LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 16 d. Nr. ĮV-714 Vilnius Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) I skyriumi ir 53 ir 54 straipsniais bei Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi: 1. T v i r t i n u Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires (pridedama). 2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios su visais pakeitimais ir papildymais: 2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m lapkričio 18 d. įsakymą Nr. ĮV- 771,,Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 2014 metais ; 2.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m lapkričio 19 d. įsakymą Nr. ĮV- 774,,Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų prioritetinių veiklų rėmimo sričių priemonių 2014 metais. Kultūros ministras Šarūnas Birutis

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-714 KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau Gairės) nustato Kultūros rėmimo fondo (toliau Fondas) lėšomis remiamas sritis, projektų vertinimo prioritetus ir kriterijus, paraiškų teikimo ir vertinimo tvarką, lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarką, projektų vykdymo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką. 2. Fondą administruoja Lietuvos kultūros taryba (toliau Taryba). Informacija apie Fondą skelbiama Tarybos interneto svetainėje 3. Gairės yra parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau De minimis pagalbos reglamentas), 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau Išimties reglamentas), Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir kitais teisės aktais. 4. Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, ir ekspertams bei Tarybai, vertinančiai ir atrenkančiai finansuojamus projektus bei prižiūrinčiai jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas. 5. Finansavimas projektams yra skiriamas vadovaujantis Išimties reglamento I skyriaus ir 53 straipsnio ir 54 straipsnio nuostatomis, išskyrus kultūros ir meno srities periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimui, kai vadovaujamasi De minimis pagalbos reglamentu. 6. Gairių nuostatos valstybės stipendijų kultūros ir (ar) meno kūrėjams (toliau stipendijos) skyrimo tvarkai taikomos tiek, kiek stipendijų skyrimo tvarkos nereglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 9,,Dėl valstybės stipendijų meno kūrėjams ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. ĮV-18,,Dėl stipendijų kultūros kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 7. Gairėse vartojamos sąvokos: 7.1. Ekspertas specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir patirties jam pavedamose spręsti užduotyse turintis asmuo, teikiantis Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugas Finansavimo sąlygos Fondo lėšomis finansuojamų kultūros ir meno sričių ar programų ar finansavimo specialiuosius reikalavimus projektams ir (ar) pareiškėjams nustatantis dokumentas Kvietimas laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas kultūros ir meno sritis ir (ar) programas Paraiška kultūros ministro nustatytos formos dokumentas, teikiamas Tarybai, siekiant gauti finansavimą kultūros ir meno srities ar programos projekto įgyvendinimui šiose Gairėse nustatyta tvarka Projektas laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti Projekto vykdytojas už Tarybos narių susirinkimo sprendimu Fondo lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs sutartį.

3 7.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje baigtos visos projekto veiklos Projekto sąmata dokumentas, kuriame pareiškėjas ir (ar) projekto vykdytojas nurodo būsimų ir (ar) esamų išlaidų sumą, būtiną projekto įgyvendinimui ir kuris teikiamas Tarybai kartu su projekto paraiška (kaip jos sudedamoji dalis) Projekto vadovas projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą Sąmatos straipsnis vienos ekonominės paskirties išlaidoms numatytos lėšos Sutartis Tarybos pirmininko nustatytos formos projekto įgyvendinimo finansavimo Fondo lėšomis sutartis, sudaroma tarp Tarybos ir pareiškėjo. Kitos Gairėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo ir kituose teisės aktuose. II SKYRIUS REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS 8. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas bei išskyrus atvejus, kai finansavimo sąlygose nustatyti kitokie reikalavimai atskirų kultūros ir meno sričių ar programų projektų paraiškų teikėjams. Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje.. Paraiškas dėl stipendijų gali teikti tik fiziniai asmenys. 9. Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. 10. Fondo lėšomis dalinai finansuojami: kultūros ir meno sričių: architektūros ir dizaino, vizualiųjų menų (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas), scenos menų (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas), muzikos, literatūros, kino, etninės kultūros ir tautodailės, mėgėjų meno, atminties institucijų (bibliotekos, archyvai, muziejai), kultūros paveldo, taip pat tarpsritiniai projektai pagal Gairių 1 11 prieduose nustatytas finansavimo sąlygas; programų projektai pagal Gairių prieduose nustatytas finansavimo sąlygas. 11. Projektas turi atitikti Gairėse ir kultūros ir meno srities ar programos, pagal kurią teikiamas, finansavimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 12. Projekto įgyvendinimui prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 80 procentų, muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju iki 70 procentų, išskyrus, kai finansavimo sąlygose nustatyta kitaip. 13. Viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei Lt (2500 EUR), iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 6 905,60 Lt (2000 EUR), muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju 6 042,40 Lt (1750 EUR), išskyrus, kai finansavimo sąlygose nustatyta kitaip. 14. Projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų), muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju ne mažiau nei 30 procentų, išskyrus, kai finansavimo sąlygose nustatyta kitaip. Šią projekto lėšų dalį turi padengti projekto vykdytojas savo arba rėmėjų (partnerių) lėšomis, tačiau, jei projekto vykdytojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, yra viešojo sektoriaus subjektas tik rėmėjų (partnerių) lėšomis (negali būti nurodomos valstybės biudžeto lėšos kaip rėmėjų (partnerių)

4 indėlis). 15. Reikalavimai projekto įgyvendinimo laikotarpiui: projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties sudarymo data, bet tokiu atveju Fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei sutarties sudarymo metais. Projekto įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data; jei projektas faktiškai įgyvendinamas vėliau nei gruodžio 31 d., jis yra skaidomas į etapus. Vieno etapo trukmė negali būti ilgesnė nei kalendoriniai metai. III SKYRIUS KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA 16. Kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama Tarybos interneto svetainėje Kvietimas gali būti skelbiamas ir Kultūros ministerijos interneto svetainėje ir (ar) Lietuvos Respublikoje platinamuose periodiniuose leidiniuose. 17. Pirmasis kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti skelbiamas ne anksčiau nei einamųjų metų trečiąjį ketvirtį. 18. Kvietime nurodoma: skelbiamu kvietimu finansuojamų kultūros ir meno sričių ar programų sąrašas ir jų finansavimo sąlygos; paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų; paraiškų teikimo adresas ir būdai; Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; kita reikalinga informacija. 19. Pareiškėjas Tarybai turi pateikti: vieną tinkamai lietuvių kalba užpildytą ir pagal Gairių 28 ar 29 prieduose kultūros ministro nustatytą formą parengtą paraiškos (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos sudėtinė dalis) popierinį (neįsegtą, neįrištą) variantą. Paraiškai susegti negali būti naudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens; skenuotą paraiškos elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu). 20. Projekto paraiškos popierinio varianto ir elektroninės kopijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad elektroninės kopijos turinys neatitinka popierinio varianto turinio, vadovaujamasi paraiškos popieriniame variante pateikta informacija. 21. Prie paraiškos pridedama: laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas; finansavimo sąlygose nustatyti reikalaujami pateikti priedai (pavyzdžiui, kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka, restauratorių išvados); kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką; periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju Tarybos pirmininko nustatytos formos deklaracija apie de minimis pagalbą bei susijusius asmenis. 22. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: PARAIŠKA, kvietimo numeris, kultūros ir meno srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas. 23. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko

5 nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena). 24. Kitais nei Gairių 23 punkte nurodytais būdais išsiųstos ir (ar) kitais nei skelbime nurodytais adresais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos. 25. Juridinio asmens paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti gali būti teikiama tik pagal vieną kvietime paskelbtą kultūros ar meno sritį ar programą. Nustačius, kad paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti pateikta pagal daugiau nei vieną kvietime paskelbtą kultūros ar meno sritį ar programą, vertinama tik pirmoji pagal jos užregistravimo datą ir laiką Tarybai pateikta paraiška. 26. Tos pačios projekto veiklų išlaidos Fondo lėšomis gali būti finansuojamos tik vieną kartą. Nustačius, kad tos pačios projekto veiklos išlaidos Fondo lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, antrą kartą finansuotos to paties projekto veiklos išlaidos grąžinamos Tarybai per jos nustatytą terminą. 27. Vienas projekto vykdytojas gali teikti neribotą paraiškų (atitinkančių Gairių reikalavimus) skaičių, nebent Tarybos narių susirinkimas nusprendžia kitaip, tokį savo sprendimą argumentuodamas savo protokole. Jeigu paraiškų skaičius yra ribojamas, pateikus didesnį nei leidžiama paraiškų skaičių, vertinama tik pirmoji (pirmosios) pagal jos (jų) užregistravimo datą ir laiką paraiška (-os). 28. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo Tarybai yra negalimas, išskyrus aritmetinių klaidų taisymą, pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką. 29. Pareiškėjas turi teisę paraišką atsiimti bet kuriuo metu iki Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo priėmimo dienos. IV SKYRIUS PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS 30. Tarybai pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai: administracinės atitikties vertinimo; ekspertinio vertinimo; Tarybos narių susirinkimo vertinimo. 31. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos darbuotojai. Administracinės atitikties vertinimo metu: registruojamos pateiktos paraiškos; nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Gairėse, finansavimo sąlygose ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų; periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju patikrinama, ar suteikus pareiškėjui prašomą finansavimo sumą nebus viršyta bendra maksimali vienam juridiniam asmeniui ir jo susijusiems asmenims (juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą) suteiktos per einamuosius ir praėjusius dvejus metus 200 tūkst. EUR de minimis pagalbos suma (toliau - de minimis pagalbos suma). 32. Administracinės atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 35 darbo dienas nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. 33. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Gairių, finansavimo sąlygų ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų ir šį trūkumą galima pašalinti, Tarybos darbuotojas paraiškoje nurodytu projekto vykdytojo elektroninio pašto adresu apie tai 1 kartą informuoja pareiškėją, nustatydamas ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą vienkartiniam šio trūkumo pašalinimui. 34. Jeigu trūkumas nepašalinamas per Tarybos nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos

6 nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. 35. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama vertinti ekspertams. Ekspertinis paraiškos vertinimas Taryboje atliekamas Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka. 36. Ekspertinio vertinimo metu: projektas įvertinamas balu nuo 0 iki 100 Gairių ir Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka; kultūros ir meno sričių projektas vertinamas vadovaujantis Gairių 38 ir 39 punktuose nustatytais projektų vertinimo prioritetais ir kriterijais. Kultūros ir meno sričių projektų vertinimo prioritetų aprašymai pateikti Gairių 30 priede. 37. Vertinant kultūros ir meno sričių projektus atsižvelgiama ne daugiau kaip į tris prioritetus, kurie nustatyti Gairių 38 punkte. 38. Kultūros ir meno sričių projektų vertinimo prioritetai ir jų balai: vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas nuo 0 iki 10 balų; kultūra regionuose nuo 0 iki 10 balų; kultūros prieinamumo didinimas visoms amžiaus ir socialinėms grupėms nuo 0 iki 10 balų; kultūros produktų ir paslaugų inovacijos nuo 0 iki 10 balų; kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas nuo 0 iki 10 balų. 39. Kultūros ir meno sričių projektų vertinimo kriterijai ir jų balai: projekto meninė ir kultūrinė vertė nuo 0 iki 40 balų; projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas nuo 0 iki 10 balų; projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) nuo 0 iki 10 balų; projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) nuo 0 iki 5 balų; projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų nuo 0 iki 5 balų. 40. Programų projektai vertinami pagal programų finansavimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) prioritetus. 41. Finansavimas gali būti skiriamas tik projektams, surinkusiems ne mažiau nei 50 balų. 42. Įvertinę visas jiems pateiktas paraiškas ekspertai Tarybos narių susirinkimui teikia svarstyti rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl siūlomų finansuoti ir nefinansuoti projektų. 43. Ekspertas, gavęs vertinti paraišką, kuri neatitinka jo ekspertinės veiklos srities, gali ją grąžinti Tarybai ir rekomenduoti, kurios kultūros ir meno srities ar programos ekspertui ją tikslinga perduoti vertinti. 44. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Tarybos narių susirinkimas ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. 45. Prieš priimdamas sprendimą, Tarybos narių susirinkimas atlieka ekspertų išvadų vertinimą, kurio metu: pritariama ekspertų išvadoms, arba priimamas kitoks nei ekspertų išvadose rekomenduotas sprendimas. 46. Kitoks nei ekspertų išvadose rekomenduotas sprendimas gali būti priimamas tik po diskusijos su išvadas rengusiais ekspertais, jį argumentuojant Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole. 47. Periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektų finansavimo atveju, pareiškėjui gali būti skiriama tik tokio dydžio finansavimo suma, kurią suteikus nebūtų viršijima de minimis pagalbos suma.

7 48. Per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektams priėmimo Taryba pateikia duomenis apie suteiktos pagalbos dydį valstybės įsteigtam specialiajam registrui. 49. Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą sudaryti rezervinių projektų sąrašą. Į šį sąrašą įrašytiems projektams finansavimas gali būti skiriamas, jeigu Fonde lieka nepanaudotų lėšų. Sutartis su į rezervinių projektų sąrašą įtraukto projekto pareiškėju gali būti sudaroma ne vėliau kaip iki trečiojo metų ketvirčio pabaigos. 50. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą projektams ir (ar) sudaryti rezervinių projektų sąrašą skelbiama Tarybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus ir skirtą (skirtiną) lėšų sumą (jei priimtas sprendimas skirti (siūlyti skirti) paramos lėšas), skirtų lėšų panaudojimo paskirtį (jei yra Tarybos narių susirinkimo narių patvirtintos ekspertų išvados). 51. Dėl objektyvių priežasčių neišnaudojus visos kultūros ir meno sritims ar konkrečiai programai nustatytos Fondo lėšų sumos, Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą: finansuoti į tokios programos ar kultūros ir meno sričių rezervinių projektų sąrašą įrašytus projektus, arba skelbti papildomą tokios programos ar kultūros ir meno sričių kvietimą, arba iki 10 procentų programai ar kultūros ir meno sritims skirtų lėšų panaudoti kitų kultūros ir meno sričių ar programų projektams finansuoti, arba teikti kultūros ministrui pasiūlymą daugiau nei 10 procentų programai skirtų lėšų panaudoti kitų kultūros ir meno sričių ar programų projektams finansuoti. V SKYRIUS SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA 52. Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, Taryba sudaro sutartį. Sutarties formą, atsižvelgiant į Gairių ir finansavimo sąlygų nuostatas, nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas. 53. Sutarties sudėtinė dalis yra sąmata. Sutartyje turi būti nurodyta kultūros ir mano srities ar programos pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų lėšų suma, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarties, Gairių ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. 54. Jeigu projektui skirtas finansavimas, kurio įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei sutarties sudarymo metų gruodžio 31 d. ir projekto vykdytojas skirtas lėšas nori naudoti ir vėlesniais nei sutarties sudarymo metais, sutartyje nurodomi lėšų skyrimo etapai. 55. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau nei iki einamųjų metų trečiojo ketvirčio pabaigos po finansuojamų projektų sąrašo paskelbimo Tarybai pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o sąmatą papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo. 56. Jeigu pareiškėjas iki Gairių 55 punkte nustatyto termino pabaigos Tarybai nepateikia sutarties, Tarybos narių susirinkimas gali pakeisti sprendimą dėl finansavimo skyrimo, tokio projekto įgyvendinimui skirtas lėšas panaudodamas Gairių 51 punkte nustatyta tvarka. 57. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba projekto įgyvendinimo sutartis yra nutraukiama.

8 58. Pareiškėjas prieš sutarties pasirašymą privalo banke turėti atskirą sąskaitą valstybės biudžeto lėšoms. VI SKYRIUS PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 59. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad: projekto įgyvendinimui skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį; projekto įgyvendinimui reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengia Tarybos skirtos lėšos, būtų padengta Gairių ar finansavimo sąlygų nustatyta tvarka. 60. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė bent vieno Gairių 59 punkte nustatyto įsipareigojimo, Taryba vienašališkai nutraukia su projekto vykdytoju sudarytą sutartį ir nustato terminą, per kurį Tarybai turi būti grąžinamos visos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos. 61. Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu: yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai; skirtos lėšos panaudotos tinkamoms išlaidoms apmokėti. 62. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos: yra faktiškai patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus; yra proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, numatytos projekto įgyvendinimo sutartyje, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus; pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas; yra realios, atitinkančios rinkos kainas; yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) nuostatų, jeigu projekto vykdytojas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija. 63. Finansinių metų pradžioje projekto vykdytojas privalo skaičiuoti planuojamą metų veiklos finansavimą. Jeigu numatoma, kad veikla bus daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų, arba VPĮ nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų, projekto vykdytojas tais finansiniais metais visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, vykdo VPĮ nustatyta tvarka. 64. Jeigu projekto vykdytojas pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą yra ne perkančioji organizacija, o per metus gavus finansavimą paaiškėja, kad jis tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus nuo šio momento jis privalo vykdyti vadovaujantis VPĮ. 65. Projekto tikslams pasiekti būtinų administravimo išlaidų (pavyzdžiui, projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio, biuro nuomos ir komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių) (toliau administravimo išlaidos), išskyrus viešojo sektoriaus subjektus ir pelno siekiančius juridinius asmenis, dydis išlaidų sąmatoje negali būti didesnis nei 35 procentai lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Administravimo išlaidų (ryšio paslaugų ir kanceliarinių prekių) dydis viešojo sektoriaus subjektams ir pelno siekiantiems juridiniams asmenims negali būti didesnis nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Kilnojamų kultūros vertybių įsigijimo projektų administravimo išlaidos nefinansuojamos.

9 66. Projekto nenumatytų išlaidų dydis išlaidų sąmatoje negali būti didesnis nei 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos projekto administravimo išlaidoms padengti. 67. Fondo skirtų lėšų dydis projekto dalyvių maitinimui negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr Dėl neapmokestinamų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo nustatytų sumų. 68. Skiriant finansavimą komandiruotėms ir piniginėms kompensacijoms, lėšų dydis nustatomas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo. 69. Įsigyti ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 20 procentų, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Fondo skirtomis lėšomis įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą, prie sutarties pridedamoje sąmatoje turi būti nurodoma šimtaprocentinė ilgalaikio turto vertė ir numatytas jos dalies padengimas Fondo skirtomis lėšomis ne daugiau kaip 80 procentų šio turto vertės, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip. 70. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra spausdintinio leidinio leidyba, išleidęs leidinį projekto vykdytojas turi skirti 66 leidinio egzempliorius apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms bei Lietuvos aklųjų bibliotekai. Šioms bibliotekoms skirtus egzempliorius (po vieną egzempliorių bibliotekai) projekto vykdytojas pristato sutartyje nurodytai organizacijai, kartu pateikdamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštį, kuriame nurodomi šie duomenys: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitai, pristatomo leidinio autorius ar sudarytojas, leidinio pavadinimas, perduodamų egzempliorių skaičius ir leidinio savikaina. 71. Projekto vykdytojas gali teikti Tarybai argumentuotą prašymą Gairių 77 punkte nustatyta tvarka dėl sutartyje nurodyto leidinių skaičiaus keitimo. 72. Leidinį išleidusios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, privalo užtikrinti tarpusavio apskaitos operacijų suderinimą su viešosiomis bibliotekomis bei raštu (ar elektroniniu paštu) pateikti bibliotekoms šiuos duomenis: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitus, pristatomo leidinio autorių ar sudarytoją, leidinio pavadinimą, perduodamų egzempliorių skaičių ir leidinio savikainą bei finansavimo šaltinį 73. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra skaitmeninės (CD, DVD ar kitokios skaitmeninės laikmenos leidyba), kartu su ataskaitomis Tarybai pateikiama 1 tokio leidinio kopija. 74. Projekto reklaminėje medžiagoje turi būti nurodyta, kad projektą iš dalies finansuoja Taryba ir Kultūros ministerija. 75. Fondo lėšos negali būti naudojamos: išlaidoms pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip visos projekto vertės procentinė dalis; baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms; projektams, kurie yra švietimo ir mokslo įstaigų programų dalis; investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti; ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip; projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), tiesiogiai nesusijusioms su projekto įgyvendinimu; pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu; narystės asociacijose mokesčiams apmokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu. 76. Jeigu Fondo lėšas norima naudoti Gairių punktuose nustatyta tvarka, kartu su išlaidų sąmata pateikiamas argumentuotas aiškinamasis raštas dėl tokių išlaidų tiesioginės sąsajos su projektu.

10 77. Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki sutartyje nustatyto projekto įgyvendinimo termino pabaigos Tarybai pateikti argumentuotą prašymą dėl: projekto pavadinimo keitimo, kai nesikeičia konkursui pateiktoje projekto paraiškoje ir (ar) sutartyje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai (turinys); projekto įgyvendinimo laikotarpio keitimo, kai prašoma projekto įgyvendinimo laikotarpį pratęsti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.; sąmatos keitimo, kai projekto įgyvendinimo metu faktinių išlaidų pokytis pagal atskiras sąmatos eilutes yra daugiau nei 50 procentų; sąmatos keitimo, kai keičiasi sąmatos straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis; papunkčiuose nenumatytų sutarties sąlygų keitimo. 78. Sprendimą dėl Gairių papunkčiuose nurodytų prašymų priima Tarybos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. 79. Sprendimą dėl Gairių 77.4 ir 77.5 papunkčiuose nurodytų prašymų priima Tarybos narių susirinkimas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. 80. Praleidus Gairių 77 punkte nustatytą terminą, prašymai yra atmetami, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Tarybos narių susirinkimas nusprendžia jį atnaujinti. 81. Nepatenkinus ar atmetus prašymą, teiktą Gairių 77 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas turi laikytis sutartyje nustatytų sąlygų. 82. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims. 83. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus lėšas iki einamųjų metų antrojo ketvirčio pabaigos, Tarybos narių susirinkimas gali tokias lėšas panaudoti Gairių 51 punkte numatytais būdais. VII SKYRIUS ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA 84. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o jei teikiama nepriklausomo auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 2 mėnesius, nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, Tarybai pateikia: projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą; faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą arba nepriklausomo auditoriaus išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir išlaidų sąmatoje numatytoms išlaidoms; projekto vykdytojo vadovo parašu patvirtintas ilgalaikio turto įsigijimą ir atsiskaitymą įrodančių dokumentų kopijas, jeigu projekto vykdytojas už skirtas lėšas galėjo ir įsigijo ilgalaikį turtą. 85. Projekto vykdytojas apie sprendimą pateikti nepriklausomo auditoriaus išvadą raštu informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo, jei projektas skaidomas į etapus, ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. 86. Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos ir Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formas nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas. 87. Jeigu projekto įgyvendinimui lėšos skiriamos Gairių 54 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas Tarybai atsiskaito tokia tvarka: tarpinio atsiskaitymo metu Gairių 84 punkte nustatyta tvarka, pateikdamas atitinkamus dokumentus pagal finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per tą laikotarpį pasiektus rezultatus; galutinio atsiskaitymo metu Gairių 84 punkte nustatyta tvarka, pateikdamas atitinkamus dokumentus pagal paskutinio finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiektus rezultatus. 88. Ataskaitos, pateiktos vėliau nei per Gairių 84 punkte nustatytą terminą, gali būti nepriimamos, o skirtos lėšos laikomos panaudotomis netinkamai ir turi būti grąžinamos Tarybai

11 per jos nustatytą terminą, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia jį atnaujinti. 89. Tarybai pareikalavus, projekto vykdytojas per Tarybos nustatytą terminą privalo pateikti visus išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas projekto vykdytojo vadovo parašu ir antspaudu (jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti). 90. Išlaidas pateisinantys dokumentai yra prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo pardavimo kvitai, kasos aparatų kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas ir jų tikslingumą. 91. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra bankinius pavedimus patvirtinantys dokumentai, kasos išlaidų orderiai ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas. 92. Nepanaudotas lėšas projekto vykdytojai privalo grąžinti Tarybai per sutartyje nurodytą terminą. 93. Tarybai nustačius, kad projekto vykdytojas nepagrįstai gavo lėšas ar netinkamai jas panaudojo, projekto vykdytojas privalo jas grąžinti Tarybai ir praranda teisę vienerius metus teikti paraiškas ir gauti valstybės biudžeto lėšas iš Kultūros ministerijos metiniame veiklos plane nurodytų programų priemonių. 94. Negrąžinus lėšų per Tarybos nustatytą terminą, jos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. 95. Tarybai nustačius, kad projekto vykdytojas nevykdo kitų Gairių, finansavimo sąlygų ar sutarties sąlygų, Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą taikyti Gairių 93 punkte nustatytas poveikio priemones. VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 96. Projektų konkursų dokumentai Taryboje saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 97. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai teikiami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

12 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 1 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,ARCHITEKTŪRA IR DIZAINAS FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūrinių ir projektų viešinimas. Sukurtų meno kūrinių fiksavimas (CD, DVD ir kitose laikmenose), informacijos apie juos kaupimas ir sklaida, profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete. 3. Leidiniai, pristatantys architektūros ir dizaino raidos procesus (knygos, monografijos, albumai, žurnalai). 4. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai. 5. Juridinių asmenų teikiamas kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas: dalyvavimas stažuotėse, mokymuose, konferencijose, kursuose ir kiti panašaus pobūdžio projektai.

13 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 2 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MENAS) FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūrinių ir projektų viešinimas. Sukurtų meno kūrinių fiksavimas (CD, DVD ir kitose laikmenose), informacijos apie juos kaupimas ir sklaida. 3. Leidiniai, pristatantys vizualiųjų menų raidos procesus (knygos, monografijos, albumai, žurnalai). 4. Profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete. 5. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai. 6. Juridinių asmenų teikiamas kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas: dalyvavimas stažuotėse, mokymuose, konferencijose, kursuose ir kiti panašaus pobūdžio projektai.

14 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 3 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,SCENOS MENAI (TEATRAS, OPERA, MUZIKINIS TEATRAS, ŠOKIS, CIRKAS) FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Užsakomi sukurti scenos menų kūriniai (opera, operetė, miuziklas, baletas, literatūros kūrinio inscenizacija, pjesė, choreografija ir kiti kūriniai) su įsipareigojimu juos viešai atlikti. 3. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūrinių ir projektų viešinimas. Sukurtų meno kūrinių fiksavimas (CD, DVD ir kitose laikmenose), informacijos apie juos kaupimas ir sklaida. 4. Leidiniai, pristatantys scenos menų raidos procesus (knygos, monografijos, albumai, žurnalai). 5. Profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete. 6. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai. 7. Juridinių asmenų teikiamas kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas: dalyvavimas stažuotėse, mokymuose, konferencijose, kursuose ir panašaus pobūdžio projektai.

15 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 4 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,MUZIKA FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, kultūrinės edukacinės programos. 2. Užsakomi sukurti kūriniai su įsipareigojimų juos viešai atlikti. 3. Lietuvoje arba lietuvių kilmės menininkų sukurtų meno kūrinių ir projektų viešinimas. Sukurtų meno kūrinių fiksavimas (natų leidyba, CD, DVD ir kitose laikmenose), informacijos apie juos kaupimas ir sklaida. 4. Leidiniai, pristatantys muzikos raidos procesus (knygos, monografijos, albumai, žurnalai). 5. Profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete. 6. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai. 7. Juridinių asmenų teikiamas kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas: dalyvavimas stažuotėse, mokymuose, konferencijose, kursuose ir kiti panašaus pobūdžio projektai.

16 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 5 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,LITERATŪRA FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Lietuvių grožinės literatūros leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba. 3. Grožinės ir humanitarinės mokslinės lietuvių literatūros vertimai į užsienio kalbas ir jų leidyba. 4. Užsienio grožinės ir humanitarinės mokslinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą ir jų leidyba. 5. Grožinės ir humanitarinės mokslinės literatūros, skirtos žmonėms su regos negalia, leidyba. 6. Nacionalinės literatūros ir sklaidos Lietuvoje ir užsienyje projektai. 7. Profesionali, kritinė, analitinė literatūros refleksija spaudoje ir internete. 8. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai. 9. Literatūros ir leidybos srityse veikiančių juridinių asmenų teikiami darbuotojų gebėjimų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo projektai (dalyvavimas mokymuose, konferencijose, kursuose, seminaruose, stažuotėse ir kituose panašaus pobūdžio projektuose).

17 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 6 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,KINAS FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidą (knygos, monografijos, albumai, žurnalai); 1.3. informacijos apie kino meną kaupimas ir sklaida, profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete.

18 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 7 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,ETNINĖ KULTŪRA IR TAUTODAILĖ FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Etnografinių regionų metų renginiai ir sklaida. 2. Tradicinių amatų, tautodailės mokymas. 3. Projektai, kuriais siekiama išsaugoti šeimos, darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, skatinamas jų tęstinumas ir vietos savitumą puoselėjanti veikla. 4. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių tyrinėjimas ir inventorizavimas. 5. UNESCO Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše esančių vertybių išsaugojimas ir sklaida. 6. Informacijos apie etninę kultūrą ir tautodailę kaupimas ir sklaida. 7. Leidiniai, pristatantys etninę kultūrą ir tautodailę (knygos, monografijos, albumai, žurnalai). 8. Profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete. 9. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai. 10. Etninės kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gebėjimų ugdymas (dalyvavimas stažuotėse, mokymuose, konferencijose, kursuose, seminaruose ir kiti panašaus pobūdžio projektai). Galimi paraiškų teikėjai viešieji juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti arba organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (arba kartu su įstaiga, turinčią teisę išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (pavyzdžui švietimo centrais, aukštosiomis mokyklomis).

19 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 8 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,MĖGĖJŲ MENAS FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Mėgėjų meno kūrybos ir sklaidos projektai. 2. Lietuvoje rengiami respublikiniai ir tarptautiniai mėgėjų meno festivaliai konkursai. 3. Informacijos apie mėgėjų meną kaupimas ir sklaida. 4. Leidiniai, pristatantys mėgėjų meną (knygos, monografijos, albumai, žurnalai). 5. Profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete. 6. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai. 7. Kvalifikacijos tobulinimo projektai (savivaldybės kultūros administratorių kompetencijų ugdymas, visų žanrų meno kolektyvų vadovų, kūrėjų, atlikėjų mokymo programos, kultūros centrų darbuotojų mokymo programos, vadybos, bendrakultūrinės ir finansų valdymo mokymo programos, kultūros edukatorių rengimo programos ir kitos panašaus pobūdžio programos). Specialieji kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai: 1. Projekto tikslinių grupių ir geografinė aprėptis (mokymuose turėtų dalyvauti ne mažiau kaip 70 procentų savivaldybių kultūros įstaigų darbuotojų); 2. Specialios metodinės, mokymo-mokymosi medžiagos, rekomendacijų, orientuotų į kultūros darbuotojus, parengimas ir (ar) išleidimas. Galimi paraiškų teikėjai viešieji juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti arba organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (arba kartu su įstaiga, turinčią teisę išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (pavyzdžiui švietimo centrais, aukštosiomis mokyklomis).

20 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 9 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,ATMINTIES INSTITUCIJOS (BIBLIOTEKOS, ARCHYVAI, MUZIEJAI) FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų poreikių lankytojams projektai, diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus; mobilios aplikacijos ir panašios paskirties projektai.)* Galimi pareiškėjai: archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta archyvų/bibliotekų/muziejų veikla; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla. *Įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90% turto vertės. 2. Kūrybingumo ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo projektai (edukacinės programos skirtingoms amžiaus grupėms, gyventojų mokymai ir kiti panašaus pobūdžio projektai). Galimi pareiškėjai: archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta archyvų/bibliotekų/muziejų veikla; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos archyvų/bibliotekų/muziejų asociacijos. 3. Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai Galimi pareiškėjai: archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta archyvų/bibliotekų/muziejų veikla; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos archyvų/bibliotekų/muziejų asociacijos. 4. Atminties institucijose dirbančių specialistų gebėjimų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo projektai* (pavyzdžiui dalyvavimas mokymuose, konferencijose, kursuose, seminaruose, stažuotėse). Galimi pareiškėjai: archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta archyvų/bibliotekų/muziejų veikla; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos archyvų/bibliotekų/muziejų asociacijos; viešieji juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti arba organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. * Privaloma sąlyga specialios metodinės, mokymo, mokymosi medžiagos, rekomendacijų, orientuotų į atminties institucijų darbuotojus, parengimas ir išleidimas taikoma visiems projektams, išskyrus dalyvavimo stažuotėse projektus. 5. Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai (jungtinės parodos, konferencijos, rinkinių tyrimai, diskusijų forumai su partneriais ir kiti panašaus pobūdžio projektai). Galimi pareiškėjai: archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta archyvų/bibliotekų/muziejų veikla; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos archyvų/bibliotekų/muziejų

21 asociacijos. 6. Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos. Galimi pareiškėjai: archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta archyvų/bibliotekų/muziejų veikla; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos archyvų/bibliotekų/muziejų asociacijos.

22 Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 10 priedas KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS IR MENO SRITIES,,KULTŪROS PAVELDAS FINANSAVIMO SĄLYGOS Eil. Finansuojamos veiklos: Nr. 1. Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo sklaida Lietuvoje naudojant informacines technologijas. 2. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai: regioninis bendradarbiavimas, Europos Tarybos Europos kultūros kelių, Europos Komisijos Europos paveldo ženklo, UNESCO iniciatyvos. 3. Leidiniai, aktualizuojantys UNESCO saugomą materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą Lietuvoje. 4. Juridinių asmenų teikiamas paveldosaugininkų kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas: dalyvavimas stažuotėse, mokymų ir kursų rengimas, kiti panašaus pobūdžio projektai.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau