VA_ataskaitos_forma_VA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VA_ataskaitos_forma_VA"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2011 m. geguţės 31 d. Nr. Vilnius Auditas atliktas, vykdant pavedimą Nr. P-20-7 Auditą atliko valstybinių auditorių grupė: Jurgita Šveikauskienė (grupės vadovė) Laura Lazdauskaitė Auditas pradėtas Auditas baigtas Su valstybinio audito ataskaita galima susipaţinti Valstybės kontrolės interneto puslapyje adresu

2 TURINYS Į ž a n g a 3 A u d i t o a p i m t i s i r m e t o d a i 4 P a s t e b ė j i ma i, i š v a d o s, r e k o m e n d a c i j o s 6 1. Pastebėjimai dėl buhalterinės apskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų 6 2. Kiti pastebėjimai 8 3. Vidaus kontrolės įvertinimas Rekomendacijos 11

3 3 ĮŢANGA Audito tikslas įvertinti: valstybės biudţeto asignavimų 2011 metams planavimą teisėtumo poţiūriu; audituojamo subjekto 2010 metų finansinių ir biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais ekonomiškumo poţiūriu. Audituojamas subjektas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, atliekanti įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas transporto (oro, vandens, geleţinkelio, kelių), pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių valdymo funkcijas ir įgyvendinanti šiose srityse valstybės politiką. Adresas: Gedimino pr. 17, Vilnius, identifikavimo kodas Audituojamu laikotarpiu Susisiekimo ministerijai vadovavo ministras Eligijus Masiulis, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja dirbo Gelena Viduto. Audituojamas laikotarpis 2010 metai. Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė dėl 2010 metų biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama valstybinio audito išvadoje.

4 4 AUDITO APIMTIS IR METODAI Valstybės, savivaldybių, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo 2010 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminas įstatymu 1 pratęstas iki 2011 m. spalio 1 d. Teisės akte numatyta, 2 kad visų konsolidavimo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema. Finansų ministro patvirtintame 2010 metų konsolidavimo kalendoriuje 3 nurodyta, kad Susisiekimo ministerija ir jai pavaldţios įstaigos finansines ataskaitas šioje sistemoje turi pateikti iki geguţės 26 d., o ministerija konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį turi parengti ir patvirtinti liepos mėnesį. Kadangi finansinių ataskaitų rinkiniai bus pateikti Finansų ministerijai ir patikrinti po birţelio 1 d., o vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais 4 audito išvada turi būti pateikta ne vėliau kaip birţelio 1 d., todėl nuomonės dėl Susisiekimo ministerijos finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo audito išvadoje nepareiškiame. Audito metu buvo vertinamas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir audituojamas Susisiekimo ministerijos 2010 metų konsoliduotųjų biudţeto sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys: Biudţeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2010 m. gruodţio 31 d. aiškinamasis raštas; Įmokų į biudţetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1); Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2); Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 3); Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4). Taip pat buvo audituojama Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus ataskaita (forma Nr. B-11). 1 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 ( įstatymo Nr. XI-1343 redakcija), 32 str. 7 d. 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 730 Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų uţ konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo, 2.7 p. 3 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-171 Dėl 2010 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo. 4 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus įsakymas Nr. 26,,Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais), 44 p.

5 5 Ministerija ir trys jai pavaldţios įstaigos (Lietuvos saugios laivybos administracija, Civilinės aviacijos administracija ir Valstybinė geleţinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos) 2010 metais vykdė 5 programas: Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas (kodas 01.08); Susisiekimo vandens keliais uţtikrinimas bei infrastruktūros plėtra (kodas 01.10); Susisiekimo geleţinkeliais uţtikrinimas bei infrastruktūros plėtra (kodas 01.11); Civilinės aviacijos veiklos prieţiūra bei skrydţių saugos ir saugumo uţtikrinimas (kodas 01.12); Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtra (kodas 01.23). Šioms programoms patvirtinta ,0 tūkst. Lt valstybės biudţeto asignavimų. Be to, 2009 metais nepanaudotas programų likutis, kuris sudaro ,0 tūkst. Lt, perkeltas į 2010 metų asignavimų planą. Ministerija ir trys jai pavaldţios įstaigos panaudojo ,5 tūkst. Lt asignavimų, iš jų ,5 tūkst. Lt išlaidoms (iš jų ,8 tūkst. Lt darbo uţmokesčiui) ir 6 322,0 tūkst. Lt turtui įsigyti. Valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Auditas atliktas, siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas uţtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių. Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis: 0,5 proc. visų kasinių išlaidų, tai yra 4 774,4 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad ataskaitos, kuriose nurodytos išlaidos, visais reikšmingais atţvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas. Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta: išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didţiausios rizikos srityse; tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra ir nuoseklios perţiūros testai (kontrolės aplinkos tyrimas); vidaus kontrolės veiksmingumo ir nuoseklumo vertinimas (kontrolės testai); ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros (savarankiškos audito procedūros). Svarbiausiose audito srityse (ilgalaikio finansinio turto, pagrindinės veiklos sąnaudų, įskaitant darbo uţmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir socialinių išmokų (pašalpų), prekių ir paslaugų naudojimo, subsidijų ir dotacijų, pagrindinės veiklos kitų ir kitos veiklos pajamų) atliktos

6 6 didelės apimties savarankiškos audito procedūros. Maţos apimties savarankiškos audito procedūros atliktos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto srityje ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų srityje (nevertinome projektų tinkamumo finansuoti (paraiškų vertinimo, atrankos ir sprendimų dėl projektų finansavimo procedūrų priėmimo), projektų vykdytojų išlaidų tinkamumo finansuoti, projektų vykdytojų viešųjų pirkimų procedūrų). Joms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdţiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Audito įrodymai gauti taikant šias audito procedūras: skaičiavimą, patikrinimą, paklausimą, analitines ir kitas. Teisėtumo poţiūriu įvertintas valstybės biudţeto asignavimų 2011 metams planavimas. Valstybės kontrolės 2010 metų valstybinio audito programoje buvo numatyta sisteminių tyrimų sritis viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų likučių perkėlimo teisingumas. Šioje sisteminių tyrimų srityje buvo atliktos audito procedūros. PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 1. Pastebėjimai dėl buhalterinės apskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų Pagal 2010 metais galiojusio Biudţeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ( įstatymo Nr. XI-446 redakcija, galiojusi nuo iki ), asignavimai biudţete nustatyta biudţetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems galimybė biudţeto lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką (toliau kiti subjektai), išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms (toliau turtas) įsigyti skirta lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudţetiniais metais gauti iš biudţete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką valstybės iţdą valdančiai institucijai arba savivaldybių administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti. Vadovaujantis minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, asignavimų valdytojas privalo naudoti skirtus asignavimus savo vadovaujamos įstaigos programoms vykdyti, paskirstyti juos pavaldţioms biudţetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams programoms vykdyti, taip pat nustatyti ir tvirtinti vadovaujamos biudţetinės įstaigos ar pavaldţių įstaigų ir kitų subjektų programas, jų sąmatas, neviršijant šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų išlaidoms, iš jų darbo uţmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų. Remiantis Valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 17 ir 18 punktais, asignavimų valdytojas tvirtina pavaldţių biudţetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatas

7 7 pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Šių Taisyklių 79 1 punkte nurodyta, kad asignavimų valdytojas, pagal Biudţeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą skirdamas biudţeto lėšų subjektui, kuris nėra biudţetinė įstaiga (kitas subjektas), pasirašo su juo biudţeto lėšų naudojimo sutartį. Šioje sutartyje turi būti nurodytas planuojamas detalus biudţeto lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, o tais atvejais, kai dalį lėšų numatoma naudoti darbo uţmokesčiui, išlaidų darbo uţmokesčiui apskaičiavimas. Atsiţvelgiant į minėtus teisės aktus, darytina išvada, kad asignavimų valdytojas privalo kitus subjektus (kurie atitinka Biudţeto sandaros įstatyme nustatytą kito subjekto apibūdinimą) finansuoti (skirti savo asignavimus) pagal nustatytas ir patvirtintas programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. Ministerija, skirdama asignavimų kitiems subjektams (valstybės įmonei Vidaus vandens kelių direkcijai ir viešajai įstaigai Aukštaitijos siaurasis geleţinkelis ) Susisiekimo vidaus vandens keliais uţtikrinimo bei infrastruktūros plėtros ir Susisiekimo geleţinkeliais uţtikrinimo bei infrastruktūros plėtros programoms vykdyti pagal ekonominės klasifikacijos straipsnį Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos nepavaldţioms biudţetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pavedimams vykdyti (kodas ), t. y. viena eilute (ne pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius), nesilaikė Valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 17 ir 18 punktų, todėl apskaitoje 4 460,0 tūkst. Lt panaudotų biudţeto lėšų neatskleisti pagal jų ekonominę paskirtį. Neatskleidus kitiems subjektams skirtų ir panaudotų 4 460,0 tūkst. Lt biudţeto asignavimų pagal ekonominę paskirtį, Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2010 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos nepavaldţioms biudţetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pavedimams vykdyti (kodas ) kasinės išlaidos 4 460,0 tūkst. Lt didesnės, o darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (kodai , ), prekių ir paslaugų naudojimo (kodai ) 4 460,0 tūkst. Lt maţesnės. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje pateiktas darbo uţmokesčio išlaidų klasifikacijos straipsnio (kodas 2.1.1) paaiškinimas: darbo uţmokesčio išlaidas sudaro institucijos pareigybių sąraše nurodytiems darbuotojams išmokamas darbo uţmokestis. Šis paaiškinimas neapima teisės aktuose nurodytų atvejų, kai asignavimų valdytojas privalo planuoti ir

8 8 skirti darbo uţmokestį kitam subjektui. Valstybės kontrolė informavo Finansų ministeriją dėl Klasifikacijos neatitikties Biudţeto sandaros įstatymo nuostatoms. 2. Kiti pastebėjimai Vykdydama Susisiekimo geleţinkeliais uţtikrinimo bei infrastruktūros plėtros programos priemonę, ministerija su AB Geleţinkelio apsaugos ţeldiniai 2010 m. vasario 26 d. sudarė valstybės biudţeto lėšų naudojimo sutartį Nr. 1F-11, pagal kurią akcinė bendrovė įsipareigojo vykdyti programos tikslą priţiūrėti geleţinkelio apsaugos ţeldinių juostą, t. y. uţtikrinti tinkamą ir nuolatinę geleţinkelio viešojo naudojimo kelių apsaugos zonos prieţiūrą, eksploataciją ir atkūrimą. Ministerija uţ šias paslaugas sumokėjo 2 046,0 tūkst. Lt. Kadangi akcinė bendrovė Geleţinkelio apsaugos ţeldiniai neatitinka Biudţeto sandaros įstatyme nustatyto kito subjekto apibūdinimo (ţr. ataskaitos 1 skyrius, 6-8 psl.), todėl, mūsų nuomone, ministerija turėtų vadovautis Valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 81 punktu ir sutartyje numatytas paslaugas pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ministerija sumokėjo AB Geleţinkelio apsaugos ţeldiniai 2 046,0 tūkst. Lt uţ paslaugas, netaikydama Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pirkimo būdų. Ministerija informavo, kad minėtoje sutartyje numatytas paslaugas (darbus) negali pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, t. y. pasirinkti kitą paslaugos tiekėją, kuris priţiūrėtų ir tvarkytų natūralaus miško apsauginius ţeldynus, nes geleţinkelio viešojo naudojimo kelių ir jų įrenginių zonos ţeldynai į apskaitą įtraukiami kaip AB Geleţinkelio apsaugos ţeldiniai turtas. Šiuo metu ministerija svarsto išeities iš susiklosčiusios padėties galimybes, tarp jų ir galimybę pertvarkyti bendrovę, prijungiant ją prie AB Lietuvos geleţinkeliai. Vykdydama Susisiekimo vandens keliais uţtikrinimo bei infrastruktūros plėtros programos priemonę ministerija su VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 2010 m. kovo 22 d. sudarė valstybės biudţeto lėšų naudojimo sutartį Nr. 1F-25. Remiantis audito metu surinkta informacija ir VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2010 metų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis nustatyta, kad iš valstybės biudţeto lėšų buvo kompensuota per 80 procentų valstybės įmonės patirtų sąnaudų. Pastebėta, kad kai kurios sąnaudos, pvz., ilgalaikio turto nusidėvėjimo (352,6 tūkst. Lt) ir mokesčio uţ valstybinio turto naudojimą 5 (573,7 tūkst. Lt), buvo apmokėtos iš gautų valstybės biudţeto lėšų. 5 Mokestis uţ valstybinio turto naudojimą apskaičiuotas nuo valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduoto turto, taikant nustatyto dydţio tarifą (2 proc.).

9 9 Taigi valstybė realiai negavo grąţos mokesčių pavidalu, nes įmonių deklaruotas mokestis uţ valstybės turto naudojimą patikėjimo teise kompensuojamas biudţeto lėšomis. Pavyzdys Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos patvirtintuose įstatuose pagrindiniai įmonės veiklos tikslai: teikti viešąsias paslaugas valdant, tvarkant ir priţiūrint visus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelius; uţtikrinti vidaus vandenų kelių kiekybinius ir kokybinius parametrus; uţtikrinti eksploatuojamų vidaus vandenų kelių ilgį, garantinius vandens kelių matmenis; uţtikrinti navigacijos trukmę atskiruose vidaus vandenų kelių ruoţuose. 1 lentelė. Finansinių ataskaitų duomenys Lt Straipsniai 2008 m m m. Pajamos: 1. Programos vykdymo pajamos , , ,00 2. Rangos darbai (prieplaukų statyba ir , , ,39 nuėmimas, narų darbai, gruntas) 3. Nuoma (laivų, krantinių) , , ,74 4. Pardavimai (topografiniai ir batimetriniai , , ,42 darbai, gelbėjimo liemenių ir ratų patikra, laivavedţių kursai) 5. Paslaugos (LTPB darbai ir paslaugos) , , ,30 6. Kitos (komercinės) veiklos pajamos , Kitos netipinės veiklos pajamos , , ,51 8. Finansinė ir investicinė veikla 2 800, , ,31 Iš viso (1+..+8): , , ,67 Sąnaudos , , ,00 Valstybės biudţeto lėšomis kompensuotos sąnaudos proc. Grynasis pelnas (nuostoliai) , , ,0 Šaltinis Valstybės kontrolė pagal valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos finansinių ataskaitų duomenis Atsiţvelgdami į išdėstytus dalykus manome, kad ministerija turėtų perţiūrėti ir įvertinti valstybės biudţeto lėšų, skirtų valstybės įmonės sąnaudoms dengti, panaudojimo efektyvumą ir priimti atitinkamus sprendimus. Paţymėtina, kad Valstybės kontrolės auditoriai, 2009 metais atlikę valstybės įmonių valdymo veiklos auditą ir nustatę panašių atvejų, Vyriausybei pateikė rekomendaciją keisti teisinę formą tų valstybės įmonių, kurių vykdoma veikla neatitinka valstybės įmonių tikslo, ir tų, kurių visos išlaidos padengiamos valstybės biudţeto lėšomis 6. Ministerija valstybės įmonei Tarptautinis Vilniaus oro uostas pagal sudarytą 2010 m. balandţio 26 d. biudţeto lėšų, skirtų programai Civilinės aviacijos veiklos prieţiūros bei skrydţių saugos ir saugumo uţtikrinimas vykdyti, naudojimo sutartį Nr. 1F m. gruodţio 30 d. sumokėjo 241,7 tūkst. Lt uţ reklamos paslaugas, kurios bus suteiktos 2011 m. Sutartis galiojo iki 6, Nr. VA-P p. ţr.

10 m. gruodţio 31 d. ir joje nenumatyta, kad bus kompensuojamos ateinančio laikotarpio sąnaudos. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Biudţeto sandaros įstatymo 2 straipsnį asignavimai tai lėšų suma, kuri skiriama atitinkamų biudţetinių metų išlaidoms ir ilgalaikiam turtui bei strateginėms atsargoms įsigyti, o biudţetiniai metai 12 mėnesių biudţeto laikotarpis, prasidedantis sausio 1 dieną ir pasibaigiantis gruodţio 31 dieną. Ministerija biudţeto asignavimus (241,7 tūkst. Lt), skirtus biudţetiniams metams, panaudojo paţeisdama Biudţeto sandaros įstatymo nuostatas, nes apmokėjo ateinančių metų išlaidas (uţ reklamos paslaugas, kurios bus suteiktos 2011 m.). Pagal minėtą sutartį Nr. 1F-61 skirta ,0 tūkst. Lt naujų maršrutų iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto skatinimo modeliui, siekiant optimizuoti oro uosto veiklą, parengti ir įgyvendinti, iš kurių panaudota 1 299,0 tūkst. Lt. Likusieji nepanaudoti asignavimai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus m. perskirstyti kitų programų priemonėms vykdyti: 1 600,0 tūkst. Lt Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimo programai pagal ministerijos su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) sudarytas skolos perkėlimo sutartis ( Nr. 1F-171, Nr. 1F-179, Nr. 1F-199) ministerija perėmė IVPK kreditinį įsiskolinimą (1 593,4 tūkst. Lt), t. y. apmokėjo penktojo Interneto valdymo forumo, kuris vyko 2010 m. rugsėjo d., organizavimo išlaidas; 300,0 tūkst. Lt Susisiekimo geleţinkeliais uţtikrinimo bei infrastruktūros plėtros programai pagal ministerijos su viešąja įstaiga Aukštaitijos siaurasis geleţinkelis 2010 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą valstybės biudţeto lėšų naudojimo sutartį Nr. 1F-137 ( sutarties Nr. 1F-249 redakcija), sumokėta uţ siaurojo geleţinkelio, kaip kultūros paveldo ir turizmo objekto, prieţiūrą; 8 601,0 tūkst. Lt programai Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtra lėšos skirtos įgyvendinti investicinius projektus: Transeuropinio tinklo jungtis Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio tiesimo I etapas; Transeuropinio tinklo jungtis Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio tiesimo IA etapas; Kitų savivaldybių investicijų projektai; 3 150,0 tūkst. Lt programai Susisiekimo geleţinkeliais uţtikrinimas bei infrastruktūros plėtra ministerija pagal su AB Lietuvos geleţinkeliai 2010 m. kovo 23 d. sudarytą valstybės biudţeto lėšų naudojimo sutartį Nr. 1F-26 ( sutarties Nr. 1F-245 redakcija) papildomai 7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: Nr. 1311, Nr ir Nr Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 70 Dėl 2010 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo.

11 11 skyrė 2 150,0 tūkst. Lt valstybės biudţeto asignavimų negautoms pajamoms dėl vaţiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų taikymo asmenims atlyginti ir pagal ministerijos ir AB Lietuvos geleţinkeliai 2010 m. gruodţio 20 d. sudarytą viešosios geleţinkelių infrastruktūros valdytojo paslaugų kokybės uţtikrinimo sutartį Nr. 1F-244 ministerija kompensavo 1000,0 tūkst. Lt paskolos palūkanas, susijusias su viešosios geleţinkelių infrastruktūros valdytojo paskolų aptarnavimo išlaidų, dengiamų iš rinkliavos uţ naudojimąsi viešąja geleţinkelių infrastruktūra, maţinimu. Atkreiptinas dėmesys, kad nors 2010 m. pagal minėtą sutartį Nr. 1F-61 iš skirtų ,0 tūkst. Lt valstybės biudţeto asignavimų ministerija panaudojo tik 1 299,0 tūkst. Lt arba 8,7 proc., tačiau 2011 m. kovo 25 d. ji su valstybės įmone Tarptautinis Vilniaus oro uostas sudarė valstybės biudţeto lėšų, skirtų programai Civilinės aviacijos veiklos prieţiūra bei skrydţių saugos ir saugumo uţtikrinimas vykdyti, naudojimo sutartį Nr. 1F-62, pagal kurią taip pat skirta ,0 tūkst. Lt naujų maršrutų iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto skatinimo modeliui, siekiant optimizuoti oro uosto veiklą, parengti ir įgyvendinti. Toks lėšų planavimas, kai didţioji lėšų dalis nepanaudota ir 2011 m. vėl prašoma skirti ,0 tūkst. Lt minėtai programai vykdyti, yra neracionalus. Ministerijai pavaldţiose įstaigose (Lietuvos saugios laivybos administracijoje, Civilinės aviacijos administracijoje ir Valstybinėje geleţinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos) atlikus audito procedūras sisteminių tyrimų srityje viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų likučių perkėlimo teisingumas, neatitikimų nenustatyta. 3. Vidaus kontrolės įvertinimas Atlikus audito procedūras nustatyta, kad ministerijoje vidaus kontrolės sistema sukurta taip, kad uţtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus; vidaus kontrolės procedūros sukurtos atsiţvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus; vidaus kontrolės sistema veikia patikimai, išskyrus nereikšmingas išimtis, todėl ji vertinama kaip gera. 4. Rekomendacijos Audito metu nustatyta klaidų ir neatitikimų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, kultūros vertybių ir pajamų apskaitos srityse, kurie nedaro reikšmingos įtakos mūsų nuomonei dėl 2010 metų biudţeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų bei valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, tačiau turi būti

12 12 ištaisyti. Informacija apie nustatytus dalykus kartu su rekomendacijomis jiems pašalinti Susisiekimo ministerijai ir pavaldţioms įstaigoms pateikta Valstybės kontrolės raštais 8. Atsiţvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus rekomenduojame: uţtikrinti, kad kitiems subjektams valstybės biudţeto asignavimai būtų planuojami ir skirstomi teisės aktų nustatyta tvarka (ataskaitos 1 skyrius, 6 8 psl.); perţiūrėti ir įvertinti valstybės biudţeto lėšų, skirtų valstybės įmonės sąnaudoms dengti, panaudojimo efektyvumą ir priimti atitinkamus sprendimus (ataskaitos 2 skyrius, 8 9 psl.). Iki audito pabaigos neįgyvendintų rekomendacijų sąrašas, audituojamo subjekto tolesni veiksmai ir rekomendacijų įgyvendinimo terminai nurodyti ataskaitos 1 priede. 2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė 2-ojo audito departamento vyresnioji valstybinė auditorė Jurgita Šveikauskienė 8 Valstybės kontrolės raštai: Nr. S-( )-750; Nr. S-( )-751; Nr. S-( )-748; Nr. S-( )-1001.

13 13 Valstybinio audito ataskaitos Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų 1 priedas Rekomendacijų įgyvendinimo planas Eil. Nr. Rekomendacija Subjektas, kuriam pateikta rekomendacij a Veiksmas / Priemonės / Komentarai Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data) Uţtikrinti, kad kitiems subjektams Susisiekimo Nuo 2012 metų lėšos valstybės biudţeto asignavimai būtų ministerija planuojamos ir bus planuojami ir skirstomi teisės aktų skirstomos teisės aktų nustatyta tvarka. nustatyta tvarka. 2. Perţiūrėti ir įvertinti valstybės biudţeto lėšų, skirtų valstybės įmonės sąnaudoms dengti, panaudojimo efektyvumą ir priimti atitinkamus sprendimus. 3. Sutvarkyti ilgalaikių finansinių įsipareigojimų ir kultūros vertybių apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus. 4. Nustatyti pavaldţioms įstaigoms (Lietuvos saugios laivybos administracijai, Civilinės aviacijos administracijai ir Valstybinei geleţinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos) tarnybinio mobiliojo ryšio sąskaitos dydį ir limitus, kontroliuoti, kad šių limitų būtų laikomasi. 5. Nustatyti planuojamų einamųjų metų sąnaudų, susijusių su Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine prieţiūra, apskaičiavimo tvarką. Susisiekimo ministerija Susisiekimo ministerija Susisiekimo ministerija Bus sustiprinta biudţeto programai skirtų lėšų naudojimo kontrolė biudţeto programos vykdytojas privalės teikti kontroliuojančiam asmeniui informaciją kam panaudotos lėšos (skirtos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti). Išsiųstas paklausimas ( raštas Nr ) į LR finansų ministeriją Išsiųstas LR susisiekimo ministerijos raštas Nr pavaldţioms įstaigoms, kurios nėra asignavimų valdytojos m. I ketv Gavus iš LR finansų ministerijos atsakymą. Ministerija gavusi šią informaciją, nustatys limitus per 60 dienų. Civilinės Bus parengta ir patvirtinta aviacijos planuojamų einamųjų administracij a metų sąnaudų, susijusių su Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine prieţiūra, apskaičiavimo tvarka. 6. Apskaitos politiką papildyti Lietuvos Apskaitos politika bus

14 14 Eil. Nr. Rekomendacija nuostatomis dėl pajamų iš rinkliavų ir baudų pripaţinimo ir šias pajamas apskaitoje uţregistruoti pagal VSAFAS reikalavimus. Subjektas, kuriam pateikta rekomendacij a saugios laivybos administracij a Veiksmas / Priemonės / Komentarai papildyta nuostatomis dėl pajamų iš rinkliavų ir baudų pripaţinimo ir 2011 metais šias pajamas apskaitoje uţregistruos pagal reikalavimus. Atstovas ryšiams, atsakingas uţ Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais: Ekonomikos ir biudţeto skyriaus vedėja Ona Barauskienė tel. (85) , el. p. ona.barauskiene@transp.lt VSAFAS Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data)

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ Lietuvos Respublikos Seimui IŠVADA DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2011 METAIS ATASKAITOS 2012 m. lapkričio 28 d. Nr. FA-P-60-2-61 Vilnius Vykdydami

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita NACIONALINIŲ PARKŲ VEIKLA 2014 m. liepos 4 d. Nr. VA-P-20-7-8 Su valstybinio audito ataskaita galima susipaţinti Valstybės kontrolės interneto puslapyje adresu www.vkontrole.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau