Sprendimas _S-143-( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sprendimas _S-143-( )"

Transkriptas

1 MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos narės, laikinai pavaduojančios Komisijos pirmininką komisijos narių sekretoriaujant Editos Veršelienės Lauros Milašiūtės Rasos Stravinskaitės Linos Vosylienės pranešėja Rūtai Kazlauskienei dalyvaujant mokesčių administratoriaus atstovei J. N. mokesčių mokėtojui nedalyvaujant 2013 m. rugsėjo 3 d. posėdyje išnagrinėjusi I. B. (toliau Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Inspekcija) sprendimo Nr , n u s t a tė: Inspekcija ginčijamu sprendimu patvirtino Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Vilniaus AVMI) sprendimą Nr. (4.65) , kuriuo Pareiškėjui nurodyta sumokėti į biudžetą Lt gyventojų pajamų mokestį (toliau GPM), Lt GPM delspinigius, 9879 Lt GPM baudą. Sprendime nurodoma, jog ginčas tarp Pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus vyksta dėl Pareiškėjui papildomai apskaičiuoto GPM nustačius, jog Pareiškėjas sutuoktinei F. B. padovanojo žemės sklypą, tačiau dovanojimo sandorio aplinkybės pripažintos kaip mokestinės naudos siekimas turint tikslą išvengti mokamo į biudžetą GPM. Todėl Pareiškėjo mokestinė bazė už 2007 m. nustatyta taikant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr , toliau MAĮ) 69 str. 1 dalies nuostatas. Nustatyta, kad mirė Pareiškėjo tėvas J. B. (gim.), po kurio mirties liko 3,39 ha žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus Nr., N. k., Vilniaus m. sav.; 0,16 ha žemės sklypas (žemės ūkio paskirties), unikalus Nr., N. k., Vilniaus m. sav.; gyvenamasis namas su priklausiniais J. g. 5, N. k., Vilniaus m. sav.; 32000/64100 dalis žemės sklypo (miškų ūkio), unikalus Nr., E. K. k., Vilniaus m. sav.; piniginis indėlis su priskaitomais procentais ir atkurtos santaupos (likutis 2850 Lt). Pagal Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą (registro Nr.) J. B. turtą lygiomis dalimis paveldėjo vaikai: Pareiškėjas, S. B., D. K., L. Ž., H. G., G. G., R. K.. Sprendime nurodoma, jog nagrinėjamu atveju mokestinis ginčas vyksta dėl Pareiškėjo paveldėto 3,39 ha žemės sklypo, unikalus Nr., N. k., Vilniaus m. sav. (toliau Žemės sklypas) 1/7 dalies.

2 2 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijime (registro Nr.) nustatyta, jog minėto Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė Lt (1/7 sklypo dalies vertė sudarė 31688,30 Lt). Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog Pareiškėjas Žemės sklypo 1/7 dalį nuosavybės teise valdė, disponavo ir naudojo nuo iki , t. y. nuo paveldėjimo liudijimo išdavimo iki dovanojimo sutarties sudarymo. Nustatyta, kad Pareiškėjas Žemės sklypo 1/7 dalį dovanojimo sutartimi Nr padovanojo sutuoktinei F. B.. Dovanojimo sutartyje nurodyta, jog pagal VĮ Registrų centrą Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė Lt (1/7 sklypo dalies vertė sudarė Lt). Dovanojimo sandoriu Pareiškėjas Žemės sklypo 1/7 dalį įvertino ,57 Lt. Įvertindamas turtą Pareiškėjas vadovavosi UAB O1 pateikta turto vertės nustatymo pažyma Nr. 468 V:07 GP, kurioje nurodyta, jog viso Žemės sklypo rinkos vertė Lt (1/7 sklypo dalies vertė sudarė ,57 Lt). Nurodoma, kad patikrinimo metu nustatyta, jog UAB B1 ir 6 fiziniai asmenys (taip pat ir Pareiškėjo sutuoktinė F. B. ) pasirašė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB B1 įsipareigojo nupirkti Žemės sklypo 6/7 dalį už Lt UAB B1 ir 6 fiziniai asmenys sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr , t. y. UAB B1 įsigijo Žemės sklypo 6/7 dalį už Lt, t. y. kiekvienas iš pardavėjų pardavė Žemės sklypo 1/7 dalį už Lt. Pinigai už parduotą Žemės sklypo 1/7 dalį buvo pervesti į Pareiškėjo sutuoktinės F. B. banke AB S1 esančią atsiskaitomąją sąskaitą. Pareiškėjo sutuoktinė Lt padovanojo dukrai V. L., Lt dukrai R. B. (K.), Lt sūnui P. B.. Taip pat Pareiškėjo sutuoktinė sūnui už Lt nupirko butą S. g. 19-1, S. k., Nemėžio sen., Vilniaus r., dalį pinigų ( Lt) pervedė į sąskaitą banke, Lt išleido statyboms ir remonto darbams S. g. 10, N. pasistatė sklype garažą su pirtimi, remontavo gyvenamąjį namą (keitė stogą, langus, šiltino sienas, pirko baldus ir patyrė kitų išlaidų), įsigijo traktorių. Sprendime nurodoma, jog Pareiškėjas pateiktame paaiškinime Nr teigė, kad paveldėtą žemę norėjo padovanoti 3 vaikams, bet kad jiems tarpusavyje nekiltų jokių vaidų, nusprendė padovanoti sutuoktinei, kad ji parduotų žemę ir gautus pinigus padalintų jųdviejų 3 vaikams, o likusius pinigus būtų galima panaudoti jo ir sutuoktinės bendro namo remontui. Pareiškėjas nurodė žemės pardavime nedalyvavęs, nors tuo pat metu teigė dalyvavęs vykusiose derybose. Pareiškėjo dalyvavimą derybose (vieną kartą) patvirtino ir Pareiškėjo sutuoktinė mokesčių administratoriui pateiktame paaiškinime Nr. (4.65) Pareiškėjo sutuoktinė nurodė, kad su Pareiškėju nebegyvena ir neveda bendro ūkio maždaug metų, bet oficialiai yra neišsiskyrę, vedybų sutarties nepasirašę, Pareiškėjas faktiškai yra sukūręs kitą šeimą. Pareiškėjo sutuoktinė nurodė, kad dovanojimo metu jau planavo parduoti sklypą, nes sutuoktiniui priklausė tik dalis sklypo, o vaikai sklypu naudotis neketino. Sklypą nusprendė ne iš karto parduoti, o iš pradžių padovanoti, nes bijojo, jog sutuoktiniui (t. y. Pareiškėjui) pardavus turtą, jų bendriems vaikams gali neatitekti visi už sklypo dalies pardavimą gauti pinigai. Pareiškėjo sutuoktinė neatsiminė, kaip buvo nustatyta turto vertė dovanojimo metu, kokiomis aplinkybėmis ir kokiu tikslu buvo atliktas nepriklausomas turto vertinimas. Teigė pirkėjų neieškojusi, iš karto po dovanojimo su ja susisiekė Pareiškėjo seserys ir pasakė apie atsiradusį pirkėją. Nurodė negalinti pasakyti, kas ieškojo pirkėjo ar jos sutuoktinis ar sutuoktinio seserys. Patvirtino, jog sutuoktinis žinojo apie sandorio aplinkybes, abu sutiko su siūloma kaina. Nurodė preliminarios sutarties nemačiusi, nepasirašinėjusi, jai nėra žinoma, kad buvo kreiptasi dėl žemės sklypo įvertinimo. Inspekcija sprendime vadovaujasi MAĮ 8 str. 1 dalies, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr , toliau GPM įstatymas) 2 str. 14 punkto, 3 straipsnio, 8 str. 1 dalies nuostatomis, atsižvelgia į LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos adm. byloje Nr. A /2012 pateiktą GPM įstatymo 8 str. 2 d. 1 punkto aiškinimą ir nurodo, jog asmuo bus laikomas mokesčių mokėtoju MAĮ ir GPM įstatymo prasme tik tuo atveju, jeigu jam atsiras prievolė mokėti mokestį dėl tam tikrų sudarytų sandorių ar kitu būdu gautų pajamų, kurios pagal minėtus įstatymus yra pripažįstamos apmokestinamosiomis pajamomis. Inspekcijos sprendime nurodoma, kad Vilniaus AVMI mokesčių mokėtoju pripažino Pareiškėją darydama išvadą, jog būtent Pareiškėjas, o ne jo sutuoktinė buvo Žemės sklypo 1/7 dalies pardavėjas ir gavo pajamas už nekilnojamo turto pardavimą. Nustatyta, jog nekilnojamojo turto likimas jau buvo pakankamai aiškus prieš dovanojimo sandorį, žemės sklypo pirkėjas UAB B1 buvo surastas ir derybos prasidėjo dar iki dovanojimo sutarties ( ) sudarymo. Teigiama, jog šią faktinę aplinkybę

3 3 patvirtina tai, jog UAB O1 žemės sklypo vertinimą atliko tiek tuometiniai sklypo savininkai, tiek sklypo pirkėjas UAB B1, t. y. tuo pačiu metu. Abu vertinimai buvo atlikti dar iki dovanojimo sutarties pasirašymo. Vienas iš sklypo paveldėtojų S. B. mokesčių administratoriui pateiktame paaiškinime teigė, kad turto vertinimo įmonę UAB O1 surado pirkėjo UAB B1 atstovas Aleksandras, su kuriuo buvo vedamos derybos dėl sklypo pardavimo. Be to, S. B. paaiškino, kad sklypo pardavimo iniciatoriai buvo visi sklypo paveldėtojai, o pirkėjo pradėjo ieškoti maždaug 2006 m. viduryje. Nors paaiškinime Pareiškėjas teigė, jog žemės sklypą padovanojo sutuoktinei, kad pinigai už parduotą sklypo dalį atitektų vaikams, o ne naujajai šeimai, tačiau nustatyta, jog parduodant turtą dalyvavo Pareiškėjas kartu su sutuoktine, abu priėmė sprendimą dėl pardavimo kainos. Pažymima, jog Pareiškėjo sutuoktinė negalėjo paaiškinti ir prisiminti sandorių aplinkybių, todėl mokesčių administratoriui pagrįstai kilo abejonės dėl jos dalyvavimo sandoriuose. Iš Pareiškėjo ir sutuoktinės pateikto paaiškinimo Nr matyti, jog gauti pinigai buvo padovanoti vaikams bei bendro namo remontui, traktoriaus pirkimui. Taip pat pažymima, jog nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog Pareiškėjas yra sukūręs kitą šeimą duomenų apie ištuoką nepateikta, Pareiškėjas turi tris vaikus, abu sutuoktiniai registruoti tuo pačiu adresu (tas pats adresas yra nurodytas ir Pareiškėjo pateiktame skunde). Pažymima, jog Pareiškėjas, paveldėjęs Žemės sklypo 1/7 dalį už Lt ( Lt/7) ir pardavęs už Lt, privalėjo sumokėti GPM, todėl, siekdamas išvengti mokesčio sumokėjimo, sudarė tarpinį dovanojimo sandorį, kuriuo padidino turto įsigijimo kainą, nes dovanojimo sutartyje Nr Žemės sklypo 1/7 dalį įvertino ,57 Lt suma. Sprendime vadovaujamasi MAĮ 10 straipsnio, 69 str. 1 dalies nuostatomis ir nurodoma, kad Inspekcija sutinka su Vilniaus AVMI nuomone, jog nekilnojamojo turto pirkėjų ir pardavėjų paiešką, kainų derinimą, įvertinimą, nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo dokumentų tvarkymą sąlygoja objektyvios ir subjektyvios priežastys, todėl tokie veiksmai neatliekami skubotai, per labai trumpą laiką. Atsižvelgiama į formuojamą teismų praktiką šios kategorijos bylose (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2008, nutartis adm. byloje Nr. A /2006) ir nurodoma, jog analogiškos aplinkybės nustatytos ir šiame mokestiniame ginče, t. y. nekilnojamojo turto perleidimas vieno asmens kitam, o po to ir trečiam asmeniui, vyko sparčiai: nuo nekilnojamojo turto dovanojimo ( ) iki preliminarios sutarties sudarymo ( ) praėjo 4 dienos, nuo turto dovanojimo iki jo perleidimo pagal pirkimo-pardavimo sutartį ( ) praėjo 42 dienos. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Pareiškėjas, dovanodamas Žemės sklypo 1/7 dalį sutuoktinei, siekė formaliai atitikti GPM įstatymo 17 str. Neapmokestinamos pajamos 1 d. 26 punkto reikalavimus, nes dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų ir senelių yra neapmokestinamos, todėl žemės sklypo dalis nebuvo perleista tiesiogiai UAB B1, o padovanota sutuoktinei su tikslu padidinti perleidžiamo turto vertę ir tokiu būdu išvengti GPM mokėjimo. Sprendime teigiama, jog Pareiškėjas Inspekcijai pateiktame skunde iš dalies pakeitė savo poziciją teigdamas, jog jis, kaip žemės sklypą paveldėjęs įpėdinis, gavo paveldėjimo teisės liudijimą ir nuo šio fakto nepraėjus 3 metams paveldėtą žemę turėjo teisę parduoti. Vadovaujamasi GPM įstatymo 17 str. 1 d. 21 punktu ir nurodoma, jog iš mokestinio ginčo medžiagos matyti, kad Pareiškėjo paveldėta Žemės sklypo 1/7 dalis parduota UAB B1, t. y. parduota neišlaikius trejų metus, todėl gautos pajamos už nekilnojamojo turto pardavimą yra pripažįstamos GPM objektu. Inspekcija sprendime vadovaujasi GPM įstatymo 19 str. 1 dalimi ir teigia, jog iš Vilniaus AVMI patikrinimo akto Nr. (4.65) , sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65) ir Pareiškėjo skundo matyti, jog mokesčių administratorius ir Pareiškėjas skirtingai vertina ir nurodo Žemės sklypo 1/7 dalies įsigijimo kainą. Pagal Pareiškėją, Žemės sklypo 1/7 dalies įsigijimo kaina turi būti prilyginama jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainai, o mokesčių administratorius laikosi pozicijos, jog Žemės sklypo 1/7 dalies įsigijimo kaina turi būti laikoma paveldėjimo momentu ( ) buvusi nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Sprendime nurodoma, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 133 (Žin., 2003, Nr ) patvirtino Gyventojo turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisykles (toliau Taisyklės), kurių 3 punkte nurodyta, jog turto, įgyto paveldėjimo būdu, įsigijimo kaina laikoma ta turto vertė, kuria šis turtas būtų įvertintas paveldimo ar dovanojamo turto mokesčiui ar paveldimo turto mokesčiui apskaičiuoti. Taigi, Taisyklių 3 punkto nuostatos įgyvendinamos vadovaujantis

4 4 Paveldimo turto mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 24 Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2003, Nr , toliau Vertės apskaičiavimo taisyklės). Akcentuojama tai, jog turto įsigijimo kaina nustatoma pagal Taisyklių nuostatas neatsižvelgiant į tai, ar gyventojas, paveldėjęs turtą, privalėjo mokėti paveldimo turto mokestį ar buvo nuo mokesčio atleistas. Pagal paveldėjimo metu galiojusių Vertės apskaičiavimo taisyklių ( redakcija, Žin., 2004, Nr ) 3.1 punktą nekilnojamojo daikto vertė yra jo vidutinė rinkos vertė, buvusi turtą paveldinčio gyventojo prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo mokesčių administratoriui dieną. Nekilnojamųjų daiktų vidutines rinkos kainas, reikalingas paveldimo turto apmokestinamajai vertei nustatyti, kiekvieną metų ketvirtį apsvarstė, patikslino ir iki kiekvieno ketvirčio antrojo mėnesio pirmosios dienos,,valstybės žiniose paskelbė sudaryta Komisija. Nurodoma, jog patikrinimo metu nustatyta, kad Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijime Nr. nurodyta, kad Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė Lt (kadastro duomenų fiksavimo data ), atsižvelgiant į tai, Žemės sklypo 1/7 dalies vidutinė rinkos vertė sudarė 31688,29 Lt ( Lt/7). Siekdama nustatyti tikrąją nekilnojamojo turto vidutinę rinkos kainą paveldėjimo dienai Vilniaus AVMI išsiuntė paklausimą į VĮ Registrų centrą, kuris raštu Nr. VILIN( )-941 nurodė, kad viso Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė sudarė Lt. Mokestinio patikrinimo metu apskaičiuota, jog paveldėto Žemės sklypo 1/7 dalies vidutinė rinkos vertė Lt ( Lt/7). Sprendime daroma išvada, kad Vilniaus AVMI, vadovaudamasi aptartomis teisės aktų normomis, pagrįstai konstatavo, jog Žemės sklypo 1/7 dalies vertė yra pripažįstama pagal VĮ Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos vertę, kuri yra pripažįstama turto įsigijimo kaina. Sprendime akcentuojama, jog iš Pareiškėjo skundo matyti, kad jis klaidingai taiko ir supranta Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktų nuostatas. Pareiškėjas skunde nurodo, kad tuo atveju, kai nuosavybės teisės į turtą buvo atkurtos ir šis turtas grąžintas Lietuvos Respublikos piliečiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 ir 2 dalyse, šio turto įsigijimo kaina prilyginama jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainai (Taisyklių 6.1. punktas). Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju turi būti taikomas Taisyklių 6.2. punktas, kuriame teigiama, jog kai nuosavybės teisės buvo atkurtos ir turtas grąžintas Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 3 dalies nuostatas (iki galiojusi redakcija) iki notariškai patvirtinta sutartimi perleista teisė atkurti nuosavybės teises į turtą, jo įsigijimo kaina yra lygi 0 litų, išskyrus atvejus, kai teisė atkurti nuosavybės teises buvo perleista vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ar vaikaičiams, tuomet turto įsigijimo kaina nustatoma šių Taisyklių 6.1 punkte nustatyta tvarka. Sprendime vadovaujamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu (Žin., 1997, Nr ), kurio 2 straipsnyje yra pateiktas baigtinis sąrašas asmenų, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Šio įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodyta, kad jeigu šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose nurodyti piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Būtent pagal Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktų nuostatas turto įsigijimo kaina prilyginama jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainai, kuomet nuosavybės teisės atkurtos mirusiųjų vardu ir perduotos įpėdiniams, jeigu minėto įstatymo 2 straipsnyje aptarti piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę. Nurodoma, jog Inspekcija sutinka su Vilniaus AVMI sprendime Nr. (4.65) išdėstyta argumentacija, kad Pareiškėjo cituojamame GPM įstatymo komentaro ( GPM įstatymo 19 str. 6 d. 9 punkto komentaro papildymas Nr. ( )-R-1195) pavyzdyje aiškinama, kaip apskaičiuojamas GPM, jeigu nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą yra atkuriamos asmeniui, nustatytu laiku padavusiam prašymą atkurti nuosavybės teises, kuris sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo dieną yra miręs. Tuomet nuosavybės teisės į atkurtą nekilnojamąjį turtą pereina asmens įpėdiniams, kurių vardu buvo atkurtos nuosavybės teisės. Daroma išvada, jog Pareiškėjo tėvui J. B. esant gyvam Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr teisė į Žemės sklypą buvo atkurta į jam tenkantį buvusio savininko V. B. nuosavybės teisėmis valdytą

5 5 nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjo tėvas I. B. nuosavybės teisę į grąžintą natūra Žemės sklypą įregistravo nekilnojamojo turto registre. Atsižvelgdama į patikrinimo metu nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasi MAĮ 69 str. 1 dalies nuostatomis Inspekcija sprendime konstatuoja, jog Vilniaus AVMI pagrįstai atkūrė iškreiptas ir paslėptas aplinkybes, su kuriomis GPM įstatymas sieja apmokestinimą, t. y. pagrįstai konstatavo, jog būtent Pareiškėjas (o ne jo sutuoktinė F. B. ) buvo Žemės sklypo 1/7 dalies pardavėjas ir gavo pajamas už nekilnojamojo turto pardavimą. Sprendime nurodoma, jog nustatyta, kad Pareiškėjas už 2007 metus metinę pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM305) pateikė, tačiau neteisingai deklaravo pajamas, susijusias su darbo santykiais, bei nedeklaravo už žemės sklypo dalies pardavimą gautų pajamų ir GPM nesumokėjo, nors tokią prievolę turėjo (GPM įstatymo 17 str. 1 d. 20 punktas). Teigiama, jog pagal pažeidimo metu galiojusio GPM įstatymo 22 str. 2 dalies nuostatas, nekilnojamojo turto pardavimo pajamos yra priskiriamos A klasės pajamoms, o pagal GPM įstatymo 23 str. 1 dalį pareiga apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį nuo tokio pobūdžio pajamų tenka mokestį išskaičiuojančiam asmeniu. Nurodoma, jog iš pateiktos medžiagos matyti, kad GPM išskaičiuojančio asmens mokestinė prievolė sumokėti GPM nuo gyventojo A klasės pajamų, gautų už Žemės sklypo 1/7 dalies pardavimą, buvo perkelta gyventojui, t. y. Pareiškėjui. Pabrėžiama, jog aktuali LVAT praktika dėl GPM įstatymo nuostatų, susijusių su pareigos sumokėti GPM, apskaičiuotą mokestinio patikrinimo metu taikant MAĮ 69 straipsnį, nustatymo, pradėta formuoti nutartyje adm. byloje Nr. A /2009, išplėtota nutartyje adm. byloje Nr. A /2010, šiose nutartyse pateikto MAĮ ir GPM įstatymo nuostatų aiškinimo laikomasi vėliau priimtose nutartyse ( nutartis adm. byloje Nr. A /2011; Nr. A /2012). Inspekcija atsižvelgia į LVAT nutartyje adm. byloje Nr. A /2010 pateiktus išaiškinimus ir tvirtina, jog nustačius, kad būtent Pareiškėjas piktnaudžiavo mokesčių įstatymais ir siekė mokestinės naudos, vietos mokesčių administratorius tinkamai apskaičiavo ir nurodė jam sumokėti GPM nuo pajamų, gautų už Žemės sklypo 1/7 dalies pardavimą. Patikrinimo metu įvertinus (perskaičiavus) Pareiškėjo gautas pajamas, susijusias su darbo santykiais, pajamas, gautas už Žemės sklypo 1/7 dalies pardavimą, neapmokestinamą pajamų dydį, Žemės sklypo 1/7 dalies įsigijimo kainą ir įsigijimo išlaidas, už 2007 m. grąžintą 308 Lt GPM sumą, vadovaujantis MAĮ 96 99, 139 ir 140 straipsniais, pažeidimų padarymo metu galiojančio GPM įstatymo 5, 6, 8, 19, 20, 25, 27, 36 straipsnių nuostatomis, Pareiškėjui pagrįstai už 2007 metus apskaičiuota sumokėti Lt GPM, Lt GPM delspinigius ir skirta 9876 Lt GPM bauda. Pareiškėjas nesutinka su ginčijamu Inspekcijos sprendimu ir skunde nurodo paveldėjęs 1/7 dalį žemės sklypo N. k.,vilniaus r. sav., unikalus Nr., iš savo tėvo J. B., mirusio , o tėvui minėtas sklypas buvo grąžintas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr pagrindu. Nepriklausomas vertintojas UAB O1 įvertino viso Žemės sklypo rinkos vertę Lt, atitinkamai 1/7 sklypo dalies vertė sudarė ,57 Lt. Žemės sklypas parduotas už Lt, Pareiškėjo šeimos žemės sklypo 1/7 dalies kaina yra Lt. Pareiškėjo teigimu, tai reiškia, kad žemės sklypo įsigijimo kaina prilyginama jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainai. Skunde tvirtinama, jog gautos lėšos buvo panaudotos tik Pareiškėjo šeimos poreikiams. Pareiškėjas skunde remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostata, kad nuosavybės teises saugo įstatymai. Nurodo, kad jis, kaip pilietis, turi teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis. Paveldėto turto dovanojimas nepažeidžia įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, todėl Pareiškėjas paveldėtą žemės sklypą padovanojo savo žmonai F. B.. Dovanojimo sandoris buvo įvykdytas tik dėl asmeninių šeimyninių priežasčių. Pareiškėjo teigimu, apie MAĮ nuostatas jo šeimoje niekas nežinojo, todėl kaltinti jį piktnaudžiavus mokesčių įstatymais ir siekus naudos nėra pagrindo.

6 6 Skunde nurodoma, jog žemės sklypas, į kurį buvo atkurtos nuosavybės teisės, yra asmeninis turtas, jo pardavimas negali būti apmokestintas, ypač atsižvelgiant į tas faktines aplinkybes, kad tai yra šeimos turtas ir buvo parduotas siekiant ne ekonominės naudos, komercinių, o savo asmeninių tikslų. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamasis daiktas, susigrąžintas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, nėra laikomas pajamomis GPM įstatymo prasme, skunde prašoma panaikinti Inspekcijos sprendimą Nr Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjo skundas nepagrįstas, ginčijamas Inspekcijos sprendimas Nr tvirtintinas. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija) pažymi, jog mokestinis ginčas tarp šalių yra kilęs dėl nurodymų Pareiškėjui sumokėti į valstybės biudžetą Lt GPM, Lt GPM delspinigius ir 9879 Lt GPM baudą mokesčių administratoriui konstatavus Pareiškėjo veiksmuose sudarant dovanojimo sandorį buvus mokestinės naudos siekimo požymių ir dėl šiam sandoriui taikyto MAĮ 69 str. 1 dalyje įtvirtinto turinio viršenybės prieš formą principo teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje nustatyta, kad Pareiškėjas pagal paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą (registro Nr. paveldėjo 1/7 dalį 3,39 ha žemės sklypo, unikalus Nr., N. k., Vilniaus m. sav. (pagal šį liudijimą Pareiškėjo paveldėtos žemės sklypo dalies vertė sudarė 31688,30 Lt). Pareiškėjas dovanojimo sutartimi (notarinio registro Nr.) paveldėtą 1/7 ginče minimo sklypo dalį padovanojo savo sutuoktinei F. B.. Šalių susitarimu dovanojama žemės sklypo dalis įvertinta ,57 Lt (sutarties 2.1 punktas). Pareiškėjo sutuoktinė F. B pardavė UAB B1 jai priklausiusią žemės sklypo 1/7 dalį už Lt. Iš bylos medžiagos matyti, jog įvertinęs Pareiškėjo veiksmus nekilnojamojo turto perleidimo metu, dovanojimo sandorio dalyvių asmeninius ryšius (turtas dovanotas sutuoktinei), ginčo turto pardavėjų ir pirkėjų paaiškinimus, laikotarpius tarp turto įsigijimo, dovanojimo ir pardavimo sandorių bei kitas šiame ginče nustatytas reikšmingas aplinkybes, mokesčių administratorius konstatavo, kad dovanojimo sandorio sudarymo pagrindinis tikslas buvo mokestinė nauda, kuri suprantama kaip visiškas mokesčių išvengimas dovanojimo metu šalių susitarimu turto kainą įvertinus artima pardavimo kainai. Konstatavo, kad Pareiškėjo sutuoktinė buvo tik tarpininkė tam, kad būtų išvengta turto vertės padidėjimo pajamų ir GPM mokėjimo. Taigi, mokesčių administratorius nurodytam dovanojimo sandoriui taikė MAĮ 69 straipsnio nuostatas, atkūrė tarpiniu dovanojimo sandoriu iškreiptas aplinkybes ir pajamas pagal nekilnojamojo turto pardavimo sandorį priskyrė Pareiškėjo pajamoms. Pareiškėjas skunde, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniu, nurodo turėjęs teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis. Paveldėto turto dovanojimas nepažeidžia įstatymų ir kitų asmenų teisių ar interesų, todėl Pareiškėjas, jo teigimu, paveldėtą žemės sklypą padovanojo savo žmonai F. B.. Pareiškėjas taip pat teigia, kad dovanojimo sandoris buvo sudarytas dėl šeimyninių priežasčių, gautos lėšos buvo panaudotos Pareiškėjo šeimos poreikiams tenkinti, todėl tvirtinti, kad Pareiškėjas piktnaudžiavo mokesčių įstatymais ir siekė naudos, nėra pagrindo. MAĮ 69 str. 1 dalyje reglamentuota, kad tais atvejais, kai mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba padidinti grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką (skirtumą), arba sutrumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus, mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš formą principą. Šiuo atveju mokesčių administratorius neatsižvelgia į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas. LVAT jurisprudencijoje, aiškinant šią teisės normą, pažymėta, kad joje kalbama apie mokesčio mokėtojo tikslą gauti mokestinę naudą ateityje, t. y. po sandorio, kuris gali būti tiriamas šios teisės normos taikymo aspektu, sudarymo. Tai reiškia, kad taikant šią teisės normą reikšmingomis gali būti

7 7 pripažintos aplinkybės, kurios laiko aspektu atsirado po tiriamo (abejones keliančio) sandorio sudarymo, t. y. taikant šią teisės normą atliekamas retrospektyvus paties sandorio ir jo teisinių pasekmių vertinimas. Taikant nurodytą normą, yra būtina nustatyti joje nurodytą mokesčio mokėtojo tikslą (gauti šioje normoje apibūdintą mokestinę naudą). Tai reiškia, kad ši teisės norma taikytina tik tuo atveju, kai nustatoma, kad tiriamo (abejones keliančio) sandorio (ūkinės operacijos) tikslas yra vienintelis gauti minėtą mokestinę naudą. Kai nustatoma, kad atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo kitus, ekonomiškai arba kitaip pagrįstus tikslus, nurodyta norma negali būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas turėjo iš šio sandorio (ūkinės operacijos) atitinkamą mokestinę naudą ( nutartis adm. byloje Nr. A /2007; nutartis adm. byloje Nr. A /2008, nutartis adm. byloje Nr. A /2010; nutartis adm. byloje Nr. A /2011, nutartis adm. byloje Nr. A /2012). Komisija pažymi, kad siekiant pritaikyti MAĮ 69 str. 1 dalyje įtvirtintą mokesčių apskaičiavimo būdą, turi būti analizuojami visi sandoriai (jų turinys) mokestiniu aspektu, t. y. turi būti aiškinamasi, ar analizuojamas sandoris (jų grupė) nebuvo sudarytas piktnaudžiaujant, reikia nustatyti realų tokio sandorio turinį ir paskirtį. Tam būtina atsižvelgti į visiškai dirbtinį sandorio pobūdį bei į teisinius, ekonominius ir (arba) asmeninius sandoryje dalyvaujančių subjektų ryšius, taip pat į sandorio vykdymo pasekmes. Komisija, įvertinusi šioje mokestinio ginčo byloje mokesčių administratoriaus surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių, detaliai aprašytų Pareiškėjo patikrinimo akte (akto 2 10 psl.) bei skundžiamame Inspekcijos sprendime (ir Komisijos sprendimo nustatomojoje dalyje), dėl ko Komisija pakartotinai jų neatkartoja, visumą, pažymi, kad mokesčių administratorius ginčo situacijoje MAĮ 69 str. 1 dalies nuostatas taikė pagrįstai ir tinkamai. Komisija akcentuoja, jog išvadą, kad ginčo dovanojimo sandoris buvo sudarytas siekiant mokestinės naudos pagrindžia šių aplinkybių visuma: Pareiškėjas bei jo sutuoktinė patvirtino neketinę naudotis ginčo nekilnojamuoju turtu, turėję vienintelį tikslą jį parduoti, dar iki dovanojimo sandorio sudarymo buvo siekiama ginčo nekilnojamąjį turtą parduoti ir buvo surastas pirkėjas (turto bendrasavininkų teigimu, pirkėjo pradėta ieškoti 2006 m. viduryje, buvo atliktas žemės sklypo vertinimas, kurį tą pačią dieną atliko UAB O1 pagal Pareiškėjo ir kitų turto bendrasavininkų bei turto pirkėjo UAB B1 užsakymą), sudaryta preliminari pirkimopardavimo sutartis, derybose dėl turto pardavimo dalyvavo ir Pareiškėjas ( Pareiškėjo, F. B. paaiškinimai), turto vertintojai nustatė turto vertę ,57 Lt, dovanojimo sandoris buvo sudarytas tarp susijusių asmenų Pareiškėjo ir jo sutuoktinės (pagal GPMĮ nuostatas dovanojimo būdu iš sutuoktinių gautos pajamos neapmokestinamos), dovanojimo metu turtas buvo įvertintas verte, artima turto pardavimo kainai, tarp dovanojimo ir pirkimo bei pardavimo sandorių sudarymo praėjo trumpas laiko tarpas (iki preliminaries sutarties pasirašymo praėjo 4, iki pardavimo sutarties 42 dienos), pirkėjas pinigines lėšas už įsigytą turtą pervedė į Pareiškėjo sutuoktinės sąskaitą, jos buvo panaudotos šeimos poreikiams. Komisija taip pat pažymi, jog, atsižvelgiant į LVAT formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, vienas iš esminių objektyvių pagrindų, įrodančių mokestinės naudos siekimą ir leidžiančių taikyti turinio prieš formą principą, yra pripažįstama aplinkybė, jog nebūtini tarpiniai sandoriai, leidę sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, buvo atlikti per trumpą laiką. LVAT sprendime adm. byloje Nr. A /2008 yra konstatavęs, kad vien trumpo laiko tarpe įvykusių sandorių daugėtas, nesant kitų aplinkybių, patvirtinančių tokių sandorių būtinumą, yra pakankamas pagrindas taikyti turinio viršenybės prieš formą principą. Pareiškėjas skunde Komisijai akcentuoja turėjęs teisę savo nuožiūra disponuoti ginčo nekilnojamuoju turtu ir padovanoti jį savo sutuoktinei. Atsakydama į nurodytuosius Pareiškėjo argumentus Komisija pažymi, jog, atsižvelgiant į Civilinio kodekso straipsnyje pateiktą dovanojimo sutarties sampratą, dovanojimu laikytinas toks neatlygintinas turto perdavimas kitam asmeniui, kuriam paprastai būdingas vienintelis tikslas apdovanoti apdovanotąjį, suteikti jam tam tikrą materialią ar nematerialią naudą (perduoti turtą ar turtinę teisę (reikalavimą). Dovanojimo sandoris, esant įprastinėmis jo sudarymo sąlygoms bei tikslui, vertintinas kaip teisėtos, įstatymų leidžiamos civilinės apyvartos dalis ir savaime negali būti susietas su atitinkamos mokestinės naudos siekimu ar aplinkybių, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, iškreipimu (slėpimu). Tačiau šiuo konkrečiu atveju įvertinus Pareiškėjo sudarytą dovanojimo sandorį mokestiniu teisiniu aspektu buvo konstatuota, jog tikrasis šio tarpinio sandorio tikslas nebuvo Pareiškėjo žmonos apdovanojimas

8 8 (pažymėtina, kad pats Pareiškėjas bei jo sutuoktinė teigė, jog jau dovanojimo metu buvo planuojama paveldėtą žemės sklypą parduoti, gautus pinigus padovanoti vaikams, Pareiškėjas paaiškinime teigė, kad paveldėtą žemę norėjo padovanoti vaikams, o padovanoti žmonai nusprendęs (tą pačią dieną, kada buvo sudarytas dovanojimo sandoris). Byloje nustatytos aplinkybės įrodo, kad sudaryti tarpinį dovanojimo sandorį nebuvo jokio poreikio. Pareiškėjas šiuo sandoriu siekė ir gavo mokestinės naudos, nes jam neatsirado prievolė sumokėti GPM nuo nekilnojamojo turto, parduoto nepraėjus trejiems metams nuo jo įsigijimo, pardavimo pajamų (turto pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumo). Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių šį sandorį kvalifikuoti kaip pateisinamą kitais teisėtais tikslais, nesusijusias išimtinai vien tik su mokestinio pranašumo įgijimu bei mokestinės naudos siekimu. Komisija, nekvestionuodama Pareiškėjo skunde akcentuojamo Lietuvos Respublikos Konstitucijos ginamo nuosavybės neliečiamumo principo pažymi, jog Pareiškėjo atžvilgiu taikytinas ir kitas bendrasis teisės principas, o būtent, draudimo piktnaudžiauti teise principas. Atskleidžiant šio principo turinį teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pripažįstama, jog asmuo, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Taigi teisė neturėtų ginti asmens, kuris piktnaudžiauja mokesčių teisės aktais. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarime yra pažymėjęs, kad mokesčiai turi būti apskaičiuojami sąžiningai, kad draudžiama mokesčio įstatymo nustatytą prievolę pažeisti piktnaudžiavimu, kad esant piktnaudžiavimui mokesčio administratorius, nustatydamas mokesčio bazę, atkuria iškreiptas ar slepiamas aplinkybes, kad mokesčių mokėtojas turi konstitucinę pareigą sąžiningai mokėti mokesčius. Teisines pasekmes, kylančias nustačius atvejus, kai mokestinės prievolės pažeidžiamos piktnaudžiavimu, apibrėžia MAĮ 69 str. 1 dalis ( nutartis adm. byloje Nr. A /2011). Atsižvelgdama į išdėstytų aplinkybių visumą Komisija daro išvadą, kad mokesčių administratorius šioje mokestinio ginčo byloje pagrįstai, vadovaudamasis MAĮ 69 str. 1 dalimi, taikė turinio viršenybės prieš formą principą nustatęs, kad Pareiškėjas piktnaudžiavo, formaliai sudarydamas dovanojimo sandorį siekė mokestinės naudos, t. y. visiškai išvengti GPM mokėjimo nuo ginčo nekilnojamojo turto pardavimo pajamų, atkūrė iškreiptas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą ir mokestį apskaičiavo pagal GPM įstatymo nuostatas. Pareiškėjas skunde tvirtina, jog atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamasis daiktas, susigrąžintas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, nėra laikomas pajamomis GPM įstatymo prasme, jo atžvilgiu priimtas ginčijamas Inspekcijos sprendimas yra naikintinas. Pagal GPM įstatymo 5 str. 1 dalį pajamų mokesčio objektas yra gyventojo pajamos, pagal 2 str. 14 dalį (ginčui aktualiu laikotarpiu nuo galiojo įstatymo Nr. X-457 redakcija) pajamomis laikomos pozityviosios pajamos, priskiriamos Europos ekonominių interesų grupės pajamos, taip pat per mokestinį laikotarpį gautas atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita gauta nauda pinigais ir (arba) natūra, išskyrus: < > 2) nekilnojamąjį daiktą, susigrąžintą pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, bei atkurtas santaupas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymą (2 str. 14 d. 2 punktas). Taigi, iš nurodytųjų GPM įstatymo nuostatų matyti, kad nekilnojamasis daiktas, susigrąžintas pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, nėra laikomas gyventojo pajamomis (GPM objektu) ir neapmokestinamas GPM. Šioje mokestinėje byloje nustatyta, kad vadovaudamasi aukščiau nurodyto įstatymo nuostatomis Vilniaus apskrities viršininko administracija sprendimu Nr atkūrė J. B. (Pareiškėjo tėvui) nuosavybės teises į jam tenkantį buvusio savininko V. B. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą grąžinant natūra 3,55 ha žemės sklypą N. k., taigi, ginčo nekilnojamasis turtas, Pareiškėjo tėvui atkūrus nuosavybes teises į šį turtą, nebuvo GPM objektu. Tačiau Pareiškėjui nuosavybės teisė į ginčo nekilnojamąjį turtą perėjo ne nurodyto Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, o visai kitu teisiniu pagrindu pagal paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą. Vėliau pardavus tokiu būdu įsigytą turtą, jo pardavimo pajamos pagal aukščiau nurodytas GPM įstatymo nuostatas priskirtinos prie GPM apmokestinamų pajamų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes naikinti Inspekcijos sprendimą Pareiškėjo skunde nurodytu argumentu nėra pagrindo.

9 9 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalimi, n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę šį sprendimą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT Vilnius). Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Komisijos narė, laikinai pavaduojanti Komisijos pirmininką Komisijos nariai Edita Veršelienė Laura Milašiūtė Rasa Stravinskaitė Lina Vosylienė

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL A. G. A. 2015-02-04 SKUNDO 2015 m. liepos

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau