Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016"

Transkriptas

1 PRITARTA: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-613 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kontaktinė informacija (adresas, tel., el. paštas, internetinė svetainė) Seinų g. 10, LT Merkinė, Varėnos r. sav., el. paštas: tel./fax. (8 310) 57141, Direktorė Regina Sakalauskienė, vadybinis stažas 20 metų, II vadybinė kvalifikacinė kategorija ( ), vadybos ekspertė (SK Nr. 3756), choreografijos mokytoja metodininkė ( ), matematikos vyresnioji mokytoja ( ). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bingelienė II vadybinė kategorija ( ), informatikos vyr. mokytoja ( ). Klasės ir mokiniai Ugdymo Klasių/ grupių skaičius* Mokinių skaičius* programos pavadinimas Ikimokyklinio ugdymo Priešmokyklinio ugdymo Pradinio ugdymo Pagrindinio ugdymo Vidurinio ugdymo * mokslo metų rugsėjo 1d. Mokinių maitinimas 2016 m. gegužės mėn. nemokamai maitinami buvo 105 mokiniai (viena mokinė ir pusryčius), 2016 m. gruodžio mėn. 110 mokinių (du mokiniai ir pusryčius), 9 PU grupės ugdytiniai. Mokinių pavežėjimas 2015/ mokiniai - 39 mokiniai maršrutiniu, 30 mokinių privačiu, 63 mokiniai geltonaisiais autobusais, 4 kitu transportu. 2016/ ugdytinių - 86 ugdytiniai maršrutiniu, 71 ugdytinis geltonaisiais autobusais, 3 kitu transportu. Mokiniai į gimnaziją atvežami iš įvairių krypčių 5 autobusais (3 mokykliniai ir 2 maršrutiniai autobusai) 8 reisais iš ryto; 11 reisų po pamokų parvežami į namus. Trys geltonieji mokykliniai autobusai kasdien atveždami mokinius į gimnaziją ir parveždami į namus nuvažiuoja 562 km., maršrutiniu autobusu vykstančiųjų tolimiausia stotelė už 23 km. Rytą atvykusiems mokiniams sudaromos sąlygos pamokų laukti skaitykloje (skaitykla darbą pradeda 7.20 val.). Mokinių apgyvendinimas Gimnazijos bendrabutyje gyveno 15 mokinių. Šeimos Gimnazijoje 2016/2017 (sausio 1 d.) mokosi 305 ugdytiniai iš 198 šeimų. Iš jų: 132 vaikai iš 79 socialiai remtinų šeimų, 65 iš 34 socialinę pašalpą gaunančių šeimų, 38 iš 22 socialinės rizikos šeimų, 7 globojami ugdytiniai. 7 ugdytinių mirusi mama, 22 - tėtis.

2 2 Vieno berniuko abu tėvai, vaiko globą patikėję močiutei, ir 10 vaikų vienas iš tėvų dirba užsienyje. Gimnazijos darbuotojai Gimnazijos vadovai (direktorius ir jo Pedagoginiai darbuotojai Nepedagoginiai darbuotojai pavaduotojai) Gimnazijos veiklos finansavimas Finansiniai šaltiniai 2016 m. tūkst. Eur 1. Savivaldybės biudžeto lėšos funkcija , Darbo užmokestis 138, Socialinio draudimo įmokos 42, Transporto išlaidos 29, Komunalinės paslaugos (elektra, vanduo, šildymas, ryšiai) 28, Kita 15,9 2. Savivaldybės biudžeto lėšos funkcija darželis 14,9 3.Mokinio krepšelio lėšos funkcija ,9 4. Mokinio krepšelio lėšos funkcija ,5 priešmokyklinis ugd. 5. Mokinio krepšelio lėšos funkcija darželis 8,1 6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 132, Nemokamo maitinimo lėšos 19, MMA padidinimas 10, Savivaldybės subsidijos DU kompensuoti (viešieji darbai) 2,8 6.4.Valgyklos remontas 100, Mokytojų išeitinės kompensacijos 3,5 7. Kiti šaltiniai 7, Savivaldybės programos 1, Darbo biržos subsidijos DU kompensuoti (viešieji darbai) 4, Parama 2, % GPM ir kt. 1, Piniginis čekis (Lietuvos mokyklų žaidinių II v.) 0,5 Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Tikslas Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, ypatingą dėmesį skiriant kritiniam mąstymui. Uždaviniai: Efektyviai taikyti aktyviuosius mokymo(si) metodus mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui. Skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus, tikslingai skiriant ir tikrinant namų darbus. Siekti aukštesnio mokinių matematinio raštingumo, stiprinant ugdymo proceso diferencijavimą ir individualizavimą. Mokytojai stengėsi maksimaliai išnaudoti vidines ir išorines edukacines erdves, pamokas vedė DNP lankytojų centre, muziejuje, bažnyčioje, gamtoje. Buvo skatinamas mokinių kūrybiškumas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos dalyvauti dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose, varžybose. Gimnazijos mokiniai puikiai pasirodė rajoninėse dalykinėse olimpiadose. Daugelyje olimpiadų (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos,

3 3 dailės, technologijų) ugdytiniai iškovojo prizines vietas. Du mokiniai rajoną atstovavo respublikiniuose renginiuose dailės olimpiadoje ir meninio skaitymo konkurse. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų profesiniam tobulėjimui, efektyvinant bendradarbiavimą, vykdant gerosios patirties sklaidą, inicijuojant naujovių taikymą pedagoginėje veikloje. Mokytojų komandos dalyvavo seminaruose Kritinio mąstymo ugdymas, Mokinių motyvavimas, skatinant bendradarbiavimą ir paramą jiems. Iš seminarų ar mokymų grįžę mokytojai visada dalinasi gerąja patirtimi su kolegomis. Metodinių grupių užsiėmimuose skaityti pranešimai bei vyko diskusijos temomis Namų darbai (skyrimas, diferencijavimas ir tikrinimas), Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos siekimas, tikslingai taikant mokymo (si) metodus ir vertinimą, Mokinių saviraiškos skatinimas kalbų pamokose, Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse (pasirengimas darbui pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą), Mokinio aktyvinimo strategijos pamokoje ir kt., vyko praktinis užsiėmimas Kompiuterinės programos Tagxedo panaudojimo galimybės. Buvo vedamos atviros bei integruotos pamokos, lankomasi kolegų pamokose. Visų 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimai buvo vertinami panaudojant standartizuotus testus, 2-os klasės mokinių panaudojant diagnostinius testus. 8, I-IIg klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo testavime. Tikslas Tęsti saugios gimnazijos aplinkos kūrimą. Uždaviniai: Telkti visą gimnazijos bendruomenę siekiant tapti mokykla be patyčių. Aktyvinti mokinių teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną. Toliau plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais. Visi gimnazijos bendruomenės nariai įsijungė į Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimą. Kiekvieną savaitę mokiniams vyko klasių valandėlės patyčių prevencijos temomis, kas antrą savaitę vyko mokymai mokytojams ir kitiems darbuotojams. Nuo šių mokslo metų pradžios taikomos Nuobaudų kopėčios. Gimnazijoje lankėsi narkotikų, tabako ir alkoholio departamento psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistas Rimantas Šagždavičius. Susitikimų ir pokalbių su mokiniais, mokinių tėvais ir mokytojais metu svečias supažindino su Lietuvos aktualijomis, prevencinėmis priemonėmis, pateikė statistinius duomenis. Klasių auklėtojų, Menų ir kūno kultūros dalykų mokytojų metodinėse grupėse skaityti pranešimai: Veiksniai, lemiantys teigiamą klasės mikroklimatą, vykdant Olweus patyčių prevencijos programą, Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje, Kas yra sveikas gyvenimo būdas, Tėvų įtraukimas ir įsitraukimas į mokinių ugdymą, Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata, Mokinių kultūros gerinimo būdai, Neformali meninė veikla dvasingumo ugdymo forma. Mokinių meninei, sportinei saviraiškai, kompiuterinių įgūdžių gilinimui, mokslinei veiklai ugdyti skirti 23 būreliai. Mokiniai taip pat ugdėsi jaunųjų fizikų neakivaizdinėje mokykloje Fotonas, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos Merkinės skyriuje, dalyvavo Merkinės jaunimo etnokultūros klubo Kukumbalis veikloje, lankė seniūnijos sporto organizatoriaus, Varėnos kultūros centro Merkinės filialo darbuotojų vedamus užsiėmimus. Vasaros atostogų metu dalis gimnazijos ugdytinių dalyvavo dieninėje stovykloje Krėviukai. Plėtodami gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, tėvus kvietėme į visus renginius organizuojamus gimnazijoje. Labiausiai lankomos Rugsėjo 1-osios, Šimtadienio, Paskutinio skambučio, Atestatų įteikimo šventės, Kovo 11-osios koncertas. Klasių auklėtojai organizavo tėvų susirinkimus klasėse, kalbėjosi apie mokinių mokymąsi, elgesį gimnazijoje ir už jos ribų, mokinių savijautą gimnazijoje, mokinių laisvalaikį, pareigingumą, atsakomybę ir kt. Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos Knygų Kalėdos 2016 metu gimnazijos bibliotekai padovanota 180 knygų vaikams ir jaunimui. Pažangumas visi mokiniai buvo pažangūs.

4 4 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai Dalykas Įvertinimai Įvertinimai Įvertinimai Įvertinimai Įvertinimų Laikė vidurkis Lietuvių klb ,64 Matematika ,76 Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai Dalykas Laikė Išlaikė Neišlaikė Įvertinimų vidurkis Lietuvių klb ,7 Menai Valstybinių brandos egzaminų rezultatai Dalykas Laikė Išlaikė Neišlaikė Įvertinimų vidurkis Lietuvių kalba ,8 Anglų kalba ,9 Prancūzų kalba ,8 Istorija ,7 Geografija ,3 Matematika ,4 Informacinės ,7 technologijos Biologija ,1 Chemija ,5 Fizika ,6 Standartizuotų testų rezultatai Matematika, 4 klasė Skaitymas, 4 klasė Rašymas, 4 klasė Pasaulio pažinimas, 4 klasė

5 5 Matematika, 6 klasė Skaitymas, 6 klasė Rašymas, 6 klasė Matematika, 8 klasė Skaitymas, 8 klasė Rašymas, 8 klasė Socialiniai mokslai, 8 klasė Gamtos mokslai, 8 klasė Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, tolimesnė veikla o tęsia mokymąsi gimnazijoje - 16 o Alytaus profesinio rengimo centras 4 o Vilniaus statybininkų rengimo centras 3 o Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų rengimo centras 1 o Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras 1 o Suaugusiųjų mokykla 1

6 Tolimesnė abiturientų veikla o 21 studijuos aukštosiose mokyklose (63,6 %) Universitetai 13 (39,4 %) Kolegijos 8 (24,2%) o Kitos mokymo įstaigos 8 (24,2%) o Nesimoko niekur 4 (12,1,3%) 1 išvyko į užsienį dirbti 1 krašto apsaugos savanorių pajėgose 6 Dalyvavimas projektuose Vykdėme Varėnos rajono savivaldybės švietimo remiamą programą Atversta vaikystės knyga, vaikų socializacijos projektą Krėviukai, smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektą Būkim atsakingi, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektą Atsakymo ieškokime kartu, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą Gyvenkime sveikai. Pasiekimai Respublikiniai laimėjimai Gimnazija mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo gimnazijų, vidurinių mokyklų I-os vietos laimėtoja. Gimnazijos ugdytiniai: o Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato (miestų) finalinių varžybų nugalėtojai; o Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato (kaimo vietovių) finalinių varžybų II vietos laimėtojai; o Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II-os vietos laimėtojas; o XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiados III-os vietos laimėtoja. Rajoninėse dalykinėse olimpiadose iškovotos prizinės vietos: o Matematikos (viena I, dvi II, viena III vieta) o Chemijos (dvi II vietos) o Biologijos (viena I vieta) o Fizikos (viena I vieta) o Lietuvių kalbos (viena I, viena II vieta) o Dailės (viena I, viena III vietos) o Technologijų (viena I vieta) Rajoniniuose konkursuose iškovotos prizinės vietos: o Meninio skaitymo konkurse (viena I vieta); o Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso Dainų dainelė (viena I vieta); o Konkurse Sveikuolių sveikuoliai (I vieta); o Epistolinio rašinio konkurse (II ir III vietos); o Etnokultūriniame projekte Mūsų lobynai Dzūkijos regiono varžytuvėse Tarmių lobynai (trys II, penkios III vietos) Sportinėse varžybose iškovotos prizinės vietos: o Rajono mokinių (1999 m. ir jaun.) mergaičių tinklinio varžybose (III vieta) o Rajono mokinių (1999 m. ir jaun.) vaikinų tinklinio varžybose (III vieta) o Rajono mokinių vaikinų krepšinio 3x3 varžybose (II vieta) o Rajono mokinių (2002 m. gim. ir jaun.) vaikinų futbolo varžybose (I vieta) o Rajono mokinių (2001 gim. ir jaun.) merginų futbolo varžybose (I vieta) o Rajono mokinių kvadrato varžybose (viena I, viena II, viena III vietos) o Rajono mokinių svarsčių kilnojimo varžybose (dvi I, dvi II, viena III vietos)

7 7 o Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato zoninėse varžybose kaimo mokyklų tarpe (viena I, viena II vietos) o Lietuvos mokyklų žaidynių berniukų krepšinio 3x3 zoninėse varžybose (II vieta) o Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių krepšinio 3x3 zoninėse varžybose (III vieta) o Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų svarsčių kilnojimo tarpzoninėse varžybose (viena I, viena III vietos) o Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninėse merginų stalo teniso varžybose (III vieta) o Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninėse berniukų stalo teniso varžybose (III vieta) Atlikti remonto darbai Eil. Nr. REMONTO DARBAI SUMA (Eur) 1. Geografijos kabineto einamasis remontas 218,00 2. Laiptų į stadioną įrengimas 117,00 3. Valgyklos patalpų remontas 99999,97 Viso: ,97 Vykdomos programos ir jų rezultatai 2016 m. 33 abiturientai baigė vidurinio ugdymo programą. 25 IIg klasės mokiniai baigė pagrindinio ugdymo programą, 1 individualizuotą pagrindinio ugdymo programą. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Glaudžiai bendraujame ir bendradarbiaujame su visomis Merkinėje esančiomis įstaigomis: Dzūkijos nacionaliniu parku, Merkinės seniūnija, Merkinės bendruomene, Merkinės globos namais, Varėnos kultūros centro Merkinės filialu, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos Merkinės skyriumi, Merkinės jaunimo etnokultūros klubu Kukumbalis, kitomis Merkinės įstaigomis ir vietiniais verslininkais. Taip pat bendradarbiaujame su Varėnos rajono savivaldybės administracija, Varėnos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto, Socialinės paramos skyriais, Varėnos švietimo centru, Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Varėnos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Varėnos rajono policijos komisariatu, Varėnos darbo birža, V. Krėvės muziejais Subartonyse ir Vilniuje, Alytaus rajono Miroslavo gimnazija, Lazdijų rajono Veisiejų Sigitos Gedo gimnazija, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centru, Lietuvos aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis. Socialiniai partneriai dalyvauja mūsų renginiuose, mes vykstame pas juos, organizuojame bendrus renginius, sportines varžybas, dalyvaujame edukacinėse programose, skaitome pranešimus ir dalyvaujame konferencijose, atvirų durų dienose, LEU studentai atliko praktiką gimnazijoje ir kt. Vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas Gimnazijoje visiškos integracijos būdu ugdoma 19 (2015/2016 m. m.), 25 (2016/2017 ) mokiniai. Mokytojai specialiųjų poreikių mokiniams pusmečiui parengia pritaikytas (16 mokinių) arba individualizuotas (8 mokiniams) bendrąsias programas, kuriose numato bendrųjų bei dalykinių kompetencijų ugdymo kryptis, ugdymo turinio pritaikymą, darbo būdus ir metodus. Šešiems specialiųjų poreikių mokiniams besimokantiems pagal individualizuotas programas ir turintiems nežymų intelekto sutrikimą sudaromos galimybės nesimokyti pirmosios (6,8 kl. mok.) arba antrosios (8,II g. kl. mok.) užsienio kalbos. Vietoje užsienio kalbos pamokų gimnazija organizuoja specialiąsias pratybas, kurių metu teikiama socialinė, specialioji pedagoginė pagalba arba vyksta pamokos socialinių įgūdžių, profesinės karjeros ugdymui. Gimnazijoje teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba. Socialinio pedagogo pagalba prieinama visiems mokiniams. Logopedo, specialiojo pedagogo pagalba teikiama atsižvelgiant į amžių ir į specialiuosius ugdymosi poreikius (pirmenybė teikiama didelius ir vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems mokiniams), todėl šių specialistų pagalba prieinama visiems priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams (nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. ) ir 1-4 kl. mokiniams, logopedo pagalba- 5-6 kl.

8 8 mokiniams. Trys mokytojo padėjėjai dirba su 3-Ig kl. mokiniais, turinčiais vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Siekdami plėtoti specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumo kompetencijas, dalyvavome respublikiniame kūrybiniame konkurse,,parašysiu Tau laiškutį". Gimnazija dalyvauja patyčių prevencijos programoje Olweus. Dalyvavome respublikinėse prevencinėse akcijose: Veiksmo savaitė be patyčių, Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus, paminėjome Tolerancijos dieną, Antikorupcijos dieną, Aids dieną Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas Dažniausiai informacija tėvams teikiama įrašais elektroniniame dienyne, bendraujant telefonu, elektroniniu paštu, kalbant individualiai. Klasės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį tėvams, kurie nestebi vaiko ugdymosi rezultatų elektroniniame dienyne, išspausdina vaiko mokymosi ir lankomumo suvestinę. 2 kartus per metus mokytojai apie kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą individualiai informuoja tėvus elektroniniame dienyne. Bendro pobūdžio informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje. Visuotinio tėvų susirinkimo metu narkotikų, tabako ir alkoholio departamento psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistas Rimantas Šagždavičius supažindino tėvus su Lietuvos aktualijomis, prevencinėmis priemonėmis, apibūdino, kaip atpažinti nuo narkotinių medžiagų apsvaigusį asmenį. Klasių auklėtojai organizavo tėvų susirinkimus klasėse. Vyko pokalbiai mokinių mokymosi, elgesio gimnazijoje ir už jos ribų, mokinių savijautos gimnazijoje, profesinio informavimo klausimais, apie mokinių laisvalaikį, pareigingumą, atsakomybę ir kt. Buvo skaitomi pranešimai tėvams Mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą ypatumai. Mokinio individualaus plano sudarymas, Tolimesnio mokinių mokymosi galimybės. Brandos egzaminų pasirinkimas, Psichotropinės medžiagos. Jų keliami pavojai, Patyčios. Kaip galime kovoti su tuo?, Olweus patyčių prevencijos programa, Olweus nuobaudų kopėčios. Švietimo pagalbos specialistai su tėvais apie jų vaiko problemas dažniausiai kalbasi individualiai. Prireikus socialinė pedagogė kartu su klasės auklėtojais lankosi mokinių namuose. Žmogiškieji ištekliai Gimnazijoje dirba 44 pedagogai (mokytojai, auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, meninio ugdymo pedagogė, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė): 30 moterų, 14 vyrų. Aukštąjį išsilavinimą turi 41 pedagogas, aukštesnįjį išsilavinimą mokytojams ši darbovietė nėra pagrindinė. Dirba 3 mokytojai pensininkai. 13 pedagogų į darbą atvyksta iš: Druskininkų 3, Alytaus 1, Varėnos 5, Kabelių 1, Perlojos 3. Atestuoti 39 pedagogai. Iš jų: 1 mokytojas ekspertas, 7 mokytojai metodininkai, 1 logopedė metodininkė, 22 vyresnieji mokytojai, 1 vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 3 vyresnieji auklėtojai, 2 vyresniosios socialinės pedagogės, 1 mokytojas, 1 auklėtojas, neatestuoti 5 pedagogai. Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pamokoje pagalbą teikia mokytojo padėjėjai. Fizikos, chemijos pamokose talkina laborantas. Bibliotekoje ir skaitykloje dirba dvi bibliotekininkės. Ūkinio-techninio personalo veiklai vadovauja pavaduotoja ūkiui. Finansines operacijas vykdo vyriausioji buhalterė ir buhalterė kasininkė. Raštinės veiklai vadovauja ir gimnazijos archyvą tvarko raštinės vedėja ir sekretorė - archyvarė. Gimnazija apšildoma vietinės katilinės. Iš viso gimnazijoje dirba 42 nepedagoginiai darbuotojai. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų pateiktos išvados Alytaus visuomenės sveikatos centro Varėnos skyrius atliko operatyvųjį patikrinimą. (pažeidimų nenustatyta) Alytaus visuomenės sveikatos centro Varėnos skyrius atliko periodinį patikrinimą. (pažeidimų nenustatyta) Varėnos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdė planinį patikrinimą gimnazijos valgykloje adresu Seinų g. 10, Merkinė. Maisto tvarkymo subjektų patikrinimo išvados:

9 9 pažeidimų nenustatyta (nustatyti mažareikšmiai trūkumai: dalis gamybinio inventoriaus susidėvėjęs, nurodyta atnaujinti susidėvėjusį gamybinį inventorių) Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje (adresas Vilniaus g. 54, Merkinė) atliko planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą. Išvados: neatnaujinti žmonių evakavimo planai; laiptinėje naudojami elektros šviestuvai su nuimtais apsauginiais gaubtais; neužtikrinta, kad elektros tinklai ir įrenginiai būtų eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus saugos reikalavimus, jie turi būti tinkamai eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu; neatnaujinta gaisrinės saugos instrukcija; nesutvarkytas vandentiekio tinklas; nesutvarkytos gaisrinių čiaupų spintelės; nepilnai užpildytas vandeniu gaisrui gesinti naudojamas vandens rezervuaras Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gimnazijoje (adresas Seinų g. 10, Merkinė) atliko planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą. Išvados: evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti; apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir patikrinti jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta tvarka. Problemos, susijusios su įstaigos veikla Reorganizavus kaimynines mokyklas į gimnaziją atvyko 10 specialiųjų poreikių mokinių (iš Liškiavos mokyklos - daugiafunkcio centro 4, Nedzingės mokyklos - daugiafunkcio centro 5, Merkinės pagrindinės mokyklos 1), kiti atvykę mokiniai labai skirtingų pasiekimų lygių, ženkli dalis mokinių iš socialinės rizikos šeimų, dalies mokinių žema mokymosi motyvacija. Daug važinėjančių vaikų, todėl sunku užtikrinti pavežėjimą visiems patogiausiu metu, visiems sudaryti galimybes dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. Nors daug nuveikta patyčių prevencijos programos Olweus įgyvendinime, vis dar kai kurie vaikai patiria patyčias (yra pravardžiuojami, pašiepiami). Daugėja vaikų su emociniais ir elgesio sutrikimais. Sunkiai sekasi spręsti mokinių rūkymo problemą. Netenkina kai kurių mokomųjų dalykų ugdymo rezultatai. Nepakankamai aktyvi gimnazijos savivalda. Reikalinga gimnazijos pastatų renovacija. (Būtina pakeisti surūdijusius ir nefunkcionalius gimnazijos pastato lietvamzdžius, labai senus ir nebedarinėjamus langus, drėgmę praleidžiančias morališkai pasenusias stiklo blokelių sienas, suremontuoti aplūžusius paradinio įėjimo laiptus, būtina apšiltinti sporto salę ir kt.) Nepakankamas finansavimas. Direktorė Regina Sakalauskienė Gimnazijos tarybos 2017 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 1 (Protokolo Nr. 2)

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Ei dian otsikkoa

Ei dian otsikkoa Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nacionalinis Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija Rasa Žutautaitė, 6c kl. I vieta; Gabija Viktorija Rumeikaitė, 6c kl. I vieta. Marija Šaltmerienė,

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA JONIŠKIO,,SAULĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I SKYRIUS BENDROS ŽINIOS 1. Joniškio Saulės pagrindinė mokykla, kodas 190565192, adresas Livonijos g. 6, LT-84124 Joniškis, tel./faks. (8

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat 2016 2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS 2016-2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Data Miestas, zonos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. Ukmergė 2018 1 PATVIRTINTA Sporto centro direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. UKMERGĖS SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. 1. SITUACIJOS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau