PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR"

Transkriptas

1 PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2010 m. buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos metų programą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodţio 3 d. sprendimu Nr. T-225. Iš duomenų šaltinių buvo renkama m. informacija apie Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos būklę: gyventojų mirtingumas, gimstamumas, sergamumas psichikos, neinfekcinėmis ir infekcinėmis ligomis, traumų skaičius ir pan. Dauguma sveikatos rodiklių buvo gauti iš centralizuotai teikiamų duomenų šaltinių: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Higienos instituto Sveikatos informacinio centro leidinių ir kompiuterinių duomenų bazių, Uţkrečiamų ligų ir AIDS centro, Vilniaus teritorinės ligonių kasos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus darbo birţos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, UAB Dzūkijos vandenys. II. VARTOJAMOS SĄVOKOS Visuomenės sveikata gyventojų visapusė dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė. Visuomenės sveikatos stebėsena tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas gyventojų sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Sergamumas savivaldybės gyventojams per metus naujai išaiškintų ligos atvejų ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis. Bendrasis sergamumas savivaldybės gyventojams per metus registruotų ligos atvejų ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis. Sergantys asmenys (arba paplitimas) asmenų, sergančių tam tikra liga arba turinčių tam tikrą poţymį ir rizikos populiacijos narių skaičiaus tam tikru laikotarpiu santykis. Rizikos populiacija tai tiriami šalyje ar tam tikroje teritorijoje gyvenantys tik tie ţmonės, kurie gali sirgti tam tikra liga ar turėti analizuojamą poţymį Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė vidutinis metų skaičius, liekantis gyventi asmenims nuo tam tikro amţiaus, jeigu išliktų esamo laikotarpio mirtingumo lygis. DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ BŪKLĖ Šalyje demografinę ir socialinę situaciją atspindi šie rodikliai: gyventojų skaičius, jų amţius, lytis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, gimstamumas, mirtingumas, nedarbo lygis, socialinės rizikos šeimų ir nusikalstamų veikų skaičiai. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LSD) duomenimis, jau daugelį metų gyventojų skaičius Alytaus miesto savivaldybėje sistemingai maţėja: 2009 m. pradţioje gyveno gyventojai, o 2010 metais gyventojas, t. y. 664 gyventojais sumaţėjo (1 lentelė). Gyventojų skaičiaus maţėjimą tiek mieste, tiek Lietuvoje sąlygoja maţas gimstamumas, didėjantis gyventojų mirtingumas bei gyventojų migracija. 1

2 1 lentelė. Gyventojų skaičiai metų pradţioje pagal lytį Lietuva Proc. * Proc.* Proc.* Proc.* Vyrai , , , ,5 Moterys , , , ,5 Iš viso Alytus Proc.* Proc.* Proc.* Proc.* Vyrai , , , ,2 Moterys , , , ,8 Iš viso (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Metų pradţioje gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį Alytaus mieste rodo, kad 2010 m. gyveno daugiau moterų nei vyrų (1 lentelė). Alytaus apskrities gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja (2008 m. 71,54; 2009 m. 72,88; 2010 m. 73,60) ir pasiekė Lietuvos (2008 m. 71,94; ,10; 2010 m. 73,45) (1 pav.). 1 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 2010 m. didţiausią Alytaus miesto savivaldybės gyventojų dalį pagal amţiaus grupes sudarė metų asmenys (40,4 proc.) m. laikotarpiu iki 17 metų amţiaus jaunuolių skaičius sumaţėjo ir 2010 m. sudarė 19,9 proc. visų savivaldybės gyventojų. Pastaruoju metu daugėja gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių (12,3 proc.) (2 lentelė). 2

3 2 lentelė. Gyventojų skaičiai metų pradţioje pagal amţiaus grupes Lietuva Amţiaus grupės Proc. * Proc.* Proc.* Proc.* , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Iš viso Alytus Proc. * Proc.* Proc.* Proc.* Amţiaus grupės , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Iš viso (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Alytaus mieste 2010 m. natūralus gyventojų prieaugis sugrįţo į 2008 m. lygį ir yra ţenkliai didesnis uţ šalies vidurkį (3 lentelė). 3 lentelė. Natūrali gyventojų kaita Lietuva 2007m. 2008m. 2009m m. Gimstamumas , , , ,9 Mirtingumas , , , ,8 Natūralus gyventojų prieaugis , , , ,9 Alytus 2007m. 2008m. 2009m m. Gimstamumas 629 9, , , ,3 Mirtingumas , , , ,3 Natūralus gyventojų prieaugis -57-0,8-3 -0,1 80 1,4-5 -0,1 (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Alytaus mieste m. laikotarpį daugiausiai gimdė metų moterys (4 lentelė). 3

4 4 lentelė. Gimusieji Alytaus mieste pagal motinos amţių Amţiaus grupės Iki 15 m ir vyresni (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Alytaus mieste 2010 m. nebuvo uţregistruota nei vienos kūdikio mirties (2 pav.). 2 pav. Kūdikių mirtingumas -ui gyvų gimusių (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Alytaus mieste m. mirtingumo rodiklių santykis pagal lytį nepasikeitė, vyrų mirtingumas yra ţenkliai didesnis nei moterų (3 pav.). 3 pav. Alytaus miesto gyventojų mirtingumas pagal lytį (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 4

5 Alytaus mieste 2009 m. didţiausias vyrų mirtingumas buvo ir metų amţiaus grupėse, o 2010 m metų. Moterų didţiausias mirtingumas m. buvo 85 metų ir vyresnių (5 lentelė). 5 lentelė. Mirtingumas pagal lytį ir amţiau grupes Alytaus miesto savivaldybėje 2008 m m m. Amţiaus Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. grupės Proc.* Proc.* Proc.* Proc.* Proc.* Proc.* Iš viso ,2 4 1,3 3 0,9 2 0,8 0 0,0 0 0, ,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3 1 0, ,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 1 0,3 1 0,4 2 0,6 0 0, ,2 2 0,7 4 1,2 2 0,8 2 0,6 0 0, ,5 0 0,0 5 1,5 2 0,8 2 0,6 3 1, ,4 3 1,0 4 1,2 2 0,8 6 1,9 1 0, ,6 2 0,7 17 5,1 1 0,4 6 1,9 1 0, ,2 3 1,0 8 2,4 3 1,2 8 2,5 4 1, ,6 15 5,0 23 6,9 5 2,0 27 8,6 6 2, ,0 10 3,3 20 6,0 15 6,0 25 7,9 9 3, ,1 19 6,3 31 9,3 10 4,0 27 8,6 17 5, ,8 14 4, ,2 9 3, ,5 19 6, ,5 25 8, ,8 22 8, ,2 13 4, ,6 25 8, ,0 23 9, , , , , , ,5 30 9, , , ,4 28 8, ,0 28 8, ,7 85 ir vyresni 29 8, ,8 22 6, ,6 27 8, ,3. Procentai nuo visų mirusių Alytaus miesto savivaldybės gyventojų. (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Alytaus darbo birţos duomenimis, nedarbo lygis Alytaus mieste 2010 m. buvo 16,4 proc. Ieškančių darbo asmenų (įregistruotų per metus) skaičius 2010 m. jau siekė 6 343, iš jų moterys (41,51 proc.) ir vyrų (58,49 proc.) Socialinės rizikos šeimoms priskiriamos tos šeimos, kuriose vienas ar keli šeimos nariai piktnaudţiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medţiagomis arba dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdţių stokos negali ar nesugeba priţiūrėti vaikų; taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę ar socialinę prievartą prieš savo vaikus; arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių pateiktais duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius per m. laikotarpį Alytaus mieste padidėjo, o 2010 m. jau stebimas nedidelis sumaţėjimas (4 pav.). 5

6 4 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Alytaus mieste (Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriai) Socialinė pašalpa skiriama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jei jos (jo) pajamos per mėnesį yra maţesnės uţ valstybės remiamas pajamas. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, 2010 m. sausio mėn. socialinę pašalpą gavo asmenys, o gruodţio mėn asmenys. Alytaus mieste 2010 m. uţregistruota nusikalstamų veikų, t. y. 53 daugiau nei 2009 m. Alytaus mieste 2010 m. gyventojų teko nusikalstamos veikos, o Lietuvoje (5 pav.). 5 pav. Uţregistruotos nusikalstamos veikos gyventojų. (Šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija) GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ Nagrinėjant mirties prieţasčių struktūrą Alytaus mieste m. laikotarpiu daugiausia mirčių atvejų buvo uţregistruota dėl kraujotakos sistemos ligų (6 pav.). 6

7 6 pav. Alytaus miesto gyventojų mirtingumas (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Alytaus mieste 2010 m. lyginant su 2009 m. mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų padidėjo, tačiau yra maţesnis uţ šalies vidurkį (6 lentelė). 6 lentelė. Mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,0 Antrą vietą Alytaus miesto gyventojų mirties prieţasčių struktūroje uţimantys piktybiniai navikai 2010 m. lyginant su 2009 m. padidėjo, tačiau yra maţesnis uţ šalies vidurkį (7 lentelė). 7 lentelė. Mirtingumas dėl piktybinių navikų Lietuva , , , ,7 Alytaus apskritis , , , ,9 Alytaus m. sav , , , ,5 Mirtingumas dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių prieţasčių Alytuje uţima trečią vietą 2010 m. lyginant su 2009 m. padidėjo, bet yra maţesnis uţ šalies vidurkį. (8 lentelė). 8 lentelė. Mirtingumas dėl išorinių prieţasčių Lietuva , , , ,1 Alytaus apskritis , , , ,1 Alytaus m. sav , , , ,6 7

8 Alytaus mieste 2010 m. išanalizavus mirtingumo dėl išorinių prieţasčių pasiskirstymą nustatyta, kad daugiausiai mirčių buvo dėl tyčinių susiţalojimų 24,5/, bet neviršijo šalies vidurkio. Antrą vietą uţėmė pasikėsinimai 6,1/ (9 lentelė). 9 lentelė. Mirtingumo dėl išorinių prieţasčių pasiskirstymas Transporto įvykiuose Lietuva , , ,3 Alytaus apskritis 37 20, , ,8 9 5,3 Alytaus m. sav. 5 7,3 9 13,3 9 13,4 1 1,5 Apsinuodijimai alkoholiu Lietuva , , , ,4 Alytaus apskritis 12 6,7 6 3,4 3 1,7 4 2,4 Alytaus m. sav. 2 2, ,5 Tyčiniai susižalojimai Lietuva , , , ,0 Alytaus apskritis 70 39, , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,5 Pasikėsinimai Lietuva 242 7, , ,0 74 2,3 Alytaus apskritis 10 5,6 15 8,5 8 4,6 7 4,1 Alytaus m. sav. 3 4,4 6 8,8 3 4,5 4 6,1 (Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) Alytaus mieste bendras suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumas padidėjo: 2009 m , 2010 m (1308,5/ suaug.), tačiau neviršija šalies vidurkio (10 lentelė). 10 lentelė. Suaugusiųjų (nuo 18 metų) bendrasis sergamumas Iš viso Iš viso Iš viso Iš viso uţregistruota suaug. uţregistruota suaug. uţregistruota suaug. uţregistruota susirgimų susirgimų susirgimų susirgimų suaug. Lietuva , , , ,8 Alytaus apskritis , , , ,2 Alytaus m. sav , , , ,5 Susirgimai, uţregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis. Alytaus mieste bendras vaikų (0 17 metų) sergamumas sumaţėjo ir neviršija šalies vidurkio (11 lentelė). 8

9 11 lentelė. Vaikų (0 17 metų) bendrasis sergamumas Iš viso Iš viso Iš viso Iš viso uţregistruota susirgimų vaikų uţregistruota susirgimų vaikų uţregistruota susirgimų vaikų uţregistruota susirgimų vaikų Lietuva , , , ,7 Alytaus apskritis , , , ,7 Alytaus m. sav , , , ,6 Susirgimai, uţregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis Analizuojant Alytaus miesto suaugusiųjų sergamumą stebima, kad 2010 m. naujų susirgimų uţregistruota maţiau negu 2009 m. (12 lentelė). 12 lentelė. Suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumas Naujai Naujai Naujai Naujai uţregistruota suaug. uţregistruota suaug. uţregistruota suaug. uţregistruota susirgimų susirgimų susirgimų susirgimų suaug. Lietuva , , , ,1 Alytaus apskritis , , , ,7 Alytaus m. sav , , , ,3 Susirgimai, uţregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis Alytaus mieste 2010 m. vaikų naujai uţregistruotų susirgimų skaičius sumaţėjo: 2009 m , 2010 m , tačiau viršijo Lietuvos vidurkį (13 lentelė). 13 lentelė. Vaikų (0 17 metų) sergamumas Naujai Naujai Naujai Naujai uţregistruota susirgimų vaikų uţregistruota susirgimų vaikų uţregistruota susirgimų vaikų uţregistruota susirgimų vaikų Lietuva , , , ,5 Alytaus apskritis , , , ,4 Alytaus m. sav , , , ,4 Susirgimai, uţregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, SVEIDROS duomenimis 9

10 14 lentelė. Sergantys asmenys pagal lytį ir amţiaus grupes Alytaus mieste 2010 m. Diagnozės pavadinimas Sergantys asmenys Iš viso 0-17 m m m. 65+ m. Vyr. Mot. Infekcinės ir parazitinės ligos, iš jų: 34,7 56,61 23,74 29,64 46,45 29,75 39,22 tuberkuliozė 1,21 0,47 0,85 1,92 1,92 1,69 0,78 lytiškai plintančios ligos 56,71 0 0,97 0,66 0 0,26 0,84 Piktybiniai navikai, iš jų: 18,84 1,33 3,21 25,53 79,69 19,78 18,00 trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniai navikai 0,80-0,08 1,1 3,6 1,43 0,23 odos piktybiniai navikai 1,84-0,23 2,03 9,12 1,49 2,15 krūties piktybiniai navikai 5,6-1,18 10,09 14,24-5,6 gimdos kaklelio piktybiniai navikai 1,05-0,79 1,70 1,66-1,05 priešinės liaukos piktybiniai navikai 7,70-0 7,19 60,94 7,70 - Kraujo ir kraujodaros organų ligos 12,02 8,73 10,52 12,52 20,64 5,52 17,82 anemija 10,32 7,88 9,13 10,32 17,76 3,8 16,14 Endokrininės sistemos ligos, iš jų: 67,14 18,64 37,12 111,51 138,02 38,58 92,65 cukrinis diabetas 21,69 1,4 4,14 34,64 79,09 19,55 23,60 Psichikos ir elgesio sutrikimai, iš jų: 53,13 47,65 34,68 60,94 101,78 38,32 66,36 demencija ir Alzheimerio liga 5,36-0,5 1,48 37,09 3,51 7,02 nuotaikos sutrikimai 13,87 0,47 10,01 26,02 19,92 5,20 21,62 šizofrenija 5,58 0,31 6,61 8,18 4,80 4,06 6,94 Nervų sistemos ligos, iš jų: 52,25 27,99 36,42 74,06 90,97 42,22 61,18 epilepsija ir epilepsinė būklė 5,82 7,02 4,76 6,26 6,36 5,88 5,78 cerebrinis paralyţius 1,69 4,44 0,93 1,1 1,08 1,98 1,42 Akių ligos, iš jų: 68,01 90,53 35,34 66,43 138,26 48,23 85,69 katarakta 8,12-0,39 5,55 50,17 5,2 10,74 glaukoma 14,41-2,47 21,25 58,57 9,36 18,93 Ausų ligos 25,41 28,38 16,08 30,31 40,69 22,09 28,77 Kraujotakos sistemos ligos, iš jų: 169,77 9,05 43,03 261,01 611,26 138,13 198,05 hipertenzinės ligos 124,63 1,40 22,89 207,70 448,63 96,95 149,37 širdies veiklos nepakankamumas 14,50-0,97 10,60 87,13 13,12 15,73 išeminė širdies liga, iš jos: 34,49-2,75 38,71 176,67 32,61 36,17 miokardo infarktas 2,64-0,27 3,46 12,24 3,25 2,09 cerebrovaskulinės ligos, iš jų: 18,19-1,20 17,79 99,86 13,06 22,79 Kvėpavimo sistemos ligos, iš jų: 268,97 674,83 179,06 143,79 197,31 255,80 280,75 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas 185,39 590,22 121,64 57,76 39,37 179,21 190,91 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos 25,28 35,32 6,88 24,16 69,37 26,47 24,21 astma ir astminė būklė 15,08 35,25 5,92 13,34 16,32 14,16 15,91 Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų), iš jų: 82,98 126,48 52,16 85,26 106,81 72,49 92,36 skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos opos 5,99 0,78 3,48 8,84 15,60 6,11 5,89 tulţies pūslės akmenligė 5,35-2,36 9,61 13,56 2,53 7,87 kasos ligos 1,21 0,62 0,85 1,65 2,28 1,66 0,81 Odos ir poodţio ligos 40,47 61,45 32,98 33,11 47,53 35,01 45,34 Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos, iš jų: 116,29 64,95 78,83 173,82 185,91 96,39 134,07 artropatijos 43,25-21,88 61,71 87,37 32,22 53,12 osteoporozė 6,07-0,23 8,02 29,28 1,17 10,45 Urogenitalinės sistemos ligos, iš jų: 86,63 22,46 80,00 122,60 127,46 40,34 128,01 priešinės liaukos hiperplazija 20,98-1,00 29,75 127,01 20,98 - moters dubens organų uţdegiminės ligos 19,74 2,99 37,68 17,48 1,66-19,74 Įgimtos formavimosi ydos 9,21 38,68 3,21 0,88 0,72 10,30 8,24 Traumos ir kiti išorinių prieţasčių 64,00 83,43 57,8 60,94 60,00 78,27 51,23 padariniai, iš jų: galvos suţalojimai, iš jų: 10,07 16,61 8,62 8,29 8,4 13,02 7,43 kojų lūţimai, iš jų: 4,83 3,9 3,48 5,49 9,00 5,03 4,64 šlaunikaulio lūţimai 1,16 0,23 0,11 0,71 6,84 0,94 1,36 terminiai ir cheminiai nudegimai 1,26 1,64 1,08 1,32 1,08 1,46 1,07 apsinuodijimai 1,30 3,30 3,12 0,86 1,30 1,40 1,22 10

11 Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Alytaus mieste 2010 m. lyginant su 2009 m. sumaţėjo ir yra maţesnis uţ Lietuvos vidurkį (15 lentelė). 15 lentelė. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis * * * * Lietuva , , , ,6 Alytaus apskritis , , , ,4 Alytaus m. sav , , , ,4 Didţiausias sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis stebimas vaikų amţiaus grupėje ir 65 metų ir vyresnių. Infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis daugiau sirgo moterų nei vyrų (14 lentelė) m. Alytaus mieste asmenų, sergančių tuberkulioze, 2 kartus daugiau buvo vyrų nei moterų. Pagal amţiaus grupes tuberkulioze daugiausia sirgo 45 metų ir vyresni ţmonės (14 lentelė). Naujai uţregistruotų lytiškai plintančiomis ligomis susirgimų skaičius Alytaus mieste 2010 m. lyginant su 2009 m. sumaţėjo ir yra maţesnis uţ šalies vidurkį (16 lentelė). 16 lentelė. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis * * * * Lietuva , , , ,8 Alytaus apskritis 174 0, , , ,7 Alytaus m. sav. 58 0, , , ,5 Alytaus mieste 2010 m. pagal amţiaus grupes asmenų, sergančių lytiškai plintančiomis ligomis, daugiausiai buvo metų amţiaus grupėje (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. uţregistruota 2 nauji ŢIV atvejai (17 lentelė) 17 lentelė. Sergamumas ŢIV Lietuva 106 3, , , ,66 Alytaus apskritis 4 2, , ,03 4 2,35 Alytaus m. sav ,38 2 3,07 (Šaltinis: Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) Sergamumas sifiliu Alytaus mieste sumaţėjo ir neviršija šalies ir Alytaus apskrities rodiklių. Alytaus mieste 2010 m. buvo registruotas 1 naujas sifilio atvejis (18 lentelė). 11

12 18 lentelė. Sergamumas sifiliu Lietuva 275 8, , , ,6 Alytaus apskritis 9 5, ,7 17 9,8 5 2,9 Alytaus m. sav. 6 8, , ,4 1 1,5 (Šaltinis: Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) Sergamumas gonorėja Alytaus mieste sumaţėjo ir neviršija Lietuvos vidurkio m. Alytaus mieste registruoti 5 nauji susirgimai gonorėja (19 lentelė). 19 lentelė. Sergamumas gonorėja Lietuva , , , ,6 Alytaus apskritis 14 7, , ,6 8 4,7 Alytaus m. sav , , ,8 5 7,7 (Šaltinis: Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) Palyginus 2010 m. ir 2008 m. duomenis, Alytaus miesto asmenų, sergančių piktybiniais navikais, skaičius padidėjo. Alytaus mieste piktybiniais navikais daţniau sirgo vyrai nei moterys. Daugiausiai asmenų, sergančių piktybiniais navikais, yra 65 m. ir vyresnių amţiaus grupėje. Vyrai daţniausiai serga priešinės liaukos (prostatos) 7,7/, o moterys krūties piktybiniais navikais 5,6/ (14 lentelė). Alytaus mieste analizuojant m. laikotarpį asmenų, sergančių priešinės liaukos, krūties ir odos piktybiniais navikais, skaičius didėja, o gimdos kaklelio ir trachėjos, bronchų ir plaučių maţėja (7 pav.). 7 pav. Piktybiniais navikais sergantys asmenys Alytaus mieste Alytaus mieste 2010 m. vyrų, sergančių priešinės liaukos piktybiniais navikais, skaičius pagal amţiaus grupes didţiausias buvo tarp 65 metų ir vyresnių ţmonių (60,94/ vyr.) (14 lentelė). 12

13 Analizuodami moterų, sergančių krūties piktybiniais navikais, duomenis pagal amţiaus grupes, matome, kad daugiausia sergančių šia liga 2010 m. Alytaus mieste buvo tarp 65 metų ir vyresnio amţiaus moterų 14,24/ mot. ( 14 lentelė). Moterų, sergančių gimdos kaklelio piktybiniais navikais, skaičius pagal amţiaus grupes 2010 m. Alytaus mieste didţiausias buvo tarp metų amţiaus moterų (1,7/ mot.) (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. asmenų, sergančių odos ir trachėjos bronchų, plaučių piktybiniais navikais, skaičius pagal amţiaus grupes, didţiausias buvo tarp 65 metų ir vyresnių (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis lyginant su 2009 m. padidėjo m. Alytaus mieste šių ligų rodikliai buvo maţesni uţ Lietuvos vidurkį (20 lentelė). 20 lentelė. Bendrasis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis * * * * Lietuva , , , ,2 Alytaus apskritis , , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,1 Alytaus mieste 2010 m. asmenų, sergančių kraujo ir kraujodaros organų ligomis, 3 kartus buvo daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes kraujo ir kraujodaros organų ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni ţmonės(14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas endokrininės sistemos ligomis palyginus su 2009 m. išaugo m. Alytaus mieste šios ligos rodikliai buvo maţesni uţ Lietuvos vidurkį (14 lentelė). 21 lentelė. Bendrasis sergamumas endokrininės sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,8 Sergančių endokrininės sistemos ligomis pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste 2 kartus daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes endokrininės sistemos ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresnių amţiaus grupės asmenys (17 lentelė). Sergamumas cukriniu diabetu Alytaus mieste 2010 m. palyginus su 2009 m. išaugo m. Alytaus mieste sergančiųjų cukriniu diabetu rodiklis buvo maţesnis uţ Lietuvos vidurkį (22 lentelė). 13

14 22 lentelė. Sergamumas cukriniu diabetu * * * * Lietuva , , , ,7 Alytaus apskritis 274 1, , , ,4 Alytaus m. sav. 87 1, , , ,4 Sergančių cukriniu diabetu pagal lytį 2010 m. daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes 2010 m. Alytaus mieste cukriniu diabetu daugiausia sirgo 65 m. ir vyresnių amţiaus grupės asmenų (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. bendrasis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais palyginus su 2009 m. padidėjo. Alytaus mieste bendrasis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais yra maţesnis uţ Lietuvos vidurkį (23 lentelė). 23 lentelė. Bendrasis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais gyv * * * * Lietuva , , , ,3 Alytaus apskritis , , , ,6 Alytaus m. sav , , , ,8 Sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais pagal lytį 2010 m. daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes 2010 m. Alytaus mieste psichikos ir elgesio sutrikimais daugiausia sirgo 65 ir vyresnių amţiaus grupės asmenų (14 lentelė). Alytaus mieste sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 2010 m. lyginant su 2009 m. sumaţėjo (24 lentelė). Alytaus mieste sergamumas demencija ir Alzheimerio liga yra maţesnis uţ Lietuvos vidurkį. 24 lentelė. Sergamumas demencija ir Alzheimerio liga gyv * * * * Lietuva , , , ,2 Alytaus apskritis 370 2, , , ,6 Alytaus m. sav , , , ,6 Sergančių demencija ir Alzheimerio liga pagal lytį 2010 m. dvigubai daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes 2010 m. Alytaus mieste demencija ir Alzheimerio liga daugiausia sirgo 65 ir vyresnių amţiaus grupės asmenų (14 lentelė). Sergančių šizofrenija pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šizofrenija daugiausia sirgo m. amţiaus grupės asmenys (14 lentelė). 14

15 Sergančių nuotaikos sutrikimais pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste keturis kartus daţniau sirgo moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes nuotaikos sutrikimais daugiausia sirgo m. amţiaus grupės asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas nervų sistemos ligomis palyginti su 2009 m. padidėjo, tačiau buvo maţesnis uţ Lietuvos vidurkį (25 lentelė). 25 lentelė. Bendrasis sergamumas nervų sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,2 Alytaus apskritis , , , ,3 Alytaus m. sav , , , ,1 Asmenų, sergančių nervų sistemos ligomis pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste buvo daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes nervų sistemos ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresnių amţiaus grupės asmenų (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų sergamumas epilepsija ir epilepsine būkle palyginti su 2009 m. sumaţėjo m. Alytaus miesto savivaldybėje šios ligos rodiklis buvo maţesnis uţ Lietuvos vidurkį (26 lentelė). 26 lentelė. Sergamumas epilepsija ir epilesine būkle * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis 179 1, , , ,8 Alytaus m. sav. 48 0, , , ,6 Asmenų, sergančių epilepsija ir epilepsine būkle pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste vyrų ir moterų skaičiai skyrėsi neţymiai. Pagal amţiaus grupes epilepsija ir epilepsine būkle daugiausia sirgo 0 17 m. amţiaus grupės asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų sergamumas cerebriniu paralyţiumi lyginant su 2009 m. padidėjo. Alytaus mieste 2010 m. šios ligos rodiklis buvo kaip ir Lietuvos vidurkis (27 lentelė). 27 lentelė. Sergamumas cerebriniu paralyţiumi * * * * Lietuva 675 0, , , ,2 Alytaus apskritis 21 0, , , ,2 Alytaus m. sav. 8 0, , , ,2 15

16 Sergančių cerebriniu paralyţiumi pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste neţymiai daugiau vyrų nei moterų. Pagal amţiaus grupes cerebriniu paralyţiumi daugiausia sirgo 0 17 m. amţiaus grupės asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas akių ligomis lyginant su 2009 m. padidėjo, tačiau buvo du kartus maţesnis uţ šalies vidurkį (28 lentelė). 28 lentelė. Bendrasis sergamumas akių ligomis * * * * Lietuva , , , ,6 Alytaus apskritis , , , ,7 Alytaus m. sav , , , ,6 Sergančių akių ligomis pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste beveik dvigubai daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni amţiaus grupės asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų sergamumas katarakta palyginti su 2009 m. sumaţėjo. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodikliai buvo tris kartus maţesni uţ šalies vidurkį (29 lentelė). 29 lentelė. Sergamumas katarakta * * * * Lietuva , , , ,2 Alytaus apskritis 962 5, , , ,3 Alytaus m. sav , , , ,6 Sergančių katarakta pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste dvigubai daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes katarakta daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergančių glaukoma pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste dvigubai daugiau moterys nei vyrai. Pagal amţiaus grupes glaukoma daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas ausų ligomis palyginti su 2009 m. padidėjo. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodikliai buvo maţesni uţ šalies vidurkį (30 lentelė). 30 lentelė. Bendrasis sergamumas ausų ligomis * * * * Lietuva , , , ,2 Alytaus apskritis , , , ,8 Alytaus m. sav , , , ,8 Sergančių ausų ligomis pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes ausų ligomis daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). 16

17 Bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Alytaus mieste 2010 m. lyginant su 2009 m. padidėjo, tačiau buvo maţesnis uţ Lietuvos vidurkį ( 31 lentelė). 31 lentelė. Bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,7 Alytaus apskritis , , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,8 Alytaus mieste 2010 m. sergančių kraujotakos sistemos ligomis buvo ţymiai daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes kraujotakos sistemos ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni asmenys (14 lentelė) m. lyginant su 2009 m. sergamumas hipertenzinėmis ligomis sumaţėjo. Alytaus mieste sergamumo hipertenzinėmis ligomis rodikliai neviršijo šalies vidurkio (32 lentelė). 32 lentelė. Sergamumas hipertenzinėmis ligomis * * * * Lietuva , , , ,1 Alytaus apskritis , , , ,8 Alytaus m. sav , , , ,6 Alytaus mieste 2010 m. sergančių hipertenzinėmis ligomis ţymiai daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes hipertenzinėmis ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresnių asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. sergamumas išemine širdies liga sumaţėjo ir buvo 3,2 naujų atvejų -čiui gyventojų. Lyginant 2009 m. ir 2010 m. šie rodikliai sumaţėjo (33 lentelė). 33 lentelė. Sergamumas išemine širdies liga * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,2 Sergančių išemine širdies liga, pagal lytį 2010 m. Alytaus mieste daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes išemine širdies liga daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni asmenys (14 lentelė) m. sergamumas miokardo infarktu Alytaus mieste sumaţėjo ir siekė 0,3 naujų atvejų -čiui gyventojų (34 lentelė). 17

18 34 lentelė. Sergamumas miokardo infarktu * * * * Lietuva , , , ,6 Alytaus apskritis 78 0, , , ,6 Alytaus m. sav. 24 0, , , ,3 Patyrusių miokardo infarktą 2010 m. Alytaus mieste buvo daugiau vyrų nei moterų. Pagal amţiaus grupes miokardo infarktu daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni asmenys (14 lentelė) m. sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis Alytaus mieste sumaţėjo ir yra 1,8 naujų atvejų -čiui gyventojų (35 lentelė). 35 lentelė. Sergamumas cerebrovaskulinėmis ligomis * * * * Lietuva , , , ,0 Alytaus apskritis 557 3, , , ,1 Alytaus m. sav , , , ,8 Sergančių cerebrovaskulinėmis ligomis 2010 m. Alytaus mieste moterų buvo beveik dvigubai daugiau nei vyrų. Pagal amţiaus grupes cerebrovaskulinėmis ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresnių asmenys (14 lentelė). Bendras sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Alytaus mieste 2010 m. lyginant su 2009 m. sumaţėjo, tačiau viršijo Lietuvos vidurkį (36 lentelė). 36 lentelė. Bendrasis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,9 Alytaus m. sav , , , ,6 Sergančių kvėpavimo sistemos ligomis Alytaus mieste 2010 m. daugiau buvo moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes kvėpavimo sistemos ligomis daugiausia sirgo 0 17 metų amţiaus asmenys (14 lentelė) m. sergamumas viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu Alytaus mieste sumaţėjo iki 260,4 naujų atvejų -čiui gyventojų (37 lentelė). 18

19 37 lentelė. Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu * * * * Lietuva , , , ,2 Alytaus apskritis , , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,4 Sergančių ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu Alytaus mieste 2010 m. daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 0 17 m. amţiaus asmenys 632,85/ (14 lentelė). Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis Alytaus mieste 2010 m. sumaţėjo ir yra 5,1 naujų atvejų -čiui gyventojų (38 lentelė). 38 lentelė. Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis 888 4, , , ,2 Alytaus m. sav , , , ,1 Sergančių lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 2010 m. Alytaus mieste vyrų buvo neţymiai daugiau nei moterų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergamumas astma Alytaus mieste 2010 m. sumaţėjo iki 3,7 naujų atvejų -čiui gyventojų (39 lentelė). 39 lentelė. Sergamumas astma * * * * Lietuva , , , ,6 Alytaus apskritis 395 2, , , ,5 Alytaus m. sav , , , ,7 Alytaus mieste 2010 m. asmenų, sergančių astma, pasiskirstymo pagal lytis didelių skirtumų nėra. Pagal amţiaus grupes astma daugiausia sirgo 0 17 m. amţiaus asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas virškinimo sistemos ligomis palyginti su 2009 m. padidėjo. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodikliai buvo maţesni uţ šalies vidurkį (40 lentelė). 19

20 40 lentelė. Bendrasis sergamumas virškinimo sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,4 Alytaus apskritis , , , ,3 Alytaus m. sav , , , ,9 Sergamumas virškinimo sistemos ligomis Alytaus mieste 2010 m. padidėjo ir siekė 55,4 naujų atvejų -čiui gyventojų, tačiau neviršijo šalies vidurkio (41 lentelė). 41 lentelė. Sergamumas virškinimo sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,5 Alytaus apskritis , , , ,1 Alytaus m. sav , , , ,4 Sergančių virškinimo sistemos ligomis 2010 m. Alytaus mieste buvo daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes virškinimo sistemos ligomis daugiausia sirgo 0 17 m. amţiaus, 65 metų ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergamumas skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos opomis Alytaus mieste 2010 m. lyginat su 2009 m. nepakito (42 lentelė). 42 lentelė. Sergamumas skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos opomis * * * * Lietuva , , , ,0 Alytaus apskritis 695 3, , , ,3 Alytaus m. sav , , , ,8 Sergančių skrandţio ir dvylikapirštės ţarnos opomis Alytaus mieste 2010 m. vyrų ir moterų sergamumas nesiskyrė. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergamumas tulţies pūslės akmenlige Alytaus mieste 2010 m. padidėjo ir siekė 1,6 naujų atvejų -čiui gyventojų, tačiau neviršijo šalies vidurkio (43 lentelė). 20

21 43 lentelė. Sergamumas tulţies pūslės akmenlige * * * * Lietuva , , , ,3 Alytaus apskritis 306 1, , , ,0 Alytaus m. sav , , , ,6 Sergančių tulţies pūslės akmenlige 2010 m. Alytaus mieste daugiau nei 2 kartus daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergančių kasos ligomis 2010 m. Alytaus mieste 2 kartus daugiau vyrų nei moterų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 metų ir vyresni asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas odos ir poodţio ligomis palyginti su 2009 m. sumaţėjo. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodiklis buvo dvigubai maţesnis uţ šalies vidurkį (44 lentelė). 44 lentelė. Bendrasis sergamumas odos ir poodţio ligomis * * * * Lietuva , , , ,8 Alytaus apskritis , , , ,3 Alytaus m. sav , , , ,2 Sergančių odos ir poodţio ligomis 2010 m. Alytaus mieste daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 0 17 m. asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto raumenų ligomis palyginti su 2009 m. padidėjo neţymiai. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodiklis buvo maţesnis uţ šalies vidurkį (45 lentelė). 45 lentelė. Bendrasis sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,7 Alytaus m. sav , , , ,2 Sergančių jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis 2010 m. Alytaus mieste daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergamumas artropatijomis Alytaus mieste 2010 m. padidėjo ir siekė 23,3 naujų atvejų -čiui gyventojų (46 lentelė). 21

22 46 lentelė. Sergamumas artropatijomis * * * * Lietuva , , , ,0 Alytaus apskritis , , , ,2 Alytaus m. sav , , , ,3 Sergančių artropatijomis 2010 m. Alytaus mieste daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergamumas osteoporoze Alytaus mieste 2010 m. padidėjo ir siekė 1,3 naujų atvejų - čiui gyventojų (47 lentelė). 47 lentelė. Sergamumas osteoporoze * * * * Lietuva , , , ,4 Alytaus apskritis 158 0, , , ,4 Alytaus m. sav. 47 0, , , ,3 Sergančių osteoporoze 2010 m. Alytaus mieste dešimt kartų daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šia liga daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis palyginti su 2009 m. padidėjo, tačiau buvo maţesnis uţ respublikos vidurkį (48 lentelė). 48 lentelė. Bendrasis sergamumas urogenitalinės sistemos ligomis * * * * Lietuva , , , ,2 Alytaus apskritis , , , ,3 Alytaus m. sav , , , ,3 Sergančių urogenitalinės sistemos ligomis 2010 m. Alytaus mieste tris kartus daugiau moterų nei vyrų. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergamumas priešinės liaukos hipertenzija Alytaus mieste 2010 m. padidėjo ir yra 4,2 naujų atvejų -čiui vyrų (49 lentelė). 22

23 49 lentelė. Sergamumas priešinės liaukos hipertenzija * vyr. * vyr. * vyr. * vyr. Lietuva , , , ,7 Alytaus apskritis 680 8, , , ,6 Alytaus m. sav , , , ,2 Pagal amţiaus grupes priešinės liaukos hipertenzija Alytaus mieste 2010 m. daugiausia sirgo 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). Sergamumas moterų dubens organų uţdegiminėmis ligomis Alytaus mieste 2010 m. padidėjo ir siekė 11,9 naujų atvejų -čiui moterų, tačiau buvo maţesnis uţ šalies vidurkį (50 lentelė). 50 lentelė. Sergamumas moterų dubens organų uţdegiminėmis ligomis * mot. * mot. * mot. * mot. Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,2 Alytaus m. sav , , , ,9 Pagal amţiaus grupes, dubens organų uţdegiminėmis ligomis Alytaus mieste 2010 m. daugiausi sirgo m. amţiaus asmenys (14 lentelė). Alytaus mieste 2010 m. gyventojų bendrasis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis palyginti su 2009 m. sumaţėjo. Alytaus mieste 2010 m. šių ligų rodikliai buvo maţesni uţ Lietuvos rodiklį (51 lentelė). 51 lentelė. Bendrasis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis * * * * Lietuva , , , ,5 Alytaus apskritis , , , ,8 Alytaus m. sav , , , ,0 Įgimtomis formavimosi ydomis 2010 m. Alytaus mieste daţniau sirgo moterys nei vyrai. Pagal amţiaus grupes šiomis ligomis daugiausia sirgo 0 17 m. amţiaus asmenys (14 lentelė). Sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis Alytaus mieste 2010 m. sumaţėjo ir yra 4,2 naujų atvejų -čiui (52 lentelė). 23

24 52 lentelė. Sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis 510 2, , , ,7 Alytaus m. sav , , , ,2 Alytaus mieste 2010 m. traumų ir kitų išorinių prieţasčių atvejų buvo daugiau nei 2009 m. (53 lentelė). Analizuojant patyrusius traumas pagal lytį matoma, kad vyrai daţniau nei moterys patirdavo traumas (14 lentelė). 53 lentelė. Traumų ir kitų išorinių prieţasčių padariniai * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,5 Alytaus m. sav , , , ,6 Alytaus mieste 2010 m. galvos traumas patyrė 7,7/, t. y. daugiau nei 2009 m. (54 lentelė). Galvos traumas patyrė daţniau vyrai nei moterys. Analizuojant pagal amţiaus grupes stebima, kad galvos traumas daţniau patiria vaikai (14 lentelė). 54 lentelė. Galvos suţalojimai * * * * Lietuva , , , ,9 Alytaus apskritis , , , ,3 Alytaus m. sav , , , ,7 Alytaus mieste 2010 m. kojų lūţius patyrė 2,2/, t. y. daugiau nei 2009 m. (55 lentelė). Analizuojant kojų lūţius pagal patyrusių traumas lytį, nėra stebimas skirtumas tarp lyčių. Pagal amţiaus grupes Alytaus mieste 2010 m. kojų lūţių daugiausiai patyrė 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). 55 lentelė. Kojų lūţimai * * * * Lietuva , , , ,6 Alytaus apskritis 528 2, , , ,4 Alytaus m. sav. 98 1, , , ,2 24

25 Alytaus mieste 2010 m. šlaunikaulio lūţių uţregistruota maţiau nei 2009 m. (56 lentelė). Nuo šlaunikaulių lūţių 2010 m. daţniau nukentėjo moterys nei vyrai. Šiuos lūţius daţniau patyrė 65 m. ir vyresni asmenys (14 lentelė). 56 lentelė. Šlaunikaulio lūţimai * * * * Lietuva , , , ,5 Alytaus apskritis 40 0, , , ,4 Alytaus m. sav. 6 0,09 8 0, ,16 9 0,1 Alytaus mieste 2010 m. buvo 1,0 terminiai cheminiai nudegimai Šis rodiklis 2010 m. lyginant su 2009 m. padidėjo (57 lentelė). Nuo terminių cheminių nudegimų daţniau nukentėjo vyrai nei moterys. Tarp amţiaus grupių didelių skirtumų nestebima (14 lentelė). 57 lentelė Terminiai ir cheminiai nudegimai * * * * Lietuva , , , ,8 Alytaus apskritis 277 1, , , ,9 Alytaus m. sav. 76 1, , , ,0 Alytaus mieste 2010 m. buvo uţregistruota maţiau apsinuodijimų nei 2009 m. (58 lentelė). Pagal amţiaus grupes apsinuodijimus daugiausiai patyrė 0-17 m. amţiaus asmenys (14 lentelė). 58 lentelė. Apsinuodijimai * * * * Lietuva , , , ,6 Alytaus apskritis 108 0, , , ,0 Alytaus m. sav. 24 0, , , ,2 FIZINĖ APLINKA Alytaus mieste 2009 m (93,1 proc.) gyventojų nuotekos buvo tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus (naudojma centralizuota nuotekų tvarkymo sistema) (93,7 proc.) miesto gyventojams vanduo buvo tiekiamas centralizuotai m. Alytaus mieste (88 proc.) gyventojams nuotekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus (90 proc.) gyventojui vanduo buvo tiekiamas centralizuotai. Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24: 2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Pagal juos bei įmonės patvirtintą Geriamojo vandens tiekiamo vartotojams kokybės prieţiūros 25

26 programą, kuri suderinta su Alytaus apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB Dzūkijos vandenys vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės prieţiūrą. Kokybės prieţiūra apima vartotojams paduodamo vandens tyrimus ir vartotojams patenkančio vandens tyrimus. Tyrimus vykdo atestuota bendrovės laboratorija. Dzūkijos vandenų laboratorija 2009 m. atliko 657 mėginių mikrobinius tyrimus ir 663 mėginių toksinius (cheminius) ir indikatorinius tyrimus. Ţarninių lazdelių (E coli) ir ţarninių enterokokų neaptikta nei viename mėginyje. Toksiniai (cheminiai) rodikliai neviršijo nustatytų normų m. laboratorija atliko 666 mėginių mikrobinius tyrimus ir 674 mėginių toksinius (cheminius) ir indikatorinius tyrimus. Ţarninių lazdelių (E coli) ir ţarninių enterokokų neaptikta nei viename mėginyje. Toksiniai rodikliai neviršijo nustatytų ribinių verčių, cheminių (indikatorinių) medţiagų koncentracijos viršytos 6 mėginiuose. Šalyje maudymosi sezonas prasideda birţelio 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Atsiţvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 92:2007 Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė nuostatas, maudyklų vandens kokybės tyrimai turi būti pradėti 2 savaitės prieš maudymosi sezoną, t. y. nuo geguţės 15 d. ir reguliariai atliekami kas dvi savaites birţelio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 d. Pagal atliktų tyrimų gautus duomenis nustatyta, kad 2010 m. maudymosi sezonu Dailidės eţero vanduo atitiko higienos normos HN 92:2007 reikalavimus. 59 lentelė. Alytaus miesto Dailidės eţero vandens kokybės rezultatų atitikimas Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimams Bandinio ėmimo data Mikrobiologiniai parametrai atitinka atitinka atitinka atitinka atitinka atitinka neatitinka atitinka atitinka atitinka atitinka atitinka atitinka atitinka atitinka (Šaltinis: Higienos institutas) LIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS Pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktus duomenis, prevencines programas Alytaus miesto savivaldybėje vykdė šios pirminės asmens sveikatos prieţiūros įstaigos: VšĮ Alytaus poliklinika, VšĮ Alytaus miesto PSPC, IĮ V. Prūsaitienės ir UAB Pagalba ligoniui m. Alytaus miesto savivaldybėje atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio prevencinėje programoje galėjusių dalyvauti moterų buvo , tačiau informuotos apie galimybę dalyvauti šioje programoje buvo tik 2028, t. y. 18,8 proc. moterų m. prevencinėje programoje galėjo dalyvauti moterys, tačiau informuotos apie galimybę dalyvauti šioje programoje buvo 3 203, t. y. 58 proc. moterų (60 lentelė). 26

27 60 lentelė. Alytaus mieste atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio prevencinės programos vykdymas 2010 m. Gydymo įstaiga Per ataskaitinį laikotarpį programoje galinčių dalyvauti asmenų skaičius Moterys, informuotos apie galimybę dalyvauti programoje (50 69 metų moterys) skaičius procentai UAB Pagalba ligoniui ,17 V. Prūsaitienės individuali įmonė ,58 VšĮ Alytaus miesto PSPC ,89 VšĮ Alytaus poliklinika ,03 IŠ VISO ,00 (Šaltinis: Vilniaus teritorinė ligonių kasa) 2009 m. Alytaus mieste gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje galėjo dalyvauti moterys, tačiau informuotos apie galimybę dalyvauti prevencinėje programoje buvo tik 6 164, t. y. 27,9 proc. moterų. Iš informuotų apie galimybę dalyvauti prevencinėje programoje citologinio tepinėlio paslauga pasinaudojo tik 4 443, t. y. 72 proc. moterų m. prevencinėje programoje galėjo dalyvauti moteris, tačiau informuotos apie galimybę dalyvauti prevencinėje programoje buvo 4 546, t. y. 62,3 proc. moterų. Iš informuotų apie galimybę dalyvauti prevencinėje programoje citologinio tepinėlio paslauga pasinaudojo tik 3 336, t. y. 45,69 proc. moterų (61 lentelė). 61 lentelė. Alytaus mieste gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos vykdymas 2010 m. Gydymo įstaiga Programoje galinčių dalyvauti asmenų skaičius (25 60 metų moterys) Moterys, informuotos apie galimybę dalyvauti programoje Suteikta citologinio tepinėlio paėmimo paslauga skaičius procentai skaičius procentai UAB Pagalba ligoniui , ,78 V. Prūsaitienės individuali įmonė , ,43 VšĮ Alytaus miesto PSPC , ,58 VšĮ Alytaus poliklinika , ,35 IŠ VISO , ,69 (Šaltinis: Vilniaus teritorinė ligonių kasa) 2009 m. Alytaus miesto savivaldybėje priešinės liaukos vėţio ankstyvos diagnozės programoje galėjo dalyvauti 9654 vyrai, tačiau informuoti apie galimybę dalyvauti šioje programoje buvo tik t. y. 28,8 proc. vyrų m. programoje galėjo dalyvauti vyrai, tačiau informuoti apie galimybę dalyvauti šioje programoje buvo tik 2 902, t. y. 58 proc. vyrų (62 lentelė). 27

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ RIMA AKSTINIENĖ VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA 2019-04-11 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS Klinikinio kodavimo skyriaus

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

VA_ataskaitos_forma_VA

VA_ataskaitos_forma_VA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ METADONO VARTOJIMO LIETUVOJE 2009 2010 METAIS TYRIMO ATASKAITA 2011 m. lapkričio 30 Nr. VA-P-10-10-19 Vilnius 2 TURINYS ĮŽANGA 3 TYRIMO REZULTATAI 5 1. Pakaitinio

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Projektas

Projektas APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA Apskrities valdymo grupė: KAUNO APSKRITIS Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: 208 metai Ataskaitą parengė: Kauno departamento Užkrečiamųjų

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene priežastys (išankstiniai duomenys) Causes of death (provisional data) 2015 Vilnius 2016 ISSN 1392-9186

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO PRINCIPŲ, METODIKOS IR TINKAMUMO KARO AR CIVILINEI KRAŠTO

Detaliau

Kodas

Kodas Kodas MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2016 M. SVEIKATOS SPECIALISTŲ TOBULINIMO PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (VISŲ SPECIALIZACIJŲ), AKUŠERIAMS IR KITIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS Programos

Detaliau

Mirties priežastysCauses of death

Mirties priežastysCauses of death Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene Mirties priežastys Causes of death 2018 Vilnius 2019 ISSN 1392-9186 Mirties priežastys 2018 Causes of

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadinimas, dalyviai Atsakingas asmuo Telefono nr., elektroninis

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų mitybos įpročių analizė Analysis of LSMU VA veterinarian

Detaliau

PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT

PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAIT PATVIRTINTA Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-74 RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS VADOVO ŢODIS 1. Raseinių socialinių paslaugų

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

Ramunė Kaminskienė Demografiniai statistiniai rodikliai ir migracijos srautai Duomenų analizės šaltiniai, metodikos ir atsakingos institucijos Analizu

Ramunė Kaminskienė Demografiniai statistiniai rodikliai ir migracijos srautai Duomenų analizės šaltiniai, metodikos ir atsakingos institucijos Analizu Ramunė Kaminskienė Demografiniai statistiniai rodikliai ir migracijos srautai Duomenų analizės šaltiniai, metodikos ir atsakingos institucijos Analizuojant Lietuvos Respublikos demografinę padėtį bei pagrindinius

Detaliau

Kodas

Kodas SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS PATVIRTINTA Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. I-105 SVEIKATOS

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

INFORMACIJA APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJUS, UŽREGISTRUOTUS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR JŲ SUKĖLĖJŲ VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE 2018 M m. gauti

INFORMACIJA APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJUS, UŽREGISTRUOTUS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR JŲ SUKĖLĖJŲ VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE 2018 M m. gauti INFORMACIJA APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJUS, UŽREGISTRUOTUS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR JŲ SUKĖLĖJŲ VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE 2018 M. 2018 m. gauti 6 349 Pranešimai apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją (apskaitos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AKTUALŪS VIDAUS LIGŲ KLINIKINIO KODAVIMO KLAUSIMAI Tatjana Golubajeva VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2014 www.vlk.lt PLANAS http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/ Pagrindinės diagnozės kodavimas Gretutinių

Detaliau

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1,

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, Gerontologija 2010; 11(1): 14 20 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, J. Čeremnych 1, B. Butkienė 1, A. Jurgelėnas 1, V. Alekna 1,2 1 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Undinė Diana Tumavičienė Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pasaulinė sveikatos organizacija yra priėmusi tokį sveikatos apibrėţimą: Sveikata yra visiškos fizinės,

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Narkotikai – tai medžiagos, kurių vienkartinis vartojimas sukelia euforiją ar kitus malonius pojūĊius, o sistemingas vartojimas – psichologinę ir fizi

Narkotikai – tai medžiagos, kurių vienkartinis vartojimas sukelia euforiją ar kitus malonius pojūĊius, o sistemingas vartojimas – psichologinę ir fizi KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS SLAUGOS FAKULTETAS REABILITACIJOS KLINIKA Lina Baguţaitė ERGOTERAPIJOS POVEIKIO VERTINIMAS PRIKLAUSOMŲ NUO ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ASMENŲ VEIKLAI, INTERESAMS BEI POMĖGIAMS

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA VETERINARIJOS FAKULTETAS Aistė Vingytė Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų ir periodont

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA VETERINARIJOS FAKULTETAS Aistė Vingytė Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų ir periodont LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA VETERINARIJOS FAKULTETAS Aistė Vingytė Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų ir periodontitų susirgimų analizė Kauno miesto X ir Y veterinarijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Vaiko gaivinimas

Vaiko gaivinimas ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GAIVINIMAS. STANDARTAI. Doc. Virginija Žilinskaitė 2013 09 03 ĮVADAS Gaivinti mokame nesudėtinga ir iš esmės nesikeičia bet kokio amžiaus žmonių gaivinio principai yra tie patys

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

ILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

ILNIAUS  PEDAGOGINIS  UNIVERSITETAS VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA Ina MEIDIENĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA ORGANIZUOJANT MOKINIŲ SVEIKATINIMO

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA 2014-2015 M. Kuršėnai, 2015 TURINYS I. ĮVADAS...3 II. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BENDROJO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1104 2013 m. lapkričio 14 d. PROJEKTO BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302725107 Telefonas:

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO ATRANKINĖS PATIKROS PROGRAMOS VYKDYMAS:

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml suspensijos yra:

Detaliau

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Padėka JUSTRI tai Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, teikianti informaciją užsikrėtusiems ŽIV ir dirbančiais su pacientais,

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau