Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL R. A. IR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL R. A. IR"

Transkriptas

1 Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL R. A. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO 2019 m. rugsėjo 4 d. Nr Vilnius Lietuvos bankas gavo R. A. (toliau pareiškėja) kreipimąsi, kuriuo pareiškėja prašė išnagrinėti tarp jos ir ADB Compensa Vienna Insurance Group (toliau draudikas) kilusį ginčą. N u s t a t y t a: 2018 m. gruodžio 6 d. tarp pareiškėjos ir draudiko buvo sudaryta sausumos transporto priemonių draudimo sutartis (draudimo liudijimo Nr. (duomenys neskelbiami)) (toliau draudimo sutartis), kurios neatskiriama dalis Sausumos transporto priemonių draudimo taisyklės (patvirtintos UADB Compensa Vienna Insurance Group 2016 m. sausio 26 d. valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2016 m. balandžio 1 d.) (toliau Taisyklės). Draudimo sutartyje nurodyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė Volvo V70, valst. Nr. (duomenys neskelbiami), (toliau automobilis) apdrausta draudimo variantu Rinkos vertė. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nuo 2018 m. gruodžio 7 d. iki 2019 m. gruodžio 6 d m. sausio 26 d. įvyko įvykis, per kurį buvo apgadinta pareiškėjai priklausanti transporto priemonė ir pavogtos jos dalys: išdaužtas priekinis kairės pusės stiklas, pavogtas spidometro skydelis, multimedija su valdymo bloku, priekiniai žibintai bei priekinės radiatoriaus grotelės, taip pat apgadinta automobilio vidaus apdaila, vairuotojo oro pagalvės apdaila ir priekinis buferis (toliau įvykis) m. sausio 30 d. pareiškėja kreipėsi į draudiką, prašydama išmokėti padarytą žalą atlyginančią draudimo išmoką. Draudikas pradėjo administruoti žalos bylą: tą pačią dieną atliko sugadinto automobilio apžiūrą ir nuotraukose užfiksavo išoriškai matomus automobilio sugadinimus. Vadovaudamasis atliktos sugadinto automobilio apžiūros duomenimis, draudikas nustatė, kad transporto priemonės rinkos vertė yra Eur, automobilio remonto darbų kaina siekia ,40 Eur (su PVM), todėl priėmė sprendimą, kad remontas yra ekonomiškai tikslingas ir, atsižvelgdamas į tarp šalių pasirašytos draudimo sutarties nuostatas, pasiūlė pareiškėjai nuostolį atlyginti pagal jos pateiktus remonto faktą patvirtinančius dokumentus. Nesutikdama su draudiko pasiūlytu draudimo išmokos apskaičiavimo būdu, pareiškėja draudikui pateikė 2019 m. gegužės 31 d. M. L. sudarytą Transporto priemonės vertinimo ataskaitą Nr. (duomenys neskelbiami) (toliau Vertinimo ataskaita), kurioje nustatyta, kad transporto priemonės rinkos vertė yra Eur. Pareiškėjos teigimu, draudikas privalėjo vadovautis būtent tokiu transporto priemonės vertės dydžiu, todėl transporto priemonės remontas šiuo atveju yra ekonomiškai netikslingas, o draudikas nepagrįstai pareiškėjai pasiūlė nuostolius atlyginti pagal jos pateiktus remonto faktą patvirtinančius dokumentus. Draudikas, įvertinęs pareiškėjos pateiktą Vertinimo ataskaitą, su joje išdėstytais duomenimis nesutiko, todėl keletą kartų kreipėsi į pareiškėją ir reikalavo pateikti transporto priemonės remonto faktą ir jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, tačiau pareiškėja draudikui tokių duomenų nepateikė m. gegužės 21 d. raštu Nr. (duomenys neskelbiami) ir 2019 m. birželio 8 d. el. laišku draudikas pareiškėjai nurodė, kad buvo priimtas sprendimas nemokėti draudimo išmokos, nes remonto darbai nebuvo atlikti ir nebuvo pateikti tai patvirtinantys dokumentai, ir paaiškino, kad pateikus reikalingus dokumentus žalos administravimas bus atnaujintas. Pareiškėja su tokiu draudiko priimtu sprendimu nesutiko, todėl tarp šalių kilo ginčas.

2 2 Kreipimesi į Lietuvos banką dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo pareiškėja prašo rekomenduoti draudikui transporto priemonės rinkos vertę draudžiamojo įvykio dieną skaičiuoti vadovaujantis Vertinimo ataskaita, draudimo išmoką apskaičiuoti vadovaujantis Taisyklių Bendrosios dalies 6.2 ir Taisyklių Specialiosios dalies 10.3 papunkčiais bei atlyginti pareiškėjos turėtas nepriklausomo turto vertintojo samdymo išlaidas. Pareiškėjos teigimu, atsižvelgiant į transporto priemonės remonto išlaidas ir sugadintos transporto priemonės vertę rinkoje, yra akivaizdu, kad remontas yra ekonomiškai nenaudingas, t. y. remonto kaina viršija 75 proc. transporto priemonės rinkos vertės, o toks automobilis pagal tarp šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatas yra laikomas sunaikintu. Pareiškėjos teigimu, iš draudiko pateikto skaičiavimo matyti, kad draudikas pasirinko netinkamus lyginamuosius objektus ir neteisingai atliko būtinąsias korekcijas dėl pasirinktų objektų skirtumo. Pareiškėja teigia, kad nepriklausomas turto vertintojas, atlikdamas vertinimą, kreipėsi į oficialų Volvo atstovą Lietuvoje UAB Sostena, kad pateiktų duomenis apie sugadintą transporto priemonę, ir iš pateiktų pažymų nustatė, kad transporto priemonė anksčiau buvo naudojama kaip taksi, t. y. intensyviai eksploatuota, todėl jos būklė nusakoma kaip vidutiniška. Pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad, vadovaujantis UAB Sostena pažymomis, transporto priemonės tikroji rida yra km, tačiau draudikas į tai iš viso neatsižvelgė apskaičiuodamas transporto priemonės rinkos vertę. Pareiškėja nurodo, kad draudikas, turėdamas pareigą tirti draudžiamąjį įvykį, nedėjo tam pastangų, nenustatė automobilio ridos ir papildomų duomenų apie transporto priemonės būklę, o pateikus objektyvius realios transporto priemonės rinkos vertės įrodymus, atsisakė jais vadovautis. Pareiškėjos teigimu, draudikas, nustatydamas jos automobilio rinkos vertę draudžiamojo įvykio dieną, parinko lyginamuosius objektus, esančius Vokietijos rinkoje, nenurodė ir nepateikė duomenų apie lyginamųjų transporto priemonių modifikaciją. Pareiškėjos nuomone, transporto priemonės modifikacija yra vienas iš esminių kriterijų, kurie turi įtakos rinkos vertei, todėl remiantis draudiko pateiktu rinkos vertės skaičiavimo dokumentu nustatyti, ar tinkamai parinktas lyginamasis objektas ir tinkamai atlikta korekcija dėl modifikacijos skirtumų, nėra galimybės. Pareiškėja taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad draudikas priimtą sprendimą argumentuoja tuo, kad, parinkdamas lyginamuosius objektus, atsižvelgė į transporto priemonės komplektaciją, tačiau pareiškėja mano, kad esminiai kriterijai parenkant lyginamuosius objektus yra markė, modelis ir modifikacija. Be to, pareiškėja nurodo, kad nėra žinoma, kokią draudikas nustatė ridą, kai buvo vertinama automobilio rinkos vertė, todėl korekcija dėl automobilio ridos skirtumo buvo atlikta neteisingai. Pareiškėja nurodo, kad draudikas, nustatydamas rinkos vertę, rėmėsi nepatikimais duomenimis apie automobilio ridą ir parinkdamas lyginamuosius objektus nepagrįstai teigė, kad pareiškėjos transporto priemonės rida yra mažesnė, o vertintojas, atlikdamas vertinimą, nustatė tikrąją automobilio ridą. Be to, draudikas neatsižvelgė į tai, kad transporto priemonė anksčiau buvo naudojama kaip taksi, t. y. intensyviai eksploatuojama. Dėl šios priežasties pareiškėja mano, kad draudikas rinkos vertę apskaičiavo neobjektyviai ir neteisingai. Pareiškėjos manymu, atsižvelgiant į transporto priemonės remonto kainą ir į nustatytą transporto priemonės rinkos vertę, akivaizdžiai matyti, kad remonto išlaidos viršija 75 proc. automobilio rinkos vertės, todėl vadovaujantis Taisyklių nuostatomis jo remontas yra ekonomiškai nenaudingas ir transporto priemonė laikoma sunaikinta, o draudimo išmoka turi būti apskaičiuojama pagal Taisyklių 10.3 papunktį. Taip pat pareiškėja kreipimesi į Lietuvos banką nurodo patyrusi papildomą 230 Eur nuostolį dėl draudiko netinkamai vykdytos prievolės, t. y. draudikas apskaičiavo neteisingą žalos dydį. Pareiškėjos teigimu, draudikui buvo nurodyti visi neatitikimai, tačiau draudikas į tai nereagavo ir neatsižvelgė, todėl pareiškėja buvo priversta kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus, o draudikui pagal teisės aktus kyla pareiga atlyginti pareiškėjos patirtus papildomus nuostolius. Atsiliepime į pareiškėjos kreipimąsi draudikas nurodė nesutinkąs su pareiškėjos reikalavimais ir prašo juos atmesti. Draudikas nurodo, kad rinkos vertei nustatyti parinko maksimaliai panašius lyginamuosius objektus, atsižvelgdamas į transporto priemonės ridą, kuri draudžiant automobilį buvo nurodyta pačios pareiškėjos ( km), komplektaciją, būklę, variklio galingumą ir pagaminimo metus. Draudiko teigimu, lyginamuoju metodu apskaičiuota rinkos vertė sudaro Eur. Nustačius, kad automobilio remonto išlaidos siekia ,40 Eur, t. y. neviršija 75 proc. draudiko nustatytos transporto priemonės rinkos vertės, buvo konstatuota, kad automobilis nelaikytinas visiškai sunaikintu ir jo remontas yra

3 3 ekonomiškai tikslingas, o pareiškėjai turi būti atlygintos remonto išlaidos. Draudikas teigia taikęs tarp šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatas (Taisyklių Specialiosios dalies papunktį) ir keletą kartų reikalavo, kad pareiškėja pateiktų transporto priemonės remonto faktą ir išlaidas patvirtinančius dokumentus, tačiau pareiškėja tokių dokumentų nepateikė. Draudikas nurodo ir tai, kad, siekdamas nustatyti transporto priemonės rinkos vertę, atsižvelgė į pareiškėjos transporto priemonės duomenis: kad automobilis pagamintas 2015 m., jo rida, sudarant draudimo sutartį, buvo km, Xenon žibintai, odinis salonas, automatinė pavarų dėžė, navigacinė sistema, atstumo palaikymo sistema, ir pasirinko maksimaliai panašius lyginamuosius objektus. Draudikas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvoje užfiksuotų tapačių (panašių) sandorių (pasiūlymų) nebuvo pakankamai, nes Lietuvos rinkoje siūlomų lyginamųjų objektų rida buvo gerokai didesnė negu pareiškėjos draudikui nurodyta rida, sudarant sutartį, siūlomos transporto priemonės neturėjo Xenon žibintų, odinio salono, automatinės pavarų dėžės, navigacinės sistemos ar pan. Todėl, nustatant rinkos vertę, buvo remtasi ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos rinkos pasiūlymais. Draudiko manymu, didesnę įtaka rinkos kainai galėjo turėti ne transporto priemonės pagaminimo metai, o rida, nes šis rodiklis nusako transporto priemonės būklę ir jos eksploatavimo sąlygas, o šiuo atveju draudikui nurodyta rida buvo gerokai mažesnė nei rinkoje vyraujanti tų pačių metų parduodamų transporto priemonių rida, todėl draudikas nustatė būtent Eur automobilio rinkos vertę. Draudikas pažymi, kad Vertinimo ataskaitoje nustatyta automobilio rinkos vertė yra neteisinga, nes tik vienas iš trijų Vertinimo ataskaitoje nurodomų lyginamųjų objektų galėtų būti laikomas maksimaliai panašiu, o kiti du turi akivaizdžių skirtumų. Draudiko teigimu, vienas iš Vertinimo ataskaitoje nurodytų lyginamųjų objektų yra su mechanine dėže, o kitas su skirtingo galingumo varikliu. Taip pat draudikas nurodo, kad pareiškėja nepagrįstai akcentuoja, jog pagrindinis kriterijus yra transporto priemonės modifikacija, nes, pagal Taisyklių Specialiosios dalies 1.15 papunktį, būtent transporto priemonės komplektacija yra vienas iš svarbiausių dalykų nustatant automobilio rinkos vertę. Draudikas mano, kad vienas iš reikšmingų kriterijų, galėjusių lemti jo ir pareiškėjos pateiktų verčių skirtumą, buvo nustatyta skirtinga rida ir naudojimo paskirtis. Draudiko teigimu, pareiškėjos pasamdytas vertintojas iš UAB Sostena gavo duomenis, kad automobilis buvo naudojamas kaip taksi ir jo tikroji rida yra km, todėl, draudiko nuomone, vertintojas, atlikdamas vertinimą, pritaikė koeficientą dėl ridos skirtumų ir dėl panaudojimo paskirties. Draudžiant transporto priemonę draudikui tokie duomenys nebuvo ir negalėjo būti žinomi, o buvo užfiksuota būtent km automobilio rida. Draudiko teigimu, duomenų, kad automobilis buvo naudojamas kaip taksi, jam taip pat nebuvo pateikta, nors tai taip pat galėjo turėti įtakos vertinant prisiimamą draudimo riziką. Atsižvelgdamas į prieš sudarant draudimo sutartį pateiktą informaciją, draudikas lyginamuoju metodu nustatė, jo nuomone, teisingą automobilio rinkos vertę. Draudikas atkreipia dėmesį į tai, kad tikroji automobilio rida ir panaudojimo paskirtis jam buvo atskleista tik po to, kai žala jau buvo įvertinta ir priimtas sprendimas, todėl draudikas mano neturėjęs teisinio pagrindo tokiais duomenimis vadovautis. Draudiko teigimu, ridos atsukimo faktas ir iš to kylančios neigiamos pasekmės neturėtų pareiškėjai sukurti reikalavimo teisių į draudiką, nes jis neteisingų ridos duomenų niekaip nelėmė. Draudikas nurodo ir tai, kad, net ir pripažinus, kad automobilio rinkos vertė turėjo būti apskaičiuojama pagal pareiškėjos vėliau pateiktą informaciją, tai nepaneigia to, kad pagal Taisyklių papunktį pareiškėjai draudimo išmoka mokėtina tik faktiškai atlikus automobilio pavogtų ir sugadintų dalių remontą ir pateikus tai patvirtinančius įrodymus. Atsiliepime į pareiškėjos kreipimąsi draudikas atkreipia dėmesį ir į tai, kad dėl pirmiau nurodytų objektyvių aplinkybių draudikas neturi pagrindo vadovautis Vertinimo ataskaita. Draudiko teigimu, Taisyklių papunktyje yra aiškiai įtvirtinta, kad ekspertų išlaidas visais atvejai padengia juos samdęs asmuo, todėl būtent pareiškėjai tenka pareiga padengti su nepriklausomo turto vertintojo samdymu susijusias išlaidas. Atsižvelgdamas į tai, draudikas mano priėmęs teisingą ir teisės aktų bei Taisyklių nuostatomis pagrįstą sprendimą, todėl pareiškėjos reikalavimai turi būti atmesti kaip nepagrįsti. K o n s t a t u o j a m a: Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių 45 punktu, vartojimo ginčai Lietuvos banke nagrinėjami laikantis

4 4 rungimosi, ginčų nagrinėjimo operatyvumo, koncentracijos, ekonomiškumo ir bendradarbiavimo principų. Nagrinėdamas ginčą Lietuvos bankas atlieka pateiktų įrodymų vertinimą, kurio pagrindu priimamas sprendimas. Atsižvelgiant į ginčo šalių paaiškinimus ir pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad šalių ginčas kilo dėl draudimo išmokos, atlyginančios per 2019 m. sausio 26 d. įvykį pareiškėjos patirtus nuostolius, dydžio, dėl draudimo sutarties sąlygų taikymo ir nepriklausomų turto vertintojų samdymo išlaidų atlyginimo. Vertinant ginčo šalių paaiškinimus, atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) nuostatas. Pagal CK straipsnį, draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Pagal CK straipsnį, šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad tarp šalių sudaryta draudimo sutartis yra savanoriška, todėl draudikas, vadovaudamasis CK straipsnio 1 dalies nuostatomis, tokio pobūdžio sutartyse gali savo nuožiūra pasiūlyti sąlygas, susijusias su teikiamos draudimo apsaugos apimtimi. Nuo pasirinktos draudimo apsaugos priklauso draudikui mokamo atlyginimo už prisiimtus įsipareigojimus, t. y. draudimo įmokos, dydis. Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad draudimo sutartimi draudimo objektui teikiama draudimo apsauga nėra absoliuti draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2012). Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja, sudarydama draudimo sutartį, siekė apsaugoti savo turtinius interesus, o draudikas įsipareigojo pareiškėjai išmokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui. Galiojantys teisės aktai leidžia draudikui nustatyti prisiimamos draudimo rizikos ir teikiamos draudimo apsaugos ribas atvejus, kada mokama ir kaip apskaičiuojama draudimo išmoka. Sudarydamas draudimo sutartį draudikas pasiūlo sąlygas, apibrėžiančias jo prisiimamą riziką, ir pagal tai apskaičiuoja draudimo įmokos dydį. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo ir draudiko sutartis buvo sudaryta pagal Taisykles, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis. 1. Dėl transporto priemonės rinkos vertės pagrįstumo 1.1. Dėl draudiko priimto sprendimo nesivadovauti pareiškėjos pateikta Vertinimo ataskaita pagrįstumo Taisyklių Bendrosios dalies 6.2 papunktyje yra nustatyta, kad draudiko mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotą žalą ir nustatytą draudimo sumą, atsižvelgiant į dvigubą bei nevisišką draudimą, išskaičiavus nustatytas išskaitas (franšizes). Atsižvelgiant į tarp šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatas ir į automobilio sugadinimo mastą, turtas gali būti remontuojamas arba pripažintas neremontuotinu. Taisyklių Specialiosios dalies 10.3 papunktyje yra įtvirtinta, kad automobilio sunaikinimo atveju, patirtų nuostolių suma yra lygi draudimo sutartyje nustatytai draudimo sumai, atėmus liekanų po draudžiamojo įvykio vertę; liekanų vertė nustatoma vadovaujantis teisės aktais ir / arba atlikus apklausą dėl liekanų vertės nustatymo, atsižvelgiant į realiai patirtų / patirtinų nuostolių dydį. Automobilis laikomas sunaikintu, kai jo remontas yra ekonomiškai nenaudingas, t. y. remonto išlaidos viršija 75 proc. jo rinkos vertės draudžiamojo įvykio dieną (jei draudimo sutartis sudaryta taikant draudimo variantą Rinkos verte ) arba sutartyje numatytos draudimo sumos (jei Draudimo sutartis sudaryta taikant variantą Nauja verte ). Taisyklių Bendrųjų sąlygų 1.15 papunktyje reglamentuota, kad automobilio rinkos vertė pinigų suma, už kurią Lietuvos Respublikoje gali būti nupirktas (arba parduotas) analogiškas, to paties modelio, tų pačių pagaminimo metų, tokios pat ar panašios komplektacijos automobilis. Automobilio rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į jo būklę, ridą, kitus įtaką darančius veiksnius. Automobilio rinkos vertę nustato draudikas, remdamasis rinkoje vyraujančiomis kainomis arba, kai analogiškų automobilių pasiūla Lietuvos Respublikoje yra menka, jo verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialus

5 5 įvertinimas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalių ginčas kilo dėl automobilio rinkos vertės dydžio. Siekdama pagrįsti savo reikalavimą, pareiškėja tiek draudikui, tiek Lietuvos bankui pateikė Vertinimo ataskaitą, kurioje yra nurodyta, kad pareiškėjos per įvykį apgadintos transporto priemonės rinkos vertė yra Eur. Pareiškėjos nuomone, pateiktoje Vertinimo ataskaitoje nurodyta suma ir joje pateikti lyginamieji objektai yra maksimaliai panašūs į jos transporto priemonę, todėl, apskaičiuojant draudimo išmokos dydį, turi būti vadovaujamasi Vertinimo ataskaitoje nurodytais duomenimis. Įvertinus Lietuvos bankui pateiktą Vertinimo ataskaitą ir joje įtvirtintus duomenis, kuriais nepriklausomas turto vertintojas remiasi nustatydamas transporto priemonės rinkos vertę, pažymėtina, kad šiais įrodymais negali būti remiamasi lyginamosios vertės metodu nustatant pareiškėjos automobilio vidutinę vertę rinkoje. Lietuvos banko vertinimu, pareiškėjos pateiktoje Vertinimo ataskaitoje nurodyti transporto priemonių techniniai duomenys skiriasi nuo įvykio metu apgadintos transporto priemonės. Iš Lietuvos bankui pateiktų duomenų matyti, kad iš pateiktų trijų lyginamųjų objektų du skiriasi iš esmės, t. y. viename iš lyginamųjų objektų yra sumontuota mechaninė pavarų dėžė, nors pareiškėjos automobilyje yra sumontuota automatinė, o kitame lyginamajame objekte iš esmės skirais transporto priemonės variklis, t. y. lyginamajame objekte yra 88 kw galingumo variklis, o pareiškėjos transporto priemonėje yra sumontuotas 133 kw variklis. Taigi, šiuo atveju nepriklausomas turto vertintojas, nustatydamas automobilio rinkos vertę, rėmėsi ne analogiškų transporto priemonių skelbimais, o lyginamieji objektai skiriasi iš esmės, t. y. skiriasi pagrindinės automobilių savybės, tokios kaip pavarų dėžė ir variklis, kurios turi esminę įtaką nustatant transporto priemonės rinkos vertę. Pažymėtina, kad, net ir Vertinimo ataskaitoje atlikus tam tikras pataisas, nebūtų galimybės ja vadovautis, nes Vertinimo ataskaitoje yra pasirinktos ne analogiškos (panašios) transporto priemonės. Darytina išvada, kad nepriklausomo turto vertintojo parengta Vertinimo ataskaita neatitinka šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatų (Taisyklių Specialiosios dalies 1.15 papunkčio), todėl draudikas pagrįstai nesivadovavo pateikta Vertinimo ataskaita Dėl draudiko nustatytos transporto priemonės rinkos vertės dydžio pagrįstumo Iš byloje esančių duomenų matyti, kad draudikas, apskaičiuodamas pareiškėjos patirtą nuostolį, rėmėsi 2019 m. balandžio 15 d. parengta Išvada apie transporto priemonės (vidutinę) vertę taikant lyginamosios vertės metodą (toliau išvada). Atsižvelgdamas į išvadoje pateiktus duomenis, draudikas nustatė, kad transporto priemonės rinkos vertė yra Eur, todėl jos remontas yra ekonomiškai tikslingas. Pareiškėja, nesutikdama su draudiko nustatyta transporto priemonės rinkos verte, teigia, kad draudiko parengta išvada yra neteisinga, t. y. joje netinkamai yra atliktos korekcijos dėl ridos, dėl panaudojimo paskirties bei dėl modifikacijos skirtumo. Remdamasi tuo, kas buvo išdėstyta, pareiškėja nurodė, kad draudikas nustatė neteisingą transporto priemonės rinkos vertę, o jos automobilio remontas yra ekonomiškai netikslingas. Vertinant pareiškėjos reikalavimus, kad, atsižvelgiant į transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių kompensacinę paskirtį ir nuostolių draudimo sutartyse, prie kurių priskiriamos minėtos sutartys, įgyvendinamą CK straipsnyje įtvirtintą visiško nuostolių atlyginimo principą, žalos atlyginimu turi būti siekiama grąžinti ją patyrusį asmenį į iki pažeidimo buvusią padėtį. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad, sprendžiant ginčą dėl žalos atlyginimo, turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis, nes, nustačius mažesnį už tikruosius nuostolius žalos dydį, iš dalies yra neapgintos nukentėjusio asmens teisės. Kai nustatytas žalos dydis viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2015). Vertinant draudiko priimtą sprendimą ir išvadoje nustatyto transporto priemonės rinkos vertės dydžio pagrįstumą, pakartotinai svarbu pažymėti tai, kad šalys, sudarydamos draudimo sutartį, susitarė: [...] Automobilis laikomas sunaikintu, kai jo remontas yra ekonomiškai nenaudingas, t. y. remonto išlaidos viršija 75 proc. jo rinkos vertės draudžiamojo įvykio dieną (jei draudimo sutartis sudaryta taikant draudimo variantą Rinkos verte ) [...] Kaip minėta pirmiau, Taisyklių Specialiosios dalies 1.15 papunktyje taip pat aiškiai yra apibrėžta, kaip pagal tarp šalių sudarytą draudimo sutartį turi būti nustatoma rinkos vertė: automobilio rinkos vertė pinigų suma, už kurią Lietuvos Respublikoje gali būti nupirktas (arba parduotas) analogiškas, to paties modelio, tų pačių pagaminimo metų, tokios

6 6 pat ar panašios komplektacijos automobilis. Automobilio rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į jo būklę, ridą, kitus įtaką darančius veiksnius. Automobilio rinkos vertę nustato draudikas, remdamasis rinkoje vyraujančiomis kainomis arba, kai analogiškų automobilių pasiūla Lietuvos Respublikoje yra menka, jo verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialus įvertinimas. Taigi, sistemiškai ir lingvistiškai aiškinant tarp šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatas, darytina išvada, kad draudikas, nustatydamas pareiškėjos automobilio rinkos vertę, privalo vadovautis analogiškais, to paties modelio, tų pačių pagaminimo metų, tokios pat ar panašios komplektacijos lyginamaisiais objektais ir atsižvelgti į įvykio metu apgadinto automobilio būklę, ridą ir kitus įtaką darančius veiksnius. Vadovaudamasis Taisyklių 10.3 papunkčiu, draudikas turi atsižvelgti į draudžiamojo įvykio dieną buvusią per įvykį apgadinto automobilio rinkos vertę. Vertinant visus pateiktus duomenis, svarbu tai, kad pareiškėja, siekdama paneigti draudiko parengtą išvadą ir nustatytą transporto priemonės rinkos vertę, teigia, kad draudikas nenurodė palyginimui parinktų transporto priemonių modifikacijos ir neatliko korekcijos dėl modifikacijos skirtumų. Dėl šios priežasties pareiškėja mano, kad draudikas netinkamai nustatė transporto priemonės rikos vertę. Lietuvos banko vertinimu, pagal minėtas Taisyklių nuostatas, draudikas, nustatydamas transporto priemonės rinkos vertę, privalo atsižvelgti į automobilio modelį, pagaminimo metus, komplektaciją, būklę ir pan., tačiau Taisyklėse nėra susitarta, kad esminis skiriamasis automobilio rikos vertės nustatymo kriterijus yra modifikacija. Be to, pareiškėja nei Lietuvos bankui, nei draudikui nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, kad pareiškėjos transporto priemonės modifikacija yra išskirtinio tipo ir būtent dėl jos keistųsi apgadinto automobilio rinkos vertė. Darytina išvada, kad pareiškėjos argumentai, kad draudikas neatliko automobilio modifikacijos skirtumų korekcijos ir todėl jo pateikti skaičiavimai yra neteisingi ir nepagrįsti, yra atmestini kaip nepagrįsti. Iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad pareiškėja nurodo, jog draudikas, nustatydamas transporto priemonės rinkos vertę, neatsižvelgė į tai, kad reali automobilio rida yra daug didesnė, nei ji buvo nurodyta sudarant draudimo sutartį (kuria vadovavosi draudikas nustatydamas rinkos vertę). Be to, pareiškėja pažymi, kad draudikas neįvertino ir automobilio panaudojimo paskirties, t. y. to, kad anksčiau automobilis buvo intensyviai eksploatuojamas ir naudojamas kaip taksi. Draudikas, nesutikdamas su pareiškėjos kreipimesi nurodytais argumentais, teigia, kad draudžiant transporto priemonę jam tokie duomenys nebuvo ir negalėjo būti žinomi, todėl, priimdamas sprendimą, atsižvelgė būtent į sudarant draudimo sutartį buvusią transporto priemonės ridą ir transporto priemonės naudojimo paskirtį ir pagal šiuos duomenis administravo žalą bei priėmė sprendimą. Vertinant minėtas draudimo sutarties nuostatas, svarbu tai, kad draudikas privalo įvertinti automobilio modelį, pagaminimo metus, komplektaciją, būklę ir pan., tačiau, pagal Taisyklių 10.3 papunktį, nustatydamas rinkos vertę, jis privalo atsižvelgti ne į sudarant draudimo sutartį, o į draudžiamojo įvykio dieną buvusią apgadinto automobilio rinkos vertę. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad draudikas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi transporto priemonės rida, kuri buvo sudarant draudimo sutartį. Tiek pareiškėjai, tiek Lietuvos bankui draudikas akcentuoja tai, kad apgadinto automobilio rinkos vertę nustatė pagal sudarant draudimo sutartį užfiksuotą transporto priemonės ridą ( km). Kita vertus, pareiškėja draudikui pateikė 2019 m. gegužės 28 d. UAB Sostena pažymą Nr. (duomenys neskelbiami) (toliau pažyma), iš kurios matyti, kad 2018 m. balandžio 24 d. paskutinė užfiksuota rida Volvo gamintojo duomenų bazėje yra km. Be to, pažymoje yra nurodoma, kad pareiškėjos automobilis buvo naudojamas specialioms reikmėms, t. y. kaip taksi automobilis. Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad draudikas, nors iš pareiškėjos ir gavęs papildomą medžiagą apie transporto priemonės faktinę ridą ir jos ankstesnio naudojimo paskirtį, apskaičiuodamas automobilio rinkos vertę, neatsižvelgė nei į šalių sudarytoje draudimo sutartyje įtvirtintas nuostatas, nei į pareiškėjos pateiktą papildomą medžiagą, kuri pagrindžia transporto priemonės rinkos vertę, buvusią draudžiamojo įvykio dieną. Be to, draudikas atsiliepime į pareiškėjos kreipimąsi akcentuoja tai, kad prieš sudarydama sutartį pareiškėja privalėjo atskleisti, kad transporto priemonės rida yra didesnė ir kad ji buvo naudojama kaip taksi automobilis, tačiau nei Lietuvos bankui, nei pareiškėjai nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių teiginį, kad sudarydama draudimo sutartį pareiškėja realiai žinojo šiuos duomenis, tačiau juos nuo draudiko nuslėpė, t. y. sudarydama draudimo sutartį neatskleidė visos privalomos informacijos. Darytina išvada, kad draudikas nesilaikė teisės aktuose (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 98 straipsnio 2 dalis) nustatytų

7 7 pareigų ir neištyrė visų aplinkybių, kurios buvo svarbios draudimo išmokos dydžiui nustatyti, todėl draudikas, priimdamas sprendimą, negali vadovautis jo darbuotojo parengta išvada, nes ji neatitinka teisės aktų ir šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatų. Rinkdamasis lyginamuosius objektus, atlikdamas korekcijas ir rengdamas išvadą, draudikas privalėjo įvertinti pareiškėjos pateiktus duomenis (transporto priemonės ridą ir naudojimo paskirtį), nustatyti, ar šie duomenys turi esminės įtakos nustatant transporto priemonės rinkos vertę, ir tik tada ją apskaičiuoti ir priimti sprendimą. Taip pat pareiškėja kreipimesi į Lietuvos banką akcentuoja, kad draudikas nepagrįstai parinko lyginamuosius objektus, esančius Vokietijos rinkoje. Lietuvos banko vertinimu, tokie pareiškėjos kreipimesi išdėstyti argumentai yra pagrįsti, nes šalys, sudarydamos draudimo sutartį, yra aiškiai susitarusios, kad automobilio rinkos vertė yra pinigų suma, už kurią Lietuvos Respublikoje gali būti nupirktas analogiškais automobilis, o jei analogiškų automobilių pasiūla rinkoje yra menka, jo verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialus įvertinimas. Taigi, draudikas negalėjo remtis Vokietijos rinkoje esančiais skelbimais, nes tokie veiksmai neatitinka šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatų, kuriose aiškiai nustatyta, kad automobilio rinkos vertė turi būti nustatoma pagal Lietuvos Respublikoje galimų nupirkti transporto priemonių skelbimus arba, jei jų pasiūla yra menka, jo verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialus įvertinimas. Remiantis tuo, kad pareiškėja pateikė objektyvius duomenis, pagrindžiančius, kad per įvykį pareiškėjos transporto priemonės rida buvo didesnė, ir tuo, kad transporto priemonė buvo naudojama kaip taksi automobilis, įvertinus aplinkybę, kad draudiko eksperto atliktas rinkos skaičiavimas nėra koreguotas pagal draudikui pateiktus papildomus duomenis, atsižvelgiant į tai, kad nustatant transporto priemonės vertę buvo vertinami lyginamieji objektai, kurie parduodami Vokietijos rinkoje, darytina išvada, kad draudikas netinkamai vykdė Taisyklėse ir teisės aktuose jam nustatytas pareigas ir nesilaikė Taisyklėse nustatytų draudimo išmokos apskaičiavimo taisyklių, todėl draudimo išmoką nepagrįstai apskaičiavo pagal pateiktą išvadą. Lietuvos banko vertinimu, draudikas, apskaičiuodamas automobilio rinkos vertę, privalėjo atsižvelgti (ir atitinkamai daryti korekcijas) tiek į draudžiamojo įvykio dieną buvusią automobilio faktinę ridą, tiek į jo naudojimo paskirtį (Taisyklių Specialiosios dalies 1.15 ir Taisyklių Specialiosios dalies 10.3 papunkčiai), tiek į Lietuvos Respublikoje galimų įsigyti automobilių skelbimus, o jų nesant turėjo vadovautis asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialiu vertinimu. 2. Dėl Taisyklių papunkčio taikymo pagrįstumo Kreipimesi į Lietuvos banką dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo pareiškėja taip pat reikalauja, kad draudikas draudimo išmoką apskaičiuotų vadovaudamasis Taisyklių Bendrosios dalies 6.2 ir Specialiosios dalies 10.3 papunkčių nuostatomis. Tačiau draudikas, nesutikdamas su pareiškėjos reikalavimais, teigia, kad, netgi ir pripažinus tai, kad apskaičiuodamas pareiškėjos automobilio rinkos vertę turėjo atsižvelgti į vėliau pareiškėjos atskleistą informaciją, tai nepaneigia argumento, kad, pagal Taisyklių papunktį, apdraustajam draudimo išmoka mokėtina tik tada, kai patvirtinama, kad remontas buvo faktiškai atliktas ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. Sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) straipsniuose įtvirtintas bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Esminiai sutarčių aiškinimo principai nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio ir tų sąlygų suvokimą sutarties sudarymo metu, tačiau kai šalių ketinimai nesutampa, būtina atsižvelgti ir į sutarties sąlygų lingvistinę reikšmę, nes sutarties teksto lingvistinė analizė gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2012; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir

8 8 jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Taikant lingvistinės analizės metodą, vertintinas pareiškėjos reikalavimo pagrindą sudarančių draudimo sutarties nuostatų turinys, jų gramatinė išraiška, lingvistinė prasmė. Vadovaujantis Taisyklių Specialiosios dalies 10.3 papunkčio nuostatomis, pažymėtina, kad, sudarydamas draudimo sutartį, draudikas nustatė, kad kai transporto priemonę yra netikslinga remontuoti, jis įsipareigoja pareiškėjai išmokėti draudimo išmoką, tačiau šiame papunktyje nėra įtvirtinta išimčių ar išlygų, kurios šį papunktį susietų su Taisyklių papunkčiu, t. y. nėra numatyta, kad kai transporto priemonę yra ekonomiškai netikslinga remontuoti, pareiškėja vis tiek privalo įgyvendinti Taisyklių papunktyje įtvirtintas nuostatas, kad detalių vagystės atveju nuostoliai atlyginami tik pateikus remonto faktą patvirtinančius dokumentus. Darytina išvada, kad pareiškėja, draudimo sutartimi ketindama apsaugoti savo turtinius interesus, negalėtų tikėtis tokio draudiko pateikto Taisyklių aiškinimo. Pareiškėja, kaip vartotoja, negalėjo protingai tikėtis, kad, įvykus detalių vagystei ir laikant, kad transporto priemonę yra ekonomiškai netikslinga remontuoti, vis tiek būtų privaloma draudikui pateikti detalių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Svarbu ir tai, kad draudimo sutartis, pagal kurią apdraustąja nurodyta pareiškėja, yra vartojimo sutartis, todėl, vadovaudamasis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principais, draudikas, turėdamas įstatymo suteiktą teisę parengti draudimo rūšies taisykles, privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos ir konkretizuotos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2007; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2008), kad draudėjui, su draudiku sudarančiam draudimo sutartį, nekiltų abejonių dėl sutartimi teikiamos draudimo apsaugos apimties. Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą draudimo sutarties nuostatų analizę, darytina išvada, kad Taisyklių 10.3 ir papunkčiai, vertinant juos pagal vidutiniškai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus vartotojo suvokimo standartą, nėra pakankamai aiškūs ir suprantami, kad galėtų būti aiškinami draudiko nurodytu būdu. Darytina išvada, kad, iš naujo perskaičiavęs automobilio rinkos vertę ir nustatęs, kad transporto priemonę yra ekonomiškai netikslinga remontuoti, draudikas, Taisyklėse nustatytų žalos atlyginimo taisyklių pagrindu apskaičiavęs draudimo išmoką, privalėtų išmokėti pareiškėjai draudimo išmoką ir netaikyti Taisyklių papunktyje įtvirtintų nuostatų. 3. Dėl nepriklausomo turto vertintojo samdymo išlaidų Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja kreipimesi į Lietuvos banką reikalauja, kad draudikas atlygintų 230 Eur už nepriklausomo turto vertintojo paslaugas į jį buvo kreiptasi, kad būtų teisingai nustatyta pareiškėjos automobilio rinkos vertė. Draudikas su tokiu pareiškėjos reikalavimu nesutinka ir teigia, kad pačiai pareiškėjai tenka pareiga padengti su nepriklausomo turto vertintojo samdymu susijusias išlaidas. Taisyklių Specialiosios dalies papunktyje nustatyta, kad draudėjas ir draudikas gali samdyti ekspertus draudžiamojo įvykio aplinkybėms bei žalos (nuostolių) dydžiui nustatyti, taip pat vadovautis jų pateiktomis išvadomis. Ekspertų išlaidas visais atvejais padengia juos samdęs asmuo. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja, siekdama paneigti draudiko priimtą sprendimą, pati savo iniciatyva kreipėsi į nepriklausomus turto vertintojus tam, kad jie parengtų Vertinimo ataskaitą. Lietuvos banko vertinimu, šalys, sudarydamos draudimo sutartį, aiškiai susitarė, kad nepriklausomų turto vertintojų išlaidas visais atvejais padengia juos samdęs asmuo, t. y. šiuo atveju tokias išlaidas privalo padengti pati pareiškėja ir draudikui nekyla pareiga atlyginti tokių išlaidų. Be to, tiek draudikui, tiek Lietuvos bankui pateikta Vertinimo ataskaita neatitinka šalių sudarytos draudimo sutarties nuostatų, t. y., kaip buvo nurodyta pirmiau, Vertinimo ataskaitoje yra parinkti netinkami lyginamieji objektai, todėl ji nepagrindžia tikslios įvykio metu apgadinto automobilio rikos vertės ir draudikas, nustatydamas draudimo išmokos dydį, ja nesivadovavo. Darytina išvada, kad draudikas pagrįstai atsisakė mokėti papildomą draudimo išmoką, atlyginančią nepriklausomų turto vertintojų samdymo išlaidas, o pareiškėjos reikalavimas atlyginti 230 Eur už nepriklausomų turto vertintojų paslaugas yra atmestinas kaip nepagrįstas. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių

9 9 apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo 2 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių 59.2 papunkčiu, n u s p r e n d ž i u: 1. Iš dalies tenkinti pareiškėjos reikalavimą ir rekomenduoti ADB Compensa Vienna Insurance Company atsižvelgiant į sprendime išdėstytus argumentus iš naujo perskaičiuoti automobilio rinkos vertę ir gautų duomenų pagrindu priimti sprendimą dėl pareiškėjos patirtų nuostolių atlyginimo. 2. Įpareigoti draudiką per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti Lietuvos banką apie sprendimo rezoliucinės dalies 1-ame punkte nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą (neįgyvendinimą). Draudikui neįvykdžius minėtų rekomendacijų, apie tai bus paskelbta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos banko sprendimas dėl ginčo esmės yra rekomendacinio pobūdžio ir teismui neskundžiamas. Vartotojui ir finansų rinkos dalyviui išlieka teisė dėl ginčo sprendimo kreiptis į teismą arba kitą ginčų nagrinėjimo instituciją įstatymų nustatyta tvarka. Kreipimasis į teismą po Lietuvos banko sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu. Direktorius Mindaugas Šalčius

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR Ginčo byla Nr. 2018-01673 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR ERGO LIFE INSURANCE SE GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. gruodžio

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkričio mėn. 18 d., galiojančios nuo 2015 m. sausio mėn.

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc Administracinė byla Nr. A 525-539/2013 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01164-2012-0 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word _sprendimas.docx

Microsoft Word _sprendimas.docx Administracinė byla Nr. ei-534-281/2019 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02757-2018-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau