LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : 338, , paskelbta TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS METŲ PROGRAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 2015 m. balandžio 27 d. 478 Vilnius Įgyvendindama Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė, patvirtintos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu 244 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė patvirtinimo, 19 punktą, Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: Preambulės pakeitimai: 55, , paskelbta TAR , i. k Patvirtinti Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama). 2. Pasiūlyti Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, taip pat viešosioms įstaigoms nacionalinis radijas ir televizija, Vilniaus universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, Versli Lietuva, Plačiajuostis internetas, žemės ūkio konsultavimo tarnybai, asociacijai Langas į ateitį dalyvauti įgyvendinant Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą. Punkto pakeitimai: 841, , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius

2 PATVIRTINTA Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu 478 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS METŲ PROGRAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau Planas) paskirtis naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (toliau IRT) teikiamomis galimybėmis pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki metų ne mažiau kaip 85 procentai gyventojų naudotųsi internetu, o 95 procentai įmonių sparčiuoju internetu. 2. Planas parengtas siekiant įgyvendinti Informacinės visuomenės plėtros metų programoje Respublikos skaitmeninė tvarkė, patvirtintoje Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu 244 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė patvirtinimo (toliau Programa), nustatytus tikslus ir uždavinius. Planas įgyvendinamas, iki bus įgyvendinta Programa. 3. Įgyvendinus Programoje nustatytus tikslus ir uždavinius, bus geriau naudojamasi IRT teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis, pirmiausia internetu labai svarbia ekonominės ir socialinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę. II SKYRIUS INSTITUCIJOS, DALYVAUJANČIOS ĮGYVENDINANT PROGRAMĄ, IR PRIEMONĖS, PRISIDEDANČIOS PRIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 4. Prie Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės: 4.1. metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto Sveikata visiems tarpinstituciniame veiklos plane numatytos, susijusios su elektroninės sveikatos paslaugų ir elektroninių sprendinių plėtra (Programos tikslo Kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis uždavinys Kurti ir plėtoti su sveikata susijusias elektronines paslaugas ir IRT produktus ); Punkto pakeitimai: 55, , paskelbta TAR , i. k Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos priemonė Sudaryti sąlygas plačiajuosčio ryšio plėtrai, naudojant 3G ir 4G judrųjį ryšį (IMT-2000, LTE ir kt.), plačiajuostės belaidės prieigos (BWA) technologijas, 3G palydovinio ir antžeminio radijo

3 3 ryšio mrias duomenų perdavimo technologijas (Programos tikslo Užtikrinti geografkai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis uždavinys skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis ); 4.3. Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos priemonė Vertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos procesus, kad asmenims būtų teikiamos patikimos bei reikalavimus atitinkančios patikimumo užtikrinimo paslaugos, ir teikti pagalbą bei informaciją patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir naudotojams (Programos tikslo Užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą uždavinys Skatinti gyventojus naudotis elektroninės atpažinties priemonėmis ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugomis ); Punkto pakeitimai: 55, , paskelbta TAR , i. k Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Respublikos kultūros ministerijos priemonė Parengti Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kompiuterinių programų lietuvkų versijų naudojimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose projektą (Programos tikslo Puoselėti IRT priemonėmis kultūrą ir lietuvių kalbą kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas uždavinys Kurti ir plėtoti viešai prieinamus lietuvių kalbos ir raštijos skaitmeninius teklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas ); Punkto pakeitimai: 55, , paskelbta TAR , i. k Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (Programos tikslo užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą uždavinys užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių teklių kibernetinį saugumą ); Papildyta papunkčiu: 1225, , paskelbta TAR , i. k kitų valdymo sričių plėtros programų įgyvendinimo, susijusios su IRT sprendimais, skatinančiais visuomenę naudotis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis. Punkto numeracijos pakeitimas: 1225, , paskelbta TAR , i. k Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, dalyvaujančios įgyvendinant Plane numatytas priemones, pagal kompetenciją teikia Respublikos ekonomikos ir inovacijų i pasiūlymus dėl Plano tobulinimo, konkrečių įgyvendinimo priemonių tikslinimo ir lėšų poreikio joms įgyvendinti iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos. Punkto pakeitimai: 1225, , paskelbta TAR , i. k Plano tikslai, uždaviniai,, asignavimai, dalyvaujančios institucijos ir pateikti 1 priede, o vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2 priede. Punkto pakeitimai: 1225, , paskelbta TAR , i. k

4 Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 1 priedas INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS METŲ PROGRAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, ASIGNAVIMŲ IR ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS 1. Tikslas mažinti gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi informacinėmis ir ryšių technologijomis 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Respublikos švietimo, mokslo ir sporto, Respublikos kultūros, Respublikos ekonomikos ir inovacijų

5 2 (toliau IRT) 1.1. Uždavinys skatinti gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes Priemonė skatinti gyventojus naudotis IRT, į šią veiklą įtraukti ir vietos bendruomenes 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Respublikos socialinės apsaugos ir, Ekonomikos ir inovacijų, Kultūros, nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Susisiekimo ; : Informacinės visuomenės plėtros komitetas,

6 Uždavinys sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti gyventojams galimybes 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. Respublikos vidaus reikalų, Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija Langas į ateitį, nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Švietimo, mokslo ir sporto

7 4 mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą Priemonė aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis Priemonė plėtojant LITNET tinklą sudaryti galimybes mokslo ir studijų institucijoms bei švietimo įstaigoms naudotis IRT Priemonė įgyvendinti mokslo ir studijų informacinės 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Kultūros Švietimo, mokslo ir sporto Švietimo, mokslo ir sporto

8 5 infrastruktūros plėtros programą (įskaitant elaba, EDINA, ŠVIS ir kt.) Priemonė pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams 2. Tikslas kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Švietimo, mokslo ir sporto Ekonomikos ir inovacijų, Vidaus reikalų

9 Uždavinys perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą Priemonė modernizuoti Gyventojų registrą ir sukurti susijusias elektronines paslaugas Priemonė sukurti Valstybės informacinių teklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių plėtros, 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Vidaus reikalų, s ministerijos Susisiekimo ; galimas vykdytojas valstybės įmonė Registrų centras Susisiekimo ; galimas vykdytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas

10 7 bendro naudojimo paslaugas Priemonė sukurti Topografijos ir infrastruktūros informacinę sistemą ir naujas sudėtines e. paslaugas Priemonė plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su statybos dokumentų davimu ir statybos valstybine priežiūra Priemonė plėtoti Socialinės šeimai informacinės sistemos (SPIS) elektronines 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Susisiekimo ; galima vykdytoja Respublikos žemės ūkio Susisiekimo ; galima vykdytoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Susisiekimo ; galima vykdytoja Socialinės apsaugos ir

11 8 paslaugas Priemonė sukurti paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu Priemonė plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su teritorijų planavimu Priemonė integruoti Europos Sąjungos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (EGS) į 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Susisiekimo ; galimas vykdytojas Informatikos ir ryšių departamentas prie Respublikos vidaus reikalų ministerijos Susisiekimo ; galima vykdytoja Respublikos aplinkos Susisiekimo ; galima vykdytoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos

12 9 Vartotojų teisių informacinę sistemą Priemonė perkelti teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugas į elektroninę erdvę Priemonė modernizuoti ir plėtoti informavimo, konsultavimo ir mokymų elektronines paslaugas, skirtas integruotai augalų apsaugai užtikrinti Priemonė sukurti efektyvaus migracijos procesų ir paslaugų valdymo sprendinius 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. tarnyba Susisiekimo ; galimas vykdytojas VĮ Registrų centras Susisiekimo ; galima vykdytoja VšĮ žemės ūkio konsultavimo tarnyba Susisiekimo ; galimas vykdytojas Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

13 Priemonė sukurti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.mas) posistemes, kurių paskirtis mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams diegiant maniąsias elektronines paslaugas, didinti mokesčių pajamų apskaitymo, mokesčių surinkimo, šalies mokesčių sistemos skaidrumą ir konkurencingumą 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Susisiekimo ; galima vykdytoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Respublikos finansų ministerijos

14 Priemonė sukurti Žemės ūkio verslo analizės sistemą, skirtą sprendimams, susijusiems su žemės ūkio verslu, priimti, taikant analitinius ir įrodymais grįstus metodus Priemonė užtikrinti oficialiojo elektroninio dokumento ADOC formatu pasirašymo ir tikrinimo paslaugos teikimo vartotojams tęstinumą 2.2. Uždavinys plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Žemės ūkio vyriausiojo archyvaro tarnyba Susisiekimo, VĮ Registrų centras, Žemės ūkio

15 12 elektronines paslaugas ir IRT produktus Priemonė sukurti Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemą Priemonė sukurti kelių duomenų elektroninę paslaugą Priemonė plėsti erdvinės informacijos infrastruktūrą, įgyvendinant INSPIRE direktyvos 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst., Aplinkos Susisiekimo ; galima vykdytoja transporto saugos administracija Susisiekimo ; galima vykdytoja automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Susisiekimo ; galimas vykdytojas VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformati-

16 13 nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo 3. Tikslas IRT priemonėmis puoselėti kultūrą ir lietuvių kalbą: kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas 3.1. Uždavinys skaitmeninti kultūros objektus ir jų 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. kos centras GIS-Centras Kultūros, Valstybinė lietuvių kalbos komisija Kultūros, Švietimo, mokslo ir

17 14 pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti kultūros objektai būtų saugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir ES vienoda Priemonė saugoti ir skleisti modernų elektroninį turinį Priemonė sukurti virtualų muziejų 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. sporto Susisiekimo ; galima vykdytoja nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Susisiekimo ; galimas vykdytojas dailės

18 Priemonė modernizuoti ir plėtoti informacinę sistemą E. KINAS Priemonė sukurti naujos kartos elektronines paslaugas radijo ir televizijos archyvo duomenų pagrindu Priemonė sukurti Elektroninės archyvo informacinės sistemos paslaugą (EAIS) Skaitmeninė skaitykla 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. muziejus Susisiekimo ; galimas vykdytojas centrinis valstybės archyvas Susisiekimo ; galima vykdytoja viešoji įstaiga nacionalinis radijas ir televizija Susisiekimo ; galima vykdytoja vyriausiojo archyvaro tarnyba Priemonė Susisiekimo

19 16 sukurti MOBILaIT ( Mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms su skaitymo sutrikimais per bibliotekų tinklą ) Priemonė sukurti Didžiosios Kunigaikštystės vartus Priemonė plėtoti visuomenės poreikius atitinkančią virtualią kultūrinę erdvę Priemonė skaitmeninti kino teatrus ir kino 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. ; galima vykdytoja aklųjų biblioteka Susisiekimo ; galimas vykdytojas VšĮ Vilniaus universitetas Susisiekimo ; galima vykdytoja nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Susisiekimo ; Galimas

20 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. rodymo vietas vykdytojas kino centras prie Kultūros ministerijos 3.2. Uždavinys kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius teklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas Priemonė plėtoti lietuvių kalbos teksto sintaksinėssemantinės analizės informacinės sistemos viešąsias paslaugas (SEMANTIKA 2) Priemonė tobulinti mašininio vertimo sistemas, kurti naujus Valstybinė lietuvių kalbos komisija Susisiekimo ; galimas vykdytojas VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas Susisiekimo ; galimas vykdytojas VšĮ Vilniaus

21 18 lingvistinius teklius ir paslaugas, siekiant mašininį vertimą padaryti kuo labiau atitinkantį visuomenės poreikius, patrauklų ir patogų naudoti kasdienėje veikloje tiek, tiek užsienio naudotojams Priemonė plėtoti lietuvių šneka valdomas paslaugas (LIEPA 2) Priemonė plėtoti lietuvių kalbos teklių informacines sistemas (LKIIS 2) 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. universitetas Susisiekimo ; galimas vykdytojas VšĮ Vilniaus universitetas Susisiekimo ; galimas vykdytojas Lietuvių kalbos

22 Priemonė plėtoti integruotų lietuvių kalbos ir raštijos teklių informacines sistemas (Raštija 2) Priemonė plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų ( Respublikos terminų banko, Konsultacijų banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą 4. Tikslas atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau įstaigos) turimus duomenis 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. institutas Susisiekimo ; galimas vykdytojas VšĮ Vilniaus universitetas Valstybinė lietuvių kalbos komisija Ekonomikos ir inovacijų, Informacinės visuomenės plėtros komitetas,

23 20 visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas 4.1. Uždavinys sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą įstaigų turimų atvirų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. Vidaus reikalų Ekonomikos ir inovacijų, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

24 21 galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti Priemonė sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis 4.2. Uždavinys didinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą: skatinti jas diegti ir naudoti IRT Priemonė įgyvendinti antros 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Susisiekimo ; galimas vykdytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas Ekonomikos ir inovacijų Susisiekimo ;

25 22 kartos kontaktinio centro veiklos modelį 5. Tikslas užtikrinti geografkai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis 5.1. Uždavinys plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. galimos vykdytojos: Ekonomikos ir inovacijų, VšĮ Versli Lietuva Susisiekimo Susisiekimo, Žemės ūkio

26 23 paslaugų teikimo Priemonė plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą kaimo vietovėse, siekiant užtikrinti jos prieinamumą visiems elektroninių ryšių operatoriams ir efektyvų naudojimą 5.2. Uždavinys skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis Priemonė ir atnaujinti įrangą, skirtą viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kokybės kontrolei atlikti 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Susisiekimo ; galima vykdytoja VšĮ Plačiajuostis internetas Ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo Ryšių reguliavimo tarnyba

27 Uždavinys atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą Priemonė atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą Priemonė atnaujinti ir plėtoti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose sudaryti sąlygas viešosioms 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Kultūros, nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Ekonomikos ir inovacijų Kultūros, nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Susisiekimo ; galima vykdytoja nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

28 25 bibliotekoms dalyvauti gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymo, vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose 6. Tikslas užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios šalies IRT infrastruktūros plėtrą 6.1. Uždavinys užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos Visos ministerijos ir kitos institucijos,

29 26 infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą Priemonė sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių teklių infrastruktūrą, reikalingą debesijos paslaugoms teikti 6.2. Uždavinys užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių teklių kibernetinį saugumą metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos Susisiekimo ; galimas vykdytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas Respublikos krašto apsaugos Priemonė Susisiekimo

30 27 sukurti Saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą ir kibernetinių atakų prevencijos sistemą Priemonė valdyti ir tvarkyti Teisės aktų registrą, užtikrinti nepertraukiamą jo veikimą ir gerinti funkcionalumą 7. Iš Respublikos valstybės biudžetas, jo: 7.1. bendrojo finansavimo 7.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 7.3. tikslinės paskirties ir pajamų įmokos 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. ; galima vykdytoja Krašto apsaugos Respublikos Seimo kanceliarija

31 28 8. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos ) 9. Iš planui finansuoti (7+8) 2022 metų asignavimai, tūkst. ES laidoms metais tūkst. Priedo pakeitimai: 840, , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k

32 Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2 priedas INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS METŲ PROGRAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai 1. Tikslas mažinti gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi informacinėmis ir ryšių technologijomis (toliau IRT) Vertinimo kriterijų reikšmės metų 2021 metų 2022 metų institucija R-1-1 Gyventojų, nesinaudojančių internetu, dalis, procentais Respublikos švietimo, mokslo ir sporto, Respublikos kultūros, Respublikos ekonomikos ir inovacijų 1.1. Uždavinys skatinti gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes P P Skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų, turinčių interneto prieigą namuose, dalis, procentais Per metus viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose mokyti ir konsultuoti gyventojai (tūkst. gyventojų) Respublikos socialinės apsaugos ir, Ekonomikos ir inovacijų Kultūros, nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

33 2 Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai 1.2. Uždavinys sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti gyventojams galimybes mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą P Gyventojų, kurie naudojasi internetu mokymosi tikslais, dalis, procentais 2. Tikslas kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis R-2-1 R-2-2 Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, procentais Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, teikiamomis per elektroninius valdžios vartus, dalis, procentais 2.1. Uždavinys perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą P Viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, dalis, procentais 2.2. Uždavinys plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus P Sukurtos transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtos elektroninės paslaugos ir IRT produktai (skaičius) Vertinimo kriterijų reikšmės metų 2021 metų 2022 metų institucija Švietimo, mokslo ir sporto Ekonomikos ir inovacijų, Respublikos vidaus reikalų Ekonomikos ir inovacijų Vidaus reikalų, s ministerijos Susisiekimo, valstybės įmonė Registrų centras, Respublikos žemės ūkio, Respublikos aplinkos

34 3 Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai 3. Tikslas IRT priemonėmis puoselėti kultūrą ir lietuvių kalbą: kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas R-3-1 R-3-2 Gyventojų, kurie naudojasi su kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais Gyventojų, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais 3.1. Uždavinys skaitmeninti kultūros objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti kultūros objektai būtų saugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir Europos Sąjungoje vienoda P Europos skaitmeninėje bibliotekoje Europeana prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (tūkst. vnt.) 3.2. Uždavinys kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius teklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas P P Sukurtų ir viešai prieinamų lietuvių kalbos ir raštijos teklių, priemonių, elektroninių paslaugų dalis, procentais Lietuvių kalbos sprendinių integravimas į kitas viešąsias ir administracines elektronines paslaugas (integruotų sprendinių skaičius, vnt.) 4. Tikslas atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau įstaigos) turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas Vertinimo kriterijų reikšmės metų 2021 metų 2022 metų institucija Kultūros, Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybinė lietuvių kalbos komisija Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto Valstybinė lietuvių kalbos komisija Valstybinė lietuvių kalbos komisija

35 4 Vertinimo kriterijaus kodas R-4-1 Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai Įmonių, kurios naudoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją savo komercinei veiklai, dalis, procentais 4.1. Uždavinys sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą įstaigų turimų atvirųjų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti P Įstaigų atvirų duomenų rinkinių kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, procentais 4.2. Uždavinys didinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą: skatinti jas diegti ir naudoti IRT Vertinimo kriterijų reikšmės metų 2021 metų 2022 metų institucija Ekonomikos ir inovacijų, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų Ekonomikos ir inovacijų, Informacinės visuomenės plėtros komitetas R-4-2 Investicijas gavusių įmonių našumo padidėjimas, proc Ekonomikos ir inovacijų 5. Tikslas užtikrinti geografkai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis R-5-1 Namų ūkių, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu, dalis, procentais 5.1. Uždavinys plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo P Namų ūkiai, esantys šalies teritorijoje, kurioje veikia sparčiojo interneto (30 Mbps ir daugiau) ryšys (visų namų ūkių procentais) 5.2. Uždavinys skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis P Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 5.3. Uždavinys atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos Susisiekimo Susisiekimo, Žemės ūkio Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo

36 5 Vertinimo kriterijaus kodas P Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai infrastruktūrą Viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė kaip 30 Mbps interneto sparta, dalis, procentais 6. Tikslas užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą R-6-1 Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu, dalis, procentais 6.1. Uždavinys užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą P P Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių teklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis, procentais Naudojamų valstybės registrų ir informacinių sistemų, kuriose įdiegta automatinė sąveika, dalis, procentais 6.2. Uždavinys užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių teklių kibernetinį saugumą P P Kibernetinio saugumo reikalavimus atitinkančios ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių teklių dalis, procentais Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais Vertinimo kriterijų reikšmės metų 2021 metų 2022 metų institucija Kultūros, nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Ekonomikos ir inovacijų Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos Respublikos krašto apsaugos Krašto apsaugos

37 6 Priedo pakeitimai: 84, , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k , , paskelbta TAR , i. k Pakeitimai: 1. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 840, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo 1281 Dėl informacinės visuomenės plėtros metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios pakeitimo 2. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 84, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo 1281 Dėl informacinės visuomenės plėtros metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios pakeitimo 3. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 338, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo 1281 Dėl informacinės visuomenės plėtros metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios pakeitimo 4. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 622, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo 5. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

38 7 955, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo 6. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 55, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo 7. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 841, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo 8. Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 1225, , paskelbta TAR , i. k Dėl Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo 478 Dėl Informacinės visuomenės plėtros metų programos Respublikos skaitmeninė tvarkė įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Asignavimų valdytojo kodas METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Viešoji į

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Asignavimų valdytojo kodas METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Viešoji į 219 221 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1 TURINYS 1. MISIJA... 4 2. 219 M. LRT VEIKLOS PRIORITETAI... 4 3. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS... 5 3.1. STRATEGINIO TIKSLO ĮGYVENDINIMAS... 12 3.2. STRATEGINĮ

Detaliau

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr ) LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 217 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (218-3-1 Nr. 2-1211) Vilnius 218 m. 2 TURINYS TURINYS I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS... 3 1. Pirmasis strateginis

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau