LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 DĖL VALSTYBĖS BI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 DĖL VALSTYBĖS BI"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. gruodžio 27 d. Nr. V-1528 Vilnius P a k e i č i u Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1528 redakcija) VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, PLANAVIMO, PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) nustato valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams iš Sveikatos apsaugos ministerijos asignavimų savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijoms vykdyti (toliau VSP funkcijos), planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarką. 2. Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija (toliau dotacija) Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau Ministerija) ataskaitiniais metais skiriamų valstybės biudžeto asignavimų dalis VSP funkcijoms vykdyti. II SKYRIUS DOTACIJOS POREIKIO PLANAVIMAS 3. Pradiniame atitinkamų metų Ministerijos strateginio veiklos plano rengimo etape Visuomenės sveikatos departamentas (toliau VS departamentas): 3.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932 Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (toliau Metodika), apskaičiuoja dotacijos Ministerijos strateginio veiklos plano priemonėms (toliau priemonės) poreikį ateinantiems biudžetiniams metams; 3.2. apskaičiuotą dotacijos poreikį pateikia Ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui (toliau SVTB skyrius) jo nustatytu terminu. III SKYRIUS DOTACIJOS POREIKIO KOREGAVIMAS, GAVUS MAKSIMALIUS ASIGNAVIMUS 4. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikus Ministerijai informaciją apie ateinantiems biudžetiniams metams skiriamus valstybės biudžeto maksimalius asignavimus VSP

3 2 funkcijoms vykdyti, pradedamas Ministerijos strateginio veiklos plano projekto tikslinimas, kartu tikslinama ir dotacija: 4.1. SVTB skyrius per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pranešimo apie Ministerijai numatomas skirti n-(n+2) metų maksimalių asignavimų sumas gavimo pateikia VS departamentui informaciją dėl valstybės biudžeto maksimalių asignavimų paskyrimo n- (n+2) metams VSP funkcijoms vykdyti; 4.2. VS departamentas, vadovaudamasis Metodika ir neviršydamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skiriamų valstybės biudžeto maksimalių asignavimų VSP funkcijoms vykdyti: atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje, proporcingai kiekvienai savivaldybei per 3 darbo dienas nuo SVTB skyriaus pranešimo gavimo patikslina (padidina arba sumažina) dotacijos planavimo etape apskaičiuotą poreikį ir apie dotacijos paskirstymą teisės aktų nustatytu terminu informuoja savivaldybes. Patikslinta dotacija savivaldybėms apskaičiuojama pagal šias formules: D ms = D ps x K m čia: D ms dotacija savivaldybei pagal maksimalius valstybės biudžeto asignavimus; D ps dotacijos poreikis savivaldybei; K m dotacijos koregavimo koeficientas; K m =D m / D p čia: D m dotacija savivaldybėms pagal maksimalius valstybės biudžeto asignavimus; D p dotacijos poreikis savivaldybėms; per 3 darbo dienas nuo SVTB skyriaus pranešimo gavimo savivaldybėms pateikia informaciją apie dotacijos paskirstymą visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau VSD) įmokų bei kitų išlaidų fondui; pagal vykdomas priemones parengia sąmatas, užpildydamas formą BP-1, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų, ir jas pateikia SVTB skyriui jo nustatytu terminu. 5. Savivaldybės, gavusios iš VS departamento informaciją apie Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V- 67 Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios (toliau VVSPFĮ komisija), patvirtintus VSP funkcijų vykdymo veiklos prioritetus ir prioritetinių veiklų vertinimo kriterijus, per 20 darbo dienų parengia ir pateikia Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (toliau SMLPC) planuojamas VSP funkcijų prioritetinių veiklos vertinimo kriterijų pusmetines bei metines reikšmes. 6. Savivaldybės, remdamosi savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje pateiktais rezultatais bei atsakingai įvertinusios savo finansines galimybes, gali įgyvendinti ir kitas veiklas. Veiklų mastą savivaldybės pasirenka individualiai. 7. SMLPC analizuoja ir įvertina savivaldybių VSP funkcijų vykdymo veiklas, veiklų vertinimo kriterijus, jų pusmetines bei metines reikšmes, esant poreikiui savivaldybių prašo informaciją tikslinti. SMPLC ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. VS departamentui pateikia suderintą VSP funkcijų vykdymo veiklų, veiklų vertinimo kriterijų, jų pusmetinių ir metinių reikšmių suvestinę.

4 3 IV SKYRIUS DOTACIJOS PASKIRSTYMAS IR JOS PERVEDIMAS SAVIVALDYBĖMS 8. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui (toliau Įstatymas): 8.1. VS departamentas: neviršydamas skiriamų valstybės biudžeto asignavimų VSP funkcijoms vykdyti ir atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje, proporcingai kiekvienai savivaldybei dotaciją pakartotinai pakoreguoja; parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą dėl einamiesiems metams skiriamos dotacijos VSP funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių Įstatyme nustatytais terminais ir jį patvirtinus apie tai informuoja savivaldybes bei įsakymą paskelbia Ministerijos interneto svetainėje parengia ir savivaldybėms pateikia konkrečią informaciją apie dotacijos paskirstymą visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų bei kitų išlaidų fondui; parengia pagal vykdomas priemones konsoliduotas sąmatas (ekonominės klasifikacijos kodas Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams ) ir jas pateikia SVTB jo nustatytu terminu. Priemonių sąmatos rengiamos užpildant formą B-1, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.1K-206 Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų (toliau forma B-1); parengia ir pateikia SVTB skyriui savivaldybių konsoliduotą informaciją, užpildydamas Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams formą B-6, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų (toliau forma B-6); Ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyriui (toliau FVK skyrius) raštu pateikia informaciją apie dotacijos paskirstymą ketvirčiais savivaldybėms; 8.2. FVK skyrius raštu informuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centrą (toliau NBF centras) apie dotacijos paskirstymą ketvirčiais savivaldybėms ir apie dotacijos savivaldybėms pervedimo į atsiskaitomąsias sąskaitas terminus; 8.3. savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų, per 5 darbo dienas pagal priemones: parengia ir pateikia VS departamentui tvirtinti sąmatas, užpildydamos formą B-1, (ekonominės klasifikacijos kodas Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams ); dotaciją pagal numatomas vykdyti veiklas savarankiškai paskirsto ketvirčiais; parengia ir pateikia VS departamentui informaciją, užpildydamos formą B-6; prireikus pateikia SMLPC patikslintas planuojamas VSP funkcijų veiklos vertinimo kriterijų pusmetines bei metines reikšmes; 8.4. SMLPC per 10 darbo dienų VS departamentui pateikia patikslintą apibendrintą informaciją apie planuojamų vykdyti veiklų vertinimo kriterijų pusmetines bei metines reikšmes. 9. Savivaldybių pateiktas Ministerijai VSP funkcijoms vykdyti sąmatas (forma B-1): 9.1. vizuoja VS departamento ir FVK skyriaus atsakingi specialistai; 9.2. pasirašo Ministerijos kancleris. 10. Ministerijos kanclerio pasirašytos sąmatos yra grąžinamos savivaldybėms. 11. Pasikeitus rekvizitams, savivaldybės per 2 darbo dienas informuoja apie tai FVK skyrių. 12. NBF centras pagal patvirtintas sąmatas Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS) rengia paraiškas valstybės iždui dėl dotacijos pervedimo savivaldybėms. 13. NBF centras savivaldybei į jos nurodytą sąskaitą kas ketvirtį perveda: /12 metinių asignavimų ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 10 d., likusią I ketvirčio dotaciją iki einamųjų metų kovo 1 d.;

5 II IV ketvirčių dotaciją kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 d. V SKYRIUS PAPILDOMAI SKIRIAMOS DOTACIJOS PASKIRSTYMAS IR JOS PERVEDIMAS SAVIVALDYBĖMS 14. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomų asignavimų VSP funkcijoms vykdyti, SVTB skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pranešimo apie Ministerijai skirtus papildomus asignavimus gavimo pateikia VS departamentui informaciją dėl papildomų valstybės biudžeto asignavimų paskyrimo einamiesiems biudžetiniams metams. 15. VS departamentas: papildomus asignavimus VSP funkcijoms vykdyti savivaldybėms paskirsto proporcingai, atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje; tikslinius asignavimus visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui padidinti paskirsto proporcingai, atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje, palikdamas dotacijos sumą, skirtą kitų išlaidų fondui, nepakitusią; tikslinius asignavimus kitų išlaidų fondui padidinti paskirsto proporcingai, atsižvelgdamas į gyventojų ir mokinių skaičių savivaldybėje, palikdamas dotacijos sumą, skirtą visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui, nepakitusią; rengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimo projektą dėl einamiesiems metams skiriamos dotacijos paskirstymo savivaldybėms ir jį priėmus skelbia Ministerijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo sveikatos apsaugos ministro įsakymo pasirašymo informuoja savivaldybes apie papildomai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus; parengia patikslintas savivaldybių konsoliduotas sąmatas, užpildydamas formą B-1 (ekonominės klasifikacijos kodas Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams ) ir pateikia SVTB skyriui jo nustatytu terminu. VS departamentas, jeigu kitaip nereglamentuoja teisės aktai, papildomai skirtus asignavimus savivaldybėms paskirsto tolygiai ir proporcingai ketvirčiais; parengia ir pateikia SVTB skyriui nustatytu terminu patikslintą formą B Savivaldybės per 5 darbo dienas nuo informacijos apie papildomų asignavimų skyrimą VSP funkcijoms vykdyti gavimo VS departamentui: parengia ir pateikia tvirtinti patikslintas sąmatas, užpildydamos formą B-1 (ekonominės klasifikacijos kodas Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams ); pateikia patikslintą informaciją, užpildydamos formą B-6; prireikus parengia ir pateikia SMLPC patikslintas planuojamas VSP funkcijų veiklos vertinimo kriterijų reikšmes. 17. VS departamentas FVK skyriui raštu pateikia informaciją apie papildomą asignavimų skyrimą savivaldybėms. 18. FVK skyrius informaciją apie papildomus asignavimus, gautus einamaisiais metais, pateikia NBF centrui, kuris papildomus asignavimus savivaldybėms perveda kitą ketvirtį kartu su kito ketvirčio asignavimais. VI SKYRIUS DOTACIJOS NAUDOJIMAS 19. Dotacija gali būti naudojama išlaidoms, kurios: yra tiesiogiai susijusios su VSP funkcijų vykdymu; aiškiai nustatomos ir pagrindžiamos dokumentais; patirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6 5 20. Dotacijos kitų išlaidų fondas, apskaičiuotas vadovaujantis Metodika, gali būti naudojamas: VSP funkcijoms vykdyti reikalingoms priemonėms įsigyti (inventoriui, metodinėms priemonėms ir kt.); visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijai tobulinti; kitoms būtinoms išlaidoms, susijusioms su VSP funkcijų vykdymu (prekėms ir paslaugoms, įstaigai išlaikyti, darbuotojų, išskyrus visuomenės sveikatos specialistus, darbo užmokesčiui bei jų VSD įmokoms (skaičiuojamoms pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytus valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu nustatytus sveikatos draudimo įmokų tarifus ir jų dydžius). 21. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas prireikus gali būti naudojamas specialistų, įgijusių kitas kvalifikacijas ir vykdančių visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-918 Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų aprašų patvirtinimo, darbo užmokesčiui ir VSD įmokoms mokėti. Šių specialistų metinis darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas negali viršyti 30 procentų visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistams skirto darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondo. 22. Dotacija naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo. 23. Savivaldybė negali naudoti dotacijos: praėjusių metų kreditoriniams įsiskolinimams apmokėti, išskyrus kreditorinius įsiskolinimus už komunalines bei ryšio paslaugas, suteiktas ataskaitinių metų gruodžio mėnesį; pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos kodą 3 Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas. 24. Einamųjų biudžetinių metų dotacija, skirta VSP funkcijoms vykdyti, negali būti perkeliama į kitus biudžetinius metus. VII SKYRIUS ATSISKAITYMAS UŽ DOTACIJOS PANAUDOJIMĄ 25. Savivaldybės atsiskaitymas už vykdomas VSP funkcijas: pasibaigus einamųjų metų ketvirčiui parengia ir pateikia FVK skyriui: ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų einamųjų biudžetinių metų I ketvirčio, pusmečio, I III ketvirčio bei metinę biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (ekonominės klasifikacijos kodas Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams ), parengtas pagal Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20_ m. d. ataskaitos formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo ; ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų pažymą apie finansavimo sumas. 26. Savivaldybė, pasibaigus pusmečiui bei ataskaitiniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų SMLPC pateikia ataskaitą apie suplanuotų VSP funkcijų vykdymo veiklos vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą. Jei veiklos vertinimo kriterijų planuotos ir nepasiektos reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 procentų, nurodomos priežastys, kodėl nepasiektos arba viršytos veiklos vertinimo kriterijų reikšmės. 27. SMLPC analizuoja iš savivaldybių gautas veiklos vertinimo kriterijų ataskaitas, jas konsoliduoja ir per 20 darbo dienų konsoliduotą ataskaitą pateikia VS departamentui.

7 6 28. Savivaldybė, pasibaigus ataskaitiniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų VS departamentui pateikia ataskaitas, parengtas pagal Informacijos apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, plano vykdymą 20 m. formą BV-6, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų (toliau forma BV-6). 29. VS departamentas įvertina savivaldybių pagal formą BV-6 pateiktas ataskaitas, jas apibendrina ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 30. Ministerijai pareikalavus, savivaldybė teikia ir papildomą informaciją, kurios reikia dotacijų naudojimo teisėtumui, ekonomiškumui, efektyvumui ir rezultatyvumui įvertinti. Jeigu savivaldybių pateikta informacija yra netiksli ar neaiški, Ministerijai paprašius, savivaldybė turi pateikti detalesnius paaiškinimus ar informaciją patikslinti. 31. VS departamentas kas ketvirtį vykdo dotacijos, skirtos savivaldybėms VSP funkcijoms vykdyti, panaudojimo stebėseną. 32. Pasibaigus I III ketvirčiui ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas FVK skyrius VS departamentui teikia informaciją apie savivaldybes, kurios nepanaudojo daugiau nei 20 procentų jiems skirtų VSP funkcijoms vykdyti asignavimų. 33. VS departamentas, gavęs iš FVK skyriaus nurodytą informaciją, aiškinasi dotacijos, skirtos VSP funkcijoms vykdyti, nepanaudojimo priežastis, prašo savivaldybę apie ataskaitiniu laikotarpiu nepanaudotas lėšas pateikti lėšų nepanaudojimo argumentus ir (ar) kitą susijusią informaciją. 34. Prireikus VS departamentas teikia konsoliduotą informaciją dėl lėšų nepanaudojimo svarstyti VVSPFĮ komisijai. 35. VVSPFĮ komisija, atsižvelgdama į konkrečios savivaldybės dotacijos nepanaudojimo priežastis bei siekdama užtikrinti tinkamą bei kokybišką VSP paslaugų prieinamumą savivaldybės gyventojams, gali priimti sprendimą: rekomenduoti savivaldybei sudaryti su kita savivaldybe bendradarbiavimo sutartį dėl VSP paslaugų teikimo ir taip užtikrinti VSP paslaugų prieinamumą gyventojams; rekomenduoti savivaldybei visuomenės sveikatos specialistų nedarbingumo, nemokamų atostogų atveju nepanaudotą dotaciją, skirtą darbo užmokesčiui ir VSD įmokų fondui, perkelti į tos pačios priemonės kitų išlaidų fondą; dėl dotacijos grąžinimo į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą; perskirstyti dotaciją tarp savivaldybių; imtis kitų, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, motyvuotų veiksmų. 36. VS departamentas per 3 darbo dienas po VVSPFĮ komisijos sprendimo priėmimo informuoja savivaldybę apie VVSPFĮ komisijos rekomendaciją. 37. Savivaldybė raštu per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo apie savo sprendimą informuoja VS departamentą. 38. Savivaldybė, priėmusi sprendimą: dėl bendradarbiavimo sutarties su kita savivaldybe dėl VSP paslaugų teikimo jos teritorijoje pasirašymo, VS departamentui konkrečiai įvardija sutikusios bendradarbiauti savivaldybės pavadinimą, planuojamą jai pervesti dotacijos sumą (į kurią įskaičiuotos išlaidos, skirtos darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui bei kitų išlaidų fondui), paslaugų teikimo laikotarpį, teikimo apimtis (veiklos vertinimo kriterijų planuojamas reikšmes); nepanaudotas lėšas, skirtas darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondui, visuomenės sveikatos specialistų nedarbingumo, nemokamų atostogų atveju perkelti į tos pačios priemonės kitų išlaidų fondą, rengia detalios sąmatos pakeitimą. 39. Savivaldybės: VIII SKYRIUS DOTACIJOS GRĄŽINIMAS Į SĄSKAITĄ

8 VS departamentui ir FVK skyriui: ne vėliau kaip iki ataskaitinių metų lapkričio 15 d. pateikia informaciją apie numatomą nepanaudoti iki ataskaitinių metų pabaigos dotacijos sumą, nurodydamos konkrečias jos nepanaudojimo priežastis; per 2 darbo dienas po informacijos pateikimo grąžina į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Tvarkos aprašo papunktyje nurodytą dotacijos sumą; VS departamentui per 5 darbo dienas: pateikia patikslintą sąmatą, užpildydamos formą B-1 (ekonominės klasifikacijos kodas Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams ); pateikia VS departamentui informaciją, užpildydamos formą B FVK skyrius, gavęs informaciją apie į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą savivaldybės grąžinamas lėšas, nedelsdamas apie tai informuoja SVTB skyrių. 41. VS departamentas parengia: sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimo projektą dėl einamiesiems metams skiriamos dotacijos paskirstymo savivaldybėms ir jį patvirtinus skelbia Ministerijos interneto svetainėje parengia patikslintas savivaldybių konsoliduotas sąmatas, užpildydamas formą B-1 (ekonominės klasifikacijos kodas Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams ) ir pateikia SVTB skyriui. 42. Ministerija, vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis, einamųjų metų ketvirtą ketvirtį turi teisę priimti sprendimą grąžintą nepanaudotą dotacijos sumą perskirstyti kitoms veikloms. 43. SVTB skyrius, atsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 40 punktą, teisės aktų nustatyta tvarka perskirsto ministerijos einamųjų metų asignavimus ir atitinkamai patikslina programų sąmatas. 44. Savivaldybės, ataskaitiniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki sausio 5 d. grąžina ataskaitiniais metais nepanaudotas dotacijos sumas į Ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą ir pateikia FVK skyriui konkrečius paaiškinimus dėl dalinio dotacijos įsisavinimo. IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOTATOS 45. Savivaldybės: teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina dotacijos panaudojimą pagal tikslinę paskirtį; atsako už dotacijos naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą; atsako už Ministerijai pateiktos informacijos teisingumą ir pateikimą laiku; tvarko atskirą dotacijos panaudojimo finansinę apskaitą; bendradarbiavimo sutartyse VSP funkcijoms vykdyti su kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru nurodo visuomenės sveikatos specialistų etatų, reikalingų planuojamoms VSP funkcijoms vykdyti, skaičių, sudaro perduodamos dotacijos detalias sąmatas, paskirstydamos išlaidas pagal išlaidų ekonominius klasifikacijos straipsnius, ir pateikia planuojamas pasiekti pusmetines ir metines vertinimo kriterijų reikšmes; naudojasi informacine ir (ar) metodine medžiaga, paskelbta Ministerijos interneto svetainėje teikia prašymą dėl kitos (papildomos) informacinės ir (ar) metodinės medžiagos poreikio SMLPC. 46. SMLPC: gavęs prašymą dėl kitos (papildomos) informacinės ir (ar) metodinės medžiagos poreikio, organizuoja jo vertinimą; organizuoja naujos informacinės ir (ar) metodinės medžiagos parengimą ir paskelbimą Ministerijos interneto svetainėje FVK skyrius pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su NBF centru dėl tinkamo ir laiku atlikto savivaldybėms asignavimų pervedimo, mokėjimų prognozavimo, mokėjimo paraiškų rengimo, atsiskaitymo už (ne)panaudotas lėšas ir buhalterinės apskaitos vedimo.

9 8

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, 68160 Marijampolė, tel.: (8 343) 58 270, el.p. mariiampoles.nykstukas@zebra.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau