SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017"

Transkriptas

1 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 -

2 LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir aptarnavimo darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, patikrinkite, ar prietaiso etiketėje nurodyta įtampa sutampa su lizdo, prie kurio norite jungti prietaisą, elektros įtampa. Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Dėmesio! Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose: parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui; viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose; ūkio fermose; svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius. Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar lauke, arba ne pagal numatytąją paskirtį. Nestatykite prietaiso ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus. Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės arba netoli jų. Nelaikykite jo šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių. Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite jokių šio prietaiso dalių į vandenį ar kokį nors kitą skystį. Nenaudokite prietaiso be ištraukiamos riebalų surinkimo skardos ir neįdėję grotelių / keptuvės plokščių. Naudojant prietaisą, virš jo ir iš visų jo pusių turi būti pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui užuolaidų, virtuvės rankšluosčių ir pan. Dėmesio! Karštas paviršius - 2 -

3 Neuždengtos veikiančio prietaiso dalys gali įkaisti. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte įkaitusio gaubto arba karštų keptuvo plokščių! Viršutinę keptuvo plokštę pakelkite suėmę už rankenos. Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, pabaigę jį naudoti arba prieš jį valydami arba perstatydami į kitą vietą. Prieš perstatydami, valydami arba pastatydami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite keptuvo plokštes, kaip aprašyta skyriuje Techninė priežiūra ir valymas. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusių paviršiumi. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas. Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo

4 A

5 LT Kontaktinis keptuvas Naudotojo vadovas Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite naudotojo vadovą, net jei jau turite panašių prietaisų naudojimo patirties. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę. KONTAKTINIO KEPTUVO APRAŠAS A1 Viršutinės keptuvo plokštės atlaisvinimo mygtukas A2 Išimama viršutinė keptuvo plokštė A3 Išimama apatinė keptuvo plokštė A4 Viršutinės keptuvo plokštės atlaisvinimo mygtukas A5 Traukiama riebalų surinkimo skarda A6 30 minučių laikmatis A7 Nešimo ir viršutinės plokštės atidarymo rankena A8 Viršutinės keptuvo plokštės gaubtas A9 Slankiojamasis fiksatorius keptuvo plokštėms užfiksuoti ir atlaisvinti bei viršutinės keptuvo plokštės aukščiui nustatyti A10 Viršutinės plokštės šarnyrinio fiksatoriaus atlaisvinimo mygtukas A11 Laikmačio nustatymo indikatorius A12 Keptuvo plokščių kaitinimo indikatorius A C temperatūros reguliavimo rankenėlė A14 Pagrindinis blokas A15 Vieta maitinimo kabeliui suvynioti A16 Grandyklė KEPTUVO PLOKŠČIŲ IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS Prieš išimdami arba įdėdami keptuvo plokštes, patikrinkite, ar keptuvas išjungtas, atjungtas nuo elektros lizdo ir atvėsęs. Norint pritvirtinti arba įdėti keptuvo plokštę, būtina patraukti fiksatorių A9 į padėtį OPEN (atidaryti) ir už rankenos A7 pakelti viršutinę plokštę A2 į vertikalią padėtį. Norėdami išimti viršutinę plokštę A2, viena ranka paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką A1, o kita išimkite plokštę A2. Ją išėmę, atleiskite mygtuką A1. Norėdami išimti apatinę keptuvo plokštę A3, viena ranka paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką A4, o kita išimkite plokštę A3. Ją išėmę, atleiskite mygtuką A4. Norėdami pritvirtinti, įtaisykite viršutinę plokštę A2 į viršutinį gaubtą A8: plokštės A2 gale esančios išėmos turi užeiti ant gaubto A8 gale esančių ąselių. Paskui įstumkite plokštę A2 į gaubtą A8, kad po keptuvo plokšte A2 esanti ąselė įsitaisytų gaubto A8 angoje. Tokiu pat būdu įdėkite apatinę plokštę A3 į pagrindinį bloką A14. KEPTUVO PLOKŠČIŲ UŽFIKSAVIMAS IR ATLAISVINIMAS BEI VIRŠUTINĖS KEPTUVO PLOKŠTĖS AUKŠČIO NUSTATYMAS Kai viršutinė keptuvo plokštė A2 yra nuleista ant apatinės keptuvo plokštės A3 ir fiksatorius A9 yra nustatytas padėtyje LOCK (užfiksuoti), abi keptuvo plokštės yra užfiksuotos. Ši nuostata skirta keptuvui vertikaliai nešti ir jį laikyti vertikalioje padėtyje. Norėdami atlaisvinti viršutinę keptuvo plokštę A2, patraukite fiksatorių A9 į padėtį OPEN (atidaryti). Dabar viršutinę keptuvo plokštę A2 galima visiškai pakelti į vertikalią padėtį. Nustatant slankiojamąjį fiksatorių A9 į 1 5 padėtį, reguliuojamas viršutinės keptuvo plokštės A2 aukštis, t. y. viršutinės keptuvo plokštės A2 atstumas iki apatinės keptuvo plokštės A3. Aukščio nustatymo funkcija praverčia kepant ant grotelių žuvį, mėsainius, daržoves, keptus sumuštinius ir kitus subtilius patiekalus, kuriuos ruošiant viršutinė keptuvo plokštė A2 neturi visiškai jų prispausti. Nustatant aukštį, būtina pakelti ir laikyti viršutinę keptuvo plokštę A2 pakeltą virš apatinės keptuvo plokštės A3. Keptuvo plokštę A2 pakelkite ir laikykite už rankenos A7. Norėdami atversti viršutinę keptuvo plokštę A2, kad ji būtų sulig apatine keptuvo plokšte A3, laikydami nuspaudę mygtuką A10, tuo pat metu atverskite viršutinę keptuvo plokštę A2 taip, kad rankena A7 atsiremtų į stalo paviršių arba virtuvės stalviršį. Tuomet kepimo paviršius bus dvigubai didesnis. Atvertę viršutinę keptuvo plokštę A2, atleiskite mygtuką A10. NESVYLANTI KEPTUVO PLOKŠČIŲ DANGA Kontaktinio keptuvo plokštės turi specialią nesvylančią dangą. Ši danga leidžia sveikai ruošti maistą, naudojant minimalų riebalų arba aliejaus kiekį. Norėdami padėti maistą ant keptuvo arba jį nuimti, naudokite karščiui atsparius medinius, plastikinius arba silikoninius virtuvės reikmenis. Nenaudokite aštrių ar metalinių virtuvės reikmenų ir nepjaustykite maisto tiesiai ant keptuvo plokščių. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dangos sugadinimą naudojant aštrius daiktus arba metalinius virtuvės reikmenis. Pakitusi keptuvo plokščių paviršiaus spalva turi įtakos tik prietaiso išvaizdai, bet ne veikimui. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ Prieš naudodamiesi pirmą kartą, išpakuokite kontaktinį keptuvą ir pašalinkite visą reklaminę medžiagą, įskaitant lipdukus, užklijuotus ant grotelių / keptuvo plokščių. Nuvalykite keptuvo plokštes A2 ir A3 drėgna šluoste, tada sausai nušluostykite. Ištraukite ištraukiamą riebalų surinkimo skardą A5 ir išplaukite ją šiltame vandenyje, naudodami neutralų indų ploviklį. Po to nuplaukite ją švariu tekančiu vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl ją įdėkite. Išplaukite grandyklę A16 šiltu vandeniu, naudodami neutralų indų ploviklį. Po to nuskalaukite ją švariu vandeniu ir sausai nušluostykite. Groteles / keptuvo plokštes A2 ir A3, ištraukiamą riebalų surinkimo skardą A5 ir grandyklę A16 taip pat galima plauti indaplovėje (viršutiniame krepšyje). Neplaukite ir nenardinkite keptuvo ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. Prieš naudodamiesi pirmą kartą, įjunkite tuščią keptuvą 10 minučių, temperatūros reguliavimo rankenėle A13 nustatę maksimalią kepimo temperatūrą. Paskui išjunkite keptuvą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės. Pirmą kartą įjungus, gali kilti šiek tiek dūmų. Tai visiškai normalu. KONTAKTINIO KEPTUVO NAUDOJIMAS Prieš kiekvieną naudojimą, rekomenduojama patepti groteles / keptuvo plokštes A2 ir A3 plonu aliejaus, atsparaus aukštai temperatūrai, sluoksniu. Ištraukiama riebalų surinkimo skarda A5 būtinai turi būti iki galo įkišta į pagrindinį bloką A14 ir tinkamai įdėtos grotelės / keptuvo plokštės A2 bei A3. Įsitikinkite, ar laikmatis ir temperatūros reguliavimo rankenėlė yra nustatyti išjungimo padėtyje, tada prijunkite keptuvą prie elektros lizdo. Jei grotelės / keptuvo plokštės yra užfiksuotos, atlaisvinkite jas, nustatydami fiksatorių A9 į padėtį OPEN (atidaryti). Palaukite, kol keptuvas įkais, nustatydami laikmatį A6 5 minutėms, o temperatūros reguliavimo rankenėlę A13 ties 4 padėtimi, SUPER HIGH (maksimali padėtis). Norėdami, kad įkaistų greičiau, palikite keptuvo plokštę A2 nuleistą. Nustačius laikmatį A6, švies indikatorius A11. Indikatorius A12 parodys, kai keptuvo plokštės įkais iki nustatytos temperatūros. Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir keptuvas automatiškai išsijungs. Indikatorius A11 pritems, o indikatorius A12 visiškai užges. Įkaitinę keptuvo plokštes, nustatykite norimą laiką, naudodamiesi laikmačiu A6, ir nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę A13, atsižvelgdami į kepamo maisto tipą. Naudojant laikmatį A6, laiką galima nustatyti 5 minučių padalomis nuo 0 iki 30 minučių. Temperatūros reguliavimo rankenėlę A13 galima naudoti keturiems temperatūros lygiams nustatyti. TEMPERATŪROS REGULIAVIMO RANKENĖLĖS NUOSTATOS TEMPERATŪRA 0 išjungta 1 LOW (žema temperatūra) C 2 MED (vidutinė temperatūra) C 3 HIGH (aukšta temperatūra) C 4 SUPER HIGH (maksimali temperatūra) C Laikmatis A6 skaičiuoja nustatytą laiką atgal, o temperatūros reguliavimo rankenėlė A13 rodo pasirinktą temperatūros lygį. Kepant ant grotelių, temperatūrą prireikus galima reguliuoti. Kepimas ant keptuvo pakėlus viršutinę plokštę Pakelkite viršutinę plokštę A2 į vertikalią padėtį. Naudokitės rankena A7 plokštei pakelti. Dėkite mėsą, daržoves, sumuštinį ar kitą maistą, kurį norite iškepti ant grotelių arba pagaminti, ant apatinės plokštės A3. Naudokitės rankena A7 plokštei A2 nuleisti. Kepdami keptuve, reguliariai tikrinkite, ar valgis jau gatavas. Jei nenorite, kad viršutinė plokštė A2 prispaustų maistą, nustatykite jos aukštį, kaip nurodyta skyriuje Keptuvo plokščių užfiksavimas ir atlaisvinimas bei viršutinės keptuvo plokštės aukščio nustatymas. Kepimas ant atversto keptuvo Unikalus kontaktinio keptuvo dizainas leidžia vienu metu naudoti abu kepimo paviršius. Atverskite viršutinę keptuvo plokštę A2, kad ji būtų sulig apatine keptuvo plokšte A3, kaip nurodyta skyriuje Keptuvo plokščių užfiksavimas ir atlaisvinimas bei viršutinės keptuvo plokštės aukščio nustatymas Dėkite mėsą, daržoves ar kitą maistą, kurį norite iškepti, ant keptuvo plokščių. Kepdami, jei reikia, maistą apverskite. Prietaisui veikiant, keptuvo plokščių kaitinimo kontrolinė lemputė A12 tai užsidega, tai užgęsta. Ji parodo, kad palaikoma nustatyta temperatūra. Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir keptuvas automatiškai išsijungs. Indikatorius A11 pritems, o indikatorius A12 visiškai užges. Nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę A13 ties 0 padėtimi (išjungta). Nuimkite iškeptą maistą nuo keptuvo plokštės. Tam naudokite karščiui atsparius medinius, silikoninius arba plastikinius virtuvės reikmenis. Nenaudokite metalinių žnyplių arba metalinių mentelių, peilių ar kitų aštrių metalinių virtuvės reikmenų. Jie gali pažeisti nesvylančią keptuvo plokščių dangą. Baigę naudotis prietaisu, nustatykite laikmatį ir temperatūros reguliavimo rankenėlę į 0 padėtį (išjungta) ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Prieš vėl naudodamiesi keptuvu, palaukite, kol jis atvės. PATARIMAI, KAIP KEPTI MĖSĄ KEPTUVE Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, supjaustykite mėsą tokio storio gabalais, kad nuleista viršutinė keptuvo plokštė juos prispaustų. Kontaktiniame keptuve nerekomenduojame kepti mėsos su storais kaulais, pavyzdžiui kiaulienos šonkauliukų. Nesūdykite mėsos, prieš kepdami ją keptuve. Antraip mėsa bus kieta ir sausa. Prieš kepdami mėsą keptuve, pamarinuokite ją, tada nusausinkite mėsą, sugerdami marinatą popieriniais rankšluostėliais. Kai kuriuose marinatuose yra labai daug cukraus, kuris gali pridegti prie keptuvo plokščių. Nepradurkite mėsos peiliu ar šakute, kad neišbėgtų sultys. Antraip mėsa bus kieta ir sausa. Neperkepkite mėsos keptuve, kad ji nebūtų sausa. Visada labai gerai iškepkite vištieną. Kai mėsa bus iškepta, pagardinkite ją druska ar kitais prieskoniais. Kepant keptuve dešrainių pusgaminius, jų subadyti nereikia

6 REKOMENDUOJAMOS TEMPERATŪROS IR LAIKO NUOSTATOS PATIEKALO TIPAS TEMPERATŪROS REGULIAVIMO RANKENĖLĖS NUOSTATOS KEPIMO KEPTUVE LAIKAS (NELEIDUS VIRŠUTINĘ PLOKŠTĘ) Jautiena Jautienos nugarinė 3 HIGH (aukšta temperatūra) 4 minutės (vidutiniškai iškepta) 5 6 minutės (visiškai iškepta) Greitai paruošiamas kepsnys 3 HIGH (aukšta temperatūra) 5 8 minutės Mėsainiai 3 HIGH (aukšta temperatūra) 8 10 minučių Kiauliena Kiaulienos nugarinės kepsneliai 3 HIGH (aukšta temperatūra) 4 6 minutės Gabalėliai (šniceliams) 3 HIGH (aukšta temperatūra) 7 8 minutės Kiaulienos sprandinės gabalėliai 3 HIGH (aukšta temperatūra) 9 10 minučių Aviena Nugarinė 3 HIGH (aukšta temperatūra) 6 minutės Gabalėliai 3 HIGH (aukšta temperatūra) 8 minutės Ėrienos kumpio kepsniai 3 HIGH (aukšta temperatūra) 8 minutės Vištiena Krūtinėlių filė 3 HIGH (aukšta temperatūra) 6 minutės arba ilgiau, kol bus visiškai pagaminta Šlaunelių filė 3 HIGH (aukšta temperatūra) 4 5 minutės arba ilgiau, kol bus visiškai pagaminta Dešrelės / dešrainiai Plonos 2 MED (vidutinė temperatūra) 5 6 minutės Storesnės 2 MED (vidutinė temperatūra) 7 8 minutės Jūros gėrybės Žuvų filė gabalėliai be odos 4 SUPER HIGH (maksimali temperatūra) 8 10 minučių Žuvų filė gabalėliai su oda 4 SUPER HIGH (maksimali temperatūra) minučių Aštuonkojis (išskrostas) 3 HIGH (aukšta temperatūra) 8 minutės Krevetės 3 HIGH (aukšta temperatūra) 5 minutės Sumuštiniai arba fokačia 2 MED (vidutinė temperatūra) 5 6 minutės Daržovės, supjaustytos 2 cm storio gabalėliais Baklažanai 2 MED (vidutinė temperatūra) 8 10 minučių Cukinijos 2 MED (vidutinė temperatūra) 8 10 minučių Saldžiosios bulvės 2 MED (vidutinė temperatūra) 8 10 minučių PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos. Verslo įmonėms ES šalyse Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo. Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo. Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas. Pirmiau nurodytos temperatūros reguliavimo rankenėlės A13 nuostatos tėra apytikslės realus kepimo laikas priklauso nuo mėsos gabalėlių storio arba maisto produktų dydžio. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA Prieš plaudami keptuvą, įsitikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, ir palaukite, kol jis atvės. Plaukite keptuvo plokštes po kiekvieno naudojimo, kad jos nepasidengtų apanglėjusiu maisto likučių sluoksniu. Pirmiausiai nugrandykite maisto likučius nuo rantytos keptuvo plokštės A3 grandykle A16. Paskui nuvalykite keptuvo plokštes A2 ir A3 drėgna minkšta šluoste. Jei prisvilusių maisto likučių, pavyzdžiui kepus marinuotą mėsą, pašalinti nepavyktų, pavalykite šluoste, sudrėkinta silpnu vandens ir indų ploviklio tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, kruopščiai nuvalykite keptuvo plokštes švaria drėgna šluoste. Keptuvo plokštes A2 ir A3 lengviau nuvalyti, kai jos dar šiek tiek šiltos. Po kiekvieno naudojimo išplaukite riebalų surinkimo skardą A5 šiltame vandenyje su neutraliu indų plovikliu. Po to nuplaukite ją švariu vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl dėkite po keptuvu. Išplaukite grandyklę A16 šiltu vandeniu, naudodami neutralų indų ploviklį. Po to nuskalaukite ją švariu vandeniu ir sausai nušluostykite. Groteles / keptuvo plokštes A2 ir A3, ištraukiamą riebalų surinkimo skardą A5 ir grandyklę A16 taip pat galima plauti indaplovėje (viršutiniame krepšyje). Išorinį keptuvo paviršių nuvalykite šiek tiek drėgna šluoste, paskui kruopščiai nusausinkite. Nevalykite kontaktinio keptuvo plieniniais šveitikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, benzinu ir pan. Neplaukite ir nenardinkite keptuvo ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. LAIKYMAS Kontaktinio keptuvo keptuvo plokštėms atvėsus, neleiskite viršutinę keptuvo plokštę A2 ant apatinės keptuvo plokštės A3 ir užfiksuokite jas kartu, patraukdami fiksatorių A9 į padėtį LOCK (užfiksuoti). Suvyniokite maitinimo laidą į saugojimo vietą A15 keptuvo apačioje. Laikykite keptuvą švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS Nominali įtampa V Nominalus dažnis...50 / 60 Hz Nominalus galingumas W Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas. NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

Title

Title LT KULINARISK Receptų knyga LIETUVIŲ 3 Turinys Kepimo lentelės 3 Automatinės programos 14 Žuvis/Jūros Gėrybės 18 Paukštiena 20 Mėsa 21 Patiekalai Orkaitėje 26 Pica/Apkepas Su Įdaru 30 Pyragas 33 Duona/Bandelės

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

WAH kirpimo masinele

WAH kirpimo masinele PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH1395-0460 NAUDOTOJO VADOVAS Iliustracijos 1 Svarbios saugumo taisyklės Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių.

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Model 5KSM5780X ARTISAN

Model 5KSM5780X ARTISAN Model 5KSM5780X ARTISAN PASTATOMAS PLAKTUVAS SU 6,9 l TALPOS DUBENIU Instrukci Pastatomo plaktuvo sauga Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus. Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : : DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : :   DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3 : Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : +370 630 43325 : info@kamakura.lt www.kamakura.lt DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.30 iki 20.00 val. (VASARĄ): penktadienį ir šeštadienį

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie tai, kad stalas dažnai tampa šeimos, vaikų, artimųjų

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais KEXN-90 PRIETAISAS, VALANTIS KARŠTAIS GARAIS (GARŲ PURKŠTUVAS) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais (Garų purkštuvas) SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS Naudojimo instrukcija Kai

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prekes) kruopščiai tikriname, atliekame rizikos vertinimus,

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prekes) kruopščiai tikriname, atliekame rizikos vertinimus,

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja 31.12.2018 03.02.2019 (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų Surprise Maker Tiems, kurie mėgsta linksminti svečius, tačiau susiduria su sunkumais planuodami meniu, rekomenduojame

Detaliau

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 Eur / 28 Lt. Kiauliena įdaryta slyvomis ir sūriu 8.11

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Installation bonumwood

Installation bonumwood PARKETLENČIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6-8 KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 9-11 KLOJIMAS

Detaliau

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo 2019 03 04 iki 2019 03 31 (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų 1 rinkinys pietums: EcoPure2 buteliukas 500

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip? 18 1. Spintelių reorganizacija 21 2. Mitybos įvairovė

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius   PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius www.andriuspauliukevicius.lt PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų svoris reiškia jų sausą svorį ir tai yra svoris prieš

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Title

Title L9WBC61B LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė-džiovyklė USER MANUAL 2 www.aeg.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA... 3 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS... 6 3. ĮRENGIMAS...7 4. GAMINIO APRAŠYMAS... 12 5. VALDYMO SKYDELIS...13

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau