LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo dokumentus, nustatė Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų pažeidimus ir Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo J.V. Jacevičiaus sprendimu Nr.106 įpareigojo valstybės įmonės Valstybės turto fondo generalinį direktorių P. Milašauską įstatymų nustatyta tvarka papildyti valstybės įmonės Valstybės turto fondo ir Olandijoje įregistruotos bendrovės B.B.Bredo B.V LISCO akcijų pirkimo pardavimo sutartį Nr.17/62 bei patikslinti sutarties sąlygas, neatitinkančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir poįstatyminiams aktams. Valstybės turto fondo generalinis direktorius P. Milašauskas raštu Nr informavo Valstybės kontrolę, kad pasirašydami susitarimą pakeisti akcijų pirkimo pardavimo sutartį Nr.17p/62/72 tarp Valstybės turto fondo ir DFDS Tor Line A/S, įvykdė Valstybės kontrolės sprendime Nr.106 nurodytus įpareigojimus ir pateikė pasirašyto susitarimo ir su juo susijusių dokumentų kopijas. Valstybės kontrolė, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo pavedimą (protokolas Nr. 38 (89)), įvertino tolimesnį AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimą po LISCO akcijų pirkimo pardavimo sutarties su B.B.Bredo B.V. sudarymo ir Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo J.V. Jacevičiaus sprendimo Nr.106 priėmimo. Analizė ir vertinimas buvo atliekami remiantis Valstybės turto fondo pateiktų dokumentų kopijomis bei Turto fondo generalinio direktoriaus raštiškais paaiškinimais. 1. LISCO privatizavimo teisinis vertinimas 1.1. Bendrovė B.B.Bredo B.V. iki sutartyje Nr.17/62 numatyto termino pabaigos ( ) nesumokėjo už viešame konkurse įsigytas akcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1502 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų (toliau Konkurso nuostatai) 54 p., jeigu viešo konkurso laimėtojas uždelsia sumokėti pirkimo kainą, jis privalo mokėti sutartyje nurodytus delspinigius. Nesumokėta kaina ir delspinigiai turi būti sumokėti per 30 dienų nuo mokėjimo termino pabaigos. Nesumokėjus pinigų per šį laikotarpį, pagal minėtų nuostatų 58 p. reikalavimus Turto fondas privalo viešo konkurso rezultatus panaikinti, negrąžinant sumokėto pradinio įnašo. Be to, pagal akcijų pirkimo - pardavimo sutarties 4.2.p., jei investuotojas neįvykdo savo įsipareigojimo sumokėti pirkimo kainą, Turto fondas turi teisę nutraukti šią sutartį, negrąžindamas investuotojui sumokėtos pradinės įmokos. Tokiu būdu,

2 pagal Konkurso nuostatus, nesumokėjus pirkimo kainos ir delspinigių iki , sutartis su B. B. Bredo B. V. turėjo būti nutraukta. Vyriausybė nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.1502 Dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų patvirtinimo dalinio pakeitimo iš dalies pakeitė Konkurso nuostatus 54p. papildydama nuostata, kad sumokėjimo u? privatizavimo objektą terminas gali būti pratęstas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu (paskelbtas Valstybės žiniose ). Pagal bendruosius teisės principus pakeisti Konkurso nuostatai galėjo būti taikomi organizuojant ir vykdant konkursus, paskelbtus po minėtų Konkurso nuostatų pakeitimo, tačiau Vyriausybė protokoliniu nutarimu Nr.59 pratęsė sumokėjimo už parduodamas LISCO akcijas terminą iki LISCO privatizavimo viešo konkurso nugalėtoja B.B.Bredo B.V. sutartinių įsipareigojimų pagal LISCO akcijų pirkimo pardavimo sutartį neįvykdė. Kadangi B.B.Bredo B.V. už perkamas LISCO akcijas nesumokėjo, todėl privatizavimo sandoris turėjo būti nutrauktas. Kadangi teisės aktai negalioja retroaktyviai, Vyriausybė negalėjo priimti sprendimo dėl sumokėjimo už akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė parduodamas akcijas termino pratęsimo m. sausio 8 d. pasirašyta Teisių perleidimo sutartis tarp DFDS Tor Line A/S (DTL), B.B. Bredo B.V., Sprinter Gadot-Yam Ltd. ir Eurochem Scheepvaart B.V., o jos pagrindu, pasirašyta Teisių ir pareigų perdavimo sutartis tarp DFDS Tor Line A/S ir Valstybės Turto fondo. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo ir Konkurso nuostatų reikalavimus privatizavimo objektas turi būti perduotas tik potencialaus pirkėjo viešo konkurso laimėtojo nuosavybėn, o ne kitam asmeniui, todėl potencialaus pirkėjo teisių ir pareigų perleidimas pagal privatizavimo sandorį negalimas. Be to, minėtose sutartyse nustatyta neatitikimų ir prieštaravimų tiek pačių sutarčių tekstuose, tiek sisteminiu būdu jas vertinant su ankstesniais LISCO privatizavimo dokumentais Teisių ir pareigų perdavimo sutarties (B) punkte nurodyta, kad B.B. Bredo B.V. atstovavo DFDS Tor Line A\S, KAMOR Ltd ir SPRINTER GADOT Yam Ltd, o (E) punkte nurodyta, kad Teisių perleidimo sutartimi B.B. Bredo B.V. Sprinter Gadot-Yam Ltd ir Eurochem Scheepvaart B. V. perdavė visas savo su LISCO privatizavimu susijusias teises DFDS Tor Line A\S. Pagal Turto fondo pateiktus LISCO privatizavimo dokumentus ir Turto fondo generalinio direktoriaus P. Mila?ausko ra?tu Nr RN pateikt? paai?kinim? vie?o konkurso metu nebuvo pateikti jokie dokumentai apie Eurochem Scheepvaart B. V. dalyvavimą juridinių asmenų grupėje. Todėl neaišku kokias teises perduoda Eurochem Scheepvaart B. V., kuri privatizavimo konkurse nedalyvavo. KAMOR Ltd, dalyvavusi konkurse kartu su B.B.Bredo B.V., savo valios ar pritarimo minėtai teisių perdavimo sutarčiai neišreiškė. Neatsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Teisių ir pareigų perdavimo sutarties tarp DFDS Tor Line A/S ir Turto fondo projektui pritarė Viešo konkurso transporto įmonėms

3 privatizuoti komisija ( protokolas Nr. 75); Turto fondo valdyba ( protokolas Nr. 129); Privatizavimo komisija ( protokolas Nr. 194) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė ( nutarimas Nr. 94). Manome, kad minėtos institucijos neturėjo pritarti ydingam sutarties projektui. Vyriausybės nutarimo Nr. 94 motyvuojamoji dalis dėl juridinių asmenų grupės ir šios grupės sudėties neatitinka faktinių aplinkybių, nes juridinių asmenų grupės steigimo dokumentai, iki šiol nepateikti. LISCO privatizavimo Teisių ir pareigų perdavimo aktas, kuriuo B.B.Bredo B.V. perdavė teises ir pareigas pagal LISCO akcijų pirkimo pardavimo sutartį DFDS Tor Line A/S, vertintinas, kaip potencialaus pirkėjo atsisakymas įsigyti viešo konkurso būdu parduodamas akcijas. LISCO akcijų pirkimo-pardavimo sutarties šalies pakeitimas buvo nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir tokios sutarties sudarymui nebuvo pakankamo teisinio pagrindo Teisių ir pareigų perdavimo sutartis tarp DFDS Tor Line A/S ir Turto fondo sudaryta pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo ir Konkurso nuostatų reikalavimą - privatizavimo objektą perduoti potencialaus pirkėjo viešo konkurso laimėtojo nuosavybėn. Suteikus galimybę perduoti konkurso laimėtojo teises ir pareigas kitam asmeniui, viešo privatizavimo konkurso organizavimas ir vykdymas netektų prasmės Remiantis Teisių perleidimo sutartimi tarp DFDS Tor Line A/S, B.B.BredoB.V., Sprinter Gadot-Yam Ltd. Ir Eurochem Scheepvaart B.V. ir Teisių ir pareigų perdavimo sutartimi tarp DFDS Tor Line A/s ir Valstybės turto fondo, Valstybės turto fondas (generalinis direktorius Povilas Milašauskas), veikiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu, su DFDS Tor Line A/S pasirašė susitarimą pakeisti valstybei nuosavybės teise priklausančių AB Lietuvos jūrų laivininkystė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau nauja sutartis). Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr.421 pritarė minėto susitarimo projektui. Vyriausybės 2000 m. gegužės mėn. patvirtintoje AB Jūrų laivininkystė privatizavimo programoje buvo nurodyta: - objekto pavadinimas ir privatizavimo būdas; - privatizavimo terminai; - privatizavimo objekto trumpa charakteristika (įstatinis kapitalas, valstybei priklausančių akcijų nominali vertė, įstatinio kapitalo rentabilumas, gamybos apimtis, darbuotojų skaičius); - privatizavimo sąlygos. Įvertinus naujos sutarties sąlygas, nustatyta, kad investuotojas faktiškai perka ne akcinės

4 bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė, o bendrovių, kurios bus įkurtos reorganizavus AB Lietuvos jūrų laivininkystė skaidymo būdu, akcijas. Naujoje sutartyje investuotojo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymas priklauso nuo išankstinių sutarties sąlygų: tinkamo LISCO akcininkų susirinkimo reorganizavimo plano patvirtinimo; LISCO kreditorių pritarimo reorganizavimui; naujai kuriamų bendrovių įstatų ir įstatinių kapitalų patvirtinimo akcininkų susirinkimuose; naujų bendrovių valdymo organų išrinkimo; LISCO akcijų emisijos panaikinimo ir naujų bendrovių vertybinių popierių sąskaitų Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume atidarymo, ir LISCO bendrosios vertybinių popierių sąskaitos uždarymo (sutarties 3.5 (d), (a) punktai). Tai rodo, kad šiuo susitarimu buvo pakeistos AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo viešo konkurso sąlygos, kadangi faktinis privatizavimo objektas yra ne AB Jūrų laivininkystė akcijos, o kitų įmonių, kurios nebuvo įtrauktos į privatizavimo programą akcijos. Naujos sutarties sąlygos prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1502 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų reikalavimams bei neatitinka skelbto ir įvykusio LISCO privatizavimo viešo konkurso sąlygų Pagal naujos sutarties 2.2. (a) p. parduodamų akcijų kaina - 51,2 mln. JAV dolerių, tačiau sutarties 2.2. (b) p. nurodyta, kad akcijų pirkimo kaina yra 47,6 mln. JAV dolerių. Pardavimo ir pirkimo kainos skirtumas sutartyje aiškinamas tuo, kad pagal sutarties 6.12.p. DFDS Tor LineA/S neatlygintinai perleis Valstybės turto fondui 70 proc. Naujosios LISCO A akcijų. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 20 str. 1d. potencialus pirkėjas apmokėdamas už įsigyjamą privatizavimo objektą privalo atsiskaityti Lietuvos Respublikos pinigais arba sandoryje nustatyta užsienio valiuta, arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais mokėjimo dokumentais. Kadangi įstatymas nenumato, kad už privatizuojamą objektą galima atsiskaityti pardavėjui grąžinant privatizuotas akcijas, pardavimo ir pirkimo kainų skirtumo paaiškinimas naujoje sutartyje nepagrįstas. Naujos sutarties 2.2. p. nurodyta, kad investicijos sumažinamos nuo 92 mln. JAV dolerių iki 60 mln. JAV dolerių, motyvuojant tuo, kad investuotojui galutiniame rezultate nuosavybės teise priklausys bendrovė, kuri valdys tik dalį esamo LISCO turto. Sutartyje numatytos pardavimo ir pirkimo kainos neatitikimas, dalies viešo konkurso būdu privatizuojamų akcijų grąžinimas pardavėjui bei investicijų sumažinimas dar kartą patvirtina, kad Susitarimu pakeisti LISCO akcijų pirkimo pardavimo sutartį šalys pakeitė esmines LISCO privatizavimo sąlygas: sutarties objektą ir sutarties kainą bei investicijų dydį. Joks norminis aktas, reguliuojantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu procesą, nenumato galimybės derėtis dėl konkursinio pasiūlymo pabloginimo.

5 2. Akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė reorganizavimo projekto ekonominis vertinimas. Pagal naujos sutarties sąlygas LISCO numatyta reorganizuoti, todėl vertinant privatizavimą ekonominiu požiūriu, atliktas akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė reorganizavimo projekto ekonominis vertinimas. Vykdant naujos sutarties sąlygas dėl LISCO reorganizavimo, akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė reorganizuoti akcinę bendrovę Lietuvos jūrų laivininkystė ir patvirtino PricewaterhouseCoopers paruoštą bendrovės reorganizavimo projektą, pagal kurį naujai veiksiančios AB LISCO Baltic Service (toliau AB LBS ), pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį Naujoji LISCO B ) įstatinis kapitalas Lt (61,72 %), AB Lietuvos jūrų laivininkystė (toliau AB LJL, pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį Naujoji LISCO A ) įstatinis kapitalas Lt (38,28 %). Nagrinėjant minėtą reorganizavimo projektą, nustatyta: 2.1. Pagal reorganizacijos projekt? AB LBS perduodami laivai ir keltai: - visi 6 bendrovės keltai Kaunas, Vilnius, Palanga, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, kurių balansinė likutinė vertė ,5 mln. Lt.; - naujausi bendrovės daugiafunkciniai, konteineriniai laivai Auksė, Rasa, Vytautas, Gediminas, Kęstutis, Jogaila, kurių balansinė likutinė vertė 166,3 mln. Lt. Laivų ir keltų vidutinė registracijos data m. Pagal reorganizacijos projektą naujai veiksiančiai AB LJL perduodami laivai, kurių likutinė vertė ,7 mln. Lt, ir 4 išperkamosios nuomos būdu įsigyti laivai Daina, Audrė, Akvilė, Asta, kurių likutinė 177,6 mln.lt, arba - 73,6 mln. Lt didesnė nei įvertinta turto vertintojų. Laivų įsigijimo metų vidurkis m. UAB Arthur Andersen reorganizacijos projekto ekspertizės akte nurodoma, kad laivų, ir keltų likutinė vertė, lyginant su UAB Korporacija Matininkai atliktu vertinimu, didesnė 94,1 mln. Lt. Vertinimo rezultatai pateikti lentelėje: mln.lt Turtas AB LISCO Baltic Service AB LJL Pavadinimas Skirtumas Skirtumo % nuo 01 įvertinta įvertinta likutinė vertė palyginus su likutine verte likut. vertės likutinė vertė Skirtumas palyginus su likutine verte Skirtumo % nuo likut. vertės Laivai 105,6 166,3-60,7-37% 87,4 94,7-7,3-8% Laivai (išperka-moji nuoma) ,6-73,6-41% Keltai ,5 47,5 +30% Iš viso 313,6 326,8-13,2-4% 191,4 272,3-80,9-30%

6 Laivų, perduodamų AB LJL, likutinė balansinė vertė 30% mažesnė už turto vertintojų nustatytą vertę, o laivų ir keltų, perduodamų LBS, likutinė balansinė vertė mažesnė tik 4%. Taigi naujai veiksiančios AB LJL, kurios perduodamų laivų likutinė vertė 30% mažesnė nei faktiška vertė, realus nuosavas kapitalas neatitiks nuosavo kapitalo vertės, nustatytos pagal apskaitą. Tokiu būdu AB LJL kreditavimo sąlygos bus žymiai blogesnės nei AB LBS. Tai buvo nustatyta ir reorganizacijos projekto UAB Arthur Andersen atliktos ekspertizės metu, tačiau tvirtinant projektą į tai neatsižvelgta. Šiuo atveju ruošiant ir tvirtinant reorganizacijos projektą, neaiškus atlikto ilgalaikio turto vertinimo tikslas Po bendrovės reorganizavimo numatoma perduoti naujai steigiamai AB LBS 4,2 mln. Lt vertės administracinį pastatą, o AB LJL numatoma perduoti 3 mln. Lt likutinės vertės 15 pastatų, iš kurių devynių pastatų likutinė vertė 1 Lt, didžiausia numatomo perduoti viešbučio vertė 2,86 mln. Lt. AB LJL perduodami pastatai tai - viešbutis, 7 poilsio namai, pirtis, ūkinis pastatas, sandėlis, 3 balionų saugojimo sandėliai, pavėsinė. Minėti pastatai pagrindinėje veikloje nedalyvauja, jų eksploatacija didina įmonės sąnaudas. Pagal naują akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 10 priedo (ix) p. ir reorganizavimo projekto p. AB LJL numatyta teisė rinkos kaina nuomoti iš AB LBS administracines patalpas, kurios būtinos pagrindinės veiklos organizavimui. Numatomas nekilnojamo turto ir teisės į šio turto nuomą, perdavimas ekonominiu požiūriu naudingesnė naujai steigiamai akcinei bendrovei LBS Reorganizacijos projekte numatyta, kad reorganizuojamos LISCO bendrovės Lt vertės turtas bus perduotas: Lt turtas - AB LBS ; Lt turtas - AB LJL. Reorganizacijos metu steigiamoms AB LISCO Baltic Service ir AB LJL numatomas perduoti turtas (Lt.): Turtas LISCO AB LISCO Baltic Proc. AB Proc. Skirtu-mai, Service LJL proc.6/ Ilgalaikis turtas , ,36-9, Formavimo savikaina Nematerialusis turtas , , ,4 241 Materialusis turtas , ,63-8, Ilgalaikis finansinis turtas , ,90-88,2 Po vienerių metų gautinas turtas Trumpalaikis turtas , ,64-24, Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys , ,01-33,98

7 Per vienerius metus gautinos sumos Investicijos ir terminuoti indėliai Gryni pinigai sąskaitoje ir banke Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 881 TURTAS IŠ VISO , , , , , ,75-8,50 31,91-36,18 56, ,28 28,30-43,40 44,14-11,72 Didžiausi numatomo perduoti turto santykių skirtumai: Ilgalaikis finansinis turtas , ,90-88,2 Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys , ,01-33,98 Investicijos ir terminuoti indėliai , , ,18 Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos , ,30-43,40 Toks numatomas turto padalinimas pagal atskiras turto rūšis ekonominiu požiūriu nėra pagrįstas ir naudingesnis naujai steigiamai akcinei bendrovei LBS AB Lietuvos jūrų laivininkystė įsipareigojimai 74,8 mln. Lt ir sukauptos sąnaudos 12 mln. Lt, pagal reorganizavimo projektą, paskirstomos sekančiai: - AB LISCO Baltic Service 11,7 mln. Lt, arba 13,51% - AB LJL 75,1 mln. Lt, arba 86,49% Pagal reorganizacijos projekto p. valstybės institucijų patikrinimo metu papildomai priskaičiuotos papildomos sumos, įskaitant baudas ir delspinigius, įsiskolinimas socialiniam draudimui, kaip įsipareigojimai, naujoms bendrovėms skirstomi proporcingai įstatiniam kapitalui, trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi atsižvelgiant ar šie įsipareigojimai tiesiogiai susiję su perduodamu turtu. Visi po susidarę įsipareigojimai perduodami AB LJL, išskyrus atvejį, jei jie būtų išimtinai susiję tik su AB LBS perduodamu turtu. Bendrovės visi ilgalaikiai 55,8 mln. Lt įsipareigojimai, susidarę iki perduodami AB LJL. Toks įsipareigojimų paskirstymas naujai veiksiančioms bendrovėms ekonominiu požiūriu nenaudingas AB LJL Po reorganizavimo naujai steigiamų bendrovių grynasis apyvartinis kapitalas (piniginės lėšos): - AB LBS 36,8 mln. Lt (9.2 mln. JAV dol.), arba 63,37% reorganizuojamos bendrovės

8 grynų pinigų, kuriais pagal reorganizavimo projekto p. bus galima laisvai disponuoti. - AB LJL apyvartinis kapitalas 21,3 mln. Lt, arba 36,63%. Pagal reorganizacijos projektą naujai steigiamų bendrovių finansiniai įsipareigojimai: - AB LISCO Baltic Service 11,7 mln. Lt, arba 13,51%; - AB LJL 75,1 mln. Lt, arba 86,49%. AB LBS perduodamos 36,8 mln. Lt piniginės lėšos 25,1 mln. Lt viršija perduodamus 11,7 mln. Lt įsipareigojimus, o AB LJL perduodami 75,1 mln. Lt įsipareigojimai 53,8 mln. Lt viršija perduodamas 21,3 mln.lt pinigines lėšas, arba finansinių resursų trūkumas 53,8 mln. Lt Palyginus akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo konkursinius pasiūlymus su nauja akcijų pirkimo pardavimo sutartimi nustatyta: - akcijų pirkimo kaina nuo 51,2 mln. JAV dol. sumažinta iki 47,6 mln. JAV dol.; - investiciniai įsipareigojimai sumažinti nuo 92 mln. JAV dol. iki 60 mln. JAV dol. Pagal naują akcijų pirkimo pardavimo sutarties 6.12 p. numatytas kaip esminis šalių susitarimas, kad investuotojas, DFDS TOR LINE A/S iš nuosavybės teise priklausančių AB LJL 76,36% akcijų 70% akcijų neatlygintinai perleis Valstybės turto fondui. Valstybės turto fondui perduodamų neatlygintinai akcijų vertė 140,6 mln. Lt, tačiau šios bendrovės finansiniai įsipareigojimai pagal skiriamąjį balansą ,1 mln. Lt. Pagal reorganizavimo projektą trumpalaikiai įsipareigojimai gali padidėti. Šios naujai steigiamos AB LJL, kurios 70% akcijų investuotojas numato perduoti valstybei, finansiniai rodikliai blogesni, palyginus su bendrovės rodikliais iki reorganizavimo, taip pat pablogėja kreditavimo sąlygos ir gali atsirasti veiklos tęstinumo ir mokumo problemų. Reorganizavimo projekte naujai steigiamų bendrovių finansinės prognozės nesudarytos iki pagrindinių ilgalaikių įsiskolinimo gražinimo termino pabaigos. Pagal naują sutartį konkursui pateiktas finansinis pasiūlymas sumažintas 35,6 mln. JAV dol. 3. Reziume Įvertinus LISCO privatizavimą, darytina išvada, kad LISCO privatizavimo sandoris yra ydingas, sudarytas pažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo reikalavimus, nesilaikant viešai paskelbtų konkurso sąlygų ir Lietuvos Respublikos institucijų, vykdančių

9 privatizavimą, neturėjo būti patvirtintas. Įmonių kontrolės skyriaus viršininkė Valstybės turto kontrolės skyriaus viršininkas Zita Valatkienė Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Viktoras Švedas Kontrolės ir veiklos audito skyriaus vyresnioji Virginija Galinaitienė kontrolierė Virginija Paunksnienė Kontrolės ir veiklos audito skyriaus Rimantas Sanajevas vyriausiasis kontrolierius

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau