1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI"

Transkriptas

1 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras) moderni, atvira nuolatinei kaitai, pozityvioms idėjoms ir naujovėms, besimokanti ir besikeičianti valstybinė specializuota įstaiga, priskirta prie bendrojo ugdymo mokyklų, vykdanti vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemones (toliau VPP), efektyviai įgyvendinanti VPP saugioje, kūrybiškoje, pagarba vienas kitam ir bendradarbiavimu grįstoje aplinkoje, su kryptingu ir efektyviu kultūriniu, meniniu, sveikos gyvensenos ugdymu ir patraukliu neformaliuoju, ikiprofesiniu ugdymu, siekianti, kad kiekvienas mokinys taptų atsakingu, kūrybingu ir tolerantišku žmogumi, įveikusiu, susiformavusį ydingą elgesį. Centro m. strateginio plano ir 2018 m. metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys, svariausi rezultatai bei rodikliai: 1. Resocializacijos ir socialinės integracijos procesų valdymas: Į Centrą atvykę mokiniai (visiškai ar beveik nelankę mokyklų), jame išbuvę ne mažiau kaip 6 mėnesius, sėkmingai resocializavosi (100 proc.) padarė akademinę pažangą, 79 (proc.) išvykusių iš Centro tęsia mokymąsi pagal bendrojo ugdymo pirmosios dalies programas. Sėkmingai resocializacijai įgyvendinti bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-644 Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Aprašas), kiekvienam mokiniui parengtas individualus vaiko vidutinės priežiūros (toliau Individualus planas) (per 2018 m. 18 mokinių) arba auklėjamojo poveikio (per 2018 m. 1 mokiniui) priemonės vykdymo planas, direktoriaus įsakymu paskirtas Individualaus plano įgyvendinimą koordinuojantis grupės auklėtojas (9 auklėtojai dirbo individualiai vidutiniškai su 2 mokiniais). Vadovaujantis LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 21 str. vykdomas mokinių socialinės integracijos procesas. Vaikui baigiantis vidutinės priežiūros priemonės vykdymo laikotarpiui, bendradarbiaujant su vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi (toliau TBK), Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau Įvaikinimo tarnyba), pačiu vaiku ir jo įstatyminiais atstovais, yra parengiamas socialinės integracijos plano projektas (toliau Integracijos plano projektas), kuriame numatomos priemonės, vykdymo laikotarpis, atsakingi asmenys ir siektini rezultatai. Yra laikomasi principo, kad vaiko nuomonė turi būti išgirsta ir pats Integracijos plano projektas priimtinas tiek vaiko, tiek jo įstatyminiams atstovams (iš 19 išvykusių mokinių 15 tęsia mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programas). Centre yra parengiami raštai vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriui, TBK, kur išdėstomi vaiko, įstatyminio atstovo poreikiai, interesai ir prašoma bendradarbiavimo numatant pagalbą vaikui grįžtant iš Centro ir atsižvelgiant į savivaldybės išteklius bei resursus. Vadovaujantis vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos, TBK atsakymu, yra sudaromas struktūruotas Integracijos plano projektas. Su Integracijos plano projektu supažindinamas vaikas ir įstatyminis atstovas, jis siunčiamas į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybę, TBK, Įvaikinimo tarnybai. Siekiama, kad Integracijos plano projekto pagrindas būtų konkrečių pagalbos

2 2 priemonių numatymas konkrečiam vaikui ir jo įstatyminiam atstovui. Per 2018 metus buvo parengta 16 (100 proc.) Integracijos planų projektai. Bendradarbiauta su 11 (100 proc.) savivaldybių TBK. Dėl mokinių socialinės integracijos sėkmės yra siunčiamos raštiškos užklausos 1 3 mėn. laikotarpyje į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybę, TBK dėl vaiko socialinės integracijos sėkmės ir sunkumų. Pagal Mokinių registro sistemos duomenis yra siunčiamos užklausos į ugdymo įstaigą dėl vaiko akademinės sėkmės. Centre suorganizuoti 5 susitikimai su gyvenamosios vietos savivaldybės TBK, aptariant vaiko Integracijos plano projekto sudarymo ir jo socialinės integracijos sėkmę metais Centras inicijavo vidutinės priežiūros priemonės vykdymo nutraukimą 1 mokiniui anksčiau laiko, pasiekus pozityvių elgesio pokyčių. Dažnesni nei 2017 m. (12 proc.) tapo įstatyminių atstovų apsilankymai, reguliaresnis bendravimas su vaiku ir bendradarbiavimas su Centro specialistais. 2. Mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų stiprinimas: Pagal Centro metinio plano reikalavimus 2018 m. vadovaudamiesi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016), Centre atliktas Veiklos kokybės įsivertinimas. Analizuota sritis Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, surasti rodiklio Ugdymo(si) organizavimas stiprieji veiklos aspektai: diferencijavimas (98 proc. ugdomosios veiklos turinio parenkami pagal mokinių poreikius, gebėjimus, mokymosi stilių; mokymo tempas atitinka mokinio galimybes 100 proc.), individualizavimas (98 proc. mokytojų nusistato individualų mokinio mokymo stilių ir atsižvelgia ugdant, aptaria su mokiniu, stilius buvo koreguotas 3 mokiniams 15 proc.), suasmeninimas (78 proc. pamokų mokytojai pasiūlo, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, 2 3 darbo veiklos formas ir leidžia mokiniams pasirinkti). Pamokose sudaromos galimybės išbandyti 3 4 rūšių užduotis ir įvairesnes veiklas. 48 proc. pamokų mokytojai suteikia galimybę pasirinkti, kaip (individualiai ar grupėmis) atlikti užduotis. 81 proc. mokinių pasinaudojo šiomis galimybėmis. Įgyvendintas Centro strateginio plano ir mokyklos veiklos plano rodiklis 100 proc.: individualizuotas auklėjamasis ir mokomasis turinys. Mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, bendraudami ir teikdami pagalbą vaikui, kasdien pildo elgesio vertinimo lenteles, stebi pokyčius ir aptaria individualiai su vaiku. 57 proc. visų mokymosi poreikių apklausose dalyvavusių mokinių, nurodė, kad norėtų dienos struktūros veiklų kaitos. Mokinių apklausos rezultatas įvykdytas, pakeitus pamokų laiką (4 pamokos) (3 pamokos), vykdoma ugdomosios ir auklėjamosios veiklos kaita: neatlygintina darbinė veikla, kurios metu ugdomi gyvenimo įgūdžiai, neformalusis ar ikiprofesinis švietimas, švietimo pagalbos specialistų užsiėmimai. Pagal mokytojų ir auklėtojų apklausos rezultatus, Centre atsisakyta namų darbų. Mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų ir Auklėtojų bei švietimo pagalbos specialistų metodinėse grupėse pateikti ir pristatyti 7 (planuoti 6) pranešimai, aptartos probleminės situacijos, susijusios su mokinių pageidaujamo elgesio modelio įtvirtinimu, konfliktinių situacijų ir krizių valdymu, socialinių emocinių kompetencijų ugdymu, agresijos prevencija ir valdymu, pasidalinta asmenine patirtimi, siekiant efektyvesnio ugdymo metodų taikymo. Įgyvendintas Centro metinio veiklos plano rodiklis: 12 pedagogų dalyvavo 24 valandų trukmės 6 supervizijų susitikimuose. Mokytojai, auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai tobulino reflektyviuosius gebėjimus, mokėsi analizuoti savo profesinį vaidmenį, funkcijas, struktūruotai spręsti konfliktines situacijas ir pan. Įgytą patirtį taikė dirbdami su mokiniais pamokose, įvairioje popamokinėje veikloje, analizavo savo elgseną kylančiose situacijose m. mokytojai, auklėtojai ir švietimo pagalbos specialistai savo kompetencijas tobulino pagal įstaigos prioritetą Auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų stiprinimas ir savo išsikeltus asmeninius tikslus: vaiko raidos pažinimas, pageidaujamo elgesio formavimas, profesinių kompetencijų kėlimas, naujų prevencinių programų mokymasis ir jų diegimas Centre. Centro

3 3 direktoriaus iniciatyva 100 proc. dalyvavo 89-iuose seminaruose, mokėsi 1071,5 val. (vienam pedagogui vidutiniškai teko apsilankyti 5,3 seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimui skirti vidutiniškai 48,7 val.). Centre suorganizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams, siekiant užtikrinti mokinio bei paties Centro darbuotojo fizinį ir emocinį saugumą konfliktinių situacijų metu, gebėti tinkamai elgtis su agresyviai nusiteikusiu vaiku; mokėsi kurti pamoką, veiklą, santykį, kad mokiniai norėtų ir galėtų mokytis. Įgyvendinant Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) metų atestacijos programą, 1 auklėtojas įgijo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją (100 proc. planuotų 2018 metais). Per mokslo metus 3 kartus per savaitę organizuoti Kognityvinės elgesio terapijos EQUIP ir Ankstyvosios intervencijos programos, Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos grupiniai užsiėmimai / pamokos. Dalyvavo visi mokiniai (100 proc.). Mokytojai 3 kartus per savaitę organizuoja konsultacines valandas mokymosi motyvacijai stiprinti, mokymosi sėkmei ir džiaugsmui patirti. Jomis pasinaudoja 19 mokinių (100 proc.). 63 proc. mokinių turi specialiuosius ugdymosi poreikius, su jais dirba, jų ugdymą koreguoja vyresnioji specialioji pedagogė. Laiku pastebimi, atpažįstami mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, parenkami tinkami mokiniui ugdymo būdai, metodai, padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir ugdyti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. 100 proc. pasiekiama kiekvieno mokinio individuali sėkmė. Tęsiama nuo m. m. rugsėjo 1 d. su Šiaulių profesinio rengimo centru pradėta bendra veikla, kurios metu per 2018 m. 8 Centro 7 8 klasių mokiniai mokėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyriuje pagal ikiprofesinio ugdymo programą, kuri parengta atsižvelgiant į Statybos sektoriuje vykdomas ikiprofesinio mokymo programas. Socialinės integracijos metu tęsiama bendra veikla, 100 proc. stebimas mokinių susidomėjimas profesija, noras tobulinti praktinius įgūdžius ir žinias. Centro vadovo ir Centro bendruomenės iniciatyva, Centro mokytojai, švietimo pagalbos specialistui lietuvių kalbos mokytojai metodininkei ir vyresniajai socialinei pedagogei įteikti LR Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštai už nuoširdų ir aktyvų pedagoginį darbą. Nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. suformuota švietimo pagalbos specialistų komanda: psichologas asistentas 1,5 etato (buvo 1,0 etatas), socialinis pedagogas 2,0 etatai (buvo 1,0 etatas), specialusis pedagogas 1,0 etatas (buvo 0,5 etato). 3. Centro aplinkos modernizavimas ir efektyvus lėšų valdymas: Įgyvendinant Centro metinės veiklos planą: parengtas buitinio aptarnavimo pastato projektas atliktas stogo dangos (253 m 2 ) ir laikančių konstrukcijų remontas, pakeisti pastato langai, pertvarkyta šildymo sistema, perkeltas elektros kabelis (iš oro linijos paslėptas po žeme). Atliktas sienų (182 m 2 ) apšiltinimas ir apskardinimas su apdaila. Mokiniams pagerėjo ugdymo, Centro darbuotojams darbo sąlygos, pasikeitė pastato estetinis vaizdas, padidėjo šiluminė varža, sutaupyta 30 proc. kuro sąnaudų. Pagal Aprašo reikalavimus naujai pakeista Centro teritoriją juosianti tvora (2 m aukščio, 282 m ilgio) užtikrina Centro teritorijos ir mokinių saugumą, sporto aikštynas (krepšinio, tinklinio, futbolo) aptvertas 4 m aukščio ir 211 m ilgio metaliniu tinklu, pagerėjo mokinių sportavimo sąlygos, užtikrinamas saugumas, produktyvi sportinė veikla, apsaugoma šalia aikštyno esanti aplinka, automobilių aikštelė. Mokinių ir Centro darbuotojų saugumui užtikrinti sutvarkyti vaikų žaidimų patalpos įėjimo laiptai (išbetonuoti ir paklotos trinkelės), pabaigta tvarkyti lietaus nuvedimo sistema, įrengta sniego užtvara. Laikantis priešgaisrinės saugos reikalavimų, Centro mokyklos pastate įdėtas mokyklos pastato kamino įdėklas, tuo užtikrinamos mokinių gyvenimo sąlygos apsisaugant nuo nelaimingų atsitikimų (gaisro). II SKYRIUS

4 4 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 1. Pagrindiniai 2018 metų veiklos rezultatai Metų užduotys Siektini (toliau rezultatai užduotys) 1.1. Užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si) pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas. Pagerėję mokinių pasiekimai, pažanga, mokymosi motyvacija. Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 1.Stebėta ir įvertinta ne mažiau kaip 50 ugdymo valandų (pamokų) dėl ugdymo organizavimo įvairovės ugdymo procese, asmeninės mokinio pažangos atpažinimo ir pripažinimo, vertinimo kriterijų aiškumo. Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 1. Pagerėjo mokinių (68 proc.) mokymosi motyvacija: (stebėta ir įvertinta pagal stebėjimo pažymą: 50 ugdymo valandų (iš jų: 40 mokytojo dalyko pamokų, 10 auklėtojų pagal dienos struktūrą veiklų 3 uždaro tipo grupėse ir 7 pusiau atviro tipo grupėse). Stebėjimo pažymos aptartos su mokytojais, auklėtojais: pagerėjo mokinių pažanga (lyginant su pažangos duomenimis, kai mokinys atvyko, pagerėjo 30 proc.); proporcingai padidėjo mokinių pažanga susitarus dėl vertinimo kriterijų; taikant mokymosi ir auklėjimo metodus pagerėjo mokinių pasiekimai (lyginant su pasiekimų duomenimis, kai mokinys atvyko, pagerėjo 50 proc.), analizė pristatyta Mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės posėdyje ( , protokolo Nr. 10). Centre įvyko 13 sporto renginių (šaltinis kalendorinių metų renginių planas), mokinių teigimu pagerėjo mokymosi motyvacija. Išanalizuotos ir patvirtintos 8 neformaliojo švietimo programos, stebėta 10 užsiėmimų veikla, padėjo pažinti vaiką, jo ugdymosi poreikius ir galias, įvertintas jo elgesio rizikos duomuo, keičiasi (7 mokinių) ydingas elgesys, analizė pateikta Mokytojų tarybos posėdyje ( , protokolo Nr. V5-6) metų pamokų ir užsiėmimo veiklų stebėjimo planas atliktas, išanalizuotas, aptartas ir pristatytas Mokytojų tarybos posėdyje ( , protokolo Nr. V5-6), požymis pagerėjo Centre mokinių elgesys ir mokymosi motyvacija.

5 5 2. Sukurta ir įdiegta mokinių pažangos vertinimo sistema pagal Centro parengtą Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą. 3. Sukurtas ir įdiegtas 3 prevencinių elgesio korekcijos programų vykdymas. 2. Pagerėjus mokinių mokymosi motyvacijai, geriau pažinus patį vaiką, jo poreikius ir galias Centro direktorius vadovaudamasis patvirtintu įsakymu Nr. V2-127 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu (aprobuotas Mokytojų taryboje , protokolas Nr. V5-3) parengė naują Mokinių pažangos vertinimo sistemą mokymosi pasiekimams gerinti pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas (pritarta VGK , protokolo Nr. 30, pavirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V1-169, pristatyta Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinėje grupėje , protokolo Nr. 10, Auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinėje grupėje , protokolo Nr. 8), kurios paskirtis nustatyti mokinių asmeninės mokymosi pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizės tvarką Centre. Vadovaujantis šia sistema, Centro direktoriaus iniciatyva padeda vaikui atsisakyti netinkamo elgesio ugdant socialines emocines kompetencijas, formuojamas pozityvus vaiko vertinimas, įtvirtinami Centrui pageidaujamo elgesio modeliai, sudaromos palankios sąlygos įgytas žinias ir įgūdžius taikyti praktiškai Centre (darbinis, sportinis, motyvacinis, socialinis ugdymas). Ugdymo plano rengimo grupei perduota mokinių vertinimo informacija, kuri priims sprendimus, rengiant m. m. ugdymo planą. 3. Gerinant Centre mokinių pasiekimus, pažangą, mokymosi motyvaciją įgyvendinamos 3 prevencinės elgesio korekcijos programos (EQUIP kognityvinės elgesio korekcijos; Ankstyvosios intervencijos; Gyvenimo įgūdžių ugdymo). Programos aprobuotos Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinėje grupėje ( , protokolo Nr. 6), patvirtintos direktoriaus įsakymu Nr. V1-101/a. 3 programose vidutiniškai per 2018 metus dalyvavo po 12 vaikų (šaltinis pamokų tvarkaraštis m. m. ir m. m. patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr. V1-103, byla (1.3.)).

6 Centro veiklai įsivertinti naudoti IQES online Dalyvauti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame Išsiaiškintos Centro veiklos stiprybės ir silpnybės. Silpnybės įvertintos kaip galimybės tobulinti Centro veiklą. Siekti, kad Centro aplinka pilnai atitiktų Vaiko vidutinės 1.Įvykdytos mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos, vaiko įstatyminių atstovų, mokinių ne mažiau kaip 3 apklausos IQES online. 2. Atlikta mokinių (dalyvavo ne mažiau kaip 90 %), mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų (dalyvavo ne mažiau kaip 80 %), vaiko įstatyminių atstovų (dalyvavo ne mažiau kaip 80 %) apklausa IQES online įrankiu pagal Centro veiklos kokybės įsivertinimo planą bei NMVA atsiųstas apklausas. 3. Susitarta dėl konkrečių priemonių Centro veiklai tobulinti ir jos pradėtos įgyvendinti (veiklos ataskaita, Ugdymo plano įgyvendinimo ataskaita m. m.). 1. Dalyvauta 3 posėdžiuose sudarytos darbo grupės vaikų socializacijos centrų pertvarkai koordinuoti. 1. Pagerinta vadovavimo mokymuisi kokybė atlikus sistemoje Centro mokinių ir tėvų apklausas, naudojant klausimynus, paskelbtus Vertinimo centre Mokinių apklausa NMVA 2018 (Mk14) ir Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 (TO7) (šaltinis Centre atliekamų ugdymo proceso tyrimų dokumentai (8.13.). 2. Apklausoje dalyvavo 90 % (tėvų) ir 100 % (mokinių) respondentų (šaltinis Centre atliekamų ugdymo proceso tyrimų dokumentai (8.13.). 3. Rengiant 2019 metų veiklos planą, numatytos konkrečios veiklos tobulintinoms sritims ( rodiklio raktinis žodis Klasės (grupės) valdymas. Siektinas asmeniniu vaiko įsipareigojimu, pageidaujamo elgesiu skatinimu sutartomis, aiškiomis taisyklėmis bei procedūromis valdomas Centro ugdytinio elgesys sutelks į prasmingesnę veiklą ir sėkmingesnę integraciją sugrįžus į namus. Mokymasis konstruktyviai, nekonfliktuojant, o bendradarbiaujant įveikti problemas ir įvairias nesėkmes), (šaltinis Centre atliekamų ugdymo proceso tyrimų dokumentai (8.13.)). 1. ŠMM ministro įsakymu 2018 m. sausio 22 d. V-56 Dėl darbo grupės vaikų socializacijos centrų pertvarkai koordinuoti skiriamas darbo grupės narys. Dalyvavau 4 posėdžiuose sudarytos darbo grupės vaikų socializacijos centrų pertvarkai koordinuoti: , , ,

7 7 projekte Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas Įgyvendinti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą; Vaiko priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. Susitarta dėl individualių vaiko vidutinės priežiūros arba auklėjamojo 2. Dalyvauta rengiant projektą dėl vaikų socializacijos centrų modernizavimo, rengiant medžiagą dėl Gruzdžių vaikų socializacijos centro modernizavimo ir Centro statybos sąlygų aprašo. 3. Konsultuota darbo grupė dėl edukacinių, gyvenamųjų, administracinių patalpų sukūrimo naujai steigiamuose socializacijos centruose. 1. Kiekvienam atvykusiam vaikui parengtas vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planas, jis veiksmingas (ne mažiau kaip 10 % kreiptasi dėl vaikų vidutinės priežiūros priemonės panaikinimo 2. Dalyvavau rengiant projektą ir statybos aprašą dėl Gruzdžių vaikų socializacijos centro bendrabučio teikiau pirminį pasiūlymą dėl bendrabučio statybos VGTU Infostudija, (šaltinis ŠAC protokolo Nr.1 VSC) 2.2. išsakiau pastabas ir siūlymus dėl parengto projekto Centro bendrabučio VGTU Infostudija, (šaltinis ŠAC protokolo Nr. 2 VSC) 2.3. inicijavau žemės sklypo panaudos sutarties pakeitimą priklausantį Centrui (susitarimas dėl 2003 m. rugpjūčio 8 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. K91/ pakeitimo) su AB Lesto derinau dujų trasos atvedimą į Centrą ir teikiau paraišką techniniam projektui pateikiau pasiūlymus dėl priemonių ir baldų pirkimo su Švietimo aprūpinimo centru, (šaltinis ŠAC protokolo Nr.3 VSC) atlikau analizę dėl paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties dėl techninio projekto tarp UAB Voverės namai ir Švietimo aprūpinimo centro ( Nr. ESVSC-1-S-10) teikiau pasiūlymus, įvertinau ir išsakiau rekomendacijas dėl techninio projekto parengto UAB Voverės namai (paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis projekto Nr VOVERESNAMAI-10-7-RP-PP), (šaltinis ŠAC protokolo Nr.4 VSC). 3. Centro direktorius teikė pasiūlymus dėl naujų vaikų socializacijos centrų Gailiuose ir Kunionyse modernizavimui reikiamų dokumentų rengimo, šių centrų pertvarkos koordinavimo, baldų ir priemonių pirkimo/įsigijimo, gyvenamųjų patalpų projektavimo ir techninio projekto derinimo, (šaltinis ŠAC protokolo Nr.4 VSC) m. į Centrą atvyko 20 mokinių, kuriems 100 % buvo parengtas Individualus (19 mokinių) ir 1 mokiniui auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planas. Vaiko gerovės komisijoje bei Mokytojų taryboje įvertinus mokinių rodomą pažangą ir motyvaciją, siekiant pozityvių elgesio pokyčių, inicijavau D. D. vidutinės priežiūros priemonės nutraukimą ankščiau laiko (~ 10 %). Inicijavau daugkartinių raštų rengimą Klaipėdos miesto savivaldybei ir

8 8 vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą. poveikio priemonės vykdymo plano ir vaiko socialinės integracijos plano rengimo. nepasibaigus jos vykdymo terminui arba pakeista minimalios priežiūros priemone). 2. Koordinuotas iš Centro išvykstančių mokinių socialinės integracijos planų parengimas, bendradarbiaujant su vaiko gyvenamosios vietos savivaldybe ir jos struktūriniais padaliniais, policijos įstaigomis, probacijos tarnybomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis. 3. Dalyvauta 5 socialinės integracijos planų pasitarimuose vaiko gyvenamosios vietos savivaldybėje, dalyvaujant Vaiko gerovės komisijos pirmininkui, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui, policijos, probacijos atstovams, vaiko įstatyminiams atstovams. 4. Pasiekta, kad Centre esančius mokinius bent kartą per mėnesį aplankytų vaiko įstatyminiai atstovai. LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl L. A. situacijos ir vidutinės priežiūros tikslingumo, teiktas pasiūlymas nutraukti vidutinę priežiūros priemonę, perkeliant vaiką į jam siūlytą ugdymo įstaigą Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyriaus centrą, tačiau siūlymas buvo atmestas Klaipėdos miesto savivaldybės posėdyje (parengtas raštas 2018 m rugpjūčio 10 d. Nr. SR-3510). 2. Per 2018 metus išvyko 19 mokinių, 17 iš jų, bendradarbiaujant su gyvenamųjų vietų savivaldybe, buvo parengti Integracijos planų projektai (šaltinis mokinių asmens bylos). Integracijos planų projektų rengimas buvo sustabdytas dviem mokiniams: D. Š. dėl suėmimo ir patekimo į įkalinimo įstaigą dėl sunkaus nusikaltimo ir A. R. dėl tolimesnio VPP vykdymo Vėliučionių vaikų socializacijos centre. Su vaikų gyvenamųjų vietų savivaldybėmis, Įvaikinimo tarnybomis, TBK, kitomis suinteresuotomis institucijomis buvo derinamos priemonės, pagalba vaikams ir patikslinti atsakingi, kuruojantys asmenys (šaltinis mokinių asmens bylos). 3. Mokinių Integracijos planų projektų rengimas arba vykdymo sėkmė buvo aptarti susitikimuose su Kretingos rajono savivaldybės TBK, Radviliškio rajono savivaldybės TBK, Raseinių rajono savivaldybės TBK, Vilniaus miesto savivaldybės TBK, Šiaulių miesto savivaldybės TBK (šaltinis socialinės integracijos plano aptarimo aktai). 4. Centro direktoriaus iniciatyva pasiekta ir palaikyta tendenciją, kad Centro mokiniai būtų lankomi savo įstatyminių atstovų bent kartą per mėnesį. 8 mėnesius buvo užtikrintas 100 % mokinių lankymas, bendravimo užtikrinimas su įstatyminiais atstovais. Kitais atvejais nedelsiant buvo bendradarbiaujama su vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriumi, TBK, Įvaikinimo tarnybomis, kad būtų įgyvendintos LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 24 str. 3 d. 3 punkto nuostatos (šaltinis mokinių asmens bylos)

9 Įgyvendinti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokytojams taikomas etatinis darbo apmokėjimas. 1. Nustatyta mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo krūvio sandara. 2. Parengti ir pavirtinti mokytojų pareigybių aprašai. 2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) Užduotys Priežastys, rizikos 2.1. Nebuvo 3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) Užduotys / veiklos 3.1. Sukurta LR švietimo įstatymo 26 str., LRV nutarimu patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatas atitinkanti Centro interneto svetainė, užtikrintas jo funkcionalumas. 1. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Centro direktorius kartu su centro bendruomene sėkmingai įvedė mokytojo darbo etatinį apmokėjimą. Tinkamai susipažinta su dokumentais, reglamentuojančiais etatinį mokytojo darbo apmokėjimą, lankyti kvalifikaciniai seminarai ir konsultacijos Mokytojų tarybos posėdyje protokolo Nr. V5-5 pristatytas darbo apmokėjimo sistemos modelis. Parengti ir įteikti mokytojams pranešimai dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymas dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, kurie buvo suderinti su Darbo taryba ( , protokolas Nr. 3). Parengta ir direktoriaus įsakymu Nr. V1-114 patvirtinta Centro darbo apmokėjimo tvarka. Vadovaujantis Centro tarybos posėdžių protokolo nutarimu ( , V6-9; , V6-11; , V6-13; , V6-15; , V6-16) kiekvienam mokytojui sudarytas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas Individualus (mėnesio) darbo grafikas (šaltinis direktoriaus įsakymai veiklos klausimais (1.3.)). 2. Direktoriaus įsakymu Nr. V1-112 patvirtinti mokytojų pareigybių aprašai ir darbo laiko normos (darbo krūvio) ir krūvio sandaros m. m. (šaltinis direktoriaus įsakymai veiklos klausimais (1.3.)). Poveikis švietimo įstaigos veiklai 1. Sukurta nauja Centro interneto svetainė, teikiama nuolatinė informacija Centro bendruomenei, išorei savivaldybės TBK, Įvaikinimo tarnybai, vaiko įstatyminiams atstovams ir kt., interneto svetainė atitinka bendruomenės poreikius.

10 10 4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais Užduotys Siektini rezultatai vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 4.1. Nebuvo Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai III SKYRIUS PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai 5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai 5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai 6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 6.1. Dalyvauti projekto Naujų ugdymo organizavimo modelių vaikų socializacijos centruose parengimas ir išbandymas mokymuose, tinkamai įgyvendinti vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą. (švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) IV SKYRIUS VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: labai gerai (mokykloje mokyklos tarybos (parašas) (vardas ir pavardė) (data) įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje savivaldos institucijos įgaliotas asmuo / darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas: labai gerai.

11 11 (švietimo įstaigos savininko teises ir (parašas) (vardas ir pavardė) (data) pareigas įgyvendinančios institucijos (dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) Užduotys 9.1. Įgyvendinti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir Aprašo nuostatas Sudaryti darbo grupę ir parengti Centro ir mokslo metų pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos ugdymo planą. V SKYRIUS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI Siektini rezultatai 1. Susitarta dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 2. Susitarta dėl individualių vaiko vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo ir vaiko socialinės integracijos planų rengimo. 3. Pateiktos išvados apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą. 1. Centro pedagogai bendradarbiauja tarpusavyje siekdami ugdymo kokybės. 2. Ugdymo procesas diferencijuojamas, individualizuojamas, siekiama integravimo kokybės. 3. Mokytojai geba kokybiškai organizuoti pamokas, iškilus problemoms, bendradarbiauja Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 1. Su vaikų gyvenamosios vietos savivaldybių administracijos atstovais suorganizuoti du bendri renginiai, kuriuose dalyvaus VGK pirmininkai, TBK, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, policijos, prokuratūros, probacijos tarnybų atstovai, įstatyminiai vaiko atstovai, kiti su vaiko ugdymu suinteresuoti asmenys. 2. Parengtas atvykusiam vaikui (100 proc.) VPP vykdymo planas. Kiekvienam išvykstančiam vaikui likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki vidutinės priežiūros termino pabaigos parengtas Integracijos plano projektas, kuris suderintas su vaiku, jo įstatyminiais atstovais, savivaldybės administracijos atstovais, kitomis suinteresuotomis institucijomis. 3. Centras 3 mėnesių laikotarpiu renka informaciją apie išvykusių vaikų socialinės integracijos sėkmę bendradarbiaudamas su vaiko gyvenamosios vietos savivaldybe ir TBK. 4. Ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius informuoti vaiko atstovus pagal įstatymą ir pateikti išvadas savivaldybės administracijos direktoriui ir TBK apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo eigą. 1. Centro ir m. m. pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos ugdymo planas (toliau Centro ugdymo planas) parengtas, suderintas su Centro taryba, steigėju ir patvirtintas direktoriaus įsakymu iki 2019 m. rugsėjo 1 d. 2. Centro ugdymo planas parengtas remiantis mokinių individualiais poreikiais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimu, Centro vidaus veiklos įsivertinimo išvadomis. 3. Centro ugdymo plane numatyta efektyvi švietimo pagalbos specialistų pagalba mokiniui, bendradarbiaujant su mokytojais ir auklėtojais įgyvendinant VPP vykdymą.

12 Centro veiklai įsivertinti naudoti IQES online 9.4. Išanalizuoti ir pakoreguoti Centro veiklą reglamentuojantys dokumentai Įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas. Dalyvauti projekto Naujų ugdymo organizavimo modelių vaikų socializacijos centruose parengimas ir išbandymas mokymuose. su švietimo pagalbos specialistais. Išsiaiškintos Centro veiklos stiprybės ir silpnybės. Silpnybės įvertintos kaip galimybės tobulinti Centro veiklą. 1. Parengti naujos redakcijos nuostatų projektą, kuris atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus. 2. Siekti, kad Centre būtų užtikrintas asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymasis. 1. Siekti, kad Centro aplinka pilnai atitiktų Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. 2. Siekti, kad Centro darbuotojai dalyvautų projekto mokymuose, keltų kvalifikaciją, dalintųsi gerąja patirtimi. 3. Suteikti efektyvią pagalbą naujai steigiamų centrų administracijai. 1. Vykdytos mokytojų, tėvų, mokinių ne mažiau kaip 3 apklausos IQES online. 2. Apklausose dalyvavo ne mažiau kaip 80% mokinių, 90% mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, 60% vaiko įstatyminių atstovų. 3. Sutarta dėl konkrečių priemonių Centro veiklai tobulinti ir jos pradėtos įgyvendinti (veiklos ataskaita, Ugdymo plano įgyvendinimo ataskaita mokslo metams). 4. NMVA pateikta Centro pažangos ataskaita. 1. Parengti nauji Centro nuostatai. 2. Pakoreguoti Centro veiklą reglamentuojantys tvarkų aprašai. 3. Parengti ir patvirtinti pakoreguoti darbuotojų pareigybių aprašai. 1. Pradėtas statyti Centro bendrabučio statinys, numatytas patalpų išdėstymas. 2. Koordinuota naujai steigiamų Centrų Kunionyse ir Gailiuose pertvarka. 3. Dalyvauta 3 posėdžiuose sudarytos darbo grupės vaikų socializacijos centrų pertvarkai koordinuoti. 4. Pagalba naujai steigiamų socializacijos centrų darbuotojams siekti vaikų resocializacijai ir reintegracijai palankių procesų organizacijoje ir už jos ribų valdymo planavimo, organizavimo ar vertinimo etapuose, pasitelkiant efektyvius komandinio darbo bei bendradarbiavimo principus, pasiteisinusias ir įrodymais grįstas praktikas. 5. Organizuojama nuosekli, tęstinė Centro darbuotojų tobulinimo kvalifikacijos kėlimo programa. 10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) (pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

13 Nepakankamas mokinių skaičius įgyvendinant Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašą Pasikeitę savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai dėl numatytų veiklų įgyvendinimo. 2.3.Nutraukas/sustabdytas Centro modernizavimo projektas

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau