TVIRTINU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TVIRTINU"

Transkriptas

1 PRITARTA Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos Tarybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 3 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A VASILIJAUS KAČIALOVO GIMNAZIJA STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS METAI

2 2 Turinys I. Įvadas... 3 II. Gimnazijos pristatymas... 3 III. Gimnazijos strategija... 4 IV. Strateginiai tikslai, veiksmai ir priemonės... 7 V. Strateginio plano priedai... 19

3 3 Gimnazijos pristatymas Įvadas Vykstant gilesnei Lietuvos Respublikos integracijai į Europos Sąjungą ir tebesitęsiant šalies ir Vilniaus mokyklų reorganizacijai, atsiranda poreikis ir būtinybė numatyti tolesnes gimnazijos vystymosi gaires ir jų realizavimo kelius. Gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, jungianti atskirų grupių (administracijos, metodinės ir gimnazijos tarybų, vertinimo ir įsivertinimo, gimnazijos pedagogų ir mokinių parlamento) atstovus. Plano rengimas padėjo: supažindinti gimnazijos bendruomenę (mokinius, tėvus, mokytojus) su mūsų siekiais davė galimybę realiai pamatuoti visus gimnazijos veiklos aspektus suplanuoti mokyklos tobulinimo programą nustatyti plėtros prioritetus orientuotis į aiškius tikslus ir uždavinius tiksliai paskirstyti resursus, kaštus ieškoti efektyvių sprendimo priėmimo būdų Rengiant strateginį metų Vasilijaus Kačialovo gimnazijos planą, atsižvelgta į Vilniaus miesto savivaldybės metų strateginį veiklos palaną, Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos planą, gimnazijos išorės ir vidaus vertinimo ir įsivertinimo išvadas. Mokykla buvo įsteigta 1975 metais metais suteiktas Vilniuje gimusio žymaus rusų aktoriaus Vasilijaus Kačialovo vardas metais mokykla tapo gimnazija. MOKINIŲ SKAIČIUS 686 KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIUS 26 MOKYTOJŲ SKAIČIUS 80 Administracija: direktorius (I vadybinė kategorija) ir 4 pavaduotojai ugdymui (du II vadybinė kategorija ir viena III vadybinė kategorija), 1 pavaduotojas ūkio reikalams. Gimnazijoje dirba psichologas, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, du bibliotekininkai. Materialinė bazė: du kompiuterių kabinetai, dvi kompiuterizuotos skaityklos ir biblioteka, kompiuterizuotas technologijų kabinetas, 13 interaktyvių lentų ir projektorių, relaksacijos kabinetas, 70 kompiuterių, 12 lazerinių spausdintuvų, 7 skaitytuvai, 8 skaitmeniniai fotoaparatai, 8 nešiojami kompiuteriai. Gimnazijoje veikia 31 dalykinis kabinetas, įrengtas pagal šiuolaikinius IT reikalavimus (interaktyvi lenta, projektorius, skaitytuvas, kompiuterizuota mokytojo darbo vieta): 5 lietuvių kalbos, 2 istorijos, 2 fizikos, 3 matematikos, 4 anglų kalbos, 2 rusų kalbos, chemijos, 2 biologijos, dailės, muzikos ir kt.. Gimnazija rūpinasi saugia aplinka patalpose ir išorėje įrengtos 24 stebėjimo kameros. Mokinių pasiekimai ir lankomumas fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO.

4 4 Gimnazijoje veikia Vasilijaus Kačialovo muziejus. 1 ir 3 klasių gimnazistai ruošia kursinius darbus ir projektus. Gimnazija tęsia mainų programą su Pasvalio Petro Vileišio gimnazija ir Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės mokykla (pasirašytos bendradarbiavimo sutartys). Prieš trejus metus įsteigtos universitetinės klasės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Pedagogų kvalifikacija: 2 ekspertai, 23 mokytojai metodininkai, 40 vyresniųjų mokytojų. Laimėti šie projektai: Comenius Geometrija kasdieniame gyvenime, Samsung Mokykla ateičiai, Saugi elektroninė mokykla, Lyderių laikas 2, trumpalaikių ir ilgalaikių pedagogų stažuočių projektai Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas), Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas, Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra. Lietuvos edukologijos universiteto ir Vilniaus universiteto studentai nuolat atlieka pedagoginę praktiką gimnazijoje (psichologijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos, chemijos, kūno kultūros, rusų kalbos). Situacijos analizė Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje mokinių skaičius per trejus metus beveik nepakito. (4 priedas) Pagal apskaičiuotą projektinį pajėgumą gimnazijos besimokančių mokinių skaičius atitinka nustatytą normą. Vasilijaus Kačialovo gimnazija didžiuojasi mokinių pasiekimais Vilniaus miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose. (5 priedas) Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai nuolat gerėja. (6 priedas) Pagal žurnalo Veidas duomenis, gimnazija penkerius metus patenka į geriausių mokyklų šimtuką Lietuvoje. Gimnaziją baigusių ir į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas įstojusių mokinių skaičius didėja. (7 priedas) 1. Gimnazijos strategija 1.1. Vizija Tautinių mažumų gimnazija, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, turinti patirtį dirbant su įvairių tautybių mokiniais, dirbanti modernioje ir saugioje mokymosi aplinkoje. Vykdant vidurinio ugdymo programą mokiniams suteikiama galimybė kai kuriuos dalykus mokytis rusų ir lietuvių kalbomis. Siūlomos mobilios mokymosi grupės, suteikiančios individualių gebėjimų ir poreikių mokiniams realizavimo(si) galimybes. Gimnazijos pedagogai, įvaldę komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius, orientuoja mokinius į kintančius visuomenės poreikius. Ugdymas pagrįstas tolerancijos, pilietiškumo ir tautiškumo principais, skatinančiais nuolatinį mokinio ir mokytojo tobulėjimą ir bendradarbiavimą.

5 Misija Tautinių mažumų su dėstomąja rusu kalba gimnazija Karoliniškių, Viršuliškių, Žvėryno, Pilaitės, Lazdynų mikrorajono gyventojams, kurioje įgyjamas pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas. Kai kurie dalykai mokomi lietuvių kalba. Gimnazijoje mokiniai išreiškia ir lavina savo įvairiapusius gebėjimus, ypač puoselėjamos teatro meno tradicijos. Mokykla renovuota, estetiškai apipavidalinta, saugi, sukaupusi turtingą materialinę bazę Prioritetai 1. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimas. 2. Ugdytinių poreikių tenkinimas 3. Ugdymo modernizavimas ir viešieji ryšiai. 4. Tautiškumas, pilietiškumas, tolerancija. 5. Gimnazijos unikalumas Gimnazijos vertybės Kiekvienas žmogus yra asmenybė Mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas Tarpusavio santykių tolerancija Abipusė (mokinių-mokytojų, mokytojų tėvų) pagarba 2. Strateginiai tikslai ir uždaviniai 1. TIKSLAS: Ugdyti kiekvieną gimnazijos mokinį pagal jo poreikius ir gebėjimus, sukuriant tam saugią mokymo(si) ir darbo aplinką: UŽDAVINIAI: 1.1. Stiprinti mokinių motyvaciją ir atsakomybę už savo mokymąsi; 1.2. Efektyvinti savalaikės pagalbos teikimą kiekvienam mokiniui; 1.3. Tobulinti mokymo(si) veiklos individualizavimą ir diferencijavimą; 1.4. Plėtoti mokinių socializacijos formų įvairovę. 2. TIKSLAS: Plėtoti ugdymo(si) proceso modernizavimą multikultūrinėje terpėje, skatinančią ugdytinių identitetą ir toleranciją: UŽDAVINIAI: 2.1. Stiprinti lyderystės savybes per mokinių ir mokytojų savivaldą; 2.2. Siekti komandinio darbo multikultūrinės aplinkos sąlygomis taikant valdymo inovacijas; 2.3. Ugdyti gimnazijos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei kompetencijas; 2.4. Modernizuoti efektyvią gimnazijos veiklos viešinimo bei informavimo sistemą; 2.5. Ugdyti mokinių ir mokytojų tarpkultūrines kompetencijas, pagarbą žmogaus teisėms

6 Strateginės išvados Gimnazijos strateginio plano kūrimo darbo grupė, remdamasi vertinimo ir įsivertinimo rezultatais, padarė šias išvadas: aukšta mokytojų, dirbančių gimnazijoje, kvalifikacija gera socialinė ir psichologinė pagalba gimnazijos mokiniams racionaliai panaudojami ištekliai, resursai; sutvarkytas gimnazijos interjeras vyksta tarpusavio bendradarbiavimas teikiant pagalbą mokiniams nesukurta neformalioji mokinių vertinimo sistema neparuoštos individualios programos, atitinkančios kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus 2.2. Strategijos įgyvendinimas Šiam strateginiam planui įgyvendinti reikia, kad gimnazijos vadovai ir mokytojai suvoktų strateginių tikslų ir uždavinių svarbą ir savo veikla prisidėtų prie jų įgyvendinimo, gimnazijoje dirbtų aukštos kvalifikacijos (ypač lietuvių, užsienio kalbų, informacinių technologijų) mokytojai, tėvai, vietinė bendruomenė prisidėtų prie gimnazijos veiklos, mokinių krepšelio lėšų užtektų ugdymo turinio įgyvendinimui, būtų finansuojami parengti projektai, vyktų bendradarbiavimas su kitomis gimnazijomis. Strategijos įgyvendinimo etapai: 1-asis etapas vyks metais, 2-asis etapas metais, 3-iasis etapas metais. Strateginiams tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti sudaromi metiniai gimnazijos planai, kuriuose numatomos priemonės, terminai ir atsakingi asmenys. Vyks atskirų etapų monitoringas (stebėsena), veiklos vertinimas, diskusijos sunkumams ir lūkesčiams aptarti, programų rezultatų įvertinimas. Strateginio plano vykdymą koordinuoja gimnazijos taryba. Už strategijos įgyvendinimą atsakingi asmenys nurodyti programose Laukiami rezultatai Įgyvendinus gimnazijos strateginį planą, bus sukurta savita įsivertinimo ir vertinimo sistema, kuri pakels mokinių motyvaciją ir atsakomybę už mokymosi rezultatus. Sumažės mokymosi krūvis, bus tikslingai valdomi gimnazijos ištekliai, Stipri materialinė bazė, inovacijų taikymas pritrauks į gimnaziją aplinkinių mikrorajonų mokinius. Veiks išgryninta gimnazija, mokanti I-IV klasių mokinius (dirbanti pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas).

7 7 I. KOKYBIŠKOS IR ŠIUOLAIKIŠKOS UGDYMO SISTEMOS KŪRIMAS Programos Trumpas programos aprašymas Laukiami rezultatai Vykdymo Lėšų poreikis Atsakingas asmuo pavadinimas (monitoringas) laikotarpis Mokytojų tobulinimas(sis) 1) Kryptingai planuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir pritaikyti įgytas kompetencijas ugdymo kokybei gerinti. 2) Sudaryti sąlygas mokytojų lyderių tobulėjimui. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų sistemingas tobulinimas, aktyvių ugdymo metodų naudojimas, gerosios patirties sklaida. Bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir gimnazijos bendruomenės narių (projektas Lyderių laikas2. Mokytojai BVE vykdytojai, vertintojai, miesto metodinių grupių nariai m. ir paramos fondo eurų Projekto L. Mateikaitė, Metodinė taryba R.Kraucevičiūtė G. Chijen Mokinių mokymos(si) motyvacija 3) Tobulinti mokytojo vaidmenį pamokoje (pagalbininkas, dėstytojas, lektorius, vertintojas, režisierius, organizatorius, aktorius). 4) Skatinti mokytojų kūrybiškumą diegiant metodines inovacijas. 1) Padėti mokiniams planuoti karjerą. Įgytos patirties pritaikymas pamokos organizavimo metu, vertinimo kriterijų patobulinimas (projektas su MTC). Parengtos metodinės medžiagos įvairovė. Sukurta metodinės informacijos elektroninė duomenų bazė. Įsteigtas buvusių gimnazijos mokinių klubas Mano sėkmės istorija. Pilotinis projektas Studentas abiturientams. Projekto Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir eurų 1000 eurų Paramos fondo 300 eurų Projekto 500 eurų R. Dimentova V. Medaikienė Metodinė taryba I. Žernakova M. Gladka J. Avižinienė J. Kustova

8 8 Ugdymo modernizavimo sistema 2) Plėtoti sistemingą bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis (karjeros planavimas). 3) Tobulinti vertinimo ir įsivertinimo sistemą atsižvelgiant į ugdymo programų kaitą. 4) Sudaryti sąlygas mokiniams rinktis polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį individualų ugdymosi planą. 5) Sudaryti sąlygas mokinimas racionaliai ir veiksmingai panaudoti mokymosi laiką. 1) Efektyviai išnaudoti e-dienyną kaip gimnazijos informacinės sistemos kūrimo pagrindą. 2) Efektyviai naudoti IKT ugdymo procese, plėtoti elektroninę mokymo(si) kultūrinę terpę. 3) Kurti modernią gimnazijos biblioteką informacijos, metodinės ir pedagoginės pagalbos centrą, visapusiškai tenkinantį bendruomenės poreikius. plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme vykdymas. Vidurinio ugdymo ir tolimesnio mokymosi tęstinumo analizė (kur įstojo ir baigė). Vertinimo ir įsivertinimo sistema optimizuojama atsižvelgiant į ugdymo programų kaitą. Metinių ir egzaminų pažymių lyginamojo analizė. Ugdymo rezultatų gerėjimas. Tvarkaraščio sudarymas pagal mokinių pasirinkimus, kontrolinių darbų grafikų suderinimas, priimti nutarimai. Racionalus laisvo laiko panaudojimas. Elektroninis dienynas naudojamas kaip mokytojų, tėvų, mokinių komunikacijos priemonė. Kompiuterinių programų, SMART lentų, elektroninių vadovėlių ir kitų šiuolaikinių priemonių naudojimas ugdymo proceso metu. Mokymosi motyvacijos, savarankiškumo, ieškant reikiamos informacijos, pagerėjimas metai Paramos fondo 1000 eurų 2500 eurų 2000 eurų Paramos fondo 6000 eurų 5000 eurų Profesinio švietimo grupė G. Ghijen G. Chijen 3-4 klasių kuratoriai Administracija Gimnazijos įsivertinimo grupė R. Dimentova G. Chijen A. Krylova Administracija Metodinė taryba O. Marinina I. Soloveičik D. Jablonskaja

9 9 Šiuolaikinės kūrybiškos mokymo aplinkos įgyvendinimas 4) Inicijuoti gimnazijos bendruomenę dalyvauti šalies ir ES projektuose, įgalinančiuose apsirūpinti šiuolaikinėmis technologijomis bei mokymo priemonėmis. 5) Užtikrinti tiriamosios veiklos organizavimą. 6) Modernizuoti ir atnaujinti ugdymo įstaigos infrastruktūrą. 7) Optimizuoti pasirenkamųjų dalykų ir modulių, atitinkančių mokymosi kryptis, pasiūlą. 1) Gerinti pagalbos mokiniui teikimo paslaugų kokybę. 2) Ugdyti mokinių verslumą, lyderystę ( Idėjų birža ). 3) Sudaryti sąlygas iniciatyviems mokiniams bendrauti, vykdyti bendrus projektus su kitų šalių mokiniais. 4) Organizuoti gabiųjų mokinių ugdymą netradicinėje aplinkoje. Gimnazijos kabinetų papildymas naujomis technologinėmis priemonėmis. Sistemingas tyrimų atlikimas (diagnostiniai testai) padės identifikuoti mokinių gebėjimus, aiškinantis jų nesėkmes, mokymosi motyvacijos sutrikimus. Šiuolaikiški kabinetai. Sistemingai atnaujinama kompiuterinė technika. Ugdymo turinio, orientuoto į žinių pritaikymą bei pasirinkimo galimybių mokiniams (pasirenkamųjų dalykų, modulių programų) plėtra. Konsultacinio centro įstiegimas ir veiklos efektyvumas.. Idėjų biržos įgyvendinimas. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: AIESEC, Erasmus. Nuotolinio mokymosi modelio sukūrimas. Mokytojų ir gabiųjų mokinių apklausa. Klubo Umka ( Protinguoliai ) veikla Projektų eurų Paramos fondo 2000 eurų 5000 eurų Paramos fondo 300 eurų Projektų 2000 eurų Administracija Metodinių grupių pirmininkai S. Švabauskienė D. Jablonskaja V. Petrov O. Marinina G. Chijen Administracija T. Timko, mokinių parlamentas Metodinė taryba Darbo grupė, L. Moskaliova

10 10 Gabiųjų mokinių ugdymo sistema GMU (gabiųjų mokinių ugdymas) 5) Didinti neformalaus ugdymo efektyvumą. 6) Skatinti mokinius ir mokytojus nuolat ieškoti naujų saviraiškos formų. 1) Organizuoti gabiųjų mokinių ugdymą netradicinėje aplinkoje. 2) Tobulinti gabiųjų mokinių ugdymo modelį. 3) Parengti gabiųjų mokinių ugdymo sistemą GMU. Iniciatyvi ir rezultatyvi papildomo ugdymo veikla. Parengti projektai, kūrybiniai darbai,parodos ir kt. Nuotolinio mokymosi modelio sukūrimas. Mokytojų ir gabiųjų mokinių apklausa. Parengtos programos, didesnės galimybės mokinių pasirengimui. Rezultatai pagerės (olimpiadų, konkursų, brandos egzaminų) eurų T. Timko Administracija Gimnazijos taryba 2000 eurų Darbo grupė Metodinė taryba Metodinė taryba

11 11 II. MOKINIŲ UŽIMTUMO BEI SOCIALIZACIJOS SKATINIMAS Programos Programos trumpas aprašymas Laukiami rezultatai Vykdymo Lėšų Atsakingas asmuo pavadinimas (monitoringas) laikotarpis poreikis Neformaliojo ugdymo organizavimas 1) Skatinti mokinių kryptingą saviraišką popamokinėje veikloje, ugdant jų kūrybinius gebėjimus. Popamokinės veiklos ir mokinių poreikių dermė eurų T.Timko, klasių auklėtojai 2) Efektyvinti mokinių savivaldos veiklą, sudarant sąlygas įgyti praktinių įgūdžių, būtinų bendraujant ir bendradarbiaujant. Įgyvendinamos ir įgyvendintos mokinių iniciatyvos. Paramos fondo 1000 eurų T.Timko, mokinių parlamentas (1-4g kl.), seniūnų taryba (6-8 kl.) 3) Ieškoti naujų būdų mokinių kūrybinių galių sklaidai gimnazijos internetinėje erdvėje. Mokinių kūrybinių dirbtuvių erdvės įdiegimas Paramos fondo 500 eurų T. Timko, T. Mataitis 4) Plėtoti gimnazijoje edukacines aplinkas, leidžiančias naudoti šiuolaikines informacines technologijas ir sudarančias sąlygas mokinių poreikiams tenkinti. Edukacinių aplinkų, padedančių spręsti mokymosi problemas, sukūrimas eurų Metodinė taryba, mokytojai dalykininkai 5) Tobulinti gabiųjų mokinių ugdymo modelį. Programų, skirtų gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti parengimas ir pritaikymas. Paramos fondo 2500 eurų L. Moskaliova, metodinė taryba

12 12 Profesinio konsultavimo plėtra 1) Plėsti gimnazijos ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, užtikrinant tęstinio mokymosi galimybes. 2) Tęsti profesinio švietimo grupės veiklą, padedančią mokiniams pasirengti profesinei karjerai. 3) Ruošti mokinius savarankiškam gyvenimui demokratijos principais grindžiamoje visuomenėje. Universitetinių klasių įsteigimas. Profesinio švietimo grupės veiklos efektyvumas. Mokinių apklausos rezultatų analizė eurų 1500 eurų R. Dimentova J. Avižinienė J. Kustova, profesinio švietimo grupė Mokytojai dalykininkai, vidaus įsivertinimo grupė Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas 1) Plėtoti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą. Psichologinės pedagoginės pagalbos mokiniams veiksmingumas eurų Socialinis pedagogas, psichologas, VGK 2) Palaikyti sveiką ir palankią, mokinių ugdymo(si) poreikius atitinkančią aplinką, motyvuojančią sveikai gyventi. Sveikos ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas (projekto E-mokykla įgyvendinimas, apsaugos sistemos tobulinimas) Savivaldybės eurų paramos fondo 5000 eurų D.Jablonskaja, A.Aleksiuk

13 13 III. PILIETIŠKUMO, TAUTINIO TAPATUMO IR TOLERANCIJOS UGDYMO PUOSELĖJIMAS Programos Trumpas programos aprašymas Laukiami rezultatai Vykdymo Lėšų poreikis Atsakingas asmuo pavadinimas (monitoringas) laikotarpis Pilietiškumo ugdymas Bendruomenės narių tautinio tapatumo saugojimas 1) Brandinti pilietišką asmenybę, suvokiančią savo svarbą ir vietą šalies ateities gyvenime. 2) Plėsti mokinių žinias apie valstybės socialinių institucijų svarbą ir veiklą, skatinti jų visuomeninį ir politinį aktyvumą. 1) Žengti į pasaulio modernumą remiantis savo tautos kultūriniu paveldu. 2) Išsaugoti tautinį identitetą daugiatautės Europos kontekste. Mokinių stojimo į Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigas ir jų tolesnės profesinės raidos analizė. Euroskola konkursas Europos sąjunga jaunimui. Laimėjimų ataskaita gimnazijos, šalies bei ES organizuojamų politinių ir teisinių renginių dalyvavimo ataskaita. Kūrybinis konkursas Istorinės asmenybės gimnazijos muziejuje. Projektas Iškilieji Lietuvos rusai. Įgyvendintų renginių įtakos gimnazijos bendruomenei įvertinimas. Tarptautinis AIESEC projektas Save kuriu pats Comenius daugiašalės mokyklų parterystės projektas Geometry in Everyday Life Tarptautinių projektų, jų dalyvių skaičiaus, rezultatų ir naujų kontaktų analizė. Paramos fondo 1500 eurų ES fondų eurų G. Chijena E. Manatova L. Mateikaitė R. Šimėnaitė M. Volkova L. Mateikaitė V. Medaikienė I.Žernakova I. Read J. Grigorjeva R. Kraucevičiūtė

14 14 Tolerantiškos asmenybės lavinimas 3) Ugdyti(s) atsparumą destruktyviems masinės kultūros reiškiniams remiantis savo tautos unikalumu. 1) Mokyti suvokti asmeninės laisvės ir tolerancijos santykį. 2) Skatinti pasitikėjimą ir pagarbą įvairių tautybių ir religijų bendruomenėms, skirtingų pomėgių atstovams. Tradicinių tautinių, apeiginių ir šventinių renginių organizavimas. Projektų, akcijų, klasės valandėlių ir kitų rnginių organizavimas. Spartakiada Sportuoja daugiataučio Vilniaus mokiniai. Renginių ir juose dalyvavusiųjų skaičiaus apskaita Paramos fondo 700 eurų Paramos fondo 700 eurų 1000 eurų T. Timko V. Medaikienė N. Kosakovskaja S. Švabauskienė L. Stakut V. Medaikienė PPP grupė V. Medaikienė J. Bukšnaitienė V. vaščenko 3) Gebėti išpažinti unikalų žmogaus vertingumą ir jo pasirinkimo laisvę. Klasės auklėtojų, psichologo ir socialinio pedagogo veiklos ir renginių ataskaitos analizė. Paramos fondo 200 eurų T. Timko S. Švabauskienė L. Stakut

15 15 IV. Gimnazijos unikalumas Programos Trumpas programos Laukiami rezultatai Vykdymo Lėšų poreikis Atsakingas asmuo pavadinimas aprašymas (monitoringas) laikotarpis Palaikyti ir puoselėti tautinį gimnazijos identitetą bei tradicijas. 1. Išsaugoti tradicijas bei kalbos kultūrą. Savita mokinių ir mokytojų skatinimo sistema 2. Skatinti gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybingumą. 1. Tobulinti sukurtą mokinių skatinimo sistemą. Organizuojamos netradicinės pamokos gimnazijos Vasilijaus Kačialovo muziejuje. Vedamos įvairių dalykų teminės savaitės. Organizuojama Liepkalnio kapinių kapų priežiūra ir tvarkymas Būrelių įvairovė tenkina įvairius mokinių poreikius. Tęsiama kasmetinės Vasilijaus Kačialovo dienų tradicija. Teatro studijos Arlekinas ir autorinės dainos klubo dalyvavimas bei laimėjimai tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto renginiuose, konkursuose. Respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojams bei juos ruošusiems mokytojams organizuojamos pažintinės ir paramos fondo 500 eurų eurų., neformalusis ugdymas 7000 eurų 1500 eurų. Paramos fondas M. Volkova Mokytojai dalykininkai A. Kotelnikova S. Zujevič L. Mateikaitė R. Dimentova T. Timko N. Kosakovskaja R. Dimentova O. Marinina

16 16 Tarptautinis AIESEC tęstinis projektas Atrask save ir nustebink pasaulį 2. Skatinti mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą 1. Tęsti daugiakultūrinės aplinkos kūrimą. 2. Skirti daugiau dėmesio mokinių saviraiškai. 3. Viešinti projekto, renginių, akcijų rezultatus gimnazijos mikrorajono bendruomenei, miesto ir šalies visuomenei. 4. Skleisti mokinių bei mokytojų gerąją patirtį kelionės po Lietuvą ir užsienį. Puikiai besimokantiems mokiniams suteikiamos piniginės premijos per Vasilijaus Kačialovo dienų nominaciją. Organizuojamos Spalvotosios dienos. Organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai. Rengiami Apvaliojo stalo susitikimai tarp įvairių ugdymo sistemos įstaigų (progimnazijos, pagrindinės mokyklos). Organizuotos akcijos, projektai, konkursai, kultūriniai renginiai. Kasmetinis saviraiškos programos rengimas, atliktų programų įgyvendinimo įvertinimas. Mokinių komunikacinių gebėjimų bei karjeros galimybių plėtra. Gimnazija bendruomenės informacijos, kultūros ir edukologijos centras, tinkamai ir efektyviai formuojantis santykius su visuomene. Organizuotos kelionės, atviros pamokos, seminarai, eurų Paramos fondas 500 eurų Paramos fondas 7000 eurų ir paramos fondo 2000 eurų ir paramos fondo 1000 eurų. Paramos fondo 600 eurų Projektų ir paramos fondo E-twinning projekto R. Dimentova O. Marinina Gimnazijos taryba T. Timko Seniūnų taryba R. Dimentova A. Naruševičiūtė O. Marinina R. Dimentova Metodinė taryba T. Timko Darbo grupė J. Kustova Gimnazijos pralamentas T. Timko I. Žernakova I. Read

17 17 Gimnazijos įvaizdis bendradarbiaujant su partneriais mieste, šalyje, užsienyje. 1. Formuoti teigiamą gimnazijos įvaizdį per nuolat atnaujinamą Vasilijaus Kačialovo gimnazijos interneto svetainę. 2. Rekonstruoti ir gerinti gimnazijai priklausančią teritoriją bei patalpas. renginiai, mokinių ir mokytojų dalyvavimas mainų programose. (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) Nuolatinis informacijos atnaujinimas internetinėje erdvėje. Apklausos rezultatų analizė. Renovuota gimnazijos pastato išorė. Atnaujintos bei apipavidalintos vidaus patalpos eurų ES ir savivaldybės eurų Paramos fondo 5000 eurų Mokytojai Mokiniai T. Mataitis Mokiniai mokytojai D. Jablonskaja Pagalbinis personalas Dailės mokytojai Mokinių grupės 3. Tęsti gimnazijos atributikos kūrimo tradiciją. 4. Gimnazijos dalyvavimo miesto, respublikos ir tarptautiniuose projektuose E- Twinning, Lyderių laikas, AIESEC pristatymas per žiniasklaidą. Šiuolaikinis technologijų kabinetų įrengimas. Projektų vykdymas. Bendradarbiavimas su reklamos leidėjais. Gimnazijos paramos fondo ataskaita. Žiniasklaidoje publikuojami straipsniai, ataskaitos apie įvykusius renginius Paramos fondo 5000 eurų Paramos fondo 2500 eurų Projektų M. Juralovič Mokinių grupės O. Marinina R. Karalius Mokinių grupės I. Žernakova I. Read Gimnazijos taryba Mokinių parlamentas Socialinis pedagogas

18 18 Gimnazijos įvaizdis 1.Formuoti teigiamą gimnazijos įvaizdį per nuolat atnaujinamą Vasilijaus Kačialovo gimnazijos interneto svetainę. Nuolatinis informacijos atnaujinimas internetinėje erdvėje. Apklausos rezultatų analizė eurų T. Mataitis Mokiniai Mokytojai 2.Rekonstruoti ir gerinti gimnazijai priklausančią teritoriją bei patalpas. Renovuota gimnazijos pastato išorė eurų Savivaldybės D.Jablonskaja Pagalbinis personalas Atnaujintos bei apipavidalintos vidaus patalpos. Šiuolaikinis technologijų kabinetų įrengimas eurų Gimnazijos paramos fondo Dailės mokytojai Mokinių grupės M.Juralovič Mokinių grupės 3.Tęsti gimnazijos atributikos kūrimo tradiciją. Projektų vykdymas. Bendradarbiavimas su reklamos leidėjais. Gimnazijos paramos fondo ataskaita Paramos fondo 2500 eurų O.Marinina Mokinių grupės 4.Gimnazijos dalyvavimo miesto, respublikos ir tarptautiniuose projektuose (Comenius, E-Twinning, Lyderių laikas ir kt.) pristatymas per žiniasklaidą. Žiniasklaidoje publikuojami straipsniai, ataskaitos apie įvykusius renginius Projektų I.Žernakova I.Read Gimnazijos taryba, mokinių parlamentas, socialinis pedagogas.

19 19 IŠORINĖS ANALIZĖS LENTELĖ (PESTE matrica) 1 priedas Veiksniai Politiniai - teisiniai Ekonominiai Socialiniai - demografiniai Aplinka (gimnazijos) Galimybės 1.Gimnazija yra priklausoma nuo šalyje ir mieste formuojamos švietimo politikos. 2.Gimnazijos veiklos kryptis, tikslus ir prioritetus nurodo veiklos strategija, kurios įgyvendinimas numatytas metinėse programose. 3. Sėkmingai pertvarkius mokyklų tinklą iki 2015 metų Vilniuje liktų 3-4 rusakalbės gimnazijos. 4.Ryšium su ES integracija padidėtų įvairių tautybių imigrantų. 5.Gimnazija dalyvaus įvairiuose ES finansuojamuose projektuose, mainų programose. Grėsmės 1. Vidurinių mokyklų pertvarkymą į pagrindines mokyklas ar progimnazijas atidėjus iki 2017 metų, sunkėja klasių komplektavimas ir mokytojų darbo krūvio reguliavimas. 2.Mokinių priėmimo į gimnaziją apribojimas teritoriniu principu. 3.Stiprėjanti konkurencija tarp kaimyninių mokyklų neigiamai atsilieps jų bendradarbiavimui. 4.Nacionalinių konfliktų rizika. 5. Didėja mokinių ir mokytojų emigracija. Galimybės 1. Reorganizavus gimnaziją būtų racionaliau naudojamos mokinio krepšelio. 2. Paskyrus finansavimą gimnazijos pastato renovacijai būtų atnaujinta jos techninė būklė, sudarytos visos higienos normas atitinkančios sąlygos. 3. Lėšų trūkumas įvairioms gimnazijos reikmėms kompensuojamas panaudojant 2% mokesčių mokėtojų (tėvų, gimnazijos darbuotojų, buvusių mokinių), projektų ir programų lėšas. Grėsmės 1.Gimnazijos aplinkos išlaidų finansavimas iš savivaldybės lėšų neatitinka realių gimnazijos poreikių. 2.Baigę pedagoginius mokslus jauni žmonės neina dirbti į mokyklas, dėl to atsiranda atskirų dalykų mokytojų deficitas. 3.Mokytojų atlyginimas atsilieka nuo ekonominio išsivystymo lygio. 4.Patirties stoka rengiant paraiškas ES ir finansuojamus švietimo projektus. Galimybės 1. Stabilus mokinių skaičius. 2.Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių socializacijos klausimams, vykdomos jų užimtumo ir prevencinės programos. 3.Naujosios vyriausybės programos leistų įgyvendinti prevencinius projektus, gerinančius mokinių sveikatos būklę.

20 20 Grėsmės 1.Gimstamumo mažėjimas, emigracija ir gimnazijų struktūros reorganizacija sąlygos mokinių skaičiaus mažėjimą. 2.Prasta socialinė padėtis didina vaikų, paliktų be priežiūros, skaičių. 3.Prastėja mokinių sveikatos rodikliai. 4.Didėja nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių skaičius. 5.Pastebima didėjanti moralinių vertybių krizė. 6. Senėja Karoliniškių ir greta esantys mikrorajonai, mažėja jaunų šeimų skaičius. Technologiniai Galimybės 1. IT taikomos administruojant gimnazijos dokumentaciją. 2. Įdiegtos ir plačiai naudojamos šiuolaikinės technologijos gimnazijai suteikia daug papildomų ugdymo ir bendravimo galimybių informacijos sklaidoje, komunikuojant, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. 3. Visuose kabinetuose veikia internetas, mokytojai pamokose naudoja interaktyvias lentas, multimedijas. 4. Atliktas gimnazijos skaityklos ir bibliotekos modernizavimas, fondų katalogizavimas suteiks rezultatyvesnes ugdymo(si) galimybes. 5. Naudojimasis elektroniniu dienynu pagerina tėvų informavimą apie mokinių pažangumą ir lankomumą, stiprina bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą. 6. Tiek šalyje, tiek užsienyje plinta informacija apie mūsų gimnaziją ir jos teikiamas paslaugas. 7. Dalyvaujant MPT+projekte informacinėmis technologijomis aprūpinti gamtos mokslų, menų, muzikos, technologijų kabinetai. 8. Pažangių technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką. Grėsmės 1.Dėl nepakankamo finansavimo atsiranda modernesnių IT įsigijimo problema. 2.Santykio tarp tėvų ir mokytojų susvetimėjimas bendraujant ne tiesiogiai, o internetinio ryšio pagalba. 3. Mažėjantis mokinių domėjimasis skaitymu, prastėjantis raštingumas, fizinis aktyvumas. 4.Dalis mokytojų nepasirengę nuolat taikyti šiuolaikines technologijas ugdymo procese. Edukaciniai Galimybės 1.Didėjant mokymo programų įvairovei, didėja galimybė kurti ir įgyvendinti naujas mokymo programas, tobulinti ugdymo procesą. 2.Didėja programų pasiūla ypatingiems mokinių poreikiams (nuotolinio, namų mokymo galimybės), kurti naujas edukacines aplinkas, plėsti neformaliojo ugdymo programų spektrą. 3.Optimalus gimnazijos mokinių skaičius sąlygoja mokytojų etatų skaičiaus pastovumą. 4.Didėjančios, skirtos mokytojų kvalifikacijai kelti, spartintų jų profesinį tobulėjimą.

21 21 5.Įvairių specialistų ir mokytojų padėjėjų atsiradimas ir jų skaičiaus gimnazijoje didėjimas. Grėsmės 1. Dėl programų įvairovės sunku išlaikyti vieningą ir tikslingą ugdymo kryptį. 2. Dėl ugdymo programų ir brandos egzaminų reikalavimų neatitikties sudėtinga įvertinti ir palyginti mokinių pasiekimus. 3. Mieste sumažėjus mokyklų su rusų dėstomąja kalba, daugumai mokinių tektų važinėtų iš atokesnių miesto rajonų. 4. Atsiranda migrantų vaikų ugdymo programų išlyginimas, integruojant vaikus į naują aplinką. 5. Neformaliojo ugdymo specialistų stoka. 6. Pasitaiko prastos kokybės kvalifikacijos tobulinimo programų.

22 22 Įsivertinimo grupės išvados 2 priedas 1. Mokyklos kultūra. Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi mokyklos tradicijomis ir ritualais, puoselėja aplinką, pritaria nustatytai darbo tvarkai bei taisyklėms. Mokyklos ryšiai yra įvairūs, tikslingi, tenkinantys bendruomenės poreikius, kuri pripažįsta sėkmingą mokyklos kaip organizacijos pažangos siekį. 2. Ugdymas ir mokymasis. Mokytojų parengtos ugdymo programos nuoseklios, atitinkančios mokinių galimybes ir interesus, jomis remiantis užtikrinamas gimnazijos tikslų įgyvendinimas. Neformalusis mokinių švietimas tenkina daugumos saviugdos ir saviraiškos poreikius. Ugdomoji veikla yra prasminga, siejama su gyvenimo praktika, skatinanti mokinių motyvaciją, daranti įtakos mokymosi kokybei. Gimnazijoje sukurta vieninga vertinimo sistema, taikomas mokinių įsivertinimas. 3. Pasiekimai. Gimnazijos bei atskirų mokinių pažanga nuolat stebima. Mokymosi kokybė (akademiniai bei kiti pasiekimai) ne visada atitinka gimnazijos lygio reikalavimus. Baigę mokyklą mokiniai sėkmingai įstoja į Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas. 4. Pagalba mokiniui. Gimnazijoje veikia efektyvi mokinių poreikių nustatymo ir socialinės bei psichologinėspedagoginės pagalbos sistema. Nuolat tobulinama darbo su gabiaisiais mokiniais programa. Daug dėmesio skiriama profesiniam švietimui. 5. Mokyklos strateginis valdymas. Mokyklos vadovai skatina darbuotojų profesinį tobulėjimą, moka objektyviai vertinti pedagogų gebėjimus ir jų įnašą į bendrą komandos darbą, yra įgiję gimnazijos bendruomenės pasitikėjimą, inicijuoja šiuolaikiškų darbo metodų taikymą. Mokyklos pedagogai įtraukiami į mokyklos strategijos formavimosi procesus. Gimnazijos finansiniai ištekliai yra tvarkomi ir naudojami efektyviai ir tikslingai. Mokykloje sukurta efektyvi kvalifikacijos tobulinimo strategija ir taktika.

23 23 SSGG analizės suvestinė 3 priedas Stiprybės 1. Materialinė bazė. 2. Puikiai organizuotas mokytojų komandinis darbas. 3. Aukšta mokytojų kvalifikacija. 4. Vieninga vertinimo sistema. 5. Produktyvi psichologinė socialinė pagalba. 6. Puoselėjamas tautinis mokyklos identitetas. 7. Įsteigta VGTU tiksliųjų mokslų universitetinė klasė. 8. Daug dėmesio skiriama meninės ir sportinės krypties neformaliajam ugdymui. 9. Integruoti, vienos temos vienijami, projektiniai darbai. 10. Tarptautiniai mokytojų ir mokinių vykdomi Euroscola, Comenius, e-twinning, itec projektai. 11. Veikia konsultacinis centras, teikiantis pagalbą gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams. Galimybės 2. Gerės mokinių vertinimo ir įsivertinimo įgūdžiai. 3. IT bei aukštos mokytojų kvalifikacijos dėka pamokos taps įdomesnės, kils mokinių motyvacija. 4. Generuojamos naujos ugdymo idėjos. 5. Mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs. 6. Mokiniai turės geresnes karjeros galimybes. 7. Plėtojamas gimnazijos bendradarbiavimas su VGTU bei suteikiamos kokybiškesnės mokinių ugdymo galimybės. 8. Tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose mokiniai rodys aukštus rezultatus. 9. Projektų, konkursų, olimpiadų dalyviams skiriamos kelionės, plečiančios kultūrinį mokinių ir mokytojų akiratis. 10. Gerės mokinių mokymo (-si) rezultatai. 11. Gerinami ryšiai tarp gimnazijos bendruomenės narių. Silpnybės 1. Demografinė krizė ir emigracija. 2. Nevykdomas tautinių vidurinių mokyklų reorganizavimo planas. 3. Mažėja mokinių bei mokytojų sveikatingumo rodiklis. 4. Išlieka nepateisintų pamokų 3-4 klasėse skaičius. Grėsmės 1. Mažės mokinių skaičius. 2. Nebus vykdomas gimnazijos statuso išgryninimas. 3. Gali blogėti mokymo(-si) rezultatai. 4. Mokinių krūvio didėjimas skatins motyvacijos mažėjimą ir psichologinį išsekimą. 5. Kris bendras 3-4 klasių ugdymo pasiekimų lygis.

24 24 Mokinių skaičius gimnazijoje (rugsėjo 1 d.) 4 priedas

25 25 5 priedas Vasilijaus Kačialovo gimnazijos mokinių laimėjimai 2013 METAI Sritis Renginio pavadinimas Prizinė vieta Mokinio vardas ir pavardė Rusų kalba XX Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada I, III Jevgenij Paniutin, Viktorija Abložnaja, Vilniaus miesto mokinių rusų kalbos I, II (gimtosios) olimpiada Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiada I, III Anton Mitronin, Alisa Kontorovič Rusų kalbos ir kultūros festivalis II vieta Artiom Nikiforov Vilniaus miesto mokyklų rusų mokomąja kalba mokinių raiškiojo skaitymo konkursas II, II Polina Blocha, Ana Trutneva Lietuvių kalba Vilniaus miesto lietuvių kalbos meninio III Anastasija Antonova skaitymo konkursas Chemija Vilniaus miesto chemijos olimpiada III Pavel Skulbeda Fizika Respublikinis mokinių kūrybinių darbu konkursas Fizikos bandymai aplink mus III Matematika Vilniaus miesto matematikos olimpiada Padėkos raštas Ekonomika Finansinio raštingumo olimpiada Padėkos raštas Istorija, teisės Tarptautinis istorijos online (internetinis II, III pagrindai konkursas) VIA EVENTUM Geografija Tarptautinis geografijos online (internetinis I konkursas) TELLURIS Tikyba Tarptautinėje olimpiada,,stačiatikių I kultūros pagrindai" V stačiatikių kultūros pagrindų mokinių Gerard Vintoniuk Nikita Gedgaudas Mokinių komanda Vladislav Guzov Anastasija Guzova Vladislav Guzov Marija Jurgelevič, I, II Marija Jurgelevič olimpiada Jelena Koorits Muzika Populiariosios dainos konkursas Vilniaus pavasario balsai I, II, III Artiom Nikiforov, Patricija Dremaitė, Dominyka Orlova, Anastasija Michailenko Sportas Tinklinio varžybos I Mokinių komanda

26 METAI Sritis Renginio pavadinimas Prizinė vieta Mokinio vardas ir pavardė Rusų kalba Rusų kalbos ir kultūros festivalis, I Donat Platonov Skaitovų konkursas Respublikinė rusų kalbos olimpiada III Geriausias Veronika Drobitko, Marija Radzinia testas Vilniaus miesto mokyklų rusų mokomąja kalba mokinių raiškiojo skaitymo konkursas I, III Artiom Nikiforov, Justina Lobina, Lietuvių Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų I Artiom Nikiforov kalba 9-11 klasių mokinių lietuvių kalbos meninio skaitymo konkursas Tėvynei Lietuvai Maninio skaitymo konkursas II Jevgenij Siniov K.Donelaičiui 300 Istorija Respublikinis konkursas Istorijos Kengūra Auksinės Kengūros diplomas, Oranžinės Kengūros diplomas Romuald Nanevič Ansatasija Vita Guzova Anglų kalba Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada II Erika Krylova Matematika Vilniaus miesto matematikos olimpiada I Robertas Baravikas Muzika Teatras Tikyba X Respublikinis populiariosios dainos konkursas Pavasario fiesta 2014 Tarptautinis teatrų festivalis Vilniaus rampa Integruota tikybos-dailės konferencija Tikrieji garbintajai šlovins Tėvą dvasią ir tiesą I Geriausias aktorių ansamblis Geriausias režisieriaus darbas Geriausi spektaklio kostiumai I Artiom Nikiforov Teatras Arlekinas Jelizaveta Krotova, Erika Krylova

27 METAI Sritis Renginio pavadinimas Prizinė vieta, Mokinio vardas ir pavardė, Rusų kalba Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių rusų I, II Nazaras Šaraškinas, Julija Pacijenko, Anton Mitronin, Alisa Kontorovič, Nikolaj Kalinovskij, Lietuvių kalba Chemija Informatika Anglų kalba Matematika Istorija, teisės pagrindai Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas Lietuviškai rašyti moku Tarptautinis kristalų augintojų konkursas IYCr 2014 worldwide crystal growing competition Vilniaus miesto 26 Lietuvos mokinių informatikos olimpiada Vilniaus miesto mokinių anglų kalbos olimpiada Tarptautinis matematikos konkursas Euklidas Matematikos olimpiada (Vilniaus miesto etapas) Konkursas Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija Nacionalinis konkursas Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija III II III III Viktorija Volodkovič Mokinių komanda Maksim Olševski Alexsandr Klipii Išrinktas Nikita Daniliuk dalyvauti finale Lenkijoje I, III Robertas Baravikas, Ivar Račinskij, Andrej Demidenko III Kiril Siromukov III Anastasija Ivanova, Julijona Liachovič, Kiril Siromukov, Geografija Bandomasis Europos egzaminas I Alexsandr Klipii Muzika Vilniaus miesto talentų konkursas I Veronika Drobitko Teatras Technologijos Civilinė sauga Tarptautinis teatrų festivalis Vilniaus rampa-2015 Respublikinis dailės, technologijų ir dorinio ugdymo konkursas-paroda Po angelo sparnu Vilniaus miesto civilinės, priešgaisrinės saugos varžybos Būk saugus Vilniaus miesto mokinių lankstinuko konkursas (Vilniaus saugaus eismo mokykla) Gran-pri III III Tatjana Timko Ana Kruglova Mokinių komanda I, II Mokinių komanda

28 28 6 priedas 2014 m. Vasilijaus Kačialovo gimnazijos mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai Matematika Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 88,33% 47,85% 31,38% 9,11% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 89,88% 48,23% 32,28% 9,37% Vilniaus m. 91,71% 39% 36,37% 16,33% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 98% 41% 45% 13% Lietuvių kalba ir literatūra Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 88,31% 37,07% 40,04% 11,2% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 89,26% 37% 40,77% 11,49% Vilniaus m. 88,39% 34,16% 39,48% 14,75% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 88% 42% 38% 9% Istorija Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 89,59% 55,14% 31,45% 3% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 91,58% 55,3% 33,12% 3,17% Vilniaus m. 92,82% 48,13% 39,39% 5,29% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 88% 53% 30% 5% Anglų kalba Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 99,22% 24,33% 58,14% 16,75% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 99,32% 22,56% 59,26% 17,51% Vilniaus m. 99,67% 14,43% 59,42% 25,82% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 100% 18% 53% 29% Fizika Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 96,7% 33,86% 50,85% 12% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 97,18% 32,91% 52% 12,28% Vilniaus m. 98,27% 21,86% 52,16% 24,24% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 100% 20% 80% 0%

29 29 Chemija Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 97,91% 21,81% 49,61% 26,5% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 98,17% 21,5% 50% 26,67% Vilniaus m. 97,68% 17,18% 45,17% 35,33% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 100% 9% 64% 27% Biologija Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 96,56% 39,62% 49,51% 7,44% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 97,51% 37,24% 52,39% 7,89% Vilniaus m. 97,37% 28,92% 53,16% 15,29% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 100% 7% 79% 14% Geografija Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 98,13% 44,87% 49,83% 3,42% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 98,83% 41,35% 53,68% 3,81% Vilniaus m. 98,89% 36,12% 59,09% 3,69% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 100% 36% 54% 0% Informacinės technologijos Įšlaikė Įvertinimas balais VBE Lietuva 92,64% 47,81% 26,23% 18,6% Lietuvos bendrojo lav. mokyklos 93,72% 47,89% 26,82% 19,01% Vilniaus m. 94,4% 39,37% 31,16% 23,88% Vasilijaus Kačialovo gimnazija 100% 80% 20% 0%

30 Vasilijaus Kačialovo gimnazijos mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai Dalykai Laikė Įvertinimas balais valstybinį Išlaikė Išlaikė Išlaikė Išlaikė egzaminą Matematika 2013m. 53 (96%) 26(47%) 11(20%) 3(5,4%) 2012 m. 55 (98%) 29(52%) 17(30%) 9(16%) 2011 m. 45 (98%) 27(59%) 16(35%) 10 (22%) 2010 m. 35(94,6%) 22 (59,5%) 12 (32,4%) 7 (18,9%) Biologija 2013m 13(100%) 7(54%) 3(23%) 1(8%)) 2012 m 14 (100 %) 8( 57%) 5 ( 36%) 1 ( 7%) 2011 m 5(100%) 1(20%) 1(20%) m 7 (100%) 6 (85,7%) 3 (42,9%) 3 (42,9%) Informacinės technologijos 2013 m. 6 (100%) 3(50%) 2(33%)) m 3 (100 %) 1 (33 %) m 2(100%) 2(100%) 2(100%) 1(50%) 2010 m 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 0 Istorija 2013 m 48(98%) 23(47%) 11(22%) 2(4%) 2012 m 33( 100%) 10 ( 30%) 4 ( 12%) 1( 3%) 2011 m 38(100%) 17(45%) 11(29%) 3(8%) 2010 m 33(100%) 17 (51,5%) 7 (21,2%) 2 (6,1%) Anglų kalba 2013 m 55(100%) 45(82%) 30(55%) 14(25%) 2012 m 54(100%) 33(61%) 16(30%) 6(11%) 2011 m 44 (100%) 30 (68%) 16 (36%) 8 (18%) 2010 m 43(100%) 34 (79%) 18(41,9%) 10 (23,3%) Lietuvių kalba 2013m. 69(92%) 22(75%) 8(11%) 1(1,3%) 2012 m 75 ( 95%) 43 (54 %) 21 (27 %) 8 (10 %) 2011 m 72 (94%) 43 (56%) 19 (25%) 11 (14%) 2010 m 61 (93,8%) 41(63,1%) 21(32,3%) 7 (10,8%) Fizika 2013 m. 6(100%) 4(67%) 2(33%) m 12 ( 100%) 3 ( 25%) 1 ( 8%) 1( 8%) 2011 m 6(100%) 3(50%) 1(17%) m 4(100%) 3 (75%) 0 0 Chemija 2013 m. 8(100%) 6(75%) 3(38%) 1(13%) 2012 m 6 (100 %) 5 (83 %) m 6 (100%) 3 (50%) 3 (50%) 1(16,7%) 2010 m 6 (100%) 3 (50%) 3 (50%) 1(16,7%) Geografija 2013 m 6 (100 %) 1( 17%) m 6 (100 %) 1( 17%) 1( 17%) 1( 17%)

31 31 Mokinių stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai metai 7 priedas 86% 85% 84% 82% 80% 78% 79% 78% 77% 76% 74% 72% 2011 metai 2012 metai 2013 metai 2014 metai

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau