keitimo darbai. Beje, projekto ágyvendinimas,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "keitimo darbai. Beje, projekto ágyvendinimas,"

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. ISSN m. liepos 27 d., penktadienis Nr. 55 (8129) Kaina - 0,50 Eur MIESTE NELEGALUS ÈIPSØ SANDËLIS?! Gatviø rekonstrukcijos pabaiga numatyta rugsëjo pradþioje Pastovio, Siesarties ir S. Nëries gatviø Molëtuose rekonstrukcija turëjo baigtis ðio mënesio pradþioje, taèiau daþnu sveèiu ðiame objekte tapæs Molëtø rajono savivaldybës Statybos ir þemës ûkio skyriaus vedëjas Rimantas Ðavelis skubëjo paaiðkinti, kodël darbai uþsitæsë. Anot vedëjo, ðiuo kartu priekaiðtauti rango- (Nukelta á 2 psl.) Suveþtas didþiulis kiekis pjuvenø, matyt, turës keliauti toliau Antradiená iðspausdinus Vilnyje straipsná Apie pakantumà tam, kà matai pro langà statyboms, sulaukëme savotiðko rezonanso. Statybos statybomis, bet ðiuokart þmonës skundþiasi vadinamajame MSV kvartale atsiradusia èipsø sandëliavimo vieta. Mums raðyta: Remontai tai normalu pakentëti... o apie tokius dalykus miesto teritorijoje netoli daugiabuèiø... niekaip nesuvokiama - pjuvenø krûvos prieðais Melioratoriø gatvës 15 numeriu paþymëtà namà. Savivaldybë iðnuomojo aikðtelæ ir gal nepasidomëjo, kuo uþsiims. Teritorija neaptverta, nesaugoma, kas nori, gali eiti ir padegti, kad ir nuorûkà numetæ... Vienas þingsnis iki nelaimës. O apie kvapà jau net kalbø nëra. Bet jis kol kas maþiausiai rûpi, nes dienomis, kai plieskia + 30, tos krûvos kaista, jos tiesiog gali uþsidegti. O dar ten parûkymo ir pagërimo vieta tai, manau, sulauksime Radviliðkio repertuaro... Nejaugi nëra nuoðalesniø vietø tokiems dalykams? Labai norëèiau savivaldybës komentarø... Kaip paaiðkëjo, sandëlio ten nemenko esama, þemë- valstybinë, tad tai - Nacionalinës þemës tarnybos kompetencijos klausimas, o signalø savivaldybë gavusi ir reagavusi vietoje lankësi Statybos ir þemës ûkio vyr. specia- (Nukelta á 3 psl.) R. Ðaveliui (deðinëje) S. Nëries gatvëje bendrauti su rangovais dël gyventojø skundø -ne naujiena Molëtø ðilumos katilinëje kuriasi naujokas Karolis SABECKIS Vasaros karðèiai, kurie vis paávairinami liûtimis, mûsø galvose asocijuojasi tik su poilsiu gamtoje, todël kalba apie ðiltus radiatorius ir ðildymo katilus atrodo labai nesavalaikë. Bet, kaip sakoma, roges ruoðk vasarà, kà ir daro intensyviai besidarbuojanèios UAB Molëtø ðiluma specialistai. Priminsime, kad dar praëjusiais metais buvo pradëti vieno ið biokuro katilø Po keleriø metø, øjø gruodþio mënesá, ðildymo sezono pradþioje startavo ir antrasis biokuro katilas. Já sukonstravo ir pastatë ámonë UAB Kazlø rûdos metalas. Pastaràjá katilà statëme savo lëðomis. Paaiðkinimas, kodël vietoje mazutu kûrenamø katilø jau prieð beveik dvideðimtmetá buvo pasirinkti biokurà naudojantys, kà daugumos miestø centrinës katilinës daro tik pastarai- (Nukelta á 3 psl.) keitimo darbai. Beje, projekto ágyvendinimas, pagal kurá tai daroma, nemenkai diskusijø sukëlë tarp rajono politikø, nes radosi þinovø, kuriems atrodë, kad katilà geriau remontuoti nei naujà statyti... O juk keièiamas katilas, pasak bendrovës direktoriaus Juozo Kulieðiaus, jau nugyveno savo darbingà amþiø. -Pirmasis biokuro katilas Molëtø centralizuotoje katilinëje pastatytas1994 metais, já tuomet ir iki ðiol vi- BÛKIME DRAUGAIS! Prenumeruokite savo kraðto laikraðtá Vilnis. Tik èia visos þinios apie mûsø kraðtà, gyvenimà ir þmones! (3,30 eur/ mën. su pristatymu) si vadina daniðkuoju, nes gavome dovanø. Tuo metu biokuras ir jo naudojimas ðilumos gamybai buvo didþiulë naujiena, be to, tikriausiai neatsirado daugiau iðdrásusiø pasistatyti ávairiai vertintà naujovæ. Mes sutikome, nors tai tikrai buvo nemaþas iððûkis, - kalbëjo J. Kulieðius, sakæs, jog iki daniðkojo katilo ðilumos gamybai daugiausia buvo naudojamas mazutas. - Darbas su mazuto katilais mums buvo paprastesnis, áprastas. Vilkiko ir lengvojo automobilio kaktomuða betonkelyje baigësi þûtimi Autoávykio metu lengvasis automobilis sumaitotas Antradiená kelio Vilnius Utena 53 - ame kilometre ávyko skaudus eismo ávykis, kurio metu sunkveþimis MAN TGX, velkantis nepakrautà puspriekabæ Krone SD, vairuojamas blaivaus 23- ejø metø vyro, vaþiuodamas Utenos kryptimi, susidûrë su prieðprieðiais atvaþiuojanèiu ir dël neaiðkios prieþasties ávaþiavusiu á prieðprieðinæ eismo juostà automobiliu Toyota Avensis, kurá vairavo 1967 metais gimæs vilnietis A.V. Eismo ávykio metu þuvo Toyota Avensis vairuotojas. Pirminiais duomenimis, jam galëjo sutrikti sveikata arba jis uþmigo, todël prieðprieða atskriejo vilkikui, kurio vairuotojas dar bandë stabdyti sunkiasvoræ transporto priemonæ, taèiau nebespëjo smûgis kaktomuða buvo labai stiprus. Dël ávykio pradëtas iki- (Nukelta á 4 psl.) PASIRAÐYTOS SUTARTYS DËL DVIEJØ ÞVYRKELIØ ASFALTAVIMO Lietuvos automobiliø keliø direkcijos paskelbtuose metais asfaltuojamø þvyrkeliø sàraðuose yra átraukti septyni Molëtø rajono þvyrkeliai. Kaip informavo Lietuvos automobiliø keliø direkcijos (LAKD) saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus patarëja Eglë Nemanytë, birþelio pabaigoje buvo pasiraðytos sutartys dël dviejø valstybinës reikðmës rajoniniø keliø Nr Anykðèiai Kurkliai Balninkai Þelva ruoþø nuo 18,816 iki 20,892 km ir nuo 20,892 iki 23,669 km; Nr Alanta Klabiniai Dapkûniðkiai ruoþø nuo 7,740 iki 8,065 km ir nuo 20,892 iki 23,669 km kapitalinio remonto techniniø darbo projektø parengimo, projektø vykdymo prieþiûros ir darbø atlikimo. Sutarties terminas 13 mën. Dabar yra vykdomi pro- (Nukelta á 2 psl.) Naujojo katilo montavimas jau ápusëjo Radistø vieðnagë Obuoliø saloje atsispindëjo ir policijos suvestinëse Praëjusá savaitgalá rajone praûþæs jau tradiciniu tapæs festivalis Betsafe Radistai Village 2018, vykæs Obuoliø saloje, pasiþymëjo ne tik dalyviø gausa, bet ir ávykiais policijos suvestinëse. Ið viso praëjusià savaitæ rajono policijos pareigûnai sulaukë 112 skambuèiø bendruoju pagalbos centro numeriu didþiosios dalies jø sulaukta penktadiená ir savaitgalio dienomis. Nuo penktadienio vakaro pradëta skambinti dël garsiai grojanèios muzikos, tà paèià naktá á Molëtø ligoninës priëmimo skyriø buvo pristatytas Marijampolës gyventojas, kuris, kaip átariama, buvo apsinuodijæs narkotinëmis medþiagomis. Dël ávykio pradëtas tyrimas. Ðeðtadienio rytà á pareigûnus kreipësi festivalyje oðæs jaunimëlis nuo jø automobiliø Volvo ir BMW buvo pavogti veidrodëliai. Ið festivalio skambinta ir praneðant, kad apsaugos darbuotojai atëmë alkoholinius gërimus ir juos patys iðgërë, o dabar yra neblaivûs, taèiau informacija nepasitvirtino. Kiti asmenys ið festivalio skundësi, kad juos primuðë apsaugos darbuotojai, vëliau paaiðkëjo, kad skambinæ vyrai patys nepakluso festivalio vidaus taisyklëms. Skambinta ir praneðant apie muðtynes, taèiau pareiðkimo niekas neraðë, nes nakties metu rasti muðeikas tokioje þmoniø gausoje buvo misija neámanoma. Sekmadie- (Nukelta á 3 psl.)

2 2 psl. Rûpestingi þmonës buityje - buduliai kelyje Daþnai vaþinëdamas Molëtø apylinkëmis jauèiuosi lyg vaikðèiodamas peilio aðmenimis, mintimis vis klausdamas vairuotojø Kà jums blogo padariau. Ar Jûs, taip trokðtantys bûti europietiðki ir modernûs, kelyje, prie vairo, norite likti neiðmanëliais kaimo buduliais? Esu aplankæs ne vienà pasaulio miestà, ir visuose vairavimas bei jo kultûra labai skyrësi. Ne iðimtis ir mûsø kraðtas. Kai buvau jaunesnis ir ant galinio automobilio stiklo klijavau klevo lapà, galvodavau, kad að svarbiausias kelyje, kaip ir daugelis dabar vaþinëjanèiø. Na, gal ne svarbiausias, bet bent jau vairuoju puikiai, niekam nekeliu pavojaus. Þinojau, kad vairuoju toli graþu ne taip, kaip liepia Regitra, bet juk ji nemato!? Laimei, niekada nesu nieko partrenkæs, apvertæs, nustûmæs nuo kelio ir panaðiai. Vienà kartà Kaune begëdiðkai ávaþiavau á maisto labdaros autobusëlá þiedinëje sankryþoje, ið kurio iðlipæ kriðnaitai keikësi lyg bûèiau paskutinis ðunsnukis. Tiesà sakant, tà kartà panaðiai ir jauèiausi, nors buvau labai jaunas ir ðirdies gilumoje kirbëjo mintis patys jûs kalti, bet kaltæ prisiëmiau. Uþ tà klaidà susimokëjau draudimas kitamet buvo toks brangus, kad galëjau rinktis ið dviejø: nebevairuoti arba draustis, nebevalgyti Hesburgerio, bet kaþkaip nuvaþiuoti á darbà. Man buvo 20 metø... Kai vairuoju, mëgstu groþëtis gamta. Nors keliai ir keliukai ne visur itin kokybiðki, jø visuomet pakanka mano kukliam dþiaugsmui pakeliui ið taðko A á taðkà B. Ið pirmo þvilgsnio pakelës medþiai, krûmai ir grioviai, kalneliai ir kalniukai atrodo tokie romantiðki, ramûs ir susiliejantys su muzika, skambanèia ið pigios magnetolos mano treèià deðimtá einanèiame automobilyje. Kai prasilenkiu su kuo nors, kiekviename medyje ir kalnelyje imu áþiûrëti potencialø taikinukà skalë jame prasideda brangiu automobilio remontu, o baigiasi invalidumais ir mirtimis. Svajonës apie europietiðkà kultûrà, kelius ir vairuotojus subliûkðta, nes kad ir kaip liûdna bebûtø tai pripaþinti, kelyje apstu kaimo buduliø. Betonkëje að lekiu nei daug, nei maþai 110km/h, stengdamasis prisiderinti prie kitø tempo, o jei nematau pareigûnø ir pësèiøjø, net nepristabdau ties Toliejais, kur greitis ribojamas iki 70 km/h. Bet mane nuolat kas nors prisiveja, prilimpa prie galinio bamperio ir ðitaip laukia, kol savo buduliðkomis akimis ir viena ranka laikomu vairu galiausiai ásitikina galima aplenkti. Ir lenkia per iðtisinæ linijà, o greitis - ne maþiau 140 km/h. Jeigu netyèia sugalvoju pasukti á deðinæ ið betonkës, jie në nesistengia pristabdyti prieð mano manevrà sukdamas matau snarglëtas nosis galinio vaizdo veidrodëlyje. Lenkti sukantá á deðinæ mane ima vos man ájungus posûkio signalà. Ir visai nesvarbu, kad prieðinga kryptimi kitu automobiliu vaþiuoja ðeimyna. Iki nelaimës uþsimuðti ar uþmuðti akimirka, ji tam, kad tik aplenkti mane. Mat neretai po pavojingo lenkimo matau vaþiuojanèius priekyje tokiu paèiu greièiu, kaip ir að... Jei netolimoje praeityje visi juokaudavo, kad moterys uþ vairo truputá pavojus kelyje, tai ðiandien, kasdien vaþinëdamasis jau minëtais keliais ir keliukais, atkreipiu dëmesá á daþnai agresyvø ir buduliðkà bûtent dailiosios lyties atstoviø vairavimà. Bûna, kad tokia vairuotoja prisiartina ið galo taip arti, kad matau jos lûpdaþio spalvà ir keleiviø vietose sëdinèius vaikus. O kas, jei á kelià iðbëgs koks stirninas? Að automobilá stabdysiu, o ar ta moteris su vaikais sustabdyti besuspës!? Tad belieka dar kartà klausti, ar jums patinka laidotuvës, teismai, ligoninës ir amþinas kaltës jausmas? Ar Jums patinka mintis, kad Jûsø branginamas ðeimos narys, kaimynas ar bièiulis dël Jûsø buduliðko skubëjimo ir neapdairaus elgesio kelyje galinëje sëdynëje ðypsosi paskutiná kartà? Visi gebame bûti bendruomeniðki aktyviai dalyvaudami savo miestø ir miesteliø veikloje, padedame vieni kitiems skolindami pinigus, þoliapjoves, traktorius, automobilius ir ne tik, mes gebame vieningai, susikibæ uþ rankø, sugiedoti Vardan tos..., tik kelyje kaþkodël tampame dvasios ubagais ir kaþkokiais keliø banditais. Tikiu, kad uþ kiekvieno budulio ar budulës kelyje - rûpestingas tëvas ir mylinti motina, patys geriausi ir iðtikimiausi draugai, puikûs gyventojai ir kaimynai, juk gyvenu ðalia... Á kelià leiskimës sàmoningiau, atsakingiau, atsargiau. Gyvenkime moderniuose aukðtos energetinës klasës namuose turistais pilnëjanèiame mieste ar miestelyje, mylëkime vieni kitus visur ir visada, net ir betonkëje. Vilnies skaitytojas Gatviø rekonstrukcijos pabaiga numatyta rugsëjo pradþioje vams nëra pagrindo, nes darbai vëluoja ne dël rangovo kaltës. Ðis projektas ágyvendinamas europinëmis lëðomis, o tai yra sudëtingas mechanizmas, tuo labiau, kad finansavimo sutartis pasiraðyta buvo tik geguþæ. Projekto ágyvendinimas pratæstas trims mënesiams, taèiau darbai baigsis greièiau. Planuojame juos pabaigti rugsëjo 1 dienai, - sakë vedëjas, darbus vykdantiems subrangovams jau asfaltuojant Pastovio ir S. Nëries gatves. Anot Rimanto Ðave- lio, ypatingai sudëtinga rekonstruoti jau esamas asfaltuotas gatves, kurios neatitiko jokiø reikalavimø, todël vienø gyventojø kiemai pakibo ore, kitø liko þemai. Noriu patikinti, kad nebus taip, jog gyventojai liks be ávaþiavimo á kiemus ar garaþus, ir nors tai ne kartà esame besiskundþiantiems gyventojams tvirtinæ, taèiau nepasitenkinimo yra. Kita vertus, galbût ið dalies kai kuriais atvejais pristigta komunikavimo, - sakë vedëjas. ÐALINTI MEDÞIAI, RINKTAS GYVSIDABRIS Molëtø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos ugniagesiai gelbëtojai pastarosiomis dienomis kelis kartus vyko ðalinti nuvirtusiø medþiø nuo keliø vaþiuojamøjø daliø. Paðalinti medþiai keliuose Zanënø kaime (Giedraièiø s.), Bimbiðkiø kaime (Joniðkio s.) Statybininkø gatvëje Molëtuose ir kraðto kelyje Molëtai Ukmergë (ties naujomis Molëtø miesto kapinëmis). Taip pat vykta á Laumikoniø kaimo (Dubingiø s.) sodybà dël pasklidusio gyvsidabrio, kurio surinkta 2 gramai. Name atlikta cheminë ir mechaninë demerkurizacija. Kartais atrodo, kad daþnas vairuotojas automobilio technine bûkle rûpinasi daugiau ir daþniau, nei savo sveikata, o ypatingai tai suaktyvëja vasaros laiku, kuomet ið garaþø á vieðumà yra iðtraukiami maþai naudojami antikvariniai automobiliai ar á sodus iðvaþiuoti savo transporto priemone sugalvoja senjorai. Tuomet ir eilës prie Utenos techniniø apþiûrø centro (TAC) Molëtø skyriaus nusidriekia daug ilgesnës nei kitais metø laikais. Taèiau tai - tik prielaida, o apie realià situacijà Utenos TAC Molëtø padalinyje klausëme direktoriaus Stasio Masiulio, kuris informavo, kad jø veikloje pasikeitimø nëra, ir lengviesiems automobiliams, kaip ir anksèiau, privalomoji techninë apþiûra atliekama kas dvejus metus. Molëtø techniniø apþiûrø stotis, priklausanti Utenos techniniø apþiûrø centrui, nuo 2015 metø pradþios dirba ðeðias dienas per savaitæ. Á ðià stotá atlikti privalomosios techninës apþiûros didesnis kiekis transporto priemoniø pradeda atvykti pavasará- kovo mënesá. Toks darbo krûvis centro darbuotojams tenka iki spalio mënesio pabaigos. O daugiausia transporto priemoniø á TA atvyksta liepos mënesá. -Vairuotojø labiausiai mëgstama savaitës diena yra antradienis. Tà dienà atlikti pirminës techninës apþiûros atvaþiuoja apie 50 automobiliø. Nemëgsta vairuotojai vykti á TA pirmadieniais (bûna tik transporto priemoniø). Per pusæ metø Molëtø TAS patikrinti 3585 automobiliai. Pakartotinai á apþiûrà reikëjo pri- Populiariausia automobiliø sveikatos patikros diena - antradienis Pasiraðytos sutartys dël dviejø þvyrkeliø asfaltavimo jektavimo darbai. Klausiama, kokie didesni darbai (remonto, eismo saugumo priemoniø ádiegimo ir t.t.) planuojami arba jau vykdomi ðiemet valstybinës reikðmës keliuose Molëtø rajone patarëja sakë, kad ðiais metais pabaigti projektai dël valstybinës reikðmës rajoniniø keliø kapitalinio remonto techniniø darbo projektø parengimo, projektø vykdymo prieþiûros ir darbø atlikimo kelio ruoþuose - Nr Kapanauza Èivyliai Verbiðkës (0,005-3,123 km), nr Utena Pakalniai Alanta (24,140-24,894 km). O keliuose nr Alanta Laièiai Paraisèiai (ruoþas nuo 0,840 iki 3,857 km) ir nr Inturkë Kertuoja Lakaja (ruoþas nuo 0,400 iki 2,163 km) ðios savaitës viduryje atliktus darbus vertino komisija. Pagal dvimetá projektà Molëtø rajono asfalto danga bus paklota dar keliuose Nr Toliejai Ðnieriðkës Labanoras (nuo 1,699 iki 7,779 km; ruoþo ilgis 6,080 km), nr Dûdanosiai Gaèkiðkiai Liudgarda (nuo 6,900 iki 7,600 km; ruoþo ilgis 0,700 km), nr Vorënai Sidabrinës (nuo 0,000 iki 3,087; ruoþo ilgis 3,087 km), nr Alanta Pabaldiðkis Girsteitiðkis (nuo 0,652 iki 6,611 km; ruoþo ilgis 5,959 km). Ðiemet nuo metø pradþios buvo árengtas ir pradëjo veikti eismo intensyvumo skaitiklis kelio nr. 115 Ukmergë Molëtai 31,93 kilometre bei elektromobiliø ákrovimo prieiga kelio nr. A14 Vilnius Utena 46,18 kilometre. þinëja transporto priemonëmis, kuriø pagaminimo metai yra nuo 1992 iki 2008 metø. Taip pat direktorius priminë, kad pirmadieniais ir ketvirtadieniais kai kuriø klasiø priemonëms galima iðankstinë registracija á techninæ apþiûrà internetu. Tuomet apþiûra atliekama be eilës. Dël vienokiø ar kitokiø prieþasèiø nespëjusiems laiku pristatyti transporto priemonës TA atlikimui, internetu galima iðsiraðyti vienkartiná leidimà, suteikiantá teisæ atvykti á TA esant jau nebegaliojanèiam dokumentui. Paklaustas apie daþniausiai apþiûros metu randamus trûkumus, direktorius sakë, kad iðskirti galimà keletà bûdingø - nesureguliuoti artimøjø ðviesø þibintai proc., netvarkinga pakabos sistema apie 20 proc., statyti Ið pirmo karto teigiamà iðvadà gauna 51.3 proc. transporto priemoniø, - sakë S.Masiulis, uþsiminæs, kad daþniausiai molëtiðkiai vanetvarkinga stabdþiø sistema. -Daþnai pasitaiko këbulo konstrukcijos trûkumø: kiaurymës ar korozijos þidiniai, netinkamas remontas. Kiekviena eisme dalyvaujanti transporto priemonë turi bûti tvarkinga Prie techniniø apþiûrø centro antradieniais rikiuojasi ilgesnë nei áprastai eilutë automobiliø visà laikà, o kad apþiûra bûtø sklandesnë, pirmiausia automobilá reikia pasitikrinti patiems ir pastebëtus trûkumus paðalinti, sakë S. Masiulis. - Pravartu patikrinti, ar veikia langø valytuvai ir plovikliai, pritvirtinta akumuliatoriaus baterija, veikia þibintai ir indikatoriai, dëmesá atkreipti á padangø protektoriaus raðto gylá, jis turi bûti ne maþesnis kaip 1,6 mm, o þiemos periodu ne maþesnis kaip 3 mm. Taip pat vairuotojai turëtø paþiûrëti ar galinio vaizdo veidrodis yra tvarkingas ir patikimai pritvirtintas, veikia garso signalas, saugos dirþø (taip pat ir galiniø) fiksatoriai, stabdymo þibintai ar automobilyje yra avarinio sustojimo þenklas, pirmosios pagalbos rinkinys ir gesintuvas. Molëtø kraðto medþiotojø trofëjai ávertinti trimis aukso medaliais Alantos dvare birþelio 16 dienà buvo atidaryta grandiozinë, iðskirtinë savo dydþiu ir eksponatais medþioklës trofëjø paroda. Eksponatai, kuriø á Alantos dvarà atgabenta apie pusantro tûkstanèio, uþpildë visas dvaro erdves ir menes, ir rûsius... Ði reto groþio ekspozicija veiks iki Trofëjø paroda gausiai lankoma rugsëjo mënesio vidurio, tad visi norintieji dar gali atvykti apþiûrëti eksponatø. Molëtø rajono medþiotojø ir þvejø draugijos pirmininkas Virgilijus Andrukonis sakë, kad praëjus daugiau negu mënesiui nuo parodos atidarymo, ekspozicija sulaukia didþiulio lankytojø dëmesio. -Apytiksliai skaièiuojant, kas dienà Alantos dvare esanèià medþioklës ir þvejybos trofëjø parodà aplanko apie 50 þmoniø, be to, dar atvykstama grupëmis, o savaitgaliais lankytojø skaièius dar du kartus padidëja, - sakë Virgilijus Andrukonis. Kvieèiau visus suskubti iki rugsëjo vidurio aplankyti parodà, kurioje eksponuojama 615 europinës stirnos ragø, 373 tauriøjø elniø ragai, 63 europinio briedþio ragai ir 110 ávairø plëð- rûnø kaukoliø. O Lietuvos medþiotojø ir þvejø draugija jau pradëjo skelbti duomenis apie ávertintus trofëjus Lietuvos 100-meèio parodai Alantoje. Kadangi gausiausiai buvo pateikta europinës stirnos ir tauriøjø elniø trofëjø, jø ávertinimas dar uþtruks, taèiau kitø trofëjø kategorijose jau medaliai iðdalinti. Dalis jø atiteko ir Molëtø rajono klubø ir bûreliø medþiotojø pateiktiems trofëjams. Uþ briedþio ragus bronzos medaliai skirti Juzef Viðnevskij, Justui Jurðiui, Modestui Mëliniauskui ir Gintautui Pranskevièiui. Aukso medaliu ávertintas Ðaulio klubo Mariaus Èereðkos pateiktas trofëjus ðerno iltys. Sidabro medaliu ávertintas Lino Markevièiaus ðerno trofëjus. Bronzos medaliai uþ ðerno iltis skirti Gintarui Grigui ir Laimiui Jurkevièiui. Sidabro medaliu ávertintas bebro (kaukolë) trofëjus, kurá pateikë Jonas Kraujalis, o barsuko (kaukolë) trofëjai aukso medalius pelnë Vidmantui Luniui ir Ramûnui Jackûnui.

3 Molëtø ðilumos katilinëje kuriasi naujokas siais metais logiðkas ir suprantamas - mazutas buvo brangus, já tekdavo pirkti dideliais kiekiais, kad bûtø uþpildomos visos talpos ið karto, o mediena, ið pradþiø kainavusi tik atsiveþimà, buvo daug paprastesnis ir pigesnis kuras. Beje, medienos atliekas, pjuvenas ðilumininkai tuomet ásigydavo ið didþiausios rajone medienos apdirbimo ámonës Sodo na- Tai buvo neiðvengiama, nes su atsiradusiais gedimais dirbti buvo nebeámanoma. Pasak paðnekovo, mums pasisekë jau vien dël to, kad gedimai pasitaikë pavasará, o ne þiemà, nes katilas bûdavo iðjunginëjamas ir neveikdavo po keletà dienø ar net savaièiø. Praëjusiø metø rudená buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiðkas finansuoti projektus biokurà naudomas, kuri prieð kurá laikà bankrutavo. -Bûtent antrasis katilas ëmë gesti praëjusiø metø pavasará, nuspræsta, kad katilo remontuoti neverta, já teks keisti visà, - sakë J. Kulieðius. - Keièiamas ðilumos gamybos árenginys buvo vienas pirmøjø tokio tipo biokuro katilø, pagamintø Lietuvoje. Jis buvo pigesnis nei uþsienio ðaliø analogai. Tà kartà rinkomës ið keleto kitø ðio, kurá keièiame, ir kitø, kurie buvo konstrukcijos schema ir technologiðkai paþangesni, taèiau ir dvigubai brangesni. Dabar keièiamà katilà árengëme uþ litø, kas ðiuo metu yra neásivaizduojamai þema kaina, o kiti variantai buvo tikrai modernûs uþsienio gamintojo produktai, bet kainavo apie 3 mln. litø. Tai mums buvo neákandama. Beje, tokiø katilø, kaip mûsiðkis, Lietuvoje buvo pastatyta ne vienas, deja, visø jø likimas toks pats -visi keièiami. Klausiamas, kà galvoja apie tai, kad kai kuriems politikams atrodë, jog katilà keisti nebûtina, geriau investuoti á jo remontà, bendrovës direktorius sakë, jog demontuojant sugedusá katilà paaiðkëjo, jog sprendimas keisti visà, buvo teisingas - specialistai juokavo, kad ardant katilà kai kurios jo dalys tiesiog trupëjo nuo prisilietimo... Neklydome, já tikrai reikëjo keisti visà. Nebebuvo ko remontuoti. Siûlymas pakeisti tokiu paèiu... negalëjome leisti sau tokio dalyko. Lyginome kainas, pakeisti senà tokiu paèiu, tik nauju, bûtø kainavæ galbût ðiek tiek pigiau, taèiau bûtume turëjæ pasenusios konstrukcijos jau niekur nebestatomà katilà. Senàjá katilà bet kuriuo atveju bûtø tekæ iðardyti, iðlaidos bûtø buvusios beveik tokios paèios,- dëstë J. Kulieðius. Pasibaigus ðildymo sezonui, vasario ir kovo mënesiais dël gedimø buvo 3 kartus stabdomas katilo darbas. Juozas Kulieðius dþiaugiasi apgynæs specialistø padarytà iðvadà, kad katilà reikia keisti nauju, o ne remontuoti senàjá, nes pastarasis ardymo metu yro vos prisilietus janèiø ðilumos gamybos árenginiø keitimui. Tai tapo paskatinimu imtis veiksmø. Paruoðiamøjø darbø ëmëmës dar tais paèiais metais parengëme paraiðkà, jà ið pradþiø suderinome su Molëtø rajono savivaldybës taryba ir Valstybine kainø ir energetikos kontrolës komisija. Pateikæ paraiðkà paramai gauti, pradëjome darbø pirkimo procedûras. Reikalingi darbai konkurso metu buvo ávertinti Eur. Ðiuo metu jau esame atlikæ apie pusæ statybos darbø, - kalbëjo ámonës vadovas. Naujasis biokuro katilas jau sumontuotas katilinëje, dabar vyksta katilo árengimo darbai. Direktorius informavo, jog katilas turëtø pradëti dirbti jau spalio 5 d., tad vartotojø bûstus ðildys jau ðá ðildymo sezonà. Daugiau atnaujinimø ar svarbiø darbø iki ðio ðildymo sezono pradþios ámonë nëra numaèiusi. Ámonës vadovas, paklaustas, ar katilo atnaujinimas gali pabranginti ðilumos kainà, atsakë, jog nuo to kaina tikrai nesikeis, bet konkreèius skaièius prognozuoti itin sudëtinga dël kintanèios biokuro kainos, nors yra ásitikinæs, kad vidurkis turëtø iðlikti panaðus kaip ir pernai. Beje, J. Kulieðius ir ðiuokart puikia priemone maþinti iðlaidas ðildymui ávardino bûsto renovacijà. Renovuojant pastatus per pusæ maþëja panaudojamos ðilumos poreikis. Tuo paèiu maþëja ir kuro poreikis. Jei mes ir toliau taip sëkmingai ir taip sparèiai atliksime renovacijos darbus, mums gali ðio vieno katilo pakakti net ir per didþiausius ðalèius. Po pirmojo renovacijos etapo, kuomet buvo renovuoti keliasdeðimt pastatø, ðilumos poreikis sumaþëjo 30 procentø. Po ðios vasaros, kuomet bus renovuota dar apie 10 daugiabuèiø, pagal mûsø skaièiavimus, ðilumos poreikis ir vël maþës 5-6 proc.,- kalbëjo ámonës vadovas. Sapnø gaudyklë rekordininkë Visai greta Dubingiø, mûsø kraðto miðkuose, á orà pakilo rekordinio dydþio... sapnø gaudyklë. Tai ne pokðtas, o meno kûrinys, kurio autorius - vilnietis menininkas Vladimiras Paraninas. Sapnø gaudyklë tarp medþiø virðûniø buvo iðkelta liepos 21 dienà Auksinëje girioje vykstanèio festivalio Masters of Calm metu. Tai sveikos ir aktyvios gyvensenos festivalis. Milþiniðkos gaudyk- (Nukelta á 6 psl.) nio rytà buvo sulaikytas vienas gerokai neblaivus vairuotojas ið Giedraièiø kaimo, kuris á alkotesterá po ðventës ápûtë 2,9 prom. Automobilis Audi A6 konfiskuotas. Keliø deðimèiø skambuèiø per savaitæ sulaukta su praneðimais apie tai, kad triukðmingi kaimynai gyvenimus nuodija garsiai kalbasi vakare ar þolæ per garsiai pjauna, kad paeþerëse triukðmas nenutyla ir þmonëms ramiai ilsëtis neleidþia. Protokolus pareigûnai suraðë neblaiviems dviratininkams, nepavyzdingiems vairuotojams, kurie automobilius vairavo kalbëdami mobiliais telefonais, neturëdami vairuotojo paþymëjimo ar draudimo. Baudos paskirtos ið parduotuviø daþnai vagiliaujantiems asmenims, melagingai visas tarnybas liepos 6 dienà iðkvietusiam asmeniui. Arnionyse berniukas persipjovë rankà, o mama patyrë ðokà, vaikas iðveþtas á Molëtø ligoninæ. Ið Peleniø kaimo skambinta, kad viduryje gatvës nutraukti aukðtos átampos laidai, apie ávyká pareigûnai informavo ESO darbuotojus. Joniðkio miestelyje sûnus su neblaiviu tëvu susipyko, nes tëvas nuolat geria ir ramybës namuose dël to nëra. Á vietà nuvykæ pareigûnai tëvà ir tàkart rado gerokai pasipuoðusá nustatytas 2,78 prom. girtumas. Ið Inturkës kaimo skambinæ asmenys praneðë, kad dingo ir jau 8 valandas nepasirodo patëvis, kaip vëliau paaiðkëjo, dingæs vyras buvo rastas Palangoje. Inturkës gatvëje sugyventiniai susipyko, kiek vëliau neblaivus vyras buvo pristatytas á Molëtø PK iðblaivinimui. Ið Giedraièiø miestelio praneðimas skriejo apie keliø þmoniø padegtus sandëliukus, listas Kæstutis Grainys, vëliau visà informacijà perdavæs NÞT Molëtø skyriui. Tuo tarpu Molëtø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos vadovas Rolandas Pumputis taipogi apþiûrëjo ðiek tiek neáprastai sandëliavimui pasirinktà vietà mieste. Aiðku, virðininkas ið karto nuramino analogiðkam Radviliðkio gaisrui kilti ðioje vietoje pavojaus nëra, bet èia rastas darbuotojas, kuris sakë, jog èipsai ar pjuvenos keliaus á Vilniø, o èia tik laikinoji stotelë, supaþindintas su atitinkamomis taisyklëmis ir prieðgaisriniais reikalavimais. Privalomi atstumai iðlaikyti, mums buvo paþadëta viskà graþiai sustumdyti turimu traktoriumi, todël priekaiðtø ið savo pusës mes neturime. Juolab, kad kitoje gatvës pusëje Molëtø ðva- 3 psl. Radistø vieðnagë Obuoliø saloje atsispindëjo ir policijos suvestinëse policijos pareigûnai dël ávykio pradëjo ikiteisminá tyrimà. Pagaluonës kaime dienos metu buvo apvogti namai moteris iðëjo dirbti namo kieme ir paliko nerakintus namus. Vagis, patekæs pro nerakintas namø duris, paëmë pinigus ir piniginæ bendras nuostolis 2910 eurø. Ið Dubingiø miestelio á pareigûnus kreipësi Asvejos regiono parko direkcijos specialistë, kad Dubingiø piliavietëje esanèio Radvilø rûmø liekanø ekspozicijoje rado iðdauþtà stoglangá nuostolis 1200 eurø. Alantos seneliø namø gyventojui sutriko psichika agresyvus vyras buvo palydëtas á psichiatrinæ ligoninæ. Ið Bimbiðkiø kaimo praneðimas atskriejo apie tai, kad ant vaþiuojamosios kelio dalies uþvirto medis. Ið Inturkës seniûnijos Naujasodþiø kaimo skambinæs asmuo praneðë, kad uþsukæs neblaivus brolis namuose konfliktà sukëlë, atsineðæs pjûklà bandë namø duris gadinti, bet vëliau pas kità brolá iðëjo. Dël ávykio buvo pradëtas tyrimas. Kraujaleidþiø kaime iðsigandusi ir dël sûnaus elgesio pakraupusi mama policijos pareigûnus kvietësi, kad ðie su ið Norvegijos gráþusiu ir jau tris paras gerianèiu sûnumi profilaktiná pokalbá vestø, kad á protà jos vaikas gráþtø. Prekybos centre Norfa sulaikyta moteris, kuri bandë pavogti rûkytos deðros uþ 0,87 centus. Ikiteisminis tyrimas buvo pradëtas dël Karklynës kaimo gyventojo smurtavimo prieð savo motinà. Nosënø kaime kaimynas kaimynà skundë, kad ðis po 22 valandos þolæ pjovë. Á vietà nuvykæ policijos pareigûnai jau nieko nerado. Joniðkio miestelio gyventoja praneðë, kad jai galimai skambino telefoniniai sukèiai, kuriais moteris nepatikëjo. To paties miestelio gyventoja praneðë, kad ant vaþiuojamosios kelio dalies mato gulintá kruvinà vyrà, ðalia kurio - dviratis, vyras nieko paaiðkinti negali. Atvykæ pareigûnai iðsiaiðkino, kad vyrui susipynë kojos ir jis pats netyèia nugriuvo, pretenzijø niekam neturi. Netoli Makio eþero buvo pasiklydæs 80 metø vyras, kuris sunkiai orientavosi aplinkoje ir neþinojo, kaip gráþti namo. Po ilgai trukusiø paieðkø senjoras buvo rastas. Sidabriniø kaimo gyventojas skundësi, kad kaimynai po svetimus namus vaikðtinëja. Kaip paaiðkëjo nuvykus á vietà - kaime tëvas su sûnumi motinos ieðkojo, kuri mieliau su kaimynu sëdëjo ir iðgërinëjo, nei namais rûpinosi. Levaniðkiø kaime tëvas su sûnumi dël interneto susipyko ir policijos pareigûnus iðkvietë. Bendþiukø kaime broliai susiginèijo dël mamos prieþiûros ir policijos pareigûnus iðkvietë. Rudesos kaimo gyventojai praneðë, kad po kaimà vaþinëja mokomasis automobilis, kurio vairuotojas yra galimai neblaivus. Nuvykæ á vietà policijos pareigûnai minëtà transporto priemonæ rado nuosavo namo kieme, ji priklauso kaunieèiui instruktoriui, o þmoniø aplink nebuvo. Gruodþiø kaime konfliktas kilo tarp sugërovø dviejø moterø, kurioms nustatytas 2,23 ir 2,11 prom. girtumas ir vyro, kuriam nustatytas 1,8 girtumas - dël alkoholio stokos. MIESTE NELEGALUS ÈIPSØ SANDËLIS?! ra analogiðkai sandëliuoja dar didesnius kiekius biokuro, - komentavo R. Pumputis. Priminsime, kad atidarytas èipsø sandëlis ásikûrë apleistoje kadai buvusios degalinës teritorijoje, kuri daugelá metø puoðia ðià Molëtø miesto dalá. Antradienio rytmetá atvykus á vietà, medþio droþliø arba vadinamøjø èipsø kiekis nustebino, pagal transporto priemoniø paliktas padangø vëþes, akivaizdu, kad èia medþio droþlës gabenamos sandëliavimui ir jau esanti krûva buvo kà tik padidinta... O ði teritorija juk ne kartà Darom akcijø metu buvo vaduota nuo ðiukðlyno, nors ji, kaip jau minëta, ne savivaldybës þinioje. Paaiðkëjus, kad pastatai turi privatø savininkà, o þemë valstybinë, atsakymo ieðkojome Nacionalinës Kæstutis Kuzmickas su nauja folkloro grupe Ryna koncertavo uostamiestyje Savaitgalá Klaipëdoje ávyko spalvingas tarptautinis folkloro festivalis Parbëg laivelis, sutraukæs á gatves ir skverus minias smalsuoliø ið visos Lietuvos ir pasaulio. Dvyliktà kartà vykæs uostamiesèio Etnokultûros centro renginys, kuriam su- (Nukelta á 4 psl.) þemës tarnybos Molëtø skyriuje. Jo vedëjas Eugenijus Skardþius, paþadëjæs imtis atitinkamø veiksmø, informavo, kad buvæ nugriauti pastatai turi savininkà, kuris kreipësi dël þemës nuomos, taèiau pagal dabar galiojanèius ástatymus, kol pastatai neatstatyti, þemæ nuomoti draudþiama. - Dël ðio atvejo atliksime valstybinës þemës panaudojimo kontrolæ, kurios metu bus kvieèiamas dalyvauti ir pastatø savininkas bei aiðkinamasi situacija, - informavo Eugenijus Skardþius, paminëjæs ir apie protokolo uþ valstybinës þemës uþgrobimà suraðymà... NÞT Molëtø skyriaus vedëjas dar paminëjo, kad yra galimybë kreiptis ir á policijà bendradarbiauti su savivaldybe. Ekskursija á Taujënø dvarà Lietuvos akløjø ir silpnaregiø sàjungos Molëtø r. filialo nariai su ðeimomis lankësi Ukmergës rajone esanèiame Taujënø dvare. Klasicistinio stiliaus dvaras ekskursantus suþavëjo savo vidaus interjeru, pritaikytu ðiuolaikiniam naudojimui, prabangiais eksponatais, pasakojanèiais kilmingos kunigaikðèiø Radvilø giminës istorijà. Pasiþvalgæ po dvaro vidø, molëtiðkiai groþëjosi nuostabiai iðpuoselëtais dvaro gëlynais, tvenkiniais, paukðèiais ir gyvûnais. Didelá áspûdá paliko trijø aukðtø dvaro svirnas, pasakojantis Lietuvos kaimo buities istorijas. Pakeliui namo dar aplankyta Taujënø miestelio baþnyèia.

4 4 psl. Grandioziniam festivaliui pasibaigus, planuojamas jau kitas? Praëjusá savaitgalá Obuoliø saloje nugriaudëjo didþiausias ðalyje elektroninës muzikos festivalis Betsafe Radistai Village 18, kurá kartu su Radistais pristatë didþiausias Baltijos ðaliø koncertø rengëjas Live Nation Lietuva. Jau ketvirtus metus Molëtø rajone vykstantis ir mûsø rajonà garsinantis festivalis sutraukë keliasdeðimt tûkstanèiø dalyviø. Puikus oras þiûrovams leido mëgautis ne tik paèiø ryðkiausiø pasaulio elektroninës muzikos þvaigþdþiø pasirodymais, bet ir saulës voniomis, eþero malonumais, o ypatinga staigmena tapo dainininkës Ievos Zasimauskaitës, ðiemet Lietuvai atstovavusios Eurovizijos dainø konkurse, pasirodymas. Dainininkë su Radistais atliko savo dainà When We're Old, kurià kartu dainavo daugiatûkstantinë þiûrovø minia. Festivalá á savo vadovaujamà kempingà ásileidusi ir taip prie savotiðko Molëtø garsinimo jaunimo gretose prisidedanti jo direktorë Lina Urbonavièiûtë po renginio kalbinama sakë, kad 4 metus saloje vykstantis festivalis jaunimui dovanoja daug gero laiko, o verslui galimybæ iðlikti rinkoje. -Ketvirtus metus ið vidaus stebiu patá festivalá ir galiu daryti iðvadas, kad jaunimas tampa kultûringesnis, sumanesnis ir ádomesnis. Á festivalá jie atvyksta linksmintis, gerai, kitaip, nei áprastai, leisti laiko gamtoje, atitrûkti nuo kasdienybës. Jaunimas dalyvauja ávairiose festivalio organizatoriø siûlomose pramogose siauèia putø ir daþø fiestoje, patys á festivalá ateina neáprastai pasipuoðæ, dar gerokai prieð renginá ieðko ádomiø drabuþiø, kompanijos uþsisakinëja specialius marðkinëlius, kad tik bûtø kuo ádomiau, linksmiau ir ásimintiniau, - sakë Lina, uþsiminusi, kad daþnas festivalis turi ir neigiamø atspalviø, susijusiø su alkoholiu ir narkotinëmis medþiagomis, taèiau to tokioje masëje þmoniø negali sukontroliuoti, o tarp tûkstanèiø puikiø jaunø þmoniø ásimaiðæ keli blogiukai visada daug greièiau bendrà vaizdà uþjuodina. Moteris uþsiminë, kad ðiemet festivalyje bûta tik vieno rimto incidento, kuomet á ligoninæ iðveþtas blogai pasijautæs jaunuolis ir keliø muðtyniø, kurios buvo greitai nuramintos. L.Urbonavièiûtës nuomone, festivalio organizatoriai savo srities profesionalai ir kasmet su jais bendrauti bûna tik lengviau, o netyèia pridaromø kempingui nuostoliø vis maþiau. -Ðiemet, kad neiðvaþinëtø sunkiasvorë technika þolës, organizatoriai pasirûpino laikinais keliais, festivalyje dalyvavo daug savanoriø, kurie palaikë tvarkà ir drausmæ, taip pat buvo samdoma apsaugos tarnyba, kuri uþtikrino, kad bûtø laikomasi festivalio vidaus taisykliø, gelbëjo visiems. O ir visi organizaciniai klausimai buvo sprendþiami tikrai labai profesionaliai ir su tokiais organizatoriais man, kaip nuomotojai, labai malonu dirbti, - sakë Lina, uþsiminusi, kad po festivalio per dvi su puse dienos buvo sutvarkyta visa kempingo teritorija surinktos ðiukðlës, kuriø iðveþimui su UAB Molëtø ðvara buvo sudaryta speciali sutartis ir kol kas dar neaiðku, kiek kubø ðiukðliø buvo iðveþta, surankioti po festivalio likæ jo dalyviø daiktai ar net nuorûkos, kad á kempingà at- (Nukelta á 5 psl.) Sveèiuodamiesi neleiskime laiko veltui... Vilkiko ir lengvojo automobilio kaktomuða betonkelyje baigësi þûtimi teisminis tyrimas, kurio metu ir paaiðkës visos ávykio aplinkybës. Á avarijos vietà skubëjusi Molëtø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos pirmoji budinèioji pamaina, vadovaujama Ramûno Buþinsko, atvyko Antradienio popietæ kelias dar buvo uþdarytas, eismo ávykio vietoje dirbo ekspertai Festivalyje apsilankë5006 þmonës keliolika sekundþiø vëliau negu medikai, kurie suskubæ prie sumaitoto lengvojo automobilio Toyota Avensis vairuotojo, deja, konstatavo jo mirtá. Pasak pamainos vado, ið sudauþyto automobilio, kurio vairuotojo pusë po susidûrimo su vilkiku buvo tiesiog nuplëðta, panaudojus hidraulinæ árangà - þirkles, plëstuvus ir këliklá, kûnas buvo iðlaisvintas... Þûtimi pasibaigusio eismo ávykio vietoje, kuris ávyko vidurdienyje, penkias valandas darbavosi policijos ekspertai, o ugniagesiai gelbëtojai budëjo ávykio vietoje iki tol, kol pareigûnai atliks savo darbà bei leis sutvarkyti magistralinio kelio vaþiuojamàjà dalá. Dël avarijos beveik pusdieniui buvo uþdarytas eismas, já nukreipiant senuoju keliu á Vilniø. Taip sako Jonas Sriubas, ádomus, bet atsargus þmogus. Toks, matyt, ir turi bûti elektrikas... Bet jis dar ir Aukðtaitijos kraðto kraðtotyrininkas, neseniai pelnæs Lietuvos kraðtotyros draugijos pirmininko Liberto Klimkos padëkà per kraðtotyros konferencijà, retsykiais jis paraðo ir Vilniai, pasidalina savo sukaupta informacija. Geru þodþiu iki ðiol minintis mûsiðká Jeronimà Balèiûnà, kaip korektiðkà ir màstantá þmogø dar nuo Þemprojekto laikø, bet su politikais, kaip man pasirodë, nemëgstantis artimai bièiuliautis... Tad mûsø pokalbis ir sukosi tarp praeities ir dabarties. - Esate anykðtënas, gyvenate Utenoje, bet daþnai lankotës Molëtuose, ar turite sàsajø su jais? - Mano moèiutë Marijona Atkoèiûtë buvo kilusi ið Alantos kraðto, tad ðiame kraðte yra likusiø giminaièiø, paþástamø. Iki ðiol bendrauju su Karveliais, Ðliþiais... - Anykðtënø biografijø þinyne, greta to, jog jûs esate technikasinþinierius, minima, kad dirbote Molëtø r. Vykdomojo komiteto kultûros skyriuje kino mechaniko padëjëju. Koks buvo tas laikas, ar ðiandien mëgstate þiûrëti filmus? - Tai buvo metai. Dauguma tuo metu kinofikacijoje dirbusiø bendradarbiø dabar jau yra miræ, bet prisimenu draugiðkus kino mechanikus: Babelá, Pivorà ir kitus. Dabar þiûriu lietuviðkus filmus, labai patinka Giminës. - Jûsø biografijoje- Þemprojekto vyresnysis inþinierius, grupës sektoriaus vadas, Visasàjunginio mokslinio tyrimo elektroterminiø árenginiø projektavimo konstravimo instituto Lietuvos skyriaus konstruktorius, specialiojo sektoriaus vadovas. Jûs - sëkmës þmogus? O kà konstravote, gal turite iðradimø? - Nemanau, kad esu sëkmës þmogus. Man besimokant treèioje klasëje mirë tëtis. Tad savo jëgomis ir pastangomis teko ruoðtis gyvenimui... Dirbant VMTEÁPK institute, suprojektavome 3 elektrines batonø kepimo krosnis. Vykstant tø krosniø gamybai, buvau paskirtas jø gamybos kuratoriumi. Vëliau su tomis krosnimis teko dalyvauti Maskvoje, Liaudies pasiekimø parodoje. Ilgiausiai jos buvo naudojamos Ignalinoje, nes ten elektra buvo pigesnë, dabar tas mûsø kûrinys nebenaudojamas apie 15 metø. Gyvenime teko teikti pasiûlymus árenginiø tobulinimui- modernizavimui. Dar 1948 m. mano tëtis Antanas sukûrë dyzeliniam varikliui tepimo sistemà taðkymo bûdu, be spaudiminio siurblio ir jà jau tuomet naudojo. Galëjau tuo pasinaudoti, bet tai buvo tëèio iðradimas... - Nuo 1995 metø deðimtmetá vykdëte valstybinæ Ignalinos atominës elektrinës prieþiûrà. Koks dabar Jûsø poþiûris á elektrines? - Mano poþiûris dvejopas: teigiamas, kai jà eksploatuoja savi ir jos gaminama elektra pigi, neigiamas, nes sudëtinga jos eksploatacija, be Jonas Sriubas Molëtø bibliotekoje to, atominës elektrinës yra pavojingø objektø kategorijoje. - Energetikø mokymo centre buvote dëstytojas, o, kiek þinau, ir visa Jûsø ðeima pedagogai. Kaip Jums atrodo ðiandienos Mokytojo vaidmuo dabartinëje Lietuvoje? - Bet kas ið gatvës negalëtø mokyti nei suaugusiøjø, nei vaikø. Man taip pat teko baigti daugybæ kursø... Mano þmona Angelë dirbo gimnazijoje mokytoja metodininke. Dukros baigë universitetà, Jurga pasiliko dirbti lektore, vëliau dirbo katedros vedëja. Sigita irgi dirbo dëstytoja, nors jai buvo siûloma ir prodekanës vieta... Ir pasaulyje, ir Lietuvoje, manau, Mokytojo vaidmuo yra labai svarbus, ypaè ruoðiant jaunimà gyvenimui. Jis paaugliø vedlys á þiniø pasaulá, bûsimø asmenybiø ugdytojas. - Esate daugiau teisingas, ar dau- (Atkelta ið 3 psl.) teiktas reprezentacinio festivalio statusas, átrauktas ir á Tarptautinës liaudies meno organizacijos prie UNESCO (CIOFF) festivaliø kalendoriø. Jame dalyvavo ir puikiai pasirodë Molëtø kraðto armonikininko Kæstuèio Kuzmicko naujai suburta tradicinio folkloro muzikos grupë Ryna, kurià sudaro molëtiðkiai armonikininkas K.Kuzmickas, bûgnininkas D.Kuzmickas ir ðirvintiðkiai kontrabosistas K.Krikðtaponis ir smuikininkë G.Jakðtienë. Kaip po festivalio informavo K.Kuzmickas, nors jo vadovaujama grupë susibûrë tik prieð tris mënesius, bet jau turi paruoðusi pusantros valandos koncertinæ programà ir ið karto buvo pakviesta á tarptautiná folkloro festivalá, kuriame per keturias dienas sudalyvavo 6 koncertuose su tose paèiose scenose pasirodþiusiais sve- giau konfliktiðkas þmogus? - Dirbant energetikos inspekcijoje stengiausi, kad eksploatacijon priimami árenginiai bûtø saugûs, nesukeltø avarijø ar mirtinø traumø. Toks mano reiklumas daug kà pykdë, todël likdavo daug nepatenkintø. Nesu konfliktiðkas, bet nepriimantis nurodymø, kai mano rankomis norima þarstyti þarijas... - Technokratai konkretûs þmonës, bet jûs dar ir kraðtotyrininkas. Ið kur tai? - Noriu uþfiksuoti praeities laikmeèio istorijà, nueinanèià á uþmarðtá ir jà palikti bûsimoms kartoms. Iðëjæs á pensijà, pradëjau rinkti informacijà apie gimtinës kraðtà, praeities laikmeèiø ávykius, þmoniø paproèius, tradicijas, gyvensenà, etninæ kultûrà, piliakalnius ir kt. Ið pradþiø paraðiau knygas apie atskirus kaimus, o vëliau iðleidau Leliûnø ir Skiemoniø valsèiø monografijas. - Esate paraðæs ir mokymo knygø. Ar Lietuvai trûksta gerø elektrikø, inþinieriø? - Darbas elektros energetikoje nëra lengvas, o dar ir pavojingas. Knygas raðiau tam, kad suteikèiau þiniø, nes praktika parodë, kokia þema darbuotojø kvalifikacija ir kiek aplinkui nemàstanèiø þmoniø, dël kuriø teko nukentëti net ir man... Manau, kad vykstant vidinës sistemos reformai, nëra aiðkumo ir dël ateities poreikio specialistø, turbût dël to jø ir trûksta, tam turi átakos ir darbo apmokëjimas. - Jûsø palinkëjimas savo kraðto, o tuo paèiu ir Lietuvos þmonëms. - Mes esame ðios Þemës sveèiai, tad sveèiuodamiesi neleiskime laiko veltui: áminkime ir palikime savo buvimo Þemëje graþius pëdsakus. -Aèiû uþ pokalbá. Jolanta MATKEVIÈIENË Kæstutis Kuzmickas su nauja folkloro grupe Ryna koncertavo uostamiestyje èiais ið Serbijos, Ispanijos, Ukrainos, Estijos, Kroatijos, Makedonijos, Rusijos, Latvijos, Suomijos ir visos Lietuvos. Pirmàjà festivalio dienà jo dalyviai Danës upe kruiziniais laiveliais ir burinëmis jachtomis buvo atplukdyti á senamiestá, kur prie Þvejo paminklo iðlipæ ið laivø ðokëjai, dainininkai ir muzikantai surengë pirmuosius improvizuotus koncertus po atviru dangumi. Tà paèià dienà visø kolektyvø vadovai buvo pakviesti á Klaipëdos mero Vytauto Grubliausko priëmimà. O ðeðtadiená Ryna dalyvavo tradicinës instrumentinës muzikos koncerte ir grojo puikioje tradiciniø ðokiø diskotekoje, kur visi norintys galëjo mokytis keliø ðaliø tradiciniø ðokiø. Paskutinæ dienà pasirodyta KU Botanikos sode ir didþiojoje scenoje organizuotuose koncertuose.

5 Tradicinis Kaniûkø ir Þibëèiø kaimø sambûris 5 psl. tik svarstome, ar nereikëtø keisti jos datà. Labai myliu Kaniûkus, - kalbëjo kraðtietis entuziastas, pats daug Ðeðtadiená Kaniûkø ir Þibëèiø kaimø gyventojai - vietiniai ir èia vasarojantys, kuriø susirinko gerokai per pusðimtá, jau ketvirtàjá kartà surengtame sambûryje ðurmuliavo, bendravo, pramogavo ir varþësi sportinëse rungtyse. Kaniûkø kaime Daniaus Bernoto sodyboje vykusi tradicinë olimpiada, kurià prieð kelerius metus ir sumanë sodybos ðeimininkas, Grandioziniam festivaliui pasibaigus, planuojamas jau kitas? (Atkelta ið 4 psl.) vykstantiems sveèiams bûtø malonu vaikðtinëti. - Ðiemet viskas vyko labai tvarkingai ir po kelias dienas trukusio festivalio reikës tik papildomai uþsisëti þolæ toje dalyje, kur buvo pastatyta pagrindinë scena. Pasibaigus ðiø metø festivaliui, kempingo Obuoliø sala direktorë informavo, kad jau prasidëjo derybos ir dël galimybës kitais metais saloje organizuoti dar vienà elektroninës muzikos festivalá. Taèiau, ar jis vyks Molëtø rajone, priklausys nuo ðiø metø derliaus jame dalyvavusiøjø skaièiaus. sukvietë vietinius gyventojus, kraðtieèius ir uþsienieèius. Smagu, kai net ið Londono paþaisti tinklinio atvykstama á Kaniûkus,- apie ið uþsienio specialiai dël renginio á gimtàjá kaimà sugráþusá vietos gyventojø Dalios ir Valerijaus Kazlovø sûnø pasakojo irgi ið ðio kaimo kilæs Danius, kiekvienà savaitgalá iðtisus metus atvykstantis á tëviðkæ, jà puoselëjantis ir mielai visiems atveriantis jos simbolinius vartus. Ðeðtadiená vykusio sambûrio pagrindiniu elementu buvo tinklinis. Taip pat rankos miklumas ir akies taiklumas buvo iðbandytas ðaudant oriniu ðautuvu, vyko virvës traukimo, giros kilnojimo varþybos. Ypaè visiems patiko plaukiojimas sodybos ðeimininko plaustu viename ið tvenkiniø. Kadangi mano sodyba yra tarp abiejø kaimø, ties riba, todël sambûriai mano kieme ir vyksta, - kalbëjo Jonas Bernotas, apgailestavæs, kad vis tik á renginius prisikviesti vyresnio amþiaus vietinius gyventojus sunku. Suprantu, þmonës daug ir sunkiai dirba, bet gi taip norisi, kad jie bent ðiek tiek atsipûstø po darbø ir tiesiog ateitø pabûti kartu, pabendrauti. Bet þmoniø, dalyvaujanèiø ðventëje, kasmet vis daugëja, todël ði ðventë bus tradicinë, keliaujantis - pernai keliauta po JAV, ðiemet groþëtasi Ðveicarijos, Italijos, Prancûzijos kalnynais, aukðèiausiu pasaulyje tiltu. O ðiuo metu Jonas su bendraminèiais motociklu jau kelionëje á Tatrus. Visur graþu, bet gyventi geriausia savame kraðte, - kalbëjo Jonas, pridûræs, kad jo gimtinë labai graþi. Statybininko profesijà á prekybininko iðkeitæs anykðtënas dþiaugiasi verslo sëkme Monika RYBELIENË Visada malonus ir paslaugus dëvëtø drabuþiø parduotuvës Raudonuose mûruose savininkas Tomas Rupeika á ðá verslà nërë prieð 12 metø, kuomet suprato, kad èia dirbdamas daugiau nei statybose uþsidirbs metais ið Anykðèiø á Molëtus atkeliavæs Tomas dëstë, kad dabar ðie abu miestai jam labai savi tapo ir abu savaip patinka. Tik dëmesá vyras atkreipë á tai, kad kalbantis su anykðtënais, ðie stebisi, kad Molëtuose tiek daug dëvëtø drabuþiø parduotuviø, o molëtiðkiai anykðtënams verslumu kitose srityse nusileidþia. -Pagal iðsilavinimà esu mûrininkas, dailidë, bandþiau pagal specialybæ dirbti Lietuvoje, laimës ieðkojau uþsienyje, bet gyvenimas be ðeimos buvo nemielas, tad gráþau ir dëvëtø drabuþiø verslo ëmiausi, kuris anuomet dar naujovë buvo. Ið pradþiø tik ðiltuoju sezonu turgelyje dirbau, o 2012 metø balandþio 2 dienà parduotuvæ atsidarëme. Norëjosi pastovios veiklos, kuri iðtisus metus veiklà vykdytø, taèiau vaþinëjimo po kaimus neatsisakiau. Vasaros rytais vykstu po Molëtø ir aplinkinius rajonus, jø kaimus maþdaug 50 km spinduliu, kur tam skirtose vietose prekiauju drabuþiais lauke, - sakë Tomas ir tæsë, kad bûdamas vienas ið nedaugelio vyrø rajone, kurie verèiasi tokia veikla, nesijauèia nei gerai, nei blogai, tiesiog niekada apie tai susimàstæs nebuvo. O kiek vëliau tarsteli, kad apskirtai prekyba nuo seno buvo vyriðka sritis, todël ir stebëtis tuo, kad jis pats savo parduotuvëje prekiauja ir mielai su klientais ðnekuèiuojasi, nereikëtø. -Man patinka su þmonëmis bendrauti, juk ne paslaptis, kad kai kurie á parduotuvæ uþsuka ne drabuþiø ásigyti, o tik pasikalbëti, savo iðgyvenimais pasidalinti, tad pardavëjai labai daþnai dar ir psichologø vaidmená atlieka, në patys to nenorëdami. Dirbau statybose ir man ten nelabai patiko, gal ne mano sritis buvo, o ðtai drabuþiø versle að gerai jauèiausi, darbo daug ir daþnai laisvø dienø neturiu, bet èia viskà jau puikiai iðmanau, per daugelá metø turiu susirinkæs daug patikimø tiekëjø, taèiau vis ieðkau naujø, todël savo klientams visada galiu pasiûlyti ádomesniø drabuþiø, èia visada gali rasti ir daug vyriðkø, vaikiðkø rûbø. Stebiu klientø poreikius ir reaguodamas á juos veþu prekes. Dëvëtas rûbas niekada nebuvo prabangos prekë, taèiau tuo uþsiimanèios parduotuvës populiarios, èia þmonës ateina ieðkodami ir pigesniø, ir ádomesniø daiktø. O pastaruoju metu turbût labiausiai ið viso ieðko naujø ir brangesniø, - sakë Tomas, pastebëjæs, kad pagal drabuþiø pirkimà gali daryti iðvadas, jog gyvenimo kokybë Molëtuose gerëja, þmonës tampa labiau iðrankûs, o jø aprangos skonis ir stilius labai artimas didmiesèiams, ieðkoma brangesniø, ádomesniø, stilingø drabuþiø. Kiek kitokia situacija nuo rajono centro nutolusiuose kaimuose, kur þmonës daþniausiai renkasi patogius ir nebûtinai madingus daiktus, drabuþius, nori, kad jie bûtø pigûs. Konkurencija? Anksèiau ji ir ðiame versle buvo, taèiau per daugelá metø viskas susidëliojo ir jau dabar prekybininkai vieni kitus þino, savo pastovius klientus turi. Be to, Molëtai nedidelis miestelis, todël kalbos èia greitai sklinda þmonës ateina, pasakoja, pastebëjimais dalijasi, todël Tomas ið parduotuvës neiðeidamas daug suþino, papasakoja jam þmonës ir apie tai, kad kainos pas já vienos maþesniø Molëtuose. Þinoma, prekybininkas tik dþiaugias tuo, kad jo sugalvota kainø metodika pasiteisina. -Labai dideliø kainø Molëtuose negali uþsikelti, viskam turi bûti saikas, juk svarbiausia, kad þmonës pirktø, bûtø patenkinti ir noriai atgal á jo parduotuvëlæ gráþtø. Kaip ir paprastame darbuþiø versle, egzistuoja ir èia sezoniðkumas rugpjûèio mënesá prasideda intensyvus ruoðimasis mokyklai, mokiniai sau ieðko ádomesniø tinkamø drabuþiø, vëliau bumas prasideda orams vëstant ir visi subëga ieðkodami ðiltø apdarø. Kokybës ir kainos santykis? Kainos galbût lieka tos paèios, taèiau drabuþiø Tomas kokybë labai suprastëjusi, todël tenka pirkti daugiau, kad turëtum kà þmonëms pasiûlyti, - sakë vyras ir atviravo, kad pats mëgsta kokybiðkus daiktus, todël ir savo klientams nori juos siûlyti kuo geresnius, taèiau, þinoma, pasitaiko ávairiø siuntø, tenka, liaudiðkai tariant, ir á minusià nueiti. O visus neparduotus drabuþius Tomas autoservisø darbuotojams atiduoda paðluostëms, dalá kûrëjai pasiima, o visa kita labdarai atiduodama. Klausiamas apie ánoringus klientus, Tomas sakë, jog tokiø nedaug, kaip ir nesàþiningø prekes leidþiu namo nusineðti, juk Molëtuose visi vieni kitus þinome, taèiau bûna taip, kad atgal nei prekiø, nei pinigø neatneða, pasitaiko ir vagysèiø ið salës. Beje, kai kurie klientai ypaè iðradingi - prieð savaitgalius pasiskolina drabuþius ir jais apsirëdæ á kokià nors ðventæ nueina, o po to atneða atgal, kaip neva netikusius. TURITE NAUJIENØ? Raðykite mums el.p. NORITE NAUJIENØ? Skaitykite Vilná! Draugaukime! Prenumeratos mënesiui kaina - 3,30 eurø - TIK!

6 6 psl. Televizijos programa PENKTADIENIS Liepos 27 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 Ðtutgarto kriminalinë policija 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Giminës. Gyvenimas tæsiasi 12:35 Kas ir kodël?" 13:05 Klauskite daktaro 13:58 Keno Loto" 14:00 Þinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Seserys 17:30 Þinios. 18:15 Auksinis protas 19:30 Beatos virtuvë 20:25 Keno Loto" 20:30 Panorama 21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 23:00 Ir viso pasaulio negana LNK 06:15 Mano gyvenimo ðviesa 07:30 Neramûs ir triukðmingi 07:55 Volkeris, Teksaso reindþeris 08:55 Rytas su LNK 10:55 Varom! 11:25 Meilës sparnai 13:25 Gyvenimo daina 14:25 Dvi ðirdys 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Þinios 19:30 KK2 penktadienis 21:00 Nojaus laivas 23:40 Ðikðnosparniai. Sunaikinimo operacija TV3 06:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 Kam ta meilë? 08:25 Paskutinis ið Magikianø 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 Tarp mûsø, mergaièiø 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Dama ir valkata 21:05 Pakvaiðæ dël Merës 23:35 Nekenèiu Valentino dienos BTV 06:00 Auklë 07:30 Asmens sargybinis 08:35 Farø karai 09:30 Teisingumo agentai 10:30 Kobra 11 11:35 Ástatymas ir tvarka. Specialiøjø tyrimø skyrius 12:35 Stoties policija 13:45 Asmens sargybinis 14:50 Farø karai 15:50 Teisingumo agentai 16:50 Kobra 11 18:55 Stoties policija 20:00 Info diena 21:00 Universalus karys. Sugráþimas 22:45 Samdiniai be vëliavos TV6 06:30 Saða ir Tania 07:00 Pëdsakai 08:00 Kaulai 09:00 Sandëliø karai 09:30 CSI Majamis 10:30 Moderni ðeima 11:25 Kobra 11 12:25 Vedæs ir turi vaikø 13:25 Rezidentai 15:00 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedæs ir turi vaikø 19:25 Rezidentai 20:00 Farai 21:00 Þinios 22:00 Þvaigþdþiø kelias TV1 06:50 Kas namie ðeimininkas? 07:50 Bûrëja 09:00 Sveikinimai 11:25 Sunkiø nusikaltimø skyrius 12:20 Kandisë Renuar 13:30 Mirtis rojuje 14:40 Dþekio Èano nuotykiai 15:05 Vyrai juodais drabuþiais 15:35 Geleþinis þmogus 16:00 Tinginiø miestelis 16:30 Bûk su manim 17:30 Mano meilës ðviesa 18:30 Kandisë Renuar 19:45 Mirtis rojuje 21:00 Bekas 7 22:50 Blogis po saule Lietuvos ryto TV 06:40 Krepðinio pasaulyje 07:10 Grilio skanëstai 07:40 Vasara tiesiogiai 08:10 Delta 09:15 Rojus 10:20 Lemtingas panaðumas 11:25 Ragana 12:30 Iððûkis 13:50 Gluchariovas 14:55 Delta 16:00 Reporteris 16:30 Gyvenimo bûdas 17:00 Moterø daktaras 18:00 Reporteris 19:00 Iððûkis 20:00 Reporteris 20:30 Grilio skanëstai 21:00 Ragana 22:00 Reporteris 23:00 Gluchariovas ÐEÐTADIENIS Liepos 28 d. LTV 06:30 Klausimëlis.lt. 06:45 Maþasis riteris Trenkas 08:05 Beatos virtuvë. 09:00 Labas rytas, Lietuva 11:45 Gyvûnø iðgyvenimo strategija 12:40 Maþi, bet ypatingi, vorai 13:35 Dþesika Fleèer 15:20 Gamtos inspektoriai. 15:43 Keno Loto" 15:45 Þinios. 16:00 Sveikinimø koncertas 17:30 Þinios. 18:00 Klausimëlis.lt. 18:30 Nacionalinë paieðkø tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos 20:30 Panorama 21:00 Koncertas Edmundo Kuèinsko ðou" 23:10 Sukèiai LNK 06:30 Þvëreliø bûrys 06:55 Neramûs ir triukðmingi 07:20 Þuviukai burbuliukai 07:45 Kiaulë, Oþka, Bananas ir Svirplys 08:10 Pabaisiukas Bansenas 08:35 Tomo ir Dþerio ðou 09:00 Saugokis meðkinø 09:40 Drakonø kova 10:10 Vinetunai. Sidabro eþero legenda 11:50 Anabelë ir Nantaketo vaiduokliai 13:45 Drakono sûnus 17:30 Geriau vëliau, negu niekada 18:30 Þinios 19:30 Madagaskaras 21:15 Mergiðiaus praeities vaiduokliai 23:10 Meilës guru TV3 06:30 Aladinas 07:00 Anèiukø istorijos 07:30 Þvaigþdþiø karai. Sukilëliai 08:00 Aladinas 08:30 Asilo Kalëdos su giesmëmis 08:40 Kaulø trupintojo legenda 09:00 Skaniai ir paprastai 09:30 Maisto kelias 10:00 Bibliotekininkai 11:00 Daktaras Dolitlis 3 12:55 Tiltas á Terabitijà 14:50 L.O.L. 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 þinios 19:25 Eurojackpot 19: dalmatinai 21:30 Valstybës prieðas BTV 06:15 Auklë 08:45 Sveikatos ABC 09:00 Nutrûkæ nuo grandinës 09:30 Apie þûklæ 10:00 Vaikai ðëlsta 10:30 Dþiungliø princesë Ðina 11:30 Maþieji gamtos stebuklai 12:40 Nepaþástami kraðtai 13:35 Ekstrasensø mûðis 15:55 Reali mistika 16:50 Nusikaltimø miestas 17:25 Visiðkai slaptai 18:25 Kas þudikas? 19:30 Dainuok mano dainà 21:30 Terminatorius. Iðsigelbëjimas 23:45 Apsëstieji TV6 06:30 Ledo kelias 07:30 Bjauriausi darbai pasaulyje 08:30 Sandëliø karai 09:00 Vienam gale kablys 09:30 Þûklë laukinëje gamtoje 10:00 Nuo amato iki verslo 10:30 Planetos talentai 11:00 Visureigiais per Aliaskà 12:00 Jokiø kliûèiø! 13:00 Rizikingiausi skrydþiai pasaulyje 14:00 Taikinys 15:00 Ledo kelias 16:00 Ið peties 17:00 Sandëliø karai 18:00 Skorpionas 19:00 Amerikos dievaitis 21:00 Þinios 22:00 Vyras uþ pinigus 23:45 Þvaigþdþiø kelias TV1 06:50 Pragaro katytë 07:50 Daktaras Ozas. 08:50 Sodininkø pasaulis 09:30 Tëvas Motiejus 10:45 Bûrëja 12:30 Nekviesta meilë 2 14:45 Tabatos salonas 15:45 Ðirdele mano 17:45 Akloji 18:55 Bûrëja 19:30 Imperatorë Ki 21:00 Diktë. Priklausomybës kaina 22:50 Vaiduokliø namas Lietuvos ryto TV 07:20 Pasaulis ið virðaus. 07:55 Pasaulio turgûs. Barselona. 08:30 10 min iki tobulybës su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudonà roþæ 09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio skanëstai 10:30 Gyvenimo bûdas 11:00 Iððûkis 13:00 Baltoji vergë 15:00 10 min iki tobulybës 15:15 Skinsiu raudonà roþæ 16:00 Þinios 16:15 Saugi vaikystë 16:20 Neiðsiþadëk 20:00 Þinios 20:25 Deimantø medþiotojai 23:10 Iððûkis SEKMADIENIS Liepos 29 d. LTV 06:05 Klausimëlis 06:35 Gimæ tà paèià dienà 07:30 Ðventadienio mintys 08:00 Gimtoji þemë 08:30 Ryto suktinis 09:00 Broliø Grimø pasakos 10:00 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai 11:00 Kaèiø ABC 11:45 Salø gamtos slëpiniai 12:40 Salø gamtos slëpiniai 13:35 Puaro 15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 Keno Loto" 15:45 Þinios. 16:00 Istorijos detektyvai. 16:50 Vasara su Dviraèio þiniomis" 17:30 Þinios. 18:00 Klausimëlis.lt. 18:30 Editos ðou" 19:30 Savaitë. 20:25 Loterijos 20:30 Panorama 21:00 Laisvës kaina. Partizanai. 21:50 Vieniða kelionë 23:15 Frostas prieð Niksonà LNK 06:30 Þvëreliø bûrys 06:55 Neramûs ir triukðmingi 07:20 Þuviukai burbuliukai 07:45 Kiaulë, Oþka, Bananas ir Svirplys 08:10 Pabaisiukas Bansenas 08:35 Tomo ir Dþerio ðou 09:00 Ogis ir tarakonai 09:35 Drakonø kova. Super 10:05 Marko ir Raselo nuotykiai 11:55 Hugo iðradimas 14:20 Ðokis hip-hopo ritmu. Gatvë 16:15 Spàstai 18:30 Þinios 19:30 Teleloto 20:35 Nepaprastas Þmogus-Voras 2 23:15 Pavojus ið kosmoso TV3 06:30 Aladinas 07:00 Anèiukø istorijos 07:30 Þvaigþdþiø karai. Sukilëliai 08:00 Aladinas 08:30 Kobra 11 09:30 Ðefai vikingai 10:00 Bibliotekininkai 11:00 Alfa ir Omega 12:45 Paðëlæs Raselas 14:35 Sosto ápëdinis 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 þinios 19:30 Guliverio kelionës 21:10 Þala 23:25 Juodabarzdis BTV 06:30 Galiûnø èempionø lyga Meksikoje. 07:30 Auklë 08:30 Tauro ragas 09:00 Galiûnø èempionø lyga Meksikoje. 10:00 Vaikai ðëlsta 10:30 Dþiungliø princesë Ðina 11:30 Apvalioji planeta 12:40 Nepaþástami kraðtai 13:40 Ekstrasensø mûðis 15:55 Reali mistika 16:50 Nusikaltimø miestas 17:25 Visiðkai slaptai 18:25 Kas þudikas? 19:30 Rivjera 21:30 Juodasis sàraðas 22:30 Okupuoti TV6 06:30 Ledo kelias 07:30 Taikinys 08:30 Ið peties 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Þvejo nuotykiai 11:00 Bearas Gryllsas. Iðlikimas 12:00 Jokiø kliûèiø! 13:00 Rizikingiausi skrydþiai pasaulyje 14:00 Taikinys 15:00 Ledo kelias 16:00 Ið peties 17:00 Sandëliø karai 18:00 Skorpionas 19:00 Amerikos dievaitis 21:00 Þinios 22:00 Pakartok! 23:00 Pakartok! TV1 06:50 Pragaro katytë 07:45 Daktaras Ozas. 08:40 Sodininkø pasaulis 09:15 Tëvas Motiejus 10:30 Bûrëja 11:35 Beatos virtuvë 12:30 Mylëk savo sodà 13:30 Sveikinimai 15:45 Ðirdele mano 17:45 Akloji 18:55 Bûrëja 19:30 Imperatorë Ki 21:00 Makenos auksas 23:40 Sunkûs laikai Lietuvos ryto TV 07:20 Pasaulis ið virðaus. 07:55 Neprijaukinti. Afrika. 08:20 Iðmanus kaimas. 08:30 Kaimo akademija 09:00 Ðiandien kimba 10:00 Pavojingiausios kelionës. Kinija. 10:35 Pavojingiausios kelionës. Kongas, Katangos provincija. 11:10 Grilio skanëstai 11:40 Svarbiausia - ástatymas 13:50 Tarp meilës ir neapykantos 16:00 Þinios 16:20 Krepðinio pasaulyje 16: m. Formulës- 1 èempionatas. 18:00 Þinios 18:30 Geriausios nardymo vietos. 19:00 Pasaulis ið virðaus. 19:30 Geriausios nardymo vietos. 20:00 Þinios 20:30 Lemtingas panaðumas 21:30 24/7. 22:00 Þinios 22:30 Deimantø medþiotojai PIRMADIENIS Liepos 30 d. LTV 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 Ðtutgarto kriminalinë policija 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Giminës. Gyvenimas tæsiasi 12:35 TV þaidimas Kas ir kodël?" 13:05 Klauskite daktaro 13:58 Keno Loto" 14:00 Þinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Seserys 17:30 Þinios. 18:15 Auksinis protas 19:30 Þmonës, kurie sukûrë Lietuvà 20:25 Keno Loto" 20:30 Panorama 21:30 Nacionalinë ekspedicija 22:30 Vasara su Dviraèio þiniomis" 23:00 Aukðtuomenës daktaras 23:45 Ðtutgarto kriminalinë policija LNK 06:15 "Mano gyvenimo ðviesa" 07:30 "Neramûs ir triukðmingi" 07:55 "Volkeris, Teksaso reindþeris" 08:55 Rytas su LNK. 10:55 "Ponas Bynas" 11:25 "Meilës sparnai". 13:25 "Gyvenimo daina" 14:25 "Dvi ðirdys" 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiðkos istorijos. 18:30 Þinios. 19:30 "Varom!" 20:00 "Tautos tarnas" 21:00 Bus visko. 21:30 Þinios 22:30 Amerikietiðka afera TV3 06:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 Bibliotekininkai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 Kobra 11 13:00 Paþadëtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 þinios 19:30 Paskutinis ið Magikianø 20:00 Tarp mûsø, mergaièiø 21:00 Kam ta meilë? 21:30 TV3 þinios 22:30 Holograma karaliui BTV 07:30 "Asmens sargybinis" 08:35 "Farø karai" 09:30 Teisingumo agentai 10:30 "Kobra 11" 12:35 "Stoties policija" 13:45 "Asmens sargybinis" 14:50 "Farø karai" 15:50 "Teisingumo agentai" 16:50 "Kobra 11" 17:55 Specialiøjø tyrimø skyrius 18:55 "Stoties policija" 20:00 Info diena. 20:25 "Nusikaltimø miestas" 21:00 Dingusi 00:00 Terminatorius TV6 06:30 Þûklë laukinëje gamtoje Sapnø gaudyklë rekordininkë (Atkelta ið 3 psl.) lës, kurios skersmuo yra 10 metrø, o perimetras siekia 31 metrà, iðkëlimu yra siekiama Gineso 07:00 Visureigiais per Aliaskà 08:00 Kaulai 09:00 Nuo amato iki verslo 09:30 CSI Majamis 10:30 Moderni ðeima 11:25 Kobra 11 12:25 Vedæs ir turi vaikø 13:30 Ið peties 15:00 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedæs ir turi vaikø 19:25 Rezidentai 20:30 Saða ir Tania 21:00 Þinios 21:30 Paðëlæs policininkas 22:30 Naða Raða 23:00 Apsëstasis Maiklas Kingas TV1 06:50 "Kas namie ðeimininkas?" 07:45 "Bûrëja" 08:45 "Akloji" 09:15 "Didingasis amþius. Jos didenybë Kiosem" 11:25 "Sunkiø nusikaltimø skyrius" 12:20 "Kandisë Renuar" 13:30 "Mirtis rojuje" 14:40 "Dþekio Èano nuotykiai" 15:05 "Vyrai juodais drabuþiais" 15:35 " Geleþinis þmogus" 16:00 "Tinginiø miestelis" 16:30 "Bûk su manim" 18:00 Mano meilës ðviesa 18:30 "Kandisë Renuar" 19:45 "Mirtis rojuje" 21:00 Vagis policininkas 22:55 "Gyvenimo ðukës" Lietuvos ryto TV 07:10 Ðiandien kimba 08:10 Delta 09:15 Rojus 10:20 Neiðsiþadëk 11:25 Ragana 12:30 Iððûkis 13:50 Gluchariovas 14:55 Delta 16:00 Reporteris 17:00 Moterø daktaras 18:00 Reporteris 18:55 Saugi vaikystë 19:00 Bitininkas 20:00 Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai 21:00 Krikðto tëvas 22:00 Reporteris 22:55 Saugi vaikystë 23: m. Formulës- 1 èempionatas rekordo duomenys apie gaudyklës sukûrimà ir iðkëlimà perduoti Gineso rekordus fiksuojanèiai agentûrai.

7 7 psl. Geriausias metø darbdavys Tele2 : esame viena ðeima Praëjusiais metais cvmarket.lt vykdytas tyrimas parodë, kad jauni darbuotojai vienoje darbovietëje vidutiniðkai iðdirba tik iki pusantrø metø. Taèiau kitaip yra po visà Lietuvà iðsibarsèiusiuose Tele2 salonuose èia darbuotojø kaita maþa, o juos nuvilioja ne konkurentai, bet kolegos ið sostinës. Ðiauliø regione turime salonà, kurá vadiname talentø kalve Vilniui jau kelerius metus ið eilës jam naujø darbuotojø prireikia ieðkoti tik tada, kai mûsø komandos narys gauna pasiûlymà dirbti Tele2 salone sostinëje, sakë Jurgita Savickienë, Tele2 Ðiauliø regiono vadovë. Algos dydá valdo darbuotojas Kaip bendrovei Tele2 pavyksta iðlaikyti komandas regionuose ir kas labiausiai jas motyvuoja klausëme Vaidos Burnickienës, Tele2 prekybos vadovës. Tikime, kad darbuotojus likti ámonëje skatina ne tik atlyginimas, taèiau jo svarba didelë. Nuo kitø darbdaviø Tele2 skiriasi tuo, jog algà pardavimø vadybininkams ne duoda, bet leidþia jà uþsidirbti patiems. Todël kiekvieno mënesio atlyginimas yra tiesiogiai susijæs su darbuotojo pastangomis, o uþmokesèio lubø nëra, sakë V. Burnickienë. Tokia atlyginimo sistema kartais suglumina naujus darbuotojus, taèiau jie labai greitai supranta, kad jaudintis, jog uþdirbs per maþai tikrai nëra reikalo. Operatoriaus algos pardavimø vadybininkams yra vienos geriausiø rinkoje. Tai rodo ir statistika portalas vz.lt skelbia, kad Tele2 yra pelningiausia telekomunikacijø bendrovë Lietuvoje, o ámonës mokami atlyginimai yra didþiausi, lyginant su konkurentais. Kolegos antroji ðeima V. Burnickienë pabrëþia, kad gerà darbuotojo savijautà lemia ne tik atlyginimas, bet ir santykiai su kolektyvu bei bendra atmosfera darbe. Labai svarbu, ar darbuotojas sutaria su kolegomis, ar jam artimos ámonës vertybës nuo to priklauso ir jo motyvacija. Mûsø salonø komandos yra tokios stiprios, kad save neretai vadina ðeima, pasakojo Tele2 prekybos vadovë. Bendravimas ne darbo aplinkoje Tele2 yra skatinamas darbdavys nuolat organizuoja ávairius mokymus ir rengia bendras ðventes. Turime labai graþià tradicijà kiekvienais metais vykstanèià vasaros ðventæ, kurios metu vyksta ávairûs þaidimai, dirbtuvës, koncertai. Joje susitinka Tele2 darbuotojai ið visos Lietuvos, tiek dirbantys salonuose, tiek biuruose. Ðventës bûna teminës, todël joms ruoðiamës ið anksto komandos varþosi, kurios kostiumai bus originaliausi, pasakojo V. Burnickienë. Aukðtà Tele2 darbuotojø pasitenkimà darbu rodo ir apklausos. Pavyzdþiui, pagal tarptautinæ metodikà Aon Hewitt atliktame tyrime operatorius buvo pripaþintas geriausiu metø darbdaviu Baltijos ðalyse. Beje, toká apdovanojimà Tele2 pelnë jau antrà kartà. Kaip prisijungti prie Tele2 komandos? Jei domitës technologijomis ir dràsiai priimate naujus iððûkius, Tele2 kvieèia iðbandyti savo jëgas ir sudalyvauti atrankose laisvoms darbo vietoms uþimti. Daugiau apie karjeros galimybes suþinoti galite internetiniame tinklapyje Valstybës ámonës Valstybës þemës fondo Utenos þemëtvarkos ir geodezijos skyrius 2018 m. rugpjûèio 8 d val. atliks sklypo proj. Nr Molëtø r. Alantos seniûnija, Ðemetiðkiø k., kadastrinius matavimus. Praðome atsiliepti þemës sklypo unikalus Nr savininko JUOZO MAIGIO suinteresuotus asmenis/paveldëtojus. Ið anksto praðome susisiekti (per 10 dienø iki numatytø kadastriniø matavimø). Kontaktinë informacija: Dovilë Ignatavièiûtë, tel , el. paðtas: Konstitucijos pr (A korpusas), LT Vilnius. Skaudþios netekties ir gilaus sielvarto valandà nuoðirdþiai uþjauèiame Jonà Dirmà dël tëvelio mirties. J.G. Stasiûnai, M.V. Petroniai, G. J. Ðalteniai, R. Rinkevièienë, D. L.Ðaveliai, A.V. Pipirai, J. Vitkauskienë, G. R. Bukauskai Dël ALGIRDO ÞYGELIO mirties nuoðirdþiai uþjauèiame Jo motinà Birutæ, þmonà Dalià, seseris Virginijà ir Daivà. Naujasodþio senjorai Dël mylimo vyro ALGIRDO mirties nuoðirdþiai uþjauèiame TS LKD Molëtø skyriaus naræ Dalià Þygelienæ. TS LKD Molëtø skyrius Niekas negali uþgydyti þaizdos, kurià palieka artimo þmogaus mirtis. Nuoðirdþiai uþjauèiame Zosæ Gylienæ ir Petrà Bimbirá dël mylimos sesers mirties. Sodo kaimynai: R. Snieðkienë, A. N. Razgûnai, T. V. Jelinskai, V. J. Paliûniai, A. Pelakauskienë, A. Galiauskienë, L. S. Kauðiniai REDAKTORË Visi santechnikos darbai, ðildymo sistemø montavimas, katilinës árengimas, katilo keitimas. Nuolaidos, garantija. Tel Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio. Kaminø remontas, galvutës mûrijimas, skardinimas. Stogø dengimas. Patirtis 20 m. Tel.: , Vadovaujantis Þemës ûkio ministro 2002m. gruodþio 30 d. ásakymu Nr.522 Dël nekilnojamojo turto objektø kadastriniø matavimø ir duomenø surinkimo bei tikslinimo taisykliø, praneðame, kad Stasës Steponënienës, Jono Stepanëno ir Marijonos Steponienës turtiniø teisiø paveldëtojus 2018 m. rugpjûèio mën. 9 d. 11 val. praðome atvykti prie jiems priklausanèio þemës sklypo (Skl. kad. Nr.6201/0003:278), esanèio Runioniø k., Alantos sen., Molëtø r., (eþ. Këgþlys), kadangi Jûsø sklypas ribojasi su Janinos Radþiûnienës þemës sklypu (Skl. kad. Nr.6201/0003:19), esanèiu Runioniø k., Alantos sen., Molëtø r. Bus atliekami Janinos Radþiûnienës þemës sklypo kadastriniai matavimai. A.Bivainio tyrinëjimø ámonë, J.Basanavièiaus g. 49A, Utena. Tel VIDAUS DAÞYMO IR TAPETAVIMO DARBAI. Tel STATINIØ PROJEKTAVIMAS Tel KASAME, VALOME ÐULINIUS, SURANDAME VANDENÁ. TEL REIKALINGA REIKALINGI transporto-ekspedicijos vadybininkai darbui Molëtuose ar Vilniuje. REIKALAVIMAS -anglø ir rusø kalbø mokëjimas. CV siøsti el.p. Miðko ruoðos ámonei reikalingi pjûklininkai ir pjûklininko padëjëjai. Tel Reikalingas BULDOZERIO OPERATORIUS nuolatiniam darbui. Tel Ámonei reikalingi trinkeliø, bordiûrø klojëjai. Tel Ilgastrëliais ekskavatoriais kasame tvenkinius, valome eþerø pakrantes, atliekame kitus kasimo darbus. Tel Spintos su stumdomosiomis durimis. Nestandartiniø baldø gamyba. Virtuvës baldai. Tel GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. MINI EKSKAVATORIAUS PASLAUGOS. Tel NUOMA MINI KRAUTUVOS BOBCAT NUOMA. Tel IÐNUOMOJAMAS komercinës paskirties pastatas (Vilniaus g. 37, yra 4,4 a. þemës), jame - patalpaðaldytuvas su atskiru áëjimu. Tel asmenø ðeima IÐSINUOMOTØ butà, dalá namo arba namà su patogumais. Tel MINI EKSKAVATORIAUS DAR- BAI. MINI SAVIVARÈIO PASLAU- GOS. Tel PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVARKOME aplinkà, miðkà, pakrantes. Tel NEBRANGIAI, KOKYBIÐ- KAI SMULKINU PIEVØ ÞOLÆ. Iðraðomos sàskaitos. Tel Ûkininkas D.V. smulkina þolæ su rotoriniais smulkintuvais. Iðraðau sàskaitas faktûras. Tel PIEVØ ÞOLËS SMULKINIMAS ÞOLËS SMULKINTUVU. Tel ÞOLËS SMULKINIMAS Tel ÞOLËS SMULKINIMAS. Tel SMULKINAME DEKLARUOJAMØ PIEVØ ÞOLÆ. Tel VEJOS ÞOLËS PJOVIMAS. Tel ÞOLËS SMULKINIMAS. Tel NUOTEKØ VALYMO ÁRENGI- NIAI IR JØ MONTAVIMAS. Tel KARKASINIAI NAMAI, GIPSAS, TERASOS, LAUKO IR VIDAUS APDAILA. Tel TVARKOME sausus, iðvirtusius, vëjo nulauþtus medþius jûsø miðke. PJAU- NAME ir SKALDOME malkas. Tel ATLIEKAME PAMATØ MON- TAVIMO IR BETONAVIMO DARBUS. Tel VIDAUS DAÞYMO IR TAPE- TAVIMO DARBAI IR FASADØ DAÞYMAS. Tel MONTUOJAME biologinius nuotekø valymo árenginius, surinkimo talpyklas. KASAME vandens ðulinius, JUNGIAME hidroforus. PARDUODAME rentinius. Tel , Laikraðtis Molëtø kraðtui Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis S. Nëries g.16, Jolanta VALENTINAVIÈIENË Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Molëtai LT33140 Tel.: , ; Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2280 egz. Molëtø Vilnis Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, Karolis SABECKIS- tel Monika RYBELIENË - tel SKELBIMØ SKYRIUS: Jolanta ÞIEMELIENË- tel.: 51339, VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339,

8 8 psl. PERKA Namø valdas Aplinkkelio g. (ðalia Lelijos, yra vandentiekis, kanalizacija, elektra). Tel Parduodu tvirtà sodybà Molëtø r. 14 ha þemës. Geras privaþiavimas, rami aplinka. Tinka ir poilsiui, ir gyvenimui. Tel SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: BRANGIAI SUPERKU vaþiuojanèius, nevaþiuojanèius, ávairiø markiø automobilius. Tel Brangiausiai Lietuvoje miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemes, sodybas. Tel UAB Kaiðiadoriø agrofirma perka karves, jauèius, telyèias. Sveria, greitai paima, atsiskaito vietoje. Tel Ámonë brangiai PERKA bet kokio ámitimo arklius (kaina iki 2 eur/kg. Tel.: , , Kasdien nuo 7 iki 22 val. Individuali ámonë PERKA arklius, telyèias - 1,55, karves - 1,45, bulius - 1,75. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel Skerdykla be tarpininkø PERKA karves iki 1,40 /kg, telyèias iki 1,50 /kg, bulius iki 1,70 /kg. Greitai pasiima. Tel UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , ÁMONË BRANGIAI PERKA MIÐKUS SU ÞEME IR IÐSIKIRTIMUI. Tel Pirksiu sodybà, namà vaizdingoje vietoje, arèiau miðko, eþero, upës. Siûlyti ávairius variantus. Tarpininkams atsilyginsiu. Tel Pirksiu butà: prabangø ar apleistà, su skolomis ar teisinëmis problemomis. Siûlyti ávairius variantus. Greitas atsiskaitymas. Tel PERKAME ÁVAIRØ MIÐKÀ Projektuojame. Konsultuojame. Tel.: , BRANGIAI PERKAME MIÐKUS SU ÞEME IÐSIKIRTIMUI. Tel UAB "Aldirma" PERKA miðkà su þeme, miðkà iðsikirtimui, ávairià medienà (malkos, tarmedis, ràstai). PERKA þemës ûkio þemæ nuo 5 ha. Ðienauju pievas Tel.: , , el.p.: Superkame automobilius. Vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai gali bûti su TA, be TA, tvarkingi, su defektais. Automobilius pasiimame patys ið reikiamos vietos. Vietoje sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be iðeiginiø. Tel Agentas Algirdas verðelius. Moka 6-21 proc. Atsiskaito ið karto, sveria el. svarstyklëmis. Tel.: , Brangiai superkame ávairius automobilius, gali bûti dauþti ar nevaþiuojantys, pasiimame patys, atsiskaitome vietoje. Tel PIRKSIU namà ar butà. Siûlau keitimà á sklypà prie Vilniaus ar Kaune su skirtumo priemoka. Siûlyti ávairius variantus. Tel Brangiai perkame miðkus ávairaus brandumo: jaunuolynus, pribræstanèius, brandþius. Tel UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel Jauna ðeima su trimis vaikais be tarpininkø pirktø sodybà arba didelá þemës sklypà su eþero pakrante. Tel PIRKSIU sodybà, miðkà. Domina ávairûs variantai. Tel Perka kritusius galvijus ir arklius. Tel.: , PARDUODA S/B Pavasaris parduodami du sodo sklypai vienas ðalia kito. Yra trijø faziø elektros ávadas, kadastriniai matavimai. Kaina eur. Tel Parduodu skaldytas malkas. Veþu nuo 5 iki 11 erdmetriø tvarkingai sukrautas këbule. Tel Parduodamos malkos - kaladëlëmis ir skaldytos. Yra sausø. Atveþa. Tel Parduodu apvalius medienos ràstus (ilgis 6,30 m), apipjautus puðies ràstus (storis 22 cm, 16 cm, ilgis 6,30 m), pakabinamà tràðø barstytuvà, plûgus, kultivatoriø, ekskavatoriø Fermec 760 (1996 m.). Tel Parduoda sunkveþimá Iveco eurocargo (1992 m., 7,5 t keliamoji galia, TA, draudimas, tachografas. Kaina 5600 ). Tel UAB DZITVA PAR- DUODA ir pristato (nemokamai) durpiø briketus, akmens anglá, malkas. KASA TVENKINIUS. Tel.: , Parduodu 2 mûrinius namus Molëtø m. Pigesná ir brangesná. Patogi vieta, gera kaina. Tel Parduodu 12 arø namø valdos sklypà Aplinkkelio g., Molëtuose. Pradëti daryti pamatai, yra projektas ir statybø leidimas. Tel Parduodu naujà sodybà ant Asvejos eþero kranto. Patogus, gerai árengtas namas, unikalus gamtovaizdis, geras privaþiavimas. Tel Garaþà Luokesos bendrijoje, skubiai automobilá BMW-320 (2003 m., 2 l, dyzelis, TA iki 2020 m., universalas. Tel Automobilá Audi 100 (1991 m., 2,3 cm 3, 98 kw, benzinas, TA iki 2019 m. 9 mën. Kaina 590 ), 39 arø namø valdos sklypà Aþubaliuose. Tel Lengvojo automobilio priekabà, ðienà rulonais plëvelëje ir sausà, MTZ-82 variklá, vartytuvà Dobilas, 3 t cisternà ant ratø. Tel Jaunos viðtaitës! Liepos 28 d. (ðeðtadiená) prekiausime Kaiðiadoriø rajono paukðtyno vakcinuotomis mën. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dësliosiomis viðtaitëmis ir kiauðinius pradëjusiomis dëti viðtaitëmis. Bus gaidþiø, spec. lesalø.tel Giedraièiai-12,35 val., Bijutiðkis-12,50 val., Dubingiai-13 val., Jutonys-13,10 val., Joniðkis-13,20 val., Ûta- 13,30 val., Inturkë-13,35 val., Mindûnai- 13,55 val., Toliejai-14,10 val., Suginèiai- 14,20 val., Skudutiðkis-14,30 val., Èiviliai- 14,45 val., Verbiðkës-14,50 val., Levaniðkiai-15 val., Molëtai (ûk.turgus)-15,10 val., Avilèiai-15,30 val., Karalinava-15,35 val., Naujasodis-15,45 val., Alanta-15,50 val., Girsteitiðkis-16,05 val., Videniðkiai- 16,20 val. Parduoda naujà rankø darbo ràstinæ pirtá. Tel Parduodu 1 kambario butà Molëtuose. Tel Parduodamas 3 kambariø butas (71,29 m 2 ). Tel Parduodamas namas su geoterminiu ðildymu Molëtuose. Tel Parduodu sklypà su eþero pakrante netoli Molëtø Tel PARDUODU MALKAS - SKAL- DYTAS IR KALADËLËMIS. Tel Vladislovo Tamoðiûno paukðèiø ûkis parduoda dedekles viðtas Lomanas rudasis-klasik 6 mën. ir 2 mën. kalakutytes Big -6. Tel.: Tel , Parduodu ávairias malkas kaladëlëmis. Turiu sausø. Atveþu. Tel AUT UTOMA OMATINIAI KIETO KURO KATILAI NUO 15 IKI 25 kw, MONTAVIMAS VIMAS. SANTECHNIKOS OS DARB ARBAI. AI. Tel. el Geodeziniai matavimai, toponuotraukos, þemëtvarkinis projektavimas palankiomis kainomis. Tel , REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas VAIKØ ÞAIDIMØ KAMBARYS UTENOJE (Tauragnø g. 2) Laisvalaikis, pramogos, gimtadieniai! Tel Stogø dengimas, terasø montavimas, karkasiniø pastatø statyba, kiti darbai ið apdailinës medienos. Tel