_sprendimas_S-229 ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "_sprendimas_S-229 ( )"

Transkriptas

1 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B SKUNDO 2017 m. lapkričio 6 d. Nr. S-229 (7-193/2017) Vilnius komisijos pirmininkės komisijos narių sekretoriaujant dalyvaujant mokesčių mokėtojui ir jo atstovui advokato padėjėjui mokesčių administratoriaus atstovui Editos Galiauskaitės Martyno Endrijaičio Andriaus Veniaus pranešėjas Linos Vosylienės Ramutei Matkevičienei D. B. K. U. Mindaugui Česnauskui 2017 m. spalio 17 d. išnagrinėjusi D. B. (toliau Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau Inspekcija) sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. ( ) FR , n u s t a t ė: Inspekcija sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. ( ) FR patvirtino Inspekcijos patikrinimo aktą Nr. ( ) FR ir jame apskaičiuotą 3726,26 Eur gyventojų pajamų mokestį (toliau GPM), apskaičiavo 1534,73 Eur GPM delspinigius ir skyrė 745 Eur GPM baudą (20 proc. mokesčio dydžio). Inspekcija, atlikusi Pareiškėjo GPM patikrinimą už metų laikotarpį, nustatė, jog Pareiškėjo ir jo sutuoktinės E. B. išlaidos grynaisiais pinigais viršijo disponuojamas grynųjų pinigų lėšas 2012 m ,26 Lt suma, 2013 m ,39 suma (iš viso ,65 Lt) ir išlaidų sumai padengti Pareiškėjas kartu su sutuoktine naudojo įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas pajamas. Patikrinimo metu vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo (toliau MAĮ) 70 str. 1 dalies nuostatomis, Inspekcija mokesčius nuo Pareiškėjo gautų kitų pajamų apskaičiavo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, pritaikiusi išlaidų metodą. Vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau CK) 3.87 str. 1 dalies nuostatomis ir atsižvelgus į tai, kad m. sutuoktiniams trūko lėšų jų nurodytoms šeimos vartojimo išlaidoms padengti, nekilnojamajam turtui įsigyti, paskoloms teikti bei UAB P1 išlaidų ir nuostolių dengimui, m. sutuoktinių gautos kitos pajamos pripažintos kiekvienam sutuoktiniui lygiomis dalimis po 85330,83 Lt. Vadovaudamasi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau GPMĮ) 22 str. 3 dalimi, Inspekcija

2 patikrinimo akte Nr. ( ) FR minėtas lėšas priskyrė B klasės pajamoms bei pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestino taikydama 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Pareiškėjas dėl patikrinimo akto Inspekcijai pateikė pastabas, tačiau Inspekcija į Pareiškėjo pastabas neatsižvelgė ir patikrinimo aktą patvirtino. Dėl pajamų ir išlaidų skaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus vertinimą (MAĮ 70 str.). Mokesčių administratorius Pareiškėjui mokesčius apskaičiavo vadovaudamasis MAĮ 70 straipsniu, nustatęs, jog nėra galimybės mokesčių bazės apskaičiuoti įprastu būdu. Ši įstatyminė nuostata reglamentuoja tik mokestinės prievolės dydžio nustatymą, bet nėra skirta nustatyti mokestinės prievolės atsiradimo pagrindus. Vadovaujantis MAĮ 70 str. 2 dalimi, šio straipsnio įgyvendinimo tvarka nustatyta Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. VA- 103 Dėl mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklių patvirtinimo patvirtintose Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklėse (toliau Taisyklės). Inspekcija pažymi, kad Taisyklių 4 punkte yra pateikiamas pavyzdinis, bet ne baigtinis mokesčių mokėtojo elgesio, kuriam esant gali būti taikomas MAĮ 70 straipsnis, sąrašas. Todėl ir kitais, šiame teisės akte konkrečiai neišvardintais atvejais, toks įvertinimas gali būti atliekamas, jei tenkinamos aukščiau nurodytos MAĮ 70 str. 1 dalies taikymo sąlygos. Tokia pozicija nėra atsitiktinė, nes paprastai nėra įmanoma apibrėžti visų situacijų, kada kyla būtinybė mokestį apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo (toliau LVAT) praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad mokesčių administratorius įgyja teisę apskaičiuoti mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą esant dviem būtinoms sąlygoms, kurių buvimas sudaro prielaidas taikyti šioje teisės normoje įtvirtintą elgesio modelį: pirma, mokėtino mokesčio dydžio negalima apskaičiuoti (nustatyti) įprastine atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka ir, antra, to padaryti (apskaičiuoti mokesčio) negalima dėl to, jog mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas: (1) apskaičiuoti mokesčius; (2) bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi; (3) tvarkyti apskaitą; (4) saugoti apskaitos ar kitus dokumentus (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2010, nutartis adm. byloje Nr. A /2011, išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis adm. byloje Nr. A /2012, sprendimas adm. byloje Nr. A /2013 ir kt.). Pareiškėjo atžvilgiu buvo atliktas mokestinis tyrimas ( mokestinio tyrimo ataskaita Nr. FR ), Pareiškėjo sutuoktinės atžvilgiu taip pat buvo atliktas mokestinis tyrimas ( mokestinio tyrimo ataskaita Nr. FR ), kurių metu nustatyta, jog Pareiškėjas ir jo sutuoktinė m. patirtas išlaidas dengė iš pajamų šaltinių, kurie nebuvo apmokestinti teisės aktų nustatyta tvarka. Mokestinio tyrimo metu nustačius mokesčių mokėjimo tvarkos pažeidimus, buvo nutarta inicijuoti Pareiškėjo mokestinį patikrinimą. Pareiškėjas yra sudaręs santuoką su E. B. nuo , todėl, vadovaujantis CK nuostatomis bei suformuota teismų praktika (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis adm. byloje Nr. A /2012; LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2014), mokesčių administratorius, analizuodamas Pareiškėjo gautas pajamas bei patirtas išlaidas, įvertino ir sutuoktinės gautas pajamas bei patirtas išlaidas. Taisyklių 6.2 papunktyje nustatyta, kad norėdamas apskaičiuoti mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, mokesčių administratorius parenka informacijos, duomenų šaltinį(-ius), reikalingą įvertinimui atlikti. Mokestinio patikrinimo metu išnagrinėti ir įvertinti Inspekcijos informacinių sistemų duomenys apie VĮ Registrų centre įregistruotą nekilnojamąjį turtą, VĮ Regitra informacija, Pareiškėjo bei kitų asmenų pateikti paaiškinimai ir dokumentai, banko sąskaitų išrašų informacija, kita mokestinio patikrinimo ir tyrimo metu surinkta informacija, susipažinta su Pareiškėjui dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinėmis medžiagomis ir gabenimo jų kontrabanda, nusikaltimų ekonomikai ir verslo tvarkai cigarečių kontrabanda ir neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis iškeltų ir Vilniaus apygardos teismui perduotų baudžiamųjų bylų medžiaga.

3 3 Inspekcija nurodo, kad Pareiškėjo ir jo sutuoktinės bendros pajamos iš darbo užmokesčio metais sudarė 57582,13 Lt (2012 m ,99 Lt, 2013 m ,72 Lt, 2014 m. 3934,42 Lt), o išlaidos (nekilnojamojo turto įsigijimas, suteiktos paskolos UAB P1 ir dengiami UAB P1 nuostoliai, vartojimo išlaidos ir kt.) iš viso už metus sudarė ,95 Lt sumą, t. y. bendros pajamos iš darbo užmokesčio metais buvo 3,4 karto mažesnės už patirtas minėtas išlaidas. Oficialiai gaunamų pajamų nepakako net šeimos vartojimo išlaidoms padengti, todėl, Inspekcijos vertinimu, nustačius, kad Pareiškėjo ir jo sutuoktinės patirtos šeimos išlaidos viršijo gautas pajamas, mokesčių administratorius turėjo teisę taikyti MAĮ 70 straipsnio nuostatas ir apskaičiuoti Pareiškėjui mokestinę prievolę pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą naudojant byloje esančius duomenis. Vadovaujantis MAĮ 70 str. 1 dalimi nustatyta ,65 Lt GPM bazė (kiekvienam sutuoktiniui lygiomis dalimis po 85330,83 Lt). Dėl piniginių lėšų likučio ne banke tikrinamojo laikotarpio pradžioje. Mokestinio tyrimo metu raštu dėl informavimo apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą Nr. ( ) MTP-1394 Pareiškėjas buvo prašomas pateikti informaciją apie 2011 metų pradžioje turėtą piniginių lėšų likutį ne banke, juridinę galią turinčius dokumentus, pagrindžiančius piniginių lėšų likučio pajamų šaltinius bei faktinį šių pajamų gavimą patvirtinančius dokumentus. Pateiktame paaiškinime Pareiškėjas ir sutuoktinė nurodė, kad galėjo turėti Lt likutį grynaisiais pinigais, kuris susidarė taip: 1. Pardavus 2006 m. namą, esantį Y g., Vilniuje, gautos Lt pajamos m. iš DNB banko buvo gauta Lt paskola namui, esančiam S. S. g., Vilniuje, pirkti, kuris buvo įsigytas už Lt sumą m. DNB bankui grąžinta kredito dalis apie Lt. Iš banko sąskaitos metais išgryninta apie Lt suma, kurią buvo planuota skirti verslo vystymui, tačiau prasidėjus ekonominei krizei šių planų buvo atsisakyta, o minėtos piniginės lėšos buvo saugiai saugomos ne banke (patikrinimo akto 6 lapas). Mokesčių administratorius, siekdamas įvertinti nurodytą galimą grynųjų pinigų likutį, nustatė, kad, pagal Nekilnojamo daikto pirkimo pardavimo sutartį (reg. Nr ) pardavus sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą (0,0120 ha žemės sklypas ir gyvenamasis namas adresu: Y g, Vilnius), ,30 Lt buvo pervesti į E. B. ir Pareiškėjo nurodytą sąskaitą. Pagal sąskaitų išrašus nustatytas jų judėjimas: Lt išimta grynaisiais pinigais, už ,86 Lt įsigytas vilkikas Volvo, likusia dalimi buvo dengiamas paskolos grąžinimas, paskolos palūkanų mokėjimas (patikrinimo akto 6 lapas). Nustatyta, kad pagal pirkimo-pardavimo sutartis Nr. I-3409, Nr. I-3405 sutuoktiniai bendrosios jungtinės nuosavybės teise įsigijo 0,0630 ha žemės sklypą (už Lt) ir gyvenamąjį namą (už Lt), esančius S. S. g., Vilniuje. Sutuoktiniai sudarė kreditavimo sutartį Nr IL su AB DnB NORD banku (dabar AB DNB bankas) Lt sumai, grąžinimo terminas (sutarties dokumentų paruošimo ir sutarčių įforminimo mokestis 1600 Lt). Pagal šią sutartį Lt kredito dalis buvo skirta gyvenamajam namui su žemės sklypu, esančiu S. S. g., Vilniuje, pirkti, Lt kredito dalis buvo skirta gyvenamajam namui remontuoti. Dėl Kreditavimo sutarties Nr IL specialiosios dalies sąlygų pakeitimo buvo pasirašytas Susitarimas Nr IL/1, kuriame nustatyta, kad Kredito gavėjo paimta kredito suma sudaro Lt, o iš jų negrąžinta bankui kredito suma sudaro ,72 Lt. Pagal Susitarimą Nr IL/1 negrąžinto ,72 Lt kredito likučio valiuta konvertuota iš litų į eurus ,32 Eur, nustatyta 6,18 proc. metinė palūkanų norma iki Nuo palūkanų norma keičiama kiekvienų kalendorinių metų birželio mėn. 1 d. ir gruodžio mėn. 1 d. šešiems mėnesiams į priekį. Sutartine hipoteka užtikrinta prievolė sumažinta iki ,72 Lt (sutuoktiniai iki grąžino ,28 Lt paskolos).

4 4 Pagal sutuoktinių bankų sąskaitų išrašus nustatyta, kad visa Lt kredito suma gauta į E. B. sąskaitą Nr , esančią AB DNB banke. Tą pačią dieną atsiskaityta su įsigyto turto, esančio S. S. g., Vilniuje, pardavėjais. Likusios Lt kredito sumos judėjimas: Lt suma išimta grynaisiais pinigais laikotarpiu; 2320 Lt suma nuskaičiuotas banko mokestis už grynųjų pinigų išdavimą; 9000 Lt suma pervesta M. L., nurodyta paskirtis už paslaugas; 3301,99 Lt suma pervesta UAB L1, nurodyta paskirtis pagal perdavimo aktą Nr. 4316; 6200 Lt suma sumokėtos paskolos palūkanos; 4504,05 Lt suma sumokėtos paskolos palūkanos; 1695,95 Lt suma sumokėtos paskolos palūkanos. Nustatyta, kad metų laikotarpiu sutuoktinių pajamos ir kitos disponuojamos piniginės lėšos grynaisiais pinigais sudarė ,09 Lt, iš jų: 18404,47 Lt Pareiškėjo darbo užmokestis; Lt Pareiškėjo sutuoktinės darbo užmokestis; 85 Lt UAB N1 išmoka; ,62 Lt (2006 m Lt; 2007 m Lt) išimta iš banko sąskaitų grynųjų pinigų suma. Nustatytos sutuoktinių metų išlaidos grynaisiais pinigais sudarė ,29 Lt, iš jų: Lt atsiskaitymas su UAB P1 ; 1000 Lt įmoka pensijų draudimui; Lt automobilio įsigijimas; 65114,02 Lt vartojimo išlaidos; ,27 Lt (2006 m ,64 Lt, 2007 m ,63 Lt) įnešta į banko sąskaitas grynųjų pinigų suma ( mokestinio tyrimo ataskaitos Nr. FR lapas). Mokesčių administratorius pagal turimus duomenis apie sutuoktinių pajamas ir disponuojamas pinigines lėšas bei patirtas išlaidas grynaisiais pinigais metų laikotarpiu konstatavo, kad sutuoktiniai, kaip teigiama ir mokesčių mokėtojų pateiktame paaiškinime, galėjo turėti Lt grynaisiais pinigais ne banke. Pareiškėjo pastaba dėl netikslaus likučio nustatymo atmetama kaip nepagrįsta, nes grynųjų piniginių lėšų likutis nustatytas vadovaujantis surinktais objektyviais įrodymais bei atsižvelgus į mokėtojų pateiktą paaiškinimą. Būtent Pareiškėjas ir jo sutuoktinė disponuoja informacija apie jų gaunamų pajamų dydį bei patiriamas išlaidas, ypač kai disponuojama grynaisiais pinigais. LVAT atkreipė dėmesį, kad, atliekant mokesčių apskaičiavimą pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, objektyviai yra įmanomi tam tikri netikslumai, nes mokesčių administratorius yra priverstas vadovautis ne tiksliais, o tikėtinais ir galimais apskaičiavimais. MAĮ 70 str. 1 dalies norma yra skirta ne tam, kad būtų nustatytas tikslus (t. y. objektyviais duomenimis paremtas) mokestinės prievolės dydis, o tam, kad būtų nustatytas mokėtinos prievolės dydis, atitinkantis protingumo ir teisingumo kriterijus. Tam, kad būtų paneigtas tokiu būdu nustatytas mokestinės prievolės dydis, mokesčių mokėtojas įrodyti, kad mokesčių administratoriaus nustatytas mokestinės prievolės dydis neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų. Pažymėtina, kad MAĮ yra įtvirtinęs atitinkamas mokesčių mokėtojo pareigas: teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos dokumentus ir registrus, taip pat kitus dokumentus (MAĮ 40 str. 1 d. 6 p.); pateikti mokesčių administratoriui visus patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, kompiuteriu tvarkomos apskaitos duomenis bei kitą informaciją (MAĮ 40 str. 1 d. 8 p.); pateikti paaiškinimus apie pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti (MAĮ 41 str.), todėl mokesčių mokėtojas, atlikdamas mokestines teisines pasekmes galinčius sukelti veiksmus, turi būti protingas, atsakingas ir rūpestingas, t. y. saugoti dokumentus, galinčius pagrįsti jo atliekamus veiksmus (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A ). Kaip nurodyta patikrinimo akte (14 psl.), sutuoktiniai už 2006 metais jiems išmokėtą kreditą (iš viso Lt) būstui įsigyti ir remontuoti tikrinamuoju metų laikotarpiu sumokėjo 31976,15 Lt palūkanas, nuo kredito pradžios iš viso sumokėtų palūkanų suma sudaro ,39 Lt, o, Pareiškėjo ir sutuoktinės teigimu, iš banko sąskaitos metais išgryninta apie Lt suma, kurią planavo skirti verslo vystymui, tačiau prasidėjus ekonominei krizei šių planų atsisakius, buvo saugiai saugoma ne banke. Inspekcija daro išvadą, kad ekonominiu požiūriu vertinant yra nelogiška naudotis kreditu, už kurį mokamos palūkanos, jeigu, kaip teigiama, realiai turima didelė piniginių lėšų suma laikoma namuose 6 metus.

5 5 Pareiškėjas nurodo, kad neteikė Vienkartinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos ir nedeklaravo turėto turto, nes nežinojo apie šią prievolę, tačiau, jo manymu, mokesčių administratorius turi galimybę nustatyti, jog sutuoktiniai galėjo iki turėti ne didesnę negu Lt santaupų sumą (kaip tai įrodantis dalykas pateikiama automobilio pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią Pareiškėjo sutuoktinė pardavė automobilį Mercedes Benz 400 už Lt). Inspekcija pažymi, kad, vadovaujantis Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo deklaruoti 2003 m. gruodžio 31 d. turimą turtą, t. y. pinigines lėšas, turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ar kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija Lt. Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas šio įstatymo nustatyta tvarka turto nedeklaravo, šiuo turtu negali būti grindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A ). Inspekcija pažymi, kad, net jeigu Pareiškėjas ir būtų turėjęs jo aukščiau nurodomą piniginių lėšų sumą, tačiau nustačius, kad ji nebuvo deklaruota, Pareiškėjas negalėtų nurodyta pinigų suma pagrįsti kito turto įsigijimo pajamų šaltinio. Inspekcijos vertinimu, su pastabomis pateikta automobilio pirkimo pardavimo sutartis nesudaro pagrindo teigti, kad 1995 m. gauta suma buvo disponuojama ir po 8 metų. Pažymėtina ir tai, kad mokesčių administratorius, remdamasis Pareiškėjo ir jo sutuoktinės pateiktu paaiškinimu apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir jų pagrindimą, pajamų ir išlaidų tyrimą atliko nuo 2006 m., t. y. nuo to laikotarpio, nuo kurio pajamų gavimą nurodė pats mokesčių mokėtojas. Todėl Pareiškėjo argumentai, kad, nors pats turėjo prievolę deklaruoti ir nedeklaravo savo turimo turto , tačiau mokesčių administratorius privalo nustatyti jo turėtą piniginių lėšų likutį 2003 m. pabaigoje, atmetami kaip nepagrįsti. Atsižvelgusi į turimus duomenis apie sutuoktinių pajamas ir disponuojamas pinigines lėšas (506472,18 Lt) bei patirtas išlaidas (835496,10 Lt) grynaisiais pinigais metų laikotarpiu, galimai turėtą 2008 metų pradžioje Lt disponuotiną grynųjų pinigų sumą, Inspekcija daro išvadą, jog pagrįstai nustatyta galimai turima piniginių lėšų ne banke suma, negalinti viršyti ,08 Lt (506472,18 Lt ,10 Lt Lt) (patikrinimo akto 8 psl.). Įvertinus nustatytas grynųjų pinigų pajamas (30708,84 Lt), išlaidas (65532,80 Lt), galimai turėtą grynųjų pinigų likutį (120976,08 Lt), grynųjų pinigų įnešimo (127624,90 Lt) ir išėmimo (30976,80 Lt) iš banko sąskaitų sumas, pagrįstai nustatyta, kad išlaidos grynaisiais pinigais viršijo pajamas 10495,98 Lt suma (patikrinimo akto 8 9 psl.). Taigi, Inspekcijos vertinimu, tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) sutuoktinių šeima piniginių lėšų grynaisiais pinigais neturėjo. Grynųjų pinigų pajamų ir išlaidų analizė metų laikotarpiu. Pareiškėjas tikrinamuoju laikotarpiu buvo UAB P1 akcininkas, tačiau visos įsigytos akcijos buvo perleistos akcijų dovanojimo sutartimi (patikrinimo akto 3 psl.). Nustatyta, kad Pareiškėjo paskolos UAB P1 buvo suteiktos: 2005 metais Lt, 2009 m Lt, 2011 m Lt. Pareiškėjos sutuoktinės paskolos buvo suteiktos UAB P1 : 2009 m Lt, 2010 m Lt, 2013 m Lt. Nustatyta grąžinta paskolų suma: Pareiškėjui iki buvo grąžinti ,73 Lt, 2012 m ,90 Lt, 2013 m Lt, Pareiškėjo sutuoktinei 2013 m ,20 Lt, 2014 m Lt. Nustatyta, kad UAB P metais skola Pareiškėjui, kaip atskaitingam asmeniui, sudarė 27013,40 Lt sumą, Pareiškėjas už prekes mokėjo iš asmeninių piniginių lėšų grynaisiais pinigais. UAB P1 įsiskolinimas Pareiškėjo sutuoktinei, kaip atskaitingam asmeniui, sudarė 37777,80 Lt, t. y. Pareiškėjo sutuoktinė už prekes mokėjo iš asmeninių piniginių lėšų grynaisiais pinigais: 15506,75 Lt 2013 m., 22271,05 Lt 2014 m. Pareiškėjo įnašai nuostoliui padengti sudarė Lt: Lt grynaisiais pinigais įnešta 2010 m., Lt grynaisiais pinigais įnešta 2012 m.

6 6 Nustatyta, kad pagrindinės pajamos (Pareiškėjo ir jo sutuoktinės darbo užmokestis, sugrąžintos UAB P1 paskolos ir kt.) bei patirtos išlaidos (suteiktos paskolos UAB P1, UAB P1 nuostolių dengimas, nekilnojamo turto įsigijimas ir kt.) buvo gaunamos / patiriamos grynaisiais pinigais. Siekiant nustatyti Pareiškėjo ir jo sutuoktinės disponuojamų piniginių lėšų grynaisiais pinigais likutį iki patiriant atitinkamas išlaidas, atlikta m. metų grynųjų pinigų pajamų ir išlaidų analizė m. sutuoktinių pajamos ir disponuojamos lėšos grynaisiais pinigais sudarė ,89 Lt (11185,35 Lt Pareiškėjo darbo užmokestis; 23684,64 Lt sutuoktinės darbo užmokestis; Lt automobilio pardavimo pajamos pagal pirkimo pardavimo sutartį; 78637,90 Lt iš UAB P1 susigrąžintos paskolos). Sutuoktinių išlaidos grynaisiais pinigais sudarė ,10 Lt (5800 Lt atsiskaitymas su UAB P1 ; 27013,40 Lt UAB P1 atskaitingo asmens atsiskaitymas už prekes; Lt akcininko įnašas nuostoliams dengti; Lt automobilio įsigijimas pagal pažymą-sąskaitą Nr ; Lt nekilnojamojo turto įsigijimas pagal pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 2387; 198,75 Lt mokestis notarui pagal pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 2387; 74,93 Lt įmokos UAB I1 ; 16576,02 Lt vartojimo išlaidų suma). Pagal Pareiškėjo ir sutuoktinės bankų sąskaitų išrašus nustatyta, kad 2012 metais sutuoktiniai į savo turimas banko sąskaitas įnešė 73938,48 Lt grynųjų pinigų, išėmė 4750 Lt. Grynųjų pinigų pajamų ir išlaidų analizės metu nustatyta, kad 2012 metais sutuoktinių šeimos išlaidos (piniginių lėšų įnešimas į banko sąskaitas, atskaitingo asmens išlaidos UAB P1, šeimos vartojimo išlaidos, akcininko įnašas į UAB P1, nekilnojamojo turto įsigijimas (poilsio patalpos su bendro naudojimosi patalpomis adresu: Vanagupės g. 13, Palanga), kratos metu areštuota piniginių lėšų suma) viršijo šeimos pajamas ir kitas disponuojamas pinigines lėšas iš viso ,26 Lt (4255,93 Lt ,34 Lt ,30 Lt ,94 Lt ,29 Lt ,94 Lt ,32 Lt ,40 Lt ,33 Lt ,72 Lt + 981,33 Lt + 522,59 Lt ,83 Lt) suma, nepagrįsta gautomis pajamomis (patikrinimo akto psl.). Inspekcija pažymi, kad susipažinus su minėtų baudžiamųjų bylų medžiaga nustatyta, jog pagal Asmens kratos protokolą kratos metu pas Pareiškėją rasta ir paimta 6000 Lt (kupiūromis 30 po 200 Lt). Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį bei galimą turto konfiskavimą, buvo apribotos Pareiškėjo nuosavybės teisės į kratos metu surastas ir paimtas pinigines lėšas (6000 Lt). Į šią informaciją buvo atsižvelgta, nes tikrinamuoju laikotarpiu nuo iki Pareiškėjas nedisponavo minėta 6000 Lt suma, todėl Pareiškėjo teiginys, kad informacijos pateikimas apie Pareiškėjui pradėtus ikiteisminius tyrimus yra antikonstitucinis ir pažeidžiantis Pareiškėjo teises, iš anksto formuojantis nuomonę apie sutuoktinių galimai gautas nelegalias pajamas, yra nepagrįstas m. sutuoktinių metinės pajamos ir kitos disponuojamos piniginės lėšos sudarė ,87 Lt grynaisiais pinigais, iš jų: 7574,56 Lt Pareiškėjo darbo užmokestis; 11203,16 Lt sutuoktinės darbo užmokestis; 4308,55 Lt Sodros išmoka; 200 Lt UAB M1 išmokos; ,20 Lt iš UAB P1 susigrąžintos paskolos; 27013,40 Lt UAB P1 sugrąžinta atskaitingam asmeniui įsiskolinta suma. Nustatytos sutuoktinių išlaidos sudaro ,79 Lt grynaisiais pinigais, iš jų: 843,57 Lt įmokos UADBB D1 ; 12,43 Lt įmokos UAB I1 ; 29401,01 Lt paskolos grąžinimas; 9313 Lt paskolos palūkanos; 42,64 Lt delspinigiai; 932,40 Lt grynųjų pinigų paskolai, palūkanoms, delspinigiams dengti įnešimas į AB DNB bankas sąskaitą; 1587,59 Lt įmokos UAB Šiaulių banko lizingas pagal Vartojimo kredito sutartis Nr. C ir C ; 15506,75 Lt UAB P1 atskaitingo asmens atsiskaitymas už prekes; Lt suteikta paskola UAB P1 pagal paskolos sutartį; 33226,40 Lt vartojimo išlaidų suma. Pareiškėjo ir sutuoktinės bankų sąskaitose piniginių lėšų judėjimas 2013 metais nevyko. Grynųjų pinigų pajamų ir išlaidų analizės metu nustatyta, kad 2013 metais Pareiškėjo ir sutuoktinės šeimos išlaidos (paskolų suteikimas, įmokos UAB I1, įmokos UAB Šiaulių

7 7 banko lizingas, paskolos dengimo, palūkanų, delspinigių įmokos, šeimos vartojimo išlaidos) viršijo šeimos pajamas ir kitas disponuojamas pinigines lėšas iš viso 59161,39 Lt (16513,62 Lt ,82 Lt + 528,32 Lt ,63 Lt) suma, nepagrįsta gautomis pajamomis m. neatitikimų tarp gautų pajamų ir patirtų išlaidų nenustatyta. Kadangi Pareiškėjas ir jo sutuoktinė gavo ,65 Lt (2012 metais ,26 Lt, 2013 metais 59161,39 Lt) pajamas, nepagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, šių pajamų nedeklaravo, GPM nuo jų neapskaičiavo ir nemokėjo, vadovaujantis CK nuostatomis, šios pajamos pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir dalinamos pusiau abiem sutuoktiniams. Pareiškėjo kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos sudarė: 2012 m ,13 Lt (111500,26 Lt / 2), 2013 m ,70 Lt (59161,39 Lt / 2). Inspekcija konstatuoja, kad pagrįstai Pareiškėjui papildomai apskaičiuotas 3726,25 Eur GPM (patikrinimo akto psl.). Vadovaudamasi MAĮ 96 str. 1 dalies 2 punkto, 97 str. 2 dalies, 98 straipsnio, 99 straipsnio, 66 str. 4 dalies nuostatomis, nuo patikrinimo akte papildomai apskaičiuoto 3726,25 Eur GPM Inspekcija sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. ( ) FR Pareiškėjui apskaičiavo 1534,73 Eur GPM delspinigius (delspinigių apskaičiavimas pridedamas prie Inspekcijos sprendimo). Inspekcija, atsižvelgusi į tai, kad Pareiškėjas mokestinio patikrinimo metu geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo apskaičiuotos 3726,25 Eur GPM sumos skyrė 20 proc. dydžio 745 Eur (3726,25 x 20 proc.) GPM baudą. Pareiškėjas su Inspekcijos sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo nesutinka ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija) prašo skundžiamą sprendimą panaikinti. Pareiškėjas nurodo, kad mokesčių administratorius surinko informaciją apie jo ir sutuoktinės išgrynintas pinigines lėšas ir jų kiekį, tačiau, apskaičiuodamas piniginių lėšų likutį , mokesčių administratorius rėmėsi Pareiškėjo pateiktu paaiškinimu, kuriame nurodyta, kad 2006 m. turėjo išsigryninęs apie Lt, kai banko išrašai rodo, kad ši suma buvo Lt didesnė. Pareiškėjas paaiškina, kad negali tiksliai prisiminti, koks pinigų likutis ir kokiu laikotarpiu pas jį buvo. Pareiškėjas nurodo, kad su sutuoktine atliko skaičiavimus, kurie buvo pateikti Inspekcijai su pastabomis, tačiau Inspekcija į pateiktus skaičiavimus ir pagrindžiančius dokumentus visai neatsižvelgė. Pareiškėjo teigimu, visos šeimos pajamos yra legalios. Nurodo, kad vienkartinės gyventojo (šeimos) turėto turto deklaracijos neteikė dėl nežinojimo, tačiau, Pareiškėjo nuomone, mokesčių administratorius turi galimybę nustatyti, kad Pareiškėjas ir sutuoktinė iki galėjo turėti ne daugiau kaip Lt sumą. Mokesčių administratorius niekaip nepaneigė fakto, kad Pareiškėjo sutuoktinė, pagal automobilio pirkimo ir pardavimo sutartį pardavusi automobilį Mercedes Benz 400, gavo Lt. Inspekcija tik nurodė, kad automobilio pirkimo ir pardavimo sutartis nesudaro pagrindo teigti, kad 1995 m. gauta suma buvo disponuojama ir po 8 metų. Toliau Inspekcija nurodė, kad Pareiškėjo šeimos pajamų ir išlaidų analizę atliko nuo 2006 m ir nėra vertinamos ankstesnių laikotarpių pajamos. Pareiškėjas akcentuoja, kad pateikė tikslius duomenis apie 1995 m. gautas pajamas ir tai pagrindžiančius dokumentus, kuriais Inspekcija nesivadovavo. Pareiškėjo teigimu, pagal jo pateiktus skaičiavimus šeima 2011 m. pradžioje galėjo turėti ,09 Lt grynųjų pinigų likutį, o mokesčių administratorius nustatė tik ,08 Lt. Pareiškėjas pažymi, kad neginčija jokių sumų, kurias mokesčių administratorius priskyrė išlaidoms. Inspekcija patikrinimo akto 7 psl. apačioje konstatuoja, kad ,62 Lt išimta iš banko sąskaitų grynųjų pinigų suma, tačiau jau 8 psl. pirmoje pastraipoje nurodo, kad vertinama, kad Pareiškėjas ir sutuoktinė, kaip teigiama ir mokesčių mokėtojų paaiškinime (2 priedas), galėjo turėti Lt grynaisiais pinigais ne banke.

8 8 Pareiškėjo teigimu, jo sutuoktinė galėjo suklysti pateikdama paaiškinimą dėl išgrynintos pinigų sumos, tačiau Pareiškėjui visai nesuprantama, kaip Inspekcija galėjo paneigti banko išrašo duomenis. Inspekcija nenustatė, kad Pareiškėjas su sutuoktine išleido Lt grynaisiais pinigais, kuriais visą ginčo laikotarpį buvo atliekami įvairūs mokėjimai. Pareiškėjo nuomone, Inspekcijos vertinimas prasilenkia su bet kokia logika. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad metų laikotarpiu šeima buvo patyrusi ,29 Lt išlaidas, todėl akivaizdu, kad namuose faktiškai turima pinigų suma galėjo sudaryti apie Lt, todėl paaiškinime ir buvo nurodyta tokia suma. Pareiškėjas nurodo, kad praėjo 10 metų ir jiems (fiziniams asmenims) sunku sudaryti kasmetinius išlaidų ir pajamų balansus, tačiau banko sąskaitų išrašai yra tikslūs ir Inspekcija niekaip negali jų paneigti. Be to, papildomos Lt išlaidos nebuvo nustatytos. Pareiškėjas sutinka, kad paaiškinime nurodė, jog 2011 m. pradžioje galėjo turėti apie Lt grynaisiais pinigais, tačiau Inspekcija turėtų remtis banko išrašo duomenimis. Pareiškėjui nesuvokiama, kodėl mokesčių administratorius, atlikęs tikslius išgrynintų pinigų skaičiavimus (išgryninta ,62 Lt), remiasi suma, nurodyta mokesčių moktojo paaiškinime ( Lt). Pareiškėjo teigimu, taip pat reikėtų įvertinti faktą, kad iki jo sutuoktinei UAB P1 nebuvo grąžinusi 74792,80 Lt paskolos dalies, nes tam nebuvo būtinybės. Piniginių lėšų likutis buvo pakankamas. Patikrinimo akte visai nenurodyta, kad Pareiškėjo ir sutuoktinės išgrynintos lėšos negalėjo būti pajamų šaltinis vėlesniais laikotarpiais. Todėl mokesčių administratorius, apskaičiuodamas pajamas ir išlaidas, turėtų remtis, kokias sumas sutuoktiniai buvo išgryninę ir ar jų pakako patirtos išlaidoms padengti. Pareiškėjas nurodo, kad pagal jo pateiktus skaičiavimus šeima galėjo disponuoti 86240,18 Lt suma, todėl mokesčių administratorius netenka galimybės apskaičiuoti mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, nes patikrinimo akte ši grynųjų pinigų suma nėra nuginčyta. Pareiškėjas pažymi, kad tinkamai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, o tvarkyti finansinės apskaitos ir saugoti dokumentus neturėjo prievolės. Taip pat nurodo, kad mokesčių administratorius turi teisę rinkti informaciją apie mokesčių mokėtojų gautas pajamas ir patirtas išlaidas neatsižvelgdamas į jokius laikotarpius, tačiau ginčo atveju informaciją rinko tik nuo 2006 metų ir į anksčiau Pareiškėjo ir sutuoktinės gautas pajamas neatsižvelgė. Pareiškėjui neaišku, kodėl mokesčių administratorius patikrinimo akte pateikia informaciją apie Pareiškėjo atžvilgiu pradėtus ikiteisminius tyrimus ir nurodo, kad į tai atsižvelgiama apskaičiuojant Pareiškėjo šeimos gautas pajamas ir patirtas išlaidas. Pareiškėjas nurodo, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra nuteistas, todėl šis Inspekcijos pateikiamas pagrindas, vertinant jo šeimos mokestines prievoles, yra antikonstitucinis ir iš anksto formuojantis nuomonę apie Pareiškėjo ir sutuoktinės galimai gautas nelegalias pajamas. Komisija, įvertinusi mokestinio ginčo bylos medžiagą, konstatuoja, jog Pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas, ginčijamas Inspekcijos sprendimas keistinas. Nagrinėjamu atveju mokestinis ginčas kilo dėl nurodymų Pareiškėjui sumokėti 3726,26 Eur GPM, 1534,73 Eur GPM delspinigius ir 745 Eur GPM baudą, mokesčių administratoriui konstatavus, kad Pareiškėjo ir jo sutuoktinės E. B. (toliau ir sutuoktiniai) išlaidos grynaisiais pinigais tikrintuoju m. laikotarpiu viršijo pajamas ,65 Lt suma (2012 m ,26 Lt suma, 2013 m ,39 Lt suma), t. y. jog Pareiškėjas gavo kitų pajamų, kurių mokesčių įstatymų nustatyta tvarka nedeklaravo, nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo į biudžetą GPM. Mokesčių administratorius, nustatydamas tikrinamojo laikotarpio Pareiškėjo turėtas (gautas) pajamas, atliko ir iki tikrinamojo laikotarpio ( (akto 4 9 psl.)

9 9 pajamų bei išlaidų analizę ir nustatė, jog tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) Pareiškėjo ir jo sutuoktinės patirtos išlaidos viršijo pajamas ir disponuojamas pinigines lėšas grynaisiais pinigais 10495,98 Lt suma, todėl padarė išvadą, kad sutuoktiniai tikrinamojo laikotarpio pradžioje piniginių lėšų grynaisiais pinigais neturėjo. Remdamasis šia nustatyta aplinkybe ir nustatęs tikrinamojo laikotarpio Pareiškėjo gautas pajamas ir patirtas išlaidas, mokesčių administratorius nustatė, kad šiuo laikotarpiu Pareiškėjo ir sutuoktinės patirtos išlaidos grynaisiais pinigais viršijo pajamas ,65 Lt suma. Tai įvertinęs, mokesčių administratorius konstatavo, kad Pareiškėjas ir jo sutuoktinė gavo kitų pajamų (170661,65 Lt), kurių mokesčių įstatymų nustatyta tvarka nedeklaravo, nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo į biudžetą GPM. Konstatavęs, jog Pareiškėjo išlaidos tikrintuoju laikotarpiu viršijo jo pajamas, mokesčių administratorius taikė MAĮ 70 str. 1 dalies nuostatas ir mokesčius Pareiškėjui apskaičiavo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, taikydamas išlaidų metodą. Remdamasis CK 3.87 str. 1 dalies nuostatomis, m. sutuoktinių gautas kitas pajamas mokesčių administratorius pripažino kiekvienam sutuoktiniui lygiomis dalimis po 85330,83 Lt ir, vadovaudamasis GPMĮ 22 str. 3 dalimi, minėtas lėšas priskyrė B klasės pajamoms bei pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestino taikydamas 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Pareiškėjas nesutinka su mokesčių administratoriaus atliktu faktinių aplinkybių bei įrodymų vertinimu, t. y. Pareiškėjas iš esmės nesutinka su skundžiamo sprendimo išvadomis dėl jo tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) turėto / neturėto grynųjų piniginių lėšų likučio dydžio, akcentuoja, kad mokesčių administratorius, vertindamas iki tikrinamojo laikotarpio metų pabaigoje piniginių lėšų likučius, turėjo remtis banko išrašo duomenimis, kaip tikslesniais, o ne Pareiškėjo paaiškinime nurodytu turėtų grynųjų piniginių lėšų likučiu, taip pat Pareiškėjo tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) turėtomis lėšomis pripažinti Lt, kurie buvo gauti už parduotą automobilį Mercedes Benz. Nagrinėjamu atveju Pareiškėjas iš esmės nekelia ginčo santykius reguliuojančių teisės normų, iš jų MAĮ 70 straipsnio, aiškinimo bei taikymo klausimų, taip pat neginčija aritmetinio mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų apskaičiavimo. Pagrindiniai Pareiškėjo akcentai nukreipti į netinkamą faktinių duomenų įvertinimą nustatant Pareiškėjo ir jo sutuoktinės tikrinamojo laikotarpio pradžioje turėtą grynųjų piniginių lėšų likutį. Pareiškėjas pažymi, kad neginčija jokių sumų, kurias mokesčių administratorius priskyrė išlaidoms. Taip pat Pareiškėjas neginčija mokesčių administratoriaus nustatytų tikrinamuoju laikotarpiu sutuoktinių gautų pajamų ir patirtų išlaidų sumų. Pareiškėjas su skundu Komisijai pateikė lentelę su savo apskaičiavimais apie šeimos gautas pajamas ir patirtas išlaidas. Iš lentelės duomenų matyti, kad Pareiškėjas faktiškai surašė mokesčių administratoriaus surinktus duomenis apie sutuoktinių tikrinamuoju laikotarpiu gautas (turėtas) pajamas bei patirtas išlaidas, tik tikrinamojo laikotarpio pradžioje, priešingai nei nustatė mokesčių administratorius, Pareiškėjas nurodė turėjęs Lt už parduotą automobilį, o m. laikotarpio pabaigoje nurodė turėjęs mokesčių administratoriaus patikrinimo metu pagal banko išrašus nustatytą sumą, o ne Pareiškėjo paaiškinime nurodytą sumą. Kadangi savo skundu būtent Pareiškėjas nustato mokestinės bylos nagrinėjimo ribas, Komisija nagrinėjamą bylą spręs pagal Pareiškėjo pareikštus konkrečius reikalavimus, t. y. pasisakys dėl mokesčių administratoriaus nustatyto Pareiškėjo (kartu ir sutuoktinės) tikrinamojo laikotarpio pradžioje turėto piniginių lėšų grynaisiais pinigais dydžio pagrįstumo. Įvertinusi bylos medžiagoje pateiktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, taip pat nurodytus tiek Inspekcijos, tiek Pareiškėjo argumentus, Komisija daro išvadą, kad mokesčių administratorius, nustatęs, jog Pareiškėjo išlaidos viršijo jo gautas pajamas, turėjo pagrindą taikyti MAĮ 70 straipsnį ir apskaičiuoti mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, taikydamas išlaidų metodą, nes vienas iš pagrindų, suteikiančių teisę mokesčių administratoriui mokesčių bazę nustatyti pagal įvertinimą, yra nurodytas Taisyklių 4.1 punkte, t. y. kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuojant mokesčius, t. y. kai mokesčių mokėtojo įsigyto turto vertė ir / ar asmeninės išlaidos per atitinkamą laikotarpį yra

10 10 didesnės už deklaruotas pajamas ir kitais atvejais. Komisija, vengdama pasikartojimų ir, sutikdama su mokesčių administratoriaus pateiktu MAĮ 70 straipsnio ir Taisyklių nuostatų vertinimu, plačiau šių nuostatų ir faktinių ginčo bylos aplinkybių iš naujo neaptarinėja, juolab, kad Pareiškėjas iš esmės nekelia ginčo dėl MAĮ 70 straipsnio taikymo teisėtumo ir pagrįstumo. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad mokesčių administratorius neteisingai nustatė Pareiškėjo tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) turėtų piniginių lėšų grynaisiais pinigais dydį. Būtent šis piniginių lėšų dydis turi įtakos tikrinamuoju laikotarpiu nustatytam Pareiškėjo pajamų ir išlaidų balansui, t. y. nustatytam Pareiškėjo (kartu ir sutuoktinės) turėtų pajamų iš mokesčių administratoriui nežinomų šaltinių dydžiui ir, tuo pačiu, nustatytai mokesčių bazei, nuo kurios apskaičiuotas mokėtinas 3726,26 Eur GPM. Iš bylos medžiagos matyti, kad mokesčių administratorius, analizuodamas sutuoktinių iki tikrinamojo laikotarpio pajamas ir išlaidas, nustatė, jog metų laikotarpiu Pareiškėjo ir sutuoktinės nustatytos pajamos ir kitos disponuojamos piniginės lėšos grynaisiais pinigais sudarė ,09 Lt, o nustatytos minėto laikotarpio išlaidos grynaisiais pinigais sudarė ,29 Lt. Tačiau mokesčių administratorius sutuoktinių turėtomis piniginėmis lėšomis grynaisiais pinigais (arba ) pripažino ne ,80 Lt (787549,09 Lt ,29 Lt) sumą, o vertino, jog sutuoktiniai galėjo turėti jų (sutuoktinių) paaiškinime nurodytą Lt sumą grynaisiais pinigais ( paaiškinimas pateiktas abiejų sutuoktinių vardu). Komisija, įvertinusi šioje byloje surinktų įrodymų ir jų pagrindu nustatytų faktinių aplinkybių visumą, daro išvadą, jog Pareiškėjo skunde išdėstyta pozicija dėl netinkamai nustatyto Pareiškėjo turėto piniginių lėšų likučio tikrinamojo laikotarpio pradžioje, yra pagrįsta dėl žemiau nurodomų argumentų. Iš byloje pateikto sutuoktinių paaiškinimo, kuriuo remiasi mokesčių administratorius, matyti, jog Pareiškėjo ir sutuoktinės paaiškinimas pateiktas, atsakant į Inspekcijos rašte Nr. ( ) MTP-1394 Dėl informavimo apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą Pareiškėjui pateiktą prašymą pateikti informaciją apie 2011 m. pradžioje turėtą piniginių lėšų likutį ne banke, juridinę galią turinčius dokumentus, pagrindžiančius piniginių lėšų likučio pajamų šaltinius bei faktinį šių pajamų gavimą pagrindžiančius dokumentus. Sutuoktiniai paaiškinime nurodė, jog 2011 m. pradžioje jų šeimos piniginių lėšų likutis ne banke galėjo būti Lt ir pateikė paaiškinimus, kokiu būdu šis likutis galėjo susidaryti. Taip pat minėtame paaiškinime nurodyta, kad sutuoktiniai m. išsigrynino iš banko sąskaitos apie Lt. Taigi, viena vertus, iš minėto paaiškinimo turinio negalima vienareikšmiškai teigti, jog sutuoktiniai, kaip teigia mokesčių administratorius, yra nurodę jų būtent turėtų piniginių lėšų likutį; antra, sutuoktiniai paaiškinime nurodė m. laikotarpiu išsigrynintą sumą; trečia, mokesčių administratorius surinko duomenis apie kitokį, t. y ,80 Lt sutuoktinių turėtų grynųjų pinigų likutį. Pažymėtina, kad mokesčių administratorius išsamiai ir detaliai nurodė surinktus duomenis, reikalingus išanalizuoti Pareiškėjo iki tikrinamojo laikotarpio turėtas pajamas bei patirtas išlaidas. Pareiškėjo patikrinimo akte atlikta Pareiškėjo pajamų bei išlaidų analizė už metų laikotarpį, t. y. mokesčių administratorius vertino minėtais metais Pareiškėjo ir sutuoktinės nekilnojamojo turto pardavimo pajamas, gautus kreditus iš banko, sutuoktinių gautą darbo užmokestį, UAB P1 paskolos grąžinimą sutuoktiniams, sutuoktiniams grąžintas GPM permokas, Sodros išmokas, draudimo išmokas. Taip pat įvertino sutuoktinių išlaidas, t. y. vartojimo išlaidas ( m. pagal Statistikos departamento duomenis; 2011 m. pagal sutuoktinių pateiktą paaiškinimą), bankui grąžintas kredito dalis ir mokamas palūkanas, pervestas pinigines lėšas juridiniams ir fiziniams asmenims, įmokas pensijų draudimui, automobilio pirkimo išlaidas, suteiktas paskolas UAB P1, draudimo įmokas. Ketvirta, mokesčių

11 11 administratorius savo sprendimą dėl (taip pat ir tikrinamojo laikotarpio pradžioje) turėtų piniginių lėšų likučio grindė sutuoktinių teiginiais apie per dvejus metus ( m.) galimai išsigrynintą piniginių lėšų sumą ( Lt), o ne atsižvelgdamas į Pareiškėjo ir sutuoktinės patikrinimo metu nustatytus rezultatus. Komisijos vertinimu, mokesčių administratoriaus atlikta sutuoktinių iki tikrinamojo laikotarpio pajamų ir išlaidų analizė yra išsamesnė bei objektyvesnė ir gali reprezentatyviai patvirtinti, jog Pareiškėjas ir sutuoktinė disponavo atitinkamomis lėšomis (561743,80 Lt). Komisija pažymi, kad sutuoktinių paaiškinime nurodyta 2011 metų pradžioje turėta piniginių lėšų suma ( Lt) ir mokesčių administratoriaus nustatyta sutuoktinių disponuojama piniginių lėšų suma (561743,80 Lt) yra gana panašios, ypač įvertinus aplinkybes, jog sutuoktiniai nevedė savo šeimos išlaidų ir pajamų apskaitos. Todėl sutuoktinių paaiškinime nurodyta m. laikotarpiu išsigryninta suma Lt (t. y. net nenurodant, jog ši suma turėta būtent ) nepaneigia ir, Komisijos nuomone, negali paneigti, jog sutuoktiniai disponavo kitokia, nei mokesčių administratoriaus surinktų duomenų pagrindu nustatyta pinigų suma (561743,80 Lt) ir kuri turi įtakos nustatant sutuoktinių tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) turėtą piniginių lėšų likutį grynaisiais pinigais. Komisijos vertinimu, mokesčių administratorius ginčo situacijoje pažeidė viešajame administravime galiojantį objektyvumo ir nešališkumo principą viešojo administravimo subjektus įpareigojantį atsižvelgti ir tinkamai įvertinti visus su konkrečiu administraciniu aktu susijusius svarbius veiksnius, o priimamą individualų administracinį aktą įpareigoja pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais). Kadangi mokesčių administratoriaus pozicija dėl nustatyto sutuoktinių piniginių lėšų likučio yra patikimesnė ir objektyvesnė, o Komisija pati perskaičiuoti Pareiškėjui mokėtinų mokesčių negali, nes Komisijai mokesčių administravimo funkcija pagal MAĮ nuostatas nėra priskirta, Komisija, atsižvelgusi į MAĮ įtvirtintą Komisijos tikslą objektyviai išnagrinėti mokesčių mokėtojo skundą ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą (MAĮ 148 str. 2 d.) bei vadovaudamasi administracinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, kreipėsi į Inspekciją dėl Pareiškėjui ir jo sutuoktinei mokestinio patikrinimo metu apskaičiuotos mokestinės prievolės, t. y. GPM ir su juo susijusių sumų perskaičiavimo, įvertinus, jog sutuoktinių piniginių lėšų likutis grynaisiais pinigais sudarė ,80 Lt. Inspekcija pateikė Komisijai tiek Pareiškėjo, tiek ir jo sutuoktinės atliktus mokestinės prievolės perskaičiavimus, iš kurių matyti, kad tikrinamuoju laikotarpiu 2012 metais sutuoktinių išlaidos viršijo jų gautas pajamas 10252,44 Lt suma (vietoj patikrinimo metu nustatytos ,26 Lt sumos), 2013 m. suma, kuria sutuoktinių išlaidos viršijo jų gautas (turėtas) pajamas nesikeitė (59161,39 Lt). Atitinkamai perskaičiuotas mokėtinas GPM už 2012 m. ir Pareiškėjui apskaičiuotas 200,42 Eur GPM (vietoj patikrinimo metu apskaičiuoto 2400,95 Eur GPM), už 2013 m. apskaičiuota 1325,30 Eur GPM suma nepasikeitė. Taigi vietoj skundžiamu sprendimu Pareiškėjui apskaičiuoto 3726,26 Eur GPM nurodytinas sumokėti į biudžetą 1525,72 Eur GPM (200,42 Eur ,30 Eur). Atitinkamai perskaičiuotos ir GPM delspinigių bei baudos sumos. Pareiškėjui vietoj skundžiamu sprendimu nurodytų sumokėti 1534,73 Eur GPM delspinigių ir 745 Eur GPM baudos nurodytina sumokėti 548,78 Eur GPM delspinigius ir 305 Eur GPM baudą. Dėl Pareiškėjo argumentų, jog mokesčių administratorius taip pat privalėjo atsižvelgti į sutuoktinių iki tikrinamojo laikotarpio turėtus Lt, gautus už pagal automobilio pirkimo ir pardavimo sutartį parduotą automobilį Mercedes Benz 400, Komisija nurodo, kad šioje ginčo dalyje sutinka su Inspekcijos skundžiamame sprendime pateikta pozicija. Visų pirma, sutuoktiniai nepateikė Vienkartinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos ir nedeklaravo turėto turto (piniginių lėšų), tuo prarasdami teisę (deklaruotu turtu) grįsti kito turto įsigijimo šaltinius (Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymo 4 str. 2

12 12 d.). Antra, sunkiai tikėtina aplinkybė, jog 1995 metais gauta suma sutuoktiniai disponavo ir 2011 metais. Be to, trečia, patys sutuoktiniai už 1995 m. parduotą automobilį gautos Lt sumos neįvardino mokesčių administratoriui teiktame paaiškinime kaip turėtos iki tikrinamojo laikotarpio, nors sutuoktinių buvo paprašyta, kaip minėta, pateikti informaciją apie 2011 m. pradžioje turėtą piniginių lėšų likutį ne banke ir pateikti šių piniginių lėšų šaltinius pagrindžiančius dokumentus. Taigi Pareiškėjo tik po patikrinimo akto surašymo, kai buvo žinomos visos su Pareiškėjo apmokestinimu susijusios aplinkybės, t. y. pavėluotai pateiktas įrodymas automobilio pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurią Pareiškėjo sutuoktinė pardavė automobilį Mercedes Benz 400 už Lt, laikytinas gynybine pozicija šiame mokestiniame ginče, siekiant išvengti mokestinės prievolės mokėjimo. Vien tai, kad, remiantis šiuo įrodymu, Inspekcija padarė išvadas, kurios nepalankios Pareiškėjui ir jo sutuoktinei, negali būti pagrindu teigti, kaip nurodė Pareiškėjas, jog Inspekcija Pareiškėjo pateikto įrodymo nevertino. Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, Komisija konstatuoja, kad Inspekcijos sprendimas keistinas, nurodant Pareiškėjui sumokėti perskaičiuotą GPM ir su juo susijusias sumas, įvertinus aplinkybę, jog sutuoktiniai tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) turėjo kitokį grynųjų piniginių lėšų likutį, nei mokestinio patikrinimo metu nustatė mokesčių administratorius. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalies 4 punktu, n u s p r e n d ž i a: Pakeisti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. ( ) FR ir vietoj nurodymo Pareiškėjui sumokėti 3726,26 Eur GPM, 1534,73 Eur GPM delspinigius bei 745 Eur GPM baudą nurodyti Pareiškėjui sumokėti 1525,72 Eur GPM, 548,78 Eur GPM delspinigius bei 305 Eur GPM baudą. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę šį sprendimą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT Vilnius). Pagal MAĮ 159 straipsnio 2 dalį apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą taip pat turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Komisijos pirmininkė Komisijos nariai Edita Galiauskaitė Martynas Endrijaitis Andrius Venius Lina Vosylienė

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL A. G. A. 2015-02-04 SKUNDO 2015 m. liepos

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja nuostatas,

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau