BIBLIOTEKOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BIBLIOTEKOS"

Transkriptas

1 KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO SKYRIUS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS Kretingos rajono švietimo centro bibliotekos veiklos programa sudaroma atsižvelgiant į centro bendruomenės informacinius poreikius, turimus fondus. Tikslas: Tobulinti Centro bibliotekos skaityklos, informacinio centro modelį bei centro bendruomenės gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje visuomenėje. Uždaviniai: 1. Stiprinti Centro bibliotekos materialinę bazę ir sudaryti sąlygas visapusiškam centro bendruomenės interesų tenkinimui. 2. Sudaryti sąlygas Centro mokytojams tobulėti, vykdyti profesinę sklaidą, teikti pagalbą rengiant dalyko planus ir programas. 3. Ugdyti kultūrinius Centro bendruomenės interesus. 4. Nuolat tvarkyti, peržiūrėti, komplektuoti bibliotekos fondus. 5. Kaupti informaciją apie ugdymą karjerai ir supažindinti su ja mokinius. 6. Naudoti informacines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje M. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI: Tikslas: Tobulinti Centro bibliotekos skaityklos, informacinio centro modelį bei centro bendruomenės gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje visuomenėje. Uždaviniai Priemonių pavadinimas Vykdymo laikas Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Partneriai 1. Stiprinti centro 1.1. Mokinių materialinę bazę ir supažindinimas su sudaryti sąlygas informacijos Išmoks susirasti visapusiškam šaltiniais, mėn., reikiamą knygą, taps centro klasifikacija, mėn. Klasių auklėtojos aktyvūs bibliotekos bendruomenės išdėstymu, lankytojai. interesų pagalbinėmis tenkinimui. rodyklėmis. Pastabos apie įvykdymą Supažindinti mokiniai sausio mėn.

2 1.2.Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus (individualiai ir grupėmis) Kaupti medžiagą apie centro bendruomenę ir jos veiklą (metraštis) mėn. Per m. m. Išmoks naudotis informacinėmis technologijomis. Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvaus centro veikloje. Informatikos mokytojai Centro lankytojai Per visus m. m. nuotraukų klijavimas, aprašymas Supažindinti mokinius su bibliotekos darbo specifika, profesinis veiklinimas centro bibliotekoje mėn mėn. Susipažins su bibliotekos specifika, bibliotekininko specialybe. Mokiniai ir klasės auklėtojai 2 kartus per metus 2. Sudaryti sąlygas centro mokytojams tobulėti, vykdyti profesinę sklaidą, teikti pagalbą rengiant dalyko planus ir programas Įvairiapusė pagalba administracijai: Vadybos, edukacijos klausimais Pagalba pedagogams kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo klausimais Savišvietos užsiėmimai Administracijai pareikalavus mėn. Per m.m. Administracija bendradarbiaus su bibliotekos vedėja. Mokytojai bendradarbiaus su bibliotekos vedėja. Kitos bibliotekos Neformaliojo švietimo skyrius Mokslo metų eigoje. Pedagoginės, metodinės literatūros kaupimas, sisteminimas, sklaida. 3 popietės per metus 2.4. Aptarti su mokytojais naujų vadovėlių, mokymo ,05,12 užsakys vadovėlių ir mokymo priemonių Leidyklos Bus pasirašytos ir išsiųstos bendradarbiavimo

3 priemonių užsakymą. pagal pareikalavimą sutartys bei užsakymai Bus pasirašytos ir 2.5. Aptarti su užsakys grožinės bei išsiųstos mokytojais grožinės ,05,12 metodinės Leidyklos bendradarbiavimo bei metodinės literatūros pagal sutartys bei literatūros įsigijimą. pareikalavimą. užsakymai Informuoti centro bendruomenę apie naujai gautą literatūrą. Gavus naujos literatūros Informaciją skelbti centro skelbimų lentoje bei el. paštu mėn mėn mėn Informaciniai užsiėmimai su kiekviena jaunimo klase Susipažins su centro biblioteka 3. Ugdyti kultūrinius centro bendruomenės interesus Supažindinimas su bibliotekos darbo specifika, profesinis veiklinimas centro bibliotekoje, M. Valančiaus bibliotekoje Netradicinių pamokų vedimas bibliotekoje Per m. m Stendai rašytojų jubiliejams paminėti: Kristijonui Donelaičiui 305 m. (poetas). Edgarui Alanui PO 210 m. (amerikiečių poetas, novelių rašytojas, redaktorius Dalykų mokytojai Susipažins su bibliotekininko darbu bei biblioteka Pagal netradicinių pamokų planą Susipažins su rašytojais, jų kūryba. 2 kartus per metus

4 ir literatūros kritikas). Teofiliui Tilvyčiui 115 m. (Mažosios Lietuvos poetas). Ivanui Krylovui 250 m. (rusų rašytojui). Juozui Paukšteliui 120 m. (rašytojas, vertėjas). Petrui Cvirkai 110 m. (rašytojas, politinis veikėjas). Nikolajui Gogoliui 210 m. (rusų rašytojas). Ignui Šeiniui 130 m. (lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas). Jonui Biliūnui 140 m. (rašytojui, publicistui). Romualdui Granauskui 80 m. (lietuvių prozininkas, dramaturgas, eseistas)

5 Imanueliui Kantui 295 m. (vokiečių filosofas). Viljamui Šekspyrui 455 m. (žymiausias renesanso dramaturgas). Juozui Baltušiui (tikr. Albertas Juozėnas) 110 m. Lietuvos rašytojas, radijo ir spaudos darbuotojas, politinis bei visuomenės veikėjas. Onore de Balzakui 220 m. (prancūzų rašytojas). Danieliui Kleinui m. (lietuvių kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas, mokslininkas. Aleksandrui Puškinui 220 m. (rusų poetas) Antanui Juškai 200 m. (tautosakininkas) Anai Achmatovai 130 m. (rusų poetė)

6 Jonui Aisčiui Aleksandravičiui 115 m. (poetas). Alfonsui Nykai Niliūnui 100 m. (lietuvių poetas, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas). Ernestui Hemingvėjui 120 m. (JAV rašytojui). Antanui Smetonai 145 m. (pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas). Liudui Girai 135 m. (rašytojui, dramaturgui) Johanui Volfgangui Gėtei 270 m. (vokiečių rašytojas, mąstytojas, gamtininkas)

7 Juozui Tumui Vaižgantui 150 m (rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas). Mariui Katiliškiui 105 m. (rašytojas) Paskelbti Juozo Tumo Vaižganto metai Michaelui Lermontovui 205 m. (rusų poetas). Frydrichui Šileriui 260 m. (vokiečių dramaturgas, poetas, istorikas ir filosofas). Salomėjai Nėriai (Bačinskaitei- Bučienei) 105 m. (poetė) Volterui (Fransua Mari Arujė) 325 m. (prancūzų rašytojas) Stendai istoriniams ir kt. įvykiams paminėti: Laisvės Gynėjų diena Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos lietuvių kalbos, užsienio kalbų Neleis pamiršti svarbių istorinių įvykių. Ugdys

8 Nepriklausomybės atkūrimo diena. Knygnešio diena. Tarptautinė vaikų knygos diena. Velykos. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena / Tarptautinė vaikų gynimo diena Mokslo ir žinių diena mokytojai ir istorijos mokytojai tradicinių vertybių puoselėjimą. Europos kalbų diena Tarptautinė mokytojų diena Šv. Kalėdos /26 Metų eigoje numatyti stendai gali būti koreguojami Savišvietos veikla Popietė skirta Vietovardžių metams paminėti. Popietė skirta Žemaitijos metams paminėti Susipažins su senąja Kretinga, rašytojais, jų kūryba.

9 3.4. Literatūrinės popietės 4. Nuolat tvarkyti, peržiūrėti, komplektuoti bibliotekos fondus. Literatūrinė popietė skirta Pasaulinei poezijos dienai paminėti. Literatūrinė popietė skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti Tremtinių poezijai. Popietė skirta senus metus palydint Kad kvepėtų knygomis ir pyragu Bibliotekos knygų fondo papildymas Vadovėlių užsakymas Dalykinis bendradarbiavimas su Darbėnų, Vydmantų, Salantų, Jokūbavo, Kartenos, Kretingos mokyklų bibliotekininkėmis Gavus lėšų Krepšelio lėšos Gavus lėšų Pagal centro planą ir pagal poreikį Aprūpinti mokytojus, mokinius reikiamais vadovėliais. Pagerės mokymosi lygis Semsis patirties, įgūdžių Vyr. buhalterė Direktorius Vyr. buhalterė Dalykų mokytojai Rajono bibliotekininkės Biblioteka pasipildys naujomis knygomis 3 susitikimai mokslo metų eigoje 5. Kaupti informaciją apie karjeros ugdymą ir supažindinti su ja mokinius Stendo,,Ugdymas karjerai pildymas ir atnaujinimas. Metodinės medžiagos Visus metus Padės mokiniams pasirinkti tinkamą profesiją Klasių auklėtojai V. Kvietkauskienė D. Kalniškienė Medžiaga segtuvuose, stende

10 6. Naudoti informacines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje. kaupimas ir rekomendacijų teikimas klasių auklėtojams Mokinių informavimas ugdymo karjerai planavimo klausimais (medžiagos kaupimas ir tvarkymas) Registruojami dokumentai MOBIS programoje mėn mėn. Visus metus Išmoks susirasti reikiamą informaciją. Palengvins bibliotekos darbą, greičiau bus aptarnaujami lankytojai Kolegės iš kitų mokyklų 2 susitikimai 20 individualių konsultacijų Darbo eigoje Anžela Daugalienė