BUP Įsakymas docx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BUP Įsakymas docx"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 2. Ugdymo plano tikslas užtikrinti kokybišką ugdymą(si), kad kiekvienas besimokantis mokinys pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 3. Ugdymo plano uždaviniai: 3.1. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą pagal konkrečios klasės, mokinio gebėjimus Sudaryti optimalias darbo, saugumo, sveikatos sąlygas mokinių ugdymui(si) Tobulinti ir veiksmingai naudoti licėjaus ir išorės edukacines aplinkas Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios pažangos augimui formalioje ir neformalioje mokinių švietimo veikloje. PIRMASIS SKIRSNIS MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 4. Ugdymo organizavimas 5 8, I IV gimnazijos klasėse: mokslo metai Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d.

2 Ugdymo proceso trukmė 5 8, I III gimnazijos klasės mokiniams 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams 166 ugdymo dienos Ugdymo procese skiriamos atostogos: Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. lapkričio 3 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d m. sausio 3 d. Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. vasario 23 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. balandžio 6 d Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 5 8, I III gimnazijos klasės mokiniams nustatyta nuo 2018 m. birželio 18 d Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 5. Licėjus ugdymo procesą paskirstė: 5.1. įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, ugdymo procesą skirstyti trimestrais: Trimestrų trukmė/trimestrai Prasideda Baigiasi 1 trimestras trimestras trimestras įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, ugdymo procesą skirstyti pusmečiais: Pusmečių trukmė/pusmečiai Prasideda Baigiasi 1 pusmetis pusmetis: IV gimnazijos klasė I-III gimnazijos klasės Kadetų licėjus dirba penkias dienas per savaitę. 7. Vadovaujantis Sausumos kadetų samprata, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininkų susirinkimo 2015 m. gruodžio 16 d. protokoliniu nutarimu Nr. 3-6, patvirtinta dienotvarkė: Laikas Veikla Pusryčiai (gyvenantiems bendrabutyje)

3 Vėliavos pakėlimas (pirmadieniais) Rikiuotės statutas (pirmadieniais) pamoka pamoka Pusryčiai (5-8 klasėms) pamoka Pusryčiai (I-IV gimnazijos klasėms) pamoka pamoka Pietūs (5-8 klasėms) Mankšta (I-IV gimnazijos klasėms) pamoka Pietūs (I-IV gimnazijos klasėms) Mankšta (5-8 klasėms) pamoka (I-IV gimnazijos klasėms) Saviruoša (5-8 klasėms) Saviruoša (5-8 ir I-IV gimnazijos klasėms) Saviruoša (I-IV gimnazijos klasėms) Neformalusis ugdymas (5-8 kl.) Neformalusis ugdymas (5-8 ir I-IV gimnazijos klasėms) Neformalusis ugdymas (I-IV gimnazijos kl.) Dienos rezultatų aptarimas Vakarienė (gyvenantiems bendrabutyje) Naktipiečiai (gyvenantiems bendrabutyje) Penktadieniais Savitvarka 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėms Vėliavos nuleidimas 8. Sprendimus dėl mokslo metais 10 ugdymo dienų organizavimo laiko priėmė: 8.1. Licėjus dėl 5 ugdymo dienų mokslo metais: Veikla Laikas Klasės Mokslo ir žinių diena /Taikos diena Rugsėjo mėn. 5-8 kl; I-IV kl. Projektas Advento skaitiniai Žemėn parkeliauja Angelas Gruodžio mėn. 5-8 kl; I-IV kl.

4 4 Mano svajonių profesija, kultūrinė edukacinė pažintinė programa Ką lemia tinkamas pasirinkimas, kultūrinė edukacinė pažintinė programa Pilietiškumo diena Tėvynės labui!, iškilminga kadetų Priesaikos ceremonija Kultūrinė diena Permainų vėjas, Paskutinis skambutis Sausio kovo mėn. Sausio balandžio mėn. Kovo-balandžio mėn. Gegužės mėn. 5-8 kl. I-IV kl. 5-8 kl; I-IV kl. 5-8 kl; I-IV kl. siūlymus: 8.2. Dalininkų susirinkimas dėl 5 ugdymo dienų metais, įvertinęs licėjaus Veikla Laikas Klasės Kultūrinis pažintinis žygis Knygnešių takais, skirtas knygnešio dienai Kovo mėn. 5-8 kl; I-IV kl. Projektas Pažink valstybę Lapkričio mėn. 5-8 kl; I-IV kl. Etnokultūrinis projektas Senolių takais Gegužės-birželio mėn. 5-8 kl; I-IV kl. Edukacinės pamokos projektai muziejuose Per mokslo metus 5-8 kl; I-IV kl. Komunikacija laikinojoje sostinėje Lapkričio mėn. 5 kl. /Ryšių istorijos muziejus Jaunasis karvedys /Vytauto Didžiojo Gruodžio mėn. 6 kl. Karo muziejus Prezidento rūmai / Istorinė Lietuvos Kovo mėn. 7 kl. Respublikos Prezidentūra Žinomi X nežinomi /Kauno miesto Balandžio mėn. 8 kl. muziejus Medicinos istorijos ekspozicija Gegužės mėn. I kl. /Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus IX fortas per antrąjį karą /Kauno IX Balandžio mėn. II kl. forto muziejus Kauno gynybinė sistema fortai Balandžio mėn. III kl. Susipažinkime Valdovų rūmų Balandžio mėn. IV kl. muziejus /Valdovų rūmai Mokyklinių projektų diena Aš kadetas Gegužės birželio mėn. 5-8 kl; I-IV kl. ANTRASIS SKIRSNIS LICĖJAUS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. LICĖJAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

5 5 9. Licėjaus ugdymo turinys suformuotas pagal licėjaus tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Sausumos kadetų ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1586bei Kadetų licėjaus strateginiais tikslais, mokinių poreikiais, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų siūlymais, atsižvelgiant į Kadetų licėjaus galimybes bei turimus išteklius. 10. Licėjaus ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta Licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr Licėjaus ugdymo planas parengtas, vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 11. Licėjus, įgyvendindamas Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą ugdymo turinį, dalykui mokyti skyrė pamokų skaičių (1 priedas). 12. Rengiant licėjaus ugdymo planą ugdymo programai įgyvendinti susitarta dėl: ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą. Kadetų licėjus nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įgyvendina Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos klasių projektą, parengtą Telia, TAMO grupės, Microsoft Lietuva ir BMK; Kadetų licėjuje užtikrinamas raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymas per visų dalykų pamokas. Parengta ir direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtinti Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai; ne mažiau 20 proc. pamokos laiko mokytojai skiria užduotims skaitymo gebėjimams ir lietuvių kalbai ugdyti; atkreipia mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą; visų dalykų mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu, ištaiso gramatines klaidas rašto darbuose; mokinių rašto darbai, parašyti neįskaitomai, pribraukyti, nevertinami Ugdymo proceso tobulinimo ir mokinių pasiekimų gerinimo, vadovaujantis mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, Kadetų licėjaus vidaus vertinimo dokumentais. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermės, vertinimo metu sukauptos informacijos dalijimosi tarpusavyje ir pasiekimų vertinimo baigus programą ar jos dalį: metodinės tarybos 2017 m. birželio 2 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr. 33-4) diagnostinės užduotys mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių patikrinimui skiriamos 5, 7, I, III gimnazijos klasių mokiniams du kartus per mokslo metus rugsėjo ir gegužės mėnesiais, metodinės tarybos 2017 m. vasario 11 d. posėdžio

6 6 nutarimu (protokolas Nr. 33-2) bandomieji egzaminai organizuojami ir vykdomi II ir IV gimnazijos klasių mokiniams iki mokslo metų vasario 1 d., bandomieji diagnostiniai testai - 6, 8 klasių mokiniams iki mokslo metų vasario 1 d. Mokinių pasiekimų patikrinimai vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio6 d. įsakymu Nr , Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr Mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti, parengtas ir Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr patvirtintas Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas. Licėjaus direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr patvirtinti Individualios mokymosi pažangos ir turimų kompetencijų įsivertinimo lapas bei Mokinio individualios pažangos ir pagalbos mokiniui teikimo lapas. Juose fiksuojama ir vertinama mokinio individuali pažanga, stebimi ir fiksuojami dalyko mokytojo, mokinio ir tėvų susitarimai Socialinė-pilietinė veikla Licėjuje organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka, patvirtinta Licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr ; Atsižvelgiant į Kadetų licėjaus savitumą, tėvų pageidavimą, 5-8 ir I-II gimnazijos klasėse skiriamas maksimalus pamokų skaičius; Vadovaujantis 2017 m. birželio 16 d. mokytojų tarybos posėdžio nutarimu (protokolas Nr. 5-5), nustatyti ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai: ugdymo turinio planavimo procedūrų, mokymo ir mokymosi išteklių įsigijimo ir naudojimo. Ugdymo turinio planavimas aptariamas metodinėje taryboje, dalykų metodinėse grupėse. Dalykų ilgalaikiai planai pristatomi kuruojančiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui suderinimui iki rugsėjo 1 d planuojant ugdymo turinį, atsižvelgti į Kadetų licėjaus viziją, misiją, veiklos prioritetus, turimą mokymosi ir sociokultūrinę patirtį, mokytojų kompetencijas, ugdymo(si) išteklius vadovėlius, pagalbines technines priemones bei kitą mokomąją medžiagą; mokomųjų dalykų mokymosi tikslus ir uždavinius formuluoti atsižvelgiant į Sausumos kadetų ugdymo sampratą, siekiant asmeninės mokinio pažangos, pamatinių žinių perteikimo ir įgūdžių formavimo; mokytojai dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, būrelių programas, ilgalaikius planus rengia pagal formas, atsižvelgiant į Ugdymo plėtotės centro pateiktus planų

7 7 pavyzdžius ir pagal metodinės tarybos 2017 m. birželio 2 d. posėdžio nutarimu patvirtintas formas (protokolas Nr. 33-4); dalykų ilgalaikiai planai (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, neformaliajam švietimui) pristatomi kuruojančioms direktoriaus pavaduotojoms ugdymui iki rugsėjo 1 d. Planai aprobuojami metodinių grupių ir metodinės tarybos posėdžiuose. 5-8 klasių vadovai savo veiklą planuoja trimestrais, I-IV gimnazijos klasių pusmečiais. Taip pat parengtos metodinių grupių, mokytojų veiklos ataskaitų formos, patvirtintos metodinės tarybos 2017 m. birželio 2 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr.33-4), bei konsultacijų teikimo apskaitos formos, patvirtintos licėjaus direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr ; mokytojai, dirbantys pirmuosius trejus metus, dalyko ilgalaikius planus rengia ir teikia kuruojančiai pavaduotojai elektronine ir popierine versija, o mokytojai dirbantys daugiau negu treji metai teikia tik elektroninę versiją, metodinės tarybos 2017 m. birželio 2 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr.33-4). Mokytojai, dirbantys pirmuosius trejus metus, rengia detalųjį/išplėstinį pamokos planą. Dirbantiems ilgiau nei trejus metus, rekomenduojama rengti pamokos metmenis pagal formą, patvirtintą licėjaus direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr ; ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena vykdoma vadovaujantis m. m. Ugdymo turinio priežiūros planu, tvirtinamu direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 11 d.; vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų, ugdymo turinio pritaikymo pagal mokinių amžiaus tarpsnį, turimą patirtį, specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimus, mokymosi stilių. Mokytojai vadovaujasi Sausumos kadetų ugdymo samprata grįsto ugdymo nuostatomis, metodinės tarybos 2017 m. birželio 2 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr. 33-4) papildo ugdymo turinį karybos pagrindų temomis, terminologija, taiko diferencijavimo ir individualizavimo metodus, skatinančius visus mokinius veiksmingai mokytis: pamokos yra susiejamos su ankstesniu mokymu ir mokymusi; remiamasi mokinių patirtimi ir idėjomis; organizuojama įvairi veikla, naudojami įvairūs įgūdžių tikrinimo metodai: jų instrukcijos ir paaiškinimai yra konkretūs ir aiškūs; mokytojas įtraukia visus mokinius, juos išklauso ir tinkamai jiems atsako; mokiniai skatinami siekti aukštų standartų, kurie reikalauja pastangų, kruopštumo Ugdymo turinio integravimo nuostatų: vadovaujantis licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr Dėl ugdymo turinio integravimo nuostatų ir 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr Dėl žmogaus saugos integravimo į mokomuosius dalykus rekomendacijų tvirtinimo numatytos integruojamos į licėjaus ugdymo turinį programos;

8 Mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas, sąrašas aprobuotas metodinėje taryboje 2017 m. kovo 15 d. protokoliniu nutarimu Nr ir suderintas mokytojų tarybos 2017 m. kovo 15 d. protokoliniu nutarimu Nr Pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo. Socialinė pilietinė veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintu Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokinių socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu, direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr patvirtintas Savanorio pareigybės aprašymu Sąlygų sudarymo mokiniams aktyviai mokytis: mokiniai įtraukiami į mokymo(si) procesą, rengia projektinius, kūrybinius darbus, mokytojai ruošia individualias programas gabiems mokiniams, skiria įvairaus sudėtingumo užduotis, sudaro galimybes mokiniams patiems pasirinkti jiems tinkamą mokymo(si) būdą ir tempą Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. į ugdymo procesą licėjuje, siekiant saugios mokymo ir mokymosi aplinkos, diegiamas netradicinio ugdymo VEIK modelis. Svarbus VEIK metodo principas nuoseklus, visos vaikui svarbios aplinkos (šeima, licėjus, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenė) bendradarbiavimas siekiant ugdyti vaiko emocinę ir socialinę kompetenciją. Licėjus įgyvendins Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programą Brandos darbo organizavimo.mokytojams pravesti brandos darbo organizavimo mokymai, III gimnazijos klasių mokiniai supažindinti su brandos darbo rengimo metodologiniais reikalavimais ir vertinimo kriterijais (metodinės tarybos 2017 m. kovo 15 d. posėdžio nutarimu protokolas Nr.33-3) Švietimo pagalbos teikimo. Mokymosi pagalba teikiama pagal licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintą Saviruošos paslaugos teikimo tvarkos aprašą bei direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr patvirtintą Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašą Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo. Mokinio individualus ugdymo planas sudarytas dvejiems metams, pagal licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintą formą Pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, poreikio ir jų panaudojimo. Mokymosi pagalbai teikti skiriamos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti pamokos, organizuojant dalykines konsultacijas ir saviruošą pagal licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintą Saviruošos paslaugos teikimo tvarkos aprašą.

9 Laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų. Laikinųjų grupių skaičius priklauso nuo mokinių poreikių, jų pasirinkimų, licėjui skirtų lėšų Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo. Direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtinta Dalyko, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, dalyko kurso keitimo tvarka. III klasės mokinys individualų ugdymo planą gali koreguoti pusmečio ir mokslo metų pabaigoje; IV klasės mokinys individualų ugdymo planą gali koreguoti tik I pusmečio pradžioje Dalykų mokymo intensyvinimo. Kadetų licėjus (Mokytojų tarybos 2017 m. birželio 16 d. posėdžio protokolinis nutarimas Nr. 5-5), atsižvelgdamas į licėjaus savitumą ir specifiškumą, priėmė sprendimą, organizuojant ugdymo procesą intensyvinti dalykų mokymą per dieną, skiriant dvi vieną po kitos vykstančias pamokas per dieną Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų. Licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintas Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas Kitų licėjaus ugdymo turinio įgyvendinimo nuostatų. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus įgyvendina Sausumos kadetų ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V Mokiniai, be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose, mokosi teisės pagrindų, karybos pagrindų dalykus, karybos terminologijos ir komunikacijos anglų kalba dalyko modulį. 14. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais licėjus ugdymo proceso metu gali koreguoti licėjaus ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdamas į mokymo lėšas ir išlaikydamas minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. TREČIASIS SKIRSNIS MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS LICĖJUJE 15. Licėjus sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebėjus, licėjaus vadovas nedelsdamas imasi

10 10 priemonių sustabdyti patyčių ir smurto apraiškas. Mokiniui saugia ir palankia ugdymo(si) aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia licėjaus Vaiko gerovės komisija. 16. Licėjus vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo. 17. Licėjuje kūno kultūrai skiriama 3 pamokos per savaitę. Jos mokymas derinamas su neformaliuoju švietimu, sudarant visiems mokiniams galimybę papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas. 18. Licėjuje daroma30 minučiųpertrauka skirta pietums, ir 30 minučių pertrauka pramankštai fiziškai aktyviai veiklai, kryptingiems sveikos gyvensenos renginiams, judriosioms pertraukoms organizuoti įvairiose licėjaus erdvėse. 19. Licėjuje veikia neformaliojo ugdymo skyrius. Kiekvienas mokinys kasdieną turi galimybę turėti fizinio pasirengimo užsiėmimus nemažiau kaip po 1 valandą licėjaus erdvėse (bokso, treniruoklių, savigynos, alpinizmo ir sporto salėse). Neformaliojo ugdymo užsiėmimus licėjuje lanko visi mokiniai. 20. Vadovaujantis licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr Dėl ugdymo turinio integravimo nuostatų,integruojama į dalykų ugdymo, klasės vadovo veiklos turinį Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 21. Licėjus, įgyvendindamas ugdymo turinį, organizuoja kryptingą sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencinę veiklą pagal Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo. KETVIRTASIS SKIRSNIS PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 22. Licėjus, siekdamas nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, formalųjį ugdymo turinį susieja su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis mokinių pasiekimams gilinti, taiko aktyvius mokymo (si) metodus, integruotas veiklas pamokoje: pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudaromos galimybės mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose;

11 kūrybinės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos, praktiniai žygiai, kitos su Licėjaus tikslais bei mokinių mokymosi poreikiais susijusios veiklos; skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją dalyvauti licėjaus ir vietos bendruomenės veiklose; padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas, panaudojant kompiuterių ir planšetinių kompiuterių klasių įrangą; socialinėmis (karitatyvinėmis) ir savanoriškomis(direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr patvirtintas Savanorio pareigybės aprašymas) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. 23. Mokiniui pažintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Veikla siejama ne tik su licėjaus ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik licėjuje, bet ir kitose aplinkose (muziejuose, atviros prieigos centruose, institucijų partnerių edukacinėse erdvėse, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir t.t.): mokytojas planuoja ne mažiau 5 ugdymo valandas (pamokas) ir nedaugiau 20 procentų visų dalykui skirtų valandų (pamokų), nuosekliai organizuodamas per mokslo metus; mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turi užduočių lapus ir klausimynus, ugdo kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, ugdytis vertybines nuostatas. 24. Socialinė pilietinė veikla yra privaloma, kuriai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus 5 8 ir I-II gimnazijos klasėse. 25. Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo principai ir būdai siejami su mokinių, Kadetų licėjaus poreikiais. Socialinė veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6d. įsakymu Nr patvirtintu Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokinių socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu. Socialinę pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis, glaudžiai bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.: Pažintinės ir kultūrinės veiklos įgyvendinimą planuoja ir vykdo mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, instruktoriai, koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Socialinės patirties ugdymas Kadetų licėjuje pagrįstas Sausumos kadetų ugdymo samprata, suvokiamas kaip šūkio Tėvynės labui! praktinis įgyvendinimas, pilietiškumo stiprinimas mokinių įsipareigojimu Klasės vadovas socialinę pilietinę veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne. Socialinė veikla elektroniniame dienyne vertinama įskaityta arba neįskaityta, atlikus ir

12 12 pateikus įrodymus reikiamam valandų skaičiui, vadovaujantis įrašais socialinės-pilietinės veiklos įskaitos lape arba fiksuotais Kadetų licėjaus direktoriaus veiklos įsakymuose Socialinės veiklos refleksija I-II klasių mokiniams atliekama kartą per pusmetį klasių valandėlių metu. PENKTASIS SKIRSNIS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 26. Sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus, mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir kontrolę, mokytojų bendradarbiavimą, organizuoja ir vykdo licėjaus direktoriaus paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarką, patvirtintą licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr : organizuoja mokytojų, dėstančių toje pačioje klasėje, bendradarbiavimą; sprendžia mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio reguliavimą. 27. Kontrolinių darbų planavimo, skyrimo, derinimo, fiksavimo, rezultatų analizės tvarką, namų darbų skyrimą, vertinimą, mokytojų bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus, reglamentuoja Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese aprašas, patvirtintas 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr : tikrina ir analizuoja namų darbų užduočių skyrimo sąsiuvinius; vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę; mokytojai skiria namų darbus, atsižvelgdami į metodinių grupių susitarimus, laikosi namų darbų skyrimo normų; sudarytos sąlygos namų darbus atlikti licėjuje saviruošos metu; namų darbus atskiros klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje ar įrašydami į namų darbų sąsiuvinį, prisilaikydami kasdieninių normų: klasės nuo 1 val. (pirmadienį, trečiadienį) iki 1,5 val. (antradienį, ketvirtadienį) per dieną; I-II klasių nuo 1,5 val. (antradienį, ketvirtadienį) iki 2 val. (pirmadienį, trečiadienį) per dieną; III-IV klasių nuo 2,5 iki 3 val. per dieną; 28. Kontrolinių darbų datos žymimos elektroniniame dienyne.

13 Mokytojai su mokytojais ir mokiniais derina mėnesio gale kontrolinių darbų grafiką, kad per dieną nebūtų rašomas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; preliminarus mėnesio grafikas iškabinamas mokytojų kambaryje; ne vėliau kaip prieš savaitę kontroliniai darbai pažymimi elektroniniame dienyne. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 30. Atsižvelgiant į Kadetų licėjaus savitumą, tėvų pageidavimą, 5-8 ir I-II gimnazijos klasėse skiriamas maksimalus pamokų skaičius. 31. Per dieną mokiniams organizuojamos ne daugiau 7 pamokos. 32. Mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, pageidaujant, išimties tvarka, individualiame plane gali būti nedaugiau kaip penki vienos pamokos trukmės, o besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo 2-osios dalies programą ne daugiau kaip vienos pamokos trukmės laiko tarpas per savaitę. 33. Licėjus mokymosi pagalbai skiria trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas mokinių saviruošos bei III-IV gimnazijos klasių mokinių laisvų pamokų langų metu. ŠEŠTASIS SKIRSNIS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 34. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas reglamentuotas Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr , paskelbtas Licėjaus svetainėje Vertinimas grindžiamas aiškiais kriterijais, susietais su išsilavinimo standartais, skatinančiais mokinių pažangą bei asmenybės galių plėtojimą. 36. Planuodami ugdymo procesą, mokytojai planuoja ir vertinimą, jį susiedami su mokymosi tikslais, atsižvelgdami į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 37. Vertinimo kriterijai ir metodai aptariami: metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje; 37.2.aptariami su mokiniais mokslo metų pradžioje. 38. Teikiama informacija apie mokinių pasiekimus ir pažangą tėvams (globėjams, rūpintojams) elektroniniame dienyne, klasių susirinkimuose ir individualiuose pokalbiuose, licėjaus nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.

14 14 SEPTINTASIS SKIRSNIS MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 39. Sisteminei mokymosi pagalbai teikti skiriamos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti pamokos, organizuojant dalykines konsultacijas ir saviruošą. Pagalba mokiniui teikiama pagal licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintą Mokymosi pagalbos teikimo aprašą bei 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintą Saviruošos paslaugos teikimo tvarkos aprašą. 40. Licėjus nuolat (mokytojų tarybos, metodinių grupių, metodinės tarybos posėdžių nutarimais) tobulina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug dėmesio skirdamas grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visolicėjaus indėlio į mokinių pažangą. 41. Licėjus paskyrė asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 42. Mokinys yra nuolat stebimas (vadovaujamasi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr ) ir, nustačius kylančius mokymosi sunkumus (mokinys nedaro pažangos; kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, mokinys sistemingai neatlieka namų darbų, praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties, vengia dirbti pamokoje, nesilaiko susitartų atsiskaitymo terminų, du kartus iš eilės gauna nepatenkinamus įvertinimus ir kt.), yra nedelsiant reaguojama: dalyko mokytojas organizuoja individualų pokalbį su mokiniu ir kartu su juo priima sprendimą dėl mokymosi pagalbos teikimo; dalyko mokytojas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus): parašo komentarą, pastabą, pasiūlymą TAMO dienyne, ar apie iškilusias problemas praneša telefonu; dalyko mokytojas sistemingai bendradarbiauja su klasės vadovu ir iškilus problemai apie tai jį informuoja; dalyko mokytojas iki darbo dienos pabaigos 21 val. užpildo TAMO dienyną (pažymi lankomumą, įrašo pažymius);

15 esant būtinybei, dalyko mokytojas kreipiasi į Pagalbos mokiniui specialistus, kurie kartu su mokytoju, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) priima sprendimus dėl mokymosi pagalbos suteikimo, užsipildant Mokinio individualios pažangos lapą. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokančio mokytojo rekomendacijas ir suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais). 43. Mokymosi pagalba mokiniams teikiama šiais būdais: dalyko mokytojas, remdamasis grįžtamojo ryšio informacija (pamokos pabaigoje organizuojama refleksija, baigus pamokų etapą, skyrių, pusmetį, mokslo metus įsivertinimas), mokiniams teikia konsultaciją pamokoje: koreguoja mokymą(si), pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas; dalyko mokytojas organizuoja trumpalaikes ir/ar ilgalaikes konsultacijas: trumpalaikes konsultacijas dalyko mokytojas organizuoja, kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, kai jo kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai, kai mokinys nesupranta mokomosios medžiagos. Trumpalaikės konsultacijos organizuojamos mokytojui su mokiniu suderinus laiką; ilgalaikes konsultacijas dalyko mokytojas organizuoja, kai du kontroliniai darbai iš eilės buvo įvertinti nepatenkinamai, mokinio signalinis, trimestro/pusmečio pažymys yra nepatenkinamas, kai mokinys nedaro pažangos. Ilgalaikės konsultacijos organizuojamos pagal Pedagoginės pagalbos tvarkaraštį, patvirtintą licėjaus direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 10 d dalyko mokytojas organizuoja pagalbą kitiems mokiniams pasitelkdamas gabiuosius mokinius; III-IV gimnazijos klasių mokiniams pagal atskirą tvarkaraštį organizuojamos lietuvių kalbos (gimtosios), užsienio kalbos (anglų), matematikos, gamtos mokslų, istorijos dalykų konsultacijos mokinių laisvų pamokų ( langų ) metu. 44. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupės. Mokymosi pagalba suteikiama saviruošos metu klasei, grupei, skiriama ir individualiai. 45. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, numatyta: suteikti pagalbą tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi (skiriamos srautinės lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų) ir matematikos grupės, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus bei daromą pažangą); sudarytos sąlygos licėjuje atlikti namų darbų užduotis saviruošos užsiėmimų metu; sudarytos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines kompetencijas ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių

16 16 mokiniams (mokytojų kvalifikacija tobulinama kryptingai, atsižvelgiant į įsivertinimo rezultatus); į vaiko ugdymo procesą įtraukiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), ne tik sprendžiant vaikų ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą, supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu ugdymo karjerai pamokų-veiklų metu, organizuojant licėjaus gyvenimą. AŠTUNTASIS SKIRSNIS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 46. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 47. Kadetų licėjus kiekvienų metų pabaigoje įvertinęs ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo ugdymo poreikius, juos patikslinęs mokslo metų pradžioje, bendradarbiaudamas su Kadetų licėjaus mokinių savivaldos institucija, siūlo mokiniams neformaliojo ugdymo programas. 48. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems mokslo metams, atsižvelgiant į neformaliojo ugdymo organizavimo tęstinumą, veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę, Kadetų licėjaus tradicijas ir tikslingumą, licėjaus lėšas. Skiriamos Licėjaus tarybos pritarimu ir Licėjaus direktoriaus įsakymu. Neformalusis ugdymas organizuojamas po pamokų pagal patvirtintą tvarkaraštį. 49. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos: meninės, sportinės, socialinės, profesinės, intelektualinės krypties programoms, atitinkančioms jų saviraiškos poreikius, padedančioms atsiskleisti pomėgiams ir talentams, ugdančioms savarankiškumą, sudarančioms sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos derinamos su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre.

17 Neformalusis vaikų švietimas mokiniams laisvai pasirenkamas. Sudarytos sąlygos neformaliojo švietimo užsiėmimus lankyti visiems licėjaus mokiniams. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius, nustatytas Licėjaus tarybos, - nuo 12 mokinių. 51. Neformaliojo ugdymo veiklos apskaita fiksuojama TAMO dienyne, kurio priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mokinių atostogų metu neformaliojo švietimo programos, išskyrus pažintinę veiklą, nevykdomos. Pažintinė veikla mokinių atostogų metu, jei mokiniai pageidauja, vykdoma klasių vadovų nuožiūra. DEVINTASIS SKIRSNIS UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 52. Tarpdalykinę, karybos pagrindų, bendrųjų kompetencijų programų integravimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, prevencinių programų socialinis pedagogas, sveikatos ugdymą sveikatos priežiūros specialistas, klasių vadovai, ugdymą karjerai ugdymo karjerai specialistas. Parengtos ir licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr Dėl ugdymo turinio integravimo nuostatų patvirtintos Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ugdymo turinio integravimo nuostatos mokslo metams. 53. Licėjus sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių mokslų, matematikos, technologijų dalykų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja neformaliojo ir formaliojo švietimo galimybes integruoti šiuos dalykus. 54. Licėjuje vykdoma ši tarpdalykinė integracija: karybos pagrindų programa integruojama į visus mokomuosius dalykus, ne mažiau 10% pamokų; žmogaus saugos bendroji programa (pagal patvirtintą direktoriaus įsakymu planą); 2017 m. birželio 6 d. įsakymu nr, Dėl žmogaus saugos integravimo į mokomuosius dalykus rekomendacijų tvirtinimo Žmogaus saugos bendrąją programą gimnazijos klasėse - į fizikos, biologijos, chemijos, technologijų pamokas, Išanalizavus Žmogaus saugos programos tikslus, turinį ir ryšį su karybos pagrindų ir gamtos mokslų turiniu, atsižvelgiant į Kadetų licėjaus tikslus ir kontekstą, priimtas sprendimas žmogaus saugą integruoti į karybos pagrindų ir gamtos mokslų dalykus; dalyko modulio programa, kai ją yra pasirinkę visi klasės mokiniai, integruojama į atitinkamą dalyką;

18 kelių mokytojų susitarimu ugdymo proceso metu organizuojamos integruotos pamokos: dienyne integruojamoji tema įrašomadalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį; jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinys dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse. 55. Siekiant optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, aptarus metodinėse grupėse ir suderinus metodinėje taryboje, į ugdymo turinį integruojamos programos: 55.1 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 5-8 klasėse - į chemijos, žmogaus saugos pamokas ir klasės valandėles, gimnazijos klasėse - į biologijos, dorinio ugdymo, chemijos pamokas ir klasės valandėles, 55.2 Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa 5-8 klasėse - į etikos ir tikybos pamokas, gimnazijos klasėse į biologijos pamokas Ugdymo karjerai programa integruojama į technologijas I klasėje; į visų dalykų bendrąsias programas, neformalųjį švietimą, klasės valandėles. Klasių vadovai ir ugdymo karjerai specialistas, plėtodami mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairias veiklos sritis, darbą, karjeros galimybes, organizuoja klasių valandėles, susitikimus su įvairių profesijų žmonėmis, išvykas į įmones, organizacijas, mokymo įstaigas, aukštųjų mokyklų organizuojamas studijų muges Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa įgyvendinama organizuojant akcijas, pilietinius patriotinius tautinius popamokinius renginius, pasirinktas programos temas mokytojai integruoja 5-8 klasėse - į lietuvių kalbos, technologijų, muzikos, dailės pamokas ir neformalųjį švietimą, gimnazijos klasėse - į istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos, lietuvių kalbos, muzikos, šokio, geografijos, dailės, technologijų, fizikos, tikybos, ekonomikos pamokas Sveikatos ugdymo bendrąją programą klasėse - į biologijos, kūno kultūros, technologijų pamokas, gimnazijos klasėse į formalųjį ir neformalųjį švietimą, projektinę veiklą, 56. Vadovaujantis Sausumos kadetų ugdymo samprata, pilietiškumo pagrindų 34 pamokos ir technologijų 17 pamokų 9 klasėje integruojamos į: 56.1 pilietiškumo pagrindai į klasės vadovo veiklą, dalis mokymosi pasiekimų įgyjama per renginius, pilietiškumo akcijas ir kitokią veiklą; įrodymai apie dalyvavimą akcijose fiksuojami kaip pilietiškumo pamoka, kaupiami licėjaus veiklos įsakymų segtuve;

19 technologijos integruojamos į klasės vadovo veiklą ir teisės pagrindų pamokas, įrodymai fiksuojami mokinių išvykų ar veiklos įsakymuose. 57. Siekiant tenkinti mokinių poreikius, sudaromi karybos pagrindų integracijos į dalykus ir dalykų modulius, planai, tvirtinami Kadetų licėjaus direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 5 d. 58. Mokytojas, į kurio mokomąjį dalyką yra integruojama kito dalyko programa, jos dalis, karybos pagrindų, prevencinės, bendrųjų kompetencijų programos, sveikatos ugdymas, ugdymas karjerai, - tai fiksuoja ilgalaikiame plane, programoje ir elektroniniame dienyne, klasių vadovai- veiklos planuose. 59. Mokytojas, vertinantis mokinių pasiekimus, taiko formuojamojo vertinimo metodus ir būdus. 60. Visų dalykų mokytojai ugdo tiek dalykines, tiek bendrąsias mokinių kompetencijas. DEŠIMTASIS SKIRSNIS DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 61. Kadetų licėjus (Mokytojų tarybos 2017 m. birželio 16 d. posėdžio protokolinis nutarimas Nr. 5-5), atsižvelgdamas į licėjaus savitumą ir specifiškumą, organizuodamas ugdymo procesą priėmė sprendimą intensyvinti dalykų mokymą per dieną, skiriant dvi vieną po kitos vykstančias pamokas per dieną: lietuvių kalbos dalyko mokymui 8, I-IV gimnazijos klasėse; užsienio (anglų) kalbos dalyko mokymui III-IV gimnazijos klasėse; matematikos dalyko mokymui III-IV gimnazijos klasėse; fizikos dalyko mokymui III-IV gimnazijos klasėse; chemijos dalyko mokymui IV gimnazijos klasėse; gamtos ir žmogaus, biologijos dalyko mokymui 5-7, I, III, IV gimnazijos klasėse; dailės, muzikos ir šokio dalykų mokymui III-IV gimnazijos klasėse. 62. Organizuojant dvi vieną po kitos kalbų pamokas, sudaroma nepertraukiama galimybė rašinių rašymui ir analizei, kūrinių nagrinėjimui. 63. Organizuojant dvi vieną po kitos fizikos, chemijos dalykų pamokas, sudaromos sąlygos organizuoti eksperimentus, laboratorinius darbus, projektus. 64. Organizuojant dvi vieną po kitos gamtos ir žmogaus, biologijos pamokas, sudaroma galimybė organizuoti ir vykdyti išvykas į gamtą, mokymo įstaigų laboratorijas.

20 20 VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 65. Diferencijuotu mokinių ugdymu siekiama sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, kompensuoti brendimo, mokymosi tempo netolygumus, dėl mokinių patirtinio, motyvacinio, interesų, siekių, gebėjimų, mokymosi stilių, pasiekimų lygiu ir kt. skirtumų. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į šiuos mokinių poreikius, pritaikant mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, tempą, mokymosi aplinkas ir skiriamą užsiėmimams laiką. 66. Diferencijavimas yra taikomas: mokiniui individualiai (dalyko pamokose, dalyko individualiose konsultacijose pagal atskirą grafiką, saviruošos užsiėmimų metu); mokinių grupei: pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi strategijas (dalyko individualiose konsultacijose pagal atskirą grafiką, saviruošos užsiėmimų metu); tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, kūrybiniai-tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 67. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės klasės bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio tik tam tikroms užduotims atlikti arba tam tikro dalyko pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų yra tariamasi su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), jis neturi daryti žalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms, mokinių santykiams klasėje ir licėjuje. 68. Licėjus Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos, Metodinių grupių ir Licėjaus tarybos posėdžiuose, pasibaigus trimestrui ir/arba pusmečiui, analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir pažangai. Bendru susitarimu priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. Esant poreikiui, pildomas Mokinio individualios pažangos lapas. DVYLIKTASIS SKIRSNIS MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

21 Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant Kadetų licėjaus vadovams, mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo pagalbos specialistams: rengiamas mokinio individualaus plano projektas; III-IV klasių mokiniai ugdymo planą rengia individualiai; asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio; 69.4 mokiniui, mokomam namuose ar besimokančiam savarankiškai, individualų ugdymo planą rengia direktoriaus pavaduotoja ugdymui (sergančių mokinių mokymas namuose organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka, patvirtinta licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr ); mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo dalį ir patiriančiam mokymosi sunkumų, jam ir jo tėvams pageidaujant, gali būti sudaromas individualus ugdymo planas, padedantis pasiekti aukštesniųugdymo(si) pasiekimų, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų siekti. 70. Licėjus priėmė sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, individualaus plano sudarymo būtinumo. Individualus planas sudaromasmokiniui, kurio pasiekimai žemi(gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios pažangos). 71. Vidurinio ugdymo programos mokymosi turinį sudaro: Bendrojo ugdymo branduolys (sudaro 60 proc. viso pamokų laiko); Mokinio pasirinktas mokymosi turinys (papildomi branduolio dalykai, dalykų išplėstiniai kursai, dalykų moduliai ir pasirenkamieji dalykai). 72. Bendrojo ugdymo branduolys (39 savaitinės pamokos per dvejus metus) yra privalomas ir bendras visiems mokiniams, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Branduolio paskirtis suteikti vidurinio išsilavinimo pagrindus. Branduolį sudaro šių dalykų kursai: teisės pagrindų; karybos pagrindų; dorinio ugdymo (tikyba, etika); lietuvių kalbos ir literatūros; užsienio kalbos (mokinio bent vienos pasirinktos anglų, rusų ar vokiečių); matematikos; socialinio ugdymo mokinio vieno pasirinkto dalyko (istorijos, geografijos);

22 gamtamokslinio ugdymo mokinio pasirinkto vieno dalyko (biologijos, fizikos, chemijos); mokinio pasirinkto vieno meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio) arba technologijų (taikomasis menas, amatai ir dizainas; turizmas ir mityba) dalyko; kūno kultūros. 73. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant mokinio individualų ugdymo planą. Per mokslo metus, bet ne vėliau kaip iki gegužės 1 d., II klasės mokiniams yra organizuojami mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, klasių valandėlės, individualios konsultacijos, kurių metu ugdymo karjerai konsultantas, klasių vadovai, dalyko mokytojas (jei yra būtinybė, ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui) išaiškina vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo specifiką, A ir B dalykų kursų ypatumus, brandos egzaminų reikalavimus, padeda pasirinkti dalykus, dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, padėsiančius pagilinti ir praplėsti žinias, gebėjimus, tinkamai pasirengti brandos egzaminams ir tolimesniam mokymuisi. 74. Mokinys pasirengia individualų ugdymo planą dvejiems mokslo metams. Suderinęs su tėvais (globėjais, rūpintojais), galutinį ugdymo plano variantą pateikia ugdymo karjerai konsultantui iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 25 d. 75. Mokinys turi teisę keisti savo individualų ugdymo planą. Parengta ir licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtinta Dalyko, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, dalyko kurso keitimo tvarka. 76. Individualų ugdymo planą mokiniui, mokomam namuose, besimokančiam savarankiškai, rengia ir bendradarbiaujant įgyvendina direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), švietimo pagalbos specialistai.

23 23 TRYLIKTASIS SKIRSNIS LICĖJAUS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 77. Licėjuje, bendradarbiaujant mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), formuluojami ir įgyvendinami ugdymo(si) tikslai, formuojamas licėjaus ir klasės ugdymo turinys, kuriamos sąlygos jam įgyvendinti. Licėjuje pritaikyta aplinka darbui grupėse, mokymuisi bendradarbiaujant ir tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimui licėjaus gyvenime. Veikia Licėjaus taryba, klasių tėvų komitetai, kurių pasiūlymai bei nutarimai yra įgyvendinami. Parengtas ir licėjaus direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtintas Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas. 78. Licėjuje kuriama sistema, apimanti ankstyvą mokinių žemų pasiekimų ir kitų mokymosi sunkumų nustatymą, pažangos stebėjimą ir laiku teikiamą pagalbą mokiniui, jį mokantiems mokytojams bei tėvams (globėjams, rūpintojams). 79. Tenkinant mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą, organizuojami visuotiniai susirinkimai, ne mažiau 3 kartų per mokslo metus (spalio, gruodžio ir kovo mėn.), klasės vadovo organizuojami susirinkimai, individualūs pokalbiai, bendravimas elektroniniame dienyne. 80. Klasės vadovo pareiga per klasių tėvų susirinkimus informuoti tėvus/ globėjus/ rūpintojus apie mokinių pažangą ir pasiekimus moksle bei jų vertybines nuostatas, motyvaciją, norą/nenorą bendradarbiauti: Bent kartą per mėnesį konsultuoti mokinius ir jų tėvus apie iškilusias ugdymo(si) problemas Nuolat teikti informaciją elektroniniame dienyne apie mokinio mokymosi pasiekimus, elgesio vertinimą (paskatinimai ir nuobaudos). Direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymu Nr patvirtintas Kadetų garbės kodeksas bei 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr patvirtinta Paskatinimų ir nuobaudų sistema. 81. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja bendradarbiauti su licėjumi, pasirašo sutartį. 82. Licėjus įtraukia tėvus (globėjus, rūpintojus) į organizuojamus renginius, įgyvendinamus projektus, bendrų renginių, švenčių, žygių, talkų, ugdymo karjerai veiklų organizavimą.

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau