LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2012 m. lapkričio 28 d. Nr. FA-P Vilnius Vykdydami Valstybės kontrolės įstatymo 1 ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2 reikalavimus atlikome Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitos valstybinį auditą ir valstybinius auditus pagal Valstybinio audito programą. Remiantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu 3, valstybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, valstybės įmonės ir savivaldybės, Lietuvos bankas. Viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą rengia Lietuvos statistikos departamentas, kuris kiekvienais metais iki rugpjūčio 1 dienos šios ataskaitos projektą pateikia Valstybės kontrolei. Valstybės kontrolė iki spalio 1 dienos Lietuvos statistikos departamentui pateikia preliminarias išvadas dėl šio projekto. Įvertinęs išvadas, Lietuvos statistikos departamentas Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą iki lapkričio 1 dienos teikia Vyriausybei ir Valstybės kontrolei. Vyriausybė, vadovaudamasi minėtu įstatymu, šią ataskaitą, o Valstybės kontrolė Išvadą dėl šios ataskaitos iki gruodžio 1 dienos privalo pateikti Seimui. Lietuvos statistikos departamento vadovas yra atsakingas už ataskaitos parengimą ir pateikimą. 1 s įstatymas, Nr. I-907, 9 str. 3 d. 4 p. ( įstatymo Nr. XI-843 redakcija). 2 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Nr. VIII-729, 15 str. 2 d. ( įstatymo Nr. X-1452 redakcija). 3 Ten pat, 7 str. 2 d.

2 2 Valstybinio audito išvada Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę, ar Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaita (toliau Ataskaita) reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir kitus tokių ataskaitų rengimą reglamentuojančius teisės aktus, ar ji rodo tikrą ir teisingą turto ir įsipareigojimų finansinę būklę. Valstybės kontrolė Ataskaitos duomenų vertinimo auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus 4 suplanavo ir atliko taip, kad gautų pakankamą užtikrinimą, jog Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius jos sudarymą, ir joje nėra reikšmingų iškraipymų. Audito metu surinkome įrodymus, kad Ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir kitus Ataskaitos rengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Rengiant Išvadą buvo naudojamasi valstybinių auditorių atliktų finansinių (teisėtumo) auditų, kurių metu buvo reiškiamos nuomonės dėl finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų duomenų, dėl valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo, ir veiklos auditų ataskaitomis. Kadangi finansinių (teisėtumo) auditų metu buvo atsisakyta pareikšti nuomonę dėl Valstybės iždo, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių, Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo, todėl audito metu negalėjome surinkti įrodymų, ar Statistikos departamentui pateiktose statistinėse valstybės turto (VT-01) ataskaitose įstaigos pateikė teisingus duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir įsipareigojimus, ar Ataskaitoje eliminuoti valstybės, biudžetinių įstaigų ir fondų tarpusavio įsipareigojimai. Lietuvos statistikos departamentas Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitą parengė pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, tačiau, atsižvelgdami į nurodytus dalykus, atsisakome pareikšti nuomonę, kad Ataskaitos duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir įsipareigojimus rodo tikrą ir teisingą turto ir įsipareigojimų finansinę būklę. Atkreiptinas dėmesys į šiuos auditorių pastebėjimus: 1. Valstybės ir nacionalinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai gali ir ateityje nerodyti teisingos valstybei nuosavybės teise priklausančio turto finansinės būklės, jeigu: 1.1. į buhalterinės apskaitos registrus nebus įtraukti duomenys apie valstybinius miškus ir miško žemę (Išvados priedo 10 psl.); 4 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus įsakymas Nr. V-26 Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo ( įsakymo Nr. V-15 redakcija).

3 3 Valstybinio audito išvada 1.2. muziejinių vertybių (eksponatų) vertės nustatymas tęsis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Be to, yra rizika, kad iki šios datos eksponatų vertinimas nebus baigtas (Išvados priedo 14 psl.). 2. Finansų ministro patvirtintame Centralizuoto valstybės turto valdymo metų strategijos įgyvendinimo metų priemonių plane numatytos metų priemonės įgyvendinamos nesilaikant nustatytų terminų (Išvados priedo 18 psl.). 3. Nesukurta Valstybės turto informacinės paieškos sistema (VTIPS), kuria, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu 5, turėjo būti naudojamasi nuo 2009 m. liepos 1 d. Valstybės turto fondas iki 2011 m. pabaigos jos kūrimui panaudojo 929,7 tūkst. Lt. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis 2011 m. pradėtame įgyvendinti naujame tūkst. Lt vertės projekte Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti numatyta VTIPS kurti pradedant nuo pradinio kūrimo etapo. Kadangi nėra įsteigto centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ir neaišku, kokių duomenų ir kokių sistemos funkcinių galimybių jam prireiks, valdant valstybės turtą, todėl yra rizika, kad kuriama VTIPS gali netenkinti turto valdytojo poreikių. Be to, iki šiol nėra patvirtinti ir suderinti nauji (ar iš esmės pakeisti seni) VTIPS nuostatai ir specifikacija, be kurių, pagal Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisykles 6, negalimi tolesni informacinės sistemos kūrimo ir diegimo darbai (Išvados priedo 19 psl.). 4. Vyriausybė yra patvirtinusi viešojo sektoriaus subjektų programinės įrangos, jos licencijų ir techninės dokumentacijos nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus 7 nuo vienerių iki trejų metų. Nustatytas naudingo tarnavimo laikas yra per trumpas, nes faktiškai jis yra ilgesnis nei vieneri treji metai. Dėl šios priežasties apskaitoje šis turtas nepagrįstai greitai nudėvimas, o įstaigų / institucijų finansinės būklės ataskaitos nerodo tikros turto finansinės būklės (Išvados priedo 15 psl.). 5. Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 8 nuo 2013 metų Finansų ministerijos sudaromas 2012 metų nacionalinis ataskaitų rinkinys apims ir duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Taigi, nuo 2012 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitoje ir nacionaliniame ataskaitų rinkinyje būtų pateikiami tokie pat duomenys apie valstybės turtą. Todėl tikslinga pakeisti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 5 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Nr. VIII-729, 15 str. 5 d. ( įstatymo Nr. X-1452 redakcija). 6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 451 patvirtintos Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės (su pakeitimais ir papildymais), 10 ir 14 p. 7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 564 Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo. 8 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, Nr. X-1212, 2 str. 12 d., 18 str.

4 4 Valstybinio audito išvada disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį ir kitus su valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos sudarymu susijusius teisės aktus (Išvados priedo 29 psl.). Valstybės kontrolės išvadą pagrindžianti informacija pateikta Išvados priede. Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė

5 Išvados dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitos priedas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS VERTINIMO REZULTATŲ 2012 m. lapkričio 28 d. Vilnius Su valstybinio audito ataskaita galima susipaţinti Valstybės kontrolės interneto puslapyje adresu

6 2 TURINYS Į ţ a n g a 3 I d a l i s. R e k o m e n d a c i j a 5 I I d a l i s. A t a s k a i t o s r e n g i m o i r j o s d u o m e n ų v e r t i n i m a s 6 1. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto dydis ir jo pokytis 6 2. Ataskaitos atitiktis teisės aktų reikalavimams, jos duomenų tikrumas ir teisingumas 8 I I I d a l i s. V a l s t y b ė s t u r t o a p s k a i t a, v a l d y m a s i r d i s p o n a v i m a s j u o Valstybės turto apskaita Ţemės fondas Ţemės gelmių ištekliai Kultūros vertybės Valstybinių auditų rezultatai turto apskaitos srityje Viešojo sektoriaus subjektų valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo Centralizuoto valstybės turto valdymo strategija Valstybės turto informacinė paieškos sistema Turto valdymo trūkumai ir paţeidimai, nustatyti valstybinių auditų metu Valstybės turto valdymo efektyvumas Valstybės turto naudojimas, perdavimas, nurašymas Viešųjų pirkimų įstatymo paţeidimai Kiti pastebėjimai 29 IV dalis. Rekomendacijų įgyvendinimas 30

7 3 ĮŢANGA Lietuvos Respublikos Konstitucijos 128 straipsnyje numatyta, kad valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką nustato įstatymas. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą 1 viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą rengia Lietuvos statistikos departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos statistikos departamentas, vadovaudamasis Vyriausybės nutarimu 2 patvirtinta Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka, Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitoje (toliau Ataskaita) teikia statistinę informaciją apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pinigine išraiška pagal jo rūšis ir valstybės turto valdytojus, valstybės turto valdytojų (valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų bei valstybės įmonių) valstybės įsipareigojimus pagal įsipareigojimų rūšis ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje. Rengdami Išvadą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitos siekėme: pareikšti nepriklausomą nuomonę ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Ataskaitos sudarymą, ar Ataskaita rodo tikrą ir teisingą turto ir įsipareigojimų finansinę būklę; atskleisti valstybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo problemas ir pateikti pasiūlymus, kaip jas spręsti. Viešojo sektoriaus apskaitoje nuo 2010 m. sausio 1 d. taikomų Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų galima įtaka Ataskaitos duomenims buvo vertinama rengiant Išvadą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metais ataskaitos. Remiantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimu 3 nuo 2011 metų viešojo sektoriaus subjektams priskirtos viešosios įstaigos bendrojo lavinimo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos rengia, teikia ir skelbia finansinių ataskaitų rinkinius. Be to, dalis aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų 2011 metais reorganizuotos į viešąsias įstaigas. Dėl nurodytų prieţasčių keitėsi teikiančių duomenis subjektų skaičius ir duomenų pateikimo pobūdis. Atsiţvelgdami į minėtus pokyčius ir siekdami nustatyti, ar visi valstybės turtą valdantys subjektai pateikė informaciją Ataskaitai sudaryti, ar visi duomenys teisingai perkelti į Ataskaitą, atrankos būdu patikrinome ir analizavome viešojo sektoriaus subjektų Statistikos departamentui 1 Lietuvos Respublikos valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Nr. VIII-729 ( Nr. IX-900 su pakeitimais ir papildymais), 15 str. 2 d. 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr ( nutarimo Nr. 466 redakcija) Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų rengimo ir teikimo. 3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 2, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, Nr. XI-842.

8 4 pateiktus duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausantį finansinį ir nefinansinį turtą, valstybės įsipareigojimus. Audito metu apibendrinome 4 valstybinių finansinių (teisėtumo) auditų metu nustatytas valstybės finansinio ir nefinansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos klaidas ir finansinių (teisėtumo) ir veiklos auditų metu nustatytus paţeidimus, susijusius su valstybės turto valdymu. Audito metu vertinome, kaip vykdomos Valstybės kontrolės ankstesnių valstybinių auditų metu teiktos rekomendacijos dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo. Įvertinę Lietuvos statistikos departamento pateiktą Ataskaitos projektą, pateikėme preliminarią išvadą 5 su pastebėjimais ir pasiūlymais, į kuriuos Lietuvos statistikos departamentas atsiţvelgė. Lietuvos statistikos departamentas pateikė Ataskaitą 6, dėl kurios parengėme valstybės kontrolieriaus Lietuvos Respublikos Seimui teikiamą Išvadą. 4 Finansiniai (teisėtumo) auditai: 21-os valstybės institucijos / įstaigos, 19-os savivaldybių; Valstybės iţdo (išteklių fondo); Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų, Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo), Valstybinio socialinio draudimo, Privalomojo sveikatos draudimo fondų. 5 s išvada Nr. FA-P Preliminari išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitos projekto. 6 Statistikos departamento raštas Nr. SD-1043 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitos.

9 5 I DALIS. REKOMENDACIJA Lietuvos Respublikos Vyriausybei Atsiţvelgdami į faktinį programinės įrangos, jos licencijų ir techninės dokumentacijos naudojimo laiką, siekdami, kad viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą būtų tikri ir teisingi, rekomenduojame patikslinti Vyriausybės nutarime nustatytus programinės įrangos, jos licencijų ir techninės dokumentacijos nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius normatyvus.

10 6 II DALIS. ATASKAITOS RENGIMO IR JOS DUOMENŲ VERTINIMAS 1. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto dydis ir jo pokytis Ataskaitoje pateikiamas turto ir įsipareigojimų pokytis, lyginant įstaigų patikslintus 2010 m. pabaigos duomenis su pateiktais 2011 m. pabaigos duomenimis. Ataskaitoje patikslinti 2010 m. pabaigos duomenys: turto vertė Ataskaitoje yra 6 694,5 mln. Lt didesnė ( ,4 mln. Lt) nei buvo nurodyta ( ,9 mln. Lt) Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metų ataskaitoje. Didţiausią 2010 m. patikslintos sumos dalį (4 332,1 mln. Lt) sudaro į 2010 m. valstybės institucijų finansines ataskaitas neįtraukta energetikos akcinių ir uţdarųjų akcinių bendrovių nuosavybės vertybinių popierių vertė. Bendra turto apţvalga Remiantis Ataskaitoje pateiktais duomenimis, 2011 m. pabaigoje valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas (išskyrus valstybės vardą, heraldikos objektus, teisę į oro erdvę, jos kontinentinį šelfą, muziejines vertybes, dalį ţemės gelmių išteklių ir kitą neįvertintą turtą) sudarė ,8 mln. Lt. 1 pav. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto m. pokytis (mln. Lt). Ţemės fondas Valstybinės ţemės fondo vertė 2011 m., palyginti su 2010 m. patikslintais ,4 mln. Lt duomenimis, sumaţėjo 2 023,5 mln. Lt, arba 3,9 proc., ir 2011 m. pabaigoje buvo ,9 mln. Lt, arba 29,4 proc., viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto. Kiekine išraiška per 2011 metus valstybinės ţemės fondas sumaţėjo 75,9 tūkst. ha, arba 2,9 proc. Daugiausia sumaţėjo 69,0 tūkst. ha

11 7 ţemės ūkio paskirties ţemė 8,4 proc. Miškų ūkio paskirties ţemės plotas 2011 m. pabaigoje sudarė 51,1 proc. viso valstybinės ţemės fondo ploto, o jos vertė 17,0 proc. visos valstybinės ţemės fondo vertės. Ţemės gelmių ištekliai Didţiausią 37,4 proc. dalį viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto sudarė detaliai išţvalgytų ţemės gelmių išteklių ,4 mln. Lt vertė, kuri per 2011 m. padidėjo 1 179,4 mln. Lt, arba 1,9 proc. Nefinansinis turtas Kitas (be ţemės fondo ir ţemės gelmių išteklių) nefinansinis turtas 2011 m. pabaigoje sudarė ,8 mln. Lt, arba 14,8 proc. viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, per 2011 m. padidėjo 852,0 mln. Lt, arba 3,5 proc. Didţiausią šio turto dalį (92,9 proc.) sudarė ilgalaikis materialusis turtas. Valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos patikėjimo teise valdė, naudojo ir disponavo didţiausia ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo (atsargų) turto dalimi ,4 mln. Lt, arba 49,4 proc., valstybės įmonės ,0 mln. Lt, arba 44,2 proc. viso šio turto. Finansinis turtas Finansinis turtas 2011 m. sudarė ,5 mln. Lt, arba 18,3 proc. viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto. Lyginant su patikslintais 2010 m. pabaigoje finansinio turto duomenimis, per metus daugiausia padidėjo kitas finansinis turtas 3 289,4 mln. Lt, arba 37,7 proc., pinigai bankų sąskaitose ir pinigų ekvivalentai sumaţėjo 2 567,3 mln. Lt, arba 41,0 proc., ir valstybės įmonių valdomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai sumaţėjo 658,2 mln. Lt, arba 46,4 proc. Didţiausią valstybės finansinio turto dalį ,2 mln. Lt, arba 85,0 proc. viso finansinio turto, valdo valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, valstybės įmonės 4 662,8 mln. Lt, arba 15,0 proc. viso valstybės finansinio turto. Finansiniai įsipareigojimai Valstybės finansiniai įsipareigojimai 2011 m. išaugo 3 468,8 mln. Lt, arba 8,1 proc., ir sudarė ,6 mln. Lt. Valstybės įsipareigojimai dėl 2011 metais išaugusios valstybės skolos padidėjo 3 268,5,0 mln. Lt ir sudarė ,7 mln. Lt, arba 87,7 proc. visų įsipareigojimų. Valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų įsipareigojimai 2011 metais padidėjo 690,2 mln. Lt ir sudarė 4 216,3 mln. Lt, arba 9,1 proc. visų įsipareigojimų, o valstybės įmonių įsipareigojimai 2011 metais sumaţėjo 489,8 mln. Lt ir sudarė 1 487,3 mln. Lt, arba 3,2 proc. visų įsipareigojimų.

12 8 2. Ataskaitos atitiktis teisės aktų reikalavimams, jos duomenų tikrumas ir teisingumas Ataskaita parengta ir pateikta pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir kitus Ataskaitos rengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Kadangi finansinių (teisėtumo) auditų metu buvo atsisakyta pareikšti nuomonę dėl Valstybės iţdo, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių, Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo, todėl audito metu negalėjome įsitikinti, ar statistinėse valstybės turto (VT-01) ataskaitose Statistikos departamentui įstaigos pateikė teisingus duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir įsipareigojimus. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu 7, Lietuvos statistikos departamentas, Vyriausybės nustatyta tvarka parengęs viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą, jos projektą teikia Valstybės kontrolei. Ataskaitoje pateikta statistinė informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, o aiškinamajame rašte nurodyta Ataskaitos sudarymo tvarka ir teisės aktai, kuriais vadovaujantis ji buvo sudaryta. Rengdamas Ataskaitą Lietuvos statistikos departamentas naudojo valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų bei įmonių statistinėse ataskaitose ir kituose dokumentuose pateiktus duomenis apie valstybės turtą ir įsipareigojimus. Ataskaitos rengimą reglamentuojančių teisės aktų paţeidimų audito metu nenustatyta. Valstybės kontrolė, atlikusi 2011 m. valstybinius finansinius (teisėtumo) auditus, net penkiais atvejais atsisakė pareikšti nuomonę dėl (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo. Auditų metu buvo atsisakyta pareikšti nuomonę dėl Valstybės iţdo, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių, Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo. Pagal 2011 m. VT-01 ataskaitose nurodytus duomenis nustatyta, kad šių fondų finansinis turtas sudarė 7 606,1 mln. Lt, t. y. 24,4 proc. viso valstybei priklausančio finansinio turto (31 174,5 mln. Lt), o šių fondų įsipareigojimai ,0 mln. Lt, t. y. 92,4 proc. visų valstybės įsipareigojimų (46 228,5 mln. Lt). Paţymėtina, kad Valstybės kontrolė atsisakė pareikšti nuomonę ir dėl 2011 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo. 7 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Nr. VIII-729 ( įstatymo Nr. IX-900 redakcija), 15 str. 2 d.

13 9 Dėl išvardytų prieţasčių negalėjome įsitikinti, ar valstybės turto statistinėse (VT-01) ataskaitose įstaigos pateikė teisingus duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir įsipareigojimus. Valstybės kontrolės auditoriai finansinių (teisėtumo) auditų metu tikrino, ar įstaigos (dėl kurių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo buvo pareikštos besąlyginės arba sąlyginės nuomonės) VT-01 ataskaitose pateikė teisingus duomenis apie valstybės turtą ir įsipareigojimus. Siekiant, kad Ataskaita rodytų kuo tikslesnę valstybės turto ir įsipareigojimų būklę, apie finansinių (teisėtumo) auditų metu nustatytas ir Ataskaitos projekte 8 neištaisytas klaidas Valstybės kontrolė informavo Lietuvos statistikos departamentą, pateikdama preliminarią išvadą 9 dėl Ataskaitos projekto. Paţymime, kad Lietuvos statistikos departamentas, rengdamas Ataskaitą, atsiţvelgė į preliminarioje išvadoje pateiktus pasiūlymus patikslinti Ataskaitos duomenis. Remiantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 10 nuo 2010 m. sausio 1 d. pradėjus taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, pasikeitė viešojo sektoriaus subjektų ir išteklių fondų valdomo valstybės turto ir įsipareigojimų apskaitos principai. Atkreipiame dėmesį, kad 2011 metų Finansų ministerijos paskelbto Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenys 11 apie valstybės turtą ir įsipareigojimus nėra tiesiogiai palyginami su Ataskaitos duomenimis. Ataskaitos duomenys apima visą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kuriuo disponuoja ne tik viešojo sektoriaus subjektai, bet ir valstybės įmonės, Lietuvos bankas ir kiti subjektai, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę valdyti valstybės turtą patikėjimo teise. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenys apima tik dalies viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis. Rinkinyje nėra duomenų apie ţemės gelmių išteklius, ţemė įvertinta naudojant skirtingus jos vertės nustatymo metodus, nerodomas savivaldybių, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Valstybinio socialinio draudimo fondo patikėjimo teise valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir įsipareigojimai, nes Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 12 nustatyta tvarka šie duomenys įtraukti į nurodytų viešojo sektoriaus grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius. Be to, valstybės įmonių turtas ir įsipareigojimai Ataskaitoje rodomi pagal kiekvieną turto ir įsipareigojimų eilutę, o Finansinių ataskaitų rinkinyje investicijos į valstybės įmones parodomos taikant nuosavybės metodą. 8 Statistikos departamento raštas Nr. SD-791 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitos. 9 s išvada Nr. FA-P Preliminari išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2011 metais ataskaitos projekto. 10 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, Nr. X Prieiga per internetą 12 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, Nr. X-1212.

14 10 III DALIS. VALSTYBĖS TURTO APSKAITA, VALDYMAS IR DISPONAVIMAS JUO Pagal Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą 13 valstybės turto savininko funkcijas įgyvendina Seimas ir Vyriausybė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos bankas, valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, valstybės įmonės, savivaldybės šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, o pagal turto patikėjimo sutartis kiti juridiniai asmenys šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais Valstybės turto apskaita 1.1. Ţemės fondas Iš 2012 m. pradţioje buvusio 2 548,1 tūkst. ha viso valstybinės ţemės ploto Nekilnojamojo turto registre įregistruota 1 077,4,0 tūkst. ha, arba 42,3 proc. Ţemės fondo duomenimis, iš 1 301,5 tūkst. ha miškų ūkio paskirties ţemės Nekilnojamojo turto registre įregistruota 738,7 tūkst. ha, arba 56,8 proc., iš 1 246,6 tūkst. ha valstybinės ţemės (be miškų ūkio paskirties ţemės) 338,6 tūkst. ha, arba 27,2 proc. Dėl neįgyvendintos Valstybės kontrolės rekomendacijos miškus ir miško ţemę registruoti apskaitoje ir nurodyti finansinėse ataskaitose nacionalinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys neparodys tikros ir teisingos valstybei nuosavybės teise priklausančio turto finansinės būklės. Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Ataskaitos duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančią ţemę yra skirtingi. Remiantis Ataskaitos duomenimis, Valstybinės ţemės fondas (kartu su miškų ūkio paskirties 8 502,8 mln. Lt vertės ţeme) 2012 m. pradţioje sudarė daugiau nei ,9 mln. Lt, arba 29,7 proc., viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto. Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje nurodyta valstybinės ţemės (į kurią įtraukta ir neįregistruoto miško ţemė) vertė yra ,4 mln. Lt. Taigi, Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Ataskaitos duomenys rodo skirtingą valstybei nuosavybės teise priklausančios ţemės finansinę būklę. Panaikinus apskričių viršininkų administracijas, pagal Ţemės įstatymą 15 nuo 2010 m. liepos 1 d. pagrindinis iš valstybinės ţemės patikėjimo teisės subjektų (patikėtinių) yra Nacionalinė ţemės tarnyba 13 Lietuvos Respublikos valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Nr. VIII-729 ( Nr. IX-900 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 7 str. 1 d. 14 Ten pat, 7 str. 2 d. ir 3 d. 15 Lietuvos Respublikos ţemės įstatymas, įstatymo Nr. XI-912 redakcija, 7 str. 1 d.

15 11 prie Ţemės ūkio ministerijos. Valstybės kontrolė Išvadoje dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2008 metais ataskaitos 16 konstatavo, kad, nenustačius bendrų neregistruotos valstybinės ţemės apskaitos principų, neuţtikrinamas duomenų apie ţemę teisingumas, todėl Nacionalinei ţemės tarnybai rekomendavo parengti laisvos ir neregistruotos valstybinės ţemės apskaitos ir ţemės apskaitos duomenų kontrolės taisykles, kurios padėtų uţtikrinti tinkamą ţemės fondo apskaitą. Paţymėtina, kad rekomendacijos neįgyvendintos. Nacionalinė ţemės tarnyba 2011 m. pabaigoje patvirtino Ţemės apskaitos tvarkos aprašą 17, kuriame pateikiama tik informacija (įrašai), susijusi su ūkinių operacijų registravimu buhalterinėse sąskaitose. Audito metu Nacionalinė ţemės tarnyba informavo 18, kad Ţemės ūkio ministerija šiuo metu rengia apskaitos taisyklių pakeitimo projektą, kuriame bus nustatytas naujas ţemės naudmenų (tarp jų ir neregistruotos valstybinės ţemės) apskaitos metodas. Rengiant šias taisykles numatoma atsiţvelgti ir į Valstybės kontrolės teiktas rekomendacijas. Atliekant finansinį (teisėtumo) auditą Ţemės ūkio ministerijoje nustatyta, kad Nacionalinė ţemės tarnyba finansinėse ataskaitose nurodė valstybinę ţemę netinkamai apskaičiuota tikrąja verte (taikant vieno hektaro vertės pokyčio koeficientą). Šio audito ataskaitoje nurodyta, kad toks ţemės tikrosios vertės nustatymo būdas, kai ţemės tikroji vertė apskaičiuojama taikant tik tarnybos parduodamų ţemės sklypų kainos pokyčių koeficientą, yra netinkamas, nes nerodo visos ţemės galimų vertės pokyčių, negali uţtikrinti, kad bus objektyviai nustatyta ţemės tikroji vertė, ir neatitinka 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 42 punkto reikalavimų. Valstybės kontrolės nuomone, sklypų vertė tiksliau būtų nustatoma pagal ţemės verčių ţemėlapio duomenis, kuriuos, nustatydamas vidutinę rinkos kainą, naudoja ir VĮ Registrų centras. Ţemės ūkio ministerija, kaip ţemės politiką formuojanti institucija, turėtų parengti ir patvirtinti naują ţemės vertinimo metodiką, kurioje būtų numatyta naudoti VĮ Registrų centro apskaičiuotą ţemės vertę, apskaičiuotą pagal ţemės verčių ţemėlapio duomenis. Audito metu nustatyti ir kiti su ţemės apskaita susiję paţeidimai. Nacionalinėje ţemės tarnyboje (daugiausia Vilniaus m. ţemėtvarkos skyriuje) pagal ţemės pardavimo išsimokėtinai sutartis uţregistruoti neteisingi gautinų sumų likučiai (neįvertintos pirkėjų sumokėtos sumos, neskaičiuotas arba neteisingai skaičiuotas gautinų sumų nevertėjimas); iš ţemės savininkų įsigyti ţemės sklypai pirminio pripaţinimo metu apskaityti ne įsigijimo savikaina, o vidutine rinkos verte. Utenos ţemėtvarkos skyrius klaidingai registravo 2011 m. naujai suformuotų ir parduodamų ţemės sklypų vertę. Pagal Ataskaitos duomenis, didţiausią valstybinių miškų dalį (2011 m. 96,2 proc.) valdo valstybės įmonės miškų urėdijos, kurioms patikėjimo teise miškai perduodami valstybinėms funkcijoms įgyvendinti. Pagal Miškų įstatymo 7 straipsnį, įvertinant miškų urėdijų kapitalą, ţemė ir miškas vertine 16 s Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2008 metais ataskaitos, Nr. FA-P Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos Finansų, ekonomikos ir apskaitos departamento direktoriaus patvirtintas Ţemės apskaitos tvarkos aprašas. 18 Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos raštas Nr. 1SD-(15.3)-2462 Dėl valstybinės ţemės apskaitos.

16 12 išraiška į apskaitą neįtraukiami. Ataskaitoje informacija apie miškų ūkio paskirties ţemę pateikiama pagal Ţemės ūkio ministerijos, Nacionalinės ţemės tarnybos ir VĮ Registrų centro duomenis, pateiktus Ţemės fondo 19 leidiniuose. Valstybinės ţemės fondo įvertinimą atliko VĮ Registrų centras. Duomenys apie inventorizuotus miško ţemės plotus Ataskaitoje pateikiami pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktą informaciją. Valstybės kontrolė valstybinio veiklos audito metu 20 Vyriausybei pateikė rekomendaciją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie leistų uţtikrinti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantys miškai ir miško ţemė būtų registruojami buhalterinėse sąskaitose. Išvadoje dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metais ataskaitos 21 pakartotinai konstatuota, kad, neįgyvendinus Valstybės kontrolės pasiūlymų valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą (miškus ir miško ţemę) registruoti apskaitoje ir rodyti finansinėse ataskaitose, nacionalinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys nerodys tikros ir teisingos valstybei nuosavybės teise priklausančio turto finansinės būklės. Atkreipiame dėmesį, kad rekomendacija iki šiol neįgyvendinta. Miškų įstatymo 7 straipsnis buvo keičiamas 22, tačiau nuostata, kad, įvertinant miškų urėdijų kapitalą, miškai ir miško ţemė vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami, liko nepakeista. Be to, atkreipiamas dėmesys, kad Seimas nutarimu 23 Vyriausybei yra pateikęs pakartotinį pasiūlymą nedelsiant imtis priemonių, kad valstybei nuosavybės teise priklausanti ţemė būtų įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kad būtų nustatytos valstybės institucijų, įstaigų naudojamos valstybinės ţemės sklypų ribos ir kad valstybės institucijų, įstaigų naudojamos valstybinės ţemės sklypai būtų įregistruoti ir įtraukti į apskaitą. Remiantis Ataskaitos aiškinamojo rašto duomenimis, iš 2012 m. pradţioje buvusio viso valstybinės ţemės 2 548,1 tūkst. ha ploto Nekilnojamojo turto registre įregistruota 1077,4,0 tūkst. ha, arba 42,3 proc. Pagal Ţemės fondo duomenis iš 1 301,5 tūkst. ha miškų ūkio paskirties ţemė Nekilnojamojo turto registre įregistruota 738,7 tūkst. ha, arba 56,8 proc., iš 1 246,6 tūkst. ha valstybinės ţemės (be miškų ūkio paskirties ţemės) 338,6 tūkst. ha, arba 27,2 proc. 19 Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos, Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centro leidinių Lietuvos Respublikos ţemės fondas 2011 m. sausio 1 d. ir Lietuvos Respublikos ţemės fondas 2012 m. sausio 1 d. informacija apie valstybinius ţemės plotus ( Valstybinės ţemės fondo įvertinimą atliko VĮ Registrų centras. Į miškų ūkio paskirties ţemę vertine išraiška įtraukta miškų ūkio paskirties ţemės vertė ir medynuose sukauptos medienos vertė. 20 s valstybinio audito ataskaita Nr. P Valstybinių miškų ūkio veikla. 21 s Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metais ataskaitos, Nr. FA-P Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas, Nr. XI Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-258 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metų ataskaitos, 4 str.

17 Ţemės gelmių ištekliai Dėl to, kad į buhalterinės apskaitos registrus nebuvo įtraukti duomenys apie valstybinius gamtos išteklius, 2011 metų Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys nerodo teisingos valstybei nuosavybės teise priklausančio turto finansinės būklės. Pagal pakeistą Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ąjį standartą, nuo 2012 metų šie duomenys bus registruojami buhalterinės apskaitos balansinėse sąskaitose ir įtraukiami į finansines ataskaitas. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį ir Lietuvos Respublikos ţemės gelmių įstatymą 24 ţemės gelmės sausumoje ir vidaus vandenyse yra išimtinė valstybės nuosavybė. Valstybinę geologinės informacijos sistemą kuria, saugo ir valdo Lietuvos geologijos tarnyba. Duomenys apie detaliai išţvalgytus išteklius Ataskaitoje pateikiami Ţemės gelmių registre 25 registruojama sąlygine verte ir kiekine išraiška, o apie parengtinai išţvalgytus tik kiekine išraiška. Detaliai išţvalgytų ţemės gelmių išteklių iki 2011 metų pabaigos sąlyginė vertė apskaičiuota laikant, kad įstatyme 26 nustatytas mokesčio tarifas sudaro vidutiniškai 5 proc. vieneto (gamtos išteklių kub. metrai, tonos) vertės 27. Duomenys apie gamtos išteklius Ataskaitoje pateikti jų sąlyginę vertę apskaičiavus taikant iki 2010 metų galiojusius mokesčio tarifus. Paţymime, kad iki 2012 metų, pagal 16-ąjį Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą 28, duomenys apie valstybinius ţemės gelmių išteklius nebuvo apskaityti įstaigų buhalterinės apskaitos balansinėse sąskaitose ir pateikti Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. Siekdama, kad visas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų įtrauktas į buhalterinės apskaitos registrus, Valstybės kontrolė Išvadoje dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metais ataskaitos Finansų ministerijai pateikė rekomendaciją pakeisti 16-ąjį Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą, kad ţemės gelmių išteklius, kurie atitinka turto pripaţinimo kriterijus, būtų galima įtraukti į buhalterinę apskaitą. Atsiţvelgusi į rekomendaciją Finansų ministerija pakeitė standartą 29, kuriame nustatytas mineralinių išteklių grupavimas, pirminis pripaţinimas, vertinimas ir pokyčių apskaita, patvirtintos mineralinių išteklių apskaitos metodinės rekomendacijos ir nurodyta, kad pirminio pripaţinimo metu mineralinių išteklių grupės vienetas vertinamas ir apskaitoje registruojamas mokesčių uţ gamtos išteklius būsimųjų pajamų dabartine verte. Atsiţvelgiant į tai, nuo 24 Lietuvos Respublikos ţemės gelmių įstatymas, Nr. I-1034 ( įstatymo Nr. IX-243 redakcija). 25 Ten pat, 24 str. 2 d. 26 Lietuvos Respublikos mokesčio uţ valstybinius gamtos išteklius įstatymas, Nr. I-1163 ( įstatymo Nr. X- 616 redakcija). 27 Valstybės biudţetas kitų įplaukų, išskyrus mokestį uţ gamtos išteklius, negauna. 28 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-233 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo. 29 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-107 Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1K-233 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo pakeitimo.

18 metų finansinės būklės ataskaitoje mineraliniai ištekliai bus rodomi atskirame straipsnyje, juos klasifikuojant pagal Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikaciją Kultūros vertybės 2011 m. pabaigoje įvertinta 12,3 proc. visų muziejinių vertybių (iš jų 2011 metais 3,1 proc.), todėl valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys neparodo dalies kultūros vertybių tikros finansinės būklės. Dėl tokio lėto muziejinių vertybių vertinimo proceso pagrįstai kyla abejonių, ar jos bus įvertintos iki Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų 18 punkte rekomenduojamo laikotarpio 2020 m. gruodţio 31 d. Vyriausybė nutarimu 30 įpareigojo Kultūros ministeriją Lietuvos statistikos departamentui teikti informaciją apie muziejuose sukauptas valstybei nuosavybės teise priklausančias vertybes pagal muziejų klasifikaciją. Nuo 2010 metų pradėjus tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kultūros vertybės turi būti apskaitytos tikrąja verte, įsigijimo savikaina arba simboline vieno lito kaina. Kultūros ministerija patvirtino Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodines rekomendacijas 31, kuriomis turi būti vadovaujamasi nustatant eksponatų, kurie pirminio pripaţinimo metu buvo įvertinti simboline vieno lito verte, tikrąją vertę. Pagal Ataskaitos duomenis valstybė 2011 m. pabaigoje turėjo 93,3 mln. Lt (iš jų biudţetinės įstaigos 92,5 mln. Lt) vertės kilnojamųjų kultūros vertybių ir 925,6 mln. Lt vertės nekilnojamųjų kultūros vertybių (iš jų biudţetinės įstaigos 912,8 mln. Lt) m. pabaigoje įvertinta 12,3 procento visų muziejinių vertybių (iš jų 2011 metais įvertinta 3,1 proc.). Muziejai 2011 m. pabaigoje tikrąja verte įvertino 792,7 tūkst. vnt., arba 12,3 proc. visų muziejinių vertybių, iš jų 2010 m. pabaigoje įvertinta 575,7 tūkst. vnt., arba 9,2 proc., t. y. įvertintų vertybių kiekis 2011 m. padidėjo tik 3,1 proc. Toks lėtas muziejinių eksponatų vertinimas pagrįstai kelia abejonių, kad jis gali būti nebaigtas iki Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų 18 punkte nustatyto termino 2020 m. gruodţio 31 d., todėl valstybė dar ilgai neturės tikrų duomenų apie muziejines vertybes. Valstybės kontrolės auditoriai finansinio (teisėtumo) audito metu nustatė, kad Kultūros ministerijos ir jai pavaldţių įstaigų finansinės ataskaitos neatskleidţia tikrosios turto finansinės būklės, nes dalis (3 005,7 tūkst. Lt) kultūros vertybių (eksponatų) 32, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos 30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr ( nutarimo Nr. 466 redakcija) Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų rengimo ir teikimo, 3.4 p. 31 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-446 Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo. 32 Didţiausią dalį sudaro Lietuvos nacionaliniame muziejuje (1 148,5 tūkst. Lt), Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje (553,8 tūkst. Lt) ir Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje (431,6 tūkst. Lt) saugomos vertybės.

19 15 ir finansinės atskaitomybės standartais, įvertintos simboline vieno lito verte ir nėra nustatyta jų tikroji vertė. Paţymėtina, kad muziejinių vertybių vertinimo ir kitas su jų apskaita susijusias problemas Valstybės kontrolė jau yra pateikusi ankstesnių metų išvadose dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos Valstybinių auditų rezultatai turto apskaitos srityje Dalis valstybės institucijų / įstaigų į apskaitos registrus neįtraukė valstybės turto arba registravo neteisinga verte, kai kuriais atvejais neteisingai apskaitė ilgalaikio turto kūrimo išlaidas, įsipareigojimus ir kt. Vyriausybės nutarimu nustatytas programinės įrangos, jos licencijų ir techninės dokumentacijos naudingo tarnavimo laikas yra per trumpas, apskaitoje šis turtas nepagrįstai greitai tampa nusidėvėjusiu, dėl to įstaigų / institucijų finansinės būklės ataskaitos nerodo tikros turto finansinės būklės. Vertinant ūkinių operacijų registravimą apskaitoje biudţetinių įstaigų 2011 metų finansinių (teisėtumo) auditų metu nustatyta, kad dalis įstaigų nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 34, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 35 ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų 36 nuostatų, nes apskaitoje neuţregistravo įsigyto turto arba jį uţregistravo neteisinga verte, ilgalaikį turtą nepagrįstai priskyrė atsargoms, į apskaitą įtraukė ne valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei kt. Įstaigos, atsiţvelgusios į Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas, į apskaitos registrus įtraukė ,5 tūkst. Lt vertės valstybės turtą, o ,6 tūkst. Lt turto vertę sumaţino (1 lentelė). 1 lentelė. Subjektų, atsiţvelgusių į Valstybės kontrolės rekomendacijas ir uţregistravusių patikslintą turto vertę, suvestinė Audituotas subjektas Kauno apskrities viešoji biblioteka Klaipėdos miesto savivaldybė Maţeikių rajono savivaldybė Nustatyti paţeidimai Dėl neteisingai apskaičiuoto nusidėvėjimo valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto likutinė vertė nurodyta maţesnė. Į buhalterinę apskaitą neįtraukti savivaldybės patikėjimo teise valdomi keturi valstybei nuosavybės teise priklausantys ţemės sklypai. Į buhalterinę apskaitą neįtrauktas savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas: trys mokykliniai autobusai, programinė įranga ir kompiuterinė technika. Patikslinta vertė tūkst. Lt 107, ,0 288,9 33 s Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2009 metais ataskaitos, Nr. FA-P ir Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metais ataskaitos, Nr. FA-P Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Nr. VIII-729 ( įstatymo Nr. IX-900 redakcija su pakeitimais ir papildymais). 35 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Nr. IX-574 (su pakeitimais ir papildymais). 36 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai: Nr. 1K-174 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo ; Nr. 1K-233 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo ; Nr. 1K-238 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo (su pakeitimais ir papildymais).

20 Telšių rajono savivaldybė Kauno miesto savivaldybė Viešoji įstaiga Kauno Ąţuolo katalikiška vidurinė mokykla Kauno rajono savivaldybė Prienų rajono savivaldybė Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai 16 Į buhalterinę apskaitą neįtrauktas savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis drenaţas. Nepagrįstai apskaičiuotas valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, kuris turėjo būti apskaitomas kaip kultūros vertybė, nusidėvėjimas. Į buhalterinę apskaitą neįtraukti valstybei nuosavybės teise priklausančio turto rekonstravimo darbai. Savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis ţemės sklypas neįvertintas tikrąja verte. Į turto apskaitos registrus buvo įtraukti ir valstybei nuosavybės teise nepriklausantys melioracijos statiniai. Į buhalterinę apskaitą neįtraukta savivaldybės patikėjimo teise valdoma ir valstybei nuosavybės teise priklausanti siurblinė. Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato vertė nepadidinta techninės prieţiūros vykdymo ir projekto vykdymo prieţiūros verte. Vilniaus teatras Lėlė Nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskirto pastato (Arklių g. 5, Vilnius) neįvertino tikrąja verte. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija Tikrąja verte neįvertintos patikėjimo teise valdomos nekilnojamosios kultūros vertybės (pastatai). Iš viso padidintas ,5 Iš viso sumaţintas ,6 Šaltinis Valstybės kontrolė (prieiga per internetą 22,2 320,3 949,7 33, ,1 4,6 27, , ,1 Vilniaus universitetas Nekilnojamosios kultūros vertybės nebuvo įvertintos tikrąja verte ,1 Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla Mokyklos kontroliuojamų subjektų bibliotekų ir fonotekų fondai neteisingai apskaityti kaip naudojamas ūkinis inventorius nebalansinėje sąskaitoje. Langų gamybos ir montavimo darbų vertė neuţregistruota nebaigtų darbų buhalterinėje sąskaitoje; bibliotekos fondas klaidingai apskaitytas nebalansinėje sąskaitoje. Vilniaus dailės akademija Ţemė ir nekilnojamosios kultūros vertybės apskaitytos ne tikrąja verte ,1 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija Panevėţio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 756,3 223,2 Bibliotekų ir fonotekų fondai apskaityti kaip naudojamas ūkinis 320,3 inventorius nebalansinėje sąskaitoje. Tikrąja verte neįvertintos bibliotekos patikėjimo teise valdomos nekilnojamosios kultūros vertybės. 71,2 Bibliotekos fondas neuţregistruotas ilgalaikio turto sąskaitoje. 281,9 Piniginis įnašas į Verslumo skatinimo fondą ir palūkanos uţ šių lėšų laikymą nepriskirti ilgalaikiam finansiniam turtui ,2 Ilgalaikis turtas neteisingai uţregistruotas apskaitoje. Finansinėse ataskaitose nurodytas įstaigai nepriklausantis dalininko įnašas į VšĮ Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centrą. Neapskaityta dalis įstaigos valdomų uţdarosios akcinės bendrovės akcijų. 363, ,4 162,5

21 17 Dalis Valstybės kontrolės audituotų subjektų iki lapkričio 1 d. dar neištaisė audito metu nustatytų klaidų. 2 lentelė. Subjektų, neuţregistravusių patikslintos turto vertės, suvestinė Audituotas subjektas Nustatyti paţeidimai Vertė tūkst. Lt Klaipėdos E. Balsio gimnazija Nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskirto Gedminų dvaro pastato dalies neįvertino tikrąja verte ir skaičiavo nusidėvėjimą, todėl pastato 3 558,9 likutinė vertė apskaitoje nurodyta maţesnė. Lietuvos kariuomenė Lėktuvo esminio pagerinimo išlaidas pripaţino transporto sąnaudomis, todėl apskaitoje lėktuvo vertė nurodyta maţesnė , 2 Iš viso 5 646,1 Šaltinis Valstybės kontrolė (prieiga per internetą Vyriausybė viešojo sektoriaus subjektams patvirtino ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus 37. Juose nurodyta, kad programinei įrangai, jos licencijoms ir techninei dokumentacijai turi būti taikomas nuo vienerių iki trejų metų normatyvas. Viešojo sektoriaus subjektas, atsiţvelgdamas į patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus, ilgalaikio turto paskirtį, naudojimo intensyvumą, kitas sąlygas, turi nustatyti ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką. Finansinių (teisėtumo) auditų metu nustatyta, kad daugelyje subjektų (ministerijose ir joms pavaldţiose įstaigose) patvirtintas minimalus (vienerių metų) arba vidutinis (dvejų metų) programinės įrangos, jos licencijų ir techninės dokumentacijos naudingo tarnavimo laikas. Pavyzdţiai Finansų ministerijoje 2011 metais baigtos kurti programinės įrangos ir jos licencijų grupei priskirtos: Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS), kurios įsigijimo savikaina 7,31 mln. Lt, Valstybės iţdo finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVIS), kurios įsigijimo savikaina 3,88 mln. Lt, Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS), kurios įsigijimo savikaina 2,43 mln. Lt. Šiai nematerialiojo turto programinės įrangos ir jos licencijų grupei nustatytas vienerių metų amortizacijos normatyvas. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje 2011 metais baigtai kurti programinės įrangos ir jos licencijų grupei priskirtai Mokesčių apskaitos informacinei sistemai (MAIS), kurios įsigijimo savikaina 9,96 mln. Lt, nustatytas vienerių metų amortizacijos normatyvas. Švietimo ir mokslo ministerijoje ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Maţvydo bibliotekoje nematerialiojo turto programinės įrangos ir jos licencijų grupei nustatytas minimalus vienerių metų amortizacijos normatyvas. Aplinkos ministerijai pavaldţioje įstaigoje Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje naudojamai informacinei sistemai Infostatyba nustatytas vienerių metų amortizacijos normatyvas. Vilniaus Gedimino technikos universitete, Krašto apsaugos ministerijai pavaldţiose įstaigose Lietuvos kariuomenėje ir Ryšių ir informacinių sistemų tarnyboje programinei įrangai ir licencijoms nustatytas dvejų metų amortizacijos normatyvas. Vilniaus universitete nematerialiojo turto programinės įrangos grupei nustatytas minimalus vienerių metų amortizacijos normatyvas. Ţemės ūkio ministerijoje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje nematerialiojo turto programinės įrangos ir jos licencijų grupei nustatytas vienerių metų amortizacijos normatyvas, Nacionalinėje ţemės tarnyboje ir Valstybinėje augalininkystės tarnyboje nustatytas dvejų metų amortizacijos normatyvas. 37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 564 Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo.

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

IŠVADOS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PRIEDAI

IŠVADOS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PRIEDAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBA IŠVADA DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2008 METAIS ATASKAITOS ALYTUS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau