A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese"

Transkriptas

1 A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved % recycled paper Vartotojo vadovas O P R Q

2 2 MAX MAX

3 LIETUVIŠKAI 5 Žr. paveikslėlius vartotojo vadovo pradžioje ir pabaigoje esančiuose užlenktuose puslapiuose. Turinys Svarbu 6 Įvadas 11 Bendrasis aprašymas 11 Prieš naudojant pirmą kartą 12 Prietaiso naudojimas 12 Ingredientai ir garinimo laikas 20 Valymas ir nuosėdų šalinimas 22 Laikymas 23 Perdirbimas 23 Garantija ir techninė priežiūra 24 Trikčių diagnostika ir šalinimas 24 Techniniai duomenys 28

4 6 LIETUVIŠKAI Svarbu Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje. Pavojus Niekada nemerkite pagrindinio įrenginio į vandenį ar kitą skystį. Neskalaukite jo po tekančiu vandeniu. Įspėjimas Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti Philips darbuotojai, Philips įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai. Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių, taip pat tie, kurie buvo prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu (įskaitant jo priedus). Šiuo prietaisu negalima naudotis vaikams. Laikykite prietaisą ir jo laidą (įskaitant jo priedus) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams valyti ir taisyti prietaiso. Nelieskite ašmenų, ypač kai prietaisas prijungtas prie maitinimo lizdo. Ašmenys yra labai aštrūs. Būkite atsargūs su aštriais ašmenimis ištuštindami ąsotį ir valydami. Jei ašmenys užstringa, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo prieš išimdami ašmenis blokuojančius produktus. Garinant arba iškart po garinimo prietaisas įkaista (ypač ženklu pažymėti paviršiai), todėl jį palietus galima nudegti. Ąsotį kelkite tik už rankenos.

5 LIETUVIŠKAI 7 Garinant arba nukeliant dangtelį iš ąsočio išeina karšti garai. Atidarydami dangtelį saugokitės iš vandens bakelio sklindančių karštų garų. Pasibaigus garinimo ciklui, karšti garai toliau kurį laiką sklis iš garų išėjimo angos vandens bakelio dangtelyje ir garų angos ąsotyje. Būkite atsargūs nuimdami ąsotį nuo pagrindinio įrenginio. Jei prietaisas naudojamas netinkamai, karšti garai gali prasiveržti pro vandens bakelio dangtelio kraštą. Norėdami apsisaugoti nuo tokių problemų arba jas išspręsti, skaitykite skyrių Trikčių diagnostika. Būkite ypatingai atsargūs pildami karštą skystį į ąsotį, nes skystis gali taškytis. Jei norite šiame prietaise pašildyti arba atšildyti maistą, visada pirmiausia sudėkite susmulkintą maistą į laikymo indą. Šiuo prietaisu nesmulkinkite kietų ir lipnių produktų. Šiame prietaise niekada nenaudokite baliklio arba cheminių sterilizavimo tirpalų / tablečių. Niekada nevalykite prietaiso šiurkščiomis kempinėmis, šlifuojamaisiais valikliais arba ėsdinančiais skysčiais, pvz., benzinu, acetonu arba alkoholiu. Pasibaigus garinimo ciklui visada palaukite 10 min., kol prietaisas atvės, ir tik tada pradėkite garinti iš naujo. Nesmulkinkite prietaisu be pertraukos ilgiau nei 30 sek. Jei po 30 sek. smulkinimas dar nebaigtas, sustabdykite smulkinimą atleisdami mygtuką, palaukite keletą sekundžių ir tęskite pradėtą procesą. Jei pagrindinis įrenginys įkaista, prieš tęsdami palaukite kelias minutes, kol jis atvės. Norėdami garinti, niekada nepilkite vandens arba kito skysčio į ąsotį, kad nesugadintumėte prietaiso. Visada prieš naudodami laikymo indą maistui šildyti mikrobangų krosnelėje nuimkite indo dangtelį.

6 8 LIETUVIŠKAI Atsargiai Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų Philips. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija. Nedėkite prietaiso ant veikiančios arba vis dar karštos krosnies ar viryklės, arba šalia jos. Jei paliekate prietaisą be priežiūros, ketinate jį surinkti, išrinkti, keisti priedus, valyti arba pasiekti naudojant judančias dalis, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo. Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Kaskart baigę garinti, šildyti arba atšildyti, visada pasukite valdymo rankenėlę į išjungtą padėtį (OFF). Niekada nedėkite ąsočio arba kitos prietaiso dalies (išskyrus laikymo indus) į mikrobangų krosnelę, nes metalinės ąsočio rankenos dalys ir pjaustymo įtaisas tam nepritaikyti. Niekada nesterilizuokite ąsočio arba kitos prietaiso dalies (išskyrus laikymo indus) sterilizatoriuje arba mikrobangų krosnelėje, nes metalinės ąsočio rankenos dalys ir pjaustymo įtaisas tam nepritaikyti. Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo instrukcijas, garantija taps negaliojančia ir Philips jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už kilusią žalą. Padėkite prietaisą ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus. Naudojamas prietaisas skleidžia karštus garus. Įsitikinkite, ar aplinkui yra pakankamai laisvos vietos, kad nebūtų pažeistos spintelės arba kiti objektai. Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito arba yra kitaip pažeistas. Nuneškite jį taisyti į įgaliotą Philips aptarnavimo centrą. Niekada nenaudokite garinimo funkcijos, jei vandens bakelyje nėra vandens.

7 LIETUVIŠKAI 9 Įsitikinkite, kad vanduo bakelyje neviršija vandens lygio žymos MAX, pažymėtos vandens bakelio šone (250 ml), arba vandens lygio indikacijos MAX, pažymėtos vandens bakelyje. Prieš uždėdami ąsotį ant pagrindinio įrenginio įsitikinkite, kad vandens bakelio dangtelis tinkamai užfiksuotas. Ruošdami maistą garintuve, nepripildykite indo virš plastikinės pjaustymo įtaiso dalies (b pav.). Maišydami skysčius neviršykite ant ąsočio nurodyto pripildymo lygio MAX (720 ml) ( c pav.). Nekilnokite ir nejudinkite prietaiso jam dirbant. Nedėkite jokių objektų į garų išleidimo angą vandens bakelio dangtelyje arba į garų įleidimo angą ąsočio dangtelyje. Niekada nepildykite vandens bakelio garinimo metu, nes iš prietaiso gali išsiveržti karšto vandens ir garų. Po garinimo, prieš atidarydami ąsotį, kad įdėtumėte papildomų smulkinti skirtų ingredientų, visada įsitikinkite, kad ąsočio dangtelis atvėso. Niekada nejunkite šio prietaiso maitinimo per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, ir niekada nejunkite jo prie grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama. Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite paruošto maisto temperatūrą išorine plaštakos dalimi. Visada patikrinkite kūdikio maisto konsistenciją. Norėdami sužinoti rekomendacijų apie tai, kokia maisto konsistencija tinkama pagal amžių, žr. profesionalius atjunkymo patarimus, pateikiamus kartu su prietaisu, arba klauskite gydytojo arba konsultanto patarimo. Mentelę naudokite tik maistui išimti iš ąsočio. Nuolatinis nuosėdų šalinimas apsaugo prietaisą nuo gedimų. Kartu su šiuo prietaisu tiekiamas laikymo indas nėra indas vaikams maitinti. Nemaitinkite vaikų tiesiai iš laikymo indo.

8 10 LIETUVIŠKAI Prieš naudodami laikymo indą jį kruopščiai išvalykite, tuomet sterilizuokite Philips Avent sterilizatoriuje arba 5 minutes virinkite laikymo indą vandenyje. To reikia higienai užtikrinti. Sterilizuodami laikymo indą verdančiame vandenyje įsitikinkite, kad talpoje yra pakankamai vandens ir kad indas per ilgai nesilies prie talpos, kad būtų išvengta deformacijos dėl karščio. Įsitikinkite, kad maisto kiekis laikymo inde neviršija maksimalaus lygio, pažymėto indo šone; jei viršija, maistas gali išbėgti iš indo. Pašildydami arba atšildydami maistą ir prieš dėdami laikymo indą į ąsotį įsitikinkite, kad laikymo indo dangtelis sandariai uždarytas, nes išimant indą iš ąsočio iš jo gali bėgti maistas. Mikrobangų krosnelėje šildomo į laikymo indą įdėto maisto lokali temperatūra gali labai pakilti, tai gali turėti įtakos maisto maistinei vertei. Visada pamaišykite pašildytą maistą, kad šiluma vienodai pasiskirstytų, ir patikrinkite temperatūrą prieš patiekdami maistą. Nesirinkite kepimo funkcijos, jei naudojate mikrobangų krosnelės derinį (su kepimo funkcija) maistui laikymo induose pašildyti arba atšildyti. Jei ką tik pabaigėte kepti, prieš dėdami laikymo indus į mikrobangų krosnelę palaukite, kol ji atvės, nes liekamasis karštis gali sugadinti laikymo indus. Saugos sistemos Siekiant užtikrinti saugumą naudojantis prietaisu, jame yra integruotas apsauginis užraktas. Šis prietaisas veikia tik tada, kai visos jo dalys surinktos tinkamai. Tinkamai surinkus visas dalis išsijungia integruotas apsauginis užraktas. Šiame prietaise taip pat yra integruota nuo perkaitimo apsauganti išsijungimo funkcija. Jei intervalas tarp dviejų garinimo ciklų per trumpas, galite perkaitinti. Jei garinimo ciklo metu suveikia prietaiso apsauga nuo perkaitimo, pasukite valdymo rankenėlę į išjungtą padėtį (OFF) ir kelias minutes leiskite prietaisui atvėsti. Paskui vėl galite naudoti prietaisą. Elektromagnetiniai laukai (EML) Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

9 LIETUVIŠKAI 11 Įvadas Sveikiname įsigijus Philips Avent ir sveiki atvykę! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips Avent siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu Šis keturi viename sveiko kūdikių maisto gaminimo aparatas padeda visiems tėvams paruošti maistingų patiekalų savo kūdikiams, nes šiame prietaise derinamos garinimo ir smulkinimo funkcijos. Taip pat galite naudoti kūdikių maisto gaminimo aparatą kūdikių maistui atšildyti arba pašildyti. Bendrasis aprašymas Gaminio apžvalga (a pav.) A Dangtelio auselė B Ąsočio dangtelio jungtis C Ąsočio dangtelis D Sandarinimo žiedas E Fiksavimo kaištis F Sietelis G Pjaustymo įtaisas H Pjaustymo įtaiso laikiklis I Ąsotis J Vandens bakelio dangtis K Vandens lygių žymos L Vandens lygio indikacija MAX M Vandens bakelis (nenuimamas) N Virintuvas O Pagrindinis įrenginys P Valdymo rankenėlė Q Smulkinimo mygtukas R Maitinimo laidas S Vandens bakelio fiksavimo vieta Valdymo apžvalga ( pav.) T Atšildymo nustatymas U Pašildymo nustatymas 240 ml laikymo indui V Pašildymo nustatymas 120 ml laikymo indui W Garinimo lemputė Priedai ( pav.) X Laikymo indas Y Laikymo indo dangtelis Z Mentelė

10 12 LIETUVIŠKAI Prieš naudojant pirmą kartą 1 Nuimkite nuo prietaiso visas pakavimo medžiagas. 2 Prieš pirmą naudojimą kruopščiai nuvalykite visas dalis. Žr. skyrių Valymas ir nuosėdų šalinimas. 3 Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojame atlikti vieną garinimo ciklą su tuščiu ąsočiu. Žr. skyrius Vandens bakelio pripildymas ir Garinimas. Prietaiso naudojimas Atsargiai Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite paruošto maisto temperatūrą išorine plaštakos dalimi. Šis prietaisas skirtas šviežiems, kietiems ingredientams garinti ir smulkinti į norimą konsistenciją. Pridedamoje receptų brošiūroje rasite keletą idėjų skaniems ir maistingiems receptams. Prietaisą taip pat galite naudoti norėdami tik garinti arba tik smulkinti maistą. Norėdami tik smulkinti, žr. skyrių Smulkinimas be garinimo. Šį prietaisą taip pat galima naudoti paruoštam maistui, kuris buvo laikomas specialiai tam skirtuose laikymo induose, atšildyti arba pašildyti. Visada naudokite šiuos laikymo indus norėdami atšildyti arba pašildyti susmulkintą maistą. Jei atšildysite arba šildysite ne laikymo induose, maistas kris pro sietelį į ąsočio dangtelį. Niekada nestatykite ąsočio su susmulkintu maistu ant pagrindinio įrenginio į garinimo padėtį. Niekada negarinkite tų pačių žalių ingredientų 30 minučių arba ilgiau vienu metu. Šis prietaisas NEGALI būti naudojamas šiais tikslais. Šaldytų neapdorotų produktų garinimas Susmulkinto maisto garinimas be laikymo indo Tų pačių ingredientų garinimas ilgiau nei 30 min. Ryžių ir makaronų virimas Pirma maišymas, paskui garinimas Skysčių, tokių kaip sriubos, padažai arba vanduo, šildymas arba pašildymas Šilto maisto išlaikymas kelias valandas Kietų arba lipnių produktų, pvz., ledo arba cukraus kubelių, sūrio, smulkinimas

11 LIETUVIŠKAI 13 Vandens bakelio pripildymas Pastaba Įsitikinkite, kad vanduo bakelyje neviršija vandens lygio žymos MAX, pažymėtos vandens bakelio šone (250 ml), arba vandens lygio indikacijos MAX, pažymėtos vandens bakelyje. Rekomenduojame naudoti minkštą arba filtruotą vandenį, nes naudojant mineralinį arba iš čiaupo tekantį vandenį bakelyje greičiau formuojasi kalkių nuosėdos. Tik šalinant nuosėdas į vandens bakelį galima įpilti nuosėdų šalinimo skysčio. Niekada nepilkite į vandens bakelį jokių kitų skysčių, išskyrus vandenį. 1 Norėdami atidaryti vandens bakelį, pasukite vandens bakelio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, ( d pav.), vadovaudamiesi naudotojo vadovo skyriumi Ingredientai ir garinimo laikas arba receptų brošiūra ir žiūrėdami į vandens bakelio vandens lygių žymes, pilkite vandenį iki reikiamo lygio ( e pav.). 2 Uždėkite vandens bakelio dangtelį ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų ( f pav.).»» Tinkamai uždėjus vandens bakelio dangtelį, piktograma ant vandens bakelio dangtelio bus vienoje linijoje su piktograma ant vandens bakelio. Pastaba Prieš pradėdami naudotis prietaisu visada įsitikinkite, ar tinkamai užfiksuotas vandens bakelio dangtelis. Garinimas Atsargiai Karšti garai ar karštas vanduo gali nudeginti pirštus. Nelieskite ir neleiskite vaikams liesti karštų prietaiso dalių ar iš įrenginio viršaus besiveržiančių garų, nes jie gali nuplikyti. ( g pav.).

12 14 LIETUVIŠKAI Pastaba Visada atšildykite šaldytus, neapdorotus produktus ir tik tada dėkite juos į garinimo ąsotį. Prieš dėdami atšildytus produktus į ąsotį pašalinkite likusį vandenį. Jei norite pridėti maisto į garintuvą, nepildykite indo virš viršutinio plastikinės pjaustymo įtaiso dalies krašto. Norėdami garinti, niekada nepilkite vandens arba kito skysčio į ąsotį, kad nesugadintumėte prietaiso. Prietaisas nepradės garinti, jei ąsotis netinkamai uždėtas. Prieš garindami įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas uždėtas ant ąsočio dangtelio ir kad plokščioji sandarinimo žiedo pusė yra išorėje. 1 Pastumkite dangtelio auselę prieš laikrodžio rodyklę ir atidarykite ąsočio dangtelį ( h pav.). 2 Jei pjaustymo įtaisas neįdėtas į ąsotį, uždėkite jį ant pjaustymo įtaiso laikiklio ąsotyje ( i pav.). 3 Rekomenduojame supjaustyti kietus ingredientus mažais gabalėliais (ne didesniais nei 1 cm kubeliais). 4 Ingredientus sudėkite į ąsotį ( j pav.). 5 Įspauskite sietelį į ąsočio dangtelį ( k pav.). 6 Uždėkite ąsočio dangtelį ant ąsočio ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę ( l pav.). Pastaba Ąsočio grioveliai nukreipia fiksavimo jungtis ir užfiksuoja dangtelį. Įsitikinkite, kad įstūmėte dangtelio auselę į ąsočio rankeną ( m pav.). 7 Jei dar nepripylėte vandens garinimui į vandens bakelį, žr. skyrių Vandens bakelio pripildymas ir prieš uždėdami ąsotį ant pagrindinio įrenginio pripilkite vandens į vandens bakelį. Pastaba Prieš uždėdami ąsotį ant pagrindinio įrenginio įsitikinkite, kad vandens bakelio dangtelis tinkamai užfiksuotas. 8 Apverskite ąsotį taip, kad ąsočio dangtelis būtų apačioje ( n pav.). 9 Sulygiuokite ąsočio dangtelio jungtį su vandens bakelio fiksavimo vieta ir uždėkite ąsotį ant pagrindinio įrenginio ąsočio dangteliu į apačią ( o pav.). Paspauskite ąsotį į apačią, kad tvirtai užsifiksuotų ant pagrindinio įrenginio, ir įsitikinkite, kad rankena yra dešinėje pusėje. 10 Jei valdymo rankenėlė nustatyta ne į išjungtą padėtį (OFF), pirmiausia pasukite ją į išjungtą padėtį. 11 Įjunkite prietaisą.

13 LIETUVIŠKAI Pasukite valdymo rankenėlę, norėdami pasirinkti pageidaujamą garinimo laiką ( p pav.). Rekomenduojamą garinimo laiką žr. skyriaus Ingredientai ir garinimo laikas lentelėje ir receptų brošiūroje.»» Garinimo lemputė degs baltai rodydama, kad prietaisas garina.»» Pasibaigus garinimo ciklui prietaisas supypsės ir garinimo lemputė užges. 13 Pasukite valdymo rankenėlę atgal į išjungtą padėtį (OFF) ( q pav.). Prieš nuimdami ąsotį palaukite 2 min. arba tol, kol iš prietaiso viršaus nebesiverš garai. Atsargiai Jei ketinate pradėti dar vieną garinimo ciklą, palaukite 10 min., kol prietaisas atvės, iš vandens bakelio išpilkite likusį vandenį, užpildykite jį iš naujo ir tik tada pradėkite naują garinimo ciklą. 14 Norėdami smulkinti garintus ingredientus, žr. skyrių Maišymas po garinimo. 15 Po garinimo ciklo vandens bakelyje gali būti likusio vandens. Tai normalu. Palaukite kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros, tuomet išpilkite iš vandens bakelio likusį vandenį. Norėdami ištuštinti arba išvalyti vandens bakelį, žr. skyrių Valymas ir nuosėdų šalinimas. Maišymas po garinimo Atsargiai Po garinimo ciklo ąsotis ir dangtelis yra karšti. Imkite ąsotį tik už specialios karščiui atsparios rankenos. ( r pav.). Naudodami prietaisą visada įsitikinkite, kad ąsočio dangtelis tinkamai uždėtas ir užfiksuotas savo vietoje. Prieš atidarydami ąsočio dangtelį po garinimo, kad įdėtumėte daugiau ingredientų arba išpiltumėte iš ąsočio likusį vandenį, visada įsitikinkite, kad jis atvėso (nepildykite ąsočio virš viršutinio plastikinės pjaustymo įtaiso dalies krašto). Jei įpylėte papildomų skysčių, niekada nestatykite ąsočio į garinimo padėtį, nes skystis išbėgs pro sietelį. 1 Iš garinimo padėties pakelkite ąsotį už rankenos ir apverskite ( s pav.). Pakratykite ąsotį, kad garinti ingredientai sukristų į ąsočio apačią, kur yra pjaustymo ašmenys. 2 Jei reikia, nuimkite ąsočio dangtelį ir pridėkite papildomų ingredientų smulkinimui (pvz., vandens, jei ruošiate tyrę, arba papildomų virtų ingredientų, tokių kaip ryžiai arba makaronai). Prieš pradėdami smulkinti uždėkite ąsočio dangtelį. 3 Ąsotį su dangteliu uždėkite ant pagrindinio įrenginio, sulygiuokite ąsočio piktogramą su piktograma ant pagrindinio įrenginio, tada pasukite ąsotį pagal laikrodžio rodyklę ir saugiai jį užfiksuokite ant pagrindinio įrenginio ( t pav.). Įsitikinkite, kad rankena dešinėje pusėje.

14 16 LIETUVIŠKAI»» Kai ąsotis tinkamai užfiksuotas ant pagrindinio įrenginio, ąsočio piktograma yra vienoje linijoje su pagrindinio įrenginio piktograma. 4 Paspauskite ir palaikykite smulkinimo mygtuką, kad pradėtų smulkinti ir susmulkintų ingredientus iki pageidaujamos konsistencijos ( u pav.). Atsargiai Nesmulkinkite prietaisu be pertraukos ilgiau nei 30 sek. Jei po 30 sek. smulkinimas dar nebaigtas, sustabdykite smulkinimą atleisdami mygtuką, palaukite keletą sekundžių ir tęskite pradėtą procesą. Jei pagrindinis įrenginys įkaista, prieš tęsdami palaukite kelias minutes, kol jis atvės. 5 Pabaigę smulkinti, atleiskite smulkinimo mygtuką ( v pav.). 6 Išjunkite prietaisą. 7 Išimkite pjaustymo diską. Būkite atsargūs išimdami pjaustymo diską, nes jis gali būti karštas. Išimkite susmulkintą maistą iš ąsočio. Jei reikia, naudokite prie prietaiso pridėtą mentelę. Smulkinimas be garinimo Šis prietaisas skirtas šiems tikslams. Garintiems ir virtiems ingredientams smulkinti Skysčiams ir vaisiams sumaišyti Atsargiai Prietaisas neskirtas kietiems ingredientams, tokiems kaip ledo kubeliai arba cukraus kubeliai, arba lipniems ingredientams, tokiems kaip sūris, smulkinti. Jei į ąsotį įpylėte skysčių, niekada nestatykite ąsočio į garinimo padėtį, nes skystis išbėgs pro sietelį.

15 LIETUVIŠKAI 17 Pastaba Jei maišote ingredientus su skysčiais, įsitikinkite, kad nepripildėte ąsočio virš ant ąsočio pažymėto MAX lygio. Jei norite pridėti maisto į garintuvą, nepildykite indo virš viršutinio plastikinės pjaustymo įtaiso dalies krašto. Niekada nestatykite ąsočio su susmulkintu maistu ant pagrindinio įrenginio į garinimo padėtį. Jei ingredientai prilimpa prie ąsočio sienelių arba jei susmulkinti ingredientai vis dar per kieti, atleiskite smulkinimo mygtuką, nuimkite ąsotį nuo pagrindinio įrenginio, pamaišykite ingredientus mentele arba įpilkite skysčio (pvz.: geriamojo vandens), kad susmulkintas maistas įgautų kūdikio amžiui tinkamą konsistenciją. Pildami skystį į ąsotį nepripilkite ąsočio virš ant ąsočio pažymėto MAX lygio. Prieš patiekdami įsitikinkite, kad susmulkintas kūdikių maistas yra tinkamos konsistencijos. Norėdami sužinoti rekomendacijų apie tai, kokia maisto konsistencija tinkama pagal amžių, žr. profesionalius atjunkymo patarimus, pateikiamus kartu su prietaisu, arba klauskite gydytojo arba konsultanto patarimo. Vienu metu neapdorokite didelio kietų ingredientų kiekio. Apdorokite ingredientus nedideliais kiekiais, kad būtų smulkesnė tekstūra. 1 Uždėkite pjaustymo įtaisą ant pjaustymo įtaiso laikiklio ąsotyje ( i pav.). 2 Prieš dėdami į ąsotį supjaustykite kietus ingredientus mažais gabalėliais (ne didesniais nei 1 cm kubeliais). 3 Ingredientus sudėkite į ąsotį ( j pav.). 4 Įspauskite sietelį į ąsočio dangtelį ( k pav.). 5 Uždėkite dangtelį ant ąsočio ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę ( l pav.). Pastaba Ąsočio grioveliai nukreipia fiksavimo jungtis ir užfiksuoja dangtelį. Įsitikinkite, kad įstūmėte dangtelio auselę į ąsočio rankeną ( m pav.). 6 Ąsotį su dangteliu uždėkite ant pagrindinio įrenginio, sulygiuokite ąsočio piktogramą su piktograma ant pagrindinio įrenginio, tada pasukite ąsotį pagal laikrodžio rodyklę ir saugiai jį užfiksuokite ant pagrindinio įrenginio ( t pav.). Įsitikinkite, kad rankena dešinėje pusėje.»» Kai ąsotis tinkamai užfiksuotas ant pagrindinio įrenginio, ąsočio piktograma yra vienoje linijoje su pagrindinio įrenginio piktograma. 7 Paspauskite ir palaikykite smulkinimo mygtuką, kad pradėtų smulkinti, kol maistas bus tinkamai susmulkintas ( u pav.).

16 18 LIETUVIŠKAI Atsargiai Nesmulkinkite prietaisu be pertraukos ilgiau nei 30 sek. Jei po 30 sek. smulkinimas dar nebaigtas, sustabdykite smulkinimą atleisdami mygtuką, palaukite keletą sekundžių ir tęskite pradėtą procesą. Jei pagrindinis įrenginys įkaista, prieš tęsdami palaukite kelias minutes, kol jis atvės. 8 Pabaigę smulkinti, atleiskite smulkinimo mygtuką ( v pav.). 9 Išjunkite prietaisą. 10 Išimkite pjaustymo diską. Būkite atsargūs išimdami pjaustymo diską, nes jis gali būti karštas. Išimkite susmulkintą maistą iš ąsočio. Jei reikia, naudokite prie prietaiso pridėtą mentelę. Pakartotinis pašildymas 240 ml laikymo indas pridedamas prie prietaiso. Naudokite laikymo indą norėdami pašildyti prietaisu paruoštą kūdikio maistą. Pastaba Kai kuriose pardavimo vietose atskirai galima įsigyti pakuotę (SCF876), kurioje yra 2 laikymo indai (120 ml ir 240 ml). Visada, norėdami pašildyti, sudėkite jau susmulkintą maistą į laikymo indą. Prieš pašildydami įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas uždėtas ant ąsočio dangtelio ir kad plokščioji sandarinimo žiedo pusė yra išorėje. 1 Į vandens bakelį įpilkite tinkamą kiekį vandens.»» Jei naudojate 120 ml laikymo indą, įpilkite 160 ml vandens į vandens bakelį (t.y. iki vandens lygio žymos, skirtos 10 / 15 min.); jei naudojate 240 ml laikymo indą, įpilkite vandens iki vandens lygio žymos MAX, pažymėtos vandens bakelio šone, arba iki vandens lygio indikacijos MAX, pažymėtos ant vandens bakelio. 2 Uždėkite vandens bakelio dangtelį ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų ( f pav.).»» Tinkamai uždėjus vandens bakelio dangtelį, piktograma ant vandens bakelio dangtelio bus vienoje linijoje su piktograma ant vandens bakelio. 3 Išimkite pjaustymo įtaisą iš ąsočio ( w pav.). 4 Apverskite laikymo indą ir uždėkite jį ant pjaustymo įtaiso laikiklio ąsotyje ( x pav.). 5 Uždėkite ąsočio dangtelį ant ąsočio ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę ( y pav.).

17 ANGLŲ 19 Pastaba Ąsočio grioveliai nukreipia fiksavimo jungtis ir užfiksuoja dangtelį. Įsitikinkite, kad įstūmėte dangtelio auselę į ąsočio rankeną ( m pav.). 6 Apverskite ąsotį taip, kad ąsočio dangtelis būtų apačioje ( z pav.). 7 Sulygiuokite ąsočio dangtelio jungtį su vandens bakelio fiksavimo vieta ir uždėkite ąsotį ant pagrindinio įrenginio ąsočio dangteliu į apačią ( { pav.). Paspauskite ąsotį į apačią, kad tvirtai užsifiksuotų ant pagrindinio įrenginio, ir įsitikinkite, kad rankena yra dešinėje pusėje. Pastaba Prieš uždėdami ąsotį ant pagrindinio įrenginio įsitikinkite, kad vandens bakelio dangtelis tinkamai užfiksuotas. 8 Jei valdymo rankenėlė nustatyta ne į išjungtą padėtį (OFF), pirmiausia pasukite ją į išjungtą padėtį. 9 Įjunkite prietaisą. 10 Pasukite valdymo rankenėlę, kad pasirinktumėte pašildymo laiką, kuris tinka ąsotyje įdėtam laikymo indui ( p pav.).»» Pasirinkite 15 minučių ( ), jei naudojate 120 ml laikymo indą; pasirinkite 25 minutes ( ), jei naudojate 240 ml laikymo indą.»» Garinimo lemputė degs baltai rodydama, kad prietaisas šildo. 11 Pasibaigus pašildymo ciklui prietaisas supypsės ir garinimo lemputė užges. 12 Pasukite valdymo rankenėlę į išjungtą padėtį (OFF) ( q pav.). Prieš nuimdami ąsotį palaukite 2 min. arba tol, kol iš prietaiso viršaus nebesiverš garai. 13 Atidarykite ąsočio dangtelį ir, norėdami išimti laikymo indą, naudokite mentelės kablį ( pav.). 14 Po pašildymo ciklo vandens bakelyje gali būti likusio vandens. Tai normalu. Palaukite kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros, tuomet išpilkite iš vandens bakelio likusį vandenį. Norėdami ištuštinti arba išvalyti vandens bakelį, žr. skyrių Valymas ir nuosėdų šalinimas. Atšildymas Jei naudojote specialius laikymo indus susmulkintam maistui šaldyti, galite naudoti prietaisą norėdami palengva atšildyti šaldytą maistą. Pastaba Visada, norėdami atšildyti, sudėkite jau susmulkintą maistą į laikymo indą. Prieš atšildydami įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas uždėtas ant ąsočio dangtelio ir kad plokščioji sandarinimo žiedo pusė yra išorėje.

18 20 LIETUVIŠKAI 1 Į vandens bakelį įpilkite vandens iki vandens lygio žymos MAX, pažymėtos vandens bakelio šone, arba iki vandens lygio indikacijos MAX, pažymėtos ant vandens bakelio. 2 Atlikite 2 8 veiksmus, aprašytus skyriuje Pakartotinis pašildymas. 3 Pasukite valdymo rankenėlę ir pasirinkite 30 min. ( } pav.).»» Garinimo lemputė degs baltai rodydama, kad prietaisas atšildo. 4 Pasibaigus atšildymo ciklui prietaisas supypsės ir garinimo lemputė užges. 5 Pasukite valdymo rankenėlę atgal į išjungtą padėtį (OFF) ( q pav.). Prieš nuimdami ąsotį palaukite 2 min. arba tol, kol iš prietaiso viršaus nebesiverš garai. 6 Atidarykite dangtelį ir, norėdami išimti laikymo indą, naudokite mentelės kablį ( pav.). 7 Po atšildymo ciklo vandens bakelyje gali būti likusio vandens. Tai normalu. Palaukite kol prietaisas atvės iki kambario temperatūros, tuomet išpilkite iš vandens bakelio likusį vandenį. Norėdami ištuštinti arba išvalyti vandens bakelį, žr. skyrių Valymas ir nuosėdų šalinimas. Pastaba Vienu metu atšildykite tik tą patį maisto kiekį. Po atšildymo rekomenduojame paleisti kitą pašildymo ciklą, kad maistas gerai sušiltų. Ingredientai ir garinimo laikas Maisto tipas Produktai Apytikslis garinimo laikas (min.)* Vaisiai Obuolys Apelsinai / mandarinai Persikai Kriaušės Ananasai Slyvos Braškės Daržovės Šparagai Brokoliai Vandens lygis vandens bakelyje (ml)

19 LIETUVIŠKAI 21 Maisto tipas Produktai Apytikslis garinimo laikas (min.)* Mėsa Žuvis Morkos Žiediniai kopūstai Salierai Baklažanai Pankoliai Daržinės pupelės Porai Svogūnas Žirniai Paprika Bulvės Moliūgai Špinatai Griežčiai Saldieji kukurūzai Saldžiosios bulvės Pomidorai Ropės Cukinijos Vištiena, jautiena, ėriena, kiauliena ir kt. Lašiša, merlangas, jūrų liežuvis, menkė, upėtakis ir kt Vandens lygis vandens bakelyje (ml) * Garinimo laikas gali skirtis. Apytikslis laikas paskaičiuotas tuo atveju, kai visi ingredientai yra supjaustyti mažais kubeliais, ne didesniais nei 1 cm, o bendras svoris yra 250 g.

20 22 LIETUVIŠKAI Valymas ir nuosėdų šalinimas Valymas Atsargiai Po naudojimo visada išvalykite prietaisą. Niekada nemerkite pagrindinio įrenginio į vandenį. Niekada neplaukite pagrindinio įrenginio po čiaupu. Šiame prietaise niekada nenaudokite baliklio arba cheminių sterilizavimo tirpalų / tablečių. Niekada nevalykite prietaiso šiurkščiomis kempinėmis, šlifuojamaisiais valikliais arba ėsdinančiais skysčiais, pvz., benzinu, acetonu arba alkoholiu. Pastaba Visas dalis, išskyrus pagrindinį įrenginį, galima plauti indaplovėje. Nuėmę sandarinimo žiedą nuplauti, visada uždėkite jį atgal ant ąsočio dangtelio ir įsitikinkite, kad plokščioji jo pusė yra išorėje. 1 Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo ir nuimkite ąsotį nuo pagrindinio įrenginio ( ~ pav.). 2 Pastumkite dangtelio auselę prieš laikrodžio rodyklę ir atidarykite ąsočio dangtelį ( h pav.). 3 Suimkite sietelio išsikišimą ir pirmiausia ištraukite vieną sietelio pusę, tuomet nuimkite sietelį nuo ąsočio dangtelio ( pav.). 4 Nuimkite sandarinimo žiedą nuo ąsočio dangtelio, kad prireikus nuvalytumėte. 5 Išimkite pjaustymo įtaisą ( w pav.). 6 Kruopščiai nuplaukite pjaustymo įtaisą po čiaupu iškart po naudojimo. Įsitikinkite, kad taip pat nuplovėte pjaustymo įtaiso vamzdelį ( pav.). Atsargiai Būkite labai atsargūs su pjaustymo įtaisu. Ašmenys yra labai aštrūs. 7 Pasukite vandens bakelio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį nuo vandens bakelio ( pav.). 8 Nuplaukite vandens bakelio dangtelį tekančiu vandeniu. 9 Išpilkite vandens bakelyje esantį vandenį. Jei reikia, į vandens bakelį įpilkite šviežio vandens ( e pav.) ir praplaukite ( pav.). Kartokite, kol vandens bakelis bus švarus. 10 Iškart po naudojimo visas su maistu besiliečiančias dalis nuplaukite karštu vandeniu su valikliu. 11 Nuplovę, nusausinkite pagrindinį įrenginį ir visas dalis.

21 LIETUVIŠKAI 23 Vandens bakelio nuosėdų šalinimas Siekiant užtikrinti optimalų našumą, nuosėdas rekomenduojame šalinti kas 4 savaites. Kad nesikauptų kalkių nuosėdų, garinant, pašildant arba atšildant rekomenduojame naudoti minkštą arba filtruotą vandenį. Norėdami pašalinti nuosėdas vadovaukitės toliau pateikiamomis nuosėdų šalinimo instrukcijomis. 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. 2 Norėdami pašalinti nuosėdas iš vandens bakelio, sumaišykite 80 ml baltojo acto (6 % acto rūgšties) su 80 ml vandens arba galite naudoti citrinų rūgštį su šiltu vandeniu. 3 Supilkite tirpalą į vandens bakelio virintuvą. 4 Uždėkite vandens bakelio dangtelį ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad jis užsifiksuotų. 5 Palaukite 6 val. / per naktį arba tol, kol ištirps visos kalkių nuosėdos. 6 Iš vandens bakelio išpilkite panaudotą tirpalą ( pav.). 7 Jei ištirpo ne visos kalkių nuosėdos, pakartokite šiame skyriuje nurodytus 1 6 nuosėdų šalinimo veiksmus. 8 Į vandens bakelį įpilkite šviežio vandens ( e pav.) ir praplaukite ( pav.). Kartokite, kol vandens bakelis bus švarus. 9 Tekančiu vandeniu kruopščiai nuskalaukite vandens bakelio dangtelį. 10 Į vandens bakelį įpilkite 200 ml vandens, paleiskite 20 min. garinimo ciklą tuščiame ąsotyje ir tik tada vėl naudokite prietaisą maistui ruošti. Laikymas 1 Prieš padėdami prietaisą laikyti ištuštinkite vandens bakelį ( pav.). 2 Prieš padėdami prietaisą įsitikinkite, kad visos jo dalys yra švarios ir sausos (žr. skyrių Valymas ir nuosėdų šalinimas ). 3 Norėdami išvengti žalos, laikykite prietaisą su į ąsotį įdėtu pjaustymo įtaisu. 4 Prieš padėdami prietaisą įsitikinkite, ar vandens bakelio ir ąsočio dangteliai yra tinkamai uždėti. Perdirbimas Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES). Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

22 24 LIETUVIŠKAI Garantija ir techninė priežiūra Jei reikia informacijos arba kilo problemų, apsilankykite Philips svetainėje adresu www. philips. com / avent arba kreipkitės į Philips klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (kontaktinę informaciją rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį Philips platintoją. Trikčių diagnostika ir šalinimas Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi žemiau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. skyrių Garantija ir techninė priežiūra ). Problema Galima priežastis Sprendimas Prietaisas neveikia. Neužsidega garinimo lemputė. Naudojant kelis pirmuosius kartus, vandens bakelis skleidžia nemalonų kvapą. Šiame prietaise yra įrengtas apsauginis užraktas. Šis prietaisas neveiks, jei dalys neteisingai uždėtos ant pagrindinio įrenginio. Prietaisas neprijungtas prie maitinimo tinklo. Ąsotis ant pagrindinio įrenginio uždėtas netinkamai. Antrą garinimo ciklą pradėjote iš karto, tik pasibaigus ankstesniajam ciklui. Pasibaigus prieš tai buvusiam garinimo ciklui valdymo rankenėlė nebuvo pasukta į išjungtą padėtį (OFF). Prieš pradėdami naudoti prietaisą neišplovėte vandens bakelio. Tinkamai surinkite visas dalis. Prieš garinimą ąsotį reikia uždėti ant pagrindinio įrenginio vertikaliai, ąsočio dangteliu į apačią; prieš smulkindami uždėkite ąsotį ant pagrindinio įrenginio dangteliu į viršų ir užfiksuokite ąsotį jį pasukdami pagal laikrodžio rodyklę. Įkiškite kištuką į elektros tinklo lizdą. Teisingai uždėkite ąsotį ant pagrindinio įrenginio ąsočio dangteliu į apačią. Išjunkite prietaisą ir palaukite 10 min., kol jis atvės, ir tik tada pradėkite antrąjį garinimo ciklą. Pirmiausia pasukite valdymo rankenėlę į išjungtą padėtį OFF), tuomet vėl ją pasukite, norėdami pasirinkti veikimo laiką. Išplaukite vandens bakelį vadovaudamiesi skyriuje Valymas ir nuosėdų šalinimas pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite garinimo ciklą su tuščiu ąsočiu

23 LIETUVIŠKAI 25 Problema Galima priežastis Sprendimas Prietaisas negeneruoja garų. Į vandens bakelį neįpylėte vandens. Išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir įpilkite vandens į vandens bakelį. Iš vandens bakelio nuteka garai. Ingredientai pilnai nesušyla. Vandens bakelyje yra per daug nuosėdų. Tinkamai neuždarytas vandens bakelio dangtelis. Ąsotis netinkamai uždėtas ant pagrindinio įrenginio. Garų išleidimo anga vandens bakelio dangtelyje užsikimšusi dėl nešvarumų arba susidariusių kalkių nuosėdų. Garų įleidimo anga ąsočio dangtelyje užsikimšusi dėl nešvarumų. Gabalėliai ąsotyje yra per dideli. Ąsotyje per daug maisto. Vandens bakelyje yra per daug arba per mažai vandens. Per trumpas garinimo laikas. Ąsotis ant pagrindinio įrenginio uždėtas netinkamai. Pašalinkite vandens bakelio nuosėdas. Žr. Nuosėdų šalinimas skyriuje Valymas ir nuosėdų šalinimas. Tinkamai uždarykite vandens bakelio dangtelį. Įsitikinkite, kad piktograma ant vandens bakelio dangtelio yra vienoje linijoje su piktograma ant vandens bakelio. Tinkamai uždėkite ąsotį ant pagrindinio įrenginio. Išvalykite garų išleidimo angą vandens bakelio dangtelyje. Išvalykite garų įleidimo angą ąsočio dangtelyje. Pjaustykite maistą mažesniais gabaliukais (ne didesniais nei 1 cm kubeliais). Sumažinkite ąsotyje esančio maisto kiekį. Įpilkite garinimo laiką atitinkantį vandens kiekį. Žr. receptų brošiūrą ir (arba) lentelę skyriuje Ingredientai ir garinimo laikas, kad įsitikintumėte, jog pilate garinimo laiką atitinkantį vandens kiekį norimiems ingredientams garinti arba norimam receptui gaminti. Pasirinkite ilgesnį garinimo laiką (daugiausia 30 min.). Teisingai uždėkite ąsotį ant pagrindinio įrenginio ąsočio dangteliu į apačią.

24 26 LIETUVIŠKAI Problema Galima priežastis Sprendimas Vandens bakelyje yra per daug nuosėdų. Pašalinkite vandens bakelio nuosėdas. Žr. Nuosėdų šalinimas skyriuje Valymas ir nuosėdų šalinimas. Ąsočio dangtelis nesandarus. Ąsotyje per daug maisto. Išjunkite prietaisą ir apdorokite mažesnį kiekį. Neveikia maišymo funkcija. Prietaisas dirba labai triukšmingai, skleidžia nemalonų kvapą, palietus karštas, iš jo rūksta dūmai ir pan. Netinkamai užfiksuotas ąsočio dangtelis. Sandarinimo žiedas netinkamai uždėtas arba neuždėtas ant ąsočio dangtelio. Ąsotyje per daug maisto. Ąsotis ant pagrindinio įrenginio uždėtas netinkamai. Netinkamai užfiksuotas ąsočio dangtelis. Prietaisu maišote lipnius produktus, pvz., sūrį. Naudojote maišymo funkciją be pertraukos ilgiau nei 30 sek. Ąsotyje per daug maisto. Per ilgai naudojote maišymo funkciją. Uždėkite ąsočio dangtelį ant ąsočio ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas tinkamai uždėtas ant ąsočio dangtelio, o jo plokščioji pusė yra išorėje. Išjunkite prietaisą ir apdorokite mažesnį kiekį. Į ąsotį sudėtas neapdorotas maistas turi neviršyti pjaustymo įtaiso viršaus. Ąsotį su dangteliu uždėkite ant pagrindinio įrenginio, sulygiuokite piktogramą ant ąsočio su pagrindinio įrenginio piktograma, tada pasukite ąsotį pagal laikrodžio rodyklę ir saugiai užfiksuokite ant pagrindinio įrenginio. Uždėkite ąsočio dangtelį ant ąsočio ir užfiksuokite sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Žr. receptų brošiūrą ir naudokite tinkamus smulkinti ingredientus. Sustabdykite maišymą ir palaukite kelias sekundes, kol prietaisas atvės, tada tęskite maišymą. Išjunkite prietaisą ir apdorokite mažesnį kiekį. Nemaišykite prietaisu be pertraukos ilgiau nei 30 sek.

25 LIETUVIŠKAI 27 Problema Galima priežastis Sprendimas Prietaisas smulkindamas dirba labai triukšmingai ir vibruoja. Sietelis nepritvirtintas prie ąsočio dangtelio. Įsitikinkite, kad sietelis pritvirtintas prie ąsočio dangtelio. Žema atšildyto maisto temperatūra. Pašildant / atšildant laikymo indas nesandarus. Iš vandens bakelio išpilamas vanduo arba į ąsotį garinant patekęs vanduo yra neįprastos spalvos arba vanduo vandens bakelyje nemaloniai kvepia. Ant vandens bakelio, vandens bakelio dangtelio, ąsočio, ąsočio dangtelio ir sietelio yra baltų dėmių. Pasikeitė su maistu besiliečiančių paviršių spalva. Laikymo inde per daug maisto. Maistas laikymo inde per tirštas. Tinkamai neuždarytas laikymo indo dangtelis. Naudojant maisto gabalėliai pateko į vandens bakelį. Ant šių dalių susidarė kalkių nuosėdų. Dėl spalvotų maisto produktų gali pasikeisti su juo besiliečiančių dalių spalva. Įsitikinkite, kad maisto kiekis laikymo inde neviršija maksimalaus lygio, pažymėto indo šone. Palikite prietaisą 10 min. atvėsti ir vėl atšildykite. Prieš dėdami laikymo indą į ąsotį ir norėdami pašildyti / atšildyti įsitikinkite, kad dangtelis tinkamai uždarytas. Išvalykite vandens bakelį pagal skyriuje Valymas ir nuosėdų šalinimas pateiktas instrukcijas. Naudokite prietaisą griežtai laikydamiesi instrukcijų. Įsitikinkite, kad nepripilate per daug vandens į vandens bakelį (maks. 250 ml) ir kad nepridedate per daug maisto į ąsotį (nepildykite ąsočio virš viršutinio plastikinės pjaustymo įtaiso dalies krašto). Negarinkite tų pačių ingredientų ilgiau nei 30 min. arba nepilkite skysčio į ąsotį norėdami garinti. Jei į ąsotį įpylėte skysčių, niekada nestatykite ąsočio į garinimo padėtį ąsočio dangteliu į apačią. Tai normalu. Periodiškai šalinkite kalkių nuosėdas. Nuvalykite vandens bakelio dangtelį, ąsotį, ąsočio dangtelį ir sietelį drėgna šluoste. Pašalinkite vandens bakelio nuosėdas. Žr. Nuosėdų šalinimas skyriuje Valymas ir nuosėdų šalinimas. Tai normalu. Visos dalys gali būti saugiai naudojamos toliau ir tai nekenkia ruošiamam maistui.

26 28 LIETUVIŠKAI Problema Galima priežastis Sprendimas Garinant, pašildant arba atšildant prietaisas supypsi 5 kartus ir sumirksi garinimo lemputė. Proceso metu pakeičiama ąsočio padėtis arba jis nuimamas nuo pagrindinio įrenginio. Pasukite valdymo rankenėlę į išjungtą padėtį (OFF), patikrinkite vandens kiekį vandens bakelyje, tinkamai uždėkite ąsotį ant pagrindinio įrenginio ir iš naujo pasirinkite apdorojimo laiką. Ąsočio apačioje, vidiniame sluoksnyje yra maisto likučių. Neužtenka vandens bakelyje pasirinktam apdorojimo laikui. Vandens bakelyje yra per daug nuosėdų. Mažos maisto likučių dalelės valant patenka į vidinį sluoksnį ąsočio apačioje. Pasukite valdymo rankenėlę į išjungtą padėtį (OFF) ir įpilkite vandens, kad užtektų pasirinktam apdorojimo laikui. Pašalinkite vandens bakelio nuosėdas. Žr. Nuosėdų šalinimas skyriuje Valymas ir nuosėdų šalinimas. Nuimkite ąsotį nuo pagrindinio įrenginio. Nuimkite ąsočio dangtelį ir išimkite pjaustymo diską iš ąsočio. Apverskite ąsotį, sulygiuokite mažą skylutę apačioje su čiaupu ir pilkite vandenį į mažą skylutę. Naudokite šiltą vandenį, kad geriau išvalytumėte. Laikykite ąsočio rankeną ir kratykite ąsotį maždaug 15 sek., kad vanduo susimaišytų su susikaupusiais likučiais. Išpilkite vandenį pro mažą skylutę. Kartokite anksčiau aprašytus veiksmus kelis kartus, kol išvalysite likučius. Techniniai duomenys Įtampa / galia vatais: žr. plokštę ant prietaiso dugno Maksimali vandens bakelio talpa: 250 ml Maksimali ąsočio talpa: 1050 ml Darbinė temperatūra: nuo 10 C iki 40 C Apsauga: valdomos temperatūros šildymo sistema

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo 2019 03 04 iki 2019 03 31 (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų 1 rinkinys pietums: EcoPure2 buteliukas 500

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Model 5KSM5780X ARTISAN

Model 5KSM5780X ARTISAN Model 5KSM5780X ARTISAN PASTATOMAS PLAKTUVAS SU 6,9 l TALPOS DUBENIU Instrukci Pastatomo plaktuvo sauga Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus. Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę

Detaliau

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU I SAVAITĖ AVIŽINIŲ DR.KOŠĖ GRIKIŲ KR.KOŠĖ MANŲ KR.KOŠĖ KEPTAS OMLETAS KUKURŪZŲ KR. APKEPAS ŠALDYTOS TRINTOS KAKAVA UOGIENĖ AGURKAS NATŪRALUS JOGURTAS 2% UOGOS MELISŲ ARBATA VAISIŲ IR/AR UOGŲ MELISŲ ARBATA

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Title

Title LT KULINARISK Receptų knyga LIETUVIŲ 3 Turinys Kepimo lentelės 3 Automatinės programos 14 Žuvis/Jūros Gėrybės 18 Paukštiena 20 Mėsa 21 Patiekalai Orkaitėje 26 Pica/Apkepas Su Įdaru 30 Pyragas 33 Duona/Bandelės

Detaliau

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja 31.12.2018 03.02.2019 (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų Surprise Maker Tiems, kurie mėgsta linksminti svečius, tačiau susiduria su sunkumais planuodami meniu, rekomenduojame

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 Eur / 28 Lt. Kiauliena įdaryta slyvomis ir sūriu 8.11

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais KEXN-90 PRIETAISAS, VALANTIS KARŠTAIS GARAIS (GARŲ PURKŠTUVAS) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais (Garų purkštuvas) SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS Naudojimo instrukcija Kai

Detaliau

Reabilitacijos programa Naudojami preparatai: Pavadinimas Talpa ml Kaina eur Išeiga ml Alfa komplekso valiklis (Alpha Complex 240 2,0 Cleanser) Veido

Reabilitacijos programa Naudojami preparatai: Pavadinimas Talpa ml Kaina eur Išeiga ml Alfa komplekso valiklis (Alpha Complex 240 2,0 Cleanser) Veido Reabilitacijos programa Naudojami preparatai: Pavadinimas Talpa ml Kaina eur Išeiga ml Alfa komplekso valiklis (Alpha Complex 240 2,0 Cleanser) Veido losjonas Azulen (Azulen Lotion) 250 1,0 Pilingo kremas

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : : DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : :   DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3 : Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : +370 630 43325 : info@kamakura.lt www.kamakura.lt DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.30 iki 20.00 val. (VASARĄ): penktadienį ir šeštadienį

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip? 18 1. Spintelių reorganizacija 21 2. Mitybos įvairovė

Detaliau

Greta Dičiūnaitė

Greta Dičiūnaitė Greta Dičiūnaitė I vadas Esu Greta. Diplome parašyta grafikos dizainerė (tai, beje, atitinka realybę). Dar esu iliustratorė ir šiokia tokia fotografė, maisto gerbėja ir tinklaraštininkė. Net nepastebėjau,

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUNKIAI

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai:  mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius   PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius www.andriuspauliukevicius.lt PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų svoris reiškia jų sausą svorį ir tai yra svoris prieš

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

L Ž B I T A M O N K V I Č S S

L Ž B I T A M O N K V I Č S S L Ž B I T A M O N K V I Č S S LABAS, SKAITYTOJAU! 11 1 2 ORGANIZACINIAI DARBAI 34 Higiena 36 Mamuto medžioklė 39 VIRTUVINIS ARSENALAS 12 TECHNIKA 14 Šaldytuvai 14 Viryklės 14 Gartraukiai 15 Indaplovės

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Title

Title L9WBC61B LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė-džiovyklė USER MANUAL 2 www.aeg.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA... 3 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS... 6 3. ĮRENGIMAS...7 4. GAMINIO APRAŠYMAS... 12 5. VALDYMO SKYDELIS...13

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau