LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p."

Transkriptas

1 LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas vyriausiojo archyvaro tarnybai Į Nr. (1.17.E) V METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (1.5.E) V4- Archyvas pagal vykdomas funkcijas dalyvavo įgyvendinant vyriausiojo archyvaro tarnybos m. strateginiame veiklos plane numatytą programą, jos uždavinius ir priemones. I SKYRIUS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS I SKIRSNIS BENDRA APŽVALGA Konteksto (aplinkos) analizė Svarbiausi išoriniai pokyčiai, turėję įtakos Archyvo veiklai 2018 m., buvo buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų perdavimas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, Archyvo patalpų Gedimino pr. 40/1, Vilniuje perdavimas įmonei Turto bankas ir pasirengimas naujos redakcijos Respublikos tarnybos įstatymo įsigaliojimui. Šie pokyčiai įtakojo Archyvo administracijos padalinių ir darbuotojų funkcijų optimizavimą, dėl ko sumažėjo administracijos padalinių, vadovaujančių darbuotojų ir tarnautojų. Pertvarkius Archyvo administracijos struktūrą, buvo panaikinti du administracijos padaliniai (Buhalterinės apskaitos ir Bendrųjų reikalų skyriai) bei dvi vadovaujančių darbuotojų pareigybės (Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo (vyriausiojo buhalterio) ir Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo). Panaikintų padalinių funkcijos ir darbuotojai buvo perkelti į Vidaus veiklos administravimo skyrių. Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui ir Turto bankui perdavus buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo bei dalies turto valdymo funkcijas, pasikeitė Archyvo darbo organizavimas, todėl reikėjo koreguoti senus ir parengti naujus vidaus administravimą reglamentuojančius teisės aktus. Archyvo veikla 2018 m. buvo orientuota į darbų, susijusių su viešųjų ir administracinių paslaugų teikimu visuomenei, vykdymą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Archyvo saugomų dokumentų sklaidai ir populiarinimui viešojoje ir virtualioje erdvėje. Šių priemonių įgyvendinimas, dalinai pakeitė Archyvo teikiamų paslaugų vartotojų pasiskirstymą. Archyvo tiesiogiai teikiamų paslaugų vartotojų (skaitytojai, asmenys, teikiantys prašymus išduoti atitinkamus juridinius faktus patvirtinančius dokumentus ir kt.) sumažėjo, tačiau gerokai išaugo virtualioje erdvėje Archyvo teikiamų paslaugų (virtualios parodos, svetainė partizanų elektroninis, Archyvo paskyra Facebook socialiniame ir kt.) vartotojų. Veiklos prioritetų įgyvendinimas Archyvo veikla, įgyvendinant vyriausiojo archyvaro tarnybos m. strateginiame veiklos plane numatytus veiklos prioritetus, buvo orientuota į paslaugų teikimo vartotojams gerinimą, saugomų dokumentų skaitmeninio turinio kūrimą, suskaitmeninto dokumentinio paveldo sklaidos ir prieigos prie saugomų dokumentų plėtimą. Archyvas įvykdė visus 2018 m. veiklos plane planuotus darbus ir pasiekė

2 2 pagrindinius numatytus rezultatus. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas priemonių, skirtų atkūrimo šimtmečiui paminėti, įgyvendinimui bei Archyvo saugomų dokumentų sklaidai ir populiarinimui. Viena iš prioritetinių veiklos krypčių buvo skirta atkūrimo šimtmečio minėjimui. Visuomenei buvo pristatytos trys Archyvo parengtos parodos (stacionari, virtuali ir kilnojamoji) bei edukacinė programa Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės akto signatarai ir vadovai. Kilnojamoji paroda buvo eksponuota 15 bendrojo lavinimo mokyklose, archyvuose ir kitose atminties bei kultūros institucijose. Švietimo įstaigose surengti 8 edukacinės programos pristatymai. Šių priemonių įgyvendinimas bus tęsiamas ir 2019 m. Archyvas taip pat dalyvavo rengiant šimtmečiui skirtą archyvų parodą šimtmečio puslapiai m. Archyvas įgyvendino didelės apimties projektą Svetainės (portalo) partizanų dokumentų elektroninis sukūrimas. Projekto įgyvendinimą dalinai finansavo kultūros taryba ir UAB rytas, kitas lėšas skyrė Archyvas. Buvo sukurta ir atidaryta interneto svetainė partizanų dokumentų elektroninis. Lygiagrečiai svetainės kūrimo darbams, metų bėgyje buvo atliekama partizanų dokumentų, saugomų įvairiuose KGB ir LKP dokumentų fonduose, paieška, atranka, atrinktų dokumentų aprašymas ir skaitmeninimas. Svetainė atidaryta 2018 m. gruodžio 4 d. ir sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Per nepilną mėnesį svetainę aplankė 2752 lankytojai, peržiūrų viršijo 20 tūkst. Visuomenės susidomėjimas Archyvo veikla ir saugomais dokumentais, darė teigiamą įtaką įgyvendinant 2018 m. veiklos plane numatytas dokumentų sklaidos ir populiarinimo priemones. Siekiant tenkinti visuomenės poreikius, buvo parengta ir dalyvauta rengiant žymiai daugiau parodų, organizuota daugiau edukacinių ir kitų renginių, paskelbta daugiau įvairių pranešimų bei publikacijų. Archyvo parengta ir paskelbta informacija buvo publikuota įvairiose žiniasklaidos priemonėse ir sulaukė didelio atgarsio visuomenėje, vartotojai komentavo dokumentus ir dalijosi informacija apie juos savo paskyrose Facebook socialiniame bei kitur. Didelio susidomėjimo sulaukė VRM dokumentų skyriaus vedėjo Povilo Girdenio parengti, savaitraštyje Literatūra ir menas publikuoti straipsniai, kurie vėliau buvo paskelbti įvairiose internetinės žiniasklaidos svetainėse. Plečiant prieigos prie Archyvo saugomų dokumentų ir informacijos apie juos galimybes, didelis dėmesys buvo skirtas informacijos apie Archyvo saugomus dokumentų fondus kūrimui ir pildymui bei suskaitmenintų apyrašų kėlimui į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) m. veiklos plane buvo numatyta sutvarkyti ir į apskaitą įrašyti partizanų Tauro apygardos dokumentus, kurie įgyvendinant kultūros tarybos finansuotą projektą, buvo restauruojami centriniame archyve. Dėl didelio dokumentų kiekio, blogos dokumentų fizinės būklės ir sudėtingų restauravimo procesų, dokumentų restauravimo darbai užtruko, todėl Tauro apygardos dokumentų tvarkymas 2018 m. nebuvo pradėtas. Šiuos darbus numatoma atlikti 2019 m. Dėl ilgalaikio VRM dokumentų skyriaus darbuotojo nedarbingumo, nebuvo pradėti suplanuoti fondo Nr. V-142 ir fondo Nr. V-135 apyrašo Nr. 1 pertvarkymo darbai, neparengtos suplanuotos pažymos apie fondus ir bylų rodyklės bei neatliktas planuotas šių bylų būklės ir kiekio patikrinimas. Archyvo įgyvendintos dokumentinio paveldo sklaidos ir populiarinimo priemonės išplėtė šio paveldo komunikavimą masinės informacijos priemonėse, kultūros ir mokslo bendruomenėse bei kituose visuomenės sluoksniuose, prisidėjo prie jo platesnio įtraukimo į kultūrinę apyvartą, skatino domėjimąsi Archyvo veikla ir saugomais dokumentais. Veiklos efektyvumo didinimas Didinant Archyvo veiklos efektyvumą, 2018 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas Archyvo saugomų dokumentų ir informacijos apie juos prieinamumo, sklaidos ir populiarinimo didinimui. Siekiant didinti vartotojų skaičių ir informacijos sklaidą, daug dėmesio buvo skirta Archyvo paskyros Facebook socialiniame palaikymui, skelbiamos informacijos rengimui ir skelbimui. Plečiant Archyvo teikiamas virtualias paslaugas buvo sukurta ir atidaryta interneto svetainė partizanų dokumentų elektroninis.

3 3 II SKIRSNIS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS PROGRAMA NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO ADMINISTRAVIMAS (01.02) 1 lentelė. Informacija apie programos įgyvendinimą, pasiektus rezultatus* Tikslo, Tikslo, uždavinio, uždavinio, Veiksmo pavadinimas priemonės priemonės kodas pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) TIKSLAS. Užtikrinti efektyvų NDF valdymo reglamentavimą ir administravimą UŽDAVINYS. Dalyvauti formuojant dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities politiką ir ją įgyvendinti. PRIEMONĖ. Reglamentuoti dokumentų ir archyvų valdymą ir naudojimą, vykdyti teisės aktuose nustatytų šios srities reikalavimų priežiūrą ir kontroliuoti, kaip administruojamas Valstybės kino metraščio kūrimas. 1. Vykdyta Vidaus reikalų ministerijos sistemos, policijos ir kitose įstaigose saugomų, į bylų apyrašus įrašytų, buvusios LTSR vidaus reikalų ministerijos dokumentų priežiūra 2. Atlikta Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ir policijos įstaigose saugotų, iki 1990 m. veikusių įstaigų, dokumentų vertės ekspertizė: 2.1. Suderinti Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro, Alytaus, Panevėžio, Tauragės, Utenos ir Vilniaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pateikti Dokumentų naikinimo aktų projektai, kuriuose įrašyta 4301 byla; 2.2. Suderintas Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos sudarytas TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Klaipėdos miesto priešgaisrinės apsaugos skyriaus ilgo saugojimo kadrų bylų apyrašo projektas, į kurį įrašyta 319 bylų. 3. Teiktos konsultacijos dokumentų valdymo, dokumentų naikinimo aktų sudarymo, dokumentų vertės ekspertizės atlikimo ir kitais klausimais įstaigoms saugančioms buvusios LTSR vidaus reikalų ministerijos ir kt. dokumentus 4. Organizuota Dokumentų ekspertų komisijos veikla. Dokumentų ekspertų komisijos posėdžiuose svarstyta 25 klausimai K. Remeika K. Remeika, P. Girdenis, R. Masiulionytė K. Remeika IV K. Remeika K. Remeika UŽDAVINYS. Užtikrinti NDF ir kino paveldo kaupimą archyvuose ir jo išsaugojimą. PRIEMONĖ. Nustatytąja tvarka priimti saugoti įvairių formų dokumentus, tvarkyti dokumentus ir jų apskaitą bei taikyti dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones. Dokumentų priėmimas saugoti 1. Kauno, Panevėžio ir Utenos apskrities vyriausieji policijos komisariatai perdavė TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) dokumentus (180 sąlyg. vnt.) 2. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas perdavė partizanų [Tauro apygardos] dokumentus, rastus miške Kauno rajone (1 sąlyg. vnt.) 3. gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras perdavė LTSR KGB ir MVD dokumentus (1 sąlyg. vnt.) P. Girdenis, R. Masiulionytė I-II R. Masiulionytė II R. Masiulionytė II

4 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 4 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Priimti saugoti ypatingojo archyvo m. veiklos nuolat saugomi elektroniniai dokumentai (10 apsk. vnt.). R. Masiulionytė, L. Liauksminas II 5. Informatikos ir ryšių departamentas prie Respublikos vidaus reikalų ministerijos perdavė Teistumo kartotekos korteles (1 sąlyg. vnt.). Dokumentų tvarkymas 6. Saugoti priimtų dokumentų tvarkymas, bylų apyrašai ar jų tęsinių sudarymas: 6.1. Sutvarkyti TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) dokumentai, kuriuos Archyvui perdavė Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Perduotos bylos įrašytos į fondą Nr. V-85 (2 apsk. vnt.) 6.2. Sutvarkyti TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) dokumentai, kuriuos Archyvui perdavė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Perduotos bylos įrašytos į fondą Nr. L-4/13 (8 apsk. vnt.) 6.3. Sutvarkyti TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) dokumentai, kuriuos Archyvui perdavė Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Perduotos bylos įrašytos į fondus Nr. L-4/4, L-4-/17, L-4/25, L-4/26 (170 apsk. vnt.) 6.4. Sutvarkyti TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) ir SSR saugumo komiteto (KGB) dokumentai, kuriuos Archyvui perdavė gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras: iš dalies perduotų KGB dokumentų suformavus 4 bylas, jos įrašytos į fondo Nr. K-1, LTSR KGB centro skyrių bylų apyrašo Nr. 46 tęsinį. Kelios į šį apyrašą įrašytos bylos papildytos naujai gautais dokumentais iš dalies perduotų KGB dokumentų suformuota 1 byla ir įrašyta į fondo Nr. K-18, Veiklos bylų apyrašo Nr. 2 tęsinį; perduotos 3 MVD sudarytos bylos įrašytos į fondą Nr. V Saugomų dokumentų tvarkymas, bylų aprašymo tobulinimas, fondų/apyrašų pertvarkymas: 7.1. Sudarytas fondo Nr komunistų partijos (LKP) centro komitetas Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį įrašyti iš apskaitos išbrauktų fondo Nr bylų apyrašai (6 apsk. vnt.) 7.2. Sudarytas fondo Nr Partijos istorijos institutas prie LKP CK Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK filialas Veiklos ir kadrų bylų apyrašo Nr. 4 tęsinys į kurį įrašyti iš apskaitos išbrauktų fondo Nr bylų apyrašai (1 apsk. vnt.) 7.3. Sudarytas fondo Nr komunistų partijos (TSKP) Vilniaus miesto organizacija komunistų partijos (TSKP) Vilniaus miesto komiteto veiklos ir kadrų bylų apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį įrašyti iš apskaitos išbrauktų fondo Nr bylų apyrašai (1 apsk. vnt.) P. Girdenis, R. Masiulionytė IV P. Girdenis I P. Girdenis II P. Girdenis IV R. Masiulionytė II R. Masiulionytė II P. Girdenis IV N. Maslauskienė II N. Maslauskienė II N. Maslauskienė II

5 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 5 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Sudarytas fondo Nr komunistų partijos (TSKP) miestų ir rajonų komitetai Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį įrašyti iš apskaitos išbrauktų fondo Nr bylų apyrašai (1 apsk. vnt.) N. Maslauskienė II 7.5. Sudarytas fondo Nr. K-30, TSR saugumo komiteto (KGB) operatyvinės įskaitos bylos, Operatyvinės įskaitos bylų apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį įrašytos 2 bylos, perkeltos iš fondo Nr. K-11, TSR saugumo komiteto (KGB) rajonų poskyriai, Veiklos bylų apyrašo Nr. 2 kaip klaidingai fondui Nr. K-11 priskirtos bylos Tobulintas fondų Nr. K-1 apyrašų Nr. 58, 60 bylų, V-4, V-5 apyrašo Nr. 1 bylų, V-6, V-101, V-105, V-135, V-136, V-141, V-142, V-144, V-145/40, V-148 ir kt Susistemintos ir į bylas sudėtos 8066 į apskaitą neįrašytos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vizų ir registracijos skyrius sudarytos asmenų, m. vykusių į užsienį, pareiškimai-anketos (suformuotos 85 bylos) 7.8. Aprašyti LKP ir KGB dokumentų fonduose saugomi foto ir vaizdo dokumentai, parengtos 678 fotonuotraukų anotacijos R. Masiulionytė III R. Masiulionytė, V. Ektytė, P. Girdenis, N. Maslauskienė P. Girdenis V. Ektytė, N. Maslauskienė 7.9. Sunumeruotos į fondo Nr Kartotekų apyrašą Nr. 67 įrašytų kartotekų korteles (3782 vnt.) N. Maslauskienė Dokumentų apskaitos tvarkymas 8. Apskaityti priimti saugoti dokumentai R. Masiulionytė 9. Tvarkytos fondų bylos, fondų kortelėse ir kituose apskaitos dokumentuose žymėti pasikeitimai, tikslintos dokumentų tvarkymo, bylų būklės ir kiekio patikrinimo metu nustatytas dokumentų tvarkymo ir apskaitos klaidos 10. Apskaityti dokumentai, priėjimas prie kurių yra ribojamas 11. Apskaityti mikrofilmuoti ir suskaitmeninti dokumentai, tvarkyta dokumentų atsarginių kopijų, restauruotų dokumentų apskaita 12. Tikslinti fondų pavadinimai, sudaryti fondų pavadinimų pakeitimo ir pavadinimų apyrašams suteikimo aktai (103 aktai) 13. Tikslinti duomenys (pavadinimai, apsk. vnt., chronologinės ribos ir kt.) KGB, VRM ir LKP dokumentų fondų ir apyrašų sąrašuose 14. Tęstas 2015 m. pradėtas į fondo Nr. K-1 TSR saugumo komitetas (KGB) Filtracinių bylų apyrašą Nr. 59 įrašytų bylų sąrašas (į sąrašą įrašyti 516 apsk. vnt.) Informacinių priemonių rengimas 15. Parengtos pažymos apie fondų Nr. K-1, K-18, K-30, V-85, V-147, L-4/4, L-4/13, L-4/17, L-4/25, L-4/26, 1771, 3377, 17628, papildymą R. Masiulionytė R. Masiulionytė R. Masiulionytė R. Masiulionytė, R. Masiulionytė V. Ektytė P. Girdenis, R. Masiulionytė

6 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 6 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Pradėta rengti partizanų dokumentų, saugomų įvairiose partizanų dokumentų R. Masiulionytė IV kolekcijų, KGB ir LKP dokumentų fondų bylose, rodyklė. Į rodyklę įrašyti įvairūs partizanų vadovybės, sričių, apygardų ir kitų junginių dokumentai: rašytiniai dokumentai, fotonuotraukos, spauda, atsišaukimai, atvirukai ir kt. Parengtos įrašytų dokumentų anotacijos (883 įrašai). 17. Pildytos informacijos paieškos programos, į 5 duomenų bazes suvesti įrašai: pildyta duomenų bazė LKP asmenys (6231 įrašas); N. Maslauskienė pildyta duomenų bazė Kariniai komisariatai (9143 įrašai); P. Girdenis pildyta duomenų bazė Kaliniai (33863 įrašai); P. Girdenis pildyta duomenų bazė Baudžiamosios bylos (147 įrašai); V. Ektytė pildyta duomenų bazė Fotonuotraukos (678 V. Ektytė, įrašai). 18. Pradėta rengti Žydų, gimusių ir (ar) gyvenusių Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo, kalėjusių ar žuvusių getuose, konclageriuose, fronte, mirusių evakuacijoje, rodyklė (6167 įrašai) Dokumentų išsaugojimą užtikrinančių priemonių taikymas 19. Dokumentų saugyklose nuolat stebėtas ir palaikytas mikroklimatas, atsižvelgiant į turimas galimybes ir finansinius išteklius, buvo siekiama užtikrinti reikiamas dokumentų saugojimo sąlygas. (detalesnė informacija 4 priede) 20. Patikrinta į LKP (savarankiška) fondą Nr , į Lietuvoje veikusių sovietinių partizanų būrių fondus Nr. 6 51, į fondus Nr , 17637, 17638, į LKP(b) Biržų, Joniškio, Jurbarko apskričių valsčių komitetų ir pirminių organizacijų 74 fondus įrašytų bylų būklė ir kiekis (123 fondai, 223 apyrašai, 6081 apsk. vnt.). Tęstas fondo Nr. K-1 apyrašo Nr. 59 bylų (516 apsk. vnt.) bei fondo Nr. L- 3, apyrašo Nr. 1 bylų (6827 apsk. vnt.) būklės ir kiekio patikrinimas. Atliktas priimtų saugoti bylų būklės ir kiekio patikrinimas (183 apsk. vnt.). 21. Parengta ir kultūros tarybai pateikta paraiška gauti finansavimą partizanų Tauro apygardos dokumentų restauravimui. kultūros taryba projekto gyvendinimui skyrė Eur (detalesnė informacija 6 priede). 22. Įgyvendinant kultūros tarybos finansuotą projektą, centriniame archyve restauruota 2416 partizanų Tauro apygardos dokumentų lapų. 23. centriniame archyve restauruotas 851 rašytinių dokumentų, saugomų fonduose Nr. V-75, V-78, K-1, K-11, lapas. 24. centrinis įrišo fondų Nr. K-1, K-11 bylas N. Maslauskienė V. Ektytė A. Pupkys, P. Girdenis, V. Ektytė P. Girdenis, V. Ektytė K. Remeika K. Remeika V. Ektytė, P. Girdenis, R. Masiulionytė R. Masiulionytė, V. Ektytė

7 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 7 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Siekiant apsaugoti dokumentų originalus ir plečiant atsarginį fondą, mikrofilmavimui ruoštos R. Masiulionytė, V. Ektytė bylos, LCVA mikrofilmuoti pateiktos fondų Nr. K-1, K-51 bylos 26. Į dėžutes sudėtos visos priimtos saugoti bylos. P. Girdenis Dėžutėms rašytos etiketės. 27. Iš saugyklų išduoti dokumentai darbuotojams ir padėti į vietą saugyklose P. Girdenis, V. Ektytė PRIEMONĖ. Kurti Valstybės kino metraščio leidinius ir užtikrinti jų saugojimą. Įgyvendinti nepriklauso pagal funkcijas UŽDAVINYS. Efektyviai administruoti archyvų sritį. PRIEMONĖ. Organizuoti vyriausiojo archyvaro tarnybos ir archyvų veiklą, efektyviai valdyti išteklius. 1. Parengti Archyvo ir administracijos padalinių 2019 m. veiklos planų projektai. K. Remeika 2. Parengtos Archyvo ir administracijos padalinių 2017 m. veiklos ataskaitos, 2018 m. ketvirčių veiklos ataskaitos. Archyvo veiklos ataskaitos pateiktos LVAT K. Remeika 3. Vykdytas einamųjų darbų, gautų raštų, prašymų paskirstymas Archyvo administracijos padaliniams ir darbuotojams, atlikta užduočių vykdymo kontrolė, vykdytas atliktų darbų tikrinimas ir analizė. O. Lėveris, K. Remeika 4. Rengti vidaus administravimo teisės aktai K. Remeika, V. Stočkūnienė 5. Rengtos archyvų programų lėšų išlaidų sąmatos O. Lėveris, 2018 m. ir jų pakeitimai. I. Kavaliauskienė 6. Rengti mėnesių, ketvirčių finansinės atskaitomybės dokumentai. Rengtos ir teiktos mokėjimo paraiškos, rengti ir tvarkyti finansiniai dokumentai (banko, kasos knygos, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės, darbo užmokesčio žiniaraščiai ir kt.) 7. Vykdyta ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto bei atsargų apskaita. Nurašyta dalis nusidėvėjusio ar netinkamo naudoti turto I. Kavaliauskienė I II I. Kavaliauskienė I II 8. Skaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis I. Kavaliauskienė I II 9. Pasirengimas personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos organizavimo funkcijų bei dokumentų perdavimui bei jų perdavimas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. O. Lėveris, K. Remeika I III 10. Archyvo patalpos Gedimino pr. 40/1, Vilniuje A. Pupkys I perduotos įmonei Turto bankas 11. Atlikta metinė turto inventorizacija K. Remeika IV 12. Pirktos paslaugos ir prekės A. Pupkys 13. Tvarkytas ir pildytas tarnautojų registras, tvarkytos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylos V. Stočkūnienė

8 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 8 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Rengti teisės aktai bei kiti dokumentai personalo klausimais, pareigybių sąrašai. V. Stočkūnienė Organizuotas atostogų personalui suteikimas, koordinuota darbo ir poilsio laiko apskaita ir kt. 15. Užtikrinta sauga ir sveikata darbe A. Pupkys 16. Organizuotas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas V. Stočkūnienė Vykdyta apklausa apie Archyvo teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę, atsižvelgiant į gautus rezultatus parengtos išvados ir pasiūlymai dėl teikiamų paslaugų kokybės gerinimo V. Stočkūnienė IV PRIEMONĖ. Vykdyti archyvų pastatų rekonstrukcijos ir saugyklų plėtros investicinius projektus. 1. Pasirengimas Archyvo pastato Gedimino pr. 12, A. Pupkys Vilniuje rekonstrukcijos investicinio projekto įgyvendinimui TIKSLAS. Plėsti prieigą prie archyvuose saugomų dokumentų ir plėtoti jų aktualinimo galimybes. UŽDAVINYS. Užtikrinti prieigą prie archyvuose saugomų įvairių formų dokumentų ir teikti juos naudoti. PRIEMONĖ. IRT priemonėmis kaupti ir skleisti informaciją apie archyvuose saugomus dokumentus ir skaitmeninį turinį, skaitmeninti unikalius dokumentus. 1. EAIS naujai sukurta ir papildyta informacija apie archyvo saugomų dokumentų kiekį, įkelti suskaitmeninti bylų apyrašai R. Masiulionytė 2. Tvarkyta Archyvo interneto svetainė L. Liauksminas 3. Archyvo interneto svetainėje talpinta aktuali informacija apie Archyvo saugomus dokumentus, veiklą, teikiamas paslaugas, parengtas parodas ir kt., pristatyti įdomūs, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirti dokumentai K. Remeika, L. Liauksminas 4. archyvų virtualių parodų portale talpintos Archyvo parengtos virtualios parodos 5. Archyvo paskyroje Facebook socialiniame skelbtos Archyvo parengtos virtualios parodos, pristatyti įdomūs, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirti dokumentai, talpinta aktuali informacija apie Archyvo saugomus dokumentus, veiklą ir kt. 6. Archyvas padarė rašytinių ir 9700 fotodokumentų skaitmeninius vaizdus. 7. centriniam archyvui skaitmeninti teikti atrinkti foto dokumentai bei informacija apie skaitmeninti atrinktus mikrofilmus. LCVA pagamino rašytinių ir 1005 foto dokumentų skaitmeninius vaizdus. 8. Padaryti skaitmeniniai vaizdai apdoroti ir patalpinti į skaitmenines saugyklas. Archyvo skaitmeninėse saugyklose patalpinti dokumentų skaitmeniniai vaizdai. 9. Organizuota prieiga prie skaitmenintų dokumentų vaizdų vidaus vartotojams ir skaitytojams L. Liauksminas K. Remeika, L. Liauksminas L. Liauksminas R. Masiulionytė, V. Ektytė L. Liauksminas, R. Masiulionytė L. Liauksminas

9 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 9 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Dokumentų skaitmeninimui ruoštos VRM, KGB ir LKP fondų bylos V. Ektytė, P. Girdenis, R. Masiulionytė 11. Skaitmeninti LKP ir VRM dokumentų fondų bylų apyrašai 12. Parengta ir kultūros tarybai pateikta paraiška gauti finansavimą svetainės partizanų dokumentų elektroninis sukūrimui. kultūros taryba projekto gyvendinimui skyrė 8000 Eur (detalesnė informacija 6 priede). 13. Sukurta ir atidaryta interneto svetainė partizanų dokumentų elektroninis 14. Pradėta pildyti interneto svetainė partizanų dokumentų elektroninis (paskelbti 883 dokumentai) 15. Pasirašyta sutartis su nacionaline M. Mažvydo biblioteka dėl dalyvavimo projekte Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas. Įgyvendinant sutartį gautas finansavimas 0,5 pareigybės išlaikymui (detalesnė informacija 6 priede). 16. Dokumentų, kurie bus keliami į Virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą (VEPIS) bei jo viešą prieigą e-paveldas.lt, atranka, skaitmeninimas ir metaduomenų rengimas. 17. Parengta ir kultūros tarybai pateikta paraiška gauti finansavimą stacionarios, virtualios ir kilnojamosios parodų bei edukacinės programos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai sukūrimui. Projektas bus įgyvendinamas 2019 m. P. Girdenis K. Remeika R. Masiulionytė, L. Liauksminas R. Masiulionytė IV K. Remeika II P. Girdenis, L. Liauksminas IV K. Remeika II PRIEMONĖ. Tirti, teikti naudoti ir populiarinti archyvuose saugomus dokumentus. 1. Archyvas parengė 14 virtualių parodų ar įdomių, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirtų dokumentų pristatymų (iš jų 9 neplaniniai). Parodas Virtualių parodų portale aplankė 3091 lankytojas, archyvo paskyroje Facebook lankytojai (detalesnė informacija 5 priede). 2. Archyvas, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, organizavo ir parengė 13 virtualių parodų (iš jų 3 neplaninės). Parodas Virtualių parodų portale aplankė 7177 lankytojai, archyvo paskyroje Facebook lankytojai (detalesnė informacija 5 priede). 3. Archyvas, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, organizavo ir parengė 1 stacionarią ir 1 kilnojamąją parodas. Stacionarią parodą pamatė apie lankytojų. Kilnojamoji paroda buvo eksponuota 15 švietimo, kultūros ir atminties įstaigų, ją apžiūrėjo apie 4300 lankytojų (detalesnė informacija 5 priede). V. Ektytė, P. Girdenis, R. Masiulionytė, K. Remeika V. Ektytė, P. Girdenis, K. Remeika V. Ektytė, P. Girdenis, R. Masiulionytė, K. Remeika

10 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 10 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Dalyvauta rengiant 6 bendras parodas, parodų rengėjams teikti dokumentai ar jų kopijos, parengtos parodose eksponuotų dokumentų anotacijos ir informacija apie juos. (detalesnė informacija 5 priede) V. Ektytė 5. Minint atkūrimo šimtmetį, 8 bendrojo lavinimo mokyklose vesta edukacinė programa Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės akto signatarai ir vadovai 6. Vesti mokomieji pažintiniai seminarai Vilniaus universiteto Komunikacijos ir Istorijos fakultetų studentams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ir mokytojams (detalesnė informacija 5 priede) 7. Vestos pažintinės ekskursijos Archyvo svečiams (detalesnė informacija 5 priede) 8. Organizuotas renginys Gyvo archyvo diena Renginio svečiams buvo surengta ekskursija po KGB dokumentų saugyklas 9. Dalyvauta organizuojant poeto Rimo Buroko 65- ųjų metinių minėjimą ir virtualios parodos Atėjau į žemę sapnui pristatymą Užupio kavinėje 10. Organizuotas virtualios parodos Jauni ir pašėlę pristatymas ypatingojo archyvo Edukacinėje salėje (Gedimino pr. 40/1, Vilniuje) 11. Organizuotas renginys Ekspedicijos Misija Sibiras 18 pristatymas 12. Parengti ir dvisavaitraštyje Literatūra ir menas publikuoti 7 straipsniai: Antanas Sniečkus: mitai ir tikrovė ( Nr. 3646), Mokykla, kolonija, dichloretanas ( Nr. 3650), Represuotieji Nepriklausomybės Akto signatarai ( Nr. 3651), Rimo Buroko golgota ( Nr. 3656), Trėmimai, operacija Vesna ir nebyli statistika ( Nr. 3658), Priešaušrio karta ( Nr. 3661; Nr. 3662), Partizanų dokumentai ir laiko kapsulės ( Nr. 3670). Straipsniai taip pat buvo publikuoti naujienų portaluose rytas, žinios, Valstietis.lt, 15 minučių, informaciniame portale Aštuntoji diena, interneto svetainėje Lituanistų sambūris. 13. bendradarbiaujant su gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, organizuota spaudos konferencija 100-osioms Adolfo Ramanausko Vanago gimimo metinėms paminėti, kurioje pristatyta saugoma KGB sudaryta A. Ramanausko-Vanago baudžiamoji byla. 14. gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro renginyje Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Prisiminimų vakaras pristatyta Archyvo parengta virtuali paroda apie Tėvą Stanislovą ir saugomi dokumentai V. Stočkūnienė V. Ektytė, V. Ektytė, K. Remeika K. Remeika, V. Ektytė II P. Girdenis II P. Girdenis III K. Remeika IV P. Girdenis E. Škirkaitė I E. Škirkaitė IV

11 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 11 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Rengti, skelbti ir platinti pranešimai, publikacijos ir kt. aktuali informacija apie Archyvo veiklą, saugomus dokumentus, rastus įdomius dokumentus, parengtas parodas, organizuojamus renginius, įgyvendinamus projektus ir kt. P. Girdenis, K. Remeika Realizuojant asmenų teisę gauti informaciją, organizuotas skaitytojų priėmimas ir aptarnavimas trijose Archyvo skaityklose. Skaitytojams teikta informacija apie Archyvo dokumentus juos dominančiomis temomis, jų paieškos būdus bei priemones, naudojimosi dokumentais tvarką ir taikomus priėjimo prie dokumentų ribojimus. 17. Skaitytojų prašymu į skaityklas teiktos bylos ar dokumentų atsarginės kopijos, archyvo kataloguose ieškoma informacijos apie juos dominančias bylas. Skaitytojų prašymu Archyvo saugomuose kataloguose buvo atliktos 2327 paieškos, kataloguose rasta ir skaitytojams išduota 2400 kortelių. 18. Tikrintos ir išdavimui rengtos bylos, kuriose yra dokumentų, priėjimas prie kurių yra ribojamas. Patikrintos 2269 bylos. 19. Tvarkyti, pildyti ir registruojami skaitytojų darbą skaityklose atspindintys dokumentai skaitytojų bylos, užsakymai dokumentams, dokumentų kopijavimui, prašymai fotografuoti dokumentus, dokumentų išdavimo skaitytojams ir grąžinimo apskaitos žurnalai ir kt. V. Ektytė, P. Girdenis V. Ektytė, P. Girdenis V. Ektytė, P. Girdenis V. Ektytė, P. Girdenis PRIEMONĖ. Tenkinti vartotojų poreikius, teikiant įstatymų nustatytą informaciją ir archyvų mokamas paslaugas. 1. Aptarnauti asmenys taikant vieno langelio principą. Teikta informacija žodžiu ir raštu apie Archyvo saugomus dokumentus, priėjimo prie dokumentų tvarką, prašymų pildymo bei apmokėjimo už dokumentų paiešką ir kopijavimą tvarką V. Stočkūnienė 2. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymai, tiriami dokumentai, rengiami ir išduodami atitinkamus juridinius faktus patvirtinantys dokumentai. Tvarkomos faktus patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos. Užregistruoti 2696 fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl faktus patvirtinančių dokumentų išdavimo. Parengti 3228 atitinkamus juridinius faktus patvirtinantys oficialūs dokumentai ir 449 informaciniai pranešimai. 3. Fizinių ir juridinių asmenų prašymu organizuota ir vykdyta dokumentų paieška 4. Prašymų nagrinėjimui darbuotojams iš saugyklų teikti dokumentai bei grąžinti į vietą saugyklose 5. Tvarkytos ir teisės aktų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms laikinam naudojimui išduota 13 bylų. Įforminti perdavimo dokumentai. V. Ektytė, P. Girdenis, V. Stočkūnienė V. Ektytė, P. Girdenis, V. Stočkūnienė V. Ektytė, P. Girdenis V. Ektytė

12 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 12 Veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) Fizinių ir juridinių asmenų prašymu gamintos dokumentų analoginės ir skaitmeninės kopijos Archyvas, įgyvendindamas projektus, pagamino rašytinių dokumentų skaitmeninius vaizdus, perdavė vaizdus: 7.1. Vykdant sutartį su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija Yad Vashem (Izraelio Valstybė) dėl dokumentų apie žydus atrankos ir skaitmeninimo, tęstas dokumentų skaitmeninimas. Pagaminti rašytinių dokumentų skaitmeniniai vaizdai, perduoti 49477vaizdai Vykdant sutartį su Jungtinių Valstijų Holokausto memorialiniu muziejumi (JAV) dėl dokumentų atrankos ir kopijavimo, 6675 rašytinių dokumentų skaitmeniniai vaizdai, kurie bus perduoti 2019 m. 8. Įgyvendinant papildomą susitarimą su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija Yad Vashem (Izraelio Valstybė) dėl dokumentų atrankos, atlikta dokumentų paieška ir sudarytas komunistų partijos centro komiteto m. bylų, kuriose yra informacijos apie žydų tautybės asmenis, sąrašas. 8. Įgyvendinant papildomus susitarimus su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija Yad Vashem (Izraelio Valstybė) dėl dokumentų atrankos, sudarytas į Partijos istorijos instituto prie LKP CK Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK filialo fondą Nr įrašytų m. bylų, kuriose yra informacijos apie žydų tautybės asmenis, sąrašas 9. Įgyvendinant projektą su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija Yad Vashem (Izraelio Valstybė) dėl dokumentų kopijavimo tęstas LSSR KGB specialaus patikrinimo bylų, vestų žydų tautybės asmenims sąrašo sudarymas 10. Vartotojų užsakymu Archyvo priimamajame pagamintos 675 dokumentų analoginės kopijos ir skaitmeniniai vaizdai. 11. Rinktos ir tvarkytos įmokos už teikiamas mokamas paslaugas V. Ektytė, P. Girdenis K. Remeika, L. Liauksminas, V. Ektytė, R. Masiulionytė O. Lėveris, L. Liauksminas, V. Ektytė, R. Masiulionytė K. Remeika, N. Maslauskienė I II N. Maslauskienė V. Ektytė V. Stočkūnienė I. Kavaliauskienė, V. Stočkūnienė PRIEMONĖ. Identifikuoti ir integruoti su diaspora susijusius archyvus, saugomus užsienyje, į informacinę sistemą. Priemonės įgyvendinti planuota nebuvo. * programos įgyvendinimo rezultatai pateikiami ataskaitos priede. TVP-07 2 lentelė. Programos Nacionalinio dokumentų fondo administravimas patvirtintų asignavimų panaudojimas, tūkst. eurų. Patvirtintas Patikslintas Faktiškai panaudota Panaudota Finansavimo asignavimų planas asignavimų planas* asignavimų asignavimų šaltinis iš viso iš jų: iš viso iš jų: iš viso iš jų: nuo išlaidoms turtui išlaidoms turtui išlaidoms turtui asignavimų,

13 13 1. Iš viso Respublikos biudžetas, iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos 1.2. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos iš viso iš jų darbo užmo kesči ui įsigyti iš viso iš jų darbo užmoke sčiui įsigyti iš viso iš jų darbo užmoke sčiui 712,4 710,4 457,7 2,0 718,4 715,9 458,6 2,5 711,2 710,7 458,6 0,5 įsigyti nurodytų patikslintame plane, dalis (proc.)** 677,4 677,4 442,7 673,4 673,4 439,6 673,4 673,4 439, ,0 33,0 15,0 2,0 45,0 42,5 19,0 2,5 37,8 37,3 19,0 0, ,0 44,0 1,6 100 lėšos) * jeigu patikslintame plane asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais patvirtintame plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele; ** jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele. 3 lentelė. Informacija apie žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti. Eil. Pareigybių Nr. Pareigybės (pagal finansavimo šaltinius) 1. Finansuojamos iš biudžeto ( ) lėšų 2. Finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ( ) lėšų 3. Finansuojamos iš kitų šaltinių įstaigos vadovai ir pavaduotojai iš jų tarnautojai iš viso kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai iš viso iš jų tarnautojai specialistai ir kiti iš viso iš jų tarnautojai Iš viso iš jų tarnautojai Išlaidos darbo užmokesčiui (tūkst. eurų) , , ,6 Iš viso pareigybių: Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui (tūkst. eurų) 48,1 48,1 95,0 80,8 317,1 118,7 460,2 247,6 460,2 PROGRAMA VALSTYBĖS PERDUOTOS SAVIVALDYBĖMS PRISKIRTŲ ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMO FUNKCIJOS KOORDINAVIMAS, KODAS (01.03) Pagrindinis programos vykdytojas vyriausiojo archyvaro tarnyba. 1 lentelė. Informacija apie programos įgyvendinimą, pasiektus rezultatus* Tikslo, Tikslo, uždavinio, uždavinio, Veiksmo pavadinimas priemonės priemonės kodas pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas (ketv.) TIKSLAS. Koordinuoti perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti skirtų asignavimų naudojimą UŽDAVINYS. Siekti efektyvaus asignavimų, skirtų perduotai savivaldybėms 01 priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, naudojimo PRIEMONĖ. Nagrinėti lėšų poreikį perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, atlikti jų panaudojimo analizę bei vykdyti savivaldybėms skirtų asignavimų naudojimo kontrolę. Įgyvendinti nepriklauso pagal funkcijas. * programos įgyvendinimo rezultatai pateikiami ataskaitos priede. II SKYRIUS KITŲ STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMAS Archyvas nebuvo tiesiogiai atsakingas už kitų strateginio planavimo dokumentų ar jų priemonių įgyvendinimą.

14 14 Direktorius Ovidijus Lėveris Kęstas Remeika, tel. (8 5) , el. p.

15 ypatingojo archyvo 2018 m. veiklos ataskaitos 1 priedas PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt PRIEMONĖ. Reglamentuoti dokumentų ir archyvų valdymą ir naudojimą, vykdyti teisės aktuose nustatytų šios srities reikalavimų priežiūrą ir kontroliuoti, kaip administruojamas Valstybės kino metraščio kūrimas. 1. Įstaigų, kurių dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų priežiūra vykdoma, atliktų patikrinimų patikrinimas Vertinimo kriterijų reikšmės Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė 2. Apskaitos dokumentų, kurių duomenys derinami, kiekis suderintas dok per EAIS suderinta apskaitos dokumentų (jų duomenų) suderintas dok derinamų apskaitos dokumentų antraščių antraštė Įstaigoms, įmonėms, organizacijoms surengtų seminarų dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais seminaras dalyvių sk PRIEMONĖ. Nustatytąja tvarka priimti saugoti įvairių formų dokumentus, tvarkyti dokumentus ir jų apskaitą bei taikyti dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones. 1. Iš ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių priimtų nuolat saugoti dokumentų kiekis: - rašytinių dokumentų apsk. vnt. sąlyg. vnt. n 183 tiesinis metras n 8,7 - vaizdo ir garso dokumentų apsk. vnt. sąlyg. vnt. - elektroninių dokumentų apsk. vnt. n 10 GB n 0,07 2. Iš ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių priimtų ilgai saugoti elektroninių dokumentų kiekis apsk. vnt. GB

16 2 Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. 3. Iš nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų papildant NDF priimtų saugoti dokumentų kiekis: - rašytinių dokumentų sąlyg. vnt. apsk. vnt. - vaizdo ir garso dokumentų sąlyg. vnt. - dokumentų skaitmeninių kopijų sąlyg. vnt 4. Iš užsienio šalių juridinių ar fizinių asmenų priimtų saugoti dokumentų kiekis: vaizdas - rašytinių dokumentų sąlyg. vnt. - vaizdo ir garso dokumentų sąlyg. vnt. - dokumentų skaitmeninių kopijų sąlyg. vnt. vaizdas - rašytinių dokumentų mikrofilmų kadras 5. Sutvarkytų priimtų saugoti netvarkytų dokumentų kiekis: Vertinimo kriterijų reikšmės Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė - rašytinių dokumentų sąlyg. vnt vaizdo ir garso dokumentų 6. Į archyvo apskaitą įrašytų dokumentų kiekis: sąlyg. vnt. -priimtų sutvarkytų dokumentų apsk. vnt. n 10 - sutvarkytų priimtų saugoti netvarkytų dokumentų apsk. vnt Patobulintų aprašymų kiekis: - bylų antraštė vaizdo ir garso dokumentų anotacija Pertvarkomų fondų fondas Parengtų informacijos priemonių kiekis: apyrašas (tęsinys) 3 0 apsk. vnt fondo pažymų pažyma 1 0

17 3 Vertinimo kriterijų reikšmės Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė - fondo papildymo pažymų pažyma informacijos paieškos priemonių: - rodyklių rodyklė duomenų bazių įrašas Rašytinių (ir jiems prilyginamų elektroninių) dokumentų, kurių būklė patikrinta, kiekis: - priimamų apsk. vnt. n saugomų apsk. vnt Vaizdo ir garso dokumentų, kurių profilaktika atlikta, kiekis - priimamų saug. vnt. - saugomų saug. vnt. 12. Mikrofilmuotų dokumentų kiekis apsk.vnt kadras Restauruotų, konservuotų ir įrištų dokumentų kiekis: - restauruota rašytinių dokumentų apsk. vnt konservuota rašytinių dokumentų apsk. vnt. lapas įrišta dokumentų byla restauruota vaizdo ir garso dokumentų apsk. vnt. lapas saug. vnt. - konservuota vaizdo ir garso dokumentų apsk. vnt. saug. vnt. - konservuota mikrofilmų metras 14. Bylų, sudėtų į dėžutes, kiekis byla n Darbuotojams iš saugyklų išduotų (asmenų prašymų nagrinėjimui, dokumentų tvarkymui, į skaityklą (skaityklos darbuotojams) ir kt.) dokumentų kiekis apsk. vnt

18 4 Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. 16. Priimtų nacionalinių filmų, kurių originalios medžiagos saugomos, kiekis filmas PRIEMONĖ. Kurti Valstybės kino metraščio leidinius ir užtikrinti jų saugojimą. Vertinimo kriterijų reikšmės Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė 1. Sukurtų kino metraščio leidinių vnt. valanda PRIEMONĖ. Organizuoti vyriausiojo archyvaro tarnybos ir archyvų veiklą, efektyviai valdyti išteklius. 1. Valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau darbuotojas), tobulinusių kvalifikaciją,, iš jų: darbuotojas dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities žinias tobulinusių darbuotojų darbuotojas Parengtų ir gautų dokumentų kiekis, iš jų: dokumentas elektroninių dokumentų dokumentas Centralizuotai vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų pirkimo sutarčių vertė nuo visų vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų pirkimo sutarčių vertės (ne mažiau kaip) procentai 70 67,15 4. Apklausų dėl archyvo teikiamų paslaugų vertinimo apklausa apklaustųjų, iš jų: asmuo 90 -teigiamai vertinančių teikiamų paslaugų kokybę asmuo PRIEMONĖ. Vykdyti archyvų pastatų rekonstrukcijos ir saugyklų plėtros investicinius projektus. 1. Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos lėšos tūkst. eurų PRIEMONĖ. IRT priemonėmis kaupti ir skleisti informaciją apie archyvuose saugomus dokumentus ir skaitmeninį turinį, skaitmeninti unikalius dokumentus. 1. Skaitmenintų archyvo saugomų dokumentų kiekis: - rašytinių dokumentų apsk. vnt vaizdas fotodokumentų apsk. vnt videodokumentų apsk. vnt. vaizdas

19 5 Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. valanda - kino dokumentų (įskaitant kino filmus) apsk. vnt. valanda - garso dokumentų apsk. vnt. valanda - iš bylų atrinktų pavienių rašytinių dokumentų dokumentas vaizdas Vertinimo kriterijų reikšmės Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė - iš bylų atrinktų pavienių fotodokumentų dokumentas n 7 vaizdas n iš bylų atrinktų pavienių garso dokumentų dokumentas iš bylų atrinktų pavienių kino dokumentų dokumentas valanda 2 0 valanda 2. Skaitmenintų apyrašų kiekis apyrašas vaizdas Atliktų kitų archyvų saugomų dokumentų skaitmeninimo darbų apimtys (pildo tik LCVA) vaizdas valanda 4. Skaitmeninėse saugyklose sukauptų dokumentų apsk. vnt vaizdas valanda 5. Skaitmeninėse saugyklose sukauptų pavienių dokumentų dokumentas 2 7 vaizdas n 193 valanda Skaitmenintų dokumentų prieinamumas: - archyve prieinamų skaitmeninių dokumentų apsk. vnt vaizdas valanda

20 6 Vertinimo kriterijų reikšmės Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė - archyve prieinamų skaitmeninių pavienių dokumentų dokumentas 2 7 vaizdas n 193 valanda interneto portale epaveldas.lt viešai prieinamų dokumentų apsk. vnt. vaizdas - interneto portale e-kinas.lt viešai prieigai pateiktų kino filmų apsk. vnt. - kituose interneto portaluose ( partizanų dokumentų elektroninis ) viešai prieinamų dokumentų valanda apsk. vnt. dokumentas n 883 valanda 7. Asmenims pateiktų suskaitmenintų objektų peržiūrų, iš jų: vnt archyve vnt interneto portaluose ( partizanų dokumentų elektroninis ) vnt. n EAIS sukauptos informacijos apie archyvų saugomus dokumentus kiekis: - sukurta aprašų (trumpas aprašas): vaizdas -fondo lygmens aprašas n 1 -apyrašo lygmens aprašas apskaitos vieneto lygmens aprašas dokumento lygmens - papildyta aprašų (ilgas (pilnas) aprašas): aprašas -fondo lygmens aprašas 4 4 -apyrašo lygmens aprašas pateikta apyrašų (su failiniais resursais) apyrašas pateikta apskaitos vienetų (su failiniais resursais) apsk. vnt pateikta dokumentų (su failiniais resursais) dokumentas

21 7 Vertinimo kriterijų reikšmės Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė PRIEMONĖ. Tirti, teikti naudoti ir populiarinti archyvuose saugomus dokumentus. 1. Parengtų publikacijų ir pranešimų Publikacija 1 37 Pranešimas Organizuotų edukacinių renginių * Renginys Dokumentų parodų *: Dalyvių sk parengta parodų paroda 6 14 apsilankymas dalyvauta rengiant bendras parodas paroda Aptarnautų skaitytojų skaitytojas Skaitytojams pateiktų dokumentų kiekis: apsilankymas rašytinių (originalių) apsk. vnt rašytinių dokumentų mikrofilmų apsk. vnt vaizdo ir garso dokumentų (originalių) apsk. vnt. n 15 - skaitmeninių dokumentų apsk. vnt Identifikuotų iš išvežtų dokumentų sąlyg. vnt. 7. Nustatytų kitų su Lietuva susijusių dokumentų sąlyg. vnt PRIEMONĖ. Tenkinti vartotojų poreikius, teikiant įstatymų nustatytą informaciją ir archyvų mokamas paslaugas. 1. Vartotojams suteiktų administracinių paslaugų kiekis paslauga Bendras gautų juridinių ir fizinių asmenų prašymų suteikti paslaugas** prašymas Bendras išnagrinėtų juridinių ir fizinių asmenų prašymų suteikti paslaugas** prašymas Prašymuose nagrinėjamų juridinių faktų juridinis faktas Vartotojų užsakymu (įskaitant įgyvendinamus projektus) pagamintų dokumentų kopijų iš archyvo saugomų dokumentų : - analoginių kopijų puslapio kopija

22 8 Vertinimo kriterijų reikšmės Priemonės kodas Priemonės pavadinimas, vertinimo kriterijų pavadinimai Mato vnt. Siektina Pasiekta (planuota) (faktinė) reikšmė reikšmė kadro kopija skaitmeninių kopijų vaizdas (TVP 07) minutė 6. Mokamų konsultacijų, mokymų konsultacija, mokymas 7. Sutvarkytų dokumentų apimtys organizacija 8. Suteiktos kitos (aukščiau nenurodytos) mokamos paslaugos...(įvardyti)...(įvardyti) (nurodyti) (nurodyti) 9. Suteiktų mokamų paslaugų** vertė, iš jų: tūkst. eurų 35,0 36,5 - įgyvendinant projektus projektas Ilgalaikio materialiojo turto nuomos pajamos tūkst. eurų PRIEMONĖ. Identifikuoti ir integruoti su diaspora susijusius archyvus, saugomus užsienyje, į informacinę sistemą. 1. Identifikuotų (užsienio lietuvių archyvuose ir skaitmeninėje erdvėje) rinkinių/fondų 2. Metodinės pagalbos teikimas ir (ar) ne Lietuvoje saugomų užsienio lietuvių dokumentų tvarkymas PRIEMONĖ. Nagrinėti lėšų poreikį perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, atlikti jų panaudojimo analizę bei vykdyti savivaldybėms skirtų asignavimų naudojimo kontrolę. *** 1. Savivaldybių administracijų, saugančių likviduotų juridinių asmenų dokumentus, atliktų patikrinimų tūkst. eurų 10,0 16,7 vienetai komandiruotė patikrinimas * išsami informacija apie planuojamas parodas, renginius, vykdomas edukacines priemones, programas pateikiama priede; ** paslaugos, nurodytos Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąraše, patvirtintame Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo ( Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija); *** duomenis teikia, jeigu prisidėjo prie šios priemonės vykdymo, atlikdamas patikrinimus pagal Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamai perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, perdavimo, naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašą, patvirtintą vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-61 (su visais pakeitimais).

23 ypatingojo archyvo 2018 metų veiklos ataskaitos 2 priedas BENDRIEJI STATISTIKOS RODIKLIAI 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas, mato vienetas Rodiklio reikšmė Valstybės archyve saugomų dokumentų kiekis 1. Rašytinių dokumentų fondų (kolekcijų) (vnt.) Rašytinių dokumentų apyrašų (vnt.) Rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis (apsk. vnt.) Rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis tiesiniais metrais (vnt.) 17557,8 5. Nesutvarkytų rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis (sąlyg. vnt.) 6. Nesutvarkytų rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis tiesiniais metrais (vnt.) 7. Nuolat saugomų oficialiųjų elektroninių dokumentų kiekis (apsk. vnt.) Ilgai saugomų oficialiųjų elektroninių dokumentų kiekis (apsk. vnt.) 9. Oficialiųjų elektroninių dokumentų apimtis (GB) 0, Originalo teisėmis saugomų mikrofilmų kolekcijų (vnt.) Originalo teisėmis saugomų mikrofilmų apyrašų (vnt.) Originalo teisėmis saugomų mikrofilmų dokumentų kiekis (apsk. vnt.) Originalo teisėmis saugomų mikrofilmų dokumentų kiekis kadrais (vnt.) Originalo teisėmis saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų kolekcijų (vnt.) Originalo teisėmis saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų apyrašų (vnt.) Originalo teisėmis saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų kiekis (apsk. vnt.) Originalo teisėmis saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų kiekis vaizdais (vnt.) Originalo teisėmis saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų apimtis (GB) 58, Nesutvarkytų originalo teisėmis saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų kiekis (sąlyg. vnt.) 20. Vaizdo ir garso dokumentų kolekcijų (vnt.) Vaizdo ir garso dokumentų apyrašų (vnt.) Analoginių kino dokumentų kiekis (apsk. vnt.) Analoginių kino dokumentų kiekis saugojimo vienetais (vnt.) Analoginių videodokumentų kiekis (apsk. vnt.) Analoginių videodokumentų kiekis saugojimo vienetais (vnt.) Analoginių fotodokumentų kiekis (apsk. vnt.) 27. Analoginių fotodokumentų kiekis saugojimo vienetais (vnt.) Apskaitos vienetų atitinka mikrofilmų ritinėlių skaičių. partizanų dokumentų kopijų kolekcijoje Nr. K-12 yra 2 apyrašai: Mikrofilmų apyrašas Nr. 1, jame 8 apsk. vnt., ir Vytauto apygardos Lokio rinktinės dokumentų skaitmeninių kopijų apyrašas Nr. 2, jame 2 apsk. vnt. Nors fonde Nr. K-12 saugomos ir mikrofilmų, ir skaitmeninių kopijų bylos, ši kolekcija skaičiuota tik prie mikrofilmų kolekcijų, o į Dokumentų skaitmeninių kopijų kolekcijų skaičių neįtraukta, bet apyrašas Nr. 2 ir į jį įrašyti 2 apsk. vnt. įskaičiuoti į Dokumentų skaitmeninių kopijų kolekcijų apyrašų ir dokumentų skaičių. TSR saugumo komiteto (KGB) vaizdo ir garso dokumentų kolekcijoje Nr. K-38 yra 4 apyrašai: Kino dokumentų apyrašas Nr. 1, jame 13 apsk. vnt., Video dokumentų apyrašas Nr. 2, jame 48 apsk. vnt., Elektroninių skaičiavimo mašinų magnetinių juostų apyrašas Nr. 5, jame 6 apsk. vnt., Fotodokumentų skaitmeninių kopijų apyrašas Nr. 6, jame 2 apsk. vnt. Nors fonde Nr. K-38 saugomos ir vaizdo-garso, ir skaitmeninių kopijų bylos, ši kolekcija skaičiuota tik prie vaizdo ir garso dokumentų kolekcijų, o į Dokumentų skaitmeninių kopijų kolekcijų skaičių neįtraukta, bet apyrašas Nr. 6 ir į jį įrašyti 2 apsk. vnt. įskaičiuoti į Dokumentų skaitmeninių kopijų kolekcijų apyrašų ir dokumentų skaičių. Į apyrašą Nr. 5 įrašyti 6 apsk. vnt. (elektroninių skaičiavimo mašinų magnetinės juostos) niekur neįskaičiuoti.

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS RE

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS RE VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS Eil. Nr.

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL MUZIEJŲ VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 429 Vilnius Įgyvendindamas Muziejų modernizavimo 2007 2015 metų programos,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau