DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M"

Transkriptas

1 DERIIO PAŽYA DĖL VALSTYBIĖS AIŲ IR EERGETIOS OTROLĖS OISIJOS LIEPOS 29 D. UTARIO R. O3-217 DĖL UOTEŲ VALYO AIOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFIĘ TARŠĄ SAIČIAVIO TVAROS APRAŠO PATVIRTIIO PAEITIO r. Pastabas pateikė 1.1. UAB Šiaulių vandenys r. S-1423 Pastabos Aprašo 6 punktą siūlome papildyti laboratorinių tyrimų išlaidų kompensavimo nuostata: 6. Už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama, kai abonento deklaruotas sutartyje nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša. Abonentas už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei abonentas įrengia ir savo lėšomis eksploatuoja, prižiūri įrenginius, reikalingus faktinio nuotekų užterštumo nustatymui, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka bei atlygina vandens tiekėjui faktinės taršos nustatymo laboratorinių tyrimų išlaidas. Padidėjusios nuotekų valymo sąnaudos apskaičiuojamos pagal Aprašo IV dalyje pateiktus skaičiavimus, nuotekų valymo paslaugų kainą didinant proporcingai padidėjusioms sąnaudoms už padidėjusios ir specifinės taršos valymą (Lt/m 3 ) už kiekvieną punktuose nustatyto taršos žingsnio koncentracijos didėjimą. Pastabų įvertinimas e šio Aprašo dalykas. Aprašas nustato kainos už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo skaičiavimą, o ne faktinės taršos nustatymo ir atsiskaitymo už faktinės taršos nustatymą tvarką ir sąlygas Vadovaujantis LR vyriausybės patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (VŽ r ) tikslais, išdėstytais VI skyriaus 84.4 punkte, bei dumblo tvarkymo sistemos prioritetais, išdėstytais VII skyriaus 136 p., dumblo šalinimas sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose turi būti nutrauktas ne vėliau kaip iki 2013 metų. Todėl įgyvendinus ES Sanglaudos fondo finansuotus dumblo apdorojimo projektus, keliose vandentvarkos įmonėse jau kardinaliai pasikeitė dumblo apdorojimo ir galutinio jo sutvarkymo būdai, o įdiegtos naujos technologijos sąlygos visiškai kitas vandentvarkos įmonių patiriamas išlaidų pozicijas bei jų dydžius. Dėl aukščiau įšvarintos priežasties siūlome papildyti Aprašo 16 punktą papunkčiu ir aptarti galutinio dumblo sutvarkymo sąnaudas: Galutinio dumblo sutvarkymo sąnaudos. Apraše padidėjusios taršos sąnaudos skaičiuojamos tik dėl šios taršos padidėjusiam dumblo kiekiui persiurbti, tankinti, sausinti, sandėliuoti ir pervežti, tolimesnio dumblo apdorojimo sąnaudų atskyrimas, apskaita ir kontrolė reikalauja didelių darbo sąnaudų, o suskaičiuota kaina mažai įtakoja bendrą padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainą.

2 Apdoroto (įskaitant dumblo pūdymą, sausinimą, džiovinimą ar kitus taikomus apdorojimo būdus) dumblo kiekis (V apd. ) skaičiuojamas pagal formulę: V apd. V k 100, m 3 arba t dumblo, įvertinant drėgmę, S apd. S apd. apdoroto dumblo sausumas, procentais; Δk masės netekimo koeficientas, sąlygotas biologinio dumblo apdorojimo procesų Dumblo transportavimo iki galutinio jo sutvarkymo vietos, tvarkymo ir nusidėvėjimo sąnaudos ( tv.+transp.+nusid. ) skaičiuojamos pagal formulę: tv transp. nusid. tv transp.. nusid., Lt/metus, (5 2 ) tv. dumblo galutinio sutvarkymo sąnaudos, kurias vandens tiekėjas patiria perduodamas apdorotą dumblą tolimesniam jo naudojimui ar šalinimui (pvz.: džiovinto dumblo atveju bendrojo deginimimo arba atliekų deginimo įrenginiui) Lt/metus; transp. dumblo transportavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki galutinio dumblo sutvarkymo vietos sąnaudos, Lt/metus; nusid. dumblo apdorojimo įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos, Lt/metus. Dumblo galutinio sutvarkymo ( tv. ), transportavimo ( transp. ) ir nusidėvėjimo ( nusid. ) sąnaudos skaičiuojamos pagal formules: tv. transp. nusid. I tv I I V tr. apd. nusid V apd. V apd., Lt/metus, (5 2.1) I tv galutinio dumblo tvarkymo kaina už apdoroto dumblo toną, kurią vandens tiekėjas sumoka dumblo naudotojui ar šalintojui, Lt/t. Pajamų iš perduodamo dumblo gavimo atveju,

3 3 skaičiavimai atliekami išlaidų kompensavimo principu, galutinio dumblo sutvarkymo kainą išreiškiant su - ženklu; V apd. apdoroto (įskaitant dumblo pūdymą, sausinimą, džiovinimą ar kitus taikomus apdorojimo būdus) dumblo kiekis, susidarantis dėl su nuotekomis išleidžiamos padidėjusios 7 vertės, t/metus; I tr. dumblo transportavimo išlaidos iki galutinio jo sutvarkymo vietos skaičiuojamos pagal formulę, Lt/t. I tr. kuras transp nusid eksprem du pakavimo ; Lt/t, (5 2.2) kuras išlaidos kurui, Lt/t; transp dumblo transporto nuomos paslaugos, Lt/t; nusid autotransporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos, Lt/t; eksp+rem autotransporto priemonių eksploatacinės ir remonto sąnaudos, Lt/t; du vairuotojų darbo užmokesčio su soc. draudimo priskaitymais sąnaudos, Lt/t; pakavimo išlaidos, tenkančio dumblo pakavimui ar kitokiam jo paruošimui transportuoti, Lt/t. Jei transportavimas vykdomas naudojantis kito ūkio subjekto paslaugomis, formulėje naudojamas sutartinis įkainis, sulygtas sutartyje. Jei visas transportavimo išlaidas dengia šio dumblo naudotojas ar šalintojas, transportavimo sąnaudos nevertinamos. I nusid. dumblo tvarkymo įrenginių nusidėvėjimo išlaidos, tenkančios vienai apdoroto dumblo tonai, Lt/t I DĮ I nusid. ; Lt/t, (5 2.3) V DĮ faktinis I DĮ dumblo apdorojimo įrenginių pradinė vertė, Lt; DĮ dumblo apdorojimo įrenginių nusidėvėjimo metai; V faktinis faktinis per metus susidarantis apdoroto dumblo kiekis, t/metus Vertinant tai, kad įgyvendinus dumblo apdorojimo įrenginių projektus, kardinaliai keičiasi dumblo apdorojimo grandys, siūlome atitinkamai patikslinti dumblo apdorojimo įrenginiuose patiriamų elektros energijos sąnaudų skaičiavimo metodiką: Dumblo apdorojimo įrengimų elektros energijos sąnaudos.

4 Apdorojamo dumblo kiekiai ( TPD, TPeD, SPeD, SPD, xxx, kurie bendrai formulėje r. 20 išreiškiami, kaip D ) skaičiuojami pagal formules: V pirm. 100 TPD CTPD Vpd. 100 TPeD CTPeD (19) Vpd. 100 SPeD CSPeD V pirm. 100 SPD CSPD Vpd. 100 xxx C xxx V xxx pirm. 100 C xxx TPD, TPeD, SPeD, SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai xxx ); C TPD, C TPeD, C SPeD, C SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo sausumas (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo sausumas procentais C xxx ). Dumblo sausumas nustatomas pagal faktinius duomenis iekvienos dumblo apdorojimo įrenginių grandies darbo laikas (t n ) skaičiuojamas pagal formulę: D tn (20) Q h, val., Q h į atitinkamą dumblo apdorojimo grandį tiekiamo dumblo debitas, m 3 /val.; D tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio

5 5 dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai t n atitinkamos dumblo apdorojimo grandies darbo laikas apdorojant dumblą, val Elektros energijos sąnaudos (E TPD, E TPeD, E SPeD, E SPD, E xxx )) skaičiuojamos pagal formules: E E E TPD TPeD SPeD E SPD t t t t TPD TPeD SPeD SPD TPD TPeD SPeD SPD, kwh/metus;, kwh/metus;, kwh/metus;, kwh/metus; (21) E xxx t xxx xxx, kwh/metus; E TPD, E TPeD, E SPeD, E SPD, E xxx elektros energijos sąnaudos pirminio dumblo tankinimo, perteklinio dumblo tankinimo, perteklinio dumblo sausinimo, pirminio dumblo sausinimo bei kitoms dumblo apdorojimo grandims; t TPD, t TPeD, t SPeD, t SPD, t xxx pirminio dumblo tankinimo, perteklinio dumblo tankinimo, perteklinio dumblo sausinimo, pirminio dumblo sausinimo bei kitų dumblo apdorojimo grandžių darbo laikas, val./metus; TPD, TPeD, SPeD, SPD, xxx suminis pirminio dumblo tankinimo, perteklinio dumblo tankinimo, perteklinio dumblo sausinimo, pirminio dumblo sausinimo bei kitų dumblo apdorojimo grandžių įrenginių instaliuotas galingumas, kw Visos elektros energijos sąnaudos dumblo apdorojimui (E ) skaičiuojamos pagal formulę: E E TPD E TPeD E SPeD E SPD E xxx, kwh/metus.

6 Vertinant tai, kad dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos susidaręs dumblo kiekis dėl įdiegtų inovatyvių technologijų gali ne tik generuoti išlaidas, bet ir iš dalies jas padengti pagamintos produkcijos pardavimo rinkoje ar savo poreikių kompensavimo atžvilgiu (pvz., elektros energija, šiluminė energija ar biodujos), yra tikslinga šia iš dalies gaunama sąlygine nauda kompensuoti ir abonento išleidžiamos padidėjusios taršos valymo išlaidas. Dėl šios priežasties Apraše išdėstytą metodiką siūlome papildyti skyriumi: Dumblo apdorojimo metu susidariusių išlaidų kompensavimas gaunamų produktų atžvilgiu. Apdorojant nuotekų valymo dumblą anaerobiniu būdu, vandens tiekėjui gali būti sudaromas sąlygos gautą galutinį produktą (pvz., elektros energija, šiluminė energija ar biodujos) naudoti savo reikmėms arba tiekti į rinką. Tokiu atveju gaunama nauda ( produktas ) kompensuojamos patiriamos išlaidos, kurios atsiranda dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos 7 : n V V I (1) produktas produkto pirm pd produkto ; Lt/metus (23 1 ) n produkto gaunamos produkcijos faktinė norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą (pvz.: kwh/t(sausos medžiagos)); I produkto produkto vertė rinkoje (pvz.: Lt/kWh). Jei produktą vandens tiekėjas naudoja savo reikmėms patiriamos išlaidos kompensuojamos ta produkto kaina, kuria vandens tiekėjas jį įsigytų rinkoje Dumblo apdorojimo procese vandens tiekėjas gali patirti papildomų energetinių poreikių, susijusių su gamtinių dujų naudojimu. Dėl šios priežasties metodikoje būtina įvertinti gamtinių dujų sunaudojimo sąnaudas: Dumblo apdorojimo procese sunaudojamų gamtinių dujų sąnaudos. Vandens tiekėjas, naudojantis gamtines dujas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos 7, patiriamas išlaidas apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę: dujos n dujos V pirm Vpd I dujos ; Lt/metus (23 2 )

7 7 n dujos gamtinių dujų sunaudojimo norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, m 3 /t(sausos medžiagos); I dujų gamtinių dujų kaina, Lt/m Dumblo apdorojimo procese vandens tiekėjas gali patirti papildomų išlaidų, susijusių į aplinkos orą išmetamų teršalų valymu, naudojant tam tikras medžiagas ar preparatus. Todėl Apraše išdėstytą sąnaudų apskaičiavimo metodiką siūlome papildyti skyriumi: Dumblo apdorojimo procese patiriamos sąnaudos, susijusios su į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimu. Vandens tiekėjas, dumblo apdorojimo procese taikantis biologinius dumblo apdorojimo metodus ir eksploatuojantis kvapų ar kitos į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimo priemones, dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos 7 patiriamas išlaidas ( oro.valymas ) (susijusias su cheminių medžiagų ar preparatų naudojimu) apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę. Jei oro valymo procese naudojamos kelios medžiagos ar preparatai, 23 3 formulės principu apskaičiuotos sąnaudos sumuojamos: n V pirm Vpd I reagentai oro. valymas reagentai ; Lt/metus (23 3 ) n reagentai naudojamos medžiagos ar preparato norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, kg/t(sausos medžiagos); I reagentai naudojamos medžiagos ar preparato kaina, Lt/kg Dėl 4 6 punktuose siūlomų pakeitimų, kurie iš esmės susiję su pasikeitusiomis dumblo apdorojimo technologijomis, siūlome atitinkamai patikslinti ir papildyti 16.4 punktą: uotekų valymo savikaina dėl 7 koncentracijos padidėjimo Bendros sąnaudos, susijusios su 7 koncentracijos 100 mg/l padidėjimu (S ), skaičiuojamos pagal formulę: S, Lt/metus tvtransp. amort. FL. oras. EL. produktas dujos oro. valymas fugatovalymas.

8 8 fugato.valymas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos 7 susidarančių nuotekų (fugato) valymo sąnaudos, Lt/ metus. Vandens tiekėjas dumblo, susidariusio dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos 7, apdorojimo procese susidariusio fugato (nuotekos po mechaninio ir biologinio dumblo apdorojimo) valymo išlaidas gali įvertinti bendrose sąnaudose, susijusiose su 7 koncentracijos 100 mg/l padidėjimu, taikant Aprašo III ir IV skyriuose aptartus skaičiavimo principus bei vertinant grąžinamo fugato kiekį, taršos rodiklius ir jų koncentracijas Dėl 2 punkte įvardintų priežasčių, atitinkamai siūlome papildyti nuotekų valymo sąnaudų dėl S skaičiavimų metodiką: Galutinio dumblo sutvarkymo sąnaudos Apdoroto (įskaitant dumblo pūdymą, sausinimą, džiovinimą ar kitus taikomus apdorojimo būdus) dumblo kiekis (V apd.s ) skaičiuojamas pagal formulę: V apd. S V S k 100 S p, m 3 arba t dumblo, įvertinant drėgmę, S apd. apdoroto dumblo sausumas procentais; Δk masės netekimo koeficientas, sąlygotas biologinio dumblo apdorojimo procesų Dumblo transportavimo iki galutinio jo sutvarkymo vietos, tvarkymo ir nusidėvėjimo sąnaudos ( tv.+transp+ nusid.s ) skaičiuojamos pagal formulę : tv transp. nusid. S tv S transps.. nusid. S, Lt/metus, (27 2 ) tv.s dumblo galutinio sutvarkymo sąnaudos, kurias vandens tiekėjas patiria perduodamas apdorotą dumblą tolimesniam jo naudojimui ar šalinimui (pvz.: džiovinto dumblo atveju bendrojo deginimo arba atliekų deginimo įrenginiui) Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules; transp.s dumblo transportavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki galutinio dumblo sutvarkymo vietos sąnaudos, Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules; nusid.s dumblo apdorojimo įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos, Lt/metus. Sąnaudos

9 9 apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules Dėl 3 punkte įvardintų priežasčių, atitinkamai siūlome papildyti nuotekų valymo sąnaudų dėl S skaičiavimų metodikos punktą: Dumblo apdorojimo įrenginių elektros energijos sąnaudos Apdorojamo dumblo kiekiai ( TPD, TPeD, SPeD, SPD, xxx, kurie bendrai formulėje r. 36 išreiškiami, kaip D ) skaičiuojami pagal formules: Vpirm. S 100 TPD CTPD Vpd. S 100 TPeD CTPeD (35) Vpd. S 100 SPeD CSPeD Vpirm. S 100 SPD CSPD Vpd. S 100 xxx Cxxx Vpirm. S 100 xxx Cxxx TPD, TPeD, SPeD, SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai xxx ); C TPD, C TPeD, C SPeD, C SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo sausumas (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo sausumas procentais C xxx ). Dumblo sausumas priimamas pagal faktinius duomenis iekvienos dumblo apdorojimo įrenginių grandies darbo laikas (t n ) skaičiuojamas pagal formulę:

10 10 t n Q D h, val. (36) Q h į atitinkamą dumblo apdorojimo grandį tiekiamo dumblo debitas, m 3 /val.; D tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai t n atitinkamos dumblo apdorojimo grandies įrangos darbo laikas, apdorojant dumblą, val Elektros energijos sąnaudos (E TPD, E TPeD, E SPeD, E SPD, E xxx ) skaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules Visos elektros energijos sąnaudos dumblo apdorojimui (E S ) skaičiuojamos pagal formulę: ES ETPD ETPeD ESPeD ESPD Exxx, kwh/metus. (37) Atitinkamai dėl 4 punkte įvardintos priežasties siūlome S išlaidų skaičiavimus papildyti kitų sąnaudų skaičiavimais: Dumblo apdorojimo metu susidariusių išlaidų kompensavimas gaunamų produktų atžvilgiu. Apdorojant nuotekų valymo dumblą anaerobiniu būdu, vandens tiekėjui gali būti sudaromas sąlygos gautą galutinį produktą (pvz., elektros energija, šiluminė energija ar biodujos) naudoti savo reikmėms arba tiekti į rinką. Tokiu atveju gaunama nauda ( produktas ) kompensuojamos patiriamos išlaidos, kurios atsiranda dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos S: n V V I ( 1) produktas produkto ; Lt/metus (38 1 ) n produkto gaunamos produkcijos faktinė norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą (pvz.: kwh/t(sausos medžiagos)); I produkto produkto vertė rinkoje (pvz.: Lt/kWh). Jei produktą vandens tiekėjas naudoja savo reikmėms, patiriamos išlaidos kompensuojamos ta produkto kaina, kuria vandens tiekėjas jį įsigytų rinkoje. pirm. S pd. S produkto

11 Dumblo apdorojimo procese sunaudojamų gamtinių dujų sąnaudos. Vandens tiekėjas, naudojantis gamtines dujas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos S, patiriamas išlaidas apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę: n V pirms VpdS I dujos dujos dujos ; Lt/metus (38 2 ) n dujos gamtinių dujų sunaudojimo norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, m 3 /t (sausos medžiagos); I dujų gamtinių dujų kaina, Lt/m Dumblo apdorojimo procese patiriamos sąnaudos, susijusios su į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimu. Vandens tiekėjas, dumblo apdorojimo procese taikantis biologinius dumblo apdorojimo metodus ir eksploatuojantis kvapų ar kitos į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimo priemones, dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos S patiriamas išlaidas ( oro.valymas ) (susijusias su cheminių medžiagų ar preparatų naudojimu) apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę. Jei oro valymo procese naudojamos kelios medžiagos ar preparatai, 38 3 formulės principu apskaičiuotos sąnaudos sumuojamos: n V pirms VpdS I reagentai oro. valymas reagentai ; Lt/metus (38 3 ) n reagentai naudojamos medžiagos ar preparato norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, kg/t(sausos medžiagos); I reagentai naudojamos medžiagos ar preparato kaina, Lt/kg. Todėl atitinkamai papildomas Aprašo punktas: Bendros sąnaudos, susijusios su S koncentracijos 100 mg/l padidėjimu (S S ), skaičiuojamos pagal formulę: S S tv transp. nusid. S FL. S EL. S produktas dujos oro. valymas fugatovalymas., t/metus. fugato.valymas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios

12 12 taršos S susidarančių nuotekų (fugato) valymo sąnaudos, Lt/ metus. Vandens tiekėjas dumblo, susidariusio dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos S, apdorojimo procese susidariusio fugato (nuotekos po mechaninio ir biologinio dumblo apdorojimo) valymo išlaidas gali įvertinti bendrose sąnaudose, susijusiose su S koncentracijos 100 mg/l padidėjimu, taikant Aprašo III ir IV skyriuose aptartus skaičiavimo principus bei vertinant grąžinamo fugato kiekį, taršos rodiklius ir jų koncentracijas Dėl 2 punkte įvardintų priežasčių galutinio dumblo sąnaudų skaičiavimais būtina papildyti ir sąnaudų padidėjimą dėl : Galutinio dumblo sutvarkymo sąnaudos Apdoroto (įskaitant dumblo pūdymą, sausinimą, džiovinimą ar kitus taikomus apdorojimo būdus) dumblo kiekis (V apd. ) skaičiuojamas pagal formulę: V apd. V k 100 S apd, m 3 arba arba t dumblo, įvertinant drėgmę, (42 1 ) S apd. apdoroto dumblo sausumas, procentais; Δk masės netekimo koeficientas, sąlygotas biologinio dumblo apdorojimo procesų Dumblo transportavimo iki galutinio jo sutvarkymo vietos, tvarkymo ir nusidėvėjimo sąnaudos ( tv.+transp.+nusid. ) skaičiuojamos pagal formulę: tv transp. nusid. tv transp.. nusid., Lt/metus, (42 2 ) tv. dumblo galutinio sutvarkymo sąnaudos, kurias vandens tiekėjas patiria perduodamas apdorotą dumblą tolimesniam jo naudojimui ar šalinimui (pvz.: džiovinto dumblo atveju bendrojo deginimo arba atliekų deginimo įrenginiui) Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules; transp. dumblo transportavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki galutinio dumblo sutvarkymo vietos sąnaudos, Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules;

13 13 nusid. dumblo apdorojimo įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos, Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules Vertinant tai, kad papildomos medžiagos ir reagentai gali būti naudojami šalinimui, Aprašą siūlome papildyti atitinkamai metodikos pakeitimais: Cheminis - biologinis šalinimas Reagentų šalinimui sąnaudų skaičiavimas Papildomai sunaudojamų cheminių medžiagų kiekis (FL CH ) per metus skaičiuojamas pagal formulę: Qmetinis DCH FLCH (48 1 ) 1000, kg Jei cheminio reagento poreikis priklauso nuo aplinkos sąlygų, 48 1 formulėje aptarti skaičiavimai gali būti diferencijuojami pagal reagento suvartojimą skirtingu metų laikotarpiu Cheminių medžiagų sąnaudos (FL CH ) skaičiuojamos pagal formulę: FL FL CH CH FLch, Lt (48 2 ) FLch cheminių medžiagų kaina, Lt/kg Bendros sąnaudos flokuliantams ir cheminiams reagentams dėl padidėjusio, apdorojant pirminį ir perteklinį dumblą bei cheminiu biologiniu būdu valant nuotekas ( FL. ), skaičiuojamos pagal formulę: FL. FL1 FL 2 FL 3 FLCH, Lt/metus (49) Cheminio nuotekų valymo įrangos naudojimo sąnaudų skaičiavimas etinės cheminio azoto valymo (dozavimo) įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos ( nusid. ) skaičiuojamos pagal formulę: ch nusid. 14, Lt, ch cheminio azoto valymo įrenginių vertė, Lt; (49 1 )

14 14 14 vidutinis cheminio azoto valymo įrenginių nusidėvėjimo laikotarpis Dėl 3 punkte įvardintų priežasčių, atitinkamai siūlome papildyti nuotekų valymo sąnaudų dėl skaičiavimų metodikos punktą: Dumblo apdorojimo įrengimų elektros energijos sąnaudos Apdorojamo dumblo kiekiai ( TPD, TPeD, SPeD, SPD, xxx, kurie bendrai formulėje r. 51 išreiškiami, kaip D ) skaičiuojami pagal formules: Vpirm. 100 TPD CTPD Vpd. 100 TPeD CTPeD Vpd. 100 (50) SPeD CSPeD Vpirm. 100 SPD CSPD Vpd. S 100 xxx Cxxx Vpirm. S 100 xxx Cxxx TPD, TPeD, SPeD, SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai xxx ); C TPD, C TPeD, C SPeD, C SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo sausumas (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo sausumas procentais C xxx ). Dumblo sausumas priimamas pagal faktinius duomenis iekvienos dumblo apdorojimo įrenginių grandies darbo laikas (t n ) skaičiuojamas pagal formulę:

15 15 D tn Q h, val., (51) Q h į atitinkamą dumblo apdorojimo grandį tiekiamo dumblo debitas, m 3 /val.; D tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai t n atitinkamos dumblo apdorojimo grandies įrangos darbo laikas, apdorojant dumblą, val Elektros energijos sąnaudos (E TPD, E TPeD, E SPeD, E SPD, E xxx ) skaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules Visos elektros energijos sąnaudos dumblo apdorojimui (E S ) skaičiuojamos pagal formulę: E ETPD ETPeD ESPeD ESPD Exxx, kwh/metus. (52) Atitinkamai dėl 4 punkte įvardintos priežasties, siūlome skaičiavimus papildyti kitų sąnaudų skaičiavimais: Dumblo apdorojimo metu susidariusių išlaidų kompensavimas gaunamų produktų atžvilgiu. Apdorojant nuotekų valymo dumblą anaerobiniu būdu, vandens tiekėjui gali būti sudaromas sąlygos gautą galutinį produktą (pvz.: elektros energija, šiluminė energija ar biodujos) naudoti savo reikmėms arba tiekti į rinką. Tokiu atveju gaunama nauda ( produktas ) kompensuojamos patiriamos išlaidos, kurios atsiranda dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos : n V V I ( 1) produktas produkto ; Lt/metus (59 1 ) n produkto gaunamos produkcijos faktinė norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą (pvz.: kwh/t(sausos medžiagos)); I produkto produkto vertė rinkoje (pvz.: Lt/kWh). Jei produktą vandens tiekėjas naudoja savo reikmėms patiriamos išlaidos kompensuojamos ta produkto kaina, kuria vandens pirm. pd. produkto

16 16 tiekėjas jį įsigytų rinkoje Dumblo apdorojimo procese sunaudojamų gamtinių dujų sąnaudos. Vandens tiekėjas naudojantis gamtines dujas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos patiriamas išlaidas apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę: dujos n dujos V pirm Vpd I dujos ; Lt/metus (59 2 ) n dujos gamtinių dujų sunaudojimo norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, m 3 /t (sausos medžiagos); I dujų gamtinių dujų kaina, Lt/m Dumblo apdorojimo procese patiriamos sąnaudos, susijusios su į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimu. Vandens tiekėjas, dumblo apdorojimo procese taikantis biologinius dumblo apdorojimo metodus ir eksploatuojantis kvapų ar kitos į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimo priemones, dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos patiriamas išlaidas ( oro.valymas ) (susijusias su cheminių medžiagų ar preparatų naudojimu) apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę. Jei oro valymo procese naudojamos kelios medžiagos ar preparatai, 59 3 formulės principu apskaičiuotos sąnaudos sumuojamos: n V pirm Vpd I reagentai oro. valymas reagentai ; Lt/metus (59 3 ) n reagentai naudojamos medžiagos ar preparato norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, kg/t(sausos medžiagos); I reagentai naudojamos medžiagos ar preparato kaina, Lt/kg Bendros sąnaudos, susijusios su koncentracijos 10 mg/l padidėjimu (S ), skaičiuojamos pagal formulę: S tvtransp. nusid. FL. EL. ITR produktas dujos oro. valymas fugatovalymas., t/metus. (60)

17 17 fugato.valymas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos susidarančių nuotekų (fugato) valymo sąnaudos, Lt/ metus. Vandens tiekėjas dumblo, susidariusio dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos, apdorojimo procese susidariusio fugato (nuotekos po mechaninio ir biologinio dumblo apdorojimo) valymo išlaidas gali įvertinti bendrose sąnaudose, susijusiose su koncentracijos 10 mg/l padidėjimu, taikant Aprašo III ir IV skyriuose aptartus skaičiavimo principus bei vertinant grąžinamo fugato kiekį, taršos rodiklius ir jų koncentracijas Dėl 3 punkte įvardintų priežasčių, atitinkamai siūlome papildyti nuotekų valymo sąnaudų dėl P skaičiavimų metodiką: Galutinio dumblo sutvarkymo sąnaudos Apdoroto (įskaitant dumblo pūdymą, sausinimą, džiovinimą ar kitus taikomus apdorojimo būdus) dumblo kiekis (V apd.p ) skaičiuojamas pagal formulę: V apd. P V P k 100 S apd., m 3 arba t dumblo, įvertinant drėgmę, S apd. apdoroto dumblo sausumas procentais; Δk masės netekimo koeficientas, sąlygotas biologinio dumblo apdorojimo procesų Dumblo transportavimo iki galutinio jo sutvarkymo vietos, tvarkymo ir nusidėvėjimo sąnaudos ( tv.+transp+nusid.p ) skaičiuojamos pagal formulę : tv transpnusid.. P tv P transpp.. nusid. P, Lt/metus, (63 2 ) tv.p dumblo galutinio sutvarkymo sąnaudos, kurias vandens tiekėjas patiria perduodamas apdorotą dumblą tolimesniam jo naudojimui ar šalinimui (pvz.: džiovinto dumblo atveju - bendrojo deginimo arba atliekų deginimo įrenginiui) Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules; transp.p dumblo transportavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki galutinio

18 18 dumblo sutvarkymo vietos sąnaudos, Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules; nusid.p dumblo apdorojimo įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos, Lt/metus. Sąnaudos apskaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules Dėl 3 punkte įvardintų priežasčių, atitinkamai siūlome papildyti nuotekų valymo sąnaudų dėl P skaičiavimų metodikos punktą: Dumblo apdorojimo įrengimų elektros energijos sąnaudos Apdorojamo dumblo kiekiai ( TPD, TPeD, SPeD, SPD, xxx, kurie bendrai formulėje r. 75 išreiškiami, kaip D ) skaičiuojami pagal formules: Vpirm. P 100 TPD CTPD Vpd. P 100 TPeD CTPeD (74) Vpd. P 100 SPeD CSPeD Vpirm. P 100 SPD CSPD Vpd. P 100 xxx Cxxx Vpirm. P 100 xxx Cxxx TPD, TPeD, SPeD, SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai xxx ); C TPD, C TPeD, C SPeD, C SPD tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo sausumas (bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo sausumas procentais C xxx ). Dumblo sausumas priimamas pagal faktinius duomenis.

19 iekvienos dumblo apdorojimo įrenginių grandies darbo laikas (t n ) skaičiuojamas pagal formulę: D tn Q (75) h, val., Q h į atitinkamą dumblo apdorojimo grandį tiekiamo dumblo debitas, m 3 /val.; D tankinamo pirminio dumblo, tankinto perteklinio dumblo, sausinamo perteklinio dumblo, sausinamo pirminio dumblo kiekiai bei kitomis dumblo apdorojimo grandimis apdorojamo dumblo kiekiai t n atitinkamos dumblo apdorojimo grandies įrangos darbo laikas, apdorojant dumblą, val Elektros energijos sąnaudos (E TPD, E TPeD, E SPeD, E SPD, E xxx ) skaičiuojamos pagal punkte nurodytas formules Visos elektros energijos sąnaudos dumblo apdorojimui (E P ) skaičiuojamos pagal formulę: E E E E E P TPD TPeD SPeD SPD xxx, kwh/metus. (76) Atitinkamai dėl 4 punkte įvardintos priežasties siūlome P išlaidų skaičiavimus papildyti kitų sąnaudų skaičiavimais: Dumblo apdorojimo metu susidariusių išlaidų kompensavimas gaunamų produktų atžvilgiu. Apdorojant nuotekų valymo dumblą anaerobiniu būdu, vandens tiekėjui gali būti sudaromas sąlygos gautą galutinį produktą (pvz., elektros energija, šiluminė energija ar biodujos) naudoti savo reikmėms arba tiekti į rinką. Tokiu atveju gaunama nauda ( produktas ) kompensuojamos patiriamos išlaidos, kurios atsiranda dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos S: E n V V I ( 1) produktas produkto ; Lt/metus (77 1 ) n produkto gaunamos produkcijos faktinė norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą (pvz.: kwh/t(sausos medžiagos)); I produkto produkto vertė rinkoje (pvz.: Lt/kWh). Jei produktą vandens tiekėjas naudoja pirm. P pd. P produkto

20 20 savo reikmėms patiriamos išlaidos kompensuojamos ta produkto kaina, kuria vandens tiekėjas jį įsigytų rinkoje Dumblo apdorojimo procese sunaudojamų gamtinių dujų sąnaudos. Vandens tiekėjas naudojantis gamtines dujas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos S patiriamas išlaidas apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę: n V pirmp VpdP I dujos dujos dujos ; Lt/metus (77 2 ) n dujos gamtinių dujų sunaudojimo norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, m 3 /t(sausos medžiagos); I dujų gamtinių dujų kaina, Lt/m Dumblo apdorojimo procese patiriamos sąnaudos, susijusios su į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimu. Vandens tiekėjas dumblo apdorojimo procese taikantis biologinius dumblo apdorojimo metodus ir eksploatuojantis kvapų ar kitos į aplinkos orą išmetamos taršos mažinimo priemones, dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos P patiriamas išlaidas ( oro.valymas ) (susijusias su cheminių medžiagų ar preparatų naudojimu) apskaičiuoja pagal žemiau pateiktą formulę. Jei oro valymo procese naudojamos kelios medžiagos ar preparatai, 77 3 formulės principu apskaičiuotos sąnaudos sumuojamos: V pirm. P Vpd P I reagentai oro valymas nreagentai.. ; Lt/metus (77 3 ) n reagentai naudojamos medžiagos ar preparato norma, tenkanti apdoroto dumblo (pirminio, perteklinio ar jo mišiniui) tonai pagal sausą medžiagą, kg/t(sausos medžiagos); I reagentai naudojamos medžiagos ar preparato kaina, Lt/kg Bendros sąnaudos, susijusios su P koncentracijos 1 mg/l padidėjimu (S P ), skaičiuojamos pagal formulę: S P tvtransp. amort. P FL. P FL. nusid EL. P produktas dujos oro. valymas fugatovalymas. t/metus (78)

21 21 fugato.valymas dumblo apdorojimo procese dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos P susidarančių nuotekų (fugato) valymo sąnaudos, Lt/ metus. Vandens tiekėjas dumblo, susidariusio dėl abonento išleidžiamos padidėjusios taršos P, apdorojimo procese susidariusio fugato (nuotekos po mechaninio ir biologinio dumblo apdorojimo) valymo išlaidas gali įvertinti bendrose sąnaudose, susijusiose su P koncentracijos 1 mg/l padidėjimu, taikant Aprašo III ir IV skyriuose aptartus skaičiavimo principus bei vertinant grąžinamo fugato kiekį, taršos rodiklius ir jų koncentracijas Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos siūlomų faktinės taršos sąvokos pakeitimo į deklaruotosios taršos, atitinkamai būtina patikslinti Aprašo V skyrių. Tuo pačiu patikslinant šiame skyriuje įsivėlusias technines klaidas. Be to, atsižvelgiant į siūlomus aprašo pakeitimus, formulėje r. 80 nebeįtraukti dumblo tvarkymo paslaugų kainos, kadangi šios sąnaudos atitinkamai vertinamos siūlomų pakeitimų 16.11, 17.11, ir punktuose: V. UOTEŲ VALYO AIOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFIĘ TARŠĄ SAIČIAVIAS 20. uotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą (T) skaičiuojama pagal formulę: T=T 7* (1+(ChDS/ 7-3))+T S +T +T P +T X + +T Z, Lt/m 3 (80) T kaina už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą, Lt/m 3 ; T padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal 7, Lt/m 3 ; T S padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal S, Lt/m 3 ; T padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal, Lt/m 3 ; T P padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal P, Lt/m 3 ; T X +...+T Z specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis apskaičiuota pagal 7 punkto nuostatas, Lt/m 3 ; ChDS/ 7 nuotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą cheminio

22 22 deguonies suvartojimo (bichromatinės oksidacijos) ir biologinio deguonies suvartojimo per 7 paras santykis. Jei šis santykis didesnis kaip 3, tai nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą pagal 7 didinama pagal 80 formulėje pateiktą skaičiavimą. Jei šis santykis mažesnis arba lygus 3, tai nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą pagal 7 dauginama iš 1; Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal 7 (T ) skaičiuojama pagal formulę: T L s 7 L 100 b 7 ST 7 (81), Lt/m 3 L s 7 sutartyje deklaruota padidėjusi tarša pagal 7, mg/l, išskyrus Aprašo 6 punkte aptartą išimtį; L b 7 bazinė tarša pagal 7, mg /l; 100 skaičiavimuose priimtas 7 koncentracijos intervalas, mg /l; ST 7 nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio 7 koncentracija 100 mg/l Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal S (T S ) skaičiuojama pagal formulę: T S C s S C 100 b S ST S, Lt/m 3, C s S sutartyje deklaruota padidėjusi tarša pagal S, mg/l, išskyrus Aprašo 6 punkte aptartą išimtį; C b S bazinė tarša pagal S, mg/l; 100 skaičiavimuose priimtas S koncentracijos intervalas, mg/l; ST S nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio S koncentracija 100 mg/l Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal (T ) skaičiuojama pagal formulę: (82)

23 23 T s 10 b ST, Lt/m 3, s sutartyje deklaruota padidėjusi tarša pagal, mg/l, išskyrus Aprašo 6 punkte aptartą išimtį; b bazinė tarša pagal, mg/l; 10 skaičiavimuose priimtas koncentracijos intervalas, mg/l; ST nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio koncentracija 10 mg/l Padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos dalis už padidėjusią taršą pagal P (T P ) skaičiuojama pagal formulę: (83) s b P P TP STP (84) 1, Lt/m 3, P s sutartyje deklaruota padidėjusi tarša pagal P, mg/l, išskyrus Aprašo 6 punkte aptartą išimtį; P b bazinė tarša pagal P, mg/l; 1 skaičiavimuose priimtas P koncentracijos intervalas, mg/l; ST P nuotekų išvalymo savikaina (Lt/m 3 ), kai atitekančio P koncentracija 1 mg/l Aprašo 8 punktą reikėtų koreguoti, siekiant išvengti esamų neatitikimų su V skyriuje pateiktos nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos 20 punkte nurodyta formule. Siūlome koreguoti sekančiai: 8. uotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą, ChDS/ 7 santykis negali būti didesnis kaip 3. ai abonento išleidžiamos nuotekos viršija šį santykį, suskaičiuota nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą (pagal 7 ) didinama Aprašo 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei ChDS/ 7 santykis yra 3, veiklos vykdytojas privalo įvertinti, ar išleidžiamos į nuotakyną nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal 7 ), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Aprašo pakeitimo projekto 4 punkte išdėstytiems dumblo sandėliavimo sąnaudų skaičiavimo principams nepritariame. Pažymime, kad įtvirtinus siūlomus skaičiavimo principus, dumblo sandėliavimo išlaidos būtų Iš dalies atsižvelgta. Pakoreguota 5.1 formulė:

24 24 dengiamos tik padidėjusią taršą išleidžiančių abonentų sąskaita, nors nuotekų valymo dumblas susidaro valant tiek ir bazinės taršos nuotekas. Dėl šios priežasties, siūlome metodikoje įvertinti dumblo sandėliavimo sąnaudas, tenkančias vienai transportuojamo bei sandėliuojamo dumblo tonai ir nustatytą vertę indeksuoti atsižvelgiant padidėjusios taršos sąlygotą dumblo kiekį. Todėl siūlome punktą išdėstyti taip: Dumblo transportavimo ir sandėliavimo sąnaudos ( sand.+transp. ) skaičiuojamos pagal formulę: sand transp. sand. transp., Lt/metus (5) sand. dumblo sandėliavimo sąnaudos, Lt/metus; transp. dumblo transportavimo nuo nuotekų valymo įrenginių iki dumblo sandėliavimo vietos sąnaudos, Lt/metus. Dumblo sandėliavimo ( sand. ) ir transportavimo ( transp. ) sąnaudos skaičiuojamos pagal formulę: sand. I V I DA DA V V saus transp. tr. saus, Lt/metus (5.1) I DA pradinė dumblo aikštelių vertė, Lt; V DA dumblo aikštelės tūris, m 3 ; V saus sandėliuojamo ir transportuojamo sausinto dumblo kiekis I tr. dumblo transportavimo išlaidos iki dumblo aikštelės skaičiuojamos pagal formulę: I V DA saus sand., DA VDA Lt/metus (5.1) I DA pradinė dumblo aikštelių vertė, Lt; DA dumblo aikštelių nusidėvėjimo normatyvas, metai; V DA dumblo aikštelės tūris, m 3 ; V saus sandėliuojamo ir transportuojamo sausinto dumblo kiekis I tr. kuras transp amort eksprem du, Lt/t (5.2) kuras išlaidos kurui, tenkančios sandėliuojamo dumblo tonai, Lt/t; transp dumblo transporto nuomos paslaugos, tenkančios sandėliuojamo dumblo tonai, Lt/t; amort autotransporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos, tenkančios sandėliuojamo dumblo tonai Lt/t;

25 25 eksp+rem autotransporto priemonių eksploatacinės ir remonto sąnaudos, tenkančios sandėliuojamo dumblo tonai, Lt/t; du vairuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios sandėliuojamo dumblo tonai Lt/t Lietuvos odos Taigi, reikalavimas pasirašyti diskriminacinę sutartį su deklaruota nuotekų tarša gamintojų ir (abonentui neturint kito pasirinkimo) ir po to apmokestinimas už tokios taršos Lietuvos Respublikos vartotojų valymą, yra reketas ir duoklės reikalavimas už nesuteiktą paslaugą. Toks mūsų geriamojo vandens tiekimo asociacija vertinimas iš šio VE siūlymo. ir nuotekų tvarkymo Rekomenduojame VE pasidomėti, kodėl Lietuvos vandens tiekėjai niekaip negali išgyventi be šios duoklės ir galimai greičiau juos atpratinti nuo šio nusikalstamo įstatymo (toliau Įstatymas) 22 straipsnio 4 dalis numato, įpročio. kad nuotekų tvarkymo paslaugų kainodara nustatoma vadovaujantis principu teršėjas moka, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi priklausyti nuo abonento (vartotojo) išleidžiamų teršalų kiekio ir taršos pobūdžio. Ši Įstatymo nuostata įpareigoja vandens tiekėjus sudaryti sutartis ir apmokestinti abonentus, išleidžiančius padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas į vandens tiekėjui priklausančius bei eksploatuojamus nuotekų valymo įrenginius 2.2. Visų pirma nuotekų užterštumo nustatymas, tai ne VE kompetencijos klausimas. Yra kas už tai atsakingas Lietuvoje. Aprašas nenustato nuotekų užterštumo, nustato kainos už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą skaičiavimą Todėl VE patvirtinti metodika ir aprašas, prieštaraujantys Įstatymui, turi būti

26 AB Žemaitijos pienas r anuliuoti ir paruošti nauji, neturintys šių ydų. Įteisinti teisės akto projekte sekančios redakcijos 6 punktą, jį išdėstant: 6. Už padidėjusią ir specifinę taršą nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama, kai abonento deklaruotas sutartyje nuotekų užterštumas ar nustatytas faktinis vidutinis paros nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša, pastarasis nuotekų užterštumo vertinimo ir apmokėjimo būdas taikomas, kai Abonentas eksploatuoja įrenginius reikalingus faktinio užterštumo nustatymui Paslaugos kainai skaičiuoti, šiandien naudojami dokumentai, neatitinkantys Įstatymo turi būti panaikinti ir priimti nauji Lietuvos pieno Įteisinti teisės akto projekte sekančios redakcijos 6 punktą, jį išdėstant: ūkių asociacija 6. Už padidėjusią ir specifinę taršą nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina didinama, kai abonento deklaruotas sutartyje nuotekų užterštumas ar nustatytas faktinis vidutinis r. P-13/2013 paros nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša, pastarasis nuotekų užterštumo vertinimo ir apmokėjimo būdas taikomas, kai Abonentas eksploatuoja įrenginius reikalingus faktinio užterštumo nustatymui Paslaugos kainai skaičiuoti, šiandien naudojami dokumentai, neatitinkantys Įstatymo turi būti panaikinti ir priimti nauji UAB Vilniaus vandenys el. paštu. 1. aip buvo 2012 m. minėta pasitarime pas p. Joną Šimėną, Aprašo ekonominė samprata prieštarauja etodikai: planuojama 3-5 metų už abonentų padidintą taršą suma, mažinama vidutinė nuotekų tvarkymo kaina, tai yra, bendrovės už teikiamas paslaugas iš visų vartotojų gaus mažiau pajamų. Vandens tiekėjai sudarydami sutartis su abonentais sutardavo dėl padidintos taršos kiekių ir apmokestinimo. Abonentams padidinus teršalų kiekius nebuvo griebiamasi drastiškų baudų, o būdavo patikslinamos esančios sutartys. Ilgalaikės sutartis ir nusistovėjusi praktika nekėlė abejoms pusėms problemų. Tam, kam reikėjo Apraše įvesti atsiskaitymą pagal faktinę taršą, tikriausiai, reikėjo vandens sektoriuje naujovių. Tačiau šiuo atveju pamirštama tai, apie ką nediskutuojama kituose reguliuojamuose omisijos sektoriuose: kas kompensuos bendrovėms negaunamas omisijoje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau etodika) ir Aprašas patvirtinti vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi. Atsižvelgta. Siūlomo įteisinti pakeitimo esmė yra tokia pati, kaip utarimo projekte. Žr. 2.3 punktą. Atsižvelgta. Žr. 3.1 punktą. Žr. 2.3 punktą. Panaikinus galimybę atsiskaityti pagal faktinę taršą, pajamų už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą surinkimo klausimas nebus išspręstas, nes atsiskaitymas pagal deklaruotą taršą taip pat neįtvirtina garantuotų pajamų, nes gali keistis

27 27 suderintas 3-5 metų, būtinosioms sąnaudoms padengti, pajamas? ol etodikoje nėra numatyta kompensavimo už negautas suderintas pajamas, Apraše neturėtų būti galimybės Abonentams atsiskaityti pagal faktinę taršą Apraše skirtingai, negu etodikoje, sandėliavimo sąnaudos skaičiuojamos nuo viso turto: nepriklausomai ar nuo įsigijimo šaltinių (ESF, biudžeto lėšos ) ir nepriklausomai nuo turto visiško nudėvėjimo. Derinant nuotekų tvarkymo paslaugų kainas pagal etodiką šios turto nusidėvėjimo sąnaudos nevertinamos. Tačiau pagal Aprašą jos skaičiuojamos. Rezultatas: iš nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudose nesančių turto nusidėvėjimo sąnaudų atimame Apraše suskaičiuotas viso turto nusidėvėjimo sąnaudas. Daugumoje vandentvarkos sektoriaus įmonių dumblo aikštelės arba susidėvėjusios, arba įrengtos iš ESF ir biudžeto lėšų. Apraše pradinį turtą reikėtų sutapatinti su etodikoje aprašyto turto, nuo kurio savikainoje neskaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos sąvoką Lietuvos savivaldybių asociacija r. (5)-SD- 253 Savivaldybių nuomone, įgyvendinant projekto 6 punkto reikalavimus, abonentams gali brangiai kainuoti nuosavos laboratorijos įrengimas ir jos eksploatavimas, taip pat gali atsirasti galimybė abonentų nuosavoms laboratorijoms nuotekų tyrimams mėginius paimti ne padidėjusios taršos nuotekų išleidimo metu. Todėl savivaldybės siūlytų numatyti, kad deklaruojamus sutartyje ar faktinius padidėjusios ir specifinės nuotekų taršos dydžius turėtų nustatyti nepriklausoma ar kontroliuojanti laboratorija (t.y. laboratorija neturėtų būti abonento nuosavybė). teršėjai, teršėjų kiekis, atsirasti naujos sutartys arba išnykti galiojusios sutartys. Taip pat pajamų vandens tiekėjai gali surinkti ne tik mažiau, bet ir daugiau, nei buvo suderinta omisijoje. Aplinkos ministerija, kaip institucija nustatanti nuotekų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus bei nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus, neprieštarauja utarimo projektui (Žr. 9.1 punktą). etodikos punktas apibrėžia reguliuojamo turto vertę, Aprašas yra etodikos dalis, todėl jam galioja visos etodikos nuostatos. e šio Aprašo dalykas. Aprašas nustato kainos už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą skaičiavimą, o ne padidėjusios ir specifinės nuotekų taršos dydžio nustatymo tvarką ir sąlygas Lietuvos Papildyti Aprašo 6 punkto antrą sakinį taip: Abonentas už padidėjusios ir specifinės

28 28 vandens tiekėjų asociacija r.38 taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei abonentas įrengia ir savo lėšomis eksploatuoja, prižiūri įrenginius, reikalingus faktinio nuotekų užterštumo nustatymui, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka bei atlygina vandens tiekėjui faktinės taršos nustatymo laboratorinių tyrimų išlaidas Papildyti Aprašo II skyrių nuostatomis, nustatančiomis padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos taikymą šiais atvejais: a) Abonentui viršijus sutartyje deklaruotas taršos elementų koncentracijas, b) jeigu abonento nuotekose randama teršalų, kurie nebuvo deklaruoti sutartyje Papildyti Aprašo II skyrių nuostatomis, nustatančiomis padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainos taikymą, Abonentui viršijus uotekų tvarkymo reglamente nustatytas teršiančiųjų medžiagų didžiausias leidžiamas koncentracijas (toliau DL) į nuotekų surinkimo sistemą. Akivaizdu, kad, taikant tą pačią metodiką kaip ir apskaičiuojant kainą, kai nuotekų tarša viršija bazinę taršą, bet neviršija deklaruotos, gautos pajamos nepadengia padarytų nuostolių (išleidus nuotekas, kuriose teršiančios medžiagos viršija DL, sutrikdomas nuotekų valymo procesas ir pan.). Dėl to siūlytina papildyti Aprašą prevencinėmis-ekonominėmis priemonėmis, įvardijant baudas, arba taikyti okesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priede nurodytus koeficientus viršnorminei taršai apmokestinti Papildyti Aprašo II skyrių nuostatomis, nustatančiomis, kiek laiko po padidintos taršos nustatymo abonentui turi (gali) būti taikoma padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kaina, kas (vandens tiekėjas ar abonentas) turi atlikti sekantį tyrimą, kaip įrodymą, kad taršos elementų koncentracijos abonento išleidžiamose nuotekose nebeviršija sutartyje deklaruotų. Tos nuostatos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai nustatoma, kad Abonentas išleidžia nuotekas, kurių užterštumas viršija sutartyje Žr. 1.1 punktą. e šio Aprašo dalykas. Aprašas nustato kainos už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą skaičiavimą, tačiau nenustato nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąlygų ir paslaugų gavėjų atsakomybės už šių sąlygų nesilaikymą. Žr. 7.2 punktą. Žr. 7.2 punktą. deklaruotą nuotekų užterštumą pastabos. Žr pastabų įvertinimus UAB Siūloma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Aprašo 6 punkto

29 29 Aukštaitijos vandenys el. paštu redakcija... Abonentas už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei abonentas įrengia ir savo lėšomis eksploatuoja, prižiūri įrenginius, reikalingus faktinio nuotekų užterštumo nustatymui, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka... apribotų vandens tiekėjo galimybę tinkamai vykdyti abonento išleidžiamų nuotekų užterštumo kontrolę bei keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus, užtikrinti nuotekų paslaugos abonentams (vartotojams) nepertraukiamumą. Būtina pastebėti: 1) nėra patikimų priemonių nustatyti faktinę taršą, 2) apraše nėra numatyta maksimali leistina tarša, ir kas bus ją viršijus, t.y. abonentų mokėjimas už faktinį užterštumą sudaro prielaidas viršnorminiam teršalų išleidimui ir nekokybiškam nuotekų išvalymui. 3) faktinis nuotekų užterštumo nustatymas yra labai imlus ir brangus. Įvertinant aukščiau išdėstyta, UAB Aukštaitijos vandenys siūlo: 1) Aprašo 6 punkto dalies dėl abonento galimybės įsirengti įrenginius nuotekų taršos nustatymui netaikyti, ją išbraukiant ) Paliekant omisijos siūlymą, teikiame Aprašo 6 punkto redakciją:...abonentas už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą, jei abonentas, suderinęs ir gavęs vandens tiekėjo sutikimą (techninių sąlygų įrengimui išdavimas, nuotekų mėginių ėmimo tvarkos, prietaiso kontrolės suderinimas ir kt.), įrengia ir savo lėšomis eksploatuoja, prižiūri įrenginius, reikalingus faktinio nuotekų užterštumo nustatymui, atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat užtikrina galimybę vandens tiekėjo atstovui (pagal jo nustatytą tvarką, grafiką ar programą) nuotekų mėginių ėmimo vietose paimti abonento išleidžiamų nuotekų mėginius... e šio Aprašo dalykas. Aprašas nustato kainos už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą skaičiavimą, o ne faktinio padidėjusios ir specifinės nuotekų taršos dydžio nustatymo tvarką ir sąlygas. Aplinkos ministerija, kaip institucija nustatanti nuotekų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus bei nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus, neprieštarauja utarimo projektui (Žr. 9.1 punktą). e šio Aprašo dalykas. Aprašas nustato kainos už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo skaičiavimą, nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų priežiūros organizavimą bei vandens tiekėjo ir abonento pareigas ir teises reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu r. D1-629

Microsoft Word - O3-217_RedakcijaNr_2.doc

Microsoft Word - O3-217_RedakcijaNr_2.doc ALTYBIĖ AIŲ IR EERGETIO OTROLĖ OIIJA UTARIA DĖL UOTEŲ ALYO AIO UŽ ADIDĖJUIĄ IR ECIFIĘ TARŠĄ AIČIAIO TARO ARAŠO ATIRTIIO 2011 m. lieos 29 d. r. O3-217 ilnius adovaudamasi Lietuvos Resublikos geriamojo vandens

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr.T11-672 KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS 2009-2020 m. ATNAUJINTOS 2011 M. 1 TURINYS 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KLAUSIMAI Programos žymuo: E-026-16-LŽHIS Programos pavadinimas:

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau