Plenarinio pos džio dokumentas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Plenarinio pos džio dokumentas"

Transkriptas

1 EUROPOS PARLAMENTAS Plenarinio pos džio dokumentas A8-0030/ PRANEŠIMAS d l pasiūlymo d l Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo d l Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo l šų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo d l biudžetin s drausm s, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Vokietijos paraiška EGF/2014/014 DE/Aleo Solar ) (COM(2014) 0726 C8-0012/ /2018(BUD)) Biudžeto komitetas Praneš ja: Iris Hoffmann RR\ doc PE v02-00 Suvienijusi įvairovę

2 PR_BUD_Funds TURINYS Psl. PASIŪLYMAS DöL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS... 3 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS... 7 AIŠKINAMOJI DALIS... 9 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS PRIEDAS: REGIONINöS PLöTROS KOMITETO LAIŠKAS GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZUATAI PE v /17 RR\ doc

3 PASIŪLYMAS DöL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS d l pasiūlymo d l Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo d l Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo l šų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo d l biudžetin s drausm s, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Vokietijos paraiška EGF/2014/014 DE/Aleo Solar ) (COM(2014) 0726 C8-0012/ /2018(BUD)) Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0726 C8-0012/2015), atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 d l Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ( m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/ (EGF reglamentas), atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma m. daugiamet finansin programa 2, ypač į jo 12 straipsnį, atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą d l biudžetin s drausm s, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 3 (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą, atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą, atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, atsižvelgdamas į Regionin s pl tros komiteto laišką, atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8 0030/2015), A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukent jusiems d l esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir pad ti jiems v l integruotis į darbo rinką, nustat teis kūros ir biudžetines priemones; B. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo pos dyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas d l sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) l šas pri mimo, Sąjungos finansin pagalba atleistiems darbuotojams tur tų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau; C. kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą v l 1 OL L 347, , p OL L 347, , p OL C 373, , p. 1. RR\ doc 3/17 PE v02-00

4 numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išpl sti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gav jų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti; D. kadangi Vokietija pateik paraišką EGF/2014/014 DE/Aleo Solar d l EGF finansin s paramos, susijusios su per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. kovo 7 d. iki 2014 m. liepos 7 d. ir po jo 657 atleistais iš darbo darbuotojais d l Sąjungos rinkos dalies sumaž jimo saul s energijos sektoriuje, iš jų 390 atleisti iš įmon s Aleo Solar AG, vykdančios veiklą sektoriuje, kuris priskiriamas ekonomin s veiklos rūšių klasifikacijos Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 26 skyriui ( Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba ), ir 267 atleisti iš jos dviejų patronuojamųjų bendrovių, ir tikimasi, kad 476 asmenys dalyvaus taikant priemones; E. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansin s paramos skyrimo kriterijus; 1. pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos, tod l pritaria Komisijai, kad Vokietija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą; 2. pažymi, kad 2014 m. liepos 29 d. Vokietijos valdžios institucijos pateik paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2014 m. rugs jo 23 d. pateikta papildoma informacija, ir kad 2014 m. gruodžio 16 d. Komisija pateik paraiškos vertinimą; 3. palankiai vertina tai, kad Vokietijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. balandžio 11 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą d l EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui ir netgi prieš pateikiant paraišką d l EGF paramos) nusprend atleistiems darbuotojams prad ti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas; 4. laikosi nuomon s, kad darbuotojai buvo atleisti iš įmon s Aleo Solar AG d l svarbių globalizacijos nulemtų pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kai m. laikotarpiu Kinijos pajamų dalis išaugo nuo 11 proc. iki 45 proc., o Vokietijos nukrito nuo 64 proc. iki 21 proc.; pažymi, kad d l Kinijos didžiulio perteklinio saul s modulių paj gumo, kurio negali absorbuoti nei jos vartotojai, nei pasaulio rinka, ES kainos 2011 m., palyginti su 2010 m., nukrito 40 proc., taigi žemiau įmon s Aleo Solar AG gamybos sąnaudų lygio; pažymi, kad 2013 m. ES patvirtino papildomus Kinijos kilm s saul s energijos modulių muitus ir mažiausią kainą, tačiau ji vis dar yra mažesn už Vokietijos gamintojų gamybos sąnaudas; 5. pažymi, kad įmon s Aleo Solar AG 2010 m. apyvarta siek 550 mln. EUR, o pelnas 43 mln. EUR, tačiau nuo 2011 m. jie prad jo sparčiai maž ti ir 2013 m. nuostoliai siek 92 mln. EUR; pabr žia, kad buvo dedama įvairių pastangų siekiant restruktūrizuoti ir didinti efektyvumą, tačiau, deja, įmonei nepavyko v l tapti pelninga; 6. pažymi, kad tai antroji su saul s modulių gamyba susijusi paraiška d l EGF paramos ir PE v /17 RR\ doc

5 kad bus pateiktos dar kelios; 7. pažymi, kad tikimasi, jog d l iš įmon s Aleo Solar AG atleistų darbuotojų bus juntamas neigiamas poveikis Prenclau ir Brandenburge, kur vienam gyventojui tenkančios pajamos yra gerokai mažesn s už šalies vidurkį ir nedarbo lygis yra aukščiausias Vokietijoje, atitinkamai 15,5 proc. ir 16,4 proc.; pažymi, kad, atsižvelgus į iš įmon s Aleo Solar AG atleistus darbuotojus, šis lygis išaugs dar 0,9 proc.; apgailestauja, kad atleisti darbuotojai neturi galimybių iš karto rasti naują lygiavertį darbą, kadangi gyventojų tankis yra gana nedidelis ir trūksta potencialių darbdavių: regione vyrauja mažosios ir vidutin s įmon s ir tik 10 įmonių (0,3 proc.) dirba daugiau nei 249 darbuotojai (įmon Aleo Solar AG buvo viena iš šių didžiųjų darbdavių); 8. pažymi, kad suderintas bendrai finansuotinų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima toliau nurodytas priemones, skirtas 476 atleistiems darbuotojams v l integruoti į darbo rinką: profesinį mokymą, konsultavimą ir orientavimą karjeros klausimais, panašios kvalifikacijos darbuotojų grupes ir praktinius seminarus, verslumo konsultacijas, tarpregionines konsultacijas judumo klausimu, profesionalaus darbo ieškotojo atliekamą darbo paiešką, tolesnę kuravimo veiklą, skirtą darbuotojams, kurie rado naują darbą, tačiau kuriems galbūt reik s konsultacijos d l šio darbo išlaikymo arba d l persikraustymo, mokymo išmoką, kuri sudaro 60 proc. darbuotojo tur tų grynųjų pajamų, laikantis EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto; 9. pažymi, kad valdžios institucijos planuoja panaudoti maksimalią leidžiamą 35 proc. sumą, skirtą padengti visoms išmokų ir paskatų, kurios teikiamos kaip mokymo išmokos (vok. Transferkurzarbeitergeld), išlaidoms, kai tuo tarpu mokymo išmoka sudaro 60 proc. ar 67 proc. darbuotojo tur tų grynųjų pajamų priklausomai nuo paramos gav jo namų ūkio pad ties, ir kad tai atitinka Vokietijoje taikomą praktiką darbuotojui netekus darbo; pažymi, kad mokymo išmoka nepakeičia pasyvių socialin s apsaugos priemonių ir yra susieta su griežtomis dalyvavimo organizuojamuose mokymuose ir kitoje veikloje sąlygomis; 10. palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su numatytų paramos gav jų atstovais, atsižvelgiant į regiono galimybes ir verslo aplinką; 11. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir geb jimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartin s verslo aplinkos; 12. pažymi, kad 164 iš įmon s Aleo Solar AG (Prenclau) atleistus darbuotojus v l pasamd iš likviduotojo gamyklą nupirkęs Azijos konsorciumas; pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos šių darbuotojų dalyvavimo taikant EGF finansuojamas priemones galimybę pagrind tuo, kad jų naujų darbo vietų užtikrinimas tuo metu nebuvo aiškus; 13. pažymi, kad iš Oldenburge buvusio administracijos centro atleisti 104 darbuotojai n ra įtraukti į priemones, kurios bus bendrai finansuojamos EGF l šomis; pažymi, kad užimtumo pad tis min tame regione teikia daugiau daug geresnių vilčių; RR\ doc 5/17 PE v02-00

6 14. apgailestauja, kad ilgalaikio nedarbo rizika atleistiems darbuotojams yra didel, tod l pabr žia, jog svarbu, kad priemon s paskatintų darbuotojus ieškoti darbo už tos pačios vietov s ribų ir priimti darbo pasiūlymus, kuriuos galima rasti kituose regionuose; 15. mano, kad ir amžiaus darbuotojų grup ms kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus; taigi mano, kad šie darbuotojai turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu; 16. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reik tų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir geb jimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą suderinti su per jimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; 17. pabr žia, kad EGF paramos l šomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmon s, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; 18 pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 19. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai. PE v /17 RR\ doc

7 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS d l Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo l šų mobilizavimo (Vokietijos paraiška EGF/2014/014 DE/Aleo Solar ) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Sutartį d l Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 d l Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ( m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 1, ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį, atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą d l biudžetin s drausm s, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 2, ypač į jo 13 punktą, atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, kadangi: (1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems darbuotojams ir darbo veiklą nutraukusiems savarankiškai dirbantiems asmenims d l su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, d l besitęsiančios pasaulin s finansų ir ekonomikos kriz s, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009 3, arba d l naujos pasaulin s finansų ir ekonomikos kriz s ir pad ti jiems v l integruotis į darbo rinką; (2) Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/ straipsnyje numatyta galimyb mobilizuoti EGF l šas neviršijant didžiausios metin s 150 mln. EUR sumos (2011 m. kainomis); (3) 2014 m. liepos 29 d. Vokietija pateik paraišką mobilizuoti EGF l šas d l darbuotojų atleidimo iš Aleo Solar AG ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių Vokietijoje ir ją papild išsamesne informacija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/ straipsnio 3 dalyje. Ši paraiška atitinka EGF finansin s paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/ straipsnyje; OL L 347, , p OL C 373, , p m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, i dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, , p. 26) m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma m. daugiamet finansin programa (OL L 347, , p. 884.). RR\ doc 7/17 PE v02-00

8 (4) tod l iš EGF tur tų būti mobilizuota EUR suma finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą paraišką suteikti, PRIöMö ŠĮ SPRENDIMĄ: 1 straipsnis 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo l šos mobilizuojamos siekiant skirti EUR įsipareigojimų ir mok jimų asignavimų sumą. 2 straipsnis Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Priimta Briuselyje, Europos Parlamento vardu Pirmininkas Tarybos vardu Pirmininkas PE v /17 RR\ doc

9 I. Bendrosios aplinkyb s AIŠKINAMOJI DALIS Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą d l esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių. Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma m. daugiamet finansin programa 1, 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 1927/ straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR metin s maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atid jinys. Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo d l biudžetin s drausm s, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą 3 procedūra yra tokia: Komisija, nor dama panaudoti fondo l šas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą d l fondo l šų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti l šas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas. II. Įmon s Aleo Solar paraiška ir Komisijos pasiūlymas 2014 m. gruodžio 16 d. Komisija pri m pasiūlymą d l sprendimo d l EGF l šų mobilizavimo Vokietijos reikm ms siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo d l esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kuriuos nul m globalizacija, pakartotinę integraciją į darbo rinką. Tai ketvirtoji paraiška, kuri bus svarstoma vykdant 2014 m. biudžetą, ir ji pateikta d l bendros EUR dydžio sumos mobilizavimo iš EGF Vokietijos reikm ms. Ji susijusi su 657 darbuotojais, atleistais per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. kovo 7 d. iki 2014 m. liepos 7 d. Ši paraiška pagrįsta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių m nesių ataskaitinį laikotarpį valstyb s nar s įmon je būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesn s gamybos grandies įmon se. Paraiška Komisijai išsiųsta 2014 m. liepos 29 d. Komisija padar išvadą, kad paraiška atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/ straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas EGF l šų skyrimo sąlygas. Atsižvelgiant į Vokietijos valdžios institucijų pateiktus duomenis, įmon Aleo Solar yra tik viena iš daugelio Europos saul s energijos įmonių, kurios per pastaruosius keletą metų (nuo 2010 m.) tapo nemokios, nutrauk saul s energijos verslą, visiškai ar iš dalies nutrauk gamybą arba buvo parduotos Kinijos investuotojams m. laikotarpiu Kinijos 1 OL L 347, , p OL L 406, , p OL C 373, , p. 1. RR\ doc 9/17 PE v02-00

10 pajamų dalis padid jo nuo 11 proc. iki 45 proc., o Vokietijos pajamų dalis sumaž jo nuo 64 proc. iki 21 proc. Kinija sukūr didžiulį perteklinį saul s modulių paj gumą, kurio negali absorbuoti nei jos vartotojai, nei pasaulio rinka; be to, visame pasaulyje sumaž jo paklausa, tod l krito kainos. D l Kinijos gamintojams vietoje prieinamos finansin s paramos ir pirmenyb s sektoriui teikimo pagal dabartinį Kinijos 5 metų planą ( m.) šios bendrov s gali išgyventi ir augti, siūlydamos pigiai parduoti savo produkciją užsienio rinkose. Daugiau nei 90 proc. Kinijos produkcijos yra eksportuojama, 80 proc. eksporto tenka ES m., palyginti su 2010 m., ES kainos sumaž jo 40 proc., t. y. iki mažesnio nei Aleo Solar gamybos sąnaudų lygio m. ES patvirtino papildomus Kinijos kilm s saul s energijos modulių muitus ir mažiausią kainą, tačiau ji vis dar yra mažesn už Vokietijos gamintojų gamybos sąnaudas. Įmon s Aleo Solar 2010 m. apyvarta siek 550 mln. EUR, o pelnas 43 mln. EUR. Jie sparčiai maž jo nuo 2011 m., ir 2013 m. nuostoliai siek 92 mln. EUR. Nepaisant įvairių pastangų restruktūrizuoti ir didinti efektyvumą, įmonei nepavyko v l tapti pelninga, tod l ji buvo likviduota, uždaryta ir pardav savo įrenginius, o kai kurios kitos Vokietijos įmon s, veikiančios saul s energijos srityje ir patiriančios nuostolius, savo gamybą perk l į Tolimuosius Rytus, pvz., Malaiziją. Suderintas bendrai finansuotinų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima toliau nurodytas priemones, skirtas 476 atleistiems darbuotojams v l integruoti į darbo rinką: profesinį mokymą, konsultavimą ir orientavimą karjeros klausimais, panašios kvalifikacijos darbuotojų grupes ir praktinius seminarus, verslumo konsultacijas, tarpregionines konsultacijas judumo klausimu, profesionalaus darbo ieškotojo atliekamą darbo paiešką, tolesnę kuravimo veiklą, skirtą darbuotojams, kurie rado naują darbą, tačiau kuriems galbūt reik s konsultacijos d l šio darbo išlaikymo arba d l persikraustymo ir mokymo išmoką, kuri sudaro 60 proc. darbuotojo tur tų grynųjų pajamų. Vokietijos valdžios institucijų nuomone, 2014 m. balandžio 11 d. prad tos taikyti priemon s sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir yra aktyvios darbo rinkos priemon s, kurias taikant siekiama pakartotinai integruoti darbuotojus į darbo rinką. Vokietijos valdžios institucijos savo paraiškoje patvirtino, kad: bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant; laikomasi nacionalin s ir ES teis s aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų; tuo atveju, kai darbuotojus atleidusios įmon s tęs savo veiklą po jų atleidimo, jos įvykd teisines prievoles, reglamentuojančias darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais; siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo; siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų l šomis finansuojamus veiksmus; PE v /17 RR\ doc

11 EGF finansin parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstyb s pagalbos taisykles. D l valdymo ir kontrol s sistemų Vokietija praneš Komisijai, kad finansinius įnašus administruos tos pačios Federalin s darbo ir socialinių reikalų ministerijos (vok. Bundesministerium für Arbeit und Soziales) įstaigos, kurios administruoja ESF. Nacionalinio išankstinio finansavimo ir bendro finansavimo šaltiniai yra federalinis biudžetas ir Federalin darbo agentūra (vok. Bundesagentur für Arbeit), kurių l šomis finansuojamas 40 proc. nacionalinis įnašas. III. Procedūra Siekdama mobilizuoti fondo l šas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateik prašymą perkelti bendrą EUR sumą m. iki šiol tai yra ketvirtas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti l šas siekiant mobilizuoti fondo l šas. Siekiant aptarti Komisijos pasiūlymą d l sprendimo d l EGF l šų mobilizavimo gal tų būti surengtas supaprastintas trišalis dialogas, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų pasiekti susitarimo. Pagal vidaus susitarimą į šį procesą bus įtrauktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kad gal tų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo l šoms gauti. RR\ doc 11/17 PE v02-00

12 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS ZP/ch D(2015)430 Jeanui Arthuis'ui, Biudžeto komiteto pirmininkui ASP 09G205 Tema: Nuomon d l Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) l šų mobilizavimo (Vokietijos paraiška EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (COM(2014) 726/1)) Gerb. pirmininke, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grup apsvarst klausimą d l EGF l šų mobilizavimo pagal paraišką EGF/2014/014 DE/Aleo Solar ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę. EMPL komitetas ir EGF darbo grup pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo l šos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mok jimus. EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išd stytomis aplinkyb mis: A) kadangi paraiška grindžiama Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo reglamento (EB) Nr. 1309/ straipsnio 1 dalies a punktu ir susijusi su 657 darbuotojais, atleistais iš įmon s Aleo Solar AG ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenclau) ir Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburgas), vykdžiusių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas ekonomin s veiklos rūšių klasifikacijos Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 26 skyriui ( Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba ); kadangi darbuotojai buvo atleisti iš įmonių, esančių NUTS 2 lygio Brandenburgo regione, per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. kovo 7 d. iki 2014 m. liepos 7 d.; B) kadangi Vokietijos atstovai, siekdami įrodyti darbuotojų atleidimo ir esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių d l globalizacijos sąsają, teigia, kad Aleo Solar buvo Vokietijos bendrov, priklausiusi grupei Robert Bosch Group, kuri taip pat tur jo gamyklų Ispanijoje, Italijoje, JAV, Australijoje ir Anglijoje, kurių kelios buvo parduotos per pastaruosius kelerius metus, nes sumaž jo rinkos dalis; C) kadangi m. laikotarpiu Kinijos pajamų dalis padid jo nuo 11 proc. iki 45 proc., o tuo tarpu Vokietijos pajamų dalis sumaž jo nuo 64 proc. iki 21 proc.; PE v /17 RR\ doc

13 D) kadangi Kinija sukūr didžiulį perteklinį saul s modulių paj gumą, kurio negali absorbuoti nei jos vartotojai, nei pasaulio rinka; be to, visame pasaulyje sumaž jo paklausa, tod l krito kainos; kadangi daugiau nei 90 proc. Kinijos produkcijos yra eksportuojama, 80 proc. eksporto tenka ES; E) kadangi 2011 m., palyginti su 2010 m., ES kainos sumaž jo 40 proc., t. y. iki mažesnio nei įmon s Aleo Solar gamybos sąnaudų lygio; 2013 m. ES patvirtino papildomus Kinijos kilm s saul s energijos modulių muitus ir mažiausią kainą, tačiau ji vis dar yra mažesn už Vokietijos gamintojų gamybos sąnaudas; F) kadangi didžioji dalis (55,0 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 45,0 proc. moterys; kadangi 69,7 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų, o 20,6 proc. darbuotojų amžius nuo 55 iki 64 metų; G) kadangi darbuotojų atleidimas daro didelį neigiamą poveikį regiono ekonomikai Prenclau ir Brandenburge; kadangi vienam regiono gyventojui tenkančios pajamos yra gerokai mažesn s už šalies vidurkį ir Ukermarkos ir Prenclau srityse yra didžiausias nedarbo lygis Vokietijoje, atitinkamai 15,5 proc. ir 16,4 proc. (2014 m. geguž s m n.); Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą d l rezoliucijos d l Vokietijos paraiškos įtraukti toliau išd stytus pasiūlymus: 1. pažymi, kad paraiška grindžiama Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo reglamento (EB) Nr. 1309/ straipsnio 1 dalies a punktu; pritaria Komisijai, kad įvykdytos reglamente nustatytos sąlygos ir kad tod l Vokietija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą; 2. pažymi, kad tai antroji EGF paraiška d l saul s modulių gamybos sektoriuje dirbusių atleistų darbuotojų ir kad abi paraiškos pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija; 3. pažymi, kad 164 iš įmon s Aleo Solar AG (Prenclau) atleistus darbuotojus v l pasamd iš likviduotojo gamyklą nupirkęs Azijos konsorciumas; pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos šių darbuotojų dalyvavimo taikant EGF priemones galimybę pagrind tuo, kad jų naujų darbo vietų užtikrinimas atitinkamu metu nebuvo aiškus; 4. pažymi, kad iš Oldenburge buvusio administracijos centro atleisti 104 darbuotojai n ra įtraukti į priemones; pažymi, kad užimtumo pad tis min tame regione teikia daug daugiau geresnių vilčių; 5. pažymi, kad valdžios institucijos planuoja panaudoti maksimalią leidžiamą 35 proc. sumą, skirtą padengti visoms išmokų ir paskatų, kurios teikiamos kaip mokymo išmoka (vok. Transferkurzarbeitergeld), išlaidoms, kai tuo tarpu mokymo išmoka sudaro 60 ar 67 proc. darbuotojo tur tų grynųjų pajamų priklausomai nuo paramos gav jo namų ūkio pad ties, ir kad tai atitinka Vokietijoje taikomą praktiką darbuotojui netekus darbo; 6. tod l pažymi, kad EGF dalyviams nenumato papildomų mokymo paskatų ir kad reik tų skatinti labiau prie individualių poreikių pritaikytas ir išsamesnes priemones; 7. apgailestauja, kad atleisti darbuotojai neturi galimybių iš karto rasti naują lygiavertį darbą, kadangi gyventojų tankis yra gana nedidelis ir trūksta potencialių darbdavių; regione vyrauja mažosios ir vidutin s įmon s ir tik 10 įmonių (0,3 proc.) dirba daugiau nei 249 RR\ doc 13/17 PE v02-00

14 darbuotojai (įmon Aleo Solar buvo viena iš šių didžiųjų darbdavių); 8. apgailestauja, kad ilgalaikio nedarbo rizika atleistiems darbuotojams yra didel, tod l pabr žia, jog svarbu, kad priemon s paskatintų darbuotojus ieškoti darbo už tos pačios vietov s ribų ir priimti darbo pasiūlymus, kuriuos galima rasti kituose regionuose; 9. mano, kad ir amžiaus darbuotojų grup ms kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus; taigi mano, kad šie darbuotojai turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu; 10. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reik tų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir geb jimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą suderinti su per jimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos. Pagarbiai Marita ULVSKOG, pirminink, pirmoji pirmininko pavaduotoja c.c. Thomas Händel PE v /17 RR\ doc

15 PRIEDAS: REGIONINöS PLöTROS KOMITETO LAIŠKAS Jeanui ARTHUIS'UI, Biudžeto komiteto pirmininkui Europos Parlamentas ASP 09 G 205 B 1047 Brussels Gerb. J. Arthuis, Tema: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo l šų mobilizavimas Regionin s pl tros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones d l šešių atskirų Komisijos pasiūlymų d l sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) l šas. Suprantu, kad vasario 26 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimus d l visų šių pasiūlymų. COM(2014) 0725 pateikiamas pasiūlymas skirti EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemon ms remti, kad būtų sudarytos palankesn s sąlygos v l integruoti į darbo rinką 708 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius įmonę Duferco Belgium SA ir sumažinus darbuotojų skaičių įmon je NLMK La Louvière SA, abi įmon s veikia pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija). COM(2014) 0726 pateikiamas pasiūlymas skirti EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemon ms remti, kad būtų sudarytos palankesn s sąlygos v l integruoti į darbo rinką 657 darbuotojus, kurie buvo atleisti iš įmon s Aleo Solar AG ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenclau) ir Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburgas), vykdžiusių veiklą kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje Brandenburgo ir V zerio-emso regionuose (Vokietija). COM(2014) 0734 pateikiamas pasiūlymas skirti EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemon ms remti, kad būtų sudarytos palankesn s sąlygos v l integruoti į darbo rinką darbuotojus, atleistus iš įmon s ArcelorMittal Liège S.A, vykdančios veiklą pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Lježo regione (Belgija). COM(2014) 0735 pateikiamas pasiūlymas skirti EUR dydžio EGF paramą RR\ doc 15/17 PE v02-00

16 aktyvioms darbo rinkos priemon ms remti, kad būtų sudarytos palankesn s sąlygos v l integruoti į darbo rinką darbuotojų, atleistų iš darbo iš įmon s Caterpillar Belgium S.A., kuri vykdo veiklą mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija). COM(2015) 0009 pateikiamas pasiūlymas skirti EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemon ms remti, kad būtų sudarytos palankesn s sąlygos v l integruoti į darbo rinką 257 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius Saint- Gobain Sekurit Benelux automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamyklą Ovel je (Belgija). COM(2015) 0013 pateikiamas pasiūlymas skirti EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemon ms remti, kad būtų sudarytos palankesn s sąlygos v l integruoti į darbo rinką 615 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš Lenkijos įmon s Zaklady Chemiczne Zachem, cheminių produktų gamintojos. Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir papraš manęs parašyti Jums, jog komiteto dauguma neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo l šų mobilizavimui siekiant skirti min tas sumas, kaip siūlo Komisija. Pagarbiai Iskra MIHAYLOVA PE v /17 RR\ doc

17 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZUATAI Pri mimo data Galutinio balsavimo rezultatai +: : 0: Pos dyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai Pos dyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai Pos dyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis) Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský Paulo Rangel RR\ doc 17/17 PE v02-00

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 553 final Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globaliza

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 553 final Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globaliza EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 06 COM(2015) 553 final Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

I

I EUROPOS KOMISIJA BRIUSELIS, 23/10/2012 2012 M. BENDRASIS BIUDŽETAS III SKIRSNIS KOMISIJA. 04, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 42/2012 EUR IŠ 4002 SKYRIUS Rezervai finansinėms intervencijoms

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, KOM(2011) 466 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos prisitaikymo prie globali

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, KOM(2011) 466 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos prisitaikymo prie globali EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2011.8.22 KOM(2011) 466 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2010 m. veiklos KOMISIJOS ATASKAITA

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, KOM(2011) 340 galutinis C7-0159/11 LT Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaiky

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, KOM(2011) 340 galutinis C7-0159/11 LT Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaiky EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2011.6.10 KOM(2011) 340 galutinis C7-0159/11 LT Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROPOS PARLAMENTAS 2014-2019 Plenarinio pos džio dokumentas 15.7.2014 B8-0056/2014 PASIŪLYMAS DöL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas d l Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos

Detaliau

PR_BUD_EstimEP

PR_BUD_EstimEP Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0131/2016 11.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2016/2019(BUD)) Biudţeto komitetas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PR_NLE_MembersECA

PR_NLE_MembersECA Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0057/2016 17.3.2016 PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Janą Gregorą Audito Rūmų nariu (C8-0412/2015 2015/0815(NLE)) Biudţeto kontrolės komitetas

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Microsoft Word

Microsoft Word EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

MV_lyggal_ataskaita2006

MV_lyggal_ataskaita2006 1 Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s pasitarimo 2007 m. kovo 21 d. protokolu Nr. 17 Valstybin s moterų ir vyrų lygių galimybių 2005 2009 metų programos priemonių įgyvendinimo 2006 metais ataskaita

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS FONDO TARYBOS POSöDIS 2011 m. rugs jo 27 d. PROTOKOLAS Nr. 21. Pos džio pirmininkas Klemensas Rimšelis Sekretorius Liudvikas Skrobockis Pos dyje dalyvauja: Fondo tarybos

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau