EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (Tekstas svarbus EEE) {SWD(2018) 73 final} - {SWD(2018) 74 final} LT LT

2 1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS Šis pasiūlymas svarbi atliekamo darbo stiprinant Europos ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS) dalis. Labiau integravus finansų sistemą padidės EPS atsparumas nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui. Kad šie tikslai būtų pasiekti, dabar ES turi užbaigti kurti bankų sąjungą ir įtvirtinti visas kapitalo rinkų sąjungos sudėtines dalis m. spalio 11 d. Komisijos komunikate 1 nustatomas bankų sąjungos sukūrimo, vienu metu skatinant rizikos mažinimą ir rizikos pasidalijimą, planas, papildantis EPS stiprinimo veiksmų planą 2, kurį Komisija nustatė 2017 m. gruodžio 6 d. Siekis mažinti susikaupusį didelį neveiksnių paskolų ir neveiksnių pozicijų kiekį 3, taip pat galimą jo augimą ateityje Sąjungos pastangų toliau mažinti bankų sistemos riziką ir sudaryti sąlygas bankams skolinti įmonėms ir gyventojams svarbi dalis. Vykstančiose diskusijose Taryboje patvirtinta, kad siekiant užbaigti kurti bankų sąjungą vieną iš svarbiausių Vadovų darbotvarkės prioritetų būtina toliau spręsti neveiksnių paskolų problemą. Didelis susikaupęs neveiksnių paskolų kiekis gali turėti neigiamos įtakos banko veiklos rezultatams dviem pagrindiniais aspektais. Pirma, neveiksnios paskolos lemia mažesnes banko pajamas nei veiksnios paskolos, taigi sumažina banko pelningumą ir gali padaryti nuostolių, kurie mažins jo kapitalą. Blogiausiu atveju dėl tokio poveikio gali kilti grėsmė banko gyvybingumui, o kartu galimų padarinių finansiniam stabilumui. Antra, neveiksnioms paskoloms tvarkyti naudojami dideli ir žmogiškieji, ir finansiniai banko ištekliai. Dėl to mažėja banko galimybės skolinti, be kita ko, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Sumažėjusi kredito pasiūla daro ypač didelį poveikį MVĮ, nes jos yra priklausomos nuo bankų teikiamų paskolų kur kas labiau nei didesnės įmonės, taigi daroma įtaka ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Bankų teikiamos paskolos yra dažnai perdėtai brangios, be to, 2008 m. finansų krizė smarkiai paveikė MVĮ teikiamų bankų paskolų apimtį. Tai kliudo MVĮ plėtrai ir augimui Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl bankų sąjungos sukūrimo, COM(2017) 592 final, Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir Europos Centriniam Bankui Baigiama kurti Europos ekonominė ir pinigų sąjunga. Veiksmų planas, COM(2017) 821 final, Neveiksnios pozicijos apima neveiksnias paskolas, neveiksnius skolos vertybinius popierius ir neveiksnius nebalansinius straipsnius. Neveiksnios paskolos sudaro didžiausią neveiksnių pozicijų dalį, tad paprastai šis terminas vartojamas pars pro toto principu. Neveiksnios paskolos paskolos, kai skolininkas turi sunkumų vykdyti numatytus mokėjimus, kuriais turi būti padengtos palūkanos arba pagrindinė suma. Kai mokėjimai pradelsiami daugiau nei 90 dienų, paskola vertinama kaip greičiausiai skolininko negrąžinsima ir priskiriama neveiksnių paskolų klasei. LT 1 LT

3 Vienas iš pagrindinių tinkamai veikiančios kapitalo rinkų sąjungos dėmenų gerai išplėtotos antrinės neveiksnių paskolų rinkos 4. Komisijos prioritetu kapitalo rinkų sąjungos sukūrimu siekiama vieno iš pagrindinių uždavinių, t. y. suteikti naujų finansavimo šaltinių ES įmonėms, MVĮ ir ypač sparčiai augančioms novatoriškoms įmonėms. Nors kapitalo rinkų sąjungos projektas orientuotas į sąlygų gauti finansavimą gerinimą ir ne bankų teikiamo finansavimo ES įmonėms diversifikavimą, pripažįstama ir bankų indėlio finansuojant ES ekonomiką svarba. Todėl viena iš kapitalo rinkų sąjungos kūrimo krypčių yra orientuota į bankų pajėgumo skolinti įmonėms didinimą, kartu stiprinant jų gebėjimą susigrąžinti užtikrinimo priemonių, pateiktų paskoloms užtikrinti, vertę. Didelio susikaupusio neveiksnių paskolų kiekio problemą reikia spręsti taikant visapusišką požiūrį. Nors pagrindinė atsakomybė už šios problemos sprendimą tenka bankams ir valstybėms narėms 5, kalbant apie dabartinio susikaupusio neveiksnių paskolų kiekio sumažinimą ir perteklinio neveiksnių paskolų kaupimosi ateityje prevenciją, šis klausimas dėl tarpusavio ryšių ES ir ypač euro zonos bankų sistemoje akivaizdžiai aktualus ir ES lygmeniu. Konkrečiai valstybių narių, kuriose susikaupęs didelis neveiksnių paskolų kiekis, ekonomika gali daryti svarbų šalutinį poveikį visos ES ekonomikai: tiek vertinant finansinį stabilumą, tiek ekonomikos augimą. Būtinybė imtis ryžtingų ir visapusiškų veiksmų pripažinta 2017 m. liepos 11 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos patvirtintame Veiksmų plane neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti. Veiksmų plane pateikiamas visapusiškas požiūris, orientuotas į įvairius papildomojo pobūdžio politikos veiksmus keturiose srityse: i) bankų priežiūros ir reguliavimo, ii) restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos išieškojimo sistemų reformos, iii) finansinių sunkumų paveikto turto antrinių rinkų plėtojimo ir iv) bankų sistemos restruktūrizavimo skatinimo. Šių sričių veiksmai turėtų būti vykdomi nacionaliniu lygmeniu ir, kai reikia, Sąjungos lygmeniu. Kai kurios priemonės darys stipresnį poveikį suteikiant paskolą bankų atliekamam rizikos vertinimui, kitos paskatins spartesnį neveiksnių paskolų pripažinimą ir geresnį jų valdymą, o dar kitos padidins tokių neveiksnių paskolų rinkos vertę. Šios priemonės stiprina vienos kitų poveikį ir taikomos pavieniui nebūtų pakankamai veiksmingos. Šis pasiūlymas kartu su kitomis Komisijos pristatytomis priemonėmis ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) bei Europos bankininkystės institucijos (EBI) veiksmais yra šio darbo pagrindinės dalys. Derindama kelias viena kitą papildančias priemones, Komisija padeda sudaryti tinkamas sąlygas bankams spręsti neveiksnių paskolų problemą savo balansuose ir mažinti neveiksnių paskolų kaupimosi ateityje riziką. Bus reikalaujama, kad bankai atidėtų pakankamai išteklių tam atvejui, kai naujos paskolos tampa neveiksnios, taip sukuriant tinkamas paskatas anksti spręsti neveiksnių paskolų problemą ir išvengti per didelio neveiksnių paskolų kiekio susikaupimo. Jei paskolos tampa neveiksnios, veiksmingesni vykdymo užtikrinimo mechanizmai, taikomi užtikrintoms paskoloms, suteiks galimybę bankams spręsti neveiksnių paskolų problemą, užtikrinant tinkamas apsaugos priemones skolininkams. 4 5 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas iki 2019 m. Metas spartinti darbus, COM(2018) 114. Šį klausimą atitinkamoms valstybėms narėms Komisija nuolat kėlė per Europos semestrą. LT 2 LT

4 Jei vis dėlto susikauptų pernelyg daug neveiksnių paskolų kaip šiuo metu yra atsitikę kai kuriems bankams ir kai kurioms valstybėms narėms bankai galės jas parduoti kitiems veiklos vykdytojams veiksmingose, konkurencingose ir skaidriose antrinėse rinkose. Priežiūros institucijos patars, kaip tai padaryti, remdamosi turimais su bankais susijusiais vadinamaisiais antrojo ramsčio įgaliojimais pagal Kapitalo reikalavimų direktyvą (KRD) 6. Kai neveiksnios paskolos tampa reikšminga visuotine problema, valstybės narės gali įsteigti nacionalines turto valdymo bendroves arba nustatyti kitas priemones pagal galiojančių valstybės pagalbos ir bankų pertvarkymo taisyklių sistemą. Šiuo pasiūlymu numatoma teisės aktais nustatyti prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, kuria būtų užkirstas kelias ateityje bankų balansuose susikaupti pernelyg dideliam neveiksnių paskolų kiekiui nenumatant pakankamo nuostolių padengimo. Ši priemonė papildo keletą kitų šiandien pristatytų priemonių, numatytų Komisijos komunikate Antroji pažangos ataskaita dėl neveiksnių paskolų mažinimo Europoje 7. Siekdama padėti bankams geriau valdyti neveiksnias paskolas, Komisija taip pat skelbia atskirą pasiūlymą, kuriuo i) didinama užtikrinimo priemonę turinčių kreditorių apsauga, leidžiant jiems naudotis daug veiksmingesniais metodais savo pinigams iš užtikrintų paskolų, suteiktų verslo skolininkams, atgauti neteisminiu būdu, ir ii) pašalinamos nereikalingos kliūtys, trukdančios administruoti kreditą trečiosioms šalims ir perduoti kreditą, siekiant toliau plėtoti neveiksnių paskolų antrines rinkas. Valstybėms narėms taip pat pateikiamos gairės, kaip jos galėtų prireikus steigti nacionalines turto valdymo bendroves, visiškai laikydamosi ES bankininkystės ir valstybės pagalbos taisyklių. Turto valdymo bendrovių projekte pateikiamos praktinės šių bendrovių modelio ir steigimo nacionaliniu lygmeniu rekomendacijos, grindžiamos valstybių narių geriausia praktika, paremta ankstesne patirtimi 8. Šios iniciatyvos stiprina viena kitos poveikį. Teisės aktais nustatyta prudencine finansinio stabilumo stiprinimo priemone užtikrinama, kad būsimų neveiksnių paskolų kredito nuostoliai būtų pakankamai padengti ir dėl to jas būtų lengviau pertvarkyti arba parduoti. Turto valdymo bendrovių projektas padeda valstybėms narėms, jei jos to nori, restruktūrizuoti savo bankus įsteigiant turto valdymo bendroves, užsiimančias neveiksniomis paskolomis. Šiuos veiksnius papildo postūmis toliau plėtoti neveiksnių paskolų antrines rinkas, nes dėl to išaugtų neveiksnių paskolų paklausa ir padidėtų jų rinkos vertė. Be to, taikant pagreitintą užtikrinimo priemonių realizavimą kaip greito užtikrinimo priemonės vertės susigrąžinimo procedūrą, sumažėja neveiksnių paskolų problemos sprendimo išlaidos m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES (OL L 176, p. 338). Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Centriniam Bankui Antroji pažangos ataskaita dėl neveiksnių paskolų mažinimo Europoje, prašom įrašyti COM numerį, kai bus žinomas. Prašom įrašyti SWD numerį, kai bus žinomas. LT 3 LT

5 Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis Atidėjiniai neveiksnioms pozicijoms turi būti sudaromi pagal taikomą apskaitos sistemą. Tikimasi, kad uždelstų ir nepakankamų atidėjinių problemą padės išspręsti nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje pradėtas taikyti naujas 9-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS), grindžiamas tikėtino nuostolio principu. Tačiau naujuoju standartu nustatomi tik keli pakeitimai, susiję su neveiksniu tapusiu finansiniu turtu. Be to, apskaitos standartais, įskaitant 9-ąjį TFAS, nustatomi bendrieji atidėjinių kredito nuostoliams nustatymo principai ir metodai, o ne išsamios taisyklės. Nepaisant pateikiamų standartų taikymo gairių, paprastai apskaitos standartais leidžiama savo nuožiūra pasirinkti veiksnių ir neveiksnių pozicijų tikėtinų kredito nuostolių nustatymo būdą, be kita ko, užtikrinimo priemonių ar garantijų apskaičiuotų būsimųjų pinigų srautų ir atidėjinių lygio nustatymo būdą. Pagal KRD nustatytos prudencinės sistemos antrąjį ramstį kompetentingos institucijos (t. y. priežiūros institucija) kiekvienu konkrečiu atveju gali daryti poveikį įstaigos atidėjinių politikai ir reikalauti apskaičiuojant nuosavas lėšas taikyti konkretų koregavimą 9. Kiekvienu konkrečiu atveju antrojo ramsčio priemones kompetentinga institucija taiko savo nuožiūra, kai nustato, kad priežiūros požiūriu įstaigos atidėjinių politika yra netinkama ar nepakankamai apdairi. Apibendrinant, kredito pozicijų (įskaitant neveiksnias pozicijas) nuostoliams taikomi tiek apskaitos standartai, tiek prudencinis reguliavimas. Tačiau nei pagal apskaitos standartus, nei pagal prudencinį reguliavimą šiuo metu nenumatoma bendra būtinoji tvarka, kuria būtų veiksmingai užkirstas kelias nepakankamai padengtų neveiksnių pozicijų kaupimuisi. Veiksmų plane Taryba paragino Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti prudencines finansinio stabilumo stiprinimo priemones nepakankamų atidėjinių atveju, kurios būtų taikomos naujai išduodamoms paskoloms. Šios teisės aktais nustatytos finansinio stabilumo stiprinimo priemonės galėtų būti taikomos kaip privalomi neveiksnių pozicijų prudenciniai atskaitymai iš nuosavų lėšų, įvertinus tinkamiausią kalibravimą, laikantis tarptautinės praktikos. Labiau tikėtina, kad bankų balansuose atidėjiniai neveiksnioms pozicijoms ir toliau bus nepakankami, nes bankai gali mėginti išvengti nuostolių pripažinimo arba jį atidėti (delsimo metodas). Labiausiai restruktūrizuoti skolas ir parduoti turtą trukdo nepakankami atidėjiniai ir nuostolių restruktūrizavimas, nes bankai gali atidėti restruktūrizavimą arba įsiskolinimo mažinimą, kad išvengtų nuostolių pripažinimo. Paaiškėjo, kad dėl uždelsto nuostolių pripažinimo mažėja skolinimo mastas, nes dėl delsimo dar labiau auga spaudimas bankams didinti atidėjinius nepalankiausių sąlygų laikotarpiais (t. y. kai atsiranda nuostolių ir reguliuojamų nuosavų lėšų reikalavimai tampa labiausiai įpareigojančiais). Reaguodama į Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos prašymą, Komisija vykdė tikslines konsultacijas ir parengė poveikio vertinimą, kuriais remdamasi padarė išvadą, kad siekiant išvengti neveiksnių pozicijų kaupimosi ateityje derėtų nustatyti prudencinę būtinąją tvarką, kuri kaip teisės aktais nustatyta finansinio stabilumo stiprinimo priemonė būtų taikoma naujoms pozicijoms, kurios vėliau gali tapti neveiksnios. Siūlomais Kapitalo reikalavimų 9 Komisija patikslino šio įgaliojimo taikymo sritį savo ataskaitoje dėl bendro priežiūros mechanizmo veikimo peržiūros, COM(2017) 591 final. LT 4 LT

6 reglamento (KRR) 10, tiesiogiai taikomo visoms įstaigoms Europos Sąjungoje, pakeitimais naujoms pozicijoms, kurios tampa neveiksnios, nustatoma prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, t. y. per nustatytą laiką vykdytinų prudencinių atskaitymų iš nuosavų lėšų, sistema. Šia finansinio stabilumo stiprinimo priemone siekiama: mažinti finansiniam stabilumui dėl didelio kiekio nepakankamai padengtų neveiksnių pozicijų kylančią riziką, vengiant tokių neveiksnių pozicijų kaupimosi ar didėjimo, galinčių nepalankiomis sąlygomis turėti šalutinį poveikį; užtikrinti, kad įstaigos neveiksnioms pozicijoms numatytų pakankamą nuostolių padengimą, taip apsaugodamos savo pelningumą, kapitalą ir finansavimo išlaidas nepalankiomis sąlygomis. Tai savo ruožtu užtikrintų stabilų ir ne tokį prociklišką finansavimą namų ūkiams ir įmonėms. Šia priemone būtų papildytas i) apskaitos standartų taikymas sudarant neveiksnioms pozicijoms skirtus atidėjinius paskolų nuostoliams padengti ir ii) dabartinių antrojo ramsčio priežiūros įgaliojimų naudojimas, atsižvelgiant į kompetentingos institucijos kiekvienu konkrečiu atveju atliktą vertinimą. Taigi įstaigos turės ir toliau pripažinti atidėjinius pagal savo vertinimą ir taikytinus apskaitos standartus. Į tuos atidėjinius, įskaitant galimus jų padidinimus dėl 9-ojo TFAS, taikant prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę bus visiškai atsižvelgta. Jei atidėjinių ir kitų koregavimų sumos nepakaktų neveiksnių pozicijų nuostoliams padengti iki bendro minimalaus lygio, būtų taikoma prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė ir skirtumas būtų atskaitytas iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) straipsnių. Kompetentingoms institucijoms kiekvienu konkrečiu atveju nustačius, kad, nepaisant prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo neveiksnioms pozicijoms pagal šį reglamentą, konkrečios įstaigos neveiksnios pozicijos nėra pakankamai padengtos, jos gali pasinaudoti savo priežiūros įgaliojimais pagal antrąjį ramstį. Siekiant užtikrinti prudencinės sistemos nuoseklumą, siūloma pirmojo ramsčio tvarka yra grindžiama apibrėžtimis ir sąvokomis, jau naudojamomis priežiūros ataskaitų teikimo reikmėms. Šiuo pakeitimu nustatoma neveiksnios pozicijos sąvoka, kaip ir su restruktūrizavimu susiję kriterijai, atitinka pateiktuosius Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/ ir visuotinai naudojamus priežiūros ataskaitų teikimo reikmėms. Prireikus dėl nuoseklumo siūlomi ir atitinkamų KRR nuostatų pakeitimai. Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis Praėjus daugiau nei penkeriems metams nuo Europos valstybių ir vyriausybių vadovų susitarimo sukurti bankų sąjungą, yra nustatyti du bankų sąjungos ramsčiai bendra priežiūra ir pertvarkymas, grindžiami bendru visoms ES įstaigoms taikomų taisyklių sąvadu. Nors padaryta didelė pažanga, siekiant baigti kurti bankų sąjungą reikia imtis tolesnių veiksmų be kita ko, sukurti bendrą indėlių garantijų sistemą, kaip nustatyta 2017 m. spalio mėn. komunikate ir 2017 m. gruodžio mėn. veiksmų plane m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, , p. 1) m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, , p. 1). LT 5 LT

7 Be 2016 m. lapkričio mėn. Komisijos pasiūlyto išsamaus reformų rinkinio ( Bankų reformos dokumentų rinkinys ), siūloma prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė, kuri yra viena iš riziką mažinančių priemonių, reikalingų siekiant didinti bankų sektoriaus atsparumą, kartu laipsniškai nustatant Europos indėlių garantijų sistemą (EIGS). Kartu šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti nuolatinį bendro taisyklių sąvado taikymą visoms ES įstaigoms, nesvarbu, ar jos priklausytų bankų sąjungai, ar ne. Bendri šios pirmiau aprašytos iniciatyvos tikslai visiškai atitinka ES pagrindinius tikslus, t. y. skatinti finansinį stabilumą, mažinti mokesčių mokėtojų paramos pertvarkant įstaigą tikimybę bei mastą ir prisidėti prie darnaus ir tvaraus ekonominės veiklos finansavimo, taip skatinant didelį konkurencingumą ir aukšto lygio vartotojų apsaugą. 2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI Teisinis pagrindas Siūlomų pakeitimų pagrindas tas pats kaip ir iš dalies keičiamo teisės akto teisinis pagrindas, t. y. SESV 114 straipsnis. Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju) Pagal dabartinę ES prudencinę sistemą suderinta prudencinė tvarka, taikytina neveiksnioms pozicijoms, nėra numatyta. Todėl faktinis skirtingose jurisdikcijose veikiančių bankų neveiksnių pozicijų nuostolių padengimas gali skirtis, net jei bankams tenka vienoda pagrindinė rizika. Tai gali riboti galimybę tarpvalstybiniu mastu palyginti kapitalo pakankamumo rodiklius ir sumenkinti jų patikimumą. Bankams, kurių rizikos profilis ir valiuta vienodi, būtų taikomos skirtingos finansavimo sąlygos priklausomai nuo jų veiklos vietos Sąjungoje. Tai lemia tolesnį finansų rinkų susiskaidymą, kliudantį naudotis vienu svarbiausių vidaus rinkos privalumų, t. y. ekonominės rizikos diversifikacija ir dalijimusi tarpvalstybiniu mastu. Tačiau valstybių narių galimybės nustatyti visuotinai taikomus ir teisiškai privalomus atidėjinių sudarymo reikalavimus yra ribotos. Pavyzdžiui, už TFAS nustatymą yra atsakinga Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV). Kiek tai susiję su prudencine tvarka, tiesiogiai įstaigoms taikomi būtiniausi reikalavimai (įskaitant taikomus neveiksnioms pozicijoms, kaip antai atskaitymai iš nuosavų lėšų) yra kuo labiau derinami visoje vidaus rinkoje. Pagal sistemos antrąjį ramstį kompetentingos institucijos, atsakingos už įstaigų priežiūrą Europos Sąjungoje, yra įgaliotos, atsižvelgdamos į konkrečias įstaigos aplinkybes, kiekvienu konkrečiu atveju daryti poveikį įstaigos atidėjinių politikai ir reikalauti apskaičiuojant nuosavas lėšas taikyti konkretų koregavimą. Tačiau jos negali nei nustatyti suderintos (būtinosios) tvarkos visoms valstybėms narėms ir įstaigoms, nei veiksmingai sistemiškai ar ES mastu spręsti galimą nepakankamų atidėjinių neveiksnioms pozicijoms problemą. Siūlomomis priemonėmis siekiama papildyti dabartinius ES teisės aktus. Šio tikslo geriausia siekti ES lygmeniu, o ne imantis skirtingų nacionalinių ar priežiūros priemonių. ES lygmens teisėkūros veiksmais bus nustatyta suderinta tvarka, pagal kurią visos ES įsisteigusios įstaigos bus įpareigotos iki minimalaus bendro prudencinio lygio padengti nuostolius, susijusius su naujomis pozicijomis, kurios tampa neveiksnios. Tokia prudencine finansinio stabilumo stiprinimo priemone būtų ES mastu automatiškai užkirstas kelias ateityje kauptis neveiksnioms pozicijoms, nenumatant pakankamo paskolų nuostolių padengimo, ir taip padidintas bankų finansinis patikimumas ir gebėjimas skolinti. ES lygmens veiksmai sumažins šalutinio poveikio tikimybę Sąjungoje. Be to, jais bus labiau sumažinta rizika ir LT 6 LT

8 suvienodintos sąlygos vidaus rinkoje, nes visiems bankams galios vienoda neveiksnioms pozicijoms taikytina prudencinė tvarka, sumažės nereikalingų skirtumų tarp bankų taikomos praktikos, padidės palyginamumas, bus skatinama rinkos drausmė ir pasitikėjimas rinkoje. Proporcingumo principas Proporcingumas neatskiriama prie pasiūlymo pridedamo poveikio vertinimo dalis. Jame ne tik pagal proporcingumo tikslą atskirai įvertintos visos siūlomos galimybės, bet ir atskirai išanalizuotas nepakankamas esamų taisyklių proporcingumas, siekiant sumažinti administracines bei reikalavimų laikymosi išlaidas ir kartu užtikrinti vienodą tvarką visoje Sąjungoje. Pasiūlyme nustatoma suderinta neveiksnioms pozicijoms prudenciniais tikslais taikoma tvarka, kuria siekiama užtikrinti, kad visos ES veikiančios įstaigos savo rizikai, susijusiai su neveiksniomis pozicijomis, užtikrintų minimalaus lygio padengimą. Taikytinais minimalaus padengimo lygio reikalavimais atsižvelgiama į tai, kiek laiko pozicija priskiriama neveiksnių pozicijų klasei, atskiriamos neužtikrintos ir užtikrintos neveiksnios pozicijos, taip pat neveiksnios pozicijos, kurių įsipareigojantysis asmuo įsipareigojimų nevykdo daugiau nei 90 dienų, ir kitos neveiksnios pozicijos. Taigi siūloma tvarka proporcingai atitinka skirtingas galimas neveiksnių pozicijų rizikos charakteristikas ir vis dėlto kartu siūlo santykinai paprastą metodą, kurį galima lengvai visur taikyti. Tokių tikslų, kaip užtikrinti vienodas sąlygas, sumažinti reguliavimo sudėtingumą, išvengti nepateisinamų reikalavimų laikymosi išlaidų (ypač vykdant tarpvalstybinę veiklą), skatinti tolesnę ES rinkos integraciją ir mažinti reguliacinio arbitražo tikimybę, proporcingiausia siekti iš dalies pakeičiant dabartines Sąjungos taisykles, taikomas nuosavų lėšų reikalavimams. Priemonės pasirinkimas Siūloma priemones įgyvendinti iš dalies pakeičiant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, nes jomis yra daroma nuoroda į dabartines to reglamento nuostatas, ypač susijusias su nuosavų lėšų apskaičiavimu, arba tos nuostatos plėtojamos. 3. EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis 2017 m. lapkričio mėn. Komisija vykdė tikslines konsultacijas, norėdama įvertinti, ar siekiant spręsti nepakankamų atidėjinių neveiksnioms pozicijoms problemą yra tinkama įvesti prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę. Siekta gauti privačiųjų ir viešųjų suinteresuotųjų šalių nuomones apie galimybes įgyvendinti prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, jos galimą modelį ir galimas nenumatytas pasekmes. Buvo pateikti klausimai apie visas tris politikos galimybes, analizuotas poveikio vertinime, parengtame po konsultacijų. Konsultacijose galėjo dalyvauti visos suinteresuotosios šalys. Daugiausia atsakymų gauta iš bankų arba jų asociacijų, keletas iš priežiūros institucijų. Iš viso gauti 38 atsakymai: 29 iš privačiųjų suinteresuotųjų šalių (įskaitant vieną privatų asmenį) ir 9 iš viešųjų suinteresuotųjų šalių. Daugumą atsakymų pateikė respondentai iš valstybių narių, kurių neveiksnių pozicijų rodikliai didžiausi. LT 7 LT

9 Kiek tai susiję su prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės modeliu, dauguma suinteresuotųjų šalių pirmenybę teikė progresiniam atskaitymo būdui, nes taip būtų geriau pripažintas ankstyvas paskolų susigrąžinimas. Šis pasiūlymas ir yra parengtas pagal šią politikos galimybę. Kai kurie respondentai pasisakė už tai, kad būtų atskirtos neveiksnios pozicijos, kurių atžvilgiu įsipareigojantysis asmuo dar vis vykdo savo įsipareigojimus, ir neveiksnios pozicijos, kurių įsipareigojantysis asmuo yra nemokus. Į tai pasiūlyme atsižvelgta. Per konsultacijas pateikti atsakymai apibendrinami poveikio vertinimo 2 priede. Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas Komisija paprašė Europos bankininkystės instituciją (EBI) pateikti nuomonę apie galimos prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės poveikį ir šioji prašymą įvykdė, nors tam turėjo labai nedaug laiko. EBI skaičiavimai buvo įtraukti į poveikio vertinimą. Poveikio vertinimas 2018 m. sausio 17 d. Reglamentavimo patikros valdyba poveikio vertinimą 12 apsvarstė ir be išlygų priėmė 13. Prie pasiūlymo pridedamas poveikio vertinimas, kurį pasiūlymas atitinka. Poveikio vertinime aprašomas pagrindinis scenarijus, kuris atsižvelgiant į visas svarbias prielaidas lyginamas su trimis politikos galimybėmis nustatyti prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę. Pagrindiniame scenarijuje atsižvelgiama į dabartinę atidėjinių neveiksnioms pozicijoms sudarymo padėtį, t. y. naujųjų taisyklių pagal 9-ąjį TFAS taikymą ir galiojančius kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimus didinti atidėjinius neveiksnioms pozicijoms. Atvejams, kai atidėjinių nepakanka, numatytos dvi galimybės nustatyti prudencinį atskaitymą iš nuosavų lėšų, naudojant arba laikotarpio pabaigos metodą, arba laipsnišką būdą (linijinį arba progresinį). Pagal trečiąją parengtą politikos galimybę užtikrintoms neveiksnioms pozicijoms taikomas vertės mažinimo metodas, pagal kurį apskaičiuojant finansinio stabilumo stiprinimo priemonę būtų atsižvelgiama į konkrečią kredito užtikrinimo, naudoto neveiksnioms pozicijoms užtikrinti, rūšį. Poveikio vertinime atlikus analizę, nustatyta, kad tinkamiausia galimybė yra laipsniško progresinio atskaitymo metodas. Palyginti su laikotarpio pabaigos metodu, pagal šią galimybę išvengiama didelio skardžio efekto. Be to, pagal ją bankams sudaromos geresnės sąlygos užtikrinti kredito užtikrinimo vykdymą arba susigrąžinti paskolas per pirmus kelerius metus, palyginti su linijiniu atskaitymu. Galiausiai, respondentų vertinimu, ši galimybė yra mažiau sudėtinga ir veiklos požiūriu paprastesnė nei vertės mažinimo metodu grindžiama galimybė. Kaip parodyta poveikio vertinime, dėl prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, skirtos nepakankamų atidėjinių neveiksnioms pozicijoms problemai spręsti, įvedimo atsirasiančias išlaidas galima laikyti racionaliomis. EBI skaičiavimais, ES bankų CET1 koeficiento medianos kaupiamasis sumažėjimas dėl įvestos prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės (panašios į numatytąją) po dvidešimties metų sieks maždaug 138 bazinius punktus. Tačiau šis rezultatas vis dar atspindi viršutinį galimo siūlomos priemonės poveikio lygį, nes remtasi gana konservatyviomis prielaidomis (žr. poveikio vertinimą) ir neįskaičiuotas negriežto kalibravimo, taikomo konkrečiais atvejais, kai su neveiksniomis pozicijomis susiję mokėjimai yra mažai tikėtini, poveikis Įrašyti poveikio vertinimo saitą. Įrašyti palankios nuomonės saitą. LT 8 LT

10 Poveikio vertinimo ataskaita buvo šiek tiek pakoreguota atsižvelgus į rekomendacijas, pateiktas Reglamentavimo patikros valdybos nuomonėje. Bendra trijų ataskaitų dėl neveiksnių pozicijų įžanga buvo išplėsta siekiant geriau paaiškinti visų trijų sąveiką. Įtrauktas papildomas ES lygmens veiksmų poreikio pagrindimas, be to, ataskaita pakeista siekiant geriau nušviesti dabartinių priemonių, kaip antai 9-ojo TFAS ir antrojo ramsčio įgaliojimų, poveikį. Į ataskaita įterpti EBI skaičiavimai kartu su patikslintais rezultatų ir naudotų prielaidų paaiškinimais. Galiausiai atsižvelgus į atnaujintus skaičiavimus ir siekiant geriau pagrįsti pasirinktos galimybės makroekonominio poveikio kiekybinį įvertinimą buvo pakoreguotos kiekybinio įvertinimo lentelės. Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas Šia iniciatyva nustatoma nauja priemonė (minimalaus padengimo lygio reikalavimai patirtiems / tikėtiniems neveiksnių pozicijų nuostoliams), kuria dabartiniai teisės aktai papildomi nustatoma nauja prudencine tvarka, be to, integruojamos dabartinės apibrėžtys. Užtikrinant standartizuoto minimalaus padengimo lygio taisykles visoje Sąjungoje, šia iniciatyva didinamas dabartinių teisės aktų veiksmingumas. Reikėtų pabrėžti, kad neveiksnių pozicijų lygiui įtakos darys ir kitos dabartinės ir ankstesnės neveiksnių pozicijų srities iniciatyvos, todėl sudėtinga atskirti kiekvienos atskiros priemonės lemtą veiksmingumo padidėjimą (daugiau informacijos poveikio vertinimo 3 priede). Prudencine finansinio stabilumo stiprinimo priemone sustiprinus bankų balansus, numatant ankstesnį ir veiksmingesnį neveiksnių pozicijų valdymą, bus paremta stabilesnė kredito pasiūla ateityje. Teigiamas poveikis bus ypač naudingas MVĮ, kurios yra labiau priklausomos nuo bankų paskolų nei didelės įmonės. Pagrindinės teisės ES įsipareigojusi laikytis pagrindinių teisių apsaugos aukštų standartų ir pasirašiusi įvairius susitarimus dėl žmogaus teisių. Atsižvelgiant į tai, pasiūlymu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, asmens duomenų apsaugos ir vartotojų apsaugos. 4. POVEIKIS BIUDŽETUI Pasiūlymas neturi poveikio Sąjungos biudžetui. 5. KITI ELEMENTAI Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka Kadangi šiuo pasiūlymu įvedami KRR nustatyto nuosavų lėšų apskaičiavimo pakeitimai, jo vertinimas bus atliekamas vykdant to reglamento stebėseną. Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas Neveiksnių pozicijų apibrėžtis, siūloma 47a straipsnyje Dėl prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės KRR nustatoma neveiksnių pozicijų apibrėžtis. Ši apibrėžtis grindžiama neveiksnios pozicijos sąvoka, nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 ir visuotinai naudojama priežiūros ataskaitų teikimo reikmėms. Ši apibrėžtis, be kita ko, apima pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip nurodyta nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti apskaičiavimo LT 9 LT

11 tikslu, ir pagal taikomą apskaitos sistemą nuvertėjusiomis laikomas pozicijas. Be to, kaip numatyta ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014, siūlomais pakeitimais nustatomi griežti kriterijai sąlygoms, kuriomis pozicija nustojama vertinti kaip neveiksni, ir refinansavimo bei kitų restruktūrizavimo veiksmų reguliavimo pasekmės. Bendrasis prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės principas, siūlomas 36 straipsnio 1 dalies m punkte ir 47c straipsnyje Prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę sudaro du pagrindiniai elementai: i) įstaigoms taikomas reikalavimas iki bendro minimalaus lygio padengti patirtus ir tikėtinus naujų paskolų nuostolius, kai tokios paskolos tampa neveiksnios (minimalaus padengimo lygio reikalavimas), ir ii) neįvykdžius minimalaus padengimo lygio reikalavimo faktinio padengimo lygio ir minimalaus padengimo lygio skirtumo atskaitymas iš CET1 straipsnių. Minimalaus padengimo lygio reikalavimas laipsniškai didinamas priklausomai nuo to, kiek laiko pozicija priskiriama neveiksnių pozicijų klasei. Metinis minimalaus padengimo lygio reikalavimo padidėjimas pirmaisiais metais po pozicijos priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei yra mažesnis. Laipsniškas padidėjimas nustatomas atsižvelgiant į tai, kad kuo ilgiau pozicija yra neveiksni, tuo mažesnė yra tikimybė susigrąžinti mokėtinas sumas. Minimalaus padengimo lygio reikalavimams vykdyti tinka šie straipsniai: a) pagal taikomą apskaitos sistemą pripažinti atidėjiniai (kredito rizikos koregavimai), t. y. specifinių ir bendrų atidėjinių paskolų nuostoliams dėl kredito rizikos padengti suma, kuri yra pripažinta įstaigos finansinėse ataskaitose; b) papildomi vertės koregavimai, taikomi tikrąja verte įvertintam turtui; c) kiti nuosavų lėšų sumažinimai (pavyzdžiui, įstaigos turi galimybę taikyti didesnius atskaitymus iš nuosavų lėšų, nei privaloma pagal reglamentą); d) įstaigų, kurios pagal riziką įvertintą turtą apskaičiuoja naudodamos vidaus reitingais pagrįstą metodą (toliau IRB metodas), atveju reguliacinis tikėtino nuostolio trūkumas, kuris jau atskaitytas iš nuosavų lėšų. Prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė taikoma tik tais atvejais, kai a d punktų verčių sumos nepakanka taikytinam minimalaus padengimo lygio reikalavimui įvykdyti. Atskaitymu būtų užtikrinta, kad su neveiksniomis pozicijomis susijusi rizika būtų tinkamai vienaip ar kitaip atspindėta įstaigos CET1 kapitalo koeficientuose. Užtikrintų ir neužtikrintų neveiksnių pozicijų atskyrimas, siūlomas 47c straipsnio 2 ir 3 dalyse Priklausomai nuo to, ar neveiksni pozicija priskiriama užtikrintų ar neužtikrintų pozicijų klasei, jai taikomi skirtingi padengimo reikalavimai. Neveiksnios pozicijos arba jų dalys, padengtos reikalavimus atitinkančiu kredito užtikrinimu, kaip nustatyta KRR, laikomos užtikrintomis. Kita vertus, neveiksnios pozicijos arba jų dalys, nepadengtos reikalavimus atitinkančiu kredito užtikrinimu, kaip nustatyta KRR, laikomos neužtikrintomis. Paskola, tik iš dalies užtikrinta užtikrinimo priemone, būtų laikoma užtikrinta, kalbant apie padengtą dalį, ir neužtikrinta, kalbant apie užtikrinimo priemone nepadengtą dalį. LT 10 LT

12 Iš esmės neveiksnias neužtikrintas kredito pozicijas ir neveiksnias kredito pozicijas, užtikrintas užtikrinimo priemone, būtų galima vertinti vienodai. Tačiau rizikos požiūriu dviejų rūšių pozicijoms būdingos skirtingos charakteristikos. Paprastai užtikrintos neveiksnios pozicijos įstaigai yra mažiau rizikingos nei neužtikrintos neveiksnios pozicijos, nes dėl paskolos kredito užtikrinimo paskolos davėjas įgyja teisę teikti specialų reikalavimą turtui arba trečiajai šaliai, nemažindamas savo bendrojo reikalavimo įsipareigojimų nevykdančiam skolininkui. Neužtikrintos paskolos, kuri tapo neveiksni, atveju įstaiga, priešingai, paprastai neturi jokių kitų veiksmingų priemonių, išskyrus paskolos restruktūrizavimą. Užtikrintų neveiksnių pozicijų susigrąžinimo normos vidutiniškai yra gerokai didesnės nei neužtikrintų neveiksnių pozicijų. Tačiau kredito užtikrinimo vykdymo užtikrinimas ir atitinkamais atvejais užtikrinimo priemonės realizavimas reikalauja papildomo laiko. Todėl dėl neužtikrintų neveiksnių pozicijų kreditą teikiančiam bankui reikėtų nustatyti didesnį ir anksčiau taikytiną minimalų padengimo lygį nei užtikrintų neveiksnių pozicijų atveju. Tačiau praėjus tam tikram skaičiui metų, per kuriuos kredito užtikrinimu nepavyko sėkmingai pasinaudoti (t. y. užtikrinimo priemonės / garantijos nepavyko realizuoti), kredito užtikrinimas nebeturėtų būti laikomas veiksmingu. Tokiu atveju laikytina, kad būtina padengti visą užtikrintų neveiksnių pozicijų sumą. Laiku pertvarkyti užtikrintas neveiksnias pozicijas turėtų padėti keliose valstybėse narėse vykdomos nemokumo sistemų reformos ir pagreitinta neteisminis užstato realizavimo procedūra, numatyta Komisijos direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užtikrinimo priemonės realizavimo pasiūlyme, priimtame tą pačią dieną kaip šis pasiūlymas. Paprastai neteisminę užstato realizavimo procedūrą taikantys bankai savo neveiksnias pozicijas restruktūrizuoja, susigrąžina ar perduoda greičiau ir pelningiau. Poreikis didinti neveiksnių pozicijų nuostolių padengimą jiems būtų mažiau aktualus. Neveiksnių pozicijų, kurių įsipareigojantysis asmuo įsipareigojimų nevykdo daugiau nei 90 dienų, ir kitų neveiksnių pozicijų atskyrimas, siūlomas 47c straipsnio 2 ir 3 dalyse Neveiksnių pozicijų apibrėžtis apima atvejus, kai dar vis mokantis įmokas įsipareigojantysis asmuo laikomas tikėtinai nemokiu. Kadangi įsipareigojantysis asmuo vis dar moka įstaigai visas įmokas be didelio vėlavimo, tikėtina, kad kredito rizika apskritai yra mažesnė nei tų pozicijų, kurių įsipareigojantysis asmuo įsipareigojimų nevykdo daugiau nei 90 dienų, todėl tokiu atveju yra pagrindo taikyti ne tokį griežtą tvarkaraštį. Konkrečiai tokiu atveju po nustatyto laikotarpio (kuris yra dveji metai neužtikrintų neveiksnių pozicijų atveju ir aštuoneri metai užtikrintų pozicijų atveju) neveiksnių pozicijų padengimo lygis turi būti 80 % pozicijos vertės. Ir, priešingai, kai įsipareigojantysis asmuo kurio nors esminio kredito įsipareigojimo įstaigos atžvilgiu nevykdo daugiau nei 90 dienų, po nustatyto laikotarpio privalomas padengimo lygis turėtų būti 100 %. Ankstesnėms paskoloms taikoma išimtis, siūloma 469a straipsnyje Prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė būtų taikoma tik po 2018 m. kovo 14 d. atsiradusioms pozicijoms, nes po tos datos taptų pakankamai aišku, kaip naujoji taisyklė bus taikoma. Siekiant išvengti šios išimties apėjimo, prieš priimant pasiūlymą atsiradusios pozicijos, kurios vėliau yra įstaigos pakeičiamos taip, kad pozicijos vertė padidėja, turėtų būti laikomos naujomis pozicijomis. Ir, priešingai, prieš priimant šį pasiūlymą atsiradusios pozicijos turėtų būti vertinamos pagal tą dieną galiojusias taisykles, net jei jos yra refinansuojamos arba joms taikomos kitos restruktūrizavimo priemonės. LT 11 LT

13 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį, atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę 14, atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 15, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, kadangi: (1) nustatyti išsamią strategiją, skirtą neveiksnių pozicijų problemai spręsti, yra Sąjungos prioritetas. Nors neveiksnių pozicijų problemą pirmiausia turi spręsti bankai ir valstybės narės, akivaizdi ir Sąjungos pareiga mažinti dabar susikaupusių neveiksnių pozicijų kiekį ir užkirsti kelią per dideliam neveiksnių pozicijų kaupimuisi ateityje. Dėl bankų ir finansų sistemų tarpusavio ryšių visoje Sąjungoje bankai vykdo veiklą daugelyje jurisdikcijų ir valstybių narių, todėl šalutinio poveikio valstybėms narėms ir visai Sąjungai galimybė tiek ekonomikos augimo, tiek finansinio stabilumo požiūriais yra išties didelė; (2) integravus finansų sistemą padidės Europos pinigų sąjungos atsparumas nepalankiems sukrėtimams, nes pagerės sąlygos tarpvalstybiniu mastu dalytis rizika privačiajame sektoriuje ir kartu sumažės būtinybė prisiimti riziką viešajam sektoriui. Kad šie tikslai būtų pasiekti, Sąjunga turėtų užbaigti kurti bankų sąjungą ir toliau plėtoti kapitalo rinkų sąjungą. Siekiant baigti kurti bankų sąjungą, užtikrinti konkurenciją bankų sektoriuje, išsaugoti finansinį stabilumą ir skatinti skolinimą, kad būtų kuriamos darbo vietos ir užtikrintas augimas Sąjungoje, itin svarbu spręsti didelio susikaupusio neveiksnių pozicijų kiekio ir galimo jų kaupimosi ateityje problemą; (3) 2017 m. liepos mėn. Taryba savo Veiksmų plane neveiksnių paskolų problemai Europoje spręsti paragino įvairias institucijas imtis tinkamų priemonių siekiant toliau spręsti didelio susikaupusio neveiksnių pozicijų kiekio Sąjungoje problemą. Veiksmų plane pateikiamas visapusiškas požiūris, orientuotas į įvairius papildomojo pobūdžio OL C [ ], [ ], p. [ ]. OL C,, p.. LT 12 LT

14 politikos veiksmus keturiose srityse: i) bankų priežiūros ir reguliavimo; ii) restruktūrizavimo, nemokumo ir skolos išieškojimo sistemų reformos; iii) finansinių sunkumų paveikto turto antrinių rinkų plėtojimo; iv) bankų sistemos restruktūrizavimo skatinimo. Šių sričių veiksmai turėtų būti vykdomi nacionaliniu lygmeniu ir, kai reikia, Sąjungos lygmeniu m. spalio 11 d. Komunikate dėl bankų sąjungos sukūrimo 16 Komisija išreiškė panašų ketinimą, kuriam įvykdyti reikėjo priimti neveiksnių paskolų problemai spręsti Sąjungoje skirtų priemonių visapusišką rinkinį; (4) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/ kartu su 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES 18 sudaro teisinę įstaigoms taikomų prudencinių taisyklių sistemą. Be kita ko, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 pateikiamos tiesiogiai įstaigoms taikomos nuosavų lėšų apskaičiavimo nuostatos. Todėl galiojančias Reglamento (ES) Nr. 575/2013 prudencines taisykles, susijusias su nuosavomis lėšomis, būtina papildyti nuostatomis, įpareigojančiomis atlikti atskaitymą iš nuosavų lėšų, kai neveiksnios pozicijos nėra pakankamai padengtos atidėjiniais ar kitais koregavimais. Taip būtų veiksmingai sukurta neveiksnioms pozicijoms skirta prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė, vienodai taikoma visoms Sąjungos įstaigoms; (5) prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė neturėtų trukdyti kompetentingoms institucijoms naudotis turimais priežiūros įgaliojimais pagal Direktyvą 2013/36/ES. Kompetentingoms institucijoms kiekvienu konkrečiu atveju nustačius, kad, nepaisant šiame reglamente nustatytos prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo neveiksnioms pozicijoms, konkrečios įstaigos neveiksnios pozicijos nėra pakankamai padengtos, jos gali pasinaudoti priežiūros įgaliojimais, numatytais Direktyvoje 2013/36/ES, įskaitant numatytąjį tos direktyvos 104 straipsnio 1 dalies d punkte; (6) finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo tikslu Reglamente (ES) Nr. 575/2013 dera nustatyti aiškias neveiksnių pozicijų klasifikavimo sąlygas. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 jau yra nustatyti su neveiksniomis pozicijomis susiję kriterijai priežiūros ataskaitų teikimo reikmėms, todėl neveiksnių pozicijų klasifikavimą reikėtų pagrįsti ta galiojančia sistema. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 daroma nuoroda į pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui, kaip nurodyta nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti apskaičiavimo tikslu, ir pagal taikomą apskaitos sistemą nuvertėjusiomis laikomas pozicijas. Kadangi nuo restruktūrizavimo priemonių gali priklausyti, ar pozicija priskiriama neveiksnių pozicijų klasei, klasifikavimo kriterijai yra papildomi aiškiais restruktūrizavimo priemonių poveikio kriterijais. Restruktūrizavimo priemonės gali turėti įvairų pagrindą ir pasekmes, todėl dera nurodyti, kad dėl neveiksniai pozicijai taikomos restruktūrizavimo priemonės jos priskyrimas neveiksnių pozicijų klasei išlieka galioti, nebent įvykdomi tam tikri griežti tokio klasifikavimo panaikinimo kriterijai; 16 COM(2017) 592 final, m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, , p. 1) m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES (OL L 191, , p. 1.). LT 13 LT

15 (7) kuo ilgiau pozicija yra neveiksni, tuo mažesnė yra tikimybė susigrąžinti jos vertę. Todėl pozicijos dalis, kuri turėtų būti padengta atidėjiniais, kitais koregavimais arba atskaitymais, turėtų bėgant laikui didėti pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį; (8) paprastai užtikrintos neveiksnios pozicijos yra mažiau rizikingos nei neužtikrintos neveiksnios pozicijos, nes, be bendrojo reikalavimo įsipareigojimų nevykdančiam skolininkui, dėl paskolos kredito užtikrinimo įstaiga įgyja teisę teikti specialų reikalavimą turto atžvilgiu arba trečiajai šaliai. Neužtikrintos paskolos atveju būtų galima teikti tik bendrąjį reikalavimą įsipareigojimų nevykdančiam skolininkui. Dėl didesnės neužtikrintų paskolų rizikos reikėtų taikyti griežtesnį tvarkaraštį. Pozicija, tik iš dalies užtikrinta užtikrinimo priemone, turėtų būti laikoma užtikrinta, kalbant apie padengtą dalį, ir neužtikrinta, kalbant apie užtikrinimo priemone nepadengtą dalį; (9) reikėtų taikyti skirtingus tvarkaraščius priklausomai nuo to, ar pozicija yra neveiksni dėl to, kad įsipareigojantysis asmuo vėluoja vykdyti įsipareigojimus daugiau kaip 90 dienų, ar dėl kitų priežasčių. Pirmuoju atveju minimalaus padengimo lygio reikalavimas turėtų būti didesnis, nes įstaiga nėra gavusi jokios įsipareigojančiojo asmens įmokos ilgą laiką. Antruoju atveju viso padengimo reikalavimo nereikėtų taikyti, nes tam tikros įmokos dar gaunamos arba yra didesnė grąžinimo tikimybė; (10) kai pozicija yra priskiriama neveiksnių pozicijų klasei ne dėl to, kad yra pradelsta daugiau nei 90 dienų, bet vėliau tampa pradelsta daugiau kaip 90 dienų, jai turėtų būti pradėtas taikyti griežtesnis tvarkaraštis, taikytinas daugiau kaip 90 dienų pradelstoms neveiksnioms pozicijoms. Naujasis tvarkaraštis neturėtų būti taikomas atgaline data ir turėtų būti pradėtas taikyti nuo dienos, kurią pozicija tampa pradelsta daugiau kaip 90 dienų. Tačiau taikytinas koeficientas turėtų būti tas, kuris būtų buvęs taikytinas, jeigu pozicija būtų nuo pradžių buvusi priskirta neveiksnių pozicijų klasei, nes buvo pradelsta daugiau kaip 90 dienų; (11) siekdama užtikrinti, kad įstaigos neveiksnių pozicijų kredito užtikrinimo vertinimas būtų vykdomas pagal prudencinį metodą, EBI turėtų apsvarstyti bendros metodikos poreikį ir prireikus ją parengti, visų pirma nustatydama prielaidas, susijusias su susigrąžinimo ir vykdymo užtikrinimo tikimybe, ir galbūt įtraukdama būtiniausius pakartotinio vertinimo po tam tikro laiko reikalavimus; (12) kad perėjimas prie naujosios prudencinės finansinio stabilumo stiprinimo priemonės būtų kuo sklandesnis, naujosios taisyklės neturėtų būti taikomos pozicijoms, atsiradusioms iki 2018 m. kovo 14 d. Komisija kelis kartus paskelbė savo ketinimą nustatyti neveiksnioms pozicijoms prudencinę finansinio stabilumo stiprinimo priemonę. Pasiūlymo dėl teisės akto priėmimo dieną įstaigoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims jau turėtų būti pakankamai aišku, kaip Komisijos numatyta prudencinė finansinio stabilumo stiprinimo priemonė būtų taikoma; (13) todėl Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pakeitimai (1) 36 straipsnio 1 dalis papildoma m punktu: m) taikytiną nepakankamo neveiksnių pozicijų padengimo sumą. ; (2) įterpiami 47a, 47b ir 47c straipsniai: LT 14 LT

16 47a straipsnis Neveiksnios pozicijos 1. Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, terminas pozicija apima visus šiuos straipsnius, jeigu jie nėra įtraukti į įstaigos prekybos knygą: skolos priemonę, įskaitant skolos vertybinį popierių, paskolą, išankstinį mokėjimą, lėšas centriniame banke ir kitus indėlius iki pareikalavimo; suteiktą kreditavimo įsipareigojimą, suteiktą finansinę garantiją ar kitą suteiktą įsipareigojimą, nepriklausomai nuo to, ar jie atšaukiami, ar ne. 2. Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, skolos priemonės pozicijos vertė yra lygi jos apskaitinei vertei, apskaičiuotai neatsižvelgiant į jokius specifinės kredito rizikos koregavimus, papildomus vertės koregavimus pagal 34 ir 105 straipsnius, atskaitymus pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą ar kitus su pozicija susijusius nuosavų lėšų sumažinimus. Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, suteikto kreditavimo įsipareigojimo, suteiktos finansinės garantijos ar kito suteikto įsipareigojimo pozicijos vertė yra jos nominalioji vertė, atitinkanti įstaigos didžiausią kredito rizikos poziciją neatsižvelgiant į jokį tiesioginį ar netiesioginį kredito užtikrinimą. Visų pirma: suteiktų finansinių garantijų nominalioji vertė didžiausia galima suma, kurią subjektas turėtų sumokėti, jeigu garantijos būtų pareikalauta; kreditavimo įsipareigojimų nominalioji vertė nepanaudota suma, kurią įstaiga įsipareigojo paskolinti. Antroje pastraipoje nurodyta nominalioji vertė apskaičiuojama neatsižvelgiant į jokį specifinės kredito rizikos koregavimą, papildomus vertės koregavimus pagal 34 ir 105 straipsnius, atskaitymus pagal 36 straipsnio 1 dalies m punktą ar kitus su pozicija susijusius nuosavų lėšų sumažinimus. 3. Taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą, neveiksnių pozicijų klasei priskiriamos šios pozicijos: (c) (d) (e) pozicija, kurios atžvilgiu laikoma, kad įvyko įsipareigojimų neįvykdymo atvejis pagal 178 straipsnį; pozicija, laikoma nuvertėjusia pagal taikomą apskaitos sistemą; pozicija, kuriai taikomas bandomasis laikotarpis pagal 7 straipsnį, kai taikomos papildomos restruktūrizavimo priemonės arba ji tampa daugiau nei 30 dienų pradelsta; pozicija, kurią sudaro įsipareigojimas, kurio įvykdymo arba kito panaudojimo atveju kiltų rizika, kad visa suma nebus grąžinta nerealizavus užtikrinimo priemonės; pozicija, kurią sudaro finansinė garantija, kai esama rizikos, kad garantijos gavėjas gali pareikalauti įvykdyti finansinę garantiją, įskaitant tuos atvejus, kai pagrindinė garantuota pozicija atitinka priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei kriterijus. Taikant a punktą, kai įstaiga turi balansinių pozicijų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, kurios yra pradelstos daugiau nei 90 dienų ir sudaro daugiau nei 20 % visų balansinių pozicijų to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, visos balansinės ir LT 15 LT

17 nebalansinės pozicijos to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu laikomos pradelstomis daugiau nei 90 dienų. 4. Pozicijų, kurioms netaikoma restruktūrizavimo priemonė, priskyrimas neveiksnių pozicijų klasei 36 straipsnio 1 dalies m punkto tikslu panaikinamas, jei įvykdomos visos šios sąlygos: (c) pozicija atitinka įstaigos taikomus panaikinimo kriterijus, pagal kuriuos panaikinamas priskyrimas nuvertėjusių pozicijų klasei pagal taikomą apskaitos sistemą ir pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui klasei pagal 178 straipsnį; įsipareigojančiojo asmens padėtis pagerėjo tiek, kad, įstaigos vertinimu, tikėtinas visiškas grąžinimas laiku; įsipareigojantysis asmuo neturi daugiau nei 90 dienų pradelstų sumų. 5. Jei neveiksni pozicija klasifikuojama kaip laikomas parduoti ilgalaikis turtas pagal taikomą apskaitos sistemą, tai neduoda pagrindo panaikinti jos priskyrimą neveiksnių pozicijų klasei taikant 36 straipsnio 1 dalies m punktą. 6. Neveiksnių pozicijų, kurioms taikomos restruktūrizavimo priemonės, priskyrimas neveiksnių pozicijų klasei 36 straipsnio 1 dalies m punkto tikslu panaikinamas, jei įvykdomos visos šios sąlygos: (c) pozicijų padėtis pasikeitė taip, kad nebėra pagrindo jų priskirti neveiksnių pozicijų klasei pagal 3 dalį; praėjo bent vieni metai nuo vėlesnio iš šių įvykių: restruktūrizavimo priemonių taikymo momento arba momento, kai pozicijos buvo priskirtos neveiksnių pozicijų klasei; po restruktūrizavimo priemonių taikymo nebeliko pradelstų sumų arba išanalizavusi įsipareigojančiojo asmens finansinę padėtį įstaiga laikosi nuomonės, kad yra tikėtinas visiškas pozicijos apmokėjimas laiku. Taikant c punktą, visiškas pozicijos apmokėjimas laiku gali būti laikomas tikėtinu, kai įsipareigojantysis asmuo reguliariai ir laiku moka įmokas, kurių sumos yra lygios vienai iš šių: i) sumai, kuri buvo pradelsta iki restruktūrizavimo priemonės taikymo, kai pradelstų sumų buvo; ii) sumai, kuri buvo nurašyta pagal taikomas restruktūrizavimo priemones, kai pradelstų sumų nebuvo. 7. Kai neveiksni pozicija nebėra priskiriama neveiksnių pozicijų klasei pagal 6 dalį, tokiai pozicijai taikomas bandomasis laikotarpis tol, kol įvykdomos visos šios sąlygos: (c) nuo datos, kai restruktūrizuota pozicija vėl priskirta veiksnių pozicijų klasei, praėjo bent dveji metai; bent pusę laikotarpio, kurį pozicijai būtų taikomas bandomasis laikotarpis, įmokos mokėtos reguliariai ir laiku, taip grąžinant reikšmingą agreguotos pagrindinės sumos ar palūkanų dalį; nė viena iš pozicijų įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu nėra pradelsta daugiau nei 30 dienų. LT 16 LT

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 02 18 COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT Įžanga Komisijos prioritetas, kuris yra ir Europos prioritetas darbo vietų

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau