informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti"

Transkriptas

1 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros formavimu m. balandžio 1 d. veikiančių šalies bankų turtas sudar 77 mlrd. Lt (per ketvirtį sumaž jo 1,8 mlrd. Lt, arba 3,3 proc.). Didžiausią įtaką tam dar sumažinti įsipareigojimai patronuojantiesiems bankams. Po išmok tų kompensacijų AB banko SNORAS ind lininkams rinkoje susidarius pertekliniam likvidumui tokių bankų veiksmų buvo galima tik tis, nes iš patronuojančiųjų bankų gautas finansavimas yra brangesnis nei šiuo metu Lietuvoje pritraukiamos gyventojų ir įmonių l šos. Nors bankų įsipareigojimai patronuojantiesiems bankams vis dar sudaro ketvirtadalį visų bankų sistemos įsipareigojimų, priklausomyb nuo šio finansavimosi šaltinio menksta: per metus bankų grynasis įsiskolinimas patronuojantiesiems bankams sumaž jo trečdaliu iki 11,8 mlrd. Lt. Gyventojų ind liai, svarbiausias bankų veiklos finansavimo šaltinis, per ketvirtį šiek tiek padid jo. Taigi, visuomen s pasitik jimas bankų sistema nemaž jo. 1 lentel. Bankų sistemos kai kurių veiklos rodiklių dinamika Pasikeitimamas eliminavus AB Pasikeiti- Eil. Rodiklio , , , Nr. pavadinimas 2012 m. I banko ketv., proc. proc. SNORAS veiksnį, proc. 1. Turtas , , ,4 2,3 3,4 7,6 2. Skolos vertybiniai 9 315, , ,6 0,9 38,7 21,6 popieriai 3. Klientams suteiktos , , ,9 0,6 6,9 0,4 paskolos 3.1. Privačioms įmon ms , , ,1 0,7 9,5 0, Finansų institucijoms 2 815, , ,8 20,7 1, Fiziniams asmenims , , ,4 0,8 5,7 2, Būsto paskolos , , ,4 0,7 1,7 0,9 4. Paskolų vert s 4 840, , , ,6 sumaž jimas 4.1. Paskolų vert s sumaž jimas (suteiktos 7,7 6,9 6,8 paskolos), proc. 5. Ind liai ir akredityvai , , ,7 0,2 3,3 13, Privačių įmonių , , ,1 3,1 4,4 19,2 1 Bankų sistemos sąvoka apima visus nagrin jamu laikotarpiu veikusius šalies komercinius bankus ir užsienio bankų filialus. Šiuo metu Lietuvos banko licenciją vykdyti veiklą Lietuvoje turi 8 komerciniai bankai ir 12 užsienio bankų filialų, tačiau Pohjola Bank plc Lietuvos filialas veiklos dar nevykdo, o 3 užsienio bankų filialai yra gavę Lietuvos banko valdybos leidimus nutraukti veiklą (EA fjarfestingarfelag hf. filialas, MP Banki hf. filialas Baltijos šalyse, Allied Irish Banks, p.l.c. Lietuvos filialas). I N F O R M A C I J A A P I E B A N K Ų V E I K L Ą m. P I R M Ą J Į K E T V I R T Į

2 Eil. Nr Rodiklio pavadinimas Finansų institucijų Fizinių asmenų Akcininkų nuosavyb Einamųjų metų pelnas (nuostolis) , , , 2012 m. I ketv., proc. proc. eliminavus AB banko SNORAS veiksnį, proc , , ,4 16,6 20,4 9, , , ,8 0,3 1,8 17, , , ,3 0,9 9,4 7,6 254,6 1116,2 144,6 Per ketvirtį paskolos klientams sumenko 0,3 mlrd. Lt, arba 0,6 proc., o paskolų portfelio ateities pokyčius parodantys kreditavimo įsipareigojimai per ketvirtį sumaž jo 30,2, arba 0,5 proc. Tai sustiprino prielaidas, kad 2012 m. bankų kreditavimo apimtis reikšmingai nedid s. 2 Turto struktūros pokyčius daugiausia l m min tas bankų siekis efektyviau valdyti l šas: bankai, tur ję daug likvidaus turto, nusprend sumažinti savo įsipareigojimus patronuojantiesiems bankams, be to, dalyvaudami centralizuotai valdant likvidžius išteklius, juose laik daugiau l šų. Bankų l šos, laikomos Lietuvos banke, ir grynieji pinigai per ketvirtį maž jo 3,7 mlrd. Lt, arba 47 proc., tačiau 2,1 mlrd. Lt padid jo bankų l šos patronuojančiuosiuose užsienio bankuose. Bankų investicijos į įvairių emitentų išleistus skolos vertybinius popierius, daugiausia į vyriausybių obligacijas, per ketvirtį reikšmingiau nekito ir 2012 m. balandžio 1 d. sudar 5,7 mlrd. Lt. Didžiąją šių investicijų dalį (du trečdalius) sudar Lietuvos Vyriausyb s vertybinių popierių portfelis, per ketvirtį padid jęs 5,6 proc. iki 3,7 mlrd. Lt. BANKŲ PASKOLŲ PORTFELIS 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje veikiančių bankų paskolų portfelis sudar 53,7 mlrd. Lt ir prilygo 2007 m. paskolų portfeliui. Per 2012 m. pirmąjį ketvirtį 81 padid jo paskolos finansų įstaigoms (daugiausia patronuojamosioms lizingo bendrov ms), o paskolos kitiems ūkio subjektams, nors ir nedaug, bet ir toliau maž jo. Bankų specialieji atid jiniai per ketvirtį sumaž jo 58, arba 1,5 proc., ir 2012 m. balandžio 1 d. sudar 3,9 mlrd. Lt. Nors atid jinių maž jimo tendencija pasireišk ir 2011 m., tačiau tada jie maž jo, nes, geriau vertindami skolininkų galimybes grąžinti paskolas, bankai daugiau mažindavo anksčiau sudarytus atid jinius nei sudarydavo naujų. O šių metų pirmąjį ketvirtį atid jiniai maž jo tod l, kad bankai nusprend nurašyti blogas paskolas. Specialiųjų atid jinių ir paskolų portfelio santykis baigiantis ketvirčiui sudar 6,8 proc. Kaip ir anksčiau, būsto paskolų kokyb buvo geriausia joms buvo sudaryta 3,2 proc. specialiųjų atid jinių. Vartojimo paskolų kokyb teb ra prasta. Tokių paskolų specialiųjų atid jinių rodiklis 2012 m. balandžio 1 d. sudar 11,5 proc. Kiti paskolų portfelio kokybę apibūdinantys rodikliai reikšmingiau nekito ir 2012 m. balandžio 1 d. buvo šie: ilgiau kaip 60 dienų uždelstų, tačiau nenuvert jusių paskolų, ir paskolų portfelio santykis 2,5, o neveiksnių paskolų ir paskolų portfelio santykis 16 proc. Ger jančią paskolų portfelio kokybę apibūdina bendrovių, kurioms iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, paskolų statistika. Pirmąjį ketvirtį tokią lemtį patyrusių bendrovių įsipareigojimai bankams sudar 49, o 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu 181. VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMAS Bankams dirbant pelningai, akcininkų nuosavyb per 2012 m. pirmąjį ketvirtį padid jo 123,6, arba 1,8 proc., ir 2012 m. balandžio 1 d. sudar 6,9 mlrd. Lt. Pirmąjį ketvirtį bankai nedidino įstatinio kapitalo, tod l jis nepakito ir sudar 4,3 mlrd. Lt. Didžiąją šio kapitalo dalį (87,6 proc.) vald užsienio investuotojai (daugiausia Skandinavijos šalių bankai). Kapitalo pakankamumo rodiklis per ketvirtį padid jo 1,4 proc. p. iki 15,3 proc. Rodiklio did jimą nul m tai, kad bankai į kapitalo bazę įtrauk 2011 m. audituotą pelną. Kapitalo baz, naudojama skaičiuojant kapitalo pakankamumo normatyvą, 2012 m. balandžio 1 d. buvo lygi 7,1 mlrd. Lt, du jos trečdalius sudar I lygio (geriausios kokyb s) kapitalas. Bankų kapitalo poreikis per ketvirtį reikšmingai nekito ir sudar 3,8 mlrd. Lt. Kredito rizikai amortizuoti skirtas I N F O R M A C I J A A P I E B A N K Ų V E I K L Ą m. P I R M Ą J Į K E T V I R T Į

3 kapitalas sudar didžiausią kapitalo poreikio dalį 2,9 mlrd. Lt. Rinkos rizikai ir operacinei rizikai skirtas kapitalas sudar atitinkamai 0,7 ir 0,2 mlrd. Lt. 3 AB bankas FINASTA po metinio veiklos audito nusprend padidinti specialiuosius atid jinius AB banke SNORAS laikytoms l šoms. Tai padarius, bankui atsirado papildomo kapitalo poreikis, tam, kad būtų vykdomas kapitalo pakankamumo ir kiti su kapitalu sietini veiklos riziką ribojantys normatyvai. Banko atsargos kapitalą nedelsiant padidinus papildomu įnašu, AB bankas Finasta vykdo visus veiklos riziką ribojančius normatyvus su pakankama atsarga. Tod l 2012 m. balandžio 1 d. visi bankai vykd nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Pirmąjį ketvirtį, kaip ir tik tasi, rinkoje sumaž jo perteklinis likvidumas, susidaręs 2011 m. gruodžio m n., kai VĮ Ind lių ir investicijų draudimas išmok jo draudimo išmokas gyventojams ir įmon ms, laikiusiems l šas AB banke SNORAS. Likvidumo rodiklis per ketvirtį sumaž jo 4,3 proc. p. iki 39,8 proc. ir pasiek prieš AB banko SNORAS veiklos sustabdymą buvusį lygį, tačiau buvo beveik 10 proc. p. didesnis nei reikalaujama. Nepaisant per ketvirtį sumaž jusio likvidumo, 2012 m. balandžio 1 d. duomenimis, bankai tur jo pakankamą likvidumo atsargą, skirtą finansavimo spragai padengti: bankų likvidumo atsarga sudar 15,8 mlrd. Lt, o grynoji finansavimo spraga 7 mlrd. Lt, taigi bankai buvo suformavę beveik 2,3 karto didesnę likvidžių l šų atsargą nei reikalaujama. PELNINGUMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMAS 2012 m. pirmąjį ketvirtį, palygti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, bankų pajamos šiek tiek ūgtel jo 2, tod l bankų veiklos rezultatas iki mokesčių ir atid jinių augo 2,7 proc m. pirmojo ketvirčio pelnas sudar 144,6 ir buvo 43,2 proc. mažesnis nei per tą patį 2011 m. laikotarpį (tada didesnis pelnas buvo uždirbtas d l sumaž jusių atid jinių). Svarbiausios bankų veiklos pajamos grynosios palūkanų pajamos bankų sektoriuje pirmąjį ketvirtį nepakito, palyginti su pra jusių metų pirmuoju ketvirčiu, ir sudar 312,4., o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos ūgtel jo 11,2 proc. ir sudar 149,4. Pastarųjų pajamų augimą l m buvusių bankrutuojančio AB banko SNORAS klientų migracija į kitus bankus, tod l juose augo paslaugų apimtys, o kartu ir uždirbtos grynosios paslaugų ir komisinių pajamos. Neeliminuojant AB banko SNORAS veiksnio iš 2011 m. duomenų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per šį laikotarpį sumaž jo 1,5 proc. Kaip jau min ta, bankų uždirbtas pelnas iš esm s sumaž jo d l vert s sumaž jimo pokyčių. Pra jusiais metais bankai daugiau sumažino anksčiau suformuotų atid jinių negu formavo naujų, d l to uždirbo 42,9 pelno, o šiemet tendencija pasikeit formuojami nauji atid jiniai jau viršijo anksčiau suformuotų atid jinių maž jimą, tod l bankai patyr 63,7 nuostolių. Tiesa, didžiąją nuostolių dalį patyr vienas reikšmingai atid jinius padidinęs bankas. Operacin s išlaidos bankuose pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, ūgtel jo 8,2 proc. Augo tiek personalo, tiek bendrosios ir administracin s išlaidos. Grynoji palūkanų marža, parodanti skirtumą tarp palūkanų, kurias bankai gauna už investuotą turtą (paskolas, skolos vertybinius popierius, l šas bankuose ir kt.), ir palūkanų, kurias bankai moka savo kreditoriams (ind lininkams, obligacijų pirk jams ir kt.), jau antrą ketvirtį iš eil s maž jo ir, balandžio 1 d. duomenimis, sudar 1,5 proc. Pastarąjį maž jimą galima paaiškinti tuo, kad bankai dar nesp jo pelningai investuoti pra jusių metų pabaigoje plūstel jusių buvusių AB banko SNORAS ind lininkų l šų, tod l šis maž jimas tur tų būti trumpalaikio pobūdžio. 2 Vertinant bankų veiklos pajamas ir išlaidas, iš 2011 m. pirmojo ketvirčio duomenų eliminuojamas AB banko SNORAS veiksnys. I N F O R M A C I J A A P I E B A N K Ų V E I K L Ą m. P I R M Ą J Į K E T V I R T Į

4 I N F O R M A C I J A A P I E K R E D I T O U N I J Ų I R L C K U V E I K L Ą m. P I R M Ą J Į K E T T V I R T Į 4 INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJŲ IR LIETUVOS CENTRINĖS KREDITO UNIJOS VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ Kredito unijos m. balandžio 1 d. Lietuvoje veikė 74 kredito unijos, vienijusios daugiau nei 133 tūkst. narių (2012 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijose padaugėjo 4,6 tūkst. narių) m. pirmą ketvirtį vykusių visuotinių narių susirinkimų sprendimais visos pelningai dirbusios kredito unijos 2011 m. uždirbti pelnu sustiprino kapitalo bazę, o nuostolingai dirbusios dengė nuostolius sukauptu rezerviniu ar atsargos kapitalu. Kredito unijų pajinis kapitalas ataskaitinį ketvirtį padidėjo 3,1 proc. (per metus 28,3 proc.). Pajinio kapitalo augimo tempai ataskaitinį ketvirtį buvo lėtesni nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Tam įtakos turėjo ir tai, kad, patyrusios nuostolius dėl lėšų, laikytų AB banke SNORAS, ir turimų Graikijos VVP vertės sumažėjimo, kredito unijos, siekdamos užtikrinti veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, pajinį kapitalą buvo ženkliai padidinusios praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį. Kredito unijų narių skaičiui augant, toliau augo kredito unijų veiklos apimtys. Ataskaitinį ketvirtį, pritraukiant naujų indėlių, kredito unijų turtas padidėjo 8,2 proc. (jo augimo tempai, lyginant su praėjusiais metais, išliko beveik nepakitę) m. balandžio 1 d. duomenimis, kredito unijų turtas siekė beveik 1,8 mlrd. Lt, sudarydamas 2,28 proc. veikiančių bankų sistemos turto (prieš metus šis rodiklis sudarė 1,73 proc.). 1. lentelė. Kredito unijų sistemos kai kurių veiklos rodiklių dinamika Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas , , , 2012 m. I ketv., proc. proc. 1. Turtas (aktyvai) 1382,4 1628,5 1762,0 8,2 27,5 2. Lėšos bankuose 56,2 44,8 79,0 76,3 40,6 3. Lėšos LCKU 310,6 312,9 319,7 2,2 2, Terminuotieji indėliai 188,3 162,2 180,0 11,0-4,4 4. VVP 166,3 237,7 309,7 30,3 86,2 5. Suteiktos paskolos 795,9 933,5 954,3 2,2 19,9 6. Specialieji atidėjiniai paskoloms 15,8 28,6 31,6 10,5 2 k. 7. Specialiųjų atidėjinių paskoloms santykis su 2,0 3,0 3,2 - - paskolomis (proc.) 8. Įsiskolinimai LCKU 25,5 47,2 45,9-2,8 80,0 9. Indėliai 1186,6 1405,8 1542,2 9,7 30, Kredito unijų narių ir 1179,2 1393,3 1532,0 asocijuotų narių 10,0 29,9 10. Pajinis kapitalas 142,9 177,8 183,4 3,1 28,3 11. Einamųjų metų pelnas (nuostolis) 1,7-14,0-5, m. balandžio 1 d. duomenimis, dešimties didžiausių kredito unijų turtas sudarė pusę visų kredito unijų turto. Pažymėtina, kad iš didžiausių kredito unijų dešimtuko išsiskiria kredito unija,,vilniaus taupomoji kasa, pasižyminti itin dinamiška veiklos plėtra ir reikšmingumu kredito unijų sistemoje (turtas sudarė 17,5 proc. kredito unijų sistemos turto). Šios kredito unijos turtas priartėjo prie mažiausio šalyje veikiančio banko turto apimčių. Atsižvelgiant į tai, kad kredito unijos savo veiklos apimtimis artėja prie bankų, numatoma jų veiklai ir rizikos valdymui keliamus reikalavimus artinti prie bankams keliamų reikalavimų. Kredito unijų turto struktūra tiek ataskaitinį ketvirtį, tiek per metus iš esmės nepakito m. balandžio 1 d. kredito unijos Lietuvos centrinėje kredito unijoje (toliau LCKU) laikė 18 proc. viso turto (indėliai iki pareikalavimo ir terminuotieji indėliai).

5 I N F O R M A C I J A A P I E K R E D I T O U N I J Ų I R L C K U V E I K L Ą m. P I R M Ą J Į K E T T V I R T Į Kredito unijų investicijos į vyriausybių vertybinius popierius, 2012 m. balandžio 1 d. sudariusios 17,6 proc. kredito unijų turto, nuo metų pradžios padidėjo beveik trečdaliu iki 309,7. Didžiąją šių investicijų dalį (86,8 proc.) sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių portfelis, per ketvirtį padidėjęs 47 proc. iki 268,7 mln. Lt. Investicijos į kitų šalių vyriausybių vertybinius popierius sudarė 41 (į Graikijos VVP buvo investuota 6,6 ). 5 Reikšmingiausią kredito unijų turto dalį (54,2 proc.) sudarė paskolos, 2012 m. pirmąjį ketvirtį augusios nežymiai m. balandžio 1 d. duomenimis, kredito unijų suteiktos paskolos siekė 954,3, iš kurių didžiausia dalis (73,5 proc.) buvo suteikta fiziniams asmenims. Kredito unijų paskolų portfelyje ir toliau dominavo žemės ūkio ir verslo paskolos, sudariusios atitinkamai 26 proc. ir 25 proc. visų suteiktų paskolų. Rizikinga ankstesniųjų metų kreditavimo politika įtakojo paskolų portfelio kokybės blogėjimą. Skirtingai nuo bankų sektoriaus, kredito unijų apskaičiuoti specialieji atidėjiniai paskoloms didėjo (2012 m. balandžio 1 d. jų santykis su paskolomis siekė 3,2 proc.), o neveiksnios paskolos sudarė 15,1 proc. visų paskolų. Pagrindiniu kredito unijų finansavimo šaltiniu ir toliau išlieka indėliai, ataskaitinę datą sudarę 1,5 mlrd. Lt, arba 96,4 proc. kredito unijų sistemos įsipareigojimų. Kredito unijoms siūlant aukštesnes nei bankai palūkanų normas, 2012 m. pirmąjį ketvirtį indėliai padidėjo 9,7 proc. Fizinių asmenų indėliai siekė 99,3 proc. visų indėlių. Kredito unijų pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis, 2012 metų pirmąjį ketvirtį 31 pelningai dirbusi kredito unija uždirbo 2,1 pelno, tačiau 43 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 7,6 nuostolių. Bendras 2012 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas 5,5 nuostolių (2011 metų pirmąjį ketvirtį kredito unijos buvo uždirbusios 1,7 pelno). Nuostolingą ataskaitinio ketvirčio veiklą sąlygojo dėl blogėjančios paskolų kokybės patirtos vertės sumažėjimo išlaidos (11,2 ) bei, didėjant kredito unijų samdomų darbuotojų skaičiui, toliau sparčiai augusios kredito unijų operacinės išlaidos. Nuostolį kiek sumažino, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, gautos didesnės grynosios palūkanų pajamos m. balandžio 1 d., pateiktų ataskaitų duomenimis, kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitinį ketvirtį šiek tiek sumažėjo ir sudarė 19,24 proc. (normatyvas 13 proc.). Kredito unijų sistemos likvidumo rodiklis išliko gana aukštas ir sudarė 48,49 proc. Tačiau keleto LCKU priklausančių kredito unijų likvidumas priartėjo prie minimalaus reikalaujamo (30 proc.). Reikalui esant, šios kredito unijos galėtų tikėtis pagalbos iš LCKU, gaunant likvidumo palaikymo paskolas. Siekiant, kad plėtodamos savo veiklą, kredito unijos dirbtų saugiai ir patikimai, tapo būtina stiprinti jų priežiūrą, laipsniškai didinant joms keliamus reikalavimus dėl valdymo, kapitalo ir rizikų valdymo. Lietuvos centrinė kredito unija. LCKU turtas, per ketvirtį padidėjęs 12, 2012 m. balandžio 1 d. siekė 366, m. pirmąjį ketvirtį kredito unijų LCKU narių skaičius nepasikeitė, jai priklausė 62 kredito unijos. LCKU turto pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio finansavimo šaltinio kredito unijų (LCKU narių) indėlių, kurie 2012 m. pirmą ketvirtį išaugo 2 proc. iki 307,8 (šiais indėliais finansuojama 84 proc. LCKU turto). LCKU narėms suteiktų paskolų portfelis minėtu laikotarpiu šiek tiek sumažėjo ir, 2012 m. balandžio 1 d. duomenimis, sudarė 45,9. Pažymėtina, kad reikšmingiausią LCKU paskolų portfelio dalį (56 proc.) sudarė kredito unijoms suteiktos subordinuotosios paskolos m. balandžio 1 d. specialiųjų atidėjinių paskoloms suformuota nebuvo, taip pat nebuvo ir paskolų, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti daugiau negu 60 dienų m. balandžio 1 d. duomenimis, LCKU daugiausiai lėšų buvo investavusi į Lietuvos vyriausybės skolos vertybinius popierius (185,3 ). Ataskaitinį ketvirtį investicijos į skolos vertybinius popierius beveik nepakito, tačiau kaip ir anksčiau sudarė didžiausią LCKU turto dalį (50,5 proc.). Nemažą LCKU turto dalį (25,6 proc.) sudarė lėšos bankuose. LCKU likvidumo bei kapitalo pakankamumo rodikliai ir toliau buvo vykdomi su nemažu rezervu. Ataskaitinį ketvirtį LCKU narių įnašais toliau buvo didinami Likvidumo palaikymo rezervas bei Stabilizacijos fondas, kurie 2012 m. balandžio 1 d. sudarė atitinkamai 11,8 ir 8, m. pirmąjį ketvirtį LCKU pajinis kapitalas padididėjo 0,3 iki 29,4. LCKU kartu su 57 kredito unijomis yra pasirašiusi sutartį su verslumo skatinimo fondo valdytoju (INVEGA) dėl 50 vertės mikrokreditavimo projekto valdymo. Iš šio fondo išdalinta 8,3 paskolų smulkiajam verslui finansuoti.

6 I N F O R M A C I J A A P I E K R E D I T O U N I J Ų I R L C K U V E I K L Ą m. P I R M Ą J Į K E T T V I R T Į Atsižvelgiant į tai, kad dėl pilnai suformuotų specialiųjų atidėjinių AB banke SNORAS laikytoms lėšoms 2011 m. LCKU patyrė 15,3 audituotų nuostolių, 2012 m. kovo mėnesį vykusio LCKU visuotinio narių susirinkimo sprendimu dalis patirtų nuostolių padengti sukauptu rezerviniu kapitalu (1,6 ) bei atsargos kapitalu (0,2 mln. Lt), o likęs nuostolis (13,5 ) perkeltas į kitus finansinius metus m. pirmojo ketvirčio LCKU finansinės veiklos rezultatas buvo 336 tūkst. Lt pelno (praėjusių metų tą patį laikotarpį buvo gauta 362 tūkst. Lt pelno). Didžiausią įtaką LCKU veiklos rezultatui turėjo palūkanų pajamos, gautos už investicijas į skolos vertybinius popierius.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS DOKUMENTAS VIEŠAI DISKUSIJAI 2014 KOVAS

KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS DOKUMENTAS VIEŠAI DISKUSIJAI 2014 KOVAS KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS DOKUMENTAS VIEŠAI DISKUSIJAI 2014 KOVAS Dalyvavimas viešoje diskusijoje Siekdamas sustiprinti Lietuvoje veikiančias kredito unijas ir uţtikrinti tvarią, ilgalaikę jų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT Design It: Finansinių planų prognozavimas Lektorė: Dr. Asta Kamandulienė MOKYMŲ TIKSLAS Finansinės analizės įgūdžių lavinimas. Po mokymų gebėti parengti finansinį verslo planą ir nustatyti

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

Bankinikystės pagrindai

Bankinikystės  pagrindai Bankininkystės pradmenys Parengė dr. Filomena Jasevičienė 1 1977 metais Europos Bendrijos Komisija priėmė,,pirmąją bankininkystės direktyvą, kuri nustatė Europos Bendrijos šalims narėms vieningus bankininkystės

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau