ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO"

Transkriptas

1 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI GALIMYBIŲ 2013 m. spalio 22 d. Nr. K1-9 Šilutė Auditas atliktas, vykdant Savivaldybės kontrolieriaus 2013 m. spalio 11 d. pavedimą Nr. K8-5; Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė Auditas pradėtas Auditas baigtas Audito ataskaita skelbiama internete adresu Kontrolės ir audito tarnybos puslapyje

2 2 TURINYS ĮŽANGA... 3 AUDITO APIMTIS IR METODAI... 3 NUSTATYTI FAKTAI, PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS... 4 Savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas, skoliniai įsipareigojimai... 4 Savivaldybės galimybės imti ilgalaikes paskolas... 6 Bazinis biudžeto pajamų dydis... 8 Skolinimosi rodikliai... 8

3 3 ĮŽANGA atliktas, atsižvelgus į Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus raštą Nr. R3-( )-7492,,Dėl išvados 1. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė 2. Audituojamas subjektas Šilutės rajono savivaldybės administracija, kodas , Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė. Audituojamas laikotarpis 2013 metų 9 mėnesiai. Audituojamu laikotarpiu Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriumi dirbo Raimundas Ambrozaitis, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pareigas laikinai ėjo skyriaus vyresnioji specialistė Janina Valienė. Audito tikslas: Įvertinti, ar Šilutės rajono savivaldybė, neviršydama teisės aktais nustatytų limitų, turi galimybę imti ilgalaikes 1 104,2 tūkst. Lt paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti. Savivaldybės administracija (toliau Administracija) yra atsakinga už vertinimui pateiktų dokumentų tikrumą ir teisingumą. Apribojimai: rengiant audito ataskaitą vadovautasi Administracijos pateiktų duomenų ir dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kitų susijusių dokumentų, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms. Taip pat apribojome audito apimtį. Atsižvelgus į audito tikslą, vertinama tik dalis Savivaldybės biudžeto pajamų, kuri turi įtakos skolinimuisi. Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus. Atlikus šį auditą, Šilutės rajono savivaldybės tarybai bus teikiama nuomonė: dėl Savivaldybės ilgalaikių 1 104,2 tūkst. Lt paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti. AUDITO APIMTIS IR METODAI Audito metu buvo analizuojami duomenys, reikalingi Savivaldybės skolinimosi rodikliams apskaičiuoti bei Savivaldybės skolos ir paskolų pokyčiams nustatyti. Audito metu vertinama: Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1-sav); Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita (Forma Nr. 3- sav.); Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4); Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai, susiję su iš valstybės vardu pasiskolintų ilgalaikių paskolų gavimu iš kredito įstaigų investicijų projektams finansuoti; Pasirašytos sutartys su Finansų ministerija dėl paskolų investicijų projektams finansuoti; Savivaldybės gautos metais lėšos pagal pasirašytas sutartis su Finansų ministerija; Šilutės rajono savivaldybės skolos rodikliai 2013 m. spalio 1 d.: Savivaldybės skola, metinis grynojo skolinimosi lygis, grąžintina paskolų ir palūkanų suma, Savivaldybės laiduojamų ir garantuojamų paskolų lygis. atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus 3. Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad audituotose finansinėse, biudžeto vykdymo ir 1 Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. R3-( )-7492,,Dėl išvados (pridedamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas Dėl ilgalaikių paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti. 2 Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 m. spalio 11 d. pavedimas Nr. K8-5.

4 4 kitose ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o paskola gauta ir panaudota, laikantis teisės aktų reikalavimų. Mes neužtikriname visiško paskolų panaudojimo procedūrų tikrinimo dėl įgimtų audito ir vidaus kontrolės apribojimų bei to fakto, kad nebuvo tikrinamos visos (100 proc.) paskolų panaudojimo operacijos. Siekiant gauti audito tikslams reikalingus įrodymus, atlikta: paskolos gavimo ir grąžinimo ūkinių operacijų bei paskolos likučių audito procedūros; skolinimosi rodiklių vertinimo procedūros, atsižvelgiant į ataskaitose nustatytus likučius ir Lietuvos Respublikos Seimo nustatytus skolinimosi limitus, atsižvelgus į Savivaldybės administracijos direktoriaus raštą Nr. R3-( )-7492,,Dėl išvados, siekiant laiku pateikti išvadą dėl ilgalaikės 1 104,2 tūkst. Lt paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti pagal pateiktą projektų sąrašą; į Savivaldybės patvirtintas 2013 m. biudžeto pajamas įtrauktų valstybės skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų audito procedūros; Savivaldybės 2013 metų skolinimosi rodiklių vertinimas, atsižvelgiant į planuojamas gauti ir grąžinti paskolas; Dėl audito specifikos nebuvo atliekamos vidaus kontrolės procedūros ir nevertintas jų veiksmingumas bei nuoseklumas. Audito įrodymai gauti, taikant dokumentų patikrinimą, paklausimą, skaičiavimą ir analitines procedūras. Vadovautasi nuostata, kad audituojamas subjektas pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. NUSTATYTI FAKTAI, PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS Savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas, skoliniai įsipareigojimai Išvada. Šilutės rajono savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ,2 tūkst. Lt. Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžetas patvirtintas Tarybos sprendimu Nr. T Savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su paskolomis) 5 : ,9 tūkst. Lt ,2 tūkst. Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad iš ,2 tūkst. Lt įsiskolinimo įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos ,7 tūkst. Lt. Pastebėjimas. Nors Šilutės rajono savivaldybės kreditinis įsiskolinimas (įskaitant paskolas) tendencingai didėja, tačiau skolos augimas yra susijęs su ilgalaikių investicinių projektų vykdymu, skolų už atliktus darbus ir paslaugas dengimu. Savivaldybės 2013 metų skolinius įsipareigojimus sudarė Savivaldybės ir valstybės vardu gautos ilgalaikės paskolos, kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais bei garantiniai įsipareigojimai. Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis ,2 tūkst. Lt, iš jų 6 : ilgalaikės paskolos ,7 tūkst. Lt (valstybės vardu 7 838,6 tūkst. Lt, Savivaldybės vardu ,1 tūkst. Lt); trumpalaikės paskolos 1 562,5 tūkst. Lt. Savivaldybė 2013 metų spalio 1 d. buvo įsipareigojusi 3 kredito įstaigoms ir Finansų ministerijai dėl paskolos valstybės vardu, investicinių projektų finansavimui 7 bei trumpalaikės paskolos. Savivaldybės negrąžintos paskolos atvaizduotos 1 lentelėje 3 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr.V-26,,Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo //Valstybės žinios Nr Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-679 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo. 5 Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita, , forma Nr.4. 6 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2013 m. spalio 1 d. ataskaita ketvirtinė, , forma Nr. 3-sav.

5 5 Savivaldybės negrąžintos paskolos 1 lentelė (tūkst. Lt) Paskolos Sutarties data Suma Palūk. Grąžinimo Paskolos davėjas ir numeris (proc.) terminas likutis Kreditavimo tikslas AB Šiaulių b ,0 kint ,0 Laikinam kasos trūkumui. Nr.15-00p 5,34 AB Šiaulių b Nr. Ks ,0 kint ,0 Refinansavimui :bankui Snoras, AB DnB Nord bankas, AB SwedBank. Ūkio bankas Nr ,0 kint ,2 Skoloms apmokėti /10Nr. 4,86. Ūkio bankas Nr ,0 5, ,8 Skoloms dengti pagal faktoringo SNORO bankas KR12-027/ Nr AB Šiaulių b Nr. KS AB Šiaulių b Nr. KS ; Nr. KS Finansų 7838,5 Pagal Ministerija 9 sutartys 8 sutartis Finansų ministerija Finansų ministerija sutartį ,0 4, ,9 Skoloms dengti pagal sut. su AB SEB bankas, AB Swedbank, AB Snoras, UAB Pireka 5 441,2 Kint ,2 Refinansavimui:bankui Snoras, 1 607,1 Kint ,1 Refinansavimui: AB Swed Bankui. Iki pagal sutar ,5 Investicinių projektų finansavimui valstybės vardu trum. 460,0 1, ,0 Apyvartinių lėšų trūkumui Nr ,0 0, ,5 DU ,0 tūkst. Lt; SD - 2S-15 trump. 350,0 tūkst. Lt Negrąžintų ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų likutis ,2 Savivaldybės gautos paskolos 4 002,8 tūkst. Lt 9, iš jų: ilgalaikės paskolos 2 900,3 tūkst. Lt (valstybės vardu investiciniams projektams 1293,2 tūkst. Lt; į paskolas perkelti faktoringai 1607,1 tūkst. Lt 10 ); trumpalaikės paskolos 1 102,5 tūkst. Lt (Finansų ministerija). Savivaldybės grąžintos ilgalaikės paskolos - 715,6 tūkst. Lt 11. Savivaldybės sumokėtos palūkanos už paskolas 894,2 tūkst. Lt 12 (Savivaldybės iždas ,6 tūkst. Lt - kredito įstaigoms, Savivaldybės administracija ,6 tūkst. Lt - Finansų ministerijai). 7 Šaltinis: Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus duomenys; ilgalaikio kreditavimo sutartys. 8 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Savivaldybės pasirašytos paskolų sutartys investicijų projektams Nr. 612, Nr. 644, Nr. 655, Nr. 671, Nr. 724, Nr. 754, Nr. 771, Nr. 791, Nr Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita (Forma Nr. 3). 10 Administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A1-226 Dėl skolų pagal faktoringo sutartis perkėlimo į ilgalaikes paskolas. 11 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita (Forma Nr. 3). 12 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. spalio 1d. ataskaita ketvirtinė (Forma Nr. 2-sav.) 13 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. spalio 1d. ataskaita ketvirtinė (Forma Nr. 2-sav.) Savivaldybės iždo, Biudžeto ir finansų skyriaus palūkanų mokėjimo duomenys. 14 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. spalio 1d. ataskaita ketvirtinė (Forma Nr. 2-sav.) Savivaldybės administracijos, Administracijos raštas Nr. R3-( )-7772 Dėl sumokėtų palūkanų.

6 6 Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės 2013 metų biudžete paskolų ir palūkanų dengimui numatyta tik 2 446,0 tūkst. Lt 15. Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų skolinių įsipareigojimų vertinimas atliktas, atsižvelgiant į planuojamą gauti 1 104,2 tūkst. Lt paskolą iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti bei į kitus, su skoliniais įsipareigojimais susijusius, duomenis. Savivaldybė kiekvieną kartą skolindamasi turi įvertinti, ar, prisiimdama skolinius įsipareigojimus, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi limitų: savivaldybės skolos limito, metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limito, savivaldybės garantijų limito.. Savivaldybės galimybės imti ilgalaikes paskolas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad savivaldybės Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti ilgalaikes paskolas, kurios naudojamos tik investicijų projektams investuoti. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme įteisinta nuostata, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų, 2013 metais gali skolintis tik projektams finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti. Investicijų projektas dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus 16. Savivaldybės administracija vykdo metų Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą ir užtikrina finansavimą tinkamų išlaidų dalies, kurių nepadengia projekto finansavimas. Savivaldybės taryba metais savo sprendimais 17 buvo patvirtinusi Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų sąrašus ir leidusi Savivaldybės administracijai imti ilgalaikes paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti. Šilutės rajono savivaldybė ir Finansų ministerija metais yra pasirašiusi 9 paskolų sutartis 18 investicinių projektų finansavimui, pagal kurias Savivaldybei yra teikiama iš valstybės vardu paimtos mln. eurų Europos investicijų banko paskolos už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,02 arba 0,1 procentinio punkto, atitinkamai pagal kiekvieną sutartį. Atliekant paskolų gavimo ir panaudojimo audito procedūras, nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybė pagal metais pasirašytas sutartis iki 2013 m. spalio 1 d. investicijų projektams finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų iš Finansų ministerijos buvo 15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-666 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo, 2 priedas 2013 m. Savivaldybės biudžeto asignavimai/0.8. Savivaldybės paskolų ir skolų valdymo programa. 16 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas//valstybės žinios Nr Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-166,,Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti ; 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T1-262,,Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti ; Nr. T1-766 Dėl ilgalaikių paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti. 18 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Savivaldybės pasirašytos paskolų sutartys investicijų projektams: Nr. 655 (pagrindas Vyriausybės nutarimas Nr. 1164, 1,9 punktas) ; Nr. 671 (pagrindas Vyriausybės nutarimas Nr. 1432, 1.12 punktas); Nr. 644 (pagrindas Vyriausybės nutarimas Nr. 812, 1.10 punktas); Nr. 612 (pagrindas Vyriausybės nutarimas Nr. 239, 9 punktas); , Nr. 754 (pagrindas Vyriausybės nutarimas Nr. 135, 2 punktas); (pagrindas Vyriausybės nutarimas Nr. 771, 1.9 punktas); Nr. 771; Nr. 791; Nr. 817 (pagrindas Vyriausybės nutarimas Nr.721, 5 punktas).

7 7 gavusi 7 838,5 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų 19. Pagal su Finansų ministerija pasirašytas sutartis galėtume gauti 1 374,5 tūkst. Lt. Išanalizavus Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktus dokumentus nustatyta, kad Savivaldybė investicijų projektams finansuoti planuoja imti ilgalaikes 1 104,2 tūkst. Lt paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti. Kadangi, Savivaldybė neturi vidinių biudžeto pajamų didinimo rezervų, todėl užtikrinti savo dalies projektų finansavimą gali tik paėmusi ilgalaikę paskolą. Paimta 1 104,2 tūkst. Lt paskola bus panaudota Savivaldybės dalies lėšų prisidėjimui prie vykdomų ir numatomų vykdyti naujų projektų. 1. Vykdomi projektai: 1.1. Minijos kaimo krantinių sutvarkymas 20. Nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma 4 782,33 tūkst. Lt, projektui skiriama 4 423,66 tūkst. Lt. Pagal finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą, projekto vykdytojas - Savivaldybė skiria iki 358,68 tūkst. Lt Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso restauravimas ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams, I etapas. Skiriamas papildomas finansavimas iki 1 827, 91 tūkst. Lt arba iki 86,52 proc Nauji projektai: 2.1. Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Karklų gatvės rekonstravimas. Maksimali skiriamo finansavimo lėšų suma iš viso 1 835,02 tūkst. Lt 22, iš jų: Europos Sąjungos fondų lėšos 1 633,26 tūkst. Lt, Valstybės biudžeto lėšos 201,75 tūkst. Lt Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybės parengimas. Viso projekto vertė 266,69 tūkst. Lt. Prašomos lėšos 226,68 tūkst. Lt. Projektas finansuojamas ES fondų ir valstybės biudžeto lėšomis 23. Planuojamos parengti galimybių studijos: Turizmo verslo skatinimo sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje 61,46 tūkst. Lt, Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje 60,33 tūkst. Lt, Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės 60,41 tūkst. Lt, Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas 59,79 tūkst. Lt. Savivaldybės biudžeto lėšos 15 proc. Projektų sąrašas, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, kuriuos vykdant reikia prisidėti Savivaldybės lėšomis pateiktas 2 lentelėje. Investicijų projektams finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų poreikis 2 lentelė (tūkst. Lt) Eil. Nr. Projekto pavadinimas Savivaldybės lėšų poreikis 1. Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Karklų gatvės 746,7 rekonstravimas 2. Minijos kaimo krantinių sutvarkymas 32,7 19 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento ir Šilutės rajono savivaldybės suderinimo aktai dėl paskolos valstybės vardu likučių pagal 2012 m. gruodžio 31 d. būklę; 2013 m. sąskaitų išrašai. 20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 812, FM ir Savivaldybės pasirašyta paskolos sutartis Nr. 644, Susitarimas dėl projekto Minijos kaimo krantinių sutvarkymas finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo Nr Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymas Nr Dėl papildomo finansavimo projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo. 22 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto Esminė ekonominė infrastuktūra VP2-4.4-sm-02-R priemonę Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. 23 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-873 Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai.

8 8 3. Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso restauravimas ir 284,8 teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams I etapas 4. Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas 40,0 Iš viso: 1 104,2 Bazinis biudžeto pajamų dydis Išvada. Šilutės rajono savivaldybės bazinis biudžeto pajamų dydis, nuo kurių skaičiuojami skolinimosi limitai, sudaro ,1 tūkst. Lt Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintų 2013 metų biudžeto pajamų. Pajamos, nuo kurių skaičiuojami skolinimosi rodikliai, nuo 2008 metų turi tendenciją mažėti, tačiau Savivaldybės skola bei jos santykis su Savivaldybės biudžeto pajamomis didėja. Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė teisė priimti sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą 24. Skolinimosi rodiklių skaičiavimo pagrindu 2013 metais laikomos Savivaldybės biudžeto pajamos, neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų 25. Savivaldybės 2013 metų bazinio biudžeto pajamų dydžio apskaičiavimas atvaizduotas 3 lentelėje. Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų bazinio biudžeto pajamų dydžio apskaičiavimas 3 lentelė. (tūkst. Lt) Eil. Rodiklis Biudžeto pajamos Nr. 1. Patvirtintos 2013 metų biudžeto pajamos ,9 2. Bendrose pajamose Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: , Mokinio krepšeliui finansuoti , Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti , Valstybės investicijų programai finansuoti 621, Mokykloms, skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo 3 274,4 poreikių, išlaikyti 2.5. Perduotoms įstaigoms išlaikyti 876, m. nepanaudotos biudžeto lėšos (likutis Apl. aps. rėm. pr.) 163,4 4. Bazinis biudžeto pajamų dydis, nuo kurių skaičiuojami 2013 metų skolinimosi limitai ,1 Skolinimosi rodikliai Savivaldybės, laikydamosios Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių 24 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas//valstybės žinios Nr , 16 str. 2 d. 28 p. 25 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-679 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo, 1 priedas.

9 9 trukmė ilgesnė kaip vieneri metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas arba teikti garantijas dėl paskolų, naudojamų tik investicijų projektams investuoti 26. Lietuvos Respublikos Seimas yra nustatęs savivaldybėms 2013 metams skolinimosi limitus 27, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi savivaldybių skolinimosi taisykles 28, kurios reglamentuoja savivaldybėms skolinimosi limitų taikymo ir paskolų iš valstybės biudžeto teikimo tvarką. Savivaldybės ilgalaikės paskolos gavimo galimybei turi įtakos trys 2013 metams nustatyti skolinimosi limitai: savivaldybės skola negali viršyti 75 proc. patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų). Savivaldybės skola negali viršyti ,3 tūkst. Lt. Skola yra ,70 tūkst. Lt (ilgalaikės paskolos) arba 67,7 proc. Pagal Savivaldybės ir Finansų ministerijos pasirašytas sutartis Savivaldybė gali gauti 1 374,5 tūkst. Lt. Savivaldybė 2013 m. projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti gali skolintis 2 022,0 tūkst. Lt. Gavus 1 104,2 tūkst. Lt ilgalaikes paskolas skola sudarys 73,5 proc. patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir priartės prie skolinimosi limito ribos 75 proc. metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 proc. patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų). Savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 9 297,26 tūkst. Lt. Savivaldybės grynasis skolinimasis, atsižvelgiant į planuojamas gauti 1 104,2 tūkst. Lt ilgalaikes paskolas ir atsižvelgus į jau pasirašytas sutartis su FM ,5 tūkst. Lt bei planuojamus grąžinti 2 446,0 tūkst. Lt, sudarys 4 035,5 tūkst. Lt arba 8,6 proc. grąžintina 2013 metais ir vėlesniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 15 proc. patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų). Savivaldybės paskolų ir palūkanų suma negali viršyti 6 972,95 tūkst. Lt. Savivaldybės tarybos 2013 metų biudžete paskolų ir palūkanų grąžinimui iš viso numatyta 2 446,0 tūkst. Lt, tai sudaro 5,2 proc. savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 proc. patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų). Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 4 662,63 tūkst. Lt. Garantijų limitas panaudotas ,9 tūkst. Lt 30 arba 5,36 proc. Visi nurodyti rodikliai skaičiuojami nuo nustatyto 2013 metams bazinio pajamų dydžio. Lietuvos Respublikos Seimas yra nustatęs, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto skiriamų specialių tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto 26 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (10 straipsnio 1 dalies 1 punktas)//valstybės žinios Nr Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (12 straipsnis)//valstybės žinios Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 345 Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo //Valstybės žinios Nr Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T Dėl garantijos suteikimo ir sprendimas Nr. T Dėl leidimo imti paskolą ir garantijos suteikimo. 30 Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita (Forma Nr. 3).

10 10 lėšų), 2013 m. gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti. Teikiant Savivaldybės tarybai išvadą dėl paskolų gavimo, visi šie rodikliai buvo skaičiuojami, atsižvelgiant ir į neaudituotus Savivaldybės skolinimosi duomenis, nurodytus Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2013 m. spalio 1d. statistinėje ataskaitoje, forma Nr. 3-sav., planuojamas grąžinti 1 279,0 tūkst. Lt ilgalaikes paskolas ir planuojamas sumokėti 1 167,0 tūkst. Lt palūkanas 31. Kadangi palūkanos yra kintamos, todėl apskaičiuoti skolinimosi rodikliai nėra visiškai tikslūs. Apskaičiuoti Savivaldybės skolinimosi rodikliai atvaizduoti 4 lentelėje. Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai, gavus 1 104,2 tūkst. Lt ilgalaikes paskolas 4 lentelė (proc.) Eil. Skolinimosi rodiklis LR Seimo nustatyti Nr. skolinimosi limitai 1. Savivaldybės skola 75 73,5 2. Metinis grynasis skolinimasis 20 8,6 3. Grąžintina paskolų palūkanų suma 15 5,2 4. Savivaldybės suteiktos garantijos 10 5,36 Baziniu pajamų dydžiu yra laikoma ,1 tūkst. Lt. Skolinimosi rodiklis gavus ilgalaikę paskolą Išvados: 1. Savivaldybė 2013 m. gali skolintis 2 022,0 tūkst. Lt (t.y. galutinė suma iki skolinimosi limito ribos) tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti. 2. Savivaldybės administracijai 2013 metais paėmus 1 104,2 tūkst. Lt ilgalaikes paskolas, pagal pasirašytas sutartis su Finansų ministerija iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti, skola sudarytų 73,5 proc. patvirtintų 2013 m. Savivaldybės biudžeto pajamų ir priartėtų prie skolinimosi limito ribos (75 proc.). Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė 31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-666 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo, 2 priedas 2013 m. Savivaldybės biudžeto asignavimai/0.8. Savivaldybės paskolų ir skolų valdymo programa.

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja nuostatas,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau