PRITARTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA"

Transkriptas

1 PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su subjekto veiklos rezultatais susijusi informacija) 2018 metais gautas valstybės ir savivaldybės biudžetas ( Eur) įvykdytas 100 %. Mokymo lėšos pedagoginių darbuotojų atlyginimams buvo tikslinamos dėl etatinio pedagogų darbo užmokesčio įvedimo. Didžiausias 2018 metų iššūkis liepos 1 diena, kai gimnazijos buhalterija perkeliama į centralizuotą Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus buhalteriją. II DALIS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS KOMENTARAS (... metų metinio veiklos plano prioritetai, tikslai, uždaviniai, metinio veiklos plano įgyvendinimo svarbiausi rezultatai ir problemos) 2018 metų mokyklos veiklos plano tikslai ir uždaviniai. 1. Tikslas siekti kiekvieno mokinio individualios ugdymo(si) ir mokymo(si) pažangos Uždaviniai:

2 2 1.1.Plėtoti mokinių individualios pažangos bei pasiekimų sistemą. 1.2.Stiprinti ugdymo(si) veiklos diferencijavimą pamokose. Sukurta mokinių individualios pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ir gabių ir talentingų vaikų atpažinimo ir ugdymo sistemos. Gimnazijoje vykdomas išorinis (nuo I gimnazijos klasės lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai, anglų kalbai ir fizikai mokyti) ir vidinis diferencijavimas. Mokiniams teikiamos dalykinės konsultacijos. Vykdomas pagilintas gamtamokslinis ugdymas pagal PRAGGA programą 2 4 klasėse. Pagilintas gamtamokslinis ugdymas 5 klasėse tęsiamas įgyvendinant mokytojo parengtą neformaliojo švietimo programą Fizika aplink mus, veikia šeštadieninė jaunųjų fizikų mokyklėlė m. m. ir m. m. po 5 mokinius mokosi jaunųjų fizikų mokykloje Fotonas. Mokinių pažangumas padidėjo 0,2%. Pagerėjo valstybinių brandos egzaminų rezultatai: 2017 m. lietuvių kalbos ir literatūros 10,1 balo, užsienio kalbos (anglų) 2,2 balo, matematikos 1,2 balo, istorijos 6,8 balo, chemijos 15,9 balo, biologijos 6,9 balo, informacinių technologijų 16 balo, 2018 m. užsienio kalbos (anglų) 9,1 balo, geografijos 3,2 balo, informacinių technologijų 33,3 balo. 98% mokinių baigę pagrindinio ugdymo programą tęsia mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą. Padidėjo I ame olimpiadų etape dalyvaujančių mokinių skaičius (2018 m. 287 mok., 2017m. 225 mok., 2016 m. 46 mok.). 39 mokiniais daugiau dalyvavo rajoninėse olimpiadose, I vietas rajoninėse olimpiadose užėmė 6 mokiniai, respublikiniuose konkursuose 2 mokiniai. Daugiau mokinių dalyvavo ir gavo I, II ir III laipsnio diplomus edukaciniuose, tarptautiniuose konkursuose (dalyvaujančių mok. sk.: 2017m. 407, 2018m. 429). Gerėja mokinių sportiniai pasiekimai: prizinės vietos 2016m. rajoninėse varžybose I 5, II 1, III 7; respublikinėse varžybose I 1, II 2, III m. rajoninėse varžybose I 11, II 2, III 3; respublikinėse varžybose I 5, II 7, III 2; tarptautinėse varžybose I 2, III 1; 2018 m. rajoninėse varžybose I 2, II 1, III 3; respublikinėse varžybose I 3, II 2, III 1; tarptautinėse varžybose I Tikslas gerinti ugdymo(si) procesą sudarant sąlygas mokytojams kryptingai plėtoti turimas ir įgytas kompetencijas. Uždaviniai: 2.1. Efektyvinti mokymo(si) priemonių naudojimą Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą. Daugiau nei 70% mokytojų taiko IT mokymosi priemones savo pamokose: užsienio kalbų mokymuisi 15 vietų virtualią kalbų klasę laboratoriją, skaitmenines mokymo priemones, įdiegtas 3D chemijos ir biologijos dalykų programas, išmaniąsias lentas su SMART programomis. Gimnazija įsigijo lietuvių kalbos ir matematikos pamokoms 25 planšetus, 30 planšetų pradinių klasių ugdymo programai įgyvendinti, 30 nešiojamų kompiuterių su įkrovimo spinta, išmanusis ekranas. Iš projekto Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinėmis mokslo priemonėmis gauta mokymosi priemonių už EUR. Laimėtas finansavimas 2 rajono ir 5 šalies projektams ( Ateities inžinerijos, 3 D domėtis, daryti, dalintis, Pažink valstybę, Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme, Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis ). Sudarant sąlygas mokytojams kryptingai plėtoti turimas ir įgytas kompetencijas buvo organizuoti seminarai: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas geros

3 3 mokyklos link, Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybė. Buvo vedamos atviros pamokos (atvirų pamokų grafikas metams), kuriose efektyviai ir tikslingai panaudotos mokymo priemonės, aktyvieji mokymosi metodai, dalykinė integracija, stebėjimas bei aptarimas. Organizuotas kolegialus pamokų stebėjimas (lentelė kiekvienam mėnesiui). Pravestos 2017 m. 45 kolegialaus stebėjimo pamokos, 2018m. 38. Mokytojai aktyviai dalijosi gerąja patirtimi (Mokytojų tarybos posėdis protokolas Nr.2 1; protokolas Nr.2 6; protokolas Nr.2 1). Įgyvendintos tęstinės prevencinės programos: Būk saugus 1 klasėse, Obuolio draugai 2 klasėse, Gyvai 6 klasėse, Olweus (OPKUS) programa 3 8 klasėse ir I II gimnazijos klasėse. 2018m. gimnazijos mokinių Olweus apklausos duomenimis patyčių atvejų skaičius 15,4% ( respublikos vidurkis apie 30%, Olweus mokyklų 18%). Vaikų dienos centrą lankantiems mokiniams teikiama papildoma socialinė pagalba. Vaikų dienos centrą lanko 45 mokiniai. Jiems sudarytos sąlygos paruošti pamokas, dalyvauti 5 būreliuose ir įvairiuose renginiuose bei veiklose. 1. Darbuotojai: 1.1. Administracija Vadovo pareigybė Vardas, pavardė Etato užimtumas Vadybinis stažas Pedagoginis stažas Direktorius Antanas Švedas Direktoriaus pavaduotoja viduriniam ugdymui Aurelija Chamrovski 0, Direktoriaus pavaduotojas pradiniam ir pagrindiniam ugdymui Julius Tovtkevičius 0, Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui ir pagalbai Asta Mačiulienė 0, Pedagoginiai ir kiti darbuotojai 1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 57 dirbančių pagrindinėse pareigose 53 dirbančių nepagrindinėse pareigose 4 2. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius, iš jų: turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 1

4 4 turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 25 turinčių vyr. mokytojo/vyr. pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją 21 Neatestuotų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai pedagoginių darbuotojų skaičius (su mokytojo kvalif. kat.) 1 3. Pagalbos mokiniui specialistų skaičius(iš viso) Specialistų sk. Etatų sk. logopedai 1 1 psichologai 2 2 socialiniai pedagogai 2 2 specialieji pedagogai 1 0,5 sveikatos priežiūros specialistai 1 1 mokytojo padėjėjai Bibliotekininkų skaičius 2 5. *Pedagoginių darbuotojų amžius: iki 30 metų 1 nuo 31 iki 60 metų 48 nuo 61 iki 65 metų 6 nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus) 2 (fizika, prancūzų k.) 6. Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 7,6 8. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso) 26 *Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d Pedagoginių darbuotojų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas Per kalendorinius metus atestuota pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija Vyr. mokytojai/ Metodininkai Ekspertai Skirta lėšų Išnaudota lėšų vyr. pagalbos pedagoginių pedagoginių mokiniui darbuotojų darbuotojų specialistai kvalifikacijos kvalifikacijos kėlimui(iš viso) kėlimui (iš viso) Išnaudota lėšų kursams, seminarams ir kt. Mokinio krepšelis Išnaudota Nepanaudota lėšų lėšų edukacinėms kvalifikacijos kelionėms kėlimui (iš viso) Neišnaudotų kvalifikacijos kėlimui lėšų panaudojimas

5 Panaudota ugdymo prekėms pirkti *Pateikiami kalendorinių metų duomenys KOMENTARAS 2. Mokiniai: 2.1.Mokinių ir klasių komplektų skaičius Ikimokyklinio ugdymo grupė Priešmokyklinio ugdymo grupė 1-4 klasės 5-8 klasės 9-10 klasės klasės Mokyklos skyrius Iš viso Klasių/grupių komplektų skaičius Mokinių/vaikų skaičius * Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 2.2. Mokinių skaičius ugdymo grupėse pagal amžiaus grupę Amžiaus grupė Grupių skaičius Vaikų skaičius Lopšelio Darželio Priešmokyklinio * Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 2.3. Nepatekusių vaikų skaičius į ugdymo grupes Amžiaus grupė Lopšelio Darželio Priešmokyklinio * Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys Vaikų skaičius

6 Mokinių pažangumas Klasių koncentras Mokinių skaičius Pažangumas (%) Mokosi labai gerai (9-10 balų) Mokosi nepatenkinamai (neatestuota) Perkeltų su nepatenkinamais pažymiais mokinių skaičius Kartojančių kursą mokinių skaičius , , , Iš viso , *Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos pažangumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis 2.5. Mokinių pamokų lankomumas Klasių koncentras Mokinių skaičius Iš viso praleista pamokų Praleistų nepateisintų pamokų skaičius Praleistų nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus , , , ,16 Iš viso ,76 *Pateikiami praėjusių mokslo metų pabaigos lankomumo duomenys kartu su skyriaus duomenimis KOMENTARAS Pažangumas pagerėjo 0,2%, 0,9% padidėjo labai gerai besimokančių mokinių skaičius. Praleistų nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui padidėjo 6,66 pamokomis.

7 7 3. Pagalbos mokiniui teikimas: 3.1.Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių Socialiai remtinų mokinių skaičius % Specialiųjų poreikių mokinių skaičius % Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, skaičius % Psichologinę pagalbą gaunančių mokinių skaičius Mokykloje Mokyklos skyriuje * Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys 3.2. Mokinių nemokamas maitinimas Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir dalis (%) skaičius % Mokykloje Mokyklos skyriuje * Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys KOMENTARAS Nemokamai maitinamų mokinių skaičius rugsėjo 1 d. nėra tikslus. Jis didėja mokslo metų eigoje. Šiuo metu nemokamai maitinama daugiau kaip 35% mokinių. 4. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai: 4.1. Brandos egzaminai % Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje Atleistų nuo brandos egzaminų abiturientų skaičius Abiturientų, baigusių vidurinio ugdymo programą su pagyrimu, skaičius

8 Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 31 Įvertinimas balais VBE pavadinimas Laikė VBE VBE balų vidurkis Skaičius % Skaičius % Skaičius % Lietuvių kalba ir ,8 1 4,2 47,3 literatūra Užsienio kalba (anglų) ,3 5 21,7 64,8 Matematika ,3 2 8,7 41,2 Istorija ,7 Geografija ,3 Chemija ,7 2 33,3 58,5 Biologija ,1 Informacinės ,7 1 33,3 78,3 technologijos Fizika , Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai MBE pavadinimas Laikė MBE Išlaikė MBE 8-10 balų MBE įvertinimus gavo MBE pažymio vidurkis Skaičius % Lietuvių kalba ir literatūra ,0 Technologijos ,6 Brandos darbas Tolesnė veikla baigus 12-a klasių

9 9 Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose 11 Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (Kolegijose) 5 Mokosi profesinio mokymo įstaigose 6 Mokosi kitų šalių mokyklose Dirba 7 Nesimoko ir nedirba Kita: Tarnauja Lietuvos kariuomenėje Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 10 klasės mokinių skaičius mokslo metų pabaigoje Mokinių, dalyvavusių dalyko patikrinime, skaičius PUPP pažymio vidurkis Gavo 9-10 balų įvertinimą (% nuo laikiusiųjų) Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika ,8 4,1 1 (2) 1 (2) 4.6. Tolesnė veikla baigus 10 klasių Skaičius Mokosi gimnazijose 40 Mokosi profesinio mokymo įstaigose 8 Dirba 1 Nesimoko ir nedirba Kita 4.7. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose Renginio pavadinimas Iš viso dalyvavusių mokinių skaičius Mokyklos olimpiada 286 Užimta prizinių vietų I II III

10 10 Rajono olimpiada Respublikos olimpiada 4 Tarptautinė olimpiada Rajono konkursas Respublikos konkursas 2 2 Tarptautinis konkursas Kauno rajono viktorinos 9 + (4) + (5) Rajono konkursas Išgelbėk draugą 8 1 Lietuvių kalbos konkursas 3 klasių mokiniams,, Žinau, moku, galiu. 36 E. Pundzevičiaus vertimų konkursas 2 rusų Respublikos konkursas IT konkursas Bebras 8 Olympis klasių mokinių teksto nurašymo ir iliustravimo konkursas, skirtas vasario dienai Lietuva poezijoje. Tarptautinis matematikos konkursas " Kings" 19 Tarptautinis anglų kalbos konkursas " Kings" 9 Vertimų ir iliustracijų konkursas Tavo žvilgsnis Istorijos konkursas Lietuvos istorijos žinovas 43 Kalbų kengūra Rajono sportinės varžybos 24 1 Kauno r. mokyklų futsalo žaidynės Vaikinų krepšinio varžybos 12 1 Svarsčių kilnojimo varžybos 8 1 Lengvosios atletikos varžybos 6 1 Šaškių varžybos 4 1 Kvadrato varžybos 10 1 Respublikos sportinės varžybos Lietuvos mokyklų futsalo žaidynės 12 1

11 11 Lietuvos merginų salės futbolo žaidynės 12 1 Lietuvos merginų salės futbolo žaidynės 12 1 Mergaičių rudens turnyras Marijampolėje Tarptautinės sportinės varžybos Tarptautinis turnyras Ukrainoje Slavutičiuje 10 1 Tarptautinis vaikų futbolo turnyras,nepriklausomybės taurė 15 1 * Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys KOMENTARAS Padidėjo I ame olimpiadų etape dalyvaujančių mokinių skaičius (2018 m. 287 mok., 2017m. 225 mok., 2016 m. 46 mok.). 39 mokiniais daugiau dalyvavo rajoninėse olimpiadose, I vietas rajoninėse olimpiadose užėmė 6 mokiniai, respublikiniuose konkursuose 2 mokiniai. Daugiau mokinių dalyvavo ir gavo I, II ir III laipsnio diplomus edukaciniuose, tarptautiniuose konkursuose (dalyvaujančių mok. sk.: 2017m. 407, 2018m. 429). Gerėja mokinių sportiniai pasiekimai: prizinės vietos 2016m. rajoninėse varžybose I 5, II 1, III 7; respublikinėse varžybose I 1, II 2, III m. rajoninėse varžybose I 11, II 2, III 3; respublikinėse varžybose I 5, II 7, III 2; tarptautinėse varžybose I 2, III 1; 2018 m. rajoninėse varžybose I 2, II 1, III 3; respublikinėse varžybose I 3, II 2, III 1; tarptautinėse varžybose I 2. KOMENTARAS VBE balų vidurkis pagerėjo anglų k. 9,1, geografija 3,2, informacinės technologijos 33,3. Mokosi universitetuose ir kolegijose 51,6 % absolventų. Baigę pagrindinio ugdymo programą pagal vidurinio ugdymo programas mokinių 97,96% mokinių. 5. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 5.1. Mokykloje vykdomas neformalusis vaikų švietimas 1-4 kl. 5-8 kl kl kl. Iš viso Skirta valandų pagal ugdymo planą iš viso Iš viso panaudota valandų Mokyklos neformaliojo vaikų švietimo būrelius lankančių mokinių skaičius ir procentas nuo besimokančių mokykloje mokinių Mokykloje veikiančios vaikų ir jaunimo organizacijos ir narių skaičius Lietuvos skautija 50 * Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys kartu su skyriaus duomenimis

12 Neformalusis vaikų švietimas kitose neformaliojo švietimo mokyklose Kauno rajono neformaliojo švietimo mokyklas lankančių mokinių skaičius Garliavos meno mokykla ir jos filialai Sporto mokykla Dziudo ir jojimo sporto mokykla Mokinių, gyvenančių Kauno rajone ir lankančių neformaliojo švietimo mokyklas Kauno mieste (ar kituose miestuose), skaičius Mokinių skaičius Neformaliojo švietimo mokyklos pavadinimas Garliavos meno mokykla Babtai (filialas) Raudondvaris (filialas) Vilkija (filialas) 4 Sportinių šokių studija Svaja Muzika Dailė Muzika Muzika Dailė Muzika Dailė 2 N. Juškos baleto mokykla Kauno I-ji muzikos mokykla 4 Karate klubas Tikslas 1 Šokių studija. Meninė gimnastika 1 Kauno choras Lašeliukai 1 Kauno dziudo klubas 1 Futbolo mokykla Olimpas 1 Kauno sporto mokykla 1 Kartingų mokykla 1 Kėdainių futbolo klubas Nevėžis 6 Sporto klubas Vilkanas 1 Veršvų gimnazija futbolas * Pateikiami einamųjų mokslo metų spalio 1 d. duomenys KOMENTARAS. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje skaičius išlieka stabilus. Gimnazijos mokiniai turi galimybę dalyvauti 4 mokykloje veikiančiose NVŠ programose. Aktyvūs gimnazijos skautai, žymūs futbolo būrelio pasiekimai. 4 būreliai veikia Vaikų dienos centre.

13 13 6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Platusis veiklos kokybės įsivertinimas Atliktas platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas: Plačiojo įsivertinimo anketa 2018 m. (mokiniai) Plačiojo įsivertinimo anketa 2018 m. (tėvai) Plačiojo įsivertinimo anketa 2018 m. (mokytojai) Giluminis veiklos kokybės įsivertinimas Ugdymo planai ir tvarkaraščiai *Pateikiami kalendorinių metų duomenys Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės Išskirtos stipriosios gimnazijos veiklos sritys: Pastatas ir jo aplinka (estetiškumas, ergonomiškumas); Įranga ir priemonės (įvairovė, šiuolaikiškumas); Mokymosi pasiekimai ir pažanga; Ugdymo plane numatytas ugdymo proceso organizavimas, mokslo metų trukmė; Ugdymo turinio organizavimas; Individualių ugdymosi planų sudarymas ir keitimas; Tolygiai paskirstytas pamokų krūvis. Penktadieniais mokiniai turi mažesnį pamokų skaičių. Per dieną mokiniai turi ne daugiau kaip 7 pamokas. Išskirtos tobulintinos veiklos sritys Išskirtos tobulintinos gimnazijos veiklos sritys, sudarytas planas 2019 m. giluminiam šių sričių įsivertinimui: Asmenybės tapsmas; Mokinių įsivertinimas Socialinių pilietinių veiklų sričių sukonkretinimas; Pažintinių, kultūrinių veiklų organizavimas ir fiksavimas; Namų darbų diferencijavimas; KOMENTARAS (įsivertinimo duomenų panaudojimas, tobulinant mokyklos veiklą) Išskirtos stipriosios ir tobulintinos veiklos pusės, pateikti siūlymai gimnazijos strateginio ir metinio veiklos planų rengimo grupėms; Įsivertinimo duomenys pristatyti gimnazijos bendruomenei; Į pasiūlymus atsižvelgiama planuojant ugdymo turinį, organizuojant ugdymo procesą; Sudarytas socialinių pilietinių veiklų aprašas; Įvesta vieninga pažintinių, kultūrinių veiklų organizavimo ir fiksavimo sistema. Namų darbų skyrimas bus aptartas du kartus per mokslo metus mokytojų susirinkimuose, atitiks mokinių mokymosi poreikius, mokiniai patirs sėkmę ir 0,5%

14 14 pagerės pažangumas. 7. Finansų išteklių valdymas: 7.1. Įsigytas turtas per metus Įsigyta priemonių, įrangos (nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo priemones ir kt.) ŠMM lėšas (programos, projektai) Mokinio krepšelio lėšas 20 nešiojamų kompiuterių nešiojamų kompiuterių 6800 Nešiojamų ir planšetinių kompiuterių saugojimo 1849 ir krovimo spinta (20 vietų) Planšetiniai kompiuteriai 6500 Išmanusis ekranas 3850 Stalų ir kėdžių rinkinys Rectangle bibliotekai 3214,41 Iš viso: , *Pateikiami kalendorinių metų duomenys 7.2. Kompiuteriai, IT mokymo priemonės ir vadovėliai Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (EUR): Biudžeto 2 % (aplinkos) lėšas lėšas Kitas labdaros ir paramos lėšas Pajamų iš nuomos ir kitų paslaugų Tėvų mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti Visų veikiančių mokykloje kompiuterių skaičius Stacio narių Nešio jamų Planše tinių Interak tyvių lentų skaičius 3D klasių skaičius Kalbų mokymo(-si) laboratorijos programinė įranga Daugialyp ės terpės projekto rių skaičius Mokinio krepšelio lėšos, skirtos vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti iš viso (EUR) Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta vadovėlių ir mokymo priemonių (EUR) Pinigų suma, už kurią nupirkta vadovėlių ir dalis (%) Pinigų suma, už kurią nupirkta mokymo priemonių ir dalis (%)

15 15 Mokykloje (su skyriumi) , ,91 (37%) *Pateikiami kalendorinių metų duomenys 7.3. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija 8286,66 (59%) Eil. Atlikti darbai 2018 m. Išnaudota lėšų (EUR) Nr. Savivaldybės Valstybės ES lėšos Kitos lėšos 1. Sporto stadionas Gimnazijos modernizavimas pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą 49997, ,50 Iš viso: , , Gauta lėšų per metus Socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programa Saulėta vaikystė. Nr. F22-183, 2018 m. gegužės 23d. Vaikų vasaros stovykla Saulėgrąža Kauno r. Vaikų vasaros poilsio programa Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: Mokinio krepšelio Biudžeto (aplinkos) ŠMM (programos, projektai) Tarptautinių programų ir projektų lėšos 2 % lėšos Kitos labdaros ir paramos lėšos Įstaigos pajamos iš tėvų įnašų už vaikų maitinimą Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos ir kitų paslaugų (pvz. tėvų įnašų edukacinių aplinkų gerinimui) Už paslaugas 318 Už nuomą , ,

16 16 Iš viso: , , Pateikiami kalendorinių metų duomenys 7.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje (skaičiuota 431 vaikui) Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (EUR) Mokinio krepšelio (MK) lėšos Ugdymo aplinkos (UA) lėšos Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (EUR) (iš viso MK ir UA lėšos) *Pateikiami kalendorinių metų duomenys 7.6. Kreditinis įsiskolinimas Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo + Sumažėjo Kreditinis įsiskolinimas iš viso: 446, , ,36 *Pateikiami kalendorinių metų duomenys KOMENTARAS (kokie įvyko finansinių išteklių valdymo teigiami pokyčiai? Kylančios problemos ir jų sprendimas) Skola liko už ryšius 3,51 Eur, transporto išlaikymą 1385,07 Eur, materialiojo turto paprastąjį remontą 5517,31 Eur, komunalines paslaugas 1168,18 Eur, kitas prekes ir paslaugas 279,81 Eur. 8. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados. KOMENTARAS Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2018 m. gruodžio 6 d. patikrinimo akte Nr. ( ) PA-8864 nustatyta, kad Vilkijos gimnazijos sveikatos kabineto siena įtrūkusi, plytelės ties kriaukle suskilę ir atšokę, reikalingas neatidėliotinas patalpos remontas (HN 21: p. pažeidimas). Gimnazijos I aukšto koridoriaus grindų danga nelygi, su plyšiais, pažeistas HN 21: punktas. Patikrinimo metu pastebėta, kad 206 kabineto lubos įtrūkę. Reikalingas patalpų remontas. III DALIS KITA INFORMACIJA

17 17 9. Nurodoma informacija pagal pridedamas lenteles. 1 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atlyginimas (Eur, ct)* Eil. Pareigų (pareigybės) Nr. pavadinimas Bazinis atlyginimas Priemokos Priedai Premijos Kitos išmokos** = Direktorius 16314,52 450,77 118, , Direktoriaus pavaduotojas 9069,64 240, , Direktoriaus pavaduotojas 9016,15 241,34 63, , Direktoriaus pavaduotojas 8955,05 243,37 33, , Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 7199,31 150, ,31 * neatskaičius mokesčių ** jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinti, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos 2 lentelė. Reikšmingi sandoriai Eil. Sandorio šalis Nr. Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Sandorio objektas Suma, Eur 2.1. UAB Social solutions Europos pr. 122, Kaunas Stadiono renovacija UAB Virtualūs namai A. Mickevičiaus g. 31-3, Gimnazijos Kaunas LT modernizavimas pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą Iš viso: * jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo vardas ir pavardė ** nurodomas juridinio asmens kodas *** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys **** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis adresas korespondencijai Iš viso

18 18 3 lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis Eil. Nr Susijusi šalis Sandorio objektas Suma, (Eur) Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių pobūdis***** Iš viso * jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo vardas ir pavardė ** nurodomas juridinio asmens kodas *** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys **** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis adresas korespondencijai ***** nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 12.3 papunkčiu

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016 PRITARTA: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-613 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kontaktinė informacija (adresas, tel.,

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS 1. MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) 2. IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS 3. KI

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS 1. MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) 2. IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS 3. KI VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS KITOS PARAMOS LĖŠOS 4. PATALPŲ NUOMOS LĖŠOS 5. APLINKOS LĖŠOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. Ukmergė 2018 1 PATVIRTINTA Sporto centro direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. UKMERGĖS SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. 1. SITUACIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos_planas_2014_patvirt.doc

Microsoft Word - Veiklos_planas_2014_patvirt.doc PATVIRTINTA Riešės gimnazijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V1-47 RIEŠĖS GIM AZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLA AS I. BE DROSIOS UOSTATOS 1. Riešės gimnazijos 2014 metų veiklos planas (toliau

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas

ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas pradinis ugdymas. Mokyklos Gilučių skyriuje vykdomas

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos

KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-266

Detaliau

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017 KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 201 M. VEIKLOS ATASKAITA 2018-0-0 1. Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 201 metų tikslus, uždavinius bei veiklas, numatytas šiuose

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Ei dian otsikkoa

Ei dian otsikkoa Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nacionalinis Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija Rasa Žutautaitė, 6c kl. I vieta; Gabija Viktorija Rumeikaitė, 6c kl. I vieta. Marija Šaltmerienė,

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

TVARKA

TVARKA KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro 2018-12-28 įsakymu Nr. 210 (1.3.) 1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno tautinės

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

PATVIRTINTA Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos Direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. Įsakymu Nr. V1-31 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS 2016 MET

PATVIRTINTA Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos Direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. Įsakymu Nr. V1-31 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS 2016 MET PATVIRTINTA Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos Direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. Įsakymu Nr. V1-31 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS Mosėdis 2016 m. 2 Turinys I. 2015

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis 8.30 5 Pirmadienis 12.40 2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Renginys ir jo pavadinimas

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat 2016 2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS 2016-2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Data Miestas, zonos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS 1.

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau