RIMANTĖ VALUCKYTĖ GYVENTOJŲ PATIRTIS RENKANTIS HOMEOPATINIUS VAISTUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "RIMANTĖ VALUCKYTĖ GYVENTOJŲ PATIRTIS RENKANTIS HOMEOPATINIUS VAISTUS"

Transkriptas

1 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA RIMANTĖ VALUCKYTĖ GYVENTOJŲ PATIRTIS RENKANTIS HOMEOPATINIUS VAISTUS Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas: Doc. dr. A. Baranauskas KAUNAS, 2019

2 2 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA TVIRTINU: Farmacijos fakulteto dekanė Ramunė Morkūnienė GYVENTOJŲ PATIRTIS RENKANTIS HOMEOPATINIUS VAISTUS Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas: Doc. dr. A. Baranauskas Recenzentas: Darbą atliko: Magistrantė Rimantė Valuckytė KAUNAS, 2019

3 3 TURINYS SANTRAUKA... 5 SUMMARY... 6 SANTRUMPOS... 7 SĄVOKOS... 8 ĮVADAS... 9 DARBO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI LITERATŪROS APŢVALGA Homeopatijos samprata ir jos principai Homeopatinių vaistų registravimas Lietuvoje Homeopatijos svarba skirtingose šalyse Ligų gydymas homeopatiniais vaistais TYRIMO METODIKA Tyrimo planavimas Tyrimo dalyviai Tyrimo metodai Tyrimo instrumentas Tyrimo validacija Tyrimo eiga Tyrimo imtis REZULTATŲ APŢVALGA Vaistinės klientų socialinių ir demografinių duomenų analizė Vaistinės klientų nuomonė apie homeopatinius vaistus ir vartojimas Veiksniai, lemiantys homeopatinių vaistų pirkimą, ir vaistinės klientų lūkesčiai... 33

4 4 4. REZULTATŲ APTARIMAS IŠVADOS LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI... 42

5 SANTRAUKA R. Valuckytės magistro baigiamasis darbas Gyventojų patirtis renkantis homeopatinius vaistus. Mokslinis vadovas doc. dr. A. Baranauskas; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra. Kaunas, Tyrimo tikslas: ištirti nuomonę apie homeopatinius vaistus ir įvertinti veiksnius, lemiančius homeopatinių vaistų pirkimą. Uţdaviniai: 1. Nustatyti prieţastis, lemiančias homeopatinių vaistų pasirinkimą. 2. Įvertinti gyventojų poţiūrį apie homeopatinius vaistus ir jų vartojimą socialiniame kontekste. 3. Palyginti pacientų pasirinkimus vartojant homeopatinius vaistus. 4. Nustatyti pagrindinius informacijos šaltinius apie homeopatinius vaistus tarp gyventojų. 5. Atskleisti pacientų nuomonę apie homeopatinių vaistų asortimentą vaistinėje ir jų lūkesčius. Metodika: Tyrimo dalyviai vaistinės klientai, apsilankę Kauno miesto visuomeninėse Gintarinėse vaistinėse. Tyrimo metodas anketavimas. Gauti tyrimo duomenys apdoroti naudojant SPSS (Statistical Package for Social Science) 20.0 versiją. Respondentams pateiktos 400 anketos, gautos 321 (atsakomumas 80,25 proc.). Grafikai ir lentelės sudaryti MS Office Excel 2017 programa. Rezultatai: Homeopatinių vaistų vartojimą labiausiai lemia gydytojo (52,2 proc.), farmacininko rekomendacijos (40,7 proc.) ir kaina (49,5 proc.). Pacientai daţnai renkasi homeopatiją kai kurioms ligoms gydyti (63,5 proc.), labai retai visoms ligoms gydyti (6,2 proc.). Daţniausiai homeopatiniai preparatai vartojami peršalimo ligoms (45,1 proc.) ir nerimui, nemigai, stresui (34,6 proc.), rečiau virškinimo sutrikimams (20,9 proc.), lytinėms problemoms (7,1 proc.), širdies profilaktikai (13,2 proc.). Daugiausiai informacijos apie homeopatiją pacientai gauna iš gydytojo (53,8 proc.) ir farmacininko (44,5 proc.). Homeopatinių vaistų asortimentas vaistinėje yra pakankamas (92,9 proc.) Išvados: 1. Homeopatinių vaistų vartojimui daugiausiai turi įtakos gydytojo rekomendacijos, kaina ir farmacininko rekomendacijos. 2. Didţioji dalis apklaustųjų nėra nusistatę prieš homeopatinius vaistus, kategoriškai nusiteikę prieš sudarė beveik trečdalis pacientų. 3. Daţniausiai homeopatiniai preparatai vartojami sergant peršalimo ligomis. 4. Informaciją apie homeopatinius vaistus daţniausiai pacientai gauna iš gydytojų ir farmacininkų.

6 SUMMARY R. Valuckytė master's thesis Residents experience selecting homeopathic medicines. Scientific advisor Assoc. Prof. dr. A. Baranauskas; Lithuanian University of Health Sciences, The Faculty of Pharmacy, Department of Drug Technology and Social Pharmacy. Kaunas, The aim of the research: to investigate pharmacy customers view on the homeopathic medicines, to evaluate factors which determine their purchasability. The aim: 1. To determine the reasons conditioning the choice of the homeopathic medicines. 2. To evaluate residents approach towards the homeopathic medicines and their usage in the view of the social context. 3. To compare patients choice of homeopathic medicines. 4. To reveal the main sources of information about the homeopathic medicines. 5. To unveil patients opinion and expectations on the assortment of the homeopathic medicines in the pharmacy. Methodology: The participants of the research pharmacy clients visiting public Gintarinė pharmacies in Kaunas. Method of the research questionnaire. 400 questionnaires were prepared for the respondents, 321 were filled (the level of answerability 80,25 %). SPSS 20.0 programme (Statistical Package for Social Science) was used for the data of the research analysis. Microsoft Office Excel 2007 was used in order to generate tables and graphs. Results: The usage of the homeopathic medicines is mostly affected by the recommendations of a doctor (52,2 %), a pharmacist (40,7 %) and the price (49,5 %). Patients often choose homeopathy to treat some of the diseases (63,5 %), very rarely to cure all of them (6,2 %). Usually homeopathic medicines are used to treat cold diseases (45,1 %), anxiety and insomnia (34,6 %), less often digestive disorders (20,9 %), sexual problems (7,1 %), for cardiovascular prophylaxis (13,2 %). The majority of information patients get about the homeopathic medicines is from a doctor (53,8 %) or a pharmacist (44,5 %). The scope of the homeopathic medicines in pharmacies is sufficient (92,9 %). Conclusions: 1. The usage of the homeopathic medicine is mostly affected by the recommendations of a doctor or a pharmacist, the price. 2. The majority of the respondents are not against the homeopathic medicines while one third of all interviewed patients are. 3. Mostly patients take homeopathic medicines in the case of cold diseases. 4. Patients usually receive the information about the homeopathic medicines from doctors and pharmacists.

7 SANTRUMPOS EEE Europos ekonominė erdvė SPSS (Statistical Package for the Social Science) Statistinių duomenų apdorojimo kompiuterinė programa VVKT valstybinė vaistų kontrolė

8 SĄVOKOS Alternatyvioji medicina tai medicinos šaka, kuri remiasi natūraliu gydymu ar tradicijomis. Decentralizuota procedūra tai procedūra, kai EEE valstybės nagrinėja tapačias vaisto paraiškas vaisto registravimui, nes nė vienoje dar nebuvo registruota[2]. Homeopatija tai alterniatyviai medicinai priskiriamas gydymo būdas, kuomet vartojami vaistai yra pagaminti remiantis homeopatinių vaistų gamybos metodais. Homeopatinis vaistas tai vaistas, pagamintas iš homeopatinių ţaliavų homeopatiniu būdu[2]. Vaistinė tai juridinis asmuo, uţsiimantis farmacinėmis veiklomis (vaistų įsigijimas, laikymas, išdavimas)[2].

9 9 ĮVADAS Šiais laikais ţmonės turi labai platų pasirinkimą perkant vaistus. Daţnai vietoj įprastų cheminių vaistų renkasi alternatyvų gydymo būdą, manydami, jog tai maţiau ţaloja organizmą, todėl vis daţniau pacientai renkasi ir homeopatinius vaistus. Kadangi homeopatinių preparatų efektyvumas iki šiol nėra įrodytas ir vertinamas ganėtinai prieštaringai, tačiau tai beveik vienintelė alternatyviosios medicinos forma, kurią pripaţįsta daugelis visuomenės [8]. Homeopatija tai natūrali medicina, skirta gydyti lėtines ir ūmines ligas[25]. Homeopatijos pagalba yra gydomos įvairios ligos: nuo galvos skausmo, slogos ar virškinimo sutrikimų, iki astmos ar vėţinių susirgimų. Ši vis populiarėjanti alternatyva pritraukia vis daugiau ţmonių, kurie, nenorėdami cheminių preparatų, daţnai renkasi būtent šiuos vaistus homeopatinius[4]. Magistro baigiamajame darbe analizuojama vaistinės klientų nuomonė apie homeopatinius vaistus Kauno miesto visuomenės vaistinėje. Temos praktinė reikšmė prieštaringos nuomonės dėl homeopatinių vaistų efektyvumo. Tyrimo metodas anoniminė anketinė apklausa, pasirinkta dėl anonimiškumo. Tyrimo dalyviai vaistinės klientai, apsilankę UAB Gintarinėje vaistinėje. Nagrinėjamos temos tikslas remiantis Gintarinės vaistinės klientų nuomone ištirti ir įvertinti, kokie veiksniai lemia homeopatinių vaistų pirkimą.

10 10 DARBO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI Darbo tikslas ištirti nuomonę apie homeopatinius vaistus ir įvertinti veiksnius, lemiančius homeopatinių vaistų pirkimą. Darbo uţdaviniai: 1. Nustatyti prieţastis, lemiančias homeopatinių vaistų pasirinkimą. 2. Įvertinti gyventojų poţiūrį apie homeopatinius vaistus ir jų vartojimą socialiniame kontekste. 3. Palyginti pacientų pasirinkimus vartojant homeopatinius vaistus. 4. Nustatyti pagrindinius informacijos šaltinius apie homeopatinius vaistus tarp gyventojų. 5. Atskleisti pacientų nuomonę apie homeopatinių vaistų asortimentą vaistinėje ir jų lūkesčius.

11 11 1. LITERATŪROS APŢVALGA 1.1 HOMEOPATIJOS SAMPRATA IR JOS PRINCIPAI Šiais laikais ţmonės vis labiau domisi sveiku gyvenimo būdu dėl to vietoj įprastų vaistų renkasi homeopatinius vaistus. Tačiau homeopatinių vaistų veiksmingumas nėra įrodytas ir iki šiol yra vertinamas daţniau prieštaringai, bet tai viena iš labiausiai paplitusių alternatyvių gydymo metodų, kurį pripaţįsta didelė dalis visuomenės[1]. Homeopatija tai mokslo sritis, priskiriama alternatyviai medicinai, kurioje gydoma vaistais, paruoštais iš medţiagų, sukeliančių sveikam ţmogui panašius simptomus į gydomą ligą, bet tos medţiagos atskiedţiamos taip, kad jų beveik arba visiškai nelieka. Teigiama, jog kuo maţiau pirminės medţiagos lieka homeopatiniame vaiste, tuo jis yra efektyvesnis. Homeopatinių vaistų poveikis daţniausiai aiškinamas tuo, kad vanduo atsimena pirminę medţiagą, kuri buvo praskiesta[25]. Pagal Lietuvos farmacijos įstatymą homeopatinis vaistinis preparatas apibrėţiamas kaip vaistinis preparatas, pagamintas iš medţiagų, vadinamų homeopatinėmis ţaliavomis, homeopatinės gamybos būdu, aprašytu Europos farmakopėjoje arba, jei tokio nėra, EEE valstybių oficialiai naudojamose farmakopėjose. Homeopatinio vaistinio preparato sudėtyje gali būti daugiau kaip vienas komponentas. [2] Homeopatija remiasi 3 pagrindiniais principais similia similibus curantur (lot. panašus gydo panašų ), minimalios dozės ligos gydymui ir individualus tos ligos gydymas individualiam organizmui[6]. Daugiau nei pusė homeopatinių preparatų gaminama iš augalų, kiti iš gyvūnų (sekretų, nuodų), mineralinių medţiagų (kaip kvarcas, grafitas). Aplamai galima teigti, jog gamybai tinka bet kas, ką galima rasti gamtoje [14]. Išskiriami 3 pagrindiniai homeopatinių vaistų gamybos būdai[7] (1 pav.): 1. Ruošinių gamyba. 2. Skiedinių gamyba (ţymimi D ir C. D dešimtkartinis praskiedimas, t.y. 1 dalis vaistinės medţiagos ir 9 dalys skiediklio, C šimtakartinis praskiedimas, t.y. 1 dalis vaistinės medţiagos ir 99 dalys skiediklio). 3. Farmacinių formų gamyba.

12 12 1 pav. Skiedinių gamyba Homeopatijos specialistai teigia, jog tai vienas geriausių gydymo būdų, nes[15]: 1. Vaistai gaminami tik su natūraliomis medţiagomis ir jos skiedţiamos taip, kad nepadarytų ţalos organizmui ir nesukeltų šalutinių poveikių. 2. Vartojant homeopatinius antidepresantus nėra rizikos tapti priklausomam nuo jų. Vartojant ir kitus nuo psichikos sutrikimų skirtus homeopatinius preparatus priklausomybės pavojaus nėra. 3. Kai homeopatinių vaistų organizmas nepriima ar nebūna veiksmingas, ţmogus gali rinktis kitą gydymo metodą nepatyręs jokių šalutinių poveikių, ne taip kaip būtų sukėlę įvairūs cheminiai preparatai. Taipogi gydymas homeopatiniais vaistais daţniausiai susideda iš kelių homeopatinių vaistų remiantis simptomais, o ne liga[22]. Šiuolaikinės homeopatijos gydymo principas parodytas 2 pav. [5] Indikacija Homeopatinis vaistas Organizmo procesų suaktyvinimas (toksinų šalinimas, organizmo gynybinės sistemos įtraukimas) Kova prieš ligos sukėlėją Organizmo reguliacinių procesų įjungimas (imuninės sistemos aktyvinimas, moduliavimas) Šiame etape liga daţnai dar labiau suaktyvėja Sveikimas Visiškas pasveikimas 2 pav. Šiuolaikinės homeopatijos principai

13 1.2 HOMEOPATINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMAS LIETUVOJE 13 Įmonės, kurios tiekia ar gamina homeopatinius vaistus Lietuvoje, visada remiasi Europos farmakopėjomis, pavyzdţiui, Didţiosios Britanijos, Prancūzijos ar Vokietijos farmakopėjomis[13]. Lietuvoje homeopatinių vaistų registravimas vyksta per VVKT. Kai kurie homeopatiniai vaistai registruojami pagal nustatytą supaprastintą homeopatinių vaistų registravimo procedūrą ir jiems nėra taikomi farmakologinio budrumo reikalavimai[12]. Pagal Lietuvos farmacijos įstatymą, tokie preparatai turi būti vartojami per os arba išoriškai, taip pat registruojant supaprastinta procedūra negali būti ant išorinės ir vidinės pakuotės terapinių indikacijų ir homeopatinis vaistas privalo būti saugus, t.y. negali būti daugiau veikliosios medţiagos nei 1/ dalies. Ant abiejų pakuočių (vidinės, išorinės) turi būti parašyta, jog tai yra Homeopatinis vaistinis preparatas, taipogi ţaliavų pavadinimas, praskiedimo laipsnis, vartojimo būdas, tinkamumo laikas, farmacinė forma, preparato kiekis pakuotėje, serijos numeris, registracijos paţymėjimo numeris, laikymo sąlygos ir uţrašas, kad tai yra Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų [12]. Kitiems homeopatiniams vaistiniams preparatams Lietuvoje taikoma speciali registravimo procedūra, registravimas vyksta taip pat per VVKT. Specialiai registarvimo procedūrai atlikti reikalingi ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai, homeopatinis preparatas turi atitikti farmakologinio budrumo reikalavimus ir bent vieną iš išvardintų kriterijų: preparatas skirtas konkrečiai indikacijai (didelė patirtis įvairiose valstybėse dėl įrodyto preparato saugumo ir veiksmingumo), preparatai bus vartojami profilkatiškai kokiai nors būklei pagerinti ar lengviems simptomams malšinti, kuriems nebus pakenkta. Atitikus visus reikalavimus pagal specialią procedūrą yra išduodamas registracijos paţymėjimas. Ant preparato pakuočių ţenklinimas skiriasi nuo homeopatinių preparatų, kuriems pritaikyta supaprastina procedūra, tuo, jog ant vidinės ir išorinės pakuotės gali būti uţrašytos terapinės indikacijos[12]. Lietuvoje taikomos ne tik šios registravimo procedūros hoemopatiniams vaistiniams preparatams. Kai homeopatiniams vaistams netaikoma supaprastinta ar speciali procedūra, jie registruojami pagal

14 14 decentralizuotą procedūrą, taip pat taikoma savitarpio pripaţinimo procedūra, nacionalinė procedūra[7]. 1.3 HOMEOPATIJOS SVARBA SKIRTINGOSE ŠALYSE Lietuvoje homeopatinis gydymas taikomas ganėtinai seniai, pirmų uţuominų rasta net XIX a. Vilniaus universiteto medikų darbuose ir pirmoji homeopatinė vaistinė atsidarė 1864 m. Vilniuje[4]. Šiuo metu Lietuvoje homeopatinių preparatų galima nusipirkti visuomeninėse, gamybinėse vaistinėse, tačiau šie vaistai neuţima didelės vietos vaistų rinkoje, nes ţmonės labiau gydosi tradiciniais vaistais, daug rečiau homeopatiniais m. buvo atliktas tyrimas Kaune apie homeopatinius vaistus. Šiame darbe išaiškėjo, jog iš visų apklaustųjų net 92,6 proc. yra vartoję homeopatinius preparatus, o tarp jų 42,3 proc. teigė, kad gydėsi tik homeopatiniais vaistais, 57,7 proc. apklaustųjų gydėsi kartu su tradiciniais vaistais. Galima teigti, jog didţioji dalis apklaustųjų vartoja homeopatinius preparatus, tačiau daţnai juos renkasi vartoti ir su kitais įprastais vaistais. Minėtame tyrime rašoma ir apie ligas, kurias respondentai renkasi gydyti homeopatiniais vaistais. 35,5 proc. apklaustųjų homeopatinius vaistus vartojo peršalimo ligoms gydyti, 19 proc. padidėjusiam arteriniam kraujo spaudimui, virškinimo trakto ligoms, nemigai gydyti, 9,1 proc. odos ligoms ir tiek pat procentų alergijoms gydyti. Daţniausiai apklaustieji homeopatinius preparatus renkasi gydyti peršalimo ligas, kadangi šioms ligoms gydyti yra didelis homeopatinių vaistų asortimentas. Taip pat darbe pateikiami informacijos šaltiniai, dėl kurių respondentai renkasi homeopatinius vaistus. 39,7 proc. respondentų atsakė, kad daugiausiai informacijos suţino apie homeopatinius vaistus iš gydytojų, 36,4 proc. iš interneto, radijo, TV ir laikraščių, 8,3 proc. iš draugų. Galima teigti, jog diţioji dalis respondentų daugiausiai informacijos apie gydymąsi homeopatiniais vaistais gauna iš gydytojų[11]. Kitose šalyse kaip Vokietijoje, Prancūzijoje homeopatija plačiai naudojama įvairiems negalavimams gydyti, o Australijoje, JAV, Švedijoje, Didţiojoje Britanijoje homeopatija vartojama retai, tačiau homeopatinių vaistų suvartojimo procentas kiekvienais metais vis kyla visose šalyse. Pavyzdţiui, JAV pacientai nuo 1991 m. iki 1997 m. suvartojo homeopatinių preparatų 4 kartus daugiau [20], Jungtinėje Karalystėje per 2009 m. 2 proc. šios šalies pacientų lankėsi pas homeopatą, o homeopatiniams vaistams išleido apie 34 mln. svarų. Vokietijoje atlikta apklausa parodė, jog 2009 m.

15 15 10 proc. vyrų ir 20 proc. moterų gydėsi homeopatinias vaistais ir panašūs rezultatai kaip Vokietijoje buvo gauti Norvegijoje, Austrijoje, Danijoje.[21] 2014 m. Pietų Afrikoje buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, dėl kokių prieţasčių pacientai konsultuojasi pas homeopatą. Buvo atrinkti 8 pacientai, tyrimas vyko Gauting provincijoje. Beveik visi apklaustieji teigė, jog vartoja homeopatinius vaistus dėl tradicinių vaistų sukeliamų šalutinių poveikių, taip pat dėl homeopatinių vaistų natūralumo, nesukeliamo jokio šalutinio poveikio, vaisto veiksmingumo, nes didţioji dalis apklaustųjų teigė, jog sveikatos problemos iššsprendţiamos ilgam laikui, todėl ir gydymas tampa pigesnis[32] m. Brazilijoje atliktame tyrime iš 3090 pacientų 2,4 proc. vartojo homeopatinius vaistus. Jie taip pat teigė, jog tai yra geresnis pasirinkimas uţ tradicinius vaistus ir gydymo kursas gaunasi ganėtinai pigus[33]. Viename Naujosios Zelandijos medicinos ţurnale buvo pateiktas tyrimas, kuriame pacientų buvo klausiama apie jų amţių, lytį, ir 3 klausimai apie homeopatiją, kurie pateikti 1 lentelėje. 42 apklaustieji teigė, kad yra kategoriškai nusiteikę prieš homeopatinius vaistus, 33 neturintys nuomonės, 21 pacientas atsakė, kad homeopatinius vaistus vartoja kai kuriems negalavimams gydyti, o 28 apklaustieji teigė, jog homeopatiją renkasi visiems negalavimams ar simptomams gydyti[34] (1 lentelė). 1 lentelė. Pacientų atsakymai apie homeopatiją Klausimas Ar ţinote, kas yra homeopatiniai vaistai? Ar sutinkate, kad yra pakankamai mokslinių tyrimų dėl homeopatijos veiksmingumo? Ar homeopatiniai vaistai, esantys vaistinėje, atitinka Jūsų lūkesčius? Visiškai sutinku Iš dalies sutinku Neturiu nuomonės Iš dalies nesutinku Visiškai nesutinku Neatsakė

16 16 Prancūzijoje medikai taiko kombinacinį gydymą tradicinę mediciną derina su įprastais cheminiais vaistais bei homeopatija. Jie teigia, kad šis gydymo metodas pasiteisina ir duoda ţymiai geresnius rezultatus nei taikant vien tik įprastą gydymą[5]. Buvo atliktas tyrimas dėl homeopatinių bendrosios praktikos gydytojų veiklos, kurio tikslas buvo išsiaiškinti pacientų prieţastis, dėl kurių jie kreipiasi dėl homeopatinio gydymo ir kokį gydymą taiko medikai tokiems pacientams (diagnozė, receptai, išlaidos). Iš viso tyrime dalyvavo 2216 pacientai, iš kurių moterų 68,7%, nuo 20 iki 54 metų (43,4 proc.) ir didţioji moterų dalis gyvenanti miestuose 60,7 proc. Vaikai nuo 2 iki 7 metų sudarė 15,1 proc. Tyrimo metu paskirti 507 skirtingi preparatai 23 daţniausioms diagnozėms: 75,8 proc. sudarė homeopatiniai preparatai, 13,5 proc. alopatiniai, 5,5 proc mikroelementai, 2 proc. vaistaţolių preparatai. Daţniausiai paskirti buvo 5 homeopatiniai preparatai: Mercurius solubilis (2,5 proc.), Belladonna (2,4 proc.), Kalium bichromicum (2,3 proc.), Nux vomica (2,2 proc.), ir Arsenicum album (2,1 proc.). Visų pacientų gydymo trukmės vidurkis 53 dienos, o vidutinė bendra gydymo kaina siekė 6,78 ir vidutinė kompensuojama kaina 3,78. Pagrindinės ligos, gydytos šio tyrimo metu, buvo psichikos sutrikimai (12,5 proc.), faringitas (12,27 proc.), hipertenzija (7,3 proc.), menopauzės sutrikimai (3,88 proc.), bronchitas (3,55 proc.) ir kiti. Atlikto tyrimo metu paaiškėjo, jog daţniausiai hoemopatiją renkasi moterys, didţioji dalis pacientų skundţiasi psichikos sutrikimais ir faringitu. Pagrindiniai šiame tyrime paskirti homeopatiniai preparatai tokie kaip Mercurius solubilis, Kalium bichromicum yra ganėtinai populiarūs visoje Europoje ir JAV[17]. Ilgai nebuvo jokių tyrimų dėl farmacijos specialistų nuomonės apie homeopatinius preparatus, turimas apie juos ţinias ir jų panaudojimą, todėl 2018 metais buvo atliktas tyrimas Švedijoje. Šiame tyrime lyginamos 2 šalys: Vokietija ir Švedija, kadangi jos visiškai skirtingos Vokietijoje homeopatija yra plačiai paplitusi, o Švedijoje iki 2011 m. homeopatinių vaistų nebuvo galima rekomenduoti, nors abiejuose šalyse homeopatiniai preparatai yra priskirti vaistams. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad ir Vokietijos, ir Švedijos vaistininkai mano, kad kiekvienas vaistininkas privalo turėti kuo daugiau ţinių apie homeopatinius vaistus, tačiau vaistininkai, dirbantys Vokietijoje, apie homeopatiją išmano ţymiai geriau 8 proc. iš apklaustųjų teigė, jog turi labai geras ţinias apie homeopatinius preparatus, kuomet Švedijos vaistininkų labai geros ţinios prilyginamos nuliui, o Vokietijos vaistininkai neturintys jokių ţinių apie homeopatiją siekia vos 2 proc., Švedijoje net 24 proc. Šis tyrimas įrodė, jog vaistininkų patirtis su homeopatiniais vaistais Švedijoje ir Vokietijoje labai skiriasi[18].

17 17 Australijoje homeopatinių vaistų suvartojimas yra itin maţas, nes šioje šalyje iki šiol homeopatija nėra itin pripaţįstama[23]. 2005m. kovo mėn. Australijos nacionalinė sveikatos ir medicinos tyrimų taryba pateikė kelias išvadas apie homeopatiją[23]: 1. Veiksmingumas vis dar nepagrįstas moksliniais straipsniais. 2. Homeopatiniai preparatai negali būti skirti gydyti lėtines, sunkias ar galinčias tapti sunkiomis, ligas. 3. Pacientai, pasirinkę homeopatinius preparatus vietoj įprastų vaistų rizikuoja savo sveikata. 4. Pacientai, kurie renkasi homeopatinius preparatus, pirmiausia turi kreiptis į sveikatos prieţiūros specialistą, ir jei nusprendţia tęsti gydymą homeopatijos principais, turi pranešti taip pat sveikatos prieţiūros specialistui ir toliau laikytis jo gydymo nurodymų. Kalbant apie Rusiją, situacija panaši kaip ir Australijoje. Rusijos mokslų akademija 2017 m. paskelbė, jog homeopatija neturi jokio mokslinio pagrindo ir kelia pavojų ţmonėms, kurie juos vartoja[24]. Paskelbtame memorandume homeopatinis gydymas apibūdinimas kaip pseudomokslas, nes nuo homeopatijos atsiradimo iki šių metų nebuvo įrodyta homeopatinių vaistų veiksmingumo ir homeopatija atsirado dar tada, kai svarbios molekulių savybės dar nebuvo įrodytos[16]. 1.4 LIGŲ GYDYMAS HOMEOPATINIAIS VAISTAIS Homeopatiniai vaistai vartojami įvairių ligų ar simptomų gydymui. Daţniausiai Lietuvoje esančių paprastų vaistinių homeopatinių vaistų asortimentas susideda iš daţniausiai pasitaikančių negalavimų: galvos skausmas ar svaigimas, nervinė įtampa, stresas, nuovargis, organizmo valymas, peršalimo simptomai (sloga, kosulys, gripas), menopauzė, virškinimo sutrikimai, širdies veiklos sutrikimai[9], taip pat asortimentą papildo druskos (dr. Šiuslerio), kurios yra suskirstytos pagal numerius: Nr. 1 Calcium fluoratum (kaulų, raiščių, dantų profilaktikai), Nr. 2 Calcium phosphoricum (kauliniam audiniui ir kraujui), Nr. 3 Ferrum phosphoricum (geleţies deficitui gydyti), Nr. 4 Kalium chloratum (peršalimo ligų gydymui slogai, anginai),

18 18 Nr. 5 Kalium phosphoricum (nuovargiui, smegenų veiklai pagerinti), Nr. 6 Kalium sulfuricum (lėtinių uţdegimų gydymui), Nr. 7 Magnesium phosphoricum (raumenų, galvos nugaros skausmui, mėšlungiui), Nr. 8 Natrium chloratum (skysčių apytakai organizme), Nr. 9 Natrium phosphoricum (šarmų ir rūgščių pusiausvyrai organizme), Nr. 10 Natrium sulfuricum (vidurių uţkietėjimo, viduriavimo gydymui, kepenų veiklai gerinti), Nr. 11 Silicea (nagų, plaukų, nagų prieţiūrai), Nr. 12 Calcium sulfuricum (įvairių peršalimo ligų gydymui)[3]. Labai daţnai ţmonės skundţiasi ypač stipriais galvos skausmais ar neįprastu galvos svaigimu. Vokietijoje buvo atliktas tyrimas, kuriame lyginami homeopatiniai vaistai (pvz.: Vertigoheel ) su betahistino hidrochloridu vartojami nuo galvos skausmo ir svaigimo. Tyrimas buvo dvigubai aklas, o jame dalyvavo 119 pacientų (59 pacientai homeopatinėje grupėje, 60 betahistino grupėje). Abiejuose tiriamųjų grupėse gauti rezultatai parodė kliniškai reikšmingą galvos skausmo ir svaigimo sumaţėjimą. Taigi šiuo tyrimu parodytas tiek homeopatinių vaistų, tiek įprastų vaistų veiksmingumas esant šiems ligų simptomams[27]. Kito tyrimo metu, kuris atliktas atsitiktinės atrankos būdu, buvo tiriami pacientai sergantys gripu (peršalimu) ir gydyti acetilsalicilo rūgštimi arba homeopatiniu vaistu Eupatorium perfoliatum D2. Nurodytų vaistų veiksmingumas buvo įvertintas pirmą dieną (pradėjus sirgti), 4 ir 10 dienomis. Abiejų tiriamųjų grupių pacientai nepateikė jokių nusiskundimų dėl paskirto gydymo, taip pat nepakilo kūno temperatūra ir laboratoriniai tyrimai abiejuose grupėse neparodė jokių reikšmingų skirtumų tarp parinktų vaistų, todėl palyginus šiuos 2 skirtingus preparatus įrodyta, jog abu vaistai vienodai veiksmingi sergant peršalimu[28]. Ypač retais atvejais homeopatiniai vaistai skiriami pacientams, sergantiems nerviniais sutrikimais. Homeopatija šioje vietoje gali būti tik papildoma priemonė, nes tokią ligą suvaldyti homeopatiniai vaistai neturi tokios galios. Net buvo atliktas tyrimas, kuriame buvo tiriami pacientai, sergantys nerviniais sutrikimais, nerimu. Šioje imtyje 1,3 proc. pacientų vartojo homeopatinius preparatus esant šiems negalavimams. Palyginus pacientus, kurie gydosi homeopatiniais vaistais su asmenimis ir kurie vartoja psichotropus, jiems daţniau pasireiškė nuotaikos sutrikimai ir

19 19 nerimas[29]. Taip pat ir Italijoje atliktame moksliniame tyrime buvo nustatyta, jog maţiausias veiksmingumas gydant homeopatiniais vaistais buvo pastebėtas sergant psichikos sutrikimais[35]. Taigi galima teigti, jog homeopatinių preparatų vartojimas vietoj įprastų cheminių vaistų sergant nerviniais sutrikimais yra labai pavojingas. Labai daţnai homeopatiją renkasi tėvai gydyti savo maţus vaikus. Tai ypač gera priemonė, kai tėvai atsisako cheminių vaistų ir nori gydyti kuo natūralesnėmis priemonėmis. Vaikams tinkamų homeopatinių vaistų Lietuvoje yra tikrai nemaţai: gerklės skausmui Angin-Heel S tabletės, Lymphomyosot tabletės ar geriamieji lašai, esant peršalimui Engystol tabletės, Euphorbium compositum S nosies purškalas, Viburcol ţvakutės sergant peršalimo ligomis ar dygstant dantukams, virškinimo sutrikimams Spascupreel, Gastricumeel ir kt.[10] Buvo atliktas tyrimas su hiperaktyviais vaikais ir lyginamas homeopatinių vaistų veiksmingumas su metilfenidatu (MDP). Tyrimas buvo atliktas pediatrinėje ligoninėje nuo 3 iki 17 metų vaikams. Buvo nustatyta, jog vartojant homeopatiją 73 proc. vaikams hiperaktyvumo simptomai sumaţėjo, tačiau 3 vaikai visiškai nereagavo į homeopatiją, o tie, kurie vartojo metilfenidatą (MDP), simptomai sumaţėjo 65 proc.[30] Galima teigti, kad hiperaktyvus vaikas pirmiausiai gali būti gydomas homeopatiniais vaistais vietoj cheminių vaistų. Homeopatiniais vaistais taip pat galima gydyti ir traumas, sumušimus, nubrozdinimus, sąnarių skausmus. Lietuvoje šioms indikacijoms daţnai naudojamas yra Traumeel S. Jis būna tepalo, tablečių ir injekcinio tirpalo formomis. Šį preparatą (tepalą) galima naudoti ir maţiems vaikams, ko įprastai negalima kalbant apie įprastus, cheminius preparatus. Vokietijoje atliko tyrimą vaikams, kuriems skiriamas Traumeel S tepalas traumoms, jų sukeltiems uţdegimams, nubrozdinimams, sumušimams, raumenų patempimams ir panašioms indikacijoms. Tyrime dalyvavo 157 vaikai, iš kurių 70 (45 proc.) buvo mergaitės ir 87 (55 proc.) berniukai. 24 proc. vaikų simptomai sumaţėjo per pirmąją gydymo savaitę, 7 proc. pacientų buvęs skausmas ar patinimas sumaţėjo jau pirmą gydymo dieną. Bendri terapiniai rezultatai parodė, jog 70 proc. tirtų vaikų rezultatai buvo labai geri, o 27 proc. geri, neatsiţvelgiant į vaiko amţių ir indikaciją. Taigi tyrimas įrodė, jog esant traumoms, gydyti paţeistą ar skaudančią vietą galima ir homeopatijos būdu, nes atlikti tyrimai parodė, jog tai yra tikrai veiksminga[31]. Pagal atliktus tyrimus galima tvirtai teigti, jog ţinios apie homeopatiją ir ligų gydymas šiais preparatais yra labai svarbus dalykas. Kiekvienas organizmas skirtingas, o homeopatijos parinkimas

20 20 gali duoti labai daug naudos sveikatai, todėl renkantis preparatus vaistinėje kiekvienas turėtų gerai pagalvoti, ko jam reikia ir kas tuo atveju bus naudingiau sveikatai.

21 21 2. TYRIMO METODIKA 2.1 TYRIMO PLANAVIMAS Prieš tyrimą buvo sudarytas tyrimo planas, nustatytas tyrimo tikslas ir suformuluoti darbo uţdaviniai. Tyrimo pradţioje parinktas metodas, surinkta mokslinės literatūros apţvalga remiantis magistro baigiamojo darbo tema. Pasirinktas tyrimo instrumentas anoniminė anketa (1 priedas). 2.2 TYRIMO DALYVIAI Tyrimo dalyviai visuomenės vaistinės klientai. Tyrimas buvo atliekamas Kauno miesto vaistinėje UAB Gintarinėje vaistinėje. 2.3 TYRIMO METODAI Šiame magistro baigiamajame darbe buvo naudoti šie tyrimo metodai: Teorinis analizės metodas. Išnagrinėti ir aprašyti moksliniai straipsniai, publikacijos ir kita literatūra pasirinktinai, susijusi su pasirinkto magistro baigiamojo darbo tema. Literatūros paieškoms naudotos Google Scholar, ScienceDirect, PubMed duomenų bazės. Empirinis analizės metodas. Tyrimui parinktas anketinis tyrimo metodas. Šiuo metodu siekta išsiaiškinti vaistinės klientų nuomonę apie homeopatinių vaistų vartojimą Kauno miesto UAB Gintarinėje vaistinėje. Statistiniai tyrimo metodai. Anketinių duomenų analizė atlikta naudojant SPSS (Statistical Package for the Social Science) 20.0 statistinės analizės programinio paketo versiją. Pagal gautus anketinius duomenis pateikti grafikai bei lentelės sudaryti naudojant MS Office Excel 2017 ir MS Office 2007 programas. Tyrimo duomenys buvo tikrinti naudojant statistinio reikšmingumo lygmenį p, jei p<0,05, rezultatai statistiškai reikšmingi.

22 TYRIMO INSTRUMENTAS Tyrimui atlikti naudojamas anketavimo metodas. Anketos klausimai sudaryti pagal baigiamojo magistro temą. Anketą sudaro 17 klausimų, iš kurių 14 klausimų uţdarojo tipo (respondentai iš pateiktų atsakymo variantų gali pasirinkti vieną ar kelis atsakymo variantus, labiausiai atspindinčius jų nuomonę), 2 klausimai pusiau uţdarojo tipo (respondentas gali pasirinkti atsakymą iš nurodytų arba parašyti savo) ir 1 klausimas atvirojo tipo (respondentai gali laisvai išreikšti savo nuomonę, patys parašydami atsakymą į pateiktą klausimą). Anketos klausimai suskirstyti į kelias dalis: vaistinės klientų socialinė, demografinė, ekonominė padėtis; vaistinės klientų supratimas nuomonė apie homeopatinius vaistus, informacijos šaltiniai ir vartojimas; veiksniai, lemiantys vaistinės klientų homeopatinių vaistų pasirinkimą ir vaistinės asortimento lūkesčiai; 2.5 TYRIMO VALIDACIJA Prieš tyrimą buvo atlikta pasirinkto instrumento validacija. Anketos pateiktos nedideliam skaičiui respondentų (n=3), t.y., vaistinės klientams. Šių anketų duomenys nebuvo įtraukti į tyrimo medţiagą. Uţpildytos anketos išanalizuotos, neaiškūs klausimai ir atsakymų variantai pataisyti. Validacijos tikslas išiaiškinti ar anketa yra pakankamai suprantama ir aiški. Po validacijos atlikimo anketa buvo tinkama tyrimui atlikti. 2.6 TYRIMO EIGA Tyrimas buvo atliktas 2019 metų pradţioje sausio ir vasario mėnesį UAB Gintarinėje vaistinėje. Siekiant garantuoti tiriamųjų privatumą bei nepaţeisti ţmogaus teisių gautas leidimas Nr. BEC-FF-27 iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro (2 priedas). Taip pat leidimas buvo gautas ir iš UAB Gintarinės vaistinės (3 priedas).

23 TYRIMO IMTIS Klientų kiekybinio tyrimo imties dydis. Vienas svarbiausių faktorių tyrime yra imties dydis. Kadangi tyrimas atliktas Kaune, anketų reikėjo išdalinti 400 (apskaičiuota pagal Schwarze J. Grundlagen formulę) [23]. Atsako daţnis. Tyrimo metu buvo išdalintos 400 anketinės apklausos, iš jų 321 grįţo tyrėjui. Apskaičiavus pagal duotą formulę, atsako daţnis 80,25 proc. Atsako daţnis= *100%

24 24 3. REZULTATŲ APŢVALGA 3.1 VAISTINĖS KLIENTŲ SOCIALINIŲ IR DEMOGRAFINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ Tyrimo metu buvo apklaustas 321 Gintarinės vaistinės klientas Kaune. Pirmais šešiais anketos klausimais siekiama išsiaiškinti respondentų socialinę ir demografinę padėtį lytį, amţių, gyvenamąją vietą, išsilavinimą, uţimtumą ir pajamas per mėnesį (ţr. 3 8 pav.) 3 paveikslėlyje yra parodytas respondentų procentinis pasiskirstymas pagal lytį. Iš 321 tyrime dalyvavusio asmens 99 (30,8 proc.) buvo vyrai ir 222 (69,2 proc.) moterys. 30,8% Moterys 69,2% Vyrai 3 pav. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal lytį (%) Tyrime dalyvavusių vaistinės klientų amţius svyruoja nuo 18 iki 75 m. ir daugiau. Didţiausia tiriamųjų amţiaus grupė buvo nuo 18 iki 29 metų 42,1 proc. (135 respondentai), nuo 30 iki 44 m. 22,4 proc. (72 respondentai), nuo 45 iki 59 m. 13,1 proc. (42 respondentai), nuo 60 iki 74 m 15,9 proc. (51 respondentas) ir paskutinėje amţiaus grupėje nuo 75 m. buvo maţiausiai tiriamųjų 6,5 proc. (21 respondentas) (4 pav.).

25 25 15,9% 13,1% 6,5% 22,4% 42,1% m m m m. 75 m. ir daugiau 4 pav. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal amžių (%) Apklausoje dalyvavusių Gintarinės vaistinės klientų gyvenamoji vieta daugiausia buvo Kauno miestas net 74,2 proc. (238 respondentai), tiriamųjų gyvenančių kaime 25,2 proc. (81 respondentas), o 2 pacientai neatsakė į klausimą, tai sudaro 0,6 proc. (5 pav.) 25,2% 0,6% Miestas 74,2% Kaimas 5 pav. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą (%)

26 26 Išanalizavus dalyvavusių tiriamųjų išsilavinimą didţiąją dalį sudarė vidurinį išsilavinimą turintys tiriamieji 34 proc. (109 respondentai), 25,9 proc. apklaustųjų (83 respondentai) turėjo aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, o 24,6 proc. apklaustųjų (79 respondentai) aukštąjį universitetinį išsilavinimą, profesinį išsilavinimą sudarė tik 15,6 proc. apklaustųjų (50 respondentų) (6 pav.). 15,6% Aukštasis universitetinis 24,6% Aukštasis neuniversitetinis Vidurinis 34,0% Profesinis 25,9% 6 pav. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą(%) Tyrime dalyvavę vaistinės lankytojai daugiausiai buvo dirbantieji 50,8 proc. (163 respondentai). Bedarbiai sudarė labai maţą dalį tik 8,4 proc. (27 respondentai), pensininkų ir studentų rezultatai panašūs: 21,5 proc. (69 respondentai) pensininkų ir 19 proc. (61 respondentas) studentų. 1 respondentas neatsakė į klausimą, tai sudarė 0,3 proc. (7 pav.).

27 27 0,3% 21,5% 8,4% 19,0% Bedarbis Studentas Dirbantis Pensininkas Neatsakė į klausimą 50,8% 7 pav. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal socialinę padėtį (%) Apklaustųjų ekonominė padėtis buvo suskirstyta į 4 dalis: pajamos per mėnesį iki 299, nuo 299 iki 599, nuo 600 iki 899 ir nuo 900. Trys respondentai neatsakė į klausimą - tai sudarė 0,9 proc., didţiausią dalį uţėmė pajamos nuo 300 iki ,6 proc. (111 respondentų), šiek tiek maţiau iki ,4 proc. (104 respondentai), nuo 600 iki ,9 proc. (64 respondentai), o apklaustieji, uţdirbantys daugiau uţ 900 sudarė 12,1 proc. (39 respondentai) (8 pav.). Procentai (%) < >900 Neatsakė Pajamos į ( ) klausimą 8 pav. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal pajamas (%)

28 3.2 VAISTINĖS KLIENTŲ NUOMONĖ APIE HOMEOPATINIUS VAISTUS IR VARTOJIMAS 28 Toliau tyrime nagrinėjama vaistinės klientų nuomonė apie homeopatinius vaistus ir vartojimas (vartojimo daţnumas, ligos, kurioms vartojimai homeopatiniai preparatai, jų pavadinimai, vidutiniškai išleidţiamų pinigų kiekis šiems preparatams) (ţr pav., ir 2 ir 3 lentelės). 321 respondento pirmiausia buvo paklausta Ar ţinote, kas yra homeopatinis vaistas? (9 pav.). Didţioji dalis apklaustųjų atsakė Taip 85,4 proc. (274 respondentai), o likę 14,6 proc. (47 respondentai) atsakė Ne ir toliau apklausą atliko tik tie respondentai, kurie atsakė Taip. 14,6% Taip Ne 85,4% 9 pav. Respondentų atsakymai į klausimą Ar žinote, kas yra homeopatinis vaistas? (%) Likusiems 274 respondentams buvo uţduotas klausimas Kokia Jūsų nuomonė apie homeopatinius vaistus?. Gauti rezultatai buvo statistiškai reikšmingi (p=0,041). 17 respondentų atsakė, jog homeopatinius vaistus vartoja bet kokiems susirgimams gydyti, tai sudarė 6,2 proc., 174 apklaustieji paţymėjo, kad šiuos preparatus vartoja kai kuriems susirgimams gydyti 63,5 proc., o kategoriškai nusiteikusių prieš homeopatiją buvo 83 respondentai 30,3 proc. (10 pav.).

29 29 Esu kategoriškai nusiteikęs (-usi) prieš homeopatinių vaistų vartojimą Homeopatinius vaistus vartoju tik kai kuriems negalavimams gydyti Homeopatinius vaistus vartoju bet kokiems susirgimams gydyti % 10 pav. Apklaustųjų atsakymai į klausimą Kokia Jūsų nuomonė apie homeopatinius vaistus? (%) 274 vaistinės klientai atsakė į klausimą Ar per paskutinius 5 metus vartojote homeopatinius vaistus? (11 pav.). Didţioji dalis apklaustųjų atsakė Taip 66,4 proc. (182 respondentai), likę 33,6 proc. (92 respondentai) atsakė Ne ir toliau apklausą atliko tie respondentai, kurie atsakė Taip. 34% Taip 66% Ne 11 pav. Respondentų atsakymai į klausimą Ar per paskutinius 5 metus vartojote homeopatinius vaistus? (%)

30 apklausoje dalyvaujantys respondentai atsakė, kur perka homeopatinius vaistus. Atsakymų variantai buvo pateikti 2: vaistinėse arba internetu. Didţiąją dalį sudarė vaistinėse homeopatinius vaistus perkantys respondentai 79,1 proc. (144 respondentai), internetu ţymiai maţiau 20,9 proc. (38 respondentai) (12 pav.). Internetu Vaistinėje Procentai (%) 12 pav. Apklaustųjų atsakymai į klausimą Kur perkate homeopatinius vaistus? (%) Į klausimą Kaip daţnai vartojate homeopatinius vaistus atsakė visi 182 respondentai. Nuolatos perkantys hoemopatinius preparatus (2 ir daugiau kartų per mėnesį) vaistinės lankytojai sudarė 12,1 proc. (22 respondentai), kartais (1 kartą per mėnesį/ 2 mėnesius) 24,7 proc. (45 respondentai), retai (1 2 kartus per metus) 44 proc. (80 respondentų) ir labai retai (rečiau nei kartą per metus) 19,2 proc. (35 respondentai) (13 pav.), rezultatai buvo statistiškai reikšmingi (p=0,002).

31 31 Procentai (%) Nuolatos Kartais Retai Labai retai Daţnumas 13 pav. Respondentų atsakymai į klausimą Kaip dažnai vartojate homeopatinius vaistus? (%) Respondentai į klausimą Kiek vidutiniškai per metus Jūs išleidţiate homeopatiniams vaistams pinigų? atsakė 178 respondentų, nes 4 apklaustieji nepaţymėjo nė vieno varianto, tai sudarė 2,2 proc., iki 10 sudarė 28,6 proc. (52 respondentai), siekė 29,7 proc. (54 respondentai), sudarė 25,3 proc. (46 respondentai), nuo 30 iki 50 vidutiniškai per metus išleidţia 9,3 proc. apklaustųjų (17 respondentų), o daugiau nei 50 4,9 proc. (9 respondentai) (14 pav.). 10% 5% Iki 10 29% % >50 Neatsakė į klausimą 30% 14 pav. Apklaustųjų atsakymai į klausimą Kiek vidutiniškai per metus Jūs išleidžiate homeopatiniams vaistams pinigų? (%)

32 32 Respondentams buvo uţduotas klausimas Dėl kokių ligų/simptomų vartojate homeopatinius vaistus?. Daugiausiai respondentų paţymėjo, jog vartoja homeopatinius vaistus peršalimo ligoms (45,1 proc.) ir nuovargiui, nemigai, stresui (34,6 proc.), virškinimo sutrikimai sudarė 20,9 proc., širdies ligų profilaktika 13,2 proc., lytinės problemos 7,1 proc. Atsakymo variantą Kiti paţymėjo 8 respondentai (4,4 proc.), iš kurių 4 įvardijo traumas, 3 šlapimo takus ir 1 inkstų problemas (2 lentelė). 2 lentelė. Apklaustųjų atsakymai į klausimą Dėl kokių ligų/simptomų vartojate homeopatinius vaistus? (%) Atsakymų variantai Respondentų skaičius (%) Peršalimo ligos 82 (45,1%) Virškinimo sutrikimai 38 (20,9%) Nuovargis, nemiga, stresas 63 (34,6%) Lytinės problemos (pvz.:menopauzė) 13 (7,1%) Širdies ligų profilaktikai 24 (13,2%) Kiti 8 (4,4%) Respondentams buvo uţduotas klausimas Kokius daţniausiai vartojate homeopatinius vaistus? (3 lentelė). Labiausiai ţinomas ir perkamiausias vaistas yra Influcid net 70 respondentų jį vartoja (38,5 proc.), Oscillococcinum taip pat sudarė nemaţą dalį 53 atsakymai (29,1 proc.), Umckalor vartoja 51 respondentas (28 proc.), Traumeel 50 respondentų (27,5 proc.), Sinupret 48 respondentai (26,4 proc.), Šiuslerio druskas 31 respondentas (17 proc.), Sedatif PC 25 respondentai (13,4 proc.), Cinnabsin 23 respondentai (12,6 proc.), Aurocard 23 respondentai (12,6 proc.) ir Aflubin 18 respondentų (9,9 proc.).

33 33 3 lentelė. Respondentų dažniausiai vartojami homeopatiniai vaistai (%) Vaisto pavadinimas Respondentų skaičius (%) Influcid 70 (38,5%) Oscillococcinum 53 (29,1%) Umckalor 51 (28%) Traumeel 50 (27,5%) Sinupret 48 (26,4%) Šiuslerio druskos 31 (17%) Sedatif PC 25 (13,4%) Cinnabsin 23 (12,6%) Aurocard 23 (12,6%) Aflubin 18 (9,9%) 3.3 VEIKSNIAI, LEMIANTYS HOMEOPATINIŲ VAISTŲ PIRKIMĄ, IR VAISTINĖS KLIENTŲ LŪKESČIAI Paskutinėje tyrimo dalyje nagrinėjami informacijos šaltiniai ir veiksniai, lemiantys homeopatinių vaistų pirkimą, vaistinės asortimento lūkesčiai (ţr. 4 ir 5 lenteles, taip pat 17 pav.). 182 respondentai atsakė į klausimą Kas Jums daro įtaką pasirenkant homeopatinį vaistą vietoj įprasto? (4 lentelė). Respondentai galėjo paţymėti kelis atsakymų variantus. Pagal pateiktus atsakymus daugiausiai homeopatinius vaistus rekomenduoja gydytojai (53,8 proc.) ir farmacijos specialistai (44,5 proc.). Aplinkiniai (kaimynai, draugai, giminės) homeopatinius vaistus rekomenduoja rečiau tai siekia 26,9 proc. (49 atsakymai), o ţiniasklaidos priemonės tesudaro 8,2 proc. (15 atsakymų) (p=0,002).

34 34 4 lentelė. Pagrindiniai informacijos šaltiniai apie homeopatinius veiksnius (%) Atsakymų variantai Respondentų skaičius (%) Farmacijos specialisto rekomendacijos 81 (44,5%) Gydytojo rekomendacijos 98 (53,8 %) Aplinkinių įtaka 49 (26,9%) Ţiniasklaida 15 (8,2%) Kita 3 (1,7%) Respondentų buvo paklausta Kokie veiksniai lemia homeopatinių vaistų pirkimą?. Atsakymų variantai buvo pateikti 7, ir buvo galima paţymėti keletą atsakymų. Rezultatai pasiskirstė gana skirtingai, didţiąją dalį uţėmė gydytojo rekomendacijos (52,2 proc.) ir kaina (49,5 proc.), farmacininko rekomendacijos (40,7 proc.), maţiausiai procentų sudarė reklama (6,0 proc.) ir pakuotė (13,7 proc.) (5 lentelė). 5 lentelė. Veiksniai, lemiantys homeopatinių vaistų pirkimą (%) Veiksniai Respondentų skaičius (procentai) Kaina 90 (49,5 %) Pakuotė 25 (13,7 %)

35 35 Reklama 11 (6,0 %) Farmacininko rekomendacijos 74 (40,7 %) Gydytojo rekomendacijos 95 (52,2 %) Prekinis ţenklas 36 (19,8 %) Sudėtis 54 (29,7 %) Į klausimą Ar pakankamas homeopatinių vaistų asortimentas vaistinėje? atsakė visi 182 respondentai. Respondentai, patenkinti vaistinėje esančiu homeopatinių vaistu asortimentu sudarė 92,9 proc. (169 respondentai), o nepatenkinti tik 7,1 proc. (13 respondentų) (17 pav.). Gauti rezultatai nebuvo statistiškai reikšmingi. 7,1% Taip Ne 92,9% 17 pav. Respondentų atsakymai į klausimą Ar pakankamas homeopatinių vaistų asortimentas vaistinėje? (%)

36 36 4. REZULTATŲ APTARIMAS Pagal gautus vaistinės klientų rezultatus apie homeopatinių vaistų vartojimą Kauno miesto visuomenės vaistinėje, vaistinės klientai daţnai renkasi homeopatinius vaistus kai kurioms ligoms gydyti (63,5 proc.). Nors Lietuvoje homeopatija nėra plačiai paplitusi, tačiau nusiteikusių prieš homeopatiją respondentų nebuvo labai daug (30,3 proc.), o vaistinės klientai gydymąsi homeopatija ar vartojantys homeopatinius preparatus kartu su kitais vaistais renkasi ganėtinai daţnai (69,7 proc.). Panašūs duomenys gauti ir 2012 m. atlikto E. Dienaitės magistro baigiamajame darbe. Gauti duomenys parodė, jog gydymąsi homeopatiniais preparatais kartu su kitais vaistais renkasi 57,7 proc. apklaustųjų[11]. Homeopatinių vaistų pirkimui Lietuvoje labiausiai daro įtaką gydytojo rekomendacijos (52,2 proc.), kaina (49,5 proc.) ir farmacininko rekomendacijos (40,7 proc.). Tokie rezultatai gauti todėl, nes vaistinės klientai pasitiki gydytojo ar vaistininko patarimais, o kaina yra prieinama visiems. Homeopatinius vaistus labai maţai reklamuoja, o didţioji dalis homeopatinių vaistų pakuotės yra panašios ir labai paprastos, todėl šie veiksniai turi labai maţai įtakos homeopatinių vaistų pirkimui. Pagal gautus rezultatus reklama sudarė tik 6 proc., o pakuotė 13,7 proc. Apklaustiesiems homeopatinių vaistų sudėtis svarbi 29,7 proc., taip yra todėl, nes ne visi vaistinės klientai supranta parašytą sudėtį. Pietų Afrikoje atlikto tyrimo duomenis, pacientams svarbiausi veiksniai, dėl kurių renkasi homeopatiją, yra natūralumas, taip pat nesukeliami šalutiniai poveikiai, homeopatinių vaistų veiksmingumas ir kaina[34]. Išnalizavus prieţastis, dėl kurių pacientai renkasi homeopatinius preparatus, buvo nustatyta, jog daţniausiai tai lemia gydytojo (53,8 proc.) ir farmacininko rekomendacijos (44,5 proc.). Maţiausiai informacijos vaistinės klientai gauna iš aplinkinių (26,9 proc.) ir ţiniasklaidos (8,2 proc.). Kaip minėta prieš tai, gydytojo ir farmacininko patarimai yra patikimesni, o išgirdus informaciją iš ţiniasklaidos ar aplinkinių, pacientai vis tiek eina konsultuotis su gydytoju ar vaistininku m. atlikto tyrimo duomenimis informacijos apie homeopatinius vaistus daugiausiai pacientai gauna iš gydytojo (39,7 proc.), tačiau ţiniasklaida sudarė taip pat nemaţą dalį (36,4 proc.), o aplinkiniai (t.y. draugai) maţiausiai (8,3 proc.) [11].

37 37 Daţniausiai vartojami preparatai yra peršalimo ligoms (45,1 proc.), todėl ir apklaustieji įvardijo vartojamus preparatus tokius kaip Influcid, Oscillococcinum, Umckalor, Sinupret, Cinnabsin, Aflubin. Virškinimo sutrikimus homeopatiniais vaistais gydosi 20,9 proc., nerviniams sutrikimams homeopatinius vaistus pasirenka 34,6 proc. pacientų, o rečiausiai homeopatiniais vaistais gydosi lytines problemas, taip pat retai juos vartoja ir širdies profilaktikai (13,2 proc.). Kiti daţnai išvardinti homeopatiniai vaistai buvo: Traumeel, Sedatid PC, Šiuslerio druskos, Aurocard. Pagal atlikto tyrimo rezultatus Kaune, homeopatinius vaistus pacientai daţniausiai renkasi taip pat peršalimo ligoms gydyti (35,5 proc.) [11]. Homeopatinių vaistų asortimentu vaistinėse pacientai yra labai patenkinti, nes tai sudarė didţiąją dalį apklaustųjų (92,9 proc.), todėl galima teigti, kad vaistinėje esančių homeopatinių vaistų asortimentas yra pakankamas.

38 38 IŠVADOS 1. Veiksniai, labiausiai lemiantys homeopatinių vaistų vartojimą, yra gydytojo rekomendacijos, kaina ir farmacininko rekomendacijos (p<0,05). 2. Didţioji dalis apklaustųjų nėra nusistatę prieš homeopatinius vaistus (69,7 proc.), o kategoriškai nusiteikę prieš sudarė beveik trečdalis pacientų (p<0,05). 3. Daţniausiai homeopatiniai preparatai vartojami sergant peršalimo ligomis ir esant nuovargiui, nemigai ar stresui. 4. Daugiausiai informacijos apie homeopatinius vaistus pacientai gauna iš gydytojų ir farmacininkų (p<0,05). 5. Homeopatinių vaistų asortimentas vaistinėje yra pakankamas.

39 39 LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. Špokienė I. Homeopatijos teisinis reguliavimas Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Vilnius, Mykolio Romerio universitetas; Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas , Nr. X Vaistų ţinynas Šiuolaikinė homeopatija. [Interaktyvus] Lietuva. [Ţiūrėta ] Internetinė prieiga: 5. Homeopatija gydo ne ligą, bet ligonį. [Interaktyvus] Lietuva. [Ţiūrėta ] Internetinė prieiga: 6. Ar tikrai homeopatiniai vaistai praskiesti taip, kad neveikia? Mitai ir tiesa. [Interaktyvus] Lietuva. [Ţiūrėta ] Internetinė prieiga: 7. Griauname mitus apie homeopatiją. [Interaktyvus] Lietuva ; [ţiūrėta ] Internetinė prieiga: 8. Netradicinė medicina homeopatija. [Interaktyvus] Lietuva. [Ţiūrėta ] Internetinė prieiga: 9. Kokias ligas galima gydyti klasikinės homeopatijos būdu? [Interaktyvus] Lietuva. [Ţiūrėta ] Internetinė prieiga: Vaikai ir homeopatija. [Interaktyvus] Lietuva. [Ţiūrėta ] Internetinė prieiga: Dienaitė E. Kauno miesto homeopatinių vaistinių pacientų motyvacija vartoti homeopatinius vaistus: magistro baigiamasis darbas: visuomenės sveikatos vadyba. Kaunas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. Liepos 10 d. įsakymas Nr. V-596 Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų

40 40 registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų registarvimo taikant savitarpio pripaţinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ţenklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, pagalbinių medţiagųkurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo. Vilnius. 13. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2001 m. Kovo 19 d. įsakymas Nr. 35 Dėl homeopatijos farmakopėjų nostrifikavimo. Vilnius. 14. P. Bellavite. Complexity science and homeopathy: a synthetic overview J. Widakowich. Pharmacodynamic principles of homeopathy James Delingpole. Scientists say homeopathy is undiluted hogwash. But it CAN work - and that's all that matters M. Trichard, E. Lamure, G. Chaufferin. Study of the practice of homeopathic General Practitioners in France. Homeopathy (2003) 92, Essling E., Khalaf A. Pharmacy employees self-rated knowledge, use and attitudes toward homeopathy: A comparative survey in Sweden and Germany. European Pharmaceutical Journal Eisenberg D.M., Davis R.B., Ettner S.L., et al: Trends in alternative medicine use in the United States, : results of a follow-up national survey Thomas K.J., Nicholl J.P., and Coleman P. Use and expenditure on complementary medicine in England: a population based survey Tobias Nuhn, Rainer Lüdtke, MaxGeraedts. Placebo effect sizes in homeopathic compared to conventional drugs a systematic review of randomised controlled trials National Health and Medical Research Council. NHMRC statement on homeopathy and NHMRC information paper Evidence on the effectiveness of homeopathy for treating health conditions. Australia E. Ernst. A systematic review of systematic reviews of homeopathy. UK Lizzie Dearden. Russian Academy of Sciences says homeopathy is dangerous pseudoscience' that does not work

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACIENTŲ POŢIŪRIO Į PAKUOTĖS LAPELĮ, KAIP FARMACINĖS INFORMACIJOS

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Mitai ir tikrovė apie homeopatinius vaistus 7 knyga Homeopatija šeimai sveikos gyvensenos a k a d e m i j a

Mitai ir tikrovė apie homeopatinius vaistus 7 knyga Homeopatija šeimai sveikos gyvensenos a k a d e m i j a Mitai ir tikrovė apie homeopatinius vaistus 7 knyga Homeopatija šeimai sveikos gyvensenos a k a d e m i j a Kodėl parašėme šią knygą Jums? Nuo pat mažens mums skiepijamas ne visai teisingas požiūris į

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VADYBOS KATEDRA Evalda ENZINAITĖ PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SISTEMOS AKTUALIJOS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE Magistro darbas Šiauliai,

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 1 ml dozėje yra:

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO 2014 m. kovo 10 d. Nr. B1-180 Vilnius Įgyvendindamas

Detaliau

VA_ataskaitos_forma_VA

VA_ataskaitos_forma_VA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ METADONO VARTOJIMO LIETUVOJE 2009 2010 METAIS TYRIMO ATASKAITA 2011 m. lapkričio 30 Nr. VA-P-10-10-19 Vilnius 2 TURINYS ĮŽANGA 3 TYRIMO REZULTATAI 5 1. Pakaitinio

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1104 2013 m. lapkričio 14 d. PROJEKTO BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302725107 Telefonas:

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų mitybos įpročių analizė Analysis of LSMU VA veterinarian

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon 1 000 TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 liofilizato buteliuke yra: veikliosios

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Undinė Diana Tumavičienė Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pasaulinė sveikatos organizacija yra priėmusi tokį sveikatos apibrėţimą: Sveikata yra visiškos fizinės,

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau