LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,"

Transkriptas

1 LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

2 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III M.M. VEIKLOS SSGG (SWOT) ANALIZĖ 6 IV.PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 11 V. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 12 VI. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS 21 VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 21 VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 22 2

3 PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Želmenėlis direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-73 SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Klaipėdos lopšelio-darželio Želmenėlis sveikatos stiprinimo programa Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens (toliau Programa) siekiama sutelktomis įstaigos bendruomenės pastangomis stiprinti vaikų sveikatą, formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti į vaiko sveikatą ir saugumą orientuotą aplinką. 2. Programa parengta vadovaujantis: 2.1. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro metodinėmis rekomendacijomis Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose (2017); 2.2.Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu nr. V-684/ įsak-1637 Dėl mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2010 m. birželio 17 d. Nr. V-563/V-938); 2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio Želmenėlis m. strateginiu veiklos planu, pritarta lopšelio-darželio tarybos protokoliniu nutarimu Nr.V3-4; 2.4. Klaipėdos lopšelio-darželio Želmenėlis 2018 m. veiklos planu, pritarta lopšelio-darželio Želmenėlis tarybos protokoliniu nutarimu Nr.V3-8; 2.5. Klaipėdos lopšelio-darželio Želmenėlis ikimokyklinio ugdymo programa (2018); 3.Programą įgyvendins lopšelio-darželio bendruomenė: administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginę pagalbą teikiantys specialistai, vaikai ir jų tėvai, aptarnaujantis personalas, socialiniai partneriai. II SKYRIUS METŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ Lopšelis-darželis Želmenėlis yra bendro tipo ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 2 m. iki mokyklos. Įstaigoje teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Ugdomosios veiklos prioritetai yra sveikos gyvensenos ugdymas bei tautos tradicijų puoselėjimas. Įstaiga sveikatos stiprinimo kryptimi dirba nuo 1995 metų metais parengus ir pasitvirtinus Klaipėdos lopšelio-darželio Želmenėlis Sveikatos stiprinimo programą Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens m., buvo pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos pažymėjimas penkeriems metams. 3

4 Įgyvendinama Programa glaudžiai siejosi su Klaipėdos lopšelio-darželio Želmenėlis ikimokyklinio ugdymo programa (2010, 2018), į kurią sėkmingai integravosi ir neformaliojo vaikų švietimo programos (fizinio aktyvumo optimizavimo, sveikatos mokymo Augu sveikas ir stiprus ir naujai parengta pažinimo ir tyrinėjimo programa Mažoji laboratorija ). Vaikų sveikatinimas įstaigoje apėmė šias sritis: sveiką mitybą, asmens higieną, grūdinimą, ekologiją, fizinį aktyvumą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją, ligų ir nelaimingų atsitikimų bei nuovargio, smurto ir patyčių prevenciją, lytiškumą ir rengimą šeimai, asmens saugą ir kt. Programoje vidutiniškai per metus dalyvavo 186 priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai, 48 įstaigos darbuotojai ir apie 200 ugdytinių tėvų. Programos įgyvendinimui lopšelyje-darželyje įkurtos šiuolaikiškos, modernios edukacinės erdvės: pažinimo ir tyrinėjimo Mažoji laboratorija, fizinio aktyvumo sporto salė, meninio ugdymo muzikos salė, sveikatos mokymo bei žaidimų (Lego Dacta konstruktoriai) kambarėlis. Grupių erdvėse vaikai randa viską, ko reikia aktyviai veiklai ir poilsiui. Vaikų sveikatos stiprinimas ir fizinis ugdymas organizuojamas ne tik sporto salėje, grupių kambariuose, sveikatos mokymo ir žaidimų kambarėlyje, bet ir keturiose sporto centruose, kurie yra specialiai tam įrengti darželio kiemelyje. Praktiškai visas darželio kiemelis yra pritaikytas vaikų žaidimams, grūdinimui, aktyviai fizinei veiklai bei poilsiui (ramiems žaidimams, relaksacijai). Atnaujinti visi kiemo įrenginiai, kurie yra maksimaliai saugūs, patrauklūs ir funkcionalūs, papildyti mokomaisiais elementais (skaičiukais, kubeliais su raidėmis ir pieštukais, kompasais, laikrodukais ir kt.), KSIL kompanijos žaidimų ir sporto įrengimais. Visi įrengimai ir priemonės, esantys darželio kiemelyje naudojami vaikų sveikatos stiprinimui, fiziniam ir poilsiui. Įstaiga atlieka kompetentingo pagalbininko šeimai vaidmenį. Sėkmingai plėtojama įstaigos Šeimos sveikatos centro veikla orientuota į kvalifikuotos konsultacinės pagalbos teikimą ugdytinių tėvams, pedagogams bei šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose. Tėvai konsultuojami vaiko raidos, sveikatinimo bei ugdymo klausimais. Lopšelyje-darželyje Želmenėlis vykdoma sveikatos stiprinimo procesų stebėsena ir rezultatų vertinimas. Sistemingai vertinamas vaikų fizinis pajėgumas, su rezultatais supažindinami ugdytojai. Atliekama vaikų sergamumo analizė, taikomos prevencinės priemonės vaikų sergamumui mažinti, apibendrinti rezultatai skelbiami ugdytojams m. įstaigoje atliktas vidaus auditas. Buvo pasirinktas pagalbinis rodiklis (4.2.4.) vaiko sveikatos stiprinimas. Analizei naudoti šie vertinimo šaltiniai: 1. Tėvų ir pedagogų lyginamoji anketinės apklausos duomenų analizė. 2. Vaikų sergamumo 2014 metų II pusm metų I pusm. lyginamoji analizė. 3. Dokumentų analizei pasirinkta įstaigos vadovo 2014 metų veiklos ataskaita, įstaigos ųjų metų strateginis planas, mokyklos 2014 m., 2015 m. veiklos planai. Pasirinktos vertinimo srities - 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai veiklos rodiklio 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas pagalbinis rodiklis Vaiko sveikatos stiprinimas puikiai įgyvendinamas tai stiprioji įstaigos veiklos sritis t. y. IV lygio m. lopšelyje-darželyje,,želmenėlis atliktas išorės vertinimas Vaiko gerovės komisijos pagalbos teikimo vaikui ir šeimai bei Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimais. Geri išorės vertintojų atsiliepimai ir rekomendacijos pasidalinti patirtimi su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, įpareigojo mus, įstaigos pedagoginę bendruomenę, ir toliau sutelktai dirbti teikiant pagalbą vaikui ir šeimai, tobulinant vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo žingsnius m. atlikus Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų išorės vertinimą lopšeliui-darželiui,,želmenėlis išduotas leidimas - higienos pasas metais įstaigoje įdiegta savikontrolės sistema, veikė darbo grupė maitinimo organizavimo kokybei įstaigoje užtikrinti (8 patikrinimo aktai). Lopšelis-darželis Želmenėlis yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių įstaiga, kurioje, taikant Visos mokyklos metodą, puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Centrinė mūsų įstaigos kultūros vertybė mokymasis visą gyvenimą, t.y. nuolatinis darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas vykdant gerosios patirties sklaidą, 4

5 rengiant ir įgyvendinant įstaigos, šalies ir tarptautinio lygio projektus. kompetentingi, aukštos kvalifikacijos, nuolat besimokantys, reflektuojantys savo veiklą ir pasirengę kaitai, savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taikantys modernias ugdymo technologijas ir metodus. Įstaigoje sukurtos palankios sąlygos mokytis ir tobulėti, skleisti gerąją darbo patirtį. Produktyvi sveikos gyvensenos, projektų rengimo, renginių organizavimo kūrybinių darbo grupių veikla pozityviai įtakoja įstaigos organizacijos ir ugdymo turinio kaitą. Įgyvendinant Programą lopšelis-darželis Želmenėlis aktyviai dalyvavo tarptautiniuose, šalies bei miesto projektuose, programose: Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo Sveika mokykla, Regbio plėtros Susipažink. Žaisk. Pasilik, vaikų socialinių įgūdžių ugdymo Zipio draugai, Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų Susipažinkime su sporto šakomis projekte. Tarptautinės projektinės veiklos plėtojimas motyvavo pedagogus profesiniam tobulėjimui, kūrybingumui ir atsinaujinimui. Kūrybiškai dalyvauta Respublikiniame projekte,,laimingas vanduo laimingas žmogus. Svarių rezultatų pasiekta dalyvaujant Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos Sveikatos Želmenėliai veikloje. Plėtojamas įstaigos bendradarbiavimas su Klaipėdos Universiteto Tęstinių studijų institutu (toliau KU TSI), Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru (toliau KPŠKC), Ugdymo plėtotės centru (toliau UPC), Mokyklų tobulinimo centru (toliau MTC), Klaipėdos valstybine kolegija (toliau KVK). Nuo 2012 m. parengtos 6 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai Klaipėdos miesto bei apskrities pedagogams: Pedagogų kūrybiškumo įprasminimas vedant vaiką darnos, grožio, sveikatos takeliu, Vaikų sveikatinimas ir fizinis ugdymas ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus grupėse, Į vaiko sveikatą orientuotos aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje, Vaikų sveikatos palaikymo ir stiprinimo aspektai ikimokyklinėje įstaigoje, Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno puoselėjimas nuo mažens. Sėkmingai vyko tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Organizuoti bendri metodiniai, sveikatinimo, sporto, kultūriniai renginiai, kūrybinių darbų parodos su Klaipėdos lopšeliaisdarželiais Puriena, Žuvėdra, Regos ugdymo centru, J. Kačinsko muzikos mokykla, Gilijos pradine mokykla ir kt. Plėtojant partnerystę su socialiniais partneriais aktyviai dalyvauta sveikatos ugdymo renginiuose: tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse Sveikuolių sveikuoliai, miesto ikimokyklinių įstaigų kasmetinėje sveikatos ir sporto šventėje prie jūros Auskim, vaikai, žaidimus, Mažųjų vilties bėgimas, masiniame bėgime Aš bėgu, Aktyvus rugsėjis, Mažasis futboliukas, sportinėse Regbio varžybose ir t.t. Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato organizuotame konkurse Saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste lopšelio-darželio Želmenėlis komanda 2017 m. iškovojo III- ąją vietą, o 2018 m. užėmė I- ąją vietą ir nominuota kaip Saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste. Įstaigos pedagogai kryptingai tobulino profesines kompetencijas, dalinosi gerąja darbo patirtimi kvalifikaciniuose renginiuose, konferencijose, kursuose, seminaruose. Praktikoje pedagogai taikė kūrybiškumo ugdymo metodus, diegė inovacijas, informacines komunikacines technologijas (toliau IKT). Tai leido plėsti ir veiksmingai panaudoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą m. organizuota Konferencija skirta lopšelio-darželio Želmenėlis veiklos 45 m. jubiliejui metais išleistas leidinys,,pedagogo kūrybiškumo įprasminimas vedant vaiką darnos, grožio, sveikatos takeliu, kuriame pristatyta Klaipėdos lopšeliodarželio,,želmenėlis praktinė patirtis m. įstaigos pedagogų geroji patirtis pateikta direktorės G. Žmuidienės straipsnyje Pedagogo kūrybiškumo įprasminimas ugdant vaikų sveikatą gerosios patirties knygoje Misija vaikų sveikatos kompetencija skirtai Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25 ui paminėti. Įgyvendinant Programą įstaigos pedagogai, glaudžiai bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, nuveikė daug gražių ir prasmingų darbų. Sėkmingai įgyvendinami sveikos gyvensenos ugdymo projektai, organizuojamos sveikatos ir saugaus eismo savaitės, sporto šventės, akcijos, 5

6 konkursai, kitos projektinės veiklos. Kūrybiškai organizuotos projektinės savaitės ir bendri renginiai su šeima, akcijos: sveikos gyvensenos ugdymo - Su šeima sportuot smagu, Būk saugus kelyje ; Aš bėgu, Nykštukų pokštai ir išdaigos ; meilės gimtajam kraštui puoselėjimo - Koks gražus mažytis mūsų kraštas, kalbos ir komunikavimo - Gimtosios kalbos kultūra vaikų ir pedagogų lūpomis ; meninio ugdymo - Keps močiutė pyragėlį, pavaišins ir kaimynėlį, Mes tavo vaikai ;,,Rudens mozaika, Auksinio rudens godos,,,žibintų alėja, bendruomeniškumo ryšius stiprinančios gerumo akcijos - Aš gėlytę pasodinsiu ir darželį padabinsiu, Pyrago diena, Pasidalinkime šiluma ; pilietiškumo akcijos - Linksmoji mažylių trispalvė, Atmintis gyva, nes liudija, Trijų spalvų simfonija ; sportinės pramogos - Linksmosios Velykos, Kad pėdutės būtų sveikos, Rytas miške ir kt. Už aktyvią ir kūrybingą veiklą, sveikatos stiprinimo idėjų plėtrą mokyklos pedagoginė bendruomenė apdovanota LR švietimo ir mokslo ministro, LR sveikatos apsaugos viceministro padėkos raštais, nominacijomis, paskatinamaisiais prizais. Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę teikiama aktuali, savalaikė informacija ugdytojams ir visuomenei internetinėje svetainėje III SKYRIUS LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR UGDYMO VEIKLOS SITUACIJOS (SWOT) ANALIZĖ Veiklos sritys Stipriosios pusės Silpnosios pusės 1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas Įstaigoje sudaryta sveikatos stiprinimo veiklos grupė Atnaujinta lopšelio-darželio Želmenėlis Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės sudėtis (2018 m. rugsėjo 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-55/1), ją sudaro administracijos atstovai, pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, tėvai, logopedas. Parengta sveikatos stiprinimo programa Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens 5 metams. Mokykloje sukurta veiksminga sveikatos stiprinimo sistema, o jos vertinimo rezultatai panaudojami sveikatos stiprinimo veiklai planuoti ir kokybei gerinti. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimai svarstomi susirinkimų, posėdžių, pasitarimų metu. Informacija ugdytojams ir visuomenei teikiama įstaigos informaciniuose stenduose, lankstinukuose, bukletuose, internetinėje Darbo grupėje nėra psichologo 1.2. Sveikatos stiprinimas integruotas į įstaigos strateginį ir metinį veiklos planus, atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius svetainėje Sveikatos stiprinimas kryptingai integruotas į įstaigos strateginį ir metinį veiklos planus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigos prioritetas vaiko sveikatą palaikanti ir stiprinanti įstaiga, užtikrinanti sąlygas vykdyti tikslinius sveikos gyvensenos ugdymo projektus Stokojama visuomenės sveikatos priežiūros specialisto iniciatyvos derinant specialisto ir įstaigos sveikatos stiprinimo veiklų planavimą Planuojamas Lopšelyje-darželyje atliekamas sveikatą 6

7 sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas 2. Psichosocialinė aplinka 2.1. Lopšelio-darželio bendruomenės narių gerų tarpusavio santykių kūrimas ir puoselėjimas 2.2. Visiems bendruomenės nariams sudarytos galimybės dalyvauti programos vykdyme 2.3. Agresyvaus, grubaus elgesio apraiškos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje stiprinančios veiklos vertinimas. Bendruomenės nariai dalyvauja veiklos vertinime. Rezultatai aptariami rengiant strateginį įstaigos planą, tobulinant įstaigos veiklos programą, ieškant įvairesnių informacijos pateikimo formų ugdytinių tėvams ir pedagogams, atnaujinat įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus Įstaigoje vyrauja palanki emocinė, saugi ir sveika psichologinė aplinka. Periodiškai organizuojami seminarai ugdytojams bendravimo, bendradarbiavimo, palankaus mikroklimato kūrimo darbe, komandinio darbo, etikos klausimais. Priešmokyklinio ugdymo grupės aktyviai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje Zipio draugai Mokykloje yra visai bendruomenei žinoma ir priimtina vaikų sveikatos stiprinimo politika bei jos įgyvendinimo strategija. Posėdžių, susirinkimų, pasitarimų, pokalbių metu sudarytos galimybės išsakyti savo nuomonę apie sveikatos ugdymo priemonių vykdymą ir teikti pasiūlymus. Kryptingai organizuota įstaigos Šeimos sveikatos centro veikla orientuota į kvalifikuotos konsultacinės pagalbos teikimą ugdytinių tėvams, pedagogams bei šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose. Produktyvi sveikos gyvensenos, projektų rengimo, renginių organizavimo kūrybinių darbo grupių veikla. Sveikatos stiprinimo veikla veiksminga, kryptinga, originali, kūrybiška, perspektyvi, rezultatyvi, priimtina visai mokyklos bendruomenei Lopšelio-darželio bendruomenė vadovaujasi Įstaigos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašu. Įstaigoje atsakingai dirba Vaiko Gerovės Komisija, kuri analizuoja SUP ugdytinių ugdymo(si) ir elgesio problemas. Teikiama savalaikė pagalba tėvams, pedagogams, specialistams. Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos Nepakanka teikiamos psichologo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams (įstaigai tenka psichologo tik 0,1 et.) Stokojama tėvų iniciatyvos ir pagalbos kuriant įstaigoje sveikatai palankią aplinką, glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo Ne visi bendruomenės nariai noriai dalyvauja sveikatinimo veikloje Nėra atnaujintos įstaigos Bendruomenės narių elgesio ir etikos normos. Nepakankamai Tėvai nepakankamai išnaudoja galimybes gauti pedagoginę, psichologinę pagalbą PPT sprendžiant vaikų 7

8 3. Fizinė aplinka 3.1. Įstaigos teritorijos ir patalpų priežiūros užtikrinimas bei sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas 3.2. Lopšelio-darželio bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas 3.3. Subalansuotos mitybos ir geriamojo vandens prieinamumo užtikrinimas specialistai organizuoja seminarus, praktikumus pedagogams ir tėvams aktualiomis temomis. Į ugdomąją veiklą integruojama prevencinė socialinių įgūdžių ugdymo programa Zipio draugai, kasmet rengiama Savaitė be patyčių Įstaigoje sukurta saugi ir higienos reikalavimus atitinkanti edukacinė aplinka. Švarai ir higienai užtikrinti naudojamos valymo ir cheminės priemonės registruotos Lietuvoje ir turi galiojantį registracijos pažymėjimą, saugos duomenų lapą. Prižiūrima mokyklos teritorija, įrenginiai saugūs, mediniai, smėlio dėžės apsaugotos nuo taršos. Teritorija atitinka higienos reikalavimus, aptverta1,5 m. aukščio tvora, įrengtos stebėjimo kameros. Buitinių atliekų aikštelė tinkamai įrengta ir prižiūrima. Grupių patalpos atitinka saugos ir higienos reikalavimus. Triukšmo lygis neviršija saugos reikalavimų. Mažas traumų skaičius ir lengvas jų pobūdis Vaikų sveikatai stiprinti įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo ir sveikatos mokymo programos. Vaikų sveikatai stiprinti organizuojama fizinį aktyvumą skatinanti veikla sporto salėje ir lauke. Visa fizinė veikla planuojama iš anksto pagal amžiaus grupes, įvertinant vaikų sveikatos būklę. Mokyklos kieme esantys įrenginiai yra saugūs, skatina vaikus aktyviai sportuoti bei stiprinti sveikatą. Organizuojama papildoma ugdomoji veikla: sveikatinančios korekcijos užsiėmimai vaikams su raidos sutrikimais, sportinių šokių ir mažojo krepšinio užsiėmimai. Organizuojami tradiciniai sveikatą stiprinantys ir aktyvų judėjimą skatinantys renginiai, kuriuose aktyviai dalyvauja dauguma bendruomenės narių. Įstaigos bendruomenė dalyvauja tarptautiniuose, šalies ir miesto projektuose Mokykloje vaikų maitinimas organizuojamas griežtai laikantis normatyvų, atsižvelgiant į sveikos mitybos principus. Vaikai maitinami pagal parengtus Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro perspektyvinius valgiaraščius. Organizuojamas pritaikytas maitinimas alergiškiems vaikams Geriamo vandens kokybė atitinka visuomenės emocijų, elgesio problemas Lopšelio-darželio pastato fasadui būtinas kapitalinis remontas, renovacija numatyta tik 2020 metais. Nesaugi, ištrupėjusi pasivaikščiojimo takų danga. Dalis tėvų (globėjų) prieštarauja vaikų fiziniam aktyvumui ir buvimui lauke higienos normas atitinkančiomis oro sąlygomis. Trūksta Visuomenės sveikatos biuro specialistų lankstumo dėl valgiaraščių tobulinimo, nes dalis patiekalų vaikų yra nevalgomi. 8

9 4. Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sveikatos ugdymo klausimais organizavimas 4.2. Bendruomenės narių telkimas sveikos gyvensenos sveikatos teisės aktų reikalavimus. Vaikams prieinamose vietose pateikiamas geriamas vanduo. Įstaiga dalyvauja programose Pienas vaikams ir Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose Pedagogai dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, konferencijose sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo klausimais. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias mokytojai pristato bendruomenei metodinių pasitarimų metu. kryptingai tobulina profesines kompetencijas, dalinasi gerąja darbo patirtimi kvalifikaciniuose renginiuose, konferencijose, kursuose, seminaruose (parengtos 6 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai miesto ir apskrities pedagogams) Įstaigos bendruomenės nariai telkiami aktyviai dalyvauti sveikatos stiprinimo veiklose. Puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas taikomos įvairios organizavimo formos ir būdai: gerosios patirties sklaida, sveikatos ugdymo seminarai, sveikos gyvensenos ugdymo projektai, konkursai, čempionatai, netradicinės pamokos, edukaciniai renginiai, mokslinės-praktinės konferencijos, tiriamieji darbai, šventės, talkos, mokomosios pažintinės išvykos ir kt. Pedagogams trūksta žinių ir praktinių įgūdžių darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais Pasigendama visuomenės sveikatos priežiūros specialisto aktyvumo ir iniciatyvų. Nepakankamas dalies aptarnaujančio personalo dalyvavimas kuriant sveikatingumo aplinką įstaigoje 4.3. Metodinės medžiagos ir priemonių bei priemonių, reikalingų sveikatos aprūpinimas 4.4. Jungtinės veiklos su socialiniais partneriais plėtojimas Planuojant lopšelio-darželio biudžetą kasmet yra numatoma pakankamai lėšų metodinėms priemonėms, literatūrai bei sportiniam inventoriui įsigyti. Pedagogai aprūpinti IKT, geba naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir jų teikiamomis galimybėmis. kaupia ir sistemina metodinę medžiagą sveikatos ugdymo temomis grupėse, įstaigos veiklos pėdsakai sistemingai kaupiami aplanke Sveikas darželis metodiniame kabinete Bendradarbiaujame su miesto švietimo įstaigomis, KU, PŠKC, KU TSI, nevyriausybinėmis organizacijomis. Įstaiga aktyviai vykdo ir dalyvauja savivaldybės, nacionaliniuose projektuose, programose Bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos biuro bei Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais nepakankamas 9

10 5. Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įtrauktas į ikimokyklinio grupių mokytojai, neformaliojo švietimo ir priešmokyklinio pedagogai, logopedas ir kiti specialistai įtraukia ugdymosi programas sveikatos ugdymo temas į grupių ugdomosios veiklos planus. Grupių sveikatos stiprinimo planai susieti su lopšelio-darželio veiklos planu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis. Planuojama veikla individualizuojama ir diferencijuojama, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei galimybes 5.2. Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymas apima visas ikimokyklinio organizuojamas visiems ir priešmokyklinio amžiaus grupes. Sveikatos mokyklos vaikams ugdymas organizuojamas pagal atsižvelgiant į jų amžiaus grupės ir individualius vaikų sveikatos poreikius ugdymosi poreikius. Ugdymo turinys orientuotas į ugdytinių pasiekimus 5.3. Sveikatos ugdymas Lopšelyje-darželyje Želmenėlis vaikų apima įvairias sveikatos sveikatinimas apima visas sveikos gyvensenos sritis ugdymo sritis. Sveikatos ugdymo temos integruotos į ugdymo turinį, numatytos priemonės, pažangos vertinimas, laukiami rezultatai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir socialinės kompetencijos ugdymas vykdomas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo bei bendrąja priešmokyklinio ugdymo programomis 6. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ikimokyklinio ugdymo mokykloje 6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaida mokykloje 6.2. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos patirties sklaida už mokyklos ribų Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas mokytojų profesinių kompetencijų plėtojimui bei pedagogų gerosios patirties sklaidai. Didžioji dauguma mokytojų dalinasi gerąja darbo patirtimi metodiniuose susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose. Vaikų ugdymo ir sveikatinimo temomis rengiami ir pristatomi ugdytojams pranešimai, stendiniai pranešimai, informaciniai bukletai, metodinės rekomendacijos, organizuojamos atviros veiklos, praktikumai, demonstruojama gerosios patirties video medžiaga Sėkmingai vykdoma įstaigos pedagogų patirties sklaida mieste, šalyje. Pedagogai skaitė pranešimus, vedė atviras veiklas mieste, respublikinėse konferencijose, straipsniai spausdinami periodinėje spaudoje, respublikiniuose leidiniuose. Svarių rezultatų pasiekta dalyvaujant Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos Mokytojams trūksta patirties rengiant pritaikytas ugdymo programas specialiųjų poreikių ugdytiniams Pedagogai nenoriai dalinasi gerąja patirtimi Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo renginiuose. 10

11 Galimybės 1.Bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima plėtojimas stiprinant tėvų vaidmenį vaikų sveikatos palaikymo ir stiprinimo klausimais, dalyvaujant įstaigos kultūriniame gyvenime 2. Racionalus įstaigai skirtų lėšų panaudojimas kuriant vaiko sveikatai palankią modernią edukacinę aplinką, diegiant naujausias ugdymo technologijas 3. Mokytojų kvalifikacijos dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais tobulinimas 4. Įstaigos Šeimos sveikatos centro, Vaiko gerovės komisijos ir Klaipėdos PP tarnybos bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimas teikiant kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai 5. Palankaus mikroklimato įstaigoje kūrimas remiantis pagarbos, teisingumo, žmogaus teisių pripažinimo, atsakomybės, sąžiningumo, atidos ir solidarumo principais Sveikatos Želmenėliai veikloje. Organizuota per 20 bendrų metodinių, sveikatinimo, sporto, kultūrinių renginių, kūrybinių darbų parodų su socialiniais partneriais. Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę teikiama aktuali, savalaikė informacija ugdytojams ir visuomenei internetinėse svetainėse: Grėsmės 1. Bloga darželio pastato fasado būklė 2. Neskiriamas finansavimas vaikų žaidimų aikštelių dangai atnaujinti pagal higienos normos reikalavimus 3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus didėjimas, blogėjanti vaikų sveikata 4.Jaunų mokytojų ir specialistų darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais trūkumas IV SKYRIUS PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS Programos tikslas sutelktomis įstaigos bendruomenės pastangomis stiprinti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti į vaiko sveikatą ir saugumą orientuotą aplinką. Prioritetas vaiko sveikatą palaikanti ir stiprinanti įstaiga, užtikrinanti sąlygas vykdyti tikslinius sveikos gyvensenos ugdymo projektus. Uždaviniai: 1. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesus ir veiklos įsivertinimą įstaigoje. 2. Kurti lopšelyje-darželyje psichologiškai palankią aplinką, puoselėti gerus įstaigos bendruomenės narių santykius. 3. Kurti įstaigoje, į vaiko sveikatą orientuotą, aplinką, įrengiant naujas modernias, šiuolaikiškas erdves, ieškant materialinių galimybių turtinti jau turimas. 4. Didinti įstaigos bendruomenės narių kompetenciją sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, formuoti teigiamą nuostatą sveikam gyvenimo būdui, skatinti rūpintis savo ir kitų sveikata. 5. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę ir tęstinumą namuose. 11

12 6. Plėtoti bendradarbiavimą su sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, kitomis vaiko sveikata ir gerove besirūpinančiomis institucijomis keičiantis sveikatos stiprinimo veiklos patirtimi už įstaigos ribų. V SKYRIUS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS METAI 1-oji veiklos sritis. SVEIKATOS STIRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS Tikslas. Užtikrinti sveikatos stiprinančios ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. Veiklos kryptys Priemonės Atlikimo data Atsakingi asmenys 1. Uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesus ir veiklos įsivertinimą įstaigoje 1.1.Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupės atnaujinimas Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupės sudėties koregavimas papildant ugdytinių tėvų atstovais, numatant atsakomybę už priskirtas veiklas m. II pusmetis Direktorius Pateikti informaciją įstaigos bendruomenei pagal poreikį. 1-2 kartus metuose 1.2. Tobulinti sveikatos stiprinimo sistemą įstaigoje Parengta sveikatos stiprinimo programa 5 metams Sveikatos stiprinimo veiklos integravimas į strateginį ir metinės veiklos planus, atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius m m. I pusmetis Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos derinimas su sveikatos stiprinimo veikla lopšelyje-darželyje Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė 1.3.Sveikatos priežiūros veiklos įstaigoje organizavimas Parengti ir įtraukti sveikatos priežiūros veiklos planą į įstaigos metinį veiklos planą Reguliariai informuoti personalą apie vaikų sveikatos problemas, rizikos veiksnius, profilaktines priemones, jas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 12

13 aptarti 1. Uždavinys. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę 1.4. Sveikatos Lopšelio-darželio Želmenėlis stiprinimo procesų sveikatos stiprinimo ir vertinimo sistemos stebėsena ir rezultatų koregavimas ir vertinimas. vertinimas Sveikatos stiprinimo veiklos integravimas į strateginį ir metinės veiklos planus, atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo rezultatų panaudojimas sveikatos stiprinimo veiklai planuoti ir kokybei gerinti 2019 m. II pusmetis Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė Laukiamas rezultatas Sveikatos stiprinimo veiklos planavimas leis kryptingai įgyvendinti iškeltus tikslus, uždavinius numatytomis priemonėmis. Įsivertinimo rezultatai bus panaudoti sveikatos stiprinimo veiklai tobulinti siekiant geresnės vaikų sveikatos 2-oji veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA Tikslas. Plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus lopšelio-darželio Želmenėlis bendruomenės narių tarpusavio santykius. Veiklos kryptys Priemonės Atlikimo data Atsakingi asmenys 1. Uždavinys. Kurti lopšelyje-darželyje psichologiškai palankią aplinką, puoselėti gerus įstaigos bendruomenės narių santykius Kurti ir puoselėti gerus tarpusavio santykius Parengti rekomendacijas tėvams Vaikų adaptacija lopšelyje-darželyje Dalyvauti tarptautinėje socialinių įgūdžių lavinimo programoje Zipio draugai. Dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. Lopšelio-darželio Želmenėlis mokytojai Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Dalyvauti seminaruose palankaus emocinio mikroklimato kūrimas darbe klausimais Vaiko gerovės komisijos analizuoti SUP ugdytinių ugdymo(si) bei elgesio problemas, konsultuoti tėvus (globėjus), mokytojus Vaiko gerovės komisija 2.2. Taikyti Visos mokyklos metodą Plėtoti įstaigos Šeimos sveikatos centro veiklą įgyvendinant sveikos Direktorė, pavaduotoja 13

14 puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas gyvensenos idėjas Vykdyti sveikatą stiprinančią veiklą pasitelkiant įstaigos Sveikos gyvensenos ugdymo kūrybinę bei renginių organizavimo grupes. Pagal planą, savivaldos institucijos Telkti kitas savivaldos institucijas (Tėvų tarybą, lopšelio-darželio tarybą), įgyvendinant priemones įstaigos bendruomenės sveikatai palaikyti ir stiprinti 2.3. Vykdyti įstaigoje agresyvaus, grubaus elgesio apraiškų prevenciją Bendradarbiauti su Klaipėdos Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, psichologais Parengti įstaigos Darbuotojo etikos kodeksą ir juo vadovautis siekiant palaikyti teigiamus bendruomenės narių santykius m. I as pusmetis Administracija, Vaiko gerovės komisija Darbo grupė Dalyvauti tarptautinės programos Zipio draugai organizuojamose akcijose Savaitė be patyčių Aptarti vaikų elgesio problemų atvejus Vaiko gerovės komisijoje, siekiant padėti mokytojams ir šeimai. Pagal poreikį Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdytiniai VGK Parngti metodines rekomendacijas tėvams (globėjams) pozityvios tėvystės temomis 3-oji veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA Tikslas. Kurti ir puoselėti sveikatos saugos reikalavimus atitinkančią vaikų ugdymo aplinką. Veiklos kryptys Priemonės Atlikimo data Atsakingi asmenys 1.Uždavinys. Kurti įstaigoje į vaiko sveikatą orientuotą aplinką, įrengiant naujas modernias, šiuolaikiškas erdves, ieškant materialinių galimybių turtinti jau turimas Užtikrinti įstaigos teritorijos ir patalpų priežiūrą bei aplinkos sveikatinimą Lopšelio-darželio teritorijoje esamų įrengimų saugus eksploatavimas ir priežiūros užtikrinimas Saugių ir sveikų edukacinių aplinkų grupėse ir darželyje kūrimas ir tinkama priežiūra. Direktorė, pavaduotoja ūkiui pavaduotoja Ugdymo patalpose tinkamo apšvietimo įrengimas ir priežiūra. pavaduotoja ūkiui 14

15 Sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos įstaigoje vykdymas Saugos aplinkos darželio teritorijoje kūrimas (asfalto, trinkelių keitimas žaidimų aikštelėse) 2019 m. I pusmetis pavaduotoja, mokytojai pavaduotoja ūkiui 2.Uždavinys. Užtikrinti, kad lopšelyje-darželyje vykstantys procesai stiprintų bendruomenės narių sveikatą 3.2. Skatinti Pagal veiklos bendruomenės narių planus fizinį aktyvumą Kūno kultūros proceso tinkamas organizavimas sporto salėje, grupėse ir darželio kiemelyje esančiuose sveikatos ir sporto centruose Ugdytinių tėvų, įstaigos darbuotojų dalyvavimas lopšelyje-darželyje organizuojamuose sporto ir sveikatinimo renginiuose, išvykose į gamtą, ekskursijose. Pagal veiklos planus Neformaliojo švietimo mokytoja Vadovai, Neformaliojo švietimo mokytojai Papildomų sporto ir sveikatinimo būrelių propagavimas siekiant palaikyti ir stiprinti ugdytinių sveikatą Dalyvavimas tarptautiniame regbio plėtros projekte Susipažink. Pasilik, Žaisk siekiant optimizuoti fizinį aktyvumą Pagal papildomo ugdymo veiklų tvarkaraštį pavaduotoja Neformaliojo švietimo mokytojai 3.3. Užtikrinti sveikos mitybos organizavimą ir geriamo vandens prieinamumą Vaikų sveikatai palankaus maitinimo organizavimas Kokybiško vandens prieinamumo vaikams užtikrinimas. Direktorė Vaikų raciono praturtinimas pienu ir jo produktais, vaisiais ir daržovėmis dalyvaujant projektuose Pienas vaikams ir Vaisiai ir daržovės. Pagal sutartis Rengti ir įgyvendinti sveikos gyvensenos projektus sveikai mitybai populiarinti Pagal planus veiklos Laukiamas rezultatas Bus sudaryta palanki sveikatai, gerai savijautai ir fizinį aktyvumą skatinanti aplinka, atitinkanti sveikatos saugos reikalavimus. Formuosis sveikos mitybos įgūdžiai ir įpročiai: vaikai sveikai maitinsis, įpras ir noriai valgys vaisius ir daržoves, pieno produktus ir gers vandenį 15

16 4-oji veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI Tikslas. Sutelkti ikimokyklinio ugdymo mokyklos išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos. Veiklos kryptys Priemonės Atlikimo data Atsakingi asmenys Uždavinys. Didinti įstaigos bendruomenės narių kompetenciją sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, formuoti teigiamą nuostatą sveikam gyvenimo būdui, skatinti rūpintis savo ir kitų sveikata Organizuoti mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais Mokytojų ir kitų darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose sveikatos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo klausimais Aktyvus dalyvavimas sveikatos stiprinančių mokyklų Sveika mokykla veikloje. Pagal kvalifikacijos tobulinimo programas Direktorė, pavaduotoja Gerosios patirties sklaida konferencijose, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programose Dalinimasis gerąja darbo patirtimi Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro tinklapyje, spaudiniuose Ryšių su Klaipėdos Visuomenės sveikatos centru bei Sveikatos biuru plėtojimas 4.2. Telkti lopšeliodarželio bendruomenę sveikatos Mokytojų, specialistų, neformaliojo švietimo mokytojų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, tėvų (globėjų) bendradarbiavimo plėtojimas sveikatos palaikymo ir stiprinimo klausimais Direktorius, VGK Stiprinti socialinę partnerystę sveikatos ugdymo klausimais Gerosios praktinės patirties sveikatos stiprinimo ir palaikymo klausimais demonstravimas ugdytojams. Pagal planą Darbo grupės Maitinimo organizavimo kokybei tikrinti lopšelyjedarželyje veiklos stiprinimas, rezultatų viešinimas bendruomenei Pagal planą Darbo grupė MOKT 1. Uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialinius išteklius 16

17 4.3. Apsirūpinti metodine medžiaga ir kitomis sveikatos reikalingomis priemonėmis VB, SB ir nebiudžetinių lėšų racionalus panaudojimas aprūpinant sveikatos reikalinga metodine medžiaga ir ugdymo priemonėmis Tikslinių lėšų numatymas informacinių technologijų įsigijimui sveikatos ugdymo procesui organizuoti. Pagal strateginį veiklos planą Direktorius, pavaduotojai ir ūkiui Sveikatos mokymo ir kitų edukacinių erdvių vaikų fiziniam aktyvumui optimizuoti aprūpinimas reikiamomis priemonėmis 4.4. Įtraukti lopšeliodarželio partnerius į sveikatos ugdymo procesą Jungtinės veiklos plėtojimas su KU Tęstinių studijų institutu, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru mokytojų kvalifikacijos tobulinimo klausimais. pagal partnerystės veiklos planus Direktorius, Socialinės partnerystės stiprinimas su lopšeliais-darželis Puriena ir Žuvėdra, Regos ugdymo centru, M. Mažvydo pagrindine ir Gilijos pradine mokyklomis Laukiamas rezultatas tobulins savo kvalifikaciją. Partneriai aktyviau dalyvaus organizuojamose renginiuose, visuomenė bus geriau informuota apie vykstančius sveikatinimo procesus įstaigoje, pagerės bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, tėvai (globėjai) bus geriau informuoti apie savo vaikus 5-oji veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS Tikslas. Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Veiklos kryptys Priemonės Atlikimo data Atsakingi asmenys 1. Uždavinys. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę ir tęstinumą namuose 5.1. Sveikatos ugdymo įtraukimas į ugdymo programas Individualizuoti ugdymą(si) pagal vaikų sveikatos stiprinimo poreikius ir patirtį. Neformaliojo švietimo ir grupių mokytojai Atnaujinti neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programą Atnaujinti neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo Augu sveikas ir stiprus programą m. I-as pusmetis 2019 m. I-s pusmetis Neformaliojo švietimo mokytojai, 17

18 5.1.4.Prevencinių programų (sveikatos ir socialinių įgūdžių) įgyvendinimas integruojant į kasdienių įgūdžių ugdymą(si) Sveikatos stiprinimo veiklų įtraukimas į strateginius ir metinius veiklos planus Sveikatos temų įvairovės taikymas sveikatos ugdyme Direktorius, Pavaduotojas Mokytoja 2. Uždavinys. Realizuoti praktikoje sveikatos stiprinimo bei neformaliojo švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programas 5.2. Darbas su vaikais Fizinio aktyvumo ir sveikatinimo formų bei būdų kūrybiškas taikymas Vaikų sveikatos, higienos nuostatų formavimas kasdieninėje veikloje per visą dieną. Neformaliojo švietimo ir grupių mokytojai Sveikos mitybos įpročių sudarymas ir įtvirtinimas Socialinio ir psichologinio saugumo ugdymas diegiant vaiko amžių, socialinę patirtį atitinkančius gyvybės apsaugos ir išsaugojimo įgūdžius 5.3. Darbas su pedagogais Posėdžiuose ir pasitarimuose analizuoti sveikatos ugdymo(si) priemonių, ugdymo(si) metodų atitikį vaikų amžiui, jų poveikį sveikatos stiprinimui Pagal veiklos planus Direktorius,, mokytojai Sveikatos stiprinimo programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Pagal PPT pažymas Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, aktyvus dalyvavimas rengiant individualius grupių sveikatos stiprinimo projektus Gerosios patirties kaupimas, sisteminimas ir skleidimas sveikatos ugdymo klausimais tėvams (globėjams), visuomenei Teigiamos nuostatos sveikam gyvenimo būdui formavimas, sąlygų pavaduotoja, 18

19 sudarymas pedagogams didinti fizinį aktyvumą, skatinimas rūpintis savo ir kitų sveikata Glaudžių ryšių su kitų ugdymo įstaigų, propaguojančių sveiką gyvenseną, mokytojais palaikymas 5.4.Bendradarbiavimas su šeima Aktyvus šeimos dalyvavimas bendruose darželyje organizuojamuose renginiuose, paremiant ir padedant įgyvendinti mokytojų sumanymus Tėvų (globėjų) konsultavimas sveikatos stiprinimo klausimais, vaikų sveikatos ugdymo tęstinumo namuose užtikrinimas. Direktorius,, specialistai Lankstinukų ir metodinių rekomendacijų tėvams rengimas vaikų sveikatinimo klausimais. Pagal veiklos planus Išsamios informacijos apie vaikų sveikatos stiprinimą pateikimas lopšeliodarželio tinklalapyje Tėvų (globėjų) skatinimas aktyviai dalyvauti įstaigos Šeimos centro veikloje, rengiant ir įgyvendinant grupių sveikatos stiprinimo projektus Direktorius,, mokytojai 5.5. Darbas su visuomene Gerosios darbo patirties skleidimas sveikos gyvensenos ugdymo klausimais mieste, šalyje Atvirų durų savaitės organizavimas sveikatos stiprinimo klausimais įstaigoje Informacijos pateikimas įstaigos tinklalapyje sveikatos stiprinimo klausimais adresu Pagal veiklos planus Direktorius, 5.6. Propaguoti ir tobulinti įstaigos Šeimos sveikatos centro veiklą Glaudžių ryšių su šeimomis, auginančiomis ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose, užmezgimas ir palaikymas, kvalifikuotos pedagoginės-metodinės pagalbos teikimas vaikų sveikatinimo ir ugdymo klausimais. Direktorius,, mokytojai Jaunų šeimų, auginančių ankstyvojo amžiaus vaikus namuose, švietimas ir mokymas sveikatos saugojimo ir stiprinimo Pagal Šeimos sveikatos veiklos planus 19

20 klausimais, praktinių užsiėmimų tėvams (globėjams) organizavimas Paskaitų tėvams (globėjams) organizavimas vaikų sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais, pasikviečiant šeimos gydytojus, psichologus Pagal Šeimos sveikatos veiklos planus Laukiamas rezultatas Susitelkus visai įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimas bus glaudžiai siejamas su gyvenimo praktika, ugdytiniai bus įtraukti į praktinę veiklą, ugdymo procese bus nagrinėjamas įvairios sveikatos temos: sveika mityba, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų pirminė prevencija, lytiškumas ir rengimas šeimai, asmens sauga ir higiena, ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. Vaikai pratinsis būti atsakingais už savo ir kitų sveikatą. Pagerės visų bendruomenės narių sveikata ir gerovė: ugdymas vyks sveikatai palankioje aplinkoje, bus įkurtos naujos modernios ugdymo ir sveikatinimo edukacinės erdvės, bus pasiekti geresni ugdymo ir sveikatinimo rezultatai, sustiprės tėvų vaidmuo vaikų sveikatos ugdymo srityje 6-oji veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS Tikslas. Skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį vietos bendruomenei. Veiklos kryptys Priemonės Atlikimo data Atsakingi asmenys 1. Uždavinys. Skatinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidą lopšelyje-darželyje Želmenėlis ir už jos ribų 6.1.Laiduoti sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidą ir tęstinumą įstaigoje Informacijos apie sveikatos stiprinimo veiklą pateikimas įstaigos internetinėje svetainėje, grupių tėvų kampeliuose Nepedagoginio personalo žinių tobulinimo seminarų asmens saugos ir higienos klausimais organizavimas. Pagal planus veiklos, ūkiui Vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų kūrybinių darbų parodų sveikos gyvensenos tema organizavimas įstaigoje Sveikatos stiprinimo veiklos pavyzdžių kaupimas ir prieinamumo įstaigos bendruomenei užtikrinimas Šiuolaikinių komunikacijos priemonių naudojimas sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidai,, 2. Uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatos stiprinimo veiklos 20

21 patirties sklaidą už lopšelio-darželio Želmenėlis ribų 6.2. Laiduoti Informacinės medžiagos apie sveikatos stiprinimo lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo veiklos patirties veiklos patirtį rengimas ir pateikimas sklaidą ir tęstinumą miesto, šalies visuomenei naudojant už įstaigos ribų įvairias komunikacijos priemones Ryšių plėtojimas su kitomis sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, Laukiamas rezultatas Apie lopšelio-darželio Želmenėlis sveikatą stiprinančias veiklas sužinos tėvai (globėjai), miesto pedagoginė bendruomenė. Prasiplės sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas, bus apsikeista gerąja darbo patirtimi sveikatos stiprinimo klausimais VI SKYRIUS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VERTINIMAS Sveikatos stiprinimo veiklos programa įtraukiama į mokyklos strateginį ir metinius veiklos planus. Už programos įgyvendinimą atsakinga mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė, kuri vieną kartą metuose parengia sveikatinimo programos įgyvendinimo ataskaitą ir pristato bendruomenei. VERTINIMO ŠALTINIAI: 1. Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa. 2. Informacija apie vaikų sveikatą. 3. Grupių dienynai. 4. Neformaliojo švietimo mokytojų dokumentacija ir ataskaitos. 5. Specialistų darbo dokumentacija ir ataskaitos. 6. Sveikatą stiprinimo veiklas organizuojančios grupės dokumentacija. VERTINIMO METODAI: 1. Įstaigos ugdytinių sveikatos ugdymo vertinimo sistemos taikymas. 2. Bendruomenės narių anketavimas integruojant į įstaigos vidaus auditą, ugdymo ir sveikatinimo veiklos planų analizė. 3. Vaikų sergamumo ataskaita ir analizė. 4. Pokalbis, interviu, stebėjimas, grupinė diskusija, jų analizė. 5. Ugdytinių ugdymo pasiekimų vertinimas 2 kartus metuose (rugsėjo ir gegužės mėn.). VII SKYRIUS LĖŠŲ ŠALTINIAI 21

22 Programai įgyvendinti bus panaudotos valstybės (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto, 2 proc. įstaigos bendruomenės narių sumokėto gyventojų pajamų mokesčio bei žmogiškieji ištekliai. VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 1. Programos įgyvenimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja. 2. Kontrolę vykdys lopšelio-darželio direktorius. 3. Atsiskaitoma bus lopšelio-darželio tarybai, kitoms savivaldos institucijoms, bendruomenei. PRITARTA 2018 m. gruodžio 19 d. mokyklos tarybos posėdžio, protokolo Nr. V3-6 nutarimu Programą parengė: Genovaitė Žmuidienė, Ilona Loreta Navardauskienė ir Sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo darbo grupė 22

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau