2019 m. veiklos planas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2019 m. veiklos planas"

Transkriptas

1 Vilniaus lopšelio-darželio Paslaptis tarybos nutarimu 2019 m. sausio 29 d. protokolo Nr. 1 PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Paslaptis direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-8 VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO PASLAPTIS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

2 2 Vilniaus lopšelio-darželio Paslaptis pristatymas Vizija Darželis kaitai, visuomenei ir informacijai atvira institucija, kurioje saugu, gera ugdytis, dirbti ir kurti. Misija m. laikotarpiu, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, atitinkančias vartotojų poreikius, ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi ir priežiūros bei tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo paslaugas. Filosofija yra grindžiama Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis: asmens vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmonių laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu. Lopšelis-darželis (toliau Darželis) Nr. 88 įsteigtas 1965 m. Nuo 1998 m. įstaigos pavadinims Paslaptis. Įstaiga įsikūrusi Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnijoje, tel. (8 5) , el. paštas: internetinė svetainė Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio bei priešmokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais. Ugdymo kalba rusų. Ugdymo forma dieninė. Darbo režimas val. Pagrindinės veiklos rūšys ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Darželiui pradėjus vykdyti savo veiklą, veikė 8 grupės rusų kalba. Nuo 1989 m. iki 1993 m. seniūnijos gyventojų pageidavimu buvo suformuotos ir lenkų kalbos grupės. Nuo 1994 m. pradėtas bendradarbiavimas su privačia Marinos Mižigurskajos gimnazija (dvi įstaigos viename pastate). Nuo šio laikotarpio įstaiga turi tik rusakalbes grupes: o MONTIKI (1,5-4 m.) o FRUTIKI (3-5 m.) o KALAMBURIKI (5-6(7) m.) Vaikų ir grupių skaičius pagal ugdymo kalbas 2018 m. gruodžio 31 d. Ugdymo kalba Grupių skaičius Vaikų skaičius rusų 3 60 Visų eilučių suma 3 60 Grupės formuojamos vadovaujantis vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. lapkričio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 22 d. sprendimu Dėl tarybos sprendimo Nr Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo Nr (sprendimas įsigaliojo nuo 2018 metų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes). Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu arba pateikia Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje. Į įstaigą be eilės priimami: vaikai, kuriems Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir(ar) priešmokyklinis ugdymas; įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu); įstaigos darbuotojų,

3 3 dirbančių ne mažiau kaip vienerius metus pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai; du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai; užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai. Darželį lanko vaikai iš Naujosios Vilnios seniūnijos (dauguma) ir iš kitų Vilniaus miesto seniūnijų (Antakalnio, Naujininkų ir kt.) bei Vilniaus rajono (Ggrigaičių km., kt.). Tiek vietos bendruomenė, tiek įstaigą lankantys vaikai yra iš mišrių šeimų m. lopšelį-darželį lankė apie 73 proc. vaikų iš rusų šeimų, kiti - iš mišrių šeimų (rusų-lietuvių, rusų-lenkų, kt.). Atsižvelgus į bendruomenės poreikius sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų (rusų) ugdomąja kalba, siekiama padėti vaikui perimti rusų tautos kultūros vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti ir kartu kurti šiuolaikinę įstaigos bendruomenę, atvirą kitoms kultūroms. Dauguma šeimų turi vidutines pajamas. Kasmet į Darželį daugiau priimama 1,5-3 metų amžiaus vaikų. Susirūpinimą kelia vaikai su specialiaisiais poreikiais, kurių skaičius įstaigoje nemažėja. Dažniausiai vaikai turi dėmesio ir veiklos sutrikimų. Lopšelis-darželis yra bendros paskirties, bet pagal galiojančius nuostatus kiekvieną grupę gali lankyti iki 5 vaikų su nežymiais spec. poreikiais (šeimos gydytojo rekomendacijos). Vaikų skaičius 2018 m. Nr. Grupės pavadinimas Vaikų skaičius metų pradžioje 1. MONTIKI FRUTIKI KALAMBURIKI Specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičius Nr. Grupės pavadinimas SUP vaikų skaičius metų pradžioje 1. MONTIKI FRUTIKI KALAMBURIKI Vaikų skaičius pagal amžių 2018 m. Amžius Iš viso Mergaitės Vaikų skaičius metų pabaigoje SUP vaikų skaičius metų pabaigoje Iš jų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai 1 m m m m m m Iš viso vaikų Personalas. Lopšelyje-darželyje Paslaptis dirba 25 darbuotojai. Įstaigos direktorė Alina Grinevič turi 32 m. pedagoginio bei 25 m. vadybinio darbo stažą. Išsilavinimas aukštasis (VPI), socialinių mokslų magistro laipsnis (VPU), teisės studijų sertifikatas (Petro Leono akademija, 2017).

4 4 Pedagogų padalinys direktorės pavaduotoja ugdymui, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 5 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, 1 fizinio lavinimo pedagogas, 1 meninio ugdymo pedagogas, 1 logopedas, 1 psichologas. Pedagogų amžius nuo 20 iki 53 metų. Dauguma pedagogų turi pedagoginį darbo stažą virš 15 metų. Kitą specialistų dalį sudaro pedagogai, turintys nedidelį pedagoginio darbo stažą (4-5 metai), arba mažą darbo stažą (iki 2 metų). Pastaraisiais metais pastebima vyresniųjų pedagogų kaita. Tai suteikia galimybę nestovėti vietoje, o veržtis pirmyn apsikeičiant informacija, geranoriškai lenktyniaujant, įdiegiant naujoves. Tokia situacija skatina vyresniuosius judėti į priekį. Iš kitos pusės, pradedantieji pedagogai neturi kvalifikacinės kategorijos, ji gali būti suteikta tik laikui bėgant m. buvo priimti į darbą 4 pedagogai (2 priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms po 0,5 et. terminuotam laikui, 1 logopedas neterminuotai, 1 psichologas (ES lėšos) terminuotam laikui) m. pedagogai Nr. V. P. Pareigos Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija, suteikimo metai 1. Anželika Poteiko Direktorės pavaduotoja ugdymui Aukštasis, vadybininkė Neaktualu Anželika Poteiko Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis, ikimokykl. ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja, Natalia Konikova Priešmokyklinio Aukštasis, filologijos pedagogas - (NGA) ugdymo pedagogas 3. Lilija Strazdienė Priešmokyklinio Aulštasis, ikimokykl. ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja, 2009 ugdymo pedagogas 4. Diana Golota Priešmokyklinio Spec. vidurinis, prad. klasių mokytojas - ugdymo pedagogas 5. Emilija Ikimokyklinio Aukštasis koleginis, ikimokykl. ugdymo Auklėtoja, 2012 Taraškevičienė ugdymo auklėtoja auklėtoja 6. Olga Komaiško Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesn., ikimokykl. ugdymo auklėtoja Auklėtoja, Jolianta Vaičiulienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis, ikimokykl. ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja, Aurelija Vabalis Ikimokyklinio Vidurinis, Vilniaus kolegijos studentė - ugdymo auklėtoja 9. Anzelika Fjodorova Meninio ugdymo Aukštesnysis, koncertmeisterė - pedagogas Fizinio lav. pedagogas Aukštesnysis, koncertmeisterė Evelina Vilkicka Logopedas Aukštasis, logopedas Mokytoja, Olga Vincha Psichologas Aukštasis, psichologas Vyresnioji mokytoja, 2012 Ūkio padalinys. Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Ligita Anžėlaitienė (materialiai atsakingas asmuo.) Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams įstaigos administracija.

5 5 Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų pareigybių pavyzdinių normatyvų sąrašo tvirtinimo Nr , nuo įsteigtos kitos pareigybės: sekretorius, IKT specialistas, fizinio lavinimo pedagogas, logopedas. Įstaigoje nepedagoginio personalo sudėtis 2018 m. liko stabili. Dauguma darbuotojų dirba vienoje vietoje virš 10 m. Visiems įstaigos darbuotojams buvo vykdomi pirmosios medicinos pagalbos, higienos sveikatos, darbų saugos ir civilinės saugos mokymai m. visas personalas Nr. Visas personalas (pedagoginis ir nepedagoginis) Dirba visą darbo laiką Dirba ne visą darbo laiką 1. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Priešmokyklinio ugdymo pedagogai Meninio ugdymo pedagogai Fizinio lavinimo pedagogai Auklėtojų padėjėjai Pedagoginis personalas, teikiantis pedagoginę pagalbą 7. Pedagoginis personalas, teikiantis sveikatos priežiūrą ir socialinę pagalbą (VVSC darbuotojai) Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 8. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovai Kiti administracijos darbuotojai Techninis personalas Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: 1. Vilniaus lopšelio-darželio Paslaptis taryba aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų), pedagogų, kitų darbuotojų ir socialinių partnerių atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Ją sudaro 6 nariai: 3 tėvų atstovai, 2 pedagogai, direktorė. 2. Vilniaus lopšelio-darželio Paslaptis pedagogų taryba Vilniaus lopšelio-darželio savivaldos institucija, pagrindiniams pedagogų bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorė, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Pedagogų tarybos veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktorės įsakymu. 3. Pasikeitus darbuotojų skaičiui (virš 20 darbuotojų vidutiniškai), 2018 m. gruodžio mėn. pradėti rinkimai į darbo tarybą (iki šiol darbuotojų interesus atstovauja darbuotojo patikėtinis) m. lopšelyje-darželyje veikiančios komisijos: o Vaiko Gerovės Komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu). o Atestacijos (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu). o Inventorizacijos (veiklą reglamentuoja inventorizacijos tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu). o Viešųjų pirkimų (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).

6 6 Visas finansines operacijas, apskaičiavimus bei kt. vykdo centralizuota Vilniaus miesto Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita (Vilniaus g. 39/ Klaipėdos g. 6, Vilnius LT-01119) m. naudojamos patalpos Nr. Plotas Kv. m. 1. Visas plotas 1240,32 2. Grupių patalpų plotas 386,70 3. Atskirų miegamųjų plotas 132,00 4. Atskirų valgomųjų plotas 0,00 5. Vietų skaičius, iš viso Vietų skaičius 3 metų ir vyresniems vaikams Vietų skaičius specialiosiose patalpose 0 Dalis pastato ir žemės sklypo išnuomota privačiai M. Mižigurskajos gimnazijai (nuo 1993 m. pagal panaudos sutartį). Darželio pastato bendras plotas 1240,32 kv. m. 740,38 kv. m. panaudoja privati M. Mižigurskajos gimnazija, 592,27 kv. m. Vilniaus lopšelisdarželis Paslaptis. Žemės sklypas: gimnazijos 1244,0 kv. m., 4979,0 kv. m. - Vilniaus lopšelio-darželio Paslaptis.

7 1. Lopšelio-darželio veiklos sričių analizė: Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės Ugdymo turinys 1. Ugdymas vyksta vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio programomis. 2. Programų turinyje realizuojami pagrindiniai Lietuvos švietimo vertybiniai principai. 3. Darželio strategija, veiklos planai, programos kuriamos atsižvelgiant į darželio bendruomenės poreikius, į ugdytinių tėvų lūkesčius. 4. Nuolatinis ugdomosios veiklos atnaujinimas ugdymosi priemonėmis. 5. Įdiegtos logopedo ir ichologo paslaugos. 6. Teikiamas papildomas ugdymas: anglų kalbos, šokių būreliai. 7. Inovatyvių praktikų diegimas (tarptautinis nuotolinis bendravimas su Slovėnija, Estija. 1. Tik dalis pedagogų sugeba analizuoti savo veiklą ir jos rezultatus; vertinti ir kurti naujus būdus siekiant artinti turinį ir situacijas prie realaus gyvenimo konteksto. 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Programų perimamumo elementų ir rezultatų svarba nepakankamai išryškėja praktiniame lygmenyje. 3. Trūksta pedagoginės metodinės literatūros. 4. Trūksta priemonių tiriamajai vaikų veiklai. 5. Ne visuomet savalaikė ir prasminga veiklos refleksija. 6. Nepakankamas tėvų pedagoginis švietimas. 1. Ugdyti bendruomenės poreikį keistis. 2. Pedagogams ir kitiems specialistams tobulinti profesinę kompetenciją. 3. Taikyti šiuolaikiškas technologijas. 4. Siekti veiklų įvairovės. 5. Dalyvauti konkursuose, parodose projektinėje ir kt. veikloje. 6. Kurti funkcionalias edukacines aplinkas, turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką. 7. IKT taikymas skatina tobulinti procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. 8. Stiprinti įstaigos ryšius su kitomis institucijomis. Ugdymosi pasiekimai 1. Sukurta vaikų pasiekimų vertinimo sistema: vaikai vertinami du kartus per metus pradžioje ir pabaigoje, esant reikalui metų 1. Į pasiekimų vertinimą neįtrauktas vaikų įsivertinimas. 2. Nepakankamas tėvų įtraukimas ir įsitraukimas, vertinant 1. Užtikrinti aukštus ugdymosi rezultatus. 2. Skatinti vaiko supratimą ir aktyvumą. 3. Vertinti objektyviai, bet nežlugdant vaiko 1. Didelis vaikų skaičius grupėje negarantuoja kokybiško jų ugdymo. 2. Lopšelio-darželio vaikai jaučia grupių ankštumą. Įstaigai reikalingos didesnės patalpos, nes auga plėtros poreikis (dalį pastato nuomoja privati M. Mižigurskajos gimnazija). 3. Nuolatinė pedagoginio personalo kaita atsiliepia teikiamų darželio paslaugų kokybei. 4. Tėvų užimtumas didina vaikų pedagoginį apleistumą. 1. Vaiko, pedagogo nesugebėjimas įvaldyti sparčiai didėjančio informacijos kiekio provokuoja mechaniškąjį

8 viduryje. 2. Įstaigoje informavimo apie vaiką, jo pasiekimus, tvarka yra gerai žinoma ir priimtina. 3. Darželyje vyksta individualus tėvų konsultavimas vaiko pasiekimo klausimais. 3. Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, vertinimą padeda atlikti logopedas. Ugdymasis ir ugdymas 1. Parengta ir patvirtinta ikimokyklinio programa atitinka valstybės nustatytus reikalavimus. 2. Nuoseklus savaitinis veiklos planavimas yra orientuotas į ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 3. Pedagogai procesą grindžia planavimu, taikant kartais spontanišką ugdymą(si) atitinkantį individualius vaiko poreikius ir gebėjimus. Pagalba vaikams 1. Darželyje veikianti sistema užtikrina vaiko teises. 8 vaikų pasiekimus. asmenybės. 5. Koreguoti vaikų pasiekimų vertinimo sistemą. 6. Efektyviai plėtoti Vaiko Gerovės Komisijos veiklą. 1. Ugdymo procesas lankstus tik iš dalies. 2. Pernelyg sureikšminamas vaikų lyginimas tarpusavyje. 3. Kvalifikuota socialinė pagalba darželyje neteikiama. 3. Fragmentiškas bendradarbiavimas su tėvais. 1. Tik dalis specialiųjų poreikių vaikų daro akivaizdžią ugdymosi 1. Užtikrinti klientų lūkesčius bei poreikius. 2. Taikyti šiuolaikiškas technologijas. 3. Kiekvienam darbuotojui būti įstaigos dalimi ir prisidėti prie didžiojo tikslo. 4. Lavinti komandinio darbo įgūdžius. 5. Tobulinti kompetenciją. 6. Kurti glaudesnius ryšius su šeima. 1. Sudaryti sąlygas elgtis vaikams savarankiškai ir nepriklausomai. įsiminimą. 2. Per dideli tėvų lūkesčiai trukdo vaikui siekti žinių, gebėjimų, realizuoti save, jo galias atitinkančią optimalią pažangą. 1. Pedagogų kaita neigiamai įtakoja kokybę. 2. Trūksta gerų pedagogųanalitikų. 3. Pedagogų siekis subalansuoti ugdymą (kad visos kompetencijos atsispindėtų ir planuose, ir ugdytinių veiklose) ne visada sėkmingas. 4. Tėvų komunikacijos etikos stoka. 5. Pedagogų požiūris į ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo kokybę iš esmės skiriasi nuo tėvų. 1. Genofondo kokybės blogėjimas didina specialiojo

9 9 Lopšelio-darželio etosas 2. Ugdanti aplinka kuriama atsižvelgiant į Vaikų teisių konvenciją, LR Švietimo įstatymą, bei kitus teisės aktus. 3. Teikiamos kvalifikuotos logopedo ir psichologo paslaugos. 4. Teikiamos papildomo ugdymo paslaugos (anglų, šokių) atitinkančios tėvų lūkesčius. 1. Pagarba vaikui. 2. Sveikos gyvensenos praktikų panaudojimas. 3. Planavimas ir įgyvendinimas drauge. 4. Inovacijos - tai galimybė mokytis. 5. Didžiausių dvasinių vertybių puoselėjimas. 6. Naudojamų praktikų refleksija. pažangą. 2. Vaikų galimybės ir pastangos panaudojamos tik iš dalies. 3. Edukacinės erdvės lauke nepakankamai turiningos. 1. Dalies bendruomenės narių iniciatyvumo stoka. 2. Dalies tėvų aktyvumas pasireiškia tik socialiniuose tikluose, aptarinėjant kilusias problemas, klausimus, kurie tik ten ir pasilieka. 2. Naudotis kolegų ir užsienio švietimo veikėjų, pedagogųpraktikų rekomendacijomis, patarimais, patirtimi. 3. Šeimų galimybę rinktis papildomas ugdymo paslaugas. 4. Plėtoti vaiko gerovės veiklą: kurti lanksčią, įvairiapusę bendravimo su šeima sistemą; pritraukti daugiau bendruomenės narių, kuriant ir naudojant papildomas vaikų veiklos zonas. 1. Visiems kartu priimti pokyčius ir naujoves. 2. Aktyvinti benduomenės narius, kad pasijaustų svarbūs, reikšmingi. 3. Skatinti tėvus problemas spręsti čia ir dabar. 4. Tęsti įstaigos istoriją. 5. Kurti identiškumo jausmą. 6. Išsaugoti senas ir kurti naujas lopšelio-darželio tradicijas. 7. Nuolat keistis, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, naujus reikalavimus švietimui. problemas. 2. Ugdymo(si) priemonės tik iš dalies atliepia vaikų ugdymosi poreikius ir skatina jų ugdymąsi. 3. Per didelis vaikų skaičius grupėse. 4. Nelanksti dienotvarkė. 5. Triukšmas patalpose. 6. Nepagrįsti tėvų reikalavimai pedagogui. 7. Nepakankamas tėvų domėjimasis švietimo reforma ir pokyčiais darželyje-lopšelyje. 1. Profesinis perdegimas. 2. Neetiško elgesio problemos tarpusavio santykiuose nepadeda jų išspręsti. 3. Abiejų šalių skirtingi požiūriai nėra analizuojami. 4. Nepakankamai aktyvus bendruomenės narių dalyvavimas priimant sprendimus. 5. Dėl patalpų stokos negalime pilnaverčiai eksponuoti vaikų ir kitų bendruomenės narių kultūros apraiškų.

10 10 Ištekliai Lopšelio-darželio valdymas ir kokybės garantavimas 1. Labiausiai vertinami žmogiškieji ištekliai. 2. Sudaromos sąlygos dirbti ir mokytis. 3. Pedagogai kvalifikaciją kelia dalyvaudami seminaruose, kursuose, tobulinasi praktinės veiklos stebėjimuose, dalinasi patirtimi su savo ir kitų įstaigų pedagogais. 4. Siekiame efektyviai panaudoti intelektinius išteklius. 5. Tikslingai naudojamos ugdymo, moksleivio krepšelio lėšos bei 2 procentų gauta parama, siekiant gerinti edukacinę aplinką. 6. Lėšų skirstymas ir panaudojimas yra skaidrus ir viešas. 1. Darželio bendruomenė supažindinta su Valstybės švietimo strategija, Nacionaline pažangos programa, Vilniaus miesto savivaldybės strateginėmis kryptimis. 2. Darželio strategija, veiklos planai, programos kuriamos atsižvelgiant į 1. Personalui trūksta iniciatyvumo. 2. Nepakanka bendradarbiavimo tarp padalinių. 3. Dažniausiai produktyviai dirba komandoje tie patys komandos nariai, todėl didėja konfliktų rizika. 4. Prasta pastato vidinių erdvių būklė: vamzdynų, stogo, skalbyklos, WC fizinė būklė, visų įėjimo/išėjimo laiptelių (3), šaligatvių, kiemo asfalto dangos, trūksta lauko įrenginių. 1. Bendros kalbos su tėvais neradimas, komprosimų nepriėmimas, kai kuriose grupėse perkeliamas ant įstaigos vadovo pečių. 2. Nuolatinė įstatymų kaita apsunkina vadovavimo veiklą, įsivertinimo ir vertinimo procesai veikia nesistemingai. 3. Darbuotojų pasyvumas rengiant bei planuojant 1. Finansavimo padidėjimas savivaldybės darželiams ir mokykloms, tikslinės dotacijos gali užtikrinti būtiniausius įstaigos poreikius, pagerinti aplinką, skirti daugiau dėmesio ugdymo kokybei gerinti. 2. Darželio lėšos skirstomos racionaliai, naudojamos taupiai. 3. ES lėšų panaudojimas gerina vaikų maitinimą. 4. Turime galimybes ir sąlygas kviesti lektorius, organizuoti įstaigoje aktualius pedagogams ir kitiems specialistams mokymus. 1. Besimokanti bendruomenė gali rinkti ne tik vidinę, bet ir išorinę informaciją, vertinti ir pritaikyti ją, siekiant ugdymo praktikos tobulinimo bei tarpusavio sąveikos. 2. Kurti aplinką, skatinančią nuolatinį tobulėjimą bei kvalifikacijos kėlimą. 1. Biudžeto lėšų, skiriamų darželio aplinkai atnaujinti nepakanka būtinoms išlaidoms finansuoti. 2. Moksleivio krepšelis neatitinka realių poreikių. 3. Stokojama finansavimo lankstumo. 4. Lėšų trūkumas apriboja vaikų galimybes. 5. Paramos fondo lėšos neužtikrina realios pagalbos. 1. Specialistų pasiūla darbo rinkoje atsilieka nuo paklausos. 2. Nuolatinė pedagoginio personalo kaita atsiliepia teikiamų darželio paslaugų kokybei. 3. Dideli darbuotojų darbo krūviai bei užimtumas. 4. Ne visiems

11 11 Valstybės, savivaldybės strategijas, darželio bendruomenės poreikius, į ugdytinių tėvų lūkesčius. 3. Administracija nuolat tobulina savo kompetencijas valdymo srityje. 4. Įgyvendinama personalo formavimo politika yra aiški ir skaidri. 5. Darželis tinkamai gina vaiko teises visuomenėje. įstaigos metinę veiklą. 4. Lopšelio-darželio veikloje ne pilnai atsižvelgiama į veiklos įsivertinimo išvadas. 3. Tobulinti paslaugų teikimo kokybę. 4. Bendrauti nuotoliniu būdu virtualiojoje aplinkoje, naudojantis savo resursais ir intelektiniu potencialu. 5. Skatinti personalą ne tik padėkos raštais, diplomais, bei ir piniginėmis premijomis. pedagogams vienodai gerai sekasi dalyvauti metinio veiklos plano kūrime, tikslų, prioritetų numatyme ir įgyvendinime. 5. Nepasitenkinimas mažai apmokamu darbu. Svarbiausi lopšelio-darželio pasiekimai praėjusiais mokslo metais. 1. Pedagogai sėkmingai rinko ne tik vidinę, bet ir išorinę informaciją, tame tarpe ir tarptautinę patirtį. Per 2018 m. pedagogai patobulino IKT gebėjimus bei papildė turinį, bendradarbiaujant su švietimo institucijomis užsienyje. Bendradarbiavimo sutartis su FINI zavod Radeče, delo za mlade (FINI Institute Radeče, Work for Young People) iš Slovėnijos. Sey Hello to the World projektas (liet. Pasakyk pasauliui labas ) suteikė galimybę vaikams susipažinti su gyvenimu kitose šalyse. Kita bendradarbiavimo sutartis su Estijos Respublikos Talino darželiu Ojake. Šiuolaikinių technologijų panaudojimas leido suburti Šalių bendruomenes dalintis ugdymosi/mokymosi džiaugsmu, kuris buvo bendras visiems; pasidalinti patirtimi ir susipažinti su įstaigų darbo ypatumais naudojant programą Skype. Šio bendradarbiavimo pradžios būdą, darbą ir mąstymą pedagogai integravo į kitą ugdymosi aplinką. Sukurta bendravimo sistema (uždaviniai, nuotolinio bendravimo galimybės ir kt.), leidžianti perimti vieniems iš kitų patirtį. Gerausiai bendradarbiauti sekėsi KALAMBURIKI grupės pedagogams kartu su Ojake darželio pedagogais. 2. Įdiegtos logopedo ir psichologo paslaugos. Specialistai renka išorinę informaciją vertinant ir pritaikant ją savo darbe. Logopedo ir psichologo paslaugomis patenkinti dauguma tėvų. 3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (vidutiniškai kiekvienam pedagogui kvalifikacijos tobulinimui buvo skirta 6 dienos). Pedagogai dalyvavo seminaruose/mokymų programose. IKT gebėjimus, kitas kompetencijas pedagogai tobulino ne tik mokymuose už įstaigos ribų, bet ir vietoje. Pedagogai naudodamiesi IT atliko įvairias užduotis, planavo ugdymo turinį, bendravo su mūsų partneriais užsienyje. Auklėtojos ruošiant savaitės temas internete galėjo peržiūrėti vaizdinę mokomąją medžiagą, skirtą vaikams, per įvairias paieškos programas surasti informaciją ir kt. 4. Skatindami istorinio paveldo pažinimą surengėme projektinės veiklos Rankdarbių lėlės praktinį seminarą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Seminare dalyvavo ikimokyklinio ugdymo auklėtojos bei kiti darželio specialistai iš Žvėryno, Fabijoniškių, Pašilaičių, Justiniškių, Pavilnio, Naujosios Vilnios, kitų mikrorajonų darželių. Pasidalinome savo ir rankdarbių kūrėjos, liaudies tradicijų

12 12 puoselėtojos Valentinos Bogdanovos patirtimi, gaminant lėles. Pedagogai sužinojo apie tradicinių lėlių gamybos būdus nuo XVIII amžiaus iki šių laikų. 5. Virtuvės patalpų renovacija bei įrenginių/įrangos atnaujinimas pagal HN. Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė įstaiga, praėjusiais mokslo metais. 1. Darželiui būtinas kapitalinis remontas (įstaigai 53 m.). Bloga kanalizacijos, stogo, asfalto kiemo dangos būklė. Skalbyklos patalpos neatitinka HN. 2. Įstaigos teritorijoje trūksta lauko įrenginių. Kokybiški, higienos ir saugos reikalavimus atitinkantys lauko įrenginiai, skirti darželiams yra neadekvačiai brangūs dabartiniame darželių finansavimo kontekste. Strateginio veiklos plano bei 2019 metų veiklos plano prioritetinės sritys: kokybė; aplinka; bendravimo santykiai m. veiklos uždaviniai: Ugdymo(si) kokybė: o stiprinti lyderystę; o tobulinti pedagogų kompetencijas; o užtikrinti specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų kokybę sėkmingai integruojant juos į procesą; o užtikrinti Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio programų dermę. Ugdymo(si) aplinka: o kurti Didžiųjų žmogaus vertybių aplinką; o atnaujinti grupių edukacines erdves; o renovuoti lauko erdves, atitinkančias HN. Bendravimo santykiai: o stiprinti bendruomenės santykius skatinant pasididžiavimą darželiu; o kurti gerą psichologinį mikroklimatą darželyje.

13 1. Tikslai ir uždaviniai ateinantiems mokslo metams: Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 1. Gerinti kokybę, užtikrinant turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 1. Stiprinti lyderystę. 2. Tobulinti pedagogų kompetencijas. 1. Pedagogų lyderystės, orientuotos į sistemingas ir nuolatines Darželio tobulinimo pastangas, skatinimas. 2. Informacijos sklaida. 3. Reguliarūs susitikimai, dalijimąsis patirtimi ir kolegialus darbas. 4. Sudaryti palankesnes sąlygas mentoriavimui. 1. Pedagogų motyvacijos tobulėti skatinimas (vertybių nustatymas; aiškus suvokimas, ko konkrečiai norite ir ką reikia keisti; palankūs grafikai, tęstinės mokymų programos, kurios padės formuoti gebėjimus ir nuostatus mokytis visą gyvenimą; gerosios patirties Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai 2019 m. Intelektualiniai resursai. Savivaldybės biudžeto lėšos. Planuojamas lėšų poreikis 0,2 tūkst m. Intelektualiniai resursai. Direktorė Alina Grinevič Direktorė Alina Grinevič. Direktorės pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai Pedagogai stiprina lyderystės gebėjimus veikdami kaip nuolatinė, rezultatyvi, padedanti vieni kitiems, bendradarbiaujanti komanda, turinti tikslą gerinti vaikų ugdymąsi. Motyvuoti darželio pedagogai aktyviai tobulina savo veiklą siekdami geresnių rezultatų. Konsultacijos, seminarai ir kt. veikla darželio bendruomenei, padedanti formuoti besimokančios bendruomenės idėją.

14 14 3. Užtikrinti specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų kokybę sėkmingai integruojant juos į procesą. 4. Užtikrinti Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio programų dermę. sklaida; viešosios padėkos). 2. Konsultacijų, seminarų darželio bendruomenei, pagalbos kolegoms, rengimas. 1. Individualiųjų programų SUP vaikams sudarymas veikiant komandoje. 2. Sėkmingas individualiųjų programų (SUP vaikams) pritaikymas. 3. Priemonių, skirtų individualizuoti ugdymą(si), įsigijimas bei kūrimas. 1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas turinio, Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio programų dermės klausimais. 2. Konsultacijų, seminarų, praktinių užduočių, diskusijų rengimas. 3. Geros patirties skleidimas m. Intelektualiniai resursai 2019 m. Intelektualiniai resursai. Savivaldybės biudžeto lėšos. Planuojamas lėšų poreikis 1,0 tūkst. Direktorės pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko Direktorės pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko Parengtos ir įgyvendintos individualiosios programos SUP vaikams. Sukurtos (įsigytos) priemonės, skirtos SUP vaikams individualizuoti ugdymą(si). Pažymėjimai apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Dokumentų vertinimas, konsultacijos, seminarai, diskusijos, pratybos, metodinės veiklos, vaiko vertinimo aptarimas.

15 15 2. Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką. 1. Kurti Didžiųjų žmogaus vertybių aplinką. 2. Atnaujinti grupių edukacines erdves. 3. Renovuoti lauko erdves, atitinkančias HN. 4. Vaikų pasiekimų vertinimo analizė ir planai ateičiai. 1. Bendražmogiškųjų vertybių ugdymas edukacinėse išvykose, šventėse, vakaronėse ir kt. 2. Ugdomosios veiklos apie dvasines vertybes kūrimas, veikiant kartu (pedagogas ir pedagogo padėjėjas veikia komandoje). 1. Visų grupių veiklos kampelių atnaujinimas. 2. Šiuolaikinių priemonių įsigijimas. 1. Edukacinių erdvių lauke atnaujinimas. 2. Viešųjų lauko įrenginių/kt. pirkimų organizavimas vadovaujantis bendruomenės narių rekomendacijomis m. Intelektualiniai resursai. Savivaldybės biudžeto lėšos. Krepšelio lėšos. Planuojamas lėšų poreikis 0,2 tūkst m. Intelektualiniai resursai. Savivaldybės biudžeto lėšos. 2% fondo lėšos. Planuojamas lėšų poreikis 0,7 tūkst m. Savivaldybės biudžeto lėšos. 2% fondo lėšos. Planuojamas lėšų poreikis 1,6 tūkst. Direktorė Alina Grinevič. Direktorės pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko. Direktorės pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko. PO Ligita Anžėlaitienė Direktorė Alina Grinevič. PO Ligita Anžėlaitienė. Didžiosios žmogaus vertybės įžvelgiamos ne materialinėje gerovėje, bet dvasiniame komforte. Savaitės temų, projektų, renginių, kt. įgyvendinimas veikiant kartu. Atnaujinti kiekvienos grupės veiklos kampeliai. Įsigytos šiuolaikinės priemonės. Atnaujintos ir (ar) patobulintos vaikų saviraiškos erdvės lauke atitinka HN.

16 16 3. Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą. 1. Stiprinti bendruomenės santykius skatinant pasididžiavimą darželiu. 2. Kurti gerą psichologinį mikroklimatą darželyje. 1. Dalyvavimas miesto, šalies parodose, konkursuose ir (ar) kt. renginiuose. 2. Informacijos apie darželio dalyvavimą įvairioje veikloje viešinimas. 1. Praktinių seminarų apie savęs tobulinimą parengimas. 3. Bendravimas neformalioje aplinkoje m. Intelektualiniai Savivaldybės biudžeto lėšos. Planuojamas lėšų poreikis 0,2 tūkst m. Intelektualiniai resursai. Direktorė Alina Grinevič. Direktorė Alina Grinevič. Dalyvavimas miesto, šalies, kitų šalių parodose, konkursuose ir (ar) kitose renginiuose. Personalas supažindintas su savęs tobulinimo technologijomis (emocijų kontrolė, atsipalaidavimo būdai, matome tai, kas geriausia ir kt.). Bendros išvykos sutelkia bendruomenę. Plano rengimui naudoti informacijos šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybės švietimo metų strategija LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta Valstybės pažangos strategija Lietuvos pažangos strategija Lietuva Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr patvirtinta Nacionaline darnaus vystymosi strategija

17 Sakalas Algimantas. Personalo vadyba, Vilnius: 2003, Margi raštai. 9. Žydžiūnaitė Vilma. Komandinio darbo kompetencijų edukacinė diagnostika ir jų vystymo rengiant slaugytojus pagrindimas: summary, Kaunas: 2003, Technologija Lyderystes_gebejimai pdf Paliekama teisė metų bėgyje, esant reikalui, planą koreguoti.

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau