Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas...."

Transkriptas

1 Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas Kėlimas Reikalavimai Montavimas Bendra informacija apie įrengimą Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus funkcijoms Sandarumo bandymas Eksploatavimas Paleidimas Įrenginys veikimo metu Išjungimas Priežiūra Pagrindinės rekomendacijos dėl priežiūros Valymo vietoje sistema Trikčių diagnostika Slėgio sumažėjimo problemos Šilumos perdavimo problemos Kaip susisiekti su Alfa Laval Visoms šalims skirti kontaktiniai duomenys nuolat atnaujinami mūsų svetainėje. Apsilankykite adresu ir kreipkitės į Alfa Laval vietos atstovą. Alfa Laval Corporate AB Šis dokumentas ir jo turinys priklauso Alfa Laval Corporate AB ir jie saugomi pagal teisės aktus, reglamentuojančius intelektinę nuosavybę ir su tuo susijusias teises. Šio dokumento naudotojui tenka atsakomybė laikytis visų galiojančių intelektinės nuosavybės teisės aktų. Neapsiribojant jokiomis su šiuos dokumentu susijusiomis teisėmis, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atgaminti arba perduoti jokia forma ir jokiu būdu (elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu) jokiu tikslu, jei nėra gautas aiškus leidimas iš Alfa Laval Corporate AB. Alfa Laval Corporate AB įgyvendins savo teises, susijusias su šio dokumentu, kiek tai leidžiama pagal teisės aktus, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 1

2 Įžanga Įžanga Šiame vadove pateikiama informacija, reikalinga plokšteliniam šilumokaičiui įrengti, eksploatuoti ir jo techninei priežiūrai atlikti. Naudojimo paskirtis Plokštelinis šilumokaitis tinka įvairioms šilumos perdavimo paskirtims, pavyzdžiui, aušinti, šildyti, aušinti bei šildyti pramoniniu būdu ir perdirbimo pramonės poreikiams tenkinti. Sauga Plokštelinį šilumokaitį reikia eksploatuoti ir prižiūrėti vadovaujantis šiame vadove pateiktais Alfa Laval nurodymais. Su plokšteliniu šilumokaičiu dirbant neteisingai, žmonės gali patirti traumas ir (arba) gali būti apgadintas turtas. Alfa Laval neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą arba sužalojimus, patirtus nesilaikant šiame vadove pateiktų nurodymų. Šį plokštelinį šilumokaitį reikia naudoti pagal konkrečiam šilumokaičiui nurodytą medžiagos, terpių tipų, temperatūros ir slėgio konfigūraciją. Reikiamos žinios Plokštelinį šilumokaitį turi eksploatuoti tik asmenys, perskaitę bei supratę šiame vadove pateiktus nurodymus ir turintys reikiamų žinių apie procesą. Šios žinios taip pat apima informaciją apie atsargumo priemones dėl terpės tipo, slėgio, temperatūros plokšteliniame šilumokaityje bei specifines atsargumo priemones, kurių reikia imtis proceso metu. Plokštelinio šilumokaičio techninę priežiūrą ir montavimą turi atlikti asmenys, turintys reikiamų žinių ir tinkamai įgalioti pagal vietinius teisės aktus. Tai apima charakteristikų gerinimo darbus, pavyzdžiui, vamzdžių tiesimą, suvirinimą ir techninę priežiūrą. Dėl techninės priežiūros darbų, neaprašytų šiame vadove, kreipkitės patarimo į Alfa Laval atstovą. 2 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

3 Įžanga Pavojų ir pastabų apibrėžimai Perspėjimas! Pavojaus tipas PERSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali lemti žūtį arba rimtus sužalojimus. Įspėjimas! Pavojaus tipas ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali lemti nedidelius arba vidutinius sužalojimus. PASTABA nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali lemti turtinę žalą. Garantijos sąlygos Jei nepakeičiama raštišku susitarimu, galioja Alfa Laval standartinė garantija. Plokštelinių šilumokaičių sandėliavimas Alfa Laval plokštelinį šilumokaitį pristato parengtą eksploatuoti, nebent buvo sutarta kitaip. Plokštelinį šilumokaitį laikykite pakuotėje iki pat jo sumontavimo. Jei kyla klausimų dėl plokštelinio šilumokaičio sandėliavimo, kreipkitės į Alfa Laval atstovą. Sandėliuodami ilgesnį laikotarpį, padėkite šilumokaitį saugioje aplinkoje, atokiau nuo korozinių medžiagų, dulkių ir nešvarumų, kurie gali neigiamai paveikti jo charakteristikas. Plastikinius jungčių kamštelius ir dangtelius sandėliavimo metu laikykite uždėtus LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 3

4 Įžanga Atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams Alfa Laval siekia savo operacijas atlikti kuo švariau ir efektyviau. Kuriant, projektuojant, gaminant, teikiant paslaugas ir parduodant įmonės gaminius atsižvelgiama į aplinkos apsaugos aspektus. Sulituotus plokštelinius šilumokaičius (BHE) sudaro nerūdijančiojo plieno kanalų plokštės bei korpuso elementai ir sulydytos nerūdijančiojo plieno arba anglinio plieno jungtys. Nerūdijančiojo plieno arba anglinio plieno varžtai, kurių paviršius apdorotas skirtingai, paprastai privirinami prie gaminio. Be to, pageidaujant gali būti įtaisytos kojelės ir kėlimo kabės. Išpakavimas Pakavimo medžiagas sudaro mediena, plastiko, kartoninės dėžės ir, kai kuriais atvejais, metalinės juostos. Pakavimo medžiagas galima naudoti pakartotinai, perdirbti arba panaudoti energijai išgauti pagal vietinius įstatymus. Šalinimas Šilumokaičius reikia perdirbti laikantis atitinkamų vietinių teisės aktų. Su kenksmingais apdorojamo skysčio likučiais taip pat reikia elgtis tinkamai. Jei kyla klausimų arba nėra vietinių teisės aktų, kreipkitės į Alfa Laval atstovą. Ribojamos medžiagos Visi plokšteliniai šilumokaičiai atitinka REACH (Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentą) bei RoHs direktyvą. 4 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

5 Aprašas Aprašas Funkcija Plokštelinis šilumokaitis tai gofruoto metalo plokštelių paketas su jungiamosiomis angomis, skirtomis dviem skysčiams, tarp kurių vyksta šilumos perdavimas, tekėti. Šilumos perdavimo proceso terpės patenka į plokštelių paketą per kampuose esančias angas ir teka kanalais tarp gofruotų plokštelių. figūra 1. Pareigos: dengiamoji plokštė (1), gofruotos plokštelės (2), sandariklis (3) ir įleidimo bei išleidimo angos (4). Perspėjimas! Šilumokaitis neturi būti atidarytas. Identifikacinės lentelės Perspėjimas! Kiekvieno įrenginio mechaninis projektinis slėgis ir temperatūra yra nurodyti informacinėje lentelėje. Jų jokiu būdu negalima viršyti. Įrenginio tipas, serijos numeris bei pagaminimo metai ir slėginio indo duomenys pagal taikomą slėginio indo kodą yra identifikacinėje lentelėje. Gamyklinė lentelė pritvirtinta prie dengiamosios plokštės (dažniausiai iš tos pačios pusės kaip jungtys). Identifikacinės lentelės skiriasi priklausomai nuo slėginio indo aprobavimo tipo LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 5

6 Montavimas Montavimas Išpakavimas Atsargiai atidarykite pakuotę, kurioje yra plokštelinis šilumokaitis. Patikrinkite, ar yra visi elementai pagal specifikacijas ir ar nė viena dalis nepažeista. Prieš įrengdami plokštelinį šilumokaitį, nuo jungčių nuimkite plastikinius kamštelius arba dangtelius. Kėlimas Perspėjimas! Niekada nekelkite paėmę tik už jungčių arba varžtų. Keldami naudokite diržus, kuriuos reikia uždėti pagal toliau pateikiamą paveikslą. figūra 2. Kėlimo pavyzdžiai. Naudodamiesi kėlimo kabėmis, diržus laikykite kuo arčiau 90 kampo, bet ne mažesniu nei 60 kampu. Perspėjimas! Būkite atsargūs ir nesilieskite prie šilumokaičio kėlimo metu, kad išvengtumėte sužalojimų. 6 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

7 Montavimas Perspėjimas! Plokštelinius šilumokaičius su dideliais plokštelių paketais gali būti sunku kelti be kėlimo kabių, nes dėl gravitacijos centro plokštelinis šilumokaitis gali per daug pasvirti. Kilus abejonėms, naudokite kėlimo kabes. Reikalavimai Perspėjimas! Plokštelinį šilumokaitį reikia sumontuoti ir eksploatuoti taip, kad nekiltų joks žmonių sužalojimo ir turtinės žalos pavojus. Įspėjimas! Perkeliant plokštelinį šilumokaitį, visada reikia dėvėti apsaugines pirštines, kad būtų išvengta rankų sužeidimų į aštrius kraštus. Nebent nurodyta kitaip, produkto duomenys normalioms aušinimo medžiagoms, t.y., HCF ir HCFC, tinka aušinimo pritaikymams. Prieš šilumokaitį naudojant degiems, toksiniams arba pavojingiems skysčiams (pvz., angliavandeniliai), reikia būtinai pasikonsultuoti su gamintoju. Naudojant tokius skysčius būtina laikytis taikomų saugos taisyklių. Dėl išsamesnės informacijos žr. į tiekėjo internetinį puslapį. Apsauga nuo apkrovų jungtims veikimo metu Vamzdynas turi būti gerai sutvirtintas, kad veikimo metu šilumokaičiui nebūtų perduodamos apkrovos. Laikykitės instrukcijų Montavimas, pateiktų 9 psl LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 7

8 Montavimas Jungčių apkrovos įrengimo metu figūra 3. Jungčių apkrovos. Remiantis apibrėžtimis paveiksle, apkrovos įrengimo metu negali viršyti toliau pateiktoje lentelėje nurodytų apribojimų. Didžiausios rekomenduojamos jungčių apkrovos įrengimo metu figūra 4. Išorinis jungties (D) skersmuo. Išorinis skersmuo, mm (col.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.9 - ) Įtempimo jėga F t kn (lbf) 2.4 (539) 4.0 (899) 6.5 (1461) 7.0 (1573) 12.0 (2697) 13.0 (2922) 28.0 (6294) Lenkimo momentas M b Nm (lbf*ft) 14 (10.3) 45 (33.2) 110 (81.1) 120 (88.5) 250 (184.4) 310 (228.6) 800 (590) Šlyties jėga 1 F s kn (lbf) 0.7 (157) 1.2 (269) 2.5 (562) 4.8 (1079) 5.2 (1169) 5.8 (1303) 5.8 (1303) Sukimo momentas M t Nm (lbf*ft) 38 (28.0) 120 (88.5) 240 (177.0) 440 (324.5) 600 (442.5) 1200 (885.0) 2500 (1843) 1. Šlyties jėga (Fs) apskaičiuojama darant prielaidą, kad jėga taikoma ilgiausios standartinės jungties gale. 8 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

9 Montavimas Montavimas Plokštelinį šilumokaitį rekomenduojama įrengti ant grindų, ant kojelių arba ant sienos. Didesnius šilumokaičius reikia pritvirtinti atraminiais tvirtinimo elementais (užsakomi kaip priedai), skirtais konkrečiam šilumokaičiui, arba priveržti diržais ar montavimo varžtais. Nepriklausomai nuo montavimo būdo, įrengimo metu užtikrinkite, kad apkrova vamzdžiams būtų minimali. Didžiausi montavimo varžtų sukimo momentai nurodyti toliau pateiktoje lentelėje. Varžto matmuo Sukimo momentas Nm lbf*ft M M M M8 (itin mažiems įrenginiams) M M UNC 1/4 col UNC 5/16 col UNC 3/8 col Standžiųjų vamzdžių sistemoje mažus šilumokaičius galima pakabinti pačiame vamzdyne. Norėdami išvengti vibracijos, naudokite antivibracinį montavimo metodą pagal toliau pateiktą paveikslą LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 9

10 Montavimas Bendra informacija apie įrengimą Perspėjimas! Apsauginės sklendės turi būti sumontuotos pagal slėginio indo nuostatas. Prieš prijungdami bet kokius vamzdžius užtikrinkite, kad visi pašaliniai objektai būtų išplauti iš sistemos. Įrengiant turi būti sumontuota įranga, kuri apsaugo šilumokaitį nuo slėgio ir temperatūros, viršijančių patvirtintas mažiausias ir didžiausias vertes, nurodytas identifikacinėje lentelėje. Dėl vibracijos rizikos įrenkite antivibracinius tvirtinimo elementus, kaip parodyta standžiųjų vamzdžių sistemą vaizduojančiame paveiksle Montavimas skyriuje, 9 puslapyje. Paprastai plokštelinis šilumokaitis prijungtas taip, kad terpė teka per plokštelinį šilumokaitį priešingomis kryptimis (priešsroviniu srautu), ir daugeliu atveju tai užtikrina efektyviausią šilumos perdavimą. Montuodami stenkitės išvengti gaisro pavojaus, t. y. atsižvelkite į atstumą nuo degių medžiagų. Jungtys Srieginės jungtys jungdami vamzdį naudokitės dinamometriniu veržliarakčiu ir laikykitės nurodytų apribojimų. Žr. lentelę 8 psl. Sulituotos jungtys valykite nutrindami ir pašalindami riebalus nuo įvairių paviršių. Pasirinkite tinkamą litavimo temperatūrą ir litavimo metalo rūšį. 10 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

11 Montavimas Suvirintos jungtys norint sumažinti šilumos poveikį šilumokaičiui, rekomenduojama naudoti TIG arba MIG suvirinimo metodą. Pasiruošimas suvirinti Nušlifuokite vamzdžio vidinę ir išorinę pusę ir, jei jis nuožulnus, nuožulnųjį galą mažiausiai 25 mm nuo vamzdžio krašto ir į vidų. Tai reikėtų padaryti, siekiant išvengti vario užteršimo suvirinamoje srityje, nes dėl to suvirinta vieta gali įtrūkti. Prieš prijungdami šilumokaitį prie sistemos, turėkite omenyje, kad reikia paruošti valyti, pavyzdžiui, vožtuvo sąranką ir prieigos taškus. Apsaugokite šilumokaitį nuo perkaitimo, litavimo arba suvirinimo metu aplink jungtį apvynioję sudrėkinto audinio gabalėlį. Dėl didelio karščio gali išsilydyti šilumokaičio viduje esantis lituojamasis metalas. Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus funkcijoms Tam tikroms paskirtims, kai atsiranda terpės fazės pokytis, šilumokaitį reikia įrengti vertikaliai LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 11

12 Montavimas Aušinimo paskirčiai A paveiksle pavaizduotas garintuvo įrengimas, kurio jungtys gali būti priekinėje arba galinėje pusėje. B paveiksle pavaizduotas kondensatorius. Naudokite antifrizo termostatą ir tėkmės monitorių, kad užtikrintumėte, jog vyksta nuolatinė vandens tėkmė prieš, per ir praėjus mažiausiai dviem minutėms po kompresoriaus veikimo. Venkite išsiurbimo, t.y., garintuvo ištuštinimo eksploatuojant kompresorių po išjungimo, kol bus pasiektas aušinimo medžiagos slėgis. Tada temperatūra gali nukristi žemiau cirkuliuojančio tirpalo užšalimo taško, o dėl to gali sugesti garintuvas. Naudokite tėkmės jungiklį ir žemo slėgio jungiklį. Įsitikinkite, kad per tėkmės jungiklį gali pratekėti tik terpė iš šilumokaičio. Žemo slėgio jungiklis turėtų užtikrinti mažiausią, 5 10 kpa (0,73 1,45 PSI), slėgio sumažėjimą. 12 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

13 Montavimas Šilumokaitis su aušinimo medžiagos paskirstymo sistema turėtų būti įrengtas kartu su jo apačioje esančiu skirstytuvu. Įprastas bendros elektros grandinės įrengimas figūra 5. Vienas kontūras A garintuvas; B kondensatorius. 1.Aušinimo medžiagos įleidimo anga 2.Aušinimo medžiagos išleidimo anga 3.Vandens / tirpalo įleidimo anga 4.vandens / tirpalo išleidimo anga Įrengiant garintuvą, tarp plėtimosi vožtuvo ir aušinimo medžiagos įleidimo angos vamzdis turi būti tiesus (mažiausiai 150 mm / 5,9 col. ilgio). Stenkitės nenaudoti vamzdžių alkūnių tarp plėtimosi vožtuvo ir aušinimo medžiagos įleidimo angos LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 13

14 Montavimas Šilumokaitis gali būti vieno arba dviejų kontūrų. Vieno kontūro šilumokaičio srauto kryptis paprastai lygiagreti, o dviejų kontūrų šilumokaičio ji gali būti įstrižinė arba lygiagreti. Įsitikinkite, kad šilumokaitis įrengtas tinkamai pagal faktinę srauto kryptį šilumokaičiui. Išsamios informacijos apie srauto kryptį rasite identifikacinėje lentelėje. Jungtis galima įrengti šilumokaičio priekinėje arba galinėje dalyje. Paprastai dviejų kontūrų šilumokaitis įrengiamas kaip garintuvas. figūra 6. Du kontūrai A lygiagretus srautas; B įstrižinis srautas. 1. Aušinimo medžiagos įleidimo anga 2. Aušinimo medžiagos išleidimo anga Vandens / tirpalo įleidimo ir išleidimo angos paprastai yra galinėje dalyje. Sandarumo bandymas Prieš įjungdami plokštelinį šilumokaitį, atlikite sandarumo bandymą. 14 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

15 Eksploatavimas Eksploatavimas Paleidimas Jei prie sistemos yra pridėti keli siurbliai, įsitikinkite, kad žinote, kurį reikia aktyvinti pirmą. Reikia lėtai pareguliuoti tėkmės greičius, kad išvengtumėte hidraulionio smūgiopavojaus. Hidraulinis smūgis yra trumpai trunkanti slėgio aukščiausia riba, kuri gali atsirasti sistemos paleidimo ar išjungimo metu, įtakodama skysčių tekėjimą vamzdžiu garso greičio banga. Tai gali padaryti didelę žalą įrangai. žingsnis 1 Patikrinkite, ar įleidimo vožtuvas (2) tarp siurblio ir įrenginio, reguliuojančio sistemos debitą, yra uždarytas. Abiejų terpių įleidimo vožtuvai (2, 3) turi būti uždaryti, išleidimo vožtuvai (1, 4) atidaryti, o oro išleidimo vožtuvas (5, 6) uždarytas. žingsnis 2 Jei yra išleidimo vožtuvas (4), pasirūpinkite, kad jis būtų visiškai atidarytas. žingsnis 3 Atidarykite oro išleidimo vožtuvą (5) ir pradėkite pumpuoti. žingsnis 4 Lėtai atidarykite įleidimo vožtuvą (2) LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 15

16 Eksploatavimas žingsnis 5 Kai visas oras yra išstumtas, uždarykite oro išleidimo vožtuvą (5). žingsnis 6 Antrai terpei pakartokite 1 5 žingsnius. Įrenginys veikimo metu Tėkmės greičio sureguliavimai turėtų būti atlikti lėtai, kad sistema būtų apsaugota nuo staigių ir ekstremalių temperatūros ir slėgio pokyčių. Eksploatavimo metu patikrinkite, ar: terpės temperatūra ir slėgis yra ribose, nurodytose identifikacinėje plokštelėje; neatsiranda nuotėkių dėl blogo jungčių suveržimo. Apsauga nuo apkrovų jungtims Įsitikinkite, kad šilumokaitis pritvirtintas, kad išvengtumėte arba sumažintumėte apkrovas jungtims veikimo metu. Apsauga nuo užšalimo Atsižvelkite į galimą užšalimo pavojų, esant žemai temperatūrai. Šilumokaičius, kurių neketinama eksploatuoti, reikia ištuštinti ir išsausinti, jei tik gali kilti užšalimo pavojus. Norint išvengti žalos dėl užšalimo, naudojamoje terpėje turi būti antifrizo, kai eksploatuojama esant žemesnei nei 5 C / 41 F temperatūrai ir (arba) kai garinimo temperatūra yra žemesnė nei 1 C / 34 F. Apsauga nuo užsikimšimo Naudokite filtrą, kad išvengtumėte galimų pašalinių dalelių. Jei turite abejonių dėl maksimalaus dalelių dydžio, pasitarkite su Alfa Laval atstovu. 16 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

17 Eksploatavimas Apsauga nuo terminio ir (arba) slėgio nuovargio Staigūs temperatūros ir slėgio pokyčiai gali sukelti šilumokaičio išsekimą. Todėl, norint užtikrinti, kad šilumokaitis veiktų be slėgio ir temperatūros svyravimų, reikia imtis toliau nurodytų priemonių. Perspėjimas! Jei plokštelinio šilumokaičio neketinate naudoti cikliniams procesams, pasitarkite su Alfa Laval atstovu. Temperatūros jutiklį pritvirtinkite kiek galima arčiau išleidimo iš šilumokaičio angos. Pasirinkite sklendes ir reguliavimo įrangą, kuri šilumokaičiui suteikia stabilią temperatūrą ir slėgį. Kad išvengtumėte hidraulinio smūgio, nenaudokite greito uždarymo sklendžių, pvz., įjungimo / išjungimo sklendžių. Automatinio įdiegimo atveju siurblio sustabdymas ir paleidimas bei sklendžių įjungimas turi būti užprogramuoti taip, kad slėgio kitimo amplitudė ir dažnis būtų kiek įmanoma mažesni. Apsauga nuo korozijos Įspėjimas! Nenaudokite šilumokaičio dejonizuotam vandeniui, nes ši terpė gali chemiškai paveikti varinę lituojamąją medžiagą. Nenaudokite šilumokaičio įrangai su cinkuotais vamzdžiais, kurie galėtų chemiškai arba elektrochemiškai paveikti arba būti paveikti nerūdijančiojo plieno plokštelių bei varinės lituojamosios medžiagos. Varis gali sukelti įrangos su įvairiais metalais koroziją. Įspėjimas! Venkite amoniako ir kitų terpių, kurios gali sukelti nerūdijančiojo plieno ir vario koroziją LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 17

18 Eksploatavimas Rekomenduojamos ribos chlorido jonams, Cl - esant 7,5 ph 1 2 Lydinys 304 Lydinys 316 esant 25 C / 77 F 100 ppm 1000 ppm esant 65 C / 149 F 50 ppm 200 ppm esant 80 C / 176 F 20 ppm 100 ppm 1. Mažesnis chlorido jonų kiekis gali sukelti koroziją dėl kitų veiksnių. 2. Halogenai, pvz., bromidas ir fluoridas, taip pat gali sukelti koroziją. Izoliavimas Jei šilumokaitis bus eksploatuojamas labai aukštoje arba labai žemoje temperatūroje, imkitės apsauginių veiksmų, pavyzdžiui, izoliuokite, kad išvengtumėte sužalojimų. Būtinai laikykitės visų vietinių reglamentų. Šildomoji arba aušinamoji izoliacija siūloma kaip priedas. Turėkite omenyje, kad izoliacijos ir šilumokaičio temperatūros ribos gali skirtis. Išjungimas Jei prie sistemos pridėti keli siurbliai, patikrinkite, kurį reikia sustabdyti pirmiausia. 1. Lėtai sumažinkite tėkmės greitį, kad išvengtumėte hidraulinio smūgio. 2. Uždarę vožtuvą, sustabdykite siurblį. 3. Kitai terpei pakartokite 1 2 veiksmus. 4. Jei plokštelinis šilumokaitis išjungiamas ilgesniam laikotarpiui, jį reikia ištuštinti. Ištuštinimas taip pat turėtų būti atliktas, jei procesas yra baigtas, o aplinkos temperatūra žemesnė už terpės užšalimo temperatūrą. Atsižvelgiant į naudojamą terpę, taip pat rekomenduojama šilumokaitį ir jo jungtis išskalauti bei išsausinti. 18 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

19 Priežiūra Priežiūra Valymas gali pagerinti plokštelinio šilumokaičio veikimą. Valymo intervalai priklauso nuo tokių veiksnių, kaip terpė ir temperatūra. Pagrindinės rekomendacijos dėl priežiūros Plokštės lakšto medžiaga Nerūdijantysis plienas taip pat gali būti veikiamas korozijos. Chlorido jonai yra pavojingi. Venkite aušinamųjų tirpalų, kurių sudėtyje yra chlorido druskų, pvz., NaCI ir kenksmingiausios CaCI 2. Chloras kaip augimo slopintuvas Chloras, dažniausiai naudojamas kaip augimo slopintuvas aušinimo vandens sistemose, sumažina nerūdijančiojo plieno atsparumą korozijai. Chloras silpnina šio plieno pasyvųjį sluoksnį, todėl jis yra labiau veikiamas korozijos. Tai priklauso nuo poveikio trukmės ir chloro koncentracijos. Bet kuriuo atveju, kai neįmanoma išvengti plokštelinio šilumokaičio chloravimo, reikia pasitarti su Alfa Laval atstovu. Valymo vietoje sistema Valymo vietoje (CIP) sistema suteikia galimybę valyti plokštelinį šilumokaitį. CIP (valymo vietoje) sistemos funkcijos Reguliariai atliekant valymą vietoje, nešvarumų ištirpinimas leidžia atkurti pradines įrenginio šilumines charakteristikas. CIP procedūros metu gaunamas pasyvinimo efektas padeda išlaikyti pradinį identifikacinėje plokštelėje nurodytą atsparumą korozijai LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 19

20 Priežiūra Valymo tipas Rūgštinio valymo metu pašalinamos neorganinės nuosėdos, pavyzdžiui, kalkės. Šarminio valymo metu pašalinamos organinės nuosėdos. Procedūros metu svarbu kontroliuoti ph vertę, o rekomenduojama ph vertė yra 7,5 10. Dėl didesnės ph vertės kyla rizika, kad oksiduosis varis. Prieš ištuštindami ir praskalaudami įrenginį, neutralizuokite valomuosius skysčius geriamuoju vandeniu. Vadovaukitės CIP (valymo vietoje) sistemos instrukcija. Dėl CIP sistemos pasirinkimo pasitarkite su Alfa Laval atstovu. Perspėjimas! Dirbdami su valomosiomis medžiagomis, naudokite tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, apsauginius batus, apsaugines pirštines ir akių apsaugos priemones. Perspėjimas! Koroziniai valomieji skysčiai gali rimtai pažeisti odą ir akis! Norėdami gauti išsamios informacijos apie valomuosius skysčius ir procedūrą, žr. CIP instrukciją. Visada išvalę gerai praskalaukite švariu vandeniu. Įspėjimas! Pasirūpinkite, kad panaudojus valomuosius skysčius, likučiai būtų sutvarkyti laikantis vietinių aplinkosaugos reglamentų. 20 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

21 Trikčių diagnostika Trikčių diagnostika Slėgio sumažėjimo problemos Jei padidėjo slėgio sumažėjimas. Veiksmas 1. Patikrinkite, ar visos sklendės atidarytos, įskaitant atbulines sklendes. - Išmatuokite slėgį ir tėkmės greitį prieš šilumokaičio įleidimo ir po išleidimo angos. Klampioms terpėms naudokite membraninį manometrą, kurio skersmuo yra mažiausiai 30 mm. - Išmatuokite arba apskaičiuokite tėkmės greitį, jei galima. Nedideliam tėkmės greičiui gali užtekti ir kibiro bei sekundinio laikrodžio. Didesniam tėkmės greičiui naudokite debitmatį. Koregavimas TAIP - NE - Veiksmas 2. Palyginkite slėgio perkrytį su nurodytu tėkmės greičiu (žr. duomenų spaudinį). Ar slėgio perkrytis yra didesnis negu nurodyta? Koregavimas TAIP Patikrinkite temperatūros programą, žr. 3 žingsnį. NE Jei slėgio perkrytis sutampa su nurodytais duomenimis, nereikia imtis jokių veiksmų. Jeigu slėgis nukrenta žemiau negu yra nurodyta specifikacijose, siurblio talpa tikriausiai yra per maža arba pastebėjimai yra neteisingi. Žr. siurblio naudojimo instrukciją. Veiksmas 3. Patikrinkite termometro parodymus. Ar parodymai sutampa su nurodytais specifikacijose? Koregavimas TAIP Šilumos perdavimo paviršius tikriausiai yra pakankamai švarus, bet įleidimas į šilumokaitį gali būti užkimštas kokiais nors objektais. Patikrinkite jungties sritį. NE Šilumos perdavimas akivaizdžiai krinta žemiau nurodyto specifikacijose dėl ant šilumos perdavimo paviršiaus susikaupusių nuosėdų, kurios taip pat padidina slėgio perkrytį, nes kanalas tampa siauresnis. Jeigu yra valymo vietoje (CIP) sistema, vadovaukitės nurodymais ir naudokite ją nuosėdoms išvalyti LT Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai 21

22 Trikčių diagnostika Šilumos perdavimo problemos Šilumos perdavimo našumas mažėja. Veiksmas 1. Išmatuokite temperatūrą įleidimo ir išleidimo taškuose. Taip pat išmatuokite abiejų terpių debitus, jei įmanoma. Reikia išmatuoti bent vienos terpės temperatūrą abiejuose taškuose ir debitą. Patikrinkite, ar perduotas šilumos energijos kiekis sutampa su nurodytu specifikacijose. Jei reikia didelio tikslumo, būtina naudoti laboratorinius termometrus, kurių tikslumas siekia 0,1 C, ir geriausią turimą srauto matavimo įrangą. Ar įrenginio šilumos perdavimo geba nukrito žemiau specifikacijose nurodytų verčių? Koregavimas TAIP Nuvalykite šilumos perdavimo paviršių. Naudokite valymo vietoje (CIP) sistemą. NE - 22 Sulituoti plokšteliniai šilumokaičiai LT

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete  Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

2 LW 70 LT

2 LW 70 LT NELDISC Didelio našumo trigubas ekscentrinis diskinis vožtuvas su metaliniu lizdu LW, LG serijos Montavimo, techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijos 2 LW 70 LT 10/2017 2 2 LW 70 LT Turinys 1 BENDRIEJI

Detaliau

untitled

untitled _ Naudojimo instrukcija TURINYS Originalios eksploatavimo instrukcijos vertimas weiß nichtlt Turinys Simbolių paaiškinimas................................... 4 Bendrosios saugos nuorodos............................

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd Klojimo instrukcija Egger grindims su neklijuojamo fiksavimo sistema UNI fit! ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS/GRINDŲ PAGRINDAS 1. ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS EGGER laminuotos grindys pagamintos laikantis tikslių darbo

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau