2017 metų veiklos planas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2017 metų veiklos planas"

Transkriptas

1 PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-11 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Organizacinė struktūra: Direktorė Danutė Juškienė Švietimo politikos įgyvendinimas. Mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, kolektyvinės sutarties projekto, darbo saugos instrukcijų, tvarkų, reglamentuojančių mokyklos turto apskaitos, finansinę, personalo veiklą rengimas ir tvirtinimas. Strategija. Planavimas (strateginio plano rengimo inicijavimas, rengimas, koregavimas, derinimas su mokyklos taryba, steigėju, mokyklos veiklos plano, ugdymo plano rengimo inicijavimas, derinimas su mokyklos taryba, steigėju arba jo įgaliotu asmeniu). Mokyklos veiklos koordinavimas, organizavimas. Darbo sutartys. Darbo krūvio paskirstymas pavaduotojams ir pedagogams. Darbo grafikų tvirtinimas. Tarifikacijų sudarymas, pareigybių sąrašų tvirtinimas. Darbuotojų sąrašų sudarymas. Mokyklos veiklos priežiūra, pavaduotojų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbo vertinimas, kontrolė, skatinimas ir nuobaudų skyrimas, metodinė pagalba, konsultavimas metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos ir kt. klausimais. Mokyklos veiklos ataskaitų rengimas. Nacionalinių ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas, išsilavinimo pažymėjimų apskaita, išdavimas, ataskaitų rengimas. Personalo, veiklos organizavimo, mokinių, atostogų suteikimo ir kt. įsakymų rengimas. 1

2 Rūpinimasis intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, sąmatų sudarymas, jų koregavimas, tikslinimas. Atestacijos komisijos darbo organizavimas, pedagogų atestavimas. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas. Mokytojų tarybos darbo organizavimas. Darbo ir priešgaisrinės saugos instruktažai, profilaktinis darbuotojų sveikatos patikrinimas. Statistiniai duomenys. Tyrimų inicijavimas. Ugdymo proceso modernizavimas, IKT naujovių diegimo inicijavimas. Švietimo įstaigos etoso (kultūros) kūrimas, lietuvių ir žemaičių etnokultūros puoselėjimas. Bendradarbiavimas ir mokyklos atstovavimas valdžios institucijose, įstaigose, partnerystė su kitomis mokyklomis, rėmėjais, asociacijomis. Materialinės bazės ir darbų sąlygų gerinimas. Kraštotyrinės veiklos, muziejaus turtinimo inicijavimas. Komandinio darbo organizavimas, darbo grupių sudarymas. Bendradarbiavimo su tėvais inicijavimas, bendradarbiavimas su mokyklos taryba. Priedų mokėjimo ir darbuotojų skatinimo ir kt. tvarkų rengimas. Informacijos sklaidos mokyklos svetainėje, spaudoje inicijavimas. Švietimo ir socialinės pagalbos teikimo mokiniams ir darbuotojams organizavimas. Mokyklos biudžetas (projektas, ataskaitos). Kuruojami dalykai Lietuvių k. 5-9 kl. Rusų k. 6-9 kl. Anglų k. 2-9 kl. Vokiečių k. 9 kl. Muzika 1-9 kl. Dailė 5-9 kl. Technologijos 5-9 kl. Tikyba 3-4, 5-9 kl. Šokio pamokos 1-4 kl. Muzika 1-9 kl. Bibliotekos darbas. Švietimo pagalbos teikimo koordinavimas. Socialinio pedagogo, logopedo, pailgintos darbo dienos auklėtojo darbas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Keinienė 2

3 Sutartys su moksleiviais ir jų tėvais. Mokinių, pedagogų, nepedagoginių darbuotojų DB. Mokinių sąrašų, elektroninės abėcėlinės knygos tvarkymas. Ugdymo plano priedų rengimas, ugdymo plano ir ugdymo programų įgyvendinimo priežiūra, analizė. Mokymosi pasiekimų gerinimo plano rengimas, tobulinimas, įgyvendinimo priežiūra. Formalaus ir neformalaus ugdymo organizavimas, planavimas, metodinės veiklos planavimas, organizavimas ir priežiūra. Klasės auklėtojų veikla, priežiūra, tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programos sudarymas. Mokinių pasiekimų formaliojoje ir neformaliojoje veikloje analizė, Standartizuotų testų vykdymo koordinavimas, rezultatų analizė. Tyrimai, mokyklos veiklos ugdymo pasiekimų, pažangos analizė. Ilgalaikių ir klasių auklėtojų planų įvykdymo kontrolė, klasės auklėtojų darbo priežiūra. Projektinės veiklos inicijavimas ir organizavimas. Ugdomojo proceso organizavimo, mokinių apskaitos, mokytojų darbo vertinimo dokumentų parengimas ir perdavimas archyvui. Mokyklos veiklos plano ir jo priedų rengimo inicijavimas, rengimas ir derinimas. Pedagogų darbo laiko grafikų sudarymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, atostogų grafikų sudarymas. Integruotų į ugdymo planą programų įgyvendinimo priežiūra. Prevencinis darbas, sveikatingumo ugdymas. Mokytojų ir mokinių budėjimo organizavimas, priežiūra. Neformaliojo ugdymo organizavimas, grafikai, veiklos priežiūra. Mokyklos interjero atnaujinimas, stendai. Mokyklos veiklos įsivertinimo koordinavimas. Ugdymo karjerai koordinavimas, jo priežiūra. Kuruojami dalykai Informacinės technologijos 5-9 kl. Pradinės klasės. Gamta ir žmogus 5-6 kl. Istorija. 5-9 kl. Geografija 6-9 kl. Fizika 7-9 kl. Biologija 7-9 kl. Chemija 8,9 kl. Matematika 5-9 kl. Kūno kultūra 5-9 kl. 3

4 Žmogaus sauga 5,7 kl. Direktoriaus ūkio reikalams Julius Tamošauskas Aptarnaujančio personalo darbo planavimas, koordinavimas, darbų paskirstymas, priežiūra ir kontrolė, darbo ir atostogų grafikų sudarymas. Aptarnaujančio personalo, administracinio, aptarnaujančio mokomojo personalo, kurie gauna darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas. Kūrikų atestacija. Siūlymas skatinti ir skirti drausmines nuobaudas aptarnaujančiam personalui, siūlymas mokėti priedus. Ūkinės, finansinės veiklos vykdymas. Atsakomybė ir atskaitomybė už mokyklos materialines vertybes, taupų kuro, elektros naudojimą, pastatų ir mokyklos turto apsaugą, remontą, nurašymą, laikantis teisės aktų. Materialinės bazės turtinimas, aprūpinimas ištekliais, aplinkos priežiūra. Tvarkų, susijusių su ūkine ir finansine veikla, rengimas. Mokyklinio autobuso naudojimo priežiūra. Susidėvėjusio ir sunaudoto turto (detalių, priemonių, medžiagų ir kt.) nurašymas, dalyvavimas atliekant mokyklos materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją. Mokyklos ir jos aplinkos saugių darbo sąlygų, sanitarinės, higieninės būklės užtikrinimas. Priešgaisrinė sauga, civilinė sauga, elektros įrengimų ir katilų priežiūra. Pirmosios pagalbos vaistinėlių priežiūra. Aptarnaujančio personalo darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažai. Mokymo ir kitų priemonių išdavimas darbuotojams ir priėmimas (išskyrus bibliotekos fondą). Dalyvavimas planuojant mokyklos veiklą (veiklos ir strateginio plano), ūkinės finansinės veiklos planavimas, ataskaitų rengimas. Viešųjų ir pagal supaprastintą pirkimų praktiką pirkimų organizavimas, vykdymas. 2. Duomenys apie mokyklą: 2.1. Mokinių skaičius 73: mišri priešmokyklinė gr.- 6 mok., 1-4 kl. 33 mok., 5-9 kl. 34 mok komplektai : 1 komplektas mišrios priešmokyklinės ugdymo grupės, 3 komplektai 1-4 kl., 3 komplektai 5-9 klasių. 2.3.Dirba 21 pedagogų (iš jų 3 nepagrindinėje darbovietėje ): 4 - mokytojo metodininko kvalifikaciją turintys, 17 vyresnieji mokytojai Veikia miestelio ir mokyklos biblioteka, skaitykla, PIT - as, muziejus, Laiptų galerija, mokyklos internetinė svetainė, vakarais sudaromos sąlygos miestelio bendruomenei naudotis sporto sale. Mokykla įgyvendina SEU programą, vykdo projektus. 1. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. II M. VEIKLOS ANALIZĖ 1.1.Tikslai ir uždaviniai 2016 m. įgyvendinti planingai. Buvo siekta ugdymosi kokybės, skatinant kiekvieno vaiko asmeninę ūgtį pagal jo galias. Plėtota socialinė partnerystė su šeima, socialiniais partneriais, valdžios institucijomis. Tobulinta mokytojų metodinė, pedagoginė, 4

5 dalykinė kompetencija. Buvo tirtas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas, siekiant, ugdymo turinio individualizavimo, diferencijavimo ir individualios pagalbos mokiniui. Parengti ir vykdomi projektai ( mokinių vasaros poilsio stovykla Pažink ir kurk, tarpdalykinės integracijos projektas Mano šeima ) Didžiausias trūkumas - dalies tėvų nepakankamas rūpestis vaiko problemomis, užimtumu, laisvalaikiu. Tobulintinos sritys: metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimas, mokyklos veiklos ir asmeninės ( darbuotojų, mokinių) veiklos įvertinimas ir įsivertinimas Tęsiama bendrųjų kompetencijų ugdymo programų integracija, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo procesą, siekiant ugdymo prieinamumo ir perimamumo, mokymosi galimybių kiekvienam mokiniui pagal jo išgales užtikrinti, siekiant asmeninės mokinio pažangos. Išnaudotos projektinės veiklos teikiamos galimybės. Ieškota naujų darbo formų su tėvais, siekiant tobulinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą, sprendžiant mokymosi, užimtumo ir elgesio problemas. 2. SSGG analizė Veiklos sritis Privalumai Trūkumai Galimybės Grėsmės Rezultatai Mokiniai moka ir nori bendradarbiauti, žino Mokymosi motyvacijos Kiekvieno mokinio daromos Dėl jungtinių klasių savo gabumus ir polinkius, aktyvus mokinių stoka., trūksta mokinių pažangos įvertinimas, mokyklą gali palikti dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, atsakomybės, iniciatyvumas, kūrybiškumas, gabūs mokiniai. Kengūroje, mokiniai turi įvairių asmeninių savarankiškumo, mokėjimo mokymasis bendradarbiaujant, mokymosi bei kitų veiklų. Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, skatinami. mokytis. tarpdalykinė integracija, efektyvinti bendravimą su tėvais. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys Mokinių poreikiai tenkinami, mokytojai individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį pagal mokinių poreikius ir gebėjimus, užtikrinama pagalba gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Mokykloje platus būrelių pasirinkimas. Veiksmingai dirba vaiko gerovės komisija, nuosekli pabalbos šeimai ir mokiniui tvarka Pamokose taikomi inovatyvūs mokymo(si) būdai ne visada turi sąsajas su gyvenimo realijomis. Nėra psichologo, jungtinės klasės, maža tėvų pagalba vaikų mokymuisi. Kiekvieno mokinio matymas. Pagalba mokiniams ir jų apsauga nuo prievartos, žalingų įpročių, pagalba apie tolesnio mokymosi galimybes, gerosios patirties sklaida, mokinių mokymosi motyvacijos, ugdymo proceso kokybės gerinimas, mokinio pasiekimų pažangos vertinimas ir įsivertinimas. Daugėja rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, prastėja šeimų socialinės sąlygos, žalingi įpročiai, socialinė atskirtis. Daugėja specialiųjų poreikių turinčių mokinių. 5

6 Ugdymo(si) aplinka Geras mikroklimatas, aplinkos jaukumas, svetingumas, mokiniai grauge su mokytojais patys kuria mokymosi priemones, dalijasi jomis prasmingai naudoja. Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir mokyklos erdvių įrengimą, dekoravimą. IKT panaudojimo galimybės ugdymo procese, nesuremontuotas senasis pastatas, trūksta patalpų mokinių rūbinei. Mokinių tarpusavio santykių: geranoriškumo, pagarbos, mandagumo siekimas. Aktyvinti tėvų dalyvavimą mokyklos veikloje, mokyklos erdvės, įvaizdžio kūrimas. Nėra darželio (ikimokyklinio ugdymo grupė). Lyderystė ir vadyba Maža mokyklos personalo kaita, mokyklos bendruomenės nariai atsakingai dalyvauja įgyvendinant išsikeltus mokyklos tikslus ir uždavinius. Geros patirties sklaida rajone ir šalyje. Mokyklos veiklos ir personalo vertinimo ir įsivertinimo nuoseklumas, Nežymus tėvų dalyvavimas tobulinant mokyklą. Didesnis mokytojų domėjimasis tėvų galimybėmis padėti vaikams ir pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos bei bendradarbiavimo būdus. Mokytojai ir mokyklos vadovai periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni kitiems. Dėl lėšų trūkumo, dėl mokinių skaičiaus mažėjimo atsirastų mokyklos valdymo problemų. 3.Tikslas.Siekti ugdymo(si) kokybės, skatinant kiekvieno vaiko asmeninę ūgtį pagal jo galias. Tobulinti mokytojų metodinę, švietimo ir socialinę pagalbą teikiančių specialistų profesinę kompetencijas. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Tikslo įgyvendinimo kriterijus, atsiskaitymo forma 3.1. Tobulinti mokytojų metodinę, švietimo ir socialinę pagalbą teikiančių specialistų profesinę kompetenciją Seminaras mokyklos mokytojams ir švietimo pagalbą teikiantiems specialistams:,,pamokos struktūra, aktyvūs mokymo Direktorius, direktoriaus ugdymui, klasių auklėtojai, Birželis Priedai Nr. 3,4 Mokytojai įgis teorinių bei praktinių žinių ir kompetencijų dirbti su įvairių gebėjimų mokiniais, susipažins su ugdymo ir vertinimo inovacijomis, jas 6

7 3.2. Kurti palankią ugdymosi aplinką mokinių gebėjimams ir kompetencijoms formuotis. metodai Dalykinės, metodinės kompetencijos tobulinimo seminarai mokytojams, vadovams, kvalifikacijos kėlimas, seminaruose įgytos patirties sklaida mokykloje Mokinių individualių pasiekimų ir galimybių siekti pažangos nustatymas, individualių ugdymo programų sudarymas, gabiųjų ir turinčių ugdymosi problemų dėl spec. ugdymosi poreikių ugdymas pagal vaiko galias. Mokymo ir mokymosi stiliaus nustatymas, geriausių ugdytis, siekti pažangos moksle metodų ir būdų paieška. (Vaiko gerovės komisijos, metodinės grupės, klasių auklėtojų, mokymo dalykų planai) Klasės auklėjimo valandėlės, užsiėmimai, skirti mokiniams mokytis pažinti save, mokytis pilietinio sąmoningumo, savimonės, savitvardos, įsivertinti, tobulinti save, gebėti susitarti, bendradarbiauti, taikiai spręsti konfliktus, priimti teisingus sprendimus. (pagal SEU programą Paauglystės dalykų mokytojai, socialinis pedagogas Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisija, dalykų mokytojai, logopedas, soc. pedagogas, klasių auklėtojai Visus metus 2017 m. balandžio 1 d. taikys savo darbe, pamokos taps įdomesnės, gerės ugdymo kokybė ir rezultatai. Parengta Mokymosi pasiekimų ir individualios pažangos, fiksavimo, tėvų informavimo tvarka. Bus užtikrinamas ugdymo turinio perimamumas, sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jo galimybes, skatinamas įsivertinimas, parengtos pritaikytos ir individualizuotos programos, gabūs mokiniai skatinami dalyvauti rajono dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. 7

8 kryžkelės ) Pamokos organizavimo pokyčiai: išmokyti mokytis kartu, glaudus mokinio ir nokytojo dialogas, mokinio ir mokytojo atsakomybė už sėkmę moksle. Mokytojai vadovausis nuostatomis: Nė vieno užmiršto vaiko, Kiekvienas turi teisę į sėkmę. Netradicinės pamokos netradicinėje aplinkoje. 1-9 kl. mokytojai, kl. auklėtojai, dir. pav. ugdymui, metodinės grupės pirmininkas Visus metus Vyks pozityvūs pokyčiai pamokoje: mokytojai taikys metodus, motyvuojančius mokytis kartu, kelti mokymosi tikslus, jų siekti, juos įgyvendinti. Keisis mokytojo požiūris į vaiko mokymosi nesėkmę. Mokytojas sieks asmeninio tobulėjimo, dirbs kūrybiškai, nusistatys tobulintinas sritis, tobulins dalykinę kompetenciją, dalysis patirtimi. Pokyčiai bus analizuojami mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinės grupės užsiėmimuose Kryptingai vykdyti klasės auklėtojo veiklą, gerinant klasių mikroklimatą, ugdant pozityvias vertybines nuostatas, žemaičių papročius ir tradicijas. Tirti, įvertinti ir įsivertinti, ar paveikios, orientuotos į siektiną rezultatą klasės auklėtojo darbo formos, būdai ir metodai. Pranešimas mokytojų tarybos posėdyje: Klasės auklėtojo darbas su tėvais, tėvų švietimo formos Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, Direktoriaus ugdymui, klasių auklėtojai Visus metus Priedai Nr. 4,3, 8,13.Nuosekli, sisteminga klasės auklėtojo veikla, gerėjantis klasės mikroklimatas, ugdomos pozityvios vertybės, puoselėjamos žemaičių tradicijos ir papročiai. 8

9 Vaiko gerovės komisijos (VKG) pagalba mokytojams ugdant mokinius, turinčius SUP, pagalba mokiniams ir jų tėveliams. Direktorė, logopedė VKG, Visus metus VKG analizuos, vertins, teiks kompleksinę pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams Tęsti saugaus emocinio ugdymo programos įgyvendinimą SEU programos plano įgyvendinimas Tyrimas,,Mokyklos ir klasių mikroklimato gerinimo galimybės,,,adaptacijos mokykloje sėkmės ir problemos, rezultatus aptariant mokytojų tarybos arba Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose Mokytojų ir tėvų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais, turinčiais savivertės, mokymosi ir elgesio problemų. Analizuojami mokymosi pasiekimai, stebima individuali kiekvieno vaiko pažanga, lankomumas, elgesys, nuosekliai vykdomas Direktorius, dir. pav. ugdymui, metodinės grupės pirmininkas Direktoriaus ugdymui, Direktorius Socialinis pedagogas, klasių auklėtojai, Vaiko gerovės komisija. Vaiko gerovės komisija, Direktoriaus ugdymui, klasių auklėtojai, mokytojai Sausio mėn. Sausio - vasario mėn. birželio mėn. Nuosekli ir koordinuota visos mokyklos bendruomenės veikla, įgyvendinant SEU programą, gerėja klasių ir mokyklos mikroklimatą. Ištirtas mokyklos ir klasių mikroklimatas, 5 kl. mokinių ir naujai į mokyklą atvykusių mokytis adaptacija, aptariama mokytojų tarybos ir Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, vykdoma patyčių prevencija, tyrimo rezultatai panaudoti tobulinant ugdymo turinio planavimą, parenkant metodus, priemones, kuriant saugią mokymo(si) aplinką. Teikiama individuali pagalba klasių auklėtojams, mokytojams, tėvams ir mokiniams, kuriama saugi ugdymosi aplinka. Tikimasi gerėjančio mikroklimato klasėse, kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės ir geresnių mokymosi ir elgesio rezultatų; parengti pranešimai pristatomi mokytojų tarybos posėdyje, Vaiko gerovės 9

10 3.4.Modernizuoti ugdymo procesą, siekiant ugdymo kokybės ir geresnių mokymosi rezultatų. įsivertinimas, skatinama motyvacija siekti geresnių ugdymosi rezultatų, atsakingumas SEU gerosios patirties sklaida: atviros pamokos, klasės valandėlės, susitikimas su rajono ir Žemaitijos mokyklų, kurios įgyvendina SEU programą, metodinėmis grupėmis Elektoninio dienyno įdiegimas ir jo naudojimas. Direktorius, socialinis pedagogas Direktoriaus ugdymui, metodinės grupės pirmininkas, klasių auklėtojai Direktorius, direktoriaus ugdymui, mokytojai dalykų 2017 m m. komisijos posėdyje. Aktyvesnė metodinė veikla, gerosios patirties sklaida metodinėje grupėje, būreliuose konferencijose. Susipažins su kitų mokyklų gerąja patirtimi taikant SEU programą, gebės įsivertinti ir tobulinti savo veiklą, bendrąsias kompetencijas, pasidalys gerąja patirtimi. Pagerės informacijos apie ugdymo turinį ir rezultatus sklaida tėvams ugdymo sąlygų optimizavimas: inovacijų paieškos skatinimas, IKT taikymas pamokose, informacijos sklaida mokyklos internetinėje svetainėje ir spaudoje, materialinės bazės turtinimas, vykdoma projektinė veikla tarpdalykinė integracija. (tarpdalykinės integracijos projektas,,mano šeima ) Direktoriaus ugdymui ir direktoriaus ūkio reikalams, visų dalykų mokytojai 2017 m. Priedas Nr.3 Pagal turimas finansines galimybes užtikrinamas ugdymo proceso modernizavimas, inovacijų paieška, skatinamas mokyklos bendruomenės aktyvumas, projektinė veikla. 10

11 Turimos informacinių technologijų ir techninių priemonių bazės maksimalus panaudojimas ugdymo procese Tarpdalykinės integracijos projektas Mano šeima. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė grupė, dalykų mokytojai 2017 m m. kovospalio mėn. Bus tobulinamas ugdymo proceso organizavimas, taikomi modernesni ugdymo metodai, mokiniai mokomi susirasti informaciją internete, taupomas pamokos laikas. Ilgalaikiuose planuose numatytos pamokos, kuriose taikomos IKT. Bus ugdomos bendrosios kompetencijos, ugdymas siejamas su gyvenimo praktika, skatinamas mokytojų, tėvų ir mokinių bendradarbiavimas Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų ir tėvų mini projektas Kuo galiu padėti grupei? Ikimokyklinės priešmokyklinės grupės mokytojas ir Visus metus Bus efektyvesnė pedagoginė, psichologinė pagalba mokiniui, tėvams, sprendžiant elgesio, psichologines, socialines problemas. Aptariama Vaiko gerovės komisijos posėdyje Tarpdalykinė integracija pamokose ( integruotų pamokų planas) Dalykų mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Visus metus Gilės mokinių dalykinės žinios, gerės pamokos kokybė, mokiniai bus labiau sudominami, skatinama mokymosi motyvacija, žingeidumas, tobulės vetinimas ir įsivertinimas. Aptariama metodinės grupės posėdyje. 11

12 Parodos bibliotekoje, laiptų galerijoje: Kalėdinio mokyklos interjero puošimas Žiemos pasaka. Stendiniai pranešimai Valstybinių švenčių proga ir pilietinių akcijų metu (Vasario 16, kovo 11) Saugios aplinkos kūrimas: Civilinės saugos pratybos, Klasių mikroklimato gerinimas, santykiai pertraukų metu Bendradarbiavimas su muziejais, kuriant edukacines programas, edukacinės ir pažintinės išvykos. Bibliotekininkė A.Žitaveckienė. Dailės mokytoja A.Bagužienė Istorijos, dailės, technologijų mokytojai mokytojas Civilinės mokytojas, auklėtojai saugos klasių Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai. (5 priedas) Vasario gruodžio mėn.(9 priedas) Daugiau susipažins su žymių rašytojų ir kultūros bei visuomenės gyvenimu ir kūryba, mokiniai bus skatinami daugiau skaityti, domėtis naujausia literatūra. Mokiniai galės pasidžiaugti savo ir kitų kūryba. Gražės mokyklos erdvės. 9 priedas Bus ugdoma pilietinė mokinių savimonė. Civilinės saugos planas, klasių auklėtojų planai Visus metus mokslo Mokiniams ir mokytojams bus kuriama saugi, jauki aplinka pamokų ir pertraukų metu. Mokiniai bus supažindinami su žemaičių ir visos Lietuvos istoriniu, etniniu ir kultūriniu paveldu, ugdomas patriotizmas, parodoma šiuolaikinė samprata į istoriją, žmones, puoselėjančius kultūrinį paveldą. Mini konferencijų organizavimas. 12

13 3.3.5.Bendradarbiavimas su VŠĮ Kuršėnų politechnikos mokykla, VŠĮ Telšių profesinio rengimo centru. Mokymosi visą gyvenimą nuostatos formavimas: Susitikimas su Varnių regioninio parko darbuotojais, Susitikimas su buvusiais mokyklos mokiniais Klasių auklėtojai PIT, direktorius, klasių auklėtojai Sausio balandžio mėn. Balandžiogegužės mėn. Suteikta informacija sudarys sąlygas mokiniams tinkamai pasirinkti tolesnį mokymosi kelią, profesiją. Popietė Profesijų mugė. Suteikta informacija padės tinkamai pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią, padės ruoštis profesinei karjerai. 3.5,Puoselėti žemaičių kalbą ir tradicijas. ( Priedas nr. 10) Bendradarbiavimas su Darbo birža, socialinių įgūdžių programos įgyvendinimas, atliekant visuomenei naudingą darbą, mokinių socialinės veiklos įgyvendinimas Mokyklos savitumo kūrimas, įgyvendinant Žemaičių etninės kultūros ugdymo planą formaliojoje ir neformaliojoje veikloje, klasės auklėtojų darbe. (Parengtas Žemaičių etnokultūros ugdymo planas, renginių planas, dalykų mokytojų, klasių auklėtojų, bibliotekos planai, organizuojami renginiai, skirti žemaičių papročiams ir Pavaduotojas reikalams ūkio Dir. pav. ugdymui, socialinis pedagogas Direktoriaus ugdymui, Klasių auklėtojai, Metodinė grupė Visų dalykų mokytojai, Lietuvių k., istorijos, technologijų, dailės pradinių kl. mokytojai, biblioteka Birželis-liepos mėn. Spalio mėn. Visus metus Priedas Nr.11 Žmonės, atliekantys darbą įgis daugiau socialinių, bendravimo įgūdžių, pasijus svarbūs. Gražės mokyklos aplinka, Mokiniai atlikdami visuomenei naudingą darbą, ugdys socialinius įgūdžius. Kuriamas mokyklos savitumas, integruojamas žemaičių etnokultūros ugdymo planas, puoselėjamos žemaičių tradicijos, papročiai, kalba. Mokiniai geriau pažins savo krašto tradicijas ir papročius, išlaikys žemaičių kalbą. 13

14 tradicijoms). Parengtas projektas Išsaugokime žemaičių kultūros savitumą. Suorganizuoti konferenciją Žemaitijos regionui Žemaičių kultūros paveldo išsaugojimo tema Įrengti žemaičių etnokultūros kampelį mokyklos fojė, informacinius stendus kabinetuose ir bibliotekoje, rengti tautodailės darbų ekspozicijas mokyklos fojė, muziejuje. Direktorius, Istorijos, dailės ir technologijų mokytojai, bibliotekininkas Gegužė Lapkritis Rugsėjis- gruodis Kuriama savita mokyklos aplinka, prasmingai panaudojamos mokyklos erdvės, ugdomas mokinių meninis skonis, puoselėjamos etninės žemaičių kultūros vertybės. 4. Tikslas: Sustiprinti kultūros, vienijančios mokyklos bendruomenę, diegimą, skatinant partnerystę su tėvais ir socialiniais partneriais. Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Tikslo įgyvendinimo kriterijus, atsiskaitymo forma 4.1.Užtikrinti mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių taisyklių laikymąsi, mokyklos veiklos planų dermę 4.2.Tobulinti tėvų švietimą. Strateginio plano, mokyklos veiklos plano, jų priedų, ugdymo plano, formaliojo ir neformaliojo ugdymo planų dermė Susirinkimai, ekskursijos, edukacinės išvykos į muziejų, teatrą. Susitikimai su psichologu, Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Mokyklos vadovai 2017 m. Priedai Nr.1 ir 4 Klasių auklėtojai, socialinis pedagogai Priedai Nr. 2 ir 9 Nuoseklus ir sistemingas įsivertinimas, informuota mokyklos bendruomenė Bus nustatytos darbo su tėvais tobulintinos sritys dėl mokinių mokymosi motyvacijos, pageidaujamos darbo formos ir metodai. Vyks glaudus bendradarbiavimas tarp mokytojų, tėvų ir mokinių. 14

15 4.2.2.Darbo ir mokymosi motyvacijos skatinimas (pagyrimai, padėkos, atminimo dovanos). Direktorius, direktoriaus pavaduotojai Mokslo pabaigoje metų Bus skatinama mokymosi motyvacija, bus stiprinami mokyklos ir tėvų ryšiai Organizuoti tėvelių grupėms mokymus,,tėvų mokyklėlė,,,mokausi taisyklingai ir aiškiai kalbėti, diskusijas,,aš ir mano vaikas šeimoje ir mokykloje, surengti tėvams seminarussusitikimus su psichologais, gydytojais, visuotiniuose susirinkimuose supažindinti tėvus mokyklos strateginiu ir veiklos planu, finansavimu, dokumentais, reglamentuojančiais mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo planais ir kt. dokumentais. Konsultuoti ir pagal galimybes organizuoti mokymus bei konsultacijas, pasitelkiant mokyklos ir kitų institucijų specialistus. Klasių auklėtojai, Logopedė, socialinė pedagogė, mokyklos taryba Vaiko gerovės komisija Visus metus Sistemingas tėvų švietimas, mokymai, informacija apie mokyklos veiklą skatins tėvus domėtis mokinių formalios ir neformalios veiklos organizavimu, mokys pozityviai spręsti kylančius konfliktus su vaikais, taps mokyklos partneriais sprendžiant mokymosi motyvacijos, asmenybės formavimo, sveikatos, elgesio ir kitas problemas, mokysis spręsti problemas šeimoje, padės vaikui mokytis savimonės, atsakomybės, pasitikėjimo savimi. Tėvai gebės artimiau bendrauti su savo vaikais, bus susipažinę su vaikų ir paauglių auklėjimo, bendravimo naujovėmis Klasių tėvų susirinkimai. Klasių auklėtojai Priedas Nr. 13 Bus aptariami mokinių pasiekimai, tėvai sužinos apie savo vaikų sėkmes ir nesėkmes mokykloje, bus aptariamos priemonės kaip gerinti mokymosi kolkybę. Gerės ugdymo(si) procesas Bendri mokinių, mokytojų ir tėvų renginiai skirti šeimų, vaikų sveikatos metams paminėti: Sportuoja tėtis ir mama sportuoju aš, Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai Kūno mokytojas kultūros Visus metus Priedai Nr. 9 ir 7 Kovo mėn. mokslo Daugiau tėvų dalyvaus mokyklos organizuojamose renginiuose, neformalus bendravimas glaudins mokyklos ir tėvų ryšius Padėkos tėvams įvairių mokyklos renginių 15

16 Tėvelių profesija ar aš norėčiau sekti jų pėdomis?. PIT, dir. pav. ugdymui Balandžio mėn. metu. (9 priedas ) ES programos vykdymas Pienas vaikams. Soc. pedagogas, pradinių ir priešmokyklinės grupės mokytojai Visus metus mokslo Skatinamas sveikos mitybos principas ankstyvuosiuose amžiaus tarpsniuose. Kuriamos originalios sveikos mitybos piramidės Projektas Aš ir mano šeima. Pradinių klasių mokytojai Sausis - gegužė Sustiprės bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp mokinių ir šeimos narių Projektas Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose Pilietinės atsakomybės, patriotizmo, krikščioniškų tradicijų puoselėjimas. Soc. pedagogas, pradinių klasių mokytojai Mokyklos direktorius, istorijos mokytojai, pilietiškumo pagrindų mokytojas Visus metus Visus metus mokslo mokslo Skatinamas vaisių vartojimas kaip imuninės sistėmos stiprinimo dalis. Piešinių parodėlė. Bus skatinamas pilietiškumas, visuomeniškumas, atsakomybė už save, klasės kolektyvą, mokyklos ir miestelio bendruomenę, mokomasi savanorystės pagrindų. Bus renginiai aprašomi žiniasklaidoje, sužinos platesnė visuomenės dalis. Mokinių renginių planas. Dalyvavimas rajono ir šalies maironiečių renginiuose. Maironiečiai ir vadovė D.Juškienė Pagal rajono ŠC renginių planą Per literatūrinę veiklą bus ugdomas mokinių bendravimas su kitų mokyklų mokiniais, plėsis akiratis, Bus ugdoma pagarba ir meilė Lietuvos ainiams. Bus ugdoma pagarba senoms 16

17 Maironiečių popietė skirta Jurginėms paminėti Jurgi, Jurgi, prikelk žemę Maironiečiai ir vadovė D.Juškienė Balandis lietuviškoms tradicijoms, prisimenama gamtos įtaka žmonių veiklai, stiprės bendradarbiavimas tarp šalies mokyklų. Pilietinės akcijos ir pamokos: Tolerancijos savaitė, Sausio 13-osios Atmintis gyva, nes liudija, Gedulo ir Vilties diena, Tiesiu pagalbos ranką, Istorijos, pilietiškumo pagrindų, auklįtojai, pedagogas klasių soc. Sausio, kovo, birželio, gruodžio mėn. Bus ugdomas pilietiškumas Baltų vienybės diena, Maironiečiai ir vadovė D.Juškienė Rugsėjis Bus primenama apie lietuvių tautos praeitį ir puoselėjamos senosios lietuvių tradicijos. Žydų genocido dienos paminėjimas. Istorijos mokytojas Spalis Bus ugdoma tolerancija ir pagarba kitos tautos piliečiams, prisimenama istorija, kuri žydų tautai padarė nepataisomą skriaudą. Akcija,,Gyvenkim švarioje aplinkoje. Direktorius ugdymui, socialinis pedagogas Balandis-spalis Bus ugdoma nuostatą, kad švari aplinka priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Švarės mokyklos palpos ir mokyklos aplinka. 17

18 4.2. Plėtoti socialinę partnerystę su šeima, socialiniais partneriais, valdžios institucijomis Bendri renginiai su bendruomene, seniūnija ir socialiniais partneriais: Sudaryti bendrų renginių ir veiklų planus su bendruomene, seniūnija Sudaryti sutartis su Žemaičių draugija, siekiant puoselėti gimtąja žemaičių kalbą, papročius, pažinti Žemaitijos kraštą, dalyvauti Žemaičių draugijos renginiuose Bendradarbiavimas su Telšių vyskupijos ir parapijos CARITU, teikiant socialinę ir materialinę pagalbą šeimoms Direktorius Visus metus Mokykla taps atviresnė visuomenei, bus sporto, kultūros centras, bus sudaryta galimybė visų katų žmonėms pabendrauti. Socialinis pedagogas, direktoriaus reikalams ūkio Ruduo-pavasaris Bus sprendžiamos socialinės problemos, teikiama reali materialinė pagalba šeimai. Adventinė vakaronė Prie balto Kūčių stalo Tęsiama partnerystė su rajono, šalies mokyklomis (Ubiškės, Kaunatavos, Viešvėnų, Janapolės,,,Džiugo gimnazija ir kt., Dienos centrais, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija) Mokyklos muziejaus turtinimas naujais eksponatais, lankymo dienų organizavimas. Direktorius, muzikos, šokio mokytojos, klasių auklėtojai Direktorius, dir. pav. ugdymui, muzikos, šokio mokytojos, klasių auklėtojai Istorijos mokytojas Gruodžio mėn. Visus metus Iki 2017 m. birželio 1 d. Puoselėjamos mokyklos tradicijos Bus skatinamas visuomeniškumas, partnerystė tarp atskirų institucijų, mokomasi naujų bendradarbiavimo formų, įvairės popamokinė veikla, gerės mokinių ir jaunimo užimtumas. Bus išsaugoti žmonių atsiminimai, muziejus taps viso miestelio istorijos centru. Aplanko Garbiausi mūsų krašto žmonės pildymas. Leidinio apie mokyklos veiklą lietuvių k., istorijos mokytojai, metodinė Visus metus Bus išsaugoti žmonių atminimai 18

19 išleidimas. grupė IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 5. Mokyklos veikla konkretinama mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės grupės, Vaiko gerovės komisijos, priežiūros, mokyklos veiklos priežiūros, atestacijos programos ir atestacijos komisijos, klasės auklėtojų, bibliotekos, renginių planuose. Šie planai yra mokyklos veiklos programos priedai. Priedų sąrašas: 1 priedas. Mokytojų tarybos veiklos planas. 2 priedas. Mokyklos tarybos veiklos planas. 3 priedas. Metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planas. 4 priedas. Ugdymo proceso priežiūros ir metodinės pagalbos planas. 5 priedas. Bibliotekos veiklos planas. 6 priedas. Ruošimo karjerai planas. 7 priedas. Mokinių sveikatos ugdymo priemonių planas. 8 priedas. Vaiko gerovės komisijos planas. 9 priedas. Renginių planas mokyklos bendruomenei. 10 priedas. Atestacijos komisijos posėdžių grafikas. 11 priedas. Žemaičių etnokultūros ugdymo planas. 12 priedas. Finansinės ir ūkinės veiklos planas. 13 priedas. Klasių auklėtojų veiklos planai. 19

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ m. strateginiame plane buvo numatyti

TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ m. strateginiame plane buvo numatyti TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013-2015 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 2016-01-21 2013 2015 strateginiame plane buvo numatyti 2 strateginiai tikslai: 1. Ugdyti(is) socialinį sąmoningumą,

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau