PRITARTA Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.kovo 23 d.. įsakymu Nr. 13B-463 PATVIRTINTA Jonavos rajono Užusalių pagrindin

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.kovo 23 d.. įsakymu Nr. 13B-463 PATVIRTINTA Jonavos rajono Užusalių pagrindin"

Transkriptas

1 PRITARTA Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.kovo 23 d.. įsakymu Nr. 13B-463 PATVIRTINTA Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V - 38 JONAVOS RAJONO UŽUSALIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS METŲ STRATEGINIS PLANAS Turinys I SKYRIUS...2 BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS...2 MOKYKLOS PRISTATYMAS...2 III SKYRIUS...3 SITUACIJOS ANALIZĖ. APLINKOS (PEST). SSGG ANALIZĖ (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ...3 IV SKYRIUS M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ...5 V SKYRIUS...7 MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA METAMS...7 VI SKYRIUS...8 STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS...8 VII SKYRIUS...13 STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ...13

2 2 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos (toliau mokyklos) m. strateginis planas pristato mokyklos situacijos analizę, išorinę ir vidinę aplinką, mokyklos veiklos strategiją metams (viziją, misiją, filosofiją, vertybes, strateginius prioritetus, tikslus ir laukiamus rezultatus), numato strategijos realizavimo priemonių planą, strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą ir atsakomybę. Strateginio plano tikslas gerinti mokymo(si) kokybę, siekti ugdymo(si) pažangos, telkti mokyklos ir vietos bendruomenę, siekiant glaudaus bendradarbiavimo, sprendžiant aktualius ugdymo, finansinius ir kitus klausimus, vykdyti numatytus strateginius tikslus ir uždavinius m. Šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kasmet bus rengiamas metinis mokyklos veiklos planas, mėnesio darbo planai. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje bus atliekama tų metų veiklos plano ir mokyklos strateginio plano įgyvendinimo analizė. Rengiant mokyklos metų strateginį planą, remtasi pagrindiniais švietimą reglamentuojančiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybės pažangos strategija, Valstybine švietimo metų strategija, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Geros mokyklos koncepcija, Jonavos rajono savivaldybės strateginiu planu iki 2021 m., Jonavos rajono savivaldybės metų strateginiu veiklos planu, mokyklos nuostatais, įsivertinimo išvadomis, bendruomenės narių siūlymais bei mokyklos apklausų duomenimis. strateginio plano projektą rengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V 143. Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo, bendravimo, bendradarbiavimo principų. Strateginiam plano projektui pritarta 2018 m. vasario 22 d. mokyklos tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2V- 1). II SKYRIUS MOKYKLOS PRISTATYMAS Mokykla įsteigta 1867 m. Vykdytas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas nurodė stipriąsias mokyklos sritis: mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis, mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje, tradicijų kūrimą ir puoselėjimą, bendruomenės narių didžiavimąsi mokykla, mokymuisi palankus klasių mikroklimatas, bendroji rūpinimosi mokiniais politika, kryptingas asmenybės ugdymas per neformalųjį vaikų švietimą, racionali lėšų ir turto vadyba. Nuo 2012 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas naudojantis IQES online sistema m. sausio 21 d. mokykla tapo Lietuvos Respublikos pagrindinių mokyklų asociacijos nare. Mokykla turi savo dainą, vėliavą, mokyklos ženklą. Nuo 2015 m. mokyklos mokiniai dėvi mokyklos uniformas. Pastaraisiais metais mokykla modernėjo: gražėjo aplinka ir interjeras, buvo vykdomi išorės ir vidaus remonto darbai, įrengtos ikimokyklinio ugdymo grupės, vaikų žaidimų aikštelė, įsigyti nauji ikimokyklinio ugdymo grupėms, mokykliniai baldai, kompiuteriai, vaizdo projektoriai, išmaniosios lentos, naujos mokymo priemonės, įrengtas sporto aikštynas ir kt. sporto salėje 2 kartus per savaitę vyksta seniūnijos jaunimo užsiėmimai m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokykloje ugdomi 144 mokiniai, veikia dvi ikimokyklinio ugdymo grupės, priešmokyklinio ugdymo grupė, yra 12 klasių (grupių) komplektų. mokinių skaičių įtakoja emigracija ir

3 3 geografinė mokyklos padėtis. Mokykloje dirba 17 mokytojų, pagalbos mokiniui specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas, psichologas. Deja, gabiausi ir labiau motyvuoti mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalį (8 kl.), tęsia mokslus Kauno miesto mokyklose ir gimnazijose. Mokykloje vykdomas priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, neformalusis švietimas, teikiama pagalba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Aktyvi projektinė, socialinė, prevencinė, pažintinė, sporto veikla. mokiniai dalyvauja įvairiuose rajono, respublikos konkursuose, olimpiadose. Vyksta karjeros planavimas. Mokiniai orientuojami sveikai gyvensenai, dorai, dvasingai veiklai, aktyviai pilietinei pozicijai, tautinei savivokai. Neformalusis švietimas planuojamas stebint ir tiriant mokinių poreikius, skatinant kultūrinę, sportinę, meninę saviraišką. Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas, Tarptautinė Tolerancijos diena, Adventinė vakaronė, Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos minėjimas, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios Lietuvos valstybės nepriklausomybės minėjimo šventės, Mamos diena, Paskutinio skambučio šventė. Mokykla nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su Užusalių seniūnija, Užusalių vaikų dienos centru, Jonavos rajono viešosios bibliotekos Užusalių filialu, Užusalių kultūros centru, Jonavos pedagogine psichologine tarnyba, Jonavos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriumi, Jonavos krašto muziejumi, Jonavos rajono policijos komisariato prevencijos poskyriu, Jonavos visuomenės sveikatos biuru, rajono mokyklomis. Svarbiausia mokyklos veikla, įvykiai, naujienos publikuojamos Jonavos rajono laikraštyje Naujienos, internetinėje svetainėje mokyklos paskyroje III SKYRIUS SITUACIJOS ANALIZĖ. APLINKOS (PEST) ANALIZĖ. SSGG ANALIZĖ. Politiniai veiksniai. Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t.y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei steigėjo Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei mokyklos nuostatais. Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas. veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo principais. Ekonominiai veiksniai. ekonominė veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes pagrindinis mokyklos finansavimo šaltinis mokinio (klasės) krepšelio (finansuoja Valstybė) ir aplinkos (finansuoja Jonavos rajono savivaldybė) lėšos. Tiesioginę įtaką mokyklos veiklai daro mokinio (klasės) krepšelis. Pakanka lėšų darbo užmokesčiui, kvalifikacijos kėlimui. bendruomenės nariai skiria 2% gyventojų pajamų mokesčio dalį mokyklai. Lėšos naudojamos mokyklos ugdymo reikmėms. Papildomai lėšų mokykla gauna dalyvaudama programose, projektuose ir iš maitinimo paslaugas teikiančios įmonės valgyklos patalpų nuomos. Šios lėšos naudojamos mokyklos ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui. Socialiniai demografiniai veiksniai. Dėl demografinių pokyčių mažėja gyventojų skaičius Lietuvoje, Jonavos rajone, taip pat ir Užusalių seniūnijoje. Mažėjimo priežastys gyventojų ir vaikų migracija ir natūrali kaita m. sausio mėn. duomenimis, Jonavos r. sav.,

4 4 Užusalių sen. gyvenamąją vietą yra deklaravę 2447 asmenys. Iš jų: vyrų 1227; moterų 1220; vaikų nuo 7 metų iki 16 metų 347. Iš jų: berniukų 168; mergaičių metų rugsėjo 1 d. duomenimis, mokykloje ugdomi ir mokosi 144 vaikai ir mokiniai. Nemokamas maitinimas skirtas 33 mokiniams, į mokyklą pavežama 42 mokiniai iš Būdų, Paskutiškių, Veseluvkos, Didžiojo Raisto, Kalnėnų, Išorų, Svilonių kaimų. Ugdytinių skaičiaus kaita mokykloje m. m m. m m. m Bendras skaičius m. m. numatomas bendras ugdytinių skaičius 155. Technologiniai edukaciniai veiksniai. Naujų informacinių technologijų plėtra, spartus technologijų tobulėjimas lemia intensyvius informacinės visuomenės pokyčius. Mokykloje yra pakankamai gera materialinė bazė, sudarytos palankios sąlygos mokytis ir dirbti. Mokytojams sudarytos sąlygos naudotis informacinėmis technologijomis. Mokykloje kiekvienoje klasėje, kabinete yra kompiuteriai, stacionarūs vaizdo projektoriai. Penkiose klasėse dirbama su išmaniosiomis lentomis. Informacinių technologijų kabinete yra 15 kompiuterių. IKT priemonės atnaujinamos esant poreikiui. Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas IQES online sistemoje. Bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais siekiama vykdyti naudojant mokyklos informacinių komunikacinių technologijų bazę, mokykla dalyvauja šalies, rajono, tarptautiniuose edukaciniuose projektuose. Ugdymo procesui administruoti naudojamos informacinės sistemos e- dienynas TAMO, elektroninė centralizuoto priėmimo į darželius sistema jonavosdarzeliai.lt, mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema NEMIS, įdiegtas elektroninis mokinio pažymėjimas, naudojamasi duomenų perdavimo sistema KELTAS. Ryšių sistema. Mokykla naudojasi šiomis informacinėmis sistemomis: Mokinių registru, Pedagogų registru, buhalterinės apskaitos programa my LOBster. Dalis prekių, paslaugų pirkimų atliekama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVPIS), statistinių duomenų įvedimui ir tvirtinimui naudojama ŠVIS programinė įranga. SSGG ANALIZĖ (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) Stiprybės 1. Kompetentinga mokytojų komanda. 2. Integruotos ugdymo veiklos vykdomos įvairiais būdais, formomis, metodais. 3. Puoselėjamos mokyklos tradicijos (renginiai, šventės). 4. Geras mokyklos mikroklimatas, estetiška aplinka. 5. Tinkamai organizuojamos paslaugos (mokinių maitinimas, pavežėjimas, pailgintos dienos grupė, ikimokyklinis ugdymas, neformalusis ugdymas Galimybės 1. Dalyvavimas projekte Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra bus galimybės išplėtoti veiklas įvairių gebėjimų mokiniams netradicinėse erdvėse. Silpnybės 1. Ne visi bendruomenės nariai laikosi priimtų taisyklių. 2. Ne visi mokiniai ir tėvai nori pasinaudoti mokyklos teikiama informacija ir pagalba. 3. Nepakankamai skiriama dėmesio diferencijuotam mokinių veiklos organizavimui. Grėsmės 1. Blogėjant demografinei padėčiai, mažėja mokinių skaičius. 2. Konkurencija su Kauno mokyklomis dėl gerai

5 2. Kelti mokytojų pedagoginę kvalifikaciją ir kompetencijas organizuojant bendrus mokymus. 3. Ugdymo plano galimybių panaudojimas skiriant ilgalaikes grupines konsultacijas. 4. Didėjančios prieigos galimybės prie šiuolaikiško ugdymo turinio mokiniams, patraukliomis formomis ir priemonėmis. 5 besimokančių mokinių. 3. Dėl mažo mokinių skaičiaus klasių jungimas. 4. Mažėja mokytojų darbo krūvis Materialiniai ištekliai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais, Lietuvos higienos normomis ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti kuriama reikiama materialinė bazė ir edukacinės aplinkos iš ŠMM mokinio (klasės) krepšelio, savivaldybės, rėmėjų lėšų. Atnaujinti mokykliniai baldai, informacinių technologijų įranga, įrengta ikimokyklinio ugdymo grupė, vaikų žaidimų aikštelė, renovuota mokyklos valgyklos stogo danga ir apšiltinta lauko siena. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudotos mokymo(si) ir ugdymo(si) priemonėm nupirkti. Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje iš viso patvirtinta 27,35 et. Finansuojami iš mokinio (klasės) krepšelio 9,85 et., savivaldybės finansuojami 17,5 et m. gruodžio 1 d. duomenimis mokykloje dirba 3 auklėtojai, visų išsilavinimas aukštasis; 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, studijuoja aukštojoje mokykloje. Iš 17 mokytojų dirba mokytojai metodininkai 43,75 proc. (7), vyresnieji mokytojai 50 proc. (8), mokytojas 6,25 proc. (1). Iš jų 93,75 proc. (15) mokytojų išsilavinimas aukštasis. Visi mokytojai yra savo dalyko specialistai. Mokykloje dirba pagalbos vaikui specialistai: 1 vyresnysis logopedas (0,5 et.) ir vyresnysis specialusis pedagogas (0,5 et.), 1 logopedas metodininkas (0,5 et.), psichologas (0,5 et.), socialinis pedagogas (0,5 et.), mokytojo padėjėjas (0,5 et.), bibliotekininkas (0,5 et.), visų išsilavinimas aukštasis. Paslaugas teikia pailgintos dienos grupės auklėtojas (0,75 et.), studijuoja aukštojoje mokykloje. Valdymo struktūra. Užusalių pagrindinės mokyklos steigėja Jonavos rajono savivaldybės taryba. Mokyklai vadovauja direktorius. Ugdymo organizavimo veiklą koordinuoja pavaduotojas ugdymui. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: taryba, Mokytojų taryba. Veikia Mokinių klubas. IV SKYRIUS M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ m. m. pagrindinis siekis buvo sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei mokymosi pažangai gerinti. Siekiant gerų mokymosi rezultatų dėmesys skirtas ugdyti mokinių savivertę ir ją palaikyti. Tuo klausimu daug pastangų dėjo klasių auklėtojai. Buvo organizuojami praktiniai užsiėmimai klasių valandėlių metu, edukacinės išvykos, socialinės-pilietinės veiklos. mokiniai nuolatiniai Užusalių vaikų dienos centro lankytojai. Dienos centre mokiniai ne tik vykdo prasmingas veiklas laisvalaikiu, bet ir turi galimybę paruošti namų darbus. psichologės tyrimo duomenimis 2017 m. mokykloje gerai jaučiasi 52 proc., vidutiniškai 40 proc., blogai 8 proc klasių mokinių. 32 proc. mokinių požiūris į mokymąsi teigiamas, 52 proc. vidutiniškas, 16 proc. labiau neigiamas. Jonavos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paskaitos metu gauti patarimai mokytojams Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai pedagogo darbe padėjo palaikyti geresnį mikroklimatą klasėse, profesionaliai spręsti iškilusias klasės valdymo problemas. taryboje kartu su tėvais buvo organizuojamos diskusijos: dėl mokinių elgesio taisyklių atnaujinimo, kad jos skatintų pozityvų teigiamą mokinių elgesį ir tuo pačiu pasitikėjimą savimi bei sąmoningą elgesį. Kalbėta dėl mokinių pasiekimų vertinimo dažnumo, kriterijų aiškumo, pažintinių kultūrinių dienų tyrinio ir vertinimo. Mokiniams, kuriems

6 6 sunkiai sekasi mokytis, parengiami pagalbos vaikui planai, suderinama su tėvais. Kas mėnesį aptariami rezultatai. Tėvų dienose 2017 m. lyginant su 2016 m. lankėsi 10 proc. daugiau mokinių tėvų. Formuojant mokinių atsakingo mokymosi įgūdžius 100 proc klasių mokinių, padedami klasių auklėtojų pagal susitarimus pildė savistabos lapus Augu. Siekiant ne tik sudominti, bet ir įgalinti mokinius atsakingiau žiūrėti į savo mokymąsi ir pasiekimus, mokykloje buvo planuojamos ir vedamos integruotos pamokos, kurių metu mokiniai buvo mokomi grįžtamojo ryšio būdų įsivertinti savo pasiekimus. Mokytojai apvalaus stalo pokalbyje Sėkmingų integruotų pamokų m. m. organizavimo metodika pasidalino patirtimi. Pailgintos dienos grupėje sudarytos sąlygos 1-4 klasių mokiniams paruošti namų darbus mokykloje. Mokymąsi aktyvinantys metodai taikomi 75 proc. stebėtų pamokų. Įdiegus tris interaktyvias lentas pradinėje klasėje, matematikos ir informacinių technologijų kabinetuose, patobulėjo mokinių mokymasis grupėmis, pačių mokinių savo pasiekimų ir pažangos stebėjimas bei įsivertinimas pamokoje. Mokinių m. m. metiniai pasiekimai kito nežymiai: nors 5-10 klasių besimokančių 6-10 balais, vidurkis procentais m. m. lyginant su m. m. sumažėjo 3 proc., tačiau turinčių neigiamus įvertinimus sumažėjo net 10,5 proc m. m. 1-4 klasių mokinių besimokančių aukštesniuoju lygiu (metiniai pasiekimai), lyginant su m. m. padaugėjo 8 proc., bet besimokančių pagrindiniu lygiu sumažėjo 20 proc. ir 12 proc. padaugėjo besimokančių patenkinamu lygiu. Gerinant skaitymo ir rašymo įgūdžius visų dalykų pamokose, buvo vykdomos suplanuotos veiklos pagal 1-10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo planą m. m. ir 1-10 klasių mokinių lietuvių kalbos rašymo ir skaitymo įgūdžių stiprinimo veiklų planą m. m. Mokiniams buvo organizuoti įvairūs renginiai: diktanto konkursas Raštingiausias 1-4 klasių, 5-6 klasių mokinys, skaitymo maratonas 1-4 klasių mokiniams, akcija Skaitome mažiesiems, knygų karaliaus rinkimai, konkursas 1-4 klasių mokiniams Tvarkingiausias sąsiuvinis, Knygos kelias. Bibliotekoje organizuojamos 1-4 klasių mokiniams integruotos lietuvių kalbos pamokos, skatinančios mokinių skaitymo įgūdžius. Knygos kelias. Gerinant skaitymo įgūdžius buvo organizuotas atvirų pamokų mėnuo Mokymo metodai, skatinantys mokinių aktyvumą mokantys, metodinė diena mokykloje Mokinių lietuvių kalbos rašymo ir skaitymo įgūdžių gerinimas mokykloje Lietuvių kalbos įgūdžiams lavinti m. m. buvo skirtos lietuvių kalbos ilgalaikės konsultacijos 1-4 klasių mokiniams po 1 val. per savaitę, 5-8 klasių mokiniams po 0,5 val. per savaitę, 6/7 jungtinėje klasėje 0,5 val. per savaitę, 10 klasėje 1 val. per savaitę. Panaudotos papildomos valandos iš ugdymo plano ilgalaikėms konsultacijoms 1-4 klasėse po 1 savaitinę val. 5, 6 kl. po 0,5 val. per savaitę, 7-10 po 1 val. per savaitę. Daugumos 1-4 klasių mokinių lietuvių kalbos metiniai pasiekimai yra pagrindinio lygio ir daugumos 5-10 klasių mokinių pasiekimai yra patenkinamo lygio. Lyginant su NMPP dalyvavusių šalies mokyklų pasiekimais, 2016 m. skaitymo pasiekimai 4, 6, 8 klasėse buvo aukštesni, 6, 8 klasėse rašymo pasiekimai žemesni m. ir skaitymo ir rašymo pasiekimai 4 klasėje aukštesni, 6, 8 klasėse žemesni. Vykdyta įvairių veiklų, skirtų mokinių lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžiams stiprinti, ypač 1-4 klasėse, tikėtina tai turėjo įtakos 4 klasės mokinių geresniems NMPP rezultatams. Įvairūs mokomųjų dalykų įgūdžiai, žinios buvo ugdomi nepamokinės veiklos, netradicinio ugdymo dienų metu. Vykdytos projektinės dienos, organizuotos edukacinės išvykos, tradiciniai ir netradiciniai popamokiniai renginiai, vykdyti socializacijos projektai. Kiekvienais metais parengtos ir vykdomos prevencinės programos Zipis, Obuolys, Įveikime kartu - PUG, 1-4 kl., Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa kl. Organizuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos kartu bendradarbiaujant su Užusalių Vaikų dienos centru. Kasmet tiriami mokinių poreikiai dėl tolimesnio mokymosi. Daug dėmesio buvo skiriama profesiniam informavimui bei ruošimui karjerai. Bendradarbiavome su Kauno taikomosios dailės mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centru, Kauno maisto pramonės ir prekybos

7 7 mokymo centru, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centru, Kauno technikos profesinio mokymo centru, Jonavos politechnikos mokykla, Jonavos ir Kauno Darbo biržomis. Mokinių tėvai nuolat gauna naudingą ir savalaikę informaciją apie mokyklos veiklą, mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus. Saugią ir jaukią mokyklos aplinką kuria ir palaiko visi bendruomenės nariai. Mokykla puoselėja visų bendruomenės narių ryšius, skatindama bendradarbiavimą, draugiškumą, pilietiškumą, atsakomybę, savanorišką veiklą, pagarbą bei tradicijas. V SKYRIUS MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA METAMS Filosofija. Mes tikime, kad asmenybė pati yra aktyvi, planuojanti ir kurianti, atsakanti už savo veiksmus, siekianti augti ir tobulėti (humanistinė pedagoginė filosofija). Visi individai gali realizuoti savo potencialias galimybes, svarbu tik paties asmens motyvai ir aplinkos sąlygos, todėl kuo tinkamesnės ugdymo(si) aplinkos (emocinė, kultūrinė, fizinė, ugdymo būdai) mokykloje, tuo daugiau potencialių savirealizacijos galimybių gali individas turėti. Vizija. Tai įvairių gebėjimų turintiems mokiniams/vaikams skirta mokykla, kuri: orientuota į integralaus ekologinio ugdymo kūrimą ir stiprinimą ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo gamtamokslinėse veiklose; puoselėja kūrybiškumą; ugdo atsakingą asmenybę; padeda bendruomenės nariams ugdytis emocinį intelektą. Misija. Tai kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą teikianti mokykla, kurioje rūpinamasi kiekvienu vaiku, atsižvelgiama į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, kuriama ir puoselėjama ekologinė kultūra. misijos įgyvendinimas. Priimtini ugdymo(si) rezultatai pagal mokinių/ vaikų galimybes ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirtys. Mokytojų ir kitų ugdytojų pareiga padėti vaikui sužadinti savastį, t.y. vaikas turi išmokti suvokti save su savo teigiamomis ir neigiamomis pusėmis, sąžiningai apsispręsti ir jaustis atsakingu už savo veiksmus, pasirinkimus ir jų pasekmes, darniai gyventi su žmonėmis ir gamta. Jausmai taip pat turi būti mokymosi dalis. e ugdymas turi būti ne vien tik naujų žinių perteikimas, bet ir pastangos, kad mokinys suvoktų tų žinių ir mokėjimų prasmę sau asmeniškai. Vertybės: 1. Atsakomybė ir pareigingumas: sąžiningai atlikti pareigas, rūpintis savimi ir kitais, tausoti ir kurti aplinką, mokytis visą gyvenimą. 2. Pagarba: sąžiningo požiūrio į save ir savo darbą, kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimo, saugios aplinkos kūrimo ir tausojimo, tautos kultūros ir tradicijų puoselėjimo, tinkamo dėmesio kitų tautų kultūrai. 3. Kūrybingumas: laisvai ir kritiškai reikšti mintis ir idėjas, sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai, autentiškai kūrybai, lanksčiai spręsti problemas, kurti draugišką, tobulėti skatinančią aplinką. Strateginis tikslas - siekti mokinių optimalių mokymosi pasiekimų ir socialinės emocinės brandos, tobulinant vadovavimą mokymuisi. Strateginiai uždaviniai: 1. Užtikrinti prasmingą ugdymo(si) integralumą. 2. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo(si) turinį ir veiklas pagal mokinių galias. 3. Padėti mokiniams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams ugdytis socialines emocines kompetencijas. 1. Tikslas - gerinti pamokos kokybę.

8 8 Uždaviniai: 1. Tobulinti vertinimą ugdant. 2. Kurti ir stiprinti integralų ekologinį ugdymą ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo gamtamokslinėse veiklose. 2. Tikslas - sudaryti sąlygas bendruomenės narių emocinio intelekto ugdymui(si). Uždaviniai: 1. Tobulinti mokytojų pedagoginę kvalifikaciją emocinio intelekto klausimais. 2. Vykdyti prevencines programas kiekvienam mokiniui. 3. Kurti ir puoselėti saugią ir jaukią aplinką. Prioritetai- - vadovavimas mokymuisi. Laukiami rezultatai. Įgyvendindama strateginį planą, mokykla išliks pagrindine mokykla. Stipri vertybių sistema, geras mokyklos mikroklimatas, jauki ir saugi aplinka, kvalifikuoti specialistai, gerai organizuotas ugdymo procesas, dėmesys kiekvienam mokiniui, bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, socialiniais partneriais stiprins mokyklos pozicijas. Optimizuojant mokyklos patalpas, tvarkant aplinką, racionaliai bus panaudoti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. VI SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 1 tikslas. Gerinti pamokos kokybę. 1.1.Uždavinys. Tobulinti vertinimą ugdant Priemonės 1. Stebima individuali mokinių mokymosi ir mokyklos pažanga. Mokymosi rezultatų (diagnostinių vertinimo užduočių, PUPP, standartizuotų testų ir kt.) analizė ir panaudojimas ugdymo proceso tobulinimui. 2. Kolegiali pedagogų pagalba mokykloje Mokinių Rodikliai, laukiami rezultatai Pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo būdų įvairovė, pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys, vertinimo kriterijų aiškumas pamokose. Duomenimis grįstas ugdymo proceso organizavimas. I pusmečio ir mokslo metų pabaigoje bus atliekama kiekvieno mokinio visų dalykų pasiekimų lyginamoji analizė, rezultatai aptariami su mokinais ir jų tėvais. Bus parengta mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, rezultatų analizavimo bei panaudojimo tvarka. Teikiama pagalba mokytojas-mokytojui ir įvairių gebėjimų mokiniams, Vykdymo terminai Atsakingi vykdytojai m Pavaduotojas ugdymui, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai m Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai Ištekliai aplinkos lėšos. Žmogiškieji

9 9 individualios pažangos vertinimas įvairių dalykų pamokose diferencijuojamas ir individualizuojamas ugdymo(si) turinys,taikomi aktyvieji mokymo(si) metodai, IKT technologijos, skirtingas vertinimas, matuojama individuali kiekvieno mokinio pažanga. Geresnė žinių kokybė įvairių gebėjimų mokiniams. 3. Tyrimo Individualios mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas 1-10 klasėse atlikimas. Tyrime gauti rezultatai panaudoti gerinant individualią mokinių mokymosi ir mokyklos pažangą, tobulinama mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka m. Pavaduotojas ugdymui, metodinių grupių pirmininkai aplinkos lėšos Uždavinys. Kurti ir stiprinti integralų ekologinį ugdymą ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo gamtamokslinėse veiklose. Priemonės 1. Integralaus ekologinio ugdymo modelio kūrimas ir įgyvendinimas koncentrais: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas. 2. Dalyvavimas rajono, respublikos, nacionaliniuose renginiuose skirtuose ekologiniam, gamtamoksliniam ugdymui. Rodikliai, laukiami rezultatai Analizuojamos bendrosios programos, ilgalaikiais planai, veiklos planai. Parengiami ir suderinami integruojamųjų ekologinio ugdymo temų sąrašai. Išnaudojamos ugdymo plano galimybės pagal mokyklos turimas lėšas organizuoti mokinių mokymą(si) įvairiose aplinkose, iš įvairių mokymo šaltinių. 3 proc. pamokų integruojamas ekologinis ugdymas. Mokykla kasmet parengia 1-2 paraiškas miesto, šalies ir tarptautiniams projektams. Bent 5-8 mokytojai kasmet įsitraukia Vykdymo terminai m. Atsakingi vykdytojai vadovai, metodinė taryba, dalykų mokytojai m. vadovai, metodinė taryba, dalykų mokytojai. Ištekliai Žmogiškieji MK, aplinkos lėšos.

10 10 įgyvendinant projektus. 3. Kuriamos ir tobulinamos gamtamokslės zonos. 4. Integralių ekologinio ugdymo veiklų įgyvendinimo analizė - tyrimas Sukurtos zonos: ekologinis daržas, žaliosios palangės, ekologinis takas, pavėsinė. Mokiniams sudaryta galimybė mokytis įvairiose aplinkose. Atliktas tyrimas, gauti ir išanalizuoti rezultatai panaudojami tolesniam veiklos plėtojimui m m. Direktorius, ikimokyklini o ugdymo auklėtojai, mokytojai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė taryba aplinkos lėšos. Socialiniai partneriai. aplinkos lėšos. 2 tikslas. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių emocinio intelekto ugdymui(si) Uždavinys. Tobulinti mokytojų pedagoginę kvalifikaciją emocinio intelekto klausimais. Priemonės 1. Kvalifikacijos seminarų organizavimas Rodikliai, laukiami rezultatai Mokykloje organizuoti ilgalaikiai seminarai (1-2 per mokslo metus), mokytojų dalyvavimas kursuose, mokymuose, seminaruose. Visi mokytojai tobulins kvalifikaciją, ugdys mokėjimo mokytis kompetenciją. 95 proc. mokyklos mokytojų atnaujins kompetencijas socialinio-emocinio ugdymo bei asmeninių kompetencijų tobulinimo srityje. Vykdymo terminai Atsakingi vykdytojai m. Direktorius Ištekliai MK lėšos. 2. Kolegialios pedagogų pagalbos mokykloje Supervizijos organizavimas Mokytojai mokysis vieni iš kitų, skleis gerąją patirtį: pranešimai, seminarai, užsiėmimai, tarpdalykiniai projektai bei integruotų pamokų organizavimas (po 1-2 per mokslo metus) m. Pavaduotojas ugdymui, metodinių grupių pirmininkai. Žmogiškieji. 3. Lyderystės stiprinimas Dalyvavimas savivaldos institucijų veikloje, susitarimų ir atsiskaitomybės principo 2019 m. vadovai Žmogiškieji.

11 4. Bendradarbiavimo ir bendravimo su mokinių tėvais plėtojimas prevencijos, pedagoginiais, psichologiniais klausimais. laikymasis, profesinis pedagogų tobulėjimas skatins lyderystę profesinėje veikloje. Lektorių paskaitos, užsiėmimai pedagoginėmis, psichologinėmis ir kitomis temomis (po 2-3 per mokslo metus), tėvų dalyvavimas prevencinėse programose. Apie 70 procentų tėvų dalyvaus mokyklos ir klasės gyvenime m Uždavinys. Vykdyti prevencines programas kiekvienam mokiniui. Priemonės Rodikliai, laukiami Vykdymo rezultatai terminai Mokiniai įgis žinių apie žalingus įpročius, jų poveikį žmogaus sveikatai, sveiką gyvenseną, emocijas ir jų valdymą. Programos medžiaga siejama su mokinio gyvenimiška 1.Prevencinių aplinka ir patirtimi. programų Mokiniai bus sudominti, įgyvendinimas: aktyviau dalyvaus Zipis PUG, pamokose, įdomesnė m. Laikas kartu 1-4 veikla mokiniams, kl., Paauglystės galimybė mokytis iš kryžkelės 5-8 kl. teigiamų pavyzdžių. Geresnė ugdymo kokybė. Dauguma mokinių (80 proc.) prisiims atsakomybę už savo elgesį, gebės bendrauti tarpusavyje, aktyviai dalyvaus pamokose ir popamokinėje veikloje. 2.Socialinės emocinės programos 25 laipteliai įgyvendinimas 5-8 klasėse. 3. Tyrimo Mokinių saugumas mokykloje Įgyvendinta programa 25 laipteliai, mokiniai jausis saugesni, reikalingesni, gebės pasiekti atitinkamą lygį pagal savo gebėjimus. Kiekvienais metais bus atlikti tyrimai. Gauti duomenys naudojami mokyklos mikroklimato gerinimui, aplinkos m. vadovai Atsakingi vykdytojai vadovai, klasių auklėtojai. Psichologas, socialinis pedagogas, klasių auklėtojai. MK lėšos. Ištekliai MK lėšos, ŠMM lėšos. aplinkos lėšos m. Psichologas. aplinkos lėšos.

12 12 saugumui užtikrinti Uždavinys. Kurti ir puoselėti saugią ir jaukią aplinką. Priemonės 1. Darbo tvarkos taisyklių atnaujinimas 2. aplinkos pritaikymas ugdymo proceso organizavimui 3. Tradicijų kūrimas ir puoselėjimas: Šeimų šventės organizavimas 4. Tikslingas edukacinių veiklų už mokyklos ribų organizavimas įtraukiant tėvus ir kitus bendruomenės narius. 5. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas mokyklos teritorijoje ir vidaus patalpose. Rodikliai, laukiami rezultatai Efektyviai sprendžiamos drausmės ir tvarkos problemos, didesni asmeniniai įsipareigojimai, geras tarpusavio mikroklimatas. Dauguma mokinių (80 proc.) prisiims atsakomybę už savo elgesį, gebės bendrauti tarpusavyje. Mokykloje sukurtos naujos ir pritaikytos jau egzistuojančios ugdymosi aplinkos mokyklos teritorijoje ekologinis daržas, žaliosios palangės, ekologinis takas, mokyklos kiemelis, žalioji zona, sporto aikštynas, pavėsinė. Šios erdvės bus pritaikytos įvairių dalykų pamokoms, projektinei veiklai, klasių valandėlėms, įvairiems renginiams. Bendruomenės nariai, mokiniai puoselės mokyklos senas ir naujas tradicijas, jas vertins. 2-3 edukacinės išvykos per mokslo metus. Aktyvesni bendruomenės nariai, įdomesnė veikla mokiniams, galimybė mokytis iš teigiamų pavyzdžių. Apie 70 proc. tėvų bus įtraukti į edukacinių veiklų, projektų organizavimą. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros (3-5 kameros). Ugdymo procesas vyks saugioje, jaukioje aplinkoje. Vykdymo terminai 2018 m m m m m. Atsakingi vykdytojai vadovai, darbo grupė. vadovai, pavaduotojas ūkiui. vadovai tarybos pirmininkas. Direktorius, pavaduotojas ūkiui. Ištekliai Žmogiškieji. aplinkos lėšos. Socialiniai partneriai. Žmogiškieji. Žmogiškieji. Aplinkos lėšos.

13 13 6.Ikimokyklinio ugdymo grupės patalpų įrengimas. Įrengta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė, tenkinamas bendruomenės narių poreikis m. Direktorius, pavaduotojas ūkiui. Aplinkos lėšos. VII SKYRIUS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos m. strateginio plano įgyvendinimą prižiūri mokyklos taryba, kuri stebi strateginio plano įgyvendinimo terminus. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atliekama strateginio plano įgyvendinimo analizė, o 2020 m. pabaigoje pateikiama ataskaita. tarybos atstovai dalyvauja rengiant metinius veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl strateginio plano pakoregavimo. SUDERINTA tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 2V- 1 )

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau