2018 M. ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITA Veiklos proiritetai: 1. Formuoti patrauklų ir

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2018 M. ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITA Veiklos proiritetai: 1. Formuoti patrauklų ir"

Transkriptas

1 2018 M. ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITA Veiklos proiritetai: 1. Formuoti patrauklų ir įtraukų profesinį mokymą - įsivertinti profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybę pagal KPMPC paskelbtą metodiką (profesinio mokymo programos); - išplėtoti vertinimo sistemą moduliuose numatytoms kompetencijoms pasiekti ir įvertinti (modulinės profesinio mokymo programos);. - atlikti rezultatų srities įsivertinimą pagal Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodiką (Vidurinio ugdymo programa); - vykdyti praktinį mokymą sektoriniuose praktinio mokymo centruose. 2. Mokytojų profesionalumo, laiduojančio ugdymo kokybės gerėjimo pokyčius, stiprinimas - organizuoti profesijos mokytojų technologijų kompetencijų tobulinimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose, dalyvauti ES projektų programose profesijos mokytojų kvalifikacijos patobulinti; - vykdyti pedagoginės veiklos ir jos rezultatų sisteminį vertinimą 3. Infrastruktūros valdymas (plėtra) - sudaryti sąlygas mokiniams kompetencijas įgyti modernioje praktinio mokymo aplinkoje: papildyti Automobilių mechaniko bei Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programų praktinio mokymo darbo vietas nauja diagnozavimo įranga bei automobilių ir traktorių remontui ir techninei priežiūrai reikalingomis ardymo-surinkimo, reguliavimo priemonėmis, atnaujinti praktinio mokymo darbų užduotis; - dalyvauti Sektorinių profesinio mokymo centrų plėtros programoje parengti ir įgyvendinti projektą Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro praktinio mokymo bazės išplėtojimui; - įgyvendinti profesinio mokymo tinklo pertvarkymo plano veiklas, susijusias su Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos prijungimu prie Šilutės žemės ūkio mokyklos.

2 Finansavimo šaltinių sutartiniai žymėjimai: krepšelio lėšos - K.L.; paramos lėšos - P.L.; programų, projektų lėšos -Pr.L.; asmeninės lėšos - As.L.; intelektualiniai resursai - ; bendrojo finansavimo lėšos B.F.L.; kvalifikacijos kėlimo lėšos K.k.l. Strateginio plano programa, programos tikslai ir uždaviniai, priemonės uždaviniams įgyvenditi Planuojama veikla 2018metais Atsakingas Išteklia i Programa 01: Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įgyvendinimas 01 Programos tikslas 04: įtraukti mokinius mokytis ir išskleisti individualius gebėjimus Uždavinys 04-01: paskatinti mokyklos bendruomenę bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui Priemonė: kurti ir diegti taiklesnį ugdymo turinį ir naujas mokymo organizavimo formas, plėtoti kūrybingas ugdymo(si) aplinkas aukštesniems mokinių mokymosi rezultatams pasiekti. 1.Parengti vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planą. 2. Mokinių vidurinio ugdymosi poreikių išsiaiškinimas ir galimybių poreikiams tenkinti sudarymas. Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, praktikos vadovas, Mok. savivalda Pageidaujami rezultatai 1.1. Parengtas vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais plano projektas. Skyrių vedėjai 2.1.Išsiaiškinti mokinių vidurinio ugdymosi poreikiai bei sudaryti individualūs ugdymosi planai. Skyrių vedėjai K.L Dalykų mokomasi bendruoju, išplėstiniu kursais, pasirinkti dalykų moduliai. Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, metodinių grupių pirmininkai 2.3. Pagal mokinių poreikius atnaujintos/parengtos pasirenkamųjų dalykų modulių ir laisvai pasirenkamųjų dalykų programos. Atlikti iki 2018 m. birželio rugpjūčio mėn. Patikrinta (kaip) Mokytojų tarybos protokolai Parengtos dalykų pasirinkimo anketos, sudaryti mokinių individualus ugdymosi planai Grupių sąrašai patvirtinti direktoriaus įsakymu Pasirenkamųjų dalykų modulių ir laisvai pasirenkamųjų dalykų programos patvirtintos direktoriaus įsakymu 2018 m. veiklos programos įgyvendinimo rezultatai Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planas patvirtintas 2018 m. rugsėjo 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. P2-112V Mokinių sudaryti individualaus pasirinkimo planai susegti mokinių bylose. Pagal mokinių pasirinktus bendrojo lavinimo dalykus, sudarytos mokomosios mokinių grupės, grupių sąrašai patvirtinti direktoriaus įsakymais: V8-180M, V8-181M, V8-182M,V8-184M, V8-185M, V8-186M, užpildytas mokinių duomenų registras, sąrašai. Mokiniai 2018 m. iš pasirenkamųjų dalykų pasirinko 2 modulius: rusų k. bei KET ir SEP. KET ir SEP programa patvirtinta Susisiekimo ministerijos, rusų k. dalyko programa

3 3. Sudaryti racionalų tvarkaraštį 4. Įdomiau vesti pamokas: istorijos, geografijos, etikos, lietuvių kalbos dalykų ugdymo turinį susieti su neformaliomis praktinėmis veiklomis mokinių socialinių, kultūrinių, pilietinių kompetencijų išugdymui. L. Žemgulienė, V. Grigonienė Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, Istorijos mokytoja G. Būdvytienė Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, Geografijos mokytojas P. Stankus Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, Lietuvių kalbos mokytoja Gitana Bagdonienė Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, Etikos dalyko mokytoja 3.1. Tvarkarščiai padeda įgyvendinti Vykdomų programų įgyvendinimo ir mokslo metais planus. Tvarkaraščiai tenkina mokinių ir mokytojų poreikius Krašto istorijos pažinimo kompetencijų išugdymui pravestos 2-4 istorijos dalyko edukacinės pažintinės pamokos Šilutės muziejuje arba dalyvauta muziejaus edukacinėse programose Pasinaudota Rusnės, Drevernos etnokulturos ir informacijos centrų edukacinių programų aplinkomis mokinių geografinės kompetencijos išplėtojimui (pravestos 4-6 pamokos) Lietuvių kalbos pamokose pasinaudota H. Šojaus muziejaus edukacinėmis programomis mokinių piliteinių ir kultūrinių kompetencijų išugdymui Parengti 2-3 istorijos, etikos, lietuvių kalbos dalykų projektai, skatinantys mokinius ir mokytojus domėtis Mokslo metų eigoje Pagal 2018 m. Šilutės muziejaus edukacinių renginių planą Pamokų tvarkaraščiai. Teminiai planai, el. dienynas TAMO, mokytojos veiklos savianalizės ataskaita 2018 m. IV ketv. Teminiai planai, el. dienynas TAMO, mokytojo veiklos savianilizės ataskaita Pagal 2018 m. H. Šojaus muziejaus renginių planą 2018 m. I-II ketvirtis Teminiai planai, el. dienynas TAMO, mokytojos veiklos savianilizės ataskaita Teminiai planai, el. dienynas TAMO, mokytojos veiklos savianilizės ataskaita, parengta/pateikta Bendrojo ugdymo dalykų programose. Pasirinktų dalykų teminiai planai aprobuoti Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės posėdyje (protokolas Nr.3), Specialybės dalykų metrodinės grupė posėdyje (protokolas Nr.9). Tvarkaraščių archyvas, archyvas Nebuvo vykdoma Projektas Žydų genocidas- nusikaltimas žmonijai (Bendrojo lavinimo dalykų

4 Priemonė: geriau išnaudoti neformaliojo švietimo priemones, tenkinant mokinių neformaliojo ugdymosi poreikius. 5. Mokinių neformaliojo švietimo ugdymosi poreikių išsiaiškinimas ir galimybių poreikiams tenkinti sudarymas. 6. Plėtoti mokytojų ir mokinių vertybių nuostatų ugdymą, tradicijų puoselėjimą. D. Marozienė mokomuoju dalyku. mokyklos interneto svetainė Metodinių grupių pirmininkai A. Gratkaukienė Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, dalykų mokytojai Vaiko gerovės komisija, Mokinių taryba, Grupių vadovų In.r 4.4. Ne mažiau kaip 78% mokytojų papildo, atnaujina pamokose naudojamą medžiagą, mokinių individualaus darbo užduotis. K.L Išanalizuoti mokinių neformaliojo ugdymosi poreikiai, pasiūlytos mokinių poreikius tenkinančios neformaliojo švietimo programos Sudarytos ir vykdomos kultūrinių bei sportinių renginių programos, organizuojami valstybės 2018 m. gruodžio mėn. Analizės pagrindu parengta ataskaita; ataskaita aptarta/svarstyta Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės posėdyje Neformalųjį ugdymas pasirinkusių mokinių sąrašai bei programos patvirtintos direktoriaus įsakymu. Pagal 2018 m. renginių planus Savivaldos institucijų planai, renginių, švenčių aprašymai, stendų medžiagos rinkiniai, metodinės grupės protokolas Nr.6) Projektas Valstybės atkūrimo šimtmečio ir vasario 16-ąjai paminėti (2018 sausio 28 vasario 18) Projektas Saugesnis internetas (2018 vasario 6-9) direktoriaus įsakymas Nr. V8-43M. Projektas Vydūno metus pasitinkant (2018 kovo 22 29) direktoriaus įsakymas Nr. V8-67) Papildomos veiklos ataskaitų analizė: 95% bendrojo lavinimo mokytojų ir 71% profesijos mokytojų papildė, atnaujino ir/ ar sukūrė pamokose naudojamą medžiagą ( bendrojo lavinimo dalykų protokolas Nr.3 ir specialybės dalykų metodinės grupės protokolas Nr.6) Neformalus ugdymas 2018 metais buvo vykdomas pagal KET ir SEP nef.ugdymo programą (programa patvirtinta Susisiekimo ministerijos). Mokinių sąrašai patvirtinti direktoriaus įsakymu Nr. P2-137V Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir Krizių valdymo mokykloje Veiklos planas (VGK

5 metodinė grupė, Socialinė paedagogė Savivaldos institucijos, socialinė pedagogė, grupių vadovai. švenčių paminėjimai, tradicinės šventės Dalyvaujama tarptautinėse, respublikos bei pačios mokyklos organizuojamose akcijose, projektuose, parodose, konferencijose ( surengtų teminių edukacinių (savaitės trukmės) projektinių renginių skaičius 3-4, vienetai; pagal renginių pobūdį juose dalyvaus iki 90% bendruomenės narių). sienlaikraščiai, laikraščių straipsniai, mokyklos internetinė svetainė protokolas Nr.3), Spec. dalykų metodinės grupės darbo planas, Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės darbo planas, (direktoriaus įsakymas Nr.P2-112V). Mokyklos tarybos veiklos planas Nr.P2-113V) Mokyklos spartakiadakrepšinis (Direktoriaus įsakymas Nr. V8-222M, vykusių renginių archyvas mokyklos interneto svetainėje ) Projektas Sausio 13 d. aukoms atminti Atmintis gyva, nes liudija, (Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas Nr.2) Projektas Matematika linksmai: π-3,14 (Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas Nr.2) Akcija skirta Lietuvių tautos genocidui Tarp pilkų debesų (Direktoriuaus įsakymas V8-243M, Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas Nr.7) Europos kalbų diena (Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas

6 Priemonė: sudaryti galimybes gabiems ir talentingiems 7. Paskatinti gabius ir talentingus mokinius realizuoti savo gebėjimus ir polinkius. Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, Bendrojo ugdymo dalykų metodinės K.L. B.F.L 7.1. Bendrojo ugdymo dalykų, dalyvaujančių konkursuose/olimpiadose, dalis, procentais - 75% m. pagal olimpiadų, konkurų tvarkaraštį Įsakymai, parengta dalyvavimo olimpadose/konkursuose analizė-suvestinė. Nr.5; direktoriaus įsakymas P2-127V) Žemės ir vandens dienos (Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas Nr.2; Geriausias jaunasis automechanikas Nr.V8-23M) Geriausias jaunasis automechanikas 2019(direktoriaus įsakymas Nr.V8-277M) Ekonomikos žinios kelias į karjeros sėkmę Nr.V8-256M) Geriausias automechanikas Nr.V8-45M) Nacionalinis logisto ekspeditoriaus profesinio meistriškumo konkursas Krauk ir vežk VII Nr.V8-71M) Regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada Nr.V8-53M) Regioninė mokinių verslumo konferencija Verslas nuo nulio Nr.V8-249M) Respublikininios rudens sesijos anglų k. konkursas Olimpis (Bendrojo lavinimo dalykų

7 mokiniams papildomai mokytis ir bendrauti grupės pirmininkė A. Gratkauskienė, bendrojo ugdymo dalykų mokytojai metodinės grupės protokolas nr.5) Matematikos, lietuvių k., anglų k. Olimpis (Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas nr.7) Dalyvavo 65% 11 klasės mokinių Priemonė: efektyvinti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą individualiai mokinio pažangai išryškinti 8. Organizuoti ir vykdyti mokinių pagrindinio ugdymosi pasiekimų tyrimą. 9. Taikyti formuojamąjį vertinimą mokant bendrojo ugdymo dalykų Direktorius, gr. vadovai Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, Bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkė Gimnazijos skyriaus vedėja L. Žemgulienė, Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, Bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkė 7.2. Už aukštus veiklos rezultatus paskatinti mokiniai ir mokytojai Atlikti į 11 klasę įstojusių mokinių žinių patikrinimo (matematika, lietuvių kalba, fizika, biologija ir kt. dalykų) diagnostiniai žinių testai Parengta mokinių pasiekimų pagal dalykus analizė Pagal testų rezultatus mokytojai (su-)planuoja ir pamokose taiko įvarias ugdymo strategijas, įtakojančias mokinių pasiekimų pagerėjimą Bendrojo ugdymo dalykų dalis, kuriuose taikomas formuojamasis mokinių pasiekimų vertinimas, procentais - 100% Pažangių mokinių, pagal metinius vidurinio ugdymo programos dalykų pasiekimus, dalis, procentais - 96% 8.6. Mokinių nubyrėjimo pokytis nuo visų tais metais besimokančių mokinių 2018 m. eigoje Įsakymai, pagyrimų stendas m. spalio mėn m. gruodžio mėn m. vasario mėn. Diagnostinių testų rezualtati apsvarstytis Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės posėdyje Bendrojo ugdymo dalykų teminiai planai. Formujamojo vertinimo problemos, taikymo galimybė apsvarstytos Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės posėdyje Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Geriausių mokinių nuotraukų stendas, mokyklos interneto svetainė padėkos mokiniams: direktoriaus įsakymai V8-10M, V8-43M Diag.testai, jų analizė. (Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas Nr.3) Ilgalaikių (teminių) planų aptarimas (Bendrojo lavinimo dalykų met, grupės protokolas Nr.3) Bendrojo lavinimo dalykų vertinimo sistema Nr. P2-102V) Pažangių mokinų 89,9% ir mokinių nubyrėjimas 10,4% (Mokytojų tarybos protokolai: Nr.1 ir Nr.5).

8 Priemonė: įdiegti kompleksinę, apimančią visos mokyklos bendruomenės narių ir pagalbos mokiniui specialistų pastangas, pagalbos mokiniui sistemą 10. Teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems ir gabiems mokiniams. Soc.ped. ir soc. darbuot., Skyrių vedėjai, dalykų mokytojai, psichologas skaičiaus, procentais Mokinių pasiekimai apsvarstyti Mokytojų tarybos posėdyje Atliktas 1 kurso mokinių tyrimas Psichologinis klimatas grupėje, Patyčios Įgyvendinti 2-3 renginiai prieš patyčias ir smurtą Tėvus jų vaikų ugdymosi klausimais konsultuoja grupės vadovai, psichologas, soc. pedagogas, mokytojai, administracija Vykdomos Lankomumo prevencijos akcijos Vykdomas mokytojų, mokinių, informavimas/ švietimas pagalbos mokiniui srityje Efektyviai veikianti pedagoginė bei psichologinė kuravimo sistema sumažina iškritusiųjų iš ugdymo proceso mokinių skaičių iki 8% m. spalio lapkričio mėn. Per visus 2018 metus 2018 metais kas 2-3 savaites Psichologo, soc. pedagogo dokumentacija, grupių vadovų dokumentacija; Vaiko gerovės komisijos posėdžių protokolai, direktoriaus įsakymai Atliktas vidaus auditas: direktoriaus įsakymu Nr.P2-157V sudaryta darbo grupė, įsivertinimo sritis Ugdymas(is) ir mokinių patirtys (Mokyklos taryba posėdyje, protokolas Nr.7, pritarė pasirinktai sričiai; rezultatų analizės pristatymas bus vykdomas 2019 m. sausio mėn.) Lankomumo prevencijos akcijos ( soc. pedagogės dokumentacija), pokalbių su blogai mokyklą lankančiais ir nepažangiais mokiniais 2018 metų registras, Vaiko gerovės komisijos protokolai) Klasių vadovų veikla: vykdyti pokalbiai su tėvais, pravestas tėvų susirinkimas, tėvai informuoti panaudojant el. dienyną TAMO. Paskaita- diskusija Smurtas ir patyčios ( ), Projektas (direktoriaus įsakymas Nr.P2-142V) Būti laimingam - kiekvieno žmogaus teisė (A.Šiukštos paskaita, policijos pareigūnės J. Kaktienės paskaita, Mokytoja L. Kulevičienė

9 11. Tęsti prevencinį darbą su mokiniais, turinčiais tam tikrų elgesio problemų, planuoti ir vykdyti žalingų įpročių prevenciją. Vaiko gerovės komisija, Soc.ped ir darbuot., dalykų mokytojai, gr. vadovai, psichologė, driekt., pavad. ugdymui Vykdoma elgesio problemų turinčių mokinių stebėsena. Nusižengimų dėl elgesio problemų dalis, lyginant su 2017 m. sumažėja - 0,5 - -1, elgesio problemų turintys mokiniai įtraukti į bendrą mokyklos socialinę, kultūrinę veiklą Vykdoma alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalos prevencinės projektų savaitės, konkursai, leidžiami sienlaikraščiai. Organizuojami tradiciniai sportiniai renginiai/varžybos Mokyklos prevencinės programos integruotos į biologijos, etikos, profesinės etikos, KET ir SEP dalykų mokymo turinį. Per visus 2018 m. Pagal Vaiko gerovės komisijos plane numatytas datas Vaiko gerovės komisijos planas bei veiklos ataskaita, prevencinių projektų programos, psichologo, soc. pedagogo, spec. darbuotojo veiklos dokumentacija, grupių vadovų dokumentacija, informacinių mokyklos sienlaikraščių leidyba, mokyklos interneto svetainė dalykų teminiai planai, direktoriaus įsakymai pateikė tyrimo Kaip mokiniai jaučiasi mokykloje atsakaitą) Vykdytos psichologo individualios mokinių konsultacijos. Mokinių gavusių nuobaudas sumažėjo 9, 2017 m.11 mokinių skirtos nuobaudos, mokinių (2017 ir 2018 m. direktoriaus įsakymai mokinių klausimais, mokinių bylos). Elgesio problemų turintys mokiniai svarstyti Mokyklos vaiko gerovės komisijoje (Mokyklos vaiko gerovės komisijos 2018 m. protokolų registras), Individualius pokalbius su elgesio problemų turinčias mokiniais vedė soc. Pedagogė, psichologė (pokalbių 2018 m. registras), Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir Krizių valdymo mokykloje, grupių vadovų metodinės grupės, soc. pedagogo 2018 m veiklos. planai patvirtinti direktoriaus įsakymais. Mokyklos prevencinių programų integravimas dalykų teminiuose planuose aptartas Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės posėdyje, protokolas Nr.3). Mokinių gerovės ir

10 sveikatos ugdymas Nr. V8-266M) Aids - geriau žinoti (direktoriaus įsakymas V8-257M). 12. Teikti materialinę pagalbą mokiniams. Direktorius, Socialinė pedagogė, grupių vadovai B.F.L Pagal nustatytą tvarką skiriamos pašalpos socialiai remtiniems mokiniams Visiems pažangiems mokiniams mokama stipendija Kompensuojamos kelionės išlaidos Visi pageidaujantys mokiniai apgyvendinti bendrabutyje. Ne dažniau kaip 2 kartus per 2018m. Kartą per mėn m. rugsėjo mėn. Direktoriaus įsakymai. Savivaldos institucijų sprendimai. Direktoriaus įsakymai, stipendijų suvestinės Kompensavimo dokum. Bendrabučio gyventojų sąrašai. Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną - 508, mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo savaitgaliais - 48, mokinių pavėžėjimui kompensuoti skirta ,71 eurų. Sumažintas bendrabučio mokestis 100% - 35 mokiniams (6% mokinių nuo visų moknių). Vienkartinės pašalpos skirtos - 26 mokiniams (5% nuo visų mokinių), Eur. Parama maistu 98 mokiniams (16% nuo visų mokinių), Eur Stipendijos skirtos 100% pažangių mokinių. Lėšų suma 66500, - Eur. (Buhalterinių dokumentų, socialinio pedagogo dokumentų archyvas, mokinių bylos, direktoriaus įsakymai ( Nr. V8-49M, Nr. V8-269M, Nr. V8-188M.), Vaiko gerovės komisijos 2018 metų posėdžių protokolų

11 segtuvas). Bendrabučiu aprūpintų mokinių dalis - 100% pageidaujančių mokinių. Programa Programos tikslas 02: suformuoti profesionalią mokytojų bendruomenę Uždavinys: paskatinti mokyklos bendruomenę bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui Uždavinys 02-01: paskatinti mokyklos bendruomenę bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui Priemonė: organizuoti profesijos mokytojų technologijų kompetencijų tobulinimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose, įmonėse bei pasinaudojant ES finansuojamų projektų galimybėmis 13. Organizuoti Automobilių mechaniko programoje dėstančių profesijos mokytojų kompetencijų kėlimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose 14. Įgyvendinti 1-2 projektus profesijos mokytojų technologijų kompetencijų atnaujinimui pasinaudojant ES finansuojamų projektų fondų programomis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui K.k.l Variklinių transporto priemonių srities sektoriniuose praktinio mokymo centruose kėlusių profesijos mokytojų nuo visų Automobilių mechaniko mokymo programoje mokančių mokytojų dalis, procentais - 60%. Projektų vadovė Pr.l Parengti ir įgyvendinti ERASMUS + programos 1-2 projektai profesijos mokytojų technologijų kompetencijų atnaujinimui pasinaudojant ES finansuojamų projektų fondų programomis Technologijų kompetencijas pagal ERASMUS + programos projektus atnaujino 2-4 profesijos mokytojai Profesijos mokytų dalyvavusių ES fondų investicijų veiksmų programų projektuose (vykdytojas KPMPC) ir patobulinusių savo srities technologijų kompetencijas nuo visų toje srityje mokančių profesijos mokytojų dalis, procentais: - žuvininkystės srities - 100% - grožio paslaugų 50% - variklinių transporto priemonių - 25% - logistikos - 30% 2018 m. pagal sektorinių centrų kvietimus mokymams vykdyti 2018 m. eigoje pagal projektų vykdymo laikotarpį Direktoriaus įsakymai, Profesijos mokytojų kvalifikacijos kursų pažymėjimai Direktoriaus įsakymai, Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, Kvalifikacijos kėlimo 2018 metais analizės suvestinė Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos SPMC kvalifikaciją kėlė G. Tomkevičius, R. Niauronis, R. Tamošaitis t.y. 60% nuo visų Automobilių mechaniko mokymo programoje mokančių mokytojų bei Parengti ir įgyvendinti ERASMUS + programos projektai profesijos mokytojų technologijų kompetencijų atnaujinimui: Žuvis ir jūros gėrybės: keiskime mitybos įpročius 6 profesijos mokytojai (Prancūzija) ir 5 profesijos mokytojai (Portugalija). Socialinės srities projektas Pažink prieš teisdamas 2 mokytojai (Jungtinė karalystė) ir 2 mokytojai (Vokietija). Projektas Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos 2 mokytojai (Italija) Profesijos mokytų dalyvavusių ES fondų

12 Priemonė: skatinti mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulėjimą Priemonė: skatinti vadovaujančio mokyklos švietimo personalo tobulėjimą švietimo inovacijų srityje 15. Sudarytis sąlygas mokytojams ir profesijos mokytojams tobulinti kompetencijas 5 dienas per metus 16. Organizuoti 1-2 renginius mokytojų, profesijos mokytojų bendrosioms kompetencijoms atnaujinti. 17. Sudarytis sąlygas vadovaujančio mokyklos švietimo personalo kvalifikacijos tobulinimui. Direktorius K.k.l Mokytojų ir profesijos mokytojų, patobulinusių kompetencijas ne mažiau kaip 5 dienas per metus apimtis, procentais - 70%. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui K.k.l Organizuotas 1-2 renginiai mokytojų, profesijos mokytojų bendrosioms kompetencijoms atnaujinti (bendravimo ir bendradarbiavimas su mokiniais, krizių valdymo, mikroklimato gerinimo tematikomis) Mokytojų ir profesijos mokytojų, patobulinusių bendrąsias per 2018 metus apimtis, procentais - 90%. Direktorius K.k.l Vadovaujančio mokyklos švietimo personalo, tobulinusio kvalifikaciją vadybos veiklos srityje 3-5 dienas per metus, apimtis, procentais - 100%. Pagal 2018 m. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą Kvalifikacijos kėlimo 2018 metais analizės suvestinė, Mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita 2018 m. eigoje Kvalifikacijos kėlimo 2018 metais analizės suvestinė, Mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita 2018 m. eigoje Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. investicijų veiksmų programų projektuose (vykdytojas KPMPC) ir 2018 metais patobulinusių savo srities technologijų kompetencijas nuo visų toje srityje mokančių profesijos mokytojų dalis, procentais: - žuvininkystės srities - 100% - grožio paslaugų 50% - variklinių transporto priemonių vyks 2019 metais. - logistikos vyks 2019 metais. Kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos ir analizė: 75% bendrojo lavinimo ir 81,8 % profesijos mokytojų kėlė kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per metus seminaras Streso ir įtampos darbe valdymas lektorius E.Karmaza Kaip kalbėtis su paaugliais prevenciniais klausimais lektorius A.Šiukšta 94% bendrojo ugdymo mokytojų ir 91% profesijos mokytojų. Kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos ir analizė: vadovaujančio personalo, tobulinusio vadybines kompetencijas, dalis - 100%

13 Priemonė: organizuoti pasidalinimo gerąja ugdymo patirtimi renginius Priemonė: vykdyti pedagoginės veiklos ir jos rezultatų sisteminį vertinimą Programa Organizuoti 3-4 gerosios pedagoginės patirties pasidalinimo renginius 19. Įgyvendinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programos įgyvendinimas. 20.Vertinti mokytojų ir profesijos mokytojų m.m. veiklą. Metodinių grupių pirmininkai Direktoriaus bei ŠMM 2016 metų įsakymais/potvarkiais skirtieji Dalykų mokytojai, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja, Direktorius K.k.l Suorganizuoti 3-4 gerosios pedagoginės patirties pasidalinimo renginiai Įvertinta dviejų mokytojų veikla turimai kvalifikacinei kategorijai pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programą Parengtos mokytojų bei profesijos mokytojų m.m. veiklos ataskaitos Mokytojų bei profesijos mokytojų m.m veikla aptarta direkciniame pasitarime. 01 Programos tikslas 01: formuoti patrauklų ir įtraukų profesinį mokymą Uždavinys 01-01: vykdyti kompetencijomis pagrįstą, maksimaliai į darbo rinkos poreikius orientuotą, profesinį mokymą Pagal 2018 m. metodinių grupių veiklos planus 2018 m. I ketvirtis 2018 m. rugsėjo mėn. Direktoriaus įsakymai, metodinių grupių posėdžių protokolai, kompetencijų patobulinimo pažymėjimai Atestacijos komisijos protokolai, direktoriaus įsakymai Mokytojų m.m. mokytojų veiklos ataskaitų segtuvas Tarptautinis Etwinnin projektas The Book af Legends/ Legends as parts of the European Heritage (Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės protokolas nr.7) Ž. Macijauskienė - pristatys 2019 sausį. Vyresniojo mokytojo vardai suteikti profesijos mokytojoms L. Gurjanovai ir B. Valančienei direktoriaus įsakymu Nr. P2-98V) Papildomos mokytojų veiklos planai (Patvirtinti direktoriaus įsakymu P2-129V) ir ataskaitos (Bendrojo lavinimo dalykų protokolas Nr.3 irsspecialybės dalykų metodinės grupės protokolas Nr.6)

14 Priemonė: įgyvendinti modulines profesinio mokymo programas Priemonė: tirti, analizuoti darbdavių poreikius dėl absolventų parengimo kokybės 21. Atnaujinti Žuvininkystės verslo darbuotojo pirminio profesinio mokymo programą. 22. Organizuoti 2 4 susitikimus su darbdavių ir kitų institucijų atstovais suinteresuotų, suinteresuotais žuvininkystės srities darbuotojų rengimu. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Praktikos vadovas, J. Dyglys, G. Tomkevičius Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Sektoriaus vadovas J. Dyglys B.F.L..F.L Adaptuota atnaujinta Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė pirminio profesinio mokymo programa Įdiegti IT nuotolinio mokymo platformos atnaujinimai (3.4 versija) Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinės pirminio profesinio mokymo programos modulių dalis, kurių teoriniam mokymui atnaujinti ir MOODLE nuotolinio mokymo aplinkoje patalpinti mokymo priemonių komplektai, dalis, procentais 100% Organizuoti 2 4 susitikimai dėl žuvininkystės srities darbuotojų rengimo: žuvininkystės srities įmonių, Šilutės r. savivaldybės, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento, asociacijų, darbdavių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovais m. balandžio - liepos mėn 2018 m. rugpjūčio mėn. Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planas Sutartis su MOODLE nuotolinio mokymo platformos atstovais Mokymo priemonių komplektų duomenų bazė MOODLE nuotolinio mokymo aplinkoje 2018 metų eigoje Susitikimų registravimo žurnalas, mokyklos interneto svetainė spaudos leidiniai Adaptuotų atnaujintų Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinių pirminio profesinio mokymo programų skaičius, vienetai 2 Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planas, patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr.P2-112V; Mokyklos tarybos posėdžio protokolas Nr.5). IT nuotolinio mokymo platformoje MOODLE įdiegta naujesnė versija. Atnaujintų 2018 metų Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinės pirminio bei tęstinio profesinio mokymo programose teorinio mokymo priemonių MOODLE aplinkoje dalis, procentais - 100% (programos MOODLE duomenų bazė). Susitikimų 2018 metais su žuvininkystės verslo atstovais skaičius 15, susitikimuose dalyvavusių žmonių skaičius 38, skirta laikas žmonių konsultavimui, valandomis 212. Ugdomieji renginiai bendrojo ugdymo įstaigoms: įstaigų skaičius 11, mokinių skaičius 193, valandų skaičius 60.

15 Priemonė: išplėtoti mokinių judumo galimybes profesinių gebėjimų tobulinimui ES šalyse Programa Parengti 2-3 projektus mokinių profesinių gebėjimų tobulinimui ES šalyse. 01 Programos tikslas 01: formuoti patrauklų ir įtraukų profesinį mokymą Uždavinys 01-03: plėtoti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas Priemonė: parengti ir 24. Tenkinti visuomenės poreikius įgyti Praktikos vadovas, Projektų vadovė, Projektų vadovė Pr.l Įgyvendinti 2-3 projektai mokinių profesinių gebėjimų tobulinimui ES šalyse Technologijų kompetencijas ES valstybėse tobulino 5-6 mokiniai. B.F.L Pagal visuomenės poreikį suorganizuoti ir 2018 m. projektų įgyvendinimo laikotarpiu Sutartys su ES finansuojamų projektų agentūromis, Direktoriaus įsakymai 2018 m. eigoje Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos segtuvas, Praktinio mokymo organizavimas 2018 metais kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: studentų skaičius - 2 (doktorantai), dėstytojų skaičius 1, valandų skaičius 3 val. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų) mokiniams, mokytojams: Mokymo įstaigų skaičius 2, mokinių skaičius 8, dėstytojų skaičius 1, valandų skaičius ir Mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, praktikos galimybių didinimas ES šalyse (Vokietija) 3 mokiniai. Mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, praktikos galimybių didinimas ES šalyse (Danija) 3 mokiniai. On track - Different youth work approaches for different N EET situations (Turkija) 1 mokinys. Pagal visuomenės poreikį suorganizuoti ir pravesti

16 įgyvendinti naujas žuvininkystės srities neformaliojo švietimo mokymosi programas Priemonė: vykdyti suaugusių tęstinį mokymą pagal licencijoje įvardintas suaugusiųjų tęstinio mokymo programas Priemonė: tenkinti darbo biržos poreikius dėl mokymų vykdymo darbo neturintiems ar jo neteksiantiems žmonėms Programa 01 žuvininkystės srities žinias neformaliojo švietimo būdu. 25. Organizuoti tęstinio mokymo kursus pagal tęstines žemės ūkio srities mokymo programas. 26. Teikti mokymo paslaugas Šilutės darbo biržos klientams. Žuvininkystės sektoriaus vadovas 01 Programos tikslas 03: populiarinti profesinio mokymo įvaizdį Uždavinys03-01: teikti pagalbą savarankiškam asmenų karjeros valdymui Priemonė: teikti profesinio informavimo ir karjeros planavimo paslaugas realioje ir virtualioje aplinkoje rajono ir šalies bendrojo ugdymo mokyklų jaunesnių klasių mokiniams 27. Suplanuoti ir vykdyti profesinio informavimo ir karjeros planavimo paslaugas realioje ir virtualioje aplinkoje rajono ir šalies bendrojo ugdymo mokyklų jaunesnių klasių mokiniams Profesinio informavimo ir karjeros planavimo darbo grupė pravesti 2-3 neformaliojo švietimo renginiai suaugusiesiems Neformalaus švietimo paslaugas gavo žmonių. Praktikos vadovas B.F.L Įgyvendintos 4-5 tęstinio mokymo programos Kompetencijas pagal žemės ūkio srities tęstinio mokymo programas įgijo žmonių. Praktikos vadovas Per.l Mokymo paslaugos suteiktos Šiludės darbo biržos klintams Parengtų profesinio informavimo ir karjeros planavimo planų skaičius, vienetais -1 vnt Parengta 1 ataskaita apie 2018 m. profesinio informavimo ir karjeros planavimo darbo grupės veiklos rezultatus Organizuota 1 profesinio informavimo visuomenei renginys - Atvirų durų savaitė Visose Šilutės r. bendrojo lavinimo mokyklose pristatytos profesinio mokymo galimybės Šilutės žemės ūkio mokykloje. direktoriaus įsakymai 2018 m. eigoje Direktoriaus įsakymai, kompetencijų pažymėjimų duomenų registro ataskaitos 2018 m. eigoje Mokymo sutarčių registras, direktoriaus įsakymai 2018 m. vasario mėn m. vasrio mėn m. balandžio mėn m. balandžio gegužės mėn. Direktoriaus įsakymai, Profesinio informavimo ir karjeros planavimo darbo grupė veiklos segtuvas, susitikimų registravimo žurnalas, mokyklos interneto svetainė mokymai pagal neformaliojo mokymo programas: 1. Pagal Užimtumo tarnybos siuntimus (traktorininko TR1, TR2 kategorijai įgyti): 8 žmonės. 2. Pagal įmonių siuntimus (traktorininko TR1, TR2 kategorijai įgyti): 2 žmonės. 3. Asmenų lėšomis (traktorininko TR1, TR2, SZ kategorijai įgyti: 198 žmonės. Iš viso mokymo paslaugos gavo 218 žmonių. Suorganizuota atvirų durų savaitės renginių skaičius, vienetais 1 (trukmė 1 savaitė). Aplankytų bendrojo ugdymo rajono mokyklų apimtis, procentais 100. Kita veikla sukurti lankstinukai apie profesijas; paskelbtų straipsnių apie mokyklos gyvenimą rajono spaudoje skaičius, vienetais 3; nuolat atnaujinama informacija Naujienos mokyklos interneto svetainėje dalyvauta LITEXPO parodoje STUDIJOS 2018 pristatant Žuvininkystės srities profesinio mokymo programas. (Direktoriaus

17 28. Ugdyti karjeros planavimo kompetencijas mokyklos mokiniams. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, projektų vadovė, praktikos vadovas, profesijos mokytojai, specialybės dalykų metodinė grupė K.L Vykdytos 1-2 gamtamokslinių dalykų pamokos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams Šilutės žemės ūkio mokyklos praktinio mokymo bazėje Įvykdytos 3-4 edukacinės ekskursijos į įmones, organizacijas Su mokiniais aplankytos 1-2 žinių ir karjeros sričių parodos metų įsakymai veiklos klausimais, straipsnių rajono spaudoje segtuvas, mokyklos interneto svetainėje Profesinio informavimo ir karjeros planavimo darbo grupės 2018 metų veiklos ataskaita) m. eigoje Ugdomieji renginiai 2018 metais bendrojo ugdymo įstaigoms: įstaigų skaičius 11, mokinių skaičius 193, 2018 m. eigoje Direktoriaus įsakymai, mokyklos svetainė m. eigoje Direktoriaus įsakymai, mokyklos svetainė valandų skaičius 60. VMI Šilutės skyrius V8-29M); Klaipėdos įmonė Terekas (direktoriaus įsakymas V8-212M) Grožio salonai Pas Jurgitą, Paslauga, VIP (direktoriaus įsakymas V8-219M) Šilutės rajono apylinkės teismas ir policija V8-230M) Klaipėdos LTVK karjeros savaitė Jaunimo Workshop ai V8-256M) Paroda Studijos V8-42M) Paroda Grožis, stilius 2018 (direktoriaus įsakymas V8-221M).

18 Priemonė: teikti profesinio informavimo ir karjeros planavimo paslaugas realioje ir virtualioje aplinkoje suaugusiems asmenims Priemonė: viešinti informaciją apie mokyklos veiklos pasiekimus 29.Skelbti informaciją mokyklos interneto svetainėje apie teikiamas mokyklos tęstinio mokymo paslaugas profesinėms kompetencijoms ir kvalifikacijoms įgyti. 30. Formuojant teigiamą mokyklos įvaizdį. Praktikos vadovas, V. Chockevičius, A. Knašas Projektų vadovė, Praktikos vadovas, G. Tomkevičius, J. Dyglys B.F.L Mokyklos svetainėje patalpinta informacija dėl tęstinio mokymo paslaugų teikimo organizavimo Paskelbti 2-3 straipsniai Šilutės rajono laikraščiuose apie mokyklos veiklą ir pasiekimus Paskelbti 1-2 straipsniai Respublikos spaudoje apie mokyklos veiklą ir pasiekimus Suorganizuoti 4-5 renginiai-susitikimai su socialiniais partneriais (aukštųjų mokyklų atstovais, įmonių atstovais, įstaigų, teikiančių įdarbinimo paslaugas atstovais, sveikatinimo organizacijų ir kt. atstovais) Vykdytas klientų konsultavimas žuvų auginimo naujomis uždaros apytakos sistemomis klausimais (200val., iki 25 klientų) Mokyklos tinklalapyje skleidžiamos žinios apie mokykloje vykstančius procesus m. eigoje Mokyklos svetainė Informacija atnaujinama kartą į mėnesį m. eigoje Spaudos segtuvas Paskelbti 3 straipsniai (autorius Paslaugų ir turizmo skyriaus vedėjaa V. Grogonienė) (spaudos segtuvas) 2018 m. eigoje Spaudos segtuvas Paskelbtas 1 straipsnis suaugusiųjų mokymo e. platformoje ( autorius Paslaugų ir turizmo skyriaus vedėja V. Grogonienė) (interneto svetainės m. eigoje Mokyklos svetainė m. eigoje Konsultacijų registravimo žurnalas enlaiskis archyvas) Veiklos rodiklių pagrindimas pateiktas 22 punkte m. eigoje Informacija apie mokyklos veiklas nuolat atnaujinama mokyklos interneto svetainės NAUJIENŲ skyriuje (mokykolos interneto svetainė

19 Programa Programos tikslas 05 užtikrinti duomenimis, informacija ir įrodymais, profesionalumu ir pasitikėjimu grįstą mokyklos veiklos funkcionavimą Uždavinys 05-01: vykdyti mokyklos veiklos stebėseną ir ja paremtą analizę, vertinimą ir prognozavimą Priemonė: mokyklos veiklas planuoti ir jas įgyvendinti Iki 2018 m. rugsėjo 4 d 31. Parengti mokyklos 2018 metų veiklos planus, analizuoti veiklos rezultatus, numatyti ateities veiklos perspektyvas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Gimnazijos skyriaus vedėja, Profesinio mokymo skyriaus vėjas, praktikos vadovas Parengtas vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planas Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planas apsvarstytas Mokytojų taryboje Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planui pritarta Mokyklos taryboje Parengtas Specialybės dalykų metodinės grupės m.m. veiklos planas bei 2018 metų veiklos ataskaita m. rugsėjo, gruodžio mėn. Mokytojų tarybos protokolai, Mokyklos tarybos protokolai, direktoriaus įsakymas dėl Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais patvirtinimo Direktoriaus įsakymas, Specialybės dalykų metodinės grupės protokolai Mokytojų taryba protokolas Nr.6. Mokyklos taryba protokolas Nr. 5. Vykdomų programų įgyvendinimo mokslo metais planas patirtinta direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V Specialybės dalykų metodinės grupės posėdžio d. protokolas Nr.6, direktoriaus įsakymas V8-112M Parengtas Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės m.m. veiklos planas bei 2018 metų veiklos ataskaita Parengtas Vaiko gerovės komisijos m.m veiklos planas bei 2018 metų veiklos ataskaita Parengtas Mokyklos tarybos m.m veiklos planas bei 2018 metų veiklos ataskaita m. rugsėjo, gruodžio mėn m. rugsėjo, gruodžio mėn m. rugsėjo, gruodžio mėn. Direktoriaus įsakymas, Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės protokolai Direktoriaus įsakymas, Vaiko gerovės komisijos protokolai Direktoriaus įsakymas, Mokyklos tarybos posėdžių protokolai Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės posėdžio d. Protokolas Nr.3, direktoriaus įsakymas V8-112M Vaiko gerovės ir krizių valdymo komandos posėdžio d. protokolas Nr.6, direktoriaus įsakymas V8-112M Mokyklos tarybos planas (Tarybos posėdžio d. Protokolas Nr.6, direktoriaus įsakymas V8-112M) Mokyklos tarybos veiklos

20 32. Įgyvendinti profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo plano veiklas, susijusias su Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų tinklo sukūrimu. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, profesinio rengimo skyriaus vedėja, vyr. buhalterė Parengta mokinių mokymosi pasiekimų m.m analizių skaičius, vienetai Parengta mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita Parengtas ir pateiktas ŠMM tvirtinimui Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos prijungimo prie Šilutės žemės ūkio mokyklos aprašas Parengta sujungtų mokyklų valdymo struktūra (schema) ir pateikta ŠMM tvirtinimui Parengtas ir pateiktas ŠMM tvirtinimui pareigybių sąrašas (etatų sąrašas) Įvykdytos ilgalaikio turto perdavimo procedūros Atlikti pasirengimo tapti 2019 m. sausio mėn m. sausio mėn m. vasario gruodžio mėn. Mokytojų tarybos posėdžių protokolai Mokyklos tarybos posėdžių protokolai ŠMM nutarimai, įsakymai, mokyklos direktoriaus įsakymai, ataskaita už 2018 metus (Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1) Mokinių pažangumo, lankomumo, išvykimo iš mokyklos priežasčių ir kt. analizė atliekama kiekvieno pusmečio pabaigoje (mokytojų tarybos protokolas Nr.1 ir protokolas nr.5) Vidaus audito Ugdymas(is) ir mokinių patirtys ataskaita (mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr.1 Profesinio mokymo kokybės tyrimas ( specialybės dalykų metodinės grupės protokolas Nr.7) Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr.1 Mokyklos taryba protokolas nr.1 Suplanuotų veiklų įgyvendinimo apimtis, procentais 100.

21 Programa 02 Infrastruktūros valdymas (plėtra) VŠĮ darbai/veiklos Pakeistas mokyklos pavadinimas į Šilutės profesinio rengimo centro pavadinimą Pakoreguotas ir pateiktas ŠMM patvirtinimui Strateginis mokyklos veiklos metų veiklos planas 2018 m. rugpjūčio mėn ŠMM kanclerio pritarimas, direktoriaus įsakymas 02 Programos tikslas 01: pagerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai Uždavinys 01-01: bazinės įrangos, reikalingos profesinio mokymo programų kokybiškam praktinio mokymo įgyvendinimui, atnaujinimas Priemonė: modernizuoti Automobilių mechaniko, Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programų praktinio mokymo bazę, 33. Įgyvendinti 2016, 2017 metais neįgyvendintas ir 2018 metais suplanuotas praktinio mokymo bazės modernizavimo veiklas: atnaujinti bei modernizuoti variklinių transporto priemonių Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, praktikos vadovas, G. Tomkevičius Pakoreguotas Strateginis mokyklos veiklos metų veiklos planas dėl variklinių transporto priemonių posričio profesinio mokymo programų praktinio mokymo bazės modernizavimo veiklų. Strateginis planas pateiktas derinimui ŠMM. racionaliai išnaudojant laisvų mokyklos pastatų, patalpų infrastruktūrą bei aprūpinant šias mokymo programas moderniomis praktinio mokymo priemon. ir įranga posričio profesinio mokymo programų praktinio mokymo bazę Eur Parengta paraiška dalyvauti veiksmų priemonėje PRIEMONĖS NR CPVA-K-722 PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA : atnaujinti 10 darbo 2018 m. rugpjūčio gruodžio mėn. vietas modernia automobilių variklių diagnozavimo, techninės priežiūros ir remonto praktinio mokymo įranga ir priemonėmis, kuriomis kasmet pasinaudos mokinių. Strateginiame mokyklos metų veiklos plane numatyta galimybė dalyvauti veiksmų priemonėje PRIEMONĖS NR CPVA-K-722 PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA parengiant paraišką praktinio mokymo bazės modernizavimui Strateginis planas pakoreaguotas bei Aktuali 2018 metų redakcija suderinta Mokyklos tarybos 2018 m. birželio 29 d. posėdyje (protokolo Nr. 4). Aktuali Strateginio plano 2018 metų redakcija pateikta ŠMM derinimui 2018 m. rugpjūčio mėn metais įgyvendinta tik iš dalies: įsigyta kompiuterinė variklių diagnozavimo priemonė AUTEL PRO (2500 Eur.), papildomai įrengta 1 praktinio mokymo darbo vieta) Eur atnaujinti 9 darbo vietas modernia automobilių važiuoklės bei transmisijos diagnozavimo, techninės priežiūros ir remonto praktinio 2018 metais įgyvendinta tik iš dalies: įsigyti 4 dėvėti automobiliai gedimų diagnozavimo bei remonto darbams, tačiau

22 15800 Eur Eur. mokymo įranga ir priemonėmis, kuriomis kasmet pasinaudos mokinių atnaujinti 13 suvirinimo darbo vietų modernia suvirinimo mokymo įranga, kuria kasmet pasinaudos 140 mokinių atnujintas mokomasis žemės ūkio technikos parkas, kuriuo kasmet pasinaudos 60 mokinių. prietaisai, įrankiai ir įranga praktinių darbų vykdymui neįsigyta metais neįgyvendinta 2018 metais neįgyvendinta Programa Išplėtoti Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro veiklas Darbo grupė Eur Parengta paraiška dalyvauti ŠMM administruojamoje priemonėje CPVA-V-721 Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra 02 Programos tikslas 02: formuoti organizacinės struktūros modelį, įgalinantį mokyklai efektyvinti savo veiklą Uždavinys 02-01: sukurti Žuvininkystės sektorinio praktinio centro veiklos valdymo organizacinę infrastruktūrą Priemonė: įsteigti papildomus etatus Žuvininkystės sektorinio praktinio centro veiklų vykdymui. 35. Įsteigti ekonomisto, mokomojo ūkio vedėjo, mokomojo ūkio darbininko, sandėlininko, valytojo etatus Įsteigti paildomi ekonomisto, mokomojo ūkio vedėjo, mokomojo ūkio darbininko, sandėlininko, valytojo etatai sektorinio centro veikloms vykdyti.. Direktorius B.F.L Parengtas ir suderintas su ŠMM 2018 metų susio 1 d. etatų sąrašas Įsteigti paildomi ekonomisto, mokomojo ūkio vedėjo, mokomojo ūkio darbininko, sandėlininko, valytojo etatai sektorinio centro veikloms vykdyti Naujai įsteigtiems etatams- parengti darbuotojų pareiginiai veiklos nuostatai/aprašai. Pagal 2018 metų priemonės kvietimą 2018 m. sausio 1 d. Paraiška pagal ŠMM administruojamą priemonę CPVA-V- 721 Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra ŠMM patvirtintas etatų sąrašas 2018 metams Parengtų paraiškų dalyvauti ŠMM administruojamoje priemonėje CPVA- V-721 Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra skaičius, vienetais 1. Patvirtintų paraiškų skaičius, vienetais 1. Suderintų su ŠMM 2018 meais etatų sąrašų skaičius, vienetais 2. Įsteigtų paildomų etatų Žuvininkystės sektorinio praktinio centro veiklų vykdymui: ekonomisto - 0,5, mokomojo ūkio vedėjo 0,5, mokomojo ūkio darbininko - 1, sandėlininko - 1, valytojo 1. Naujai įsteigtiems etatams parengtų darbuotojų pareiginių veiklos nuostatų/aprašų apimtis,

23 procentais Programa Programos tikslas 03: kitos, netiesiogiai su ugdymu susijusios aplinkos, gerinimas Uždavinys 03-01: viešųjų erdvių atnaujinimas mokyklos bendruomenės narių saugumo jausmo palaikymui, didesnio užimtumo organizavimui, kultūrinimosi, kokybiškesnio laisvalaikio praleidimo, neformaliojo šveitimo bei ugdymosi poreikių patenkinimu Priemonė: atlikti sporto salės remontą 36. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras sporto salės suremontavimo paslaugai įsigyti Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas administracijos-ūkio reikalams ,- Eur Parengti viešųjų pirkimų sporto salės suremontavimo paslaugai įsigyti procedūriniai dokumentai Įvykdytas remonto paslaugų viešųjų pirkimų konkursas Suremontuota sporto salė Sporto salės užimtumas 7 val. per dieną m. eigoje Viešųjų pirkimų dokumentai, finansinės apskaitos dokumentai, atlikto remonto darbų priėmimo aktai 2018 metais neįgyvendinta PRITARTA: Mokytojų tarybos 2019 m. sausio 31 d. posėdyje Protokolo Nr. 1 PRITARTA: Įstaigos (savivaldos) tarybos 2019 m. sausio 31 d. posėdyje Protokolo Nr. 2

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA 2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 2018-01-25 I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYMO ĮSTAIGĄ Viešoji įstaiga Kuršėnų

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

ORGINALAS moklso metu  UGDYMO PLANAS - Kopija PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 218-219 MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau