOM05-37, interneto adresu LT 8 LT

10 MHP standartas yra sudėtingas techninis reikalavimas, kurį galima įgyvendinti įvairiai. Pagrindinė MHP populiarumo Italijoje priežastis buvo ta, kad transliuotojai visi kartu nustatė bendrą techninį MPH įgyvendinimo reikalavimą ir įvedė tam tikrus bandymus, kuriais patikrinama atitiktis ir užtikrinama skirtingų gamintojų įrangos sąveika. Iš šios patirties matyti, kad sąveikos neįmanoma užtikrinti paprasčiausiai nustačius privalomą standartą, pavyzdžiui, MHP; ją galima pasiekti tada, kai suinteresuotosios šalys tarpusavyje bendradarbiauja, siekdamos bendro tikslo įgyvendinti standartą, kuris užtikrintų sąveiką. Viename iš argumentų, kodėl verta nustatyti bendrą standartą, teigiama, kad taikydami bendrą standartą gamintojai gali pasiekti masto ekonomiją ir taip sumažinti vartojimo prietaisų kainas. Praėjusių metų patirtis (pavyzdžiui, vienodų MHP produktų skirtingų kainų Italijoje ir Vokietijoje palyginimas) rodo, kad prietaisų kaina labai priklauso nuo rinkos sąlygų, o nedidelės vienos šalies kainos negreitai paveikia kitos šalies kainas. Tikroji interaktyviųjų paslaugų plėtra buvo lėtesnė negu tikėtasi. Norint tikėtis sparčios elektroniniu ryšiu teikiamų viešųjų paslaugų plėtros, reikia toliau tobulinti tam tikrus verslo modelius. Naują pavyzdį, kaip vadovautis bendro sutarimo principu ir bendradarbiauti siekiant techninės sąveikos, parodė raiškiosios televizijos sritis. Tai atrodo perspektyvus būdas spręsti kitas sąveikos problemas. Komisija mano, kad ši įvykusi raida patvirtina anksčiau atliktą analizę ir padarytas išvadas, ypač dėl to, kad privalomų standartų nustatymas pagal pagrindų direktyvos 18 straipsnio 3 dalį nesuteiktų didelės naudos interaktyviosios skaitmeninės televizijos Europoje plėtrai, tačiau galėtų turėti reikšmingų neigiamų padarinių. 4. IŠVADA Svarbiausi Komisijos uždaviniai yra šie: bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti sėkmingą perėjimą prie skaitmeninės televizijos, kuria būtų lengviau diegiamos interaktyviosios skaitmeninės paslaugos: Komisija tęs 2005 m. gegužės mėn. komunikatu pradėtą darbą, kuriuo siekiama analoginę televiziją pakeisti skaitmenine, ir atidžiai stebės valstybių narių pažangą šioje srityje. Informacija apie valstybių narių perėjimo prie skaitmeninės televizijos planus bus reguliariai skelbiama Europos tinklalapyje 11. skatinti atvirus standartus ir sąveiką: Komisija, įsigalint skaitmeninei televizijai ir vykstant skaitmeninės televizijos paslaugų bei technologijų sąveikai, ir toliau skatins taikyti Europos standartų institucijų kuriamus atvirus standartus switchover/national_swo_plans/index_en.htm LT 9 LT

11 remti valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių tarpusavio bendradarbiavimą: Komisija ir toliau telks valstybes nares Ryšių komiteto Transliuotojų grupėje, suteikdama joms galimybę dalytis patirtimi ir geriausia praktika bendraisiais skaitmeninės televizijos ir konkrečiais interaktyviosios skaitmeninės televizijos klausimais. MHP įgyvendinimo grupės darbas parodė, kaip svarbu suinteresuotosioms šalims turėti galimybę išsakyti savo nuomones, ir pramonės atstovai šiuo metu imasi iniciatyvos, skatindami tolesnį suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą. Bus remiamasi sėkmingu HDTV pavyzdžiu EBU ir DIF įsteigtu Europos HDTV forumu. Komisija remia tokias pramonės iniciatyvas ir ketina užtikrinti abiejų pirma minėtų sričių atstovų tarpusavio bendradarbiavimą. skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kuriuo siekiama atvirų skaitmeninės televizijos standartų ir sąveikos: Skaitmenine televizija galima puoselėti skaitmeninėmis technologijomis grindžiamą įtraukimą ir socialinę sanglaudą. Komisija ir toliau rems atvirus, sąveikaujančius skaitmeninės televizijos standartus, kad visame pasaulyje būtų galima keistis informacija. Komisija nustato ir finansuoja tam tikrus veiksmus, kuriais skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas skaitmeninės televizijos mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir standartizavimo srityse. Diegiant ir plėtojant skaitmeninę televiziją šį bendradarbiavimą įmanoma išplėsti iki tarptautinio lygio. kontroliuoti patentuotų technologijų naudojimą: Patentuotų technologijų taikymas ir toliau priklausys nuo konkurencijos teisės aktų. LT 10 LT