LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO"

Transkriptas

1 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO K O M E N T A R A S T U R I N Y S I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 3 straipsnis. Paveldimo turto mokesčio mokėtojai 4 straipsnis. Mokesčio objektas 5 straipsnis. Mokesčio bazė 6 straipsnis. Mokesčio tarifai II SKYRIUS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS, DEKLARAVIMAS IR MOKĖJIMAS 7 straipsnis. Mokesčio lengvatos 8 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas 9 straipsnis. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai 10 straipsnis. Mokesčio įskaitymas 11 straipsnis. Mokesčio išieškojimas ir grąžinimas III SKYRIUS ATSAKOMYBĖ. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 12 straipsnis. Atsakomybė 13 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

2 2 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato gyventojų paveldimo turto apmokestinimą. 1. Paveldimo turto mokesčio įstatymas (toliau Įstatymas) reglamentuoja gyventojų paveldimo (t. y. turto palikėjui mirus pagal testamentą ar įstatymą įpėdinio įgyjamo) turtas, kai jis pagal Įstatymą yra šio mokesčio objektas apmokestinimą. 2. Paveldėjimo samprata pateikta Civiliniame kodekse. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Gyventojas nuolatinis ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas. 2. Nuolatinis Lietuvos gyventojas fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Nuolatinis Lietuvos gyventojas fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 4 straipsnio nuostatas (žr. GPMĮ 4 straipsnio komentarą). 3. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas fizinis asmuo, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas - fizinis asmuo, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio nuostatas (žr. GPMĮ 4 straipsnio komentarą). 4. Turtas tai nekilnojamasis daiktas, kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai ir pinigai. 1. Į pateiktą turto sąvoką įeina: 1) nekilnojamasis daiktas, 2) kilnojamasis daiktas, 3) vertybiniai popieriai, 4) pinigai. 2. Nekilnojamojo daikto, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių ir pinigų sąvokos yra pateiktos Civiliniame kodekse. 3 straipsnis. Paveldimo turto mokesčio mokėtojai Paveldimo turto mokesčio (toliau mokestis) mokėtojai yra gyventojai.

3 3 1. Pagal Įstatymo 2 str. 1 dalį gyventojas yra nuolatinis ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas (žr. Įstatymo 2 str. komentarą). 2. Valstybė, juridiniai asmenys, kaip nuosavybės teisės subjektai, gali paveldėti turtą, tačiau jie nėra paveldimo turto mokesčio mokėtojai. 3. Mokestį moka gyventojas, paveldėjęs turtą pagal įstatymą arba testamentą. 4 straipsnis. Mokesčio objektas 1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas. rengiamas 2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamasis daiktas, esantis Lietuvos Respublikoje. 1. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimi: 1.1. Lietuvos atitinkamuose registruose turto palikėjo vardu įregistruoti kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija; 1.2. turto palikėjui nuosavybės teise priklausantys kilnojamieji daiktai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija, tačiau kurie nebuvo įregistruoti atitinkamuose registruose; 1.3. nekilnojamieji daiktai, esantys Lietuvos Respublikoje. 2. Kilnojamiesiems daiktams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, pavyzdžiui, priskiriami: 2.1. automobilių kelių eismo motorinės transporto priemonės (automobiliai, motociklai, kitos motorinės transporto priemonės ir pan.), 2.2. žemės ūkio technika (traktoriai, jų priekabos, kelių tiesimo mašinos ir pan.), 2.3. šaunamieji ginklai (graižtviniai medžiokliniai, lygiavamzdžiai šautuvai, pistoletai (revolveriai) savigynai ir pan.), 2.4. potencialiai pavojingi įrenginiai (garo ir vandens šildymo katilai, slėginiai indai, liftai, kėlimo kranai, eskalatoriai, funikulieriai, techniniai medicinos įrenginiai, pasivažinėjimo atrakcionai ir pan.). Lietuvos Respublikos teisės aktuose gali būti nustatyta privaloma teisinė registracija ir kitiems kilnojamiesiems daiktams. 5 straipsnis. Mokesčio bazė 1. Mokesčio bazė yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė. 2. Turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. rengiamas

4 4 6 straipsnis. Mokesčio tarifai Mokestis apskaičiuojamas procentais nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės taikant šiuos tarifus: 1) jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip eurų 5 procentai; 2) jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė viršija eurų - 10 procentų. (Pakeista pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas XII-1132), taikoma mokant paveldimo turto mokestį nuo 2015 m. sausio 1 d.). rengiamas 7 straipsnis. Mokesčio lengvatos 1. Mokesčiu neapmokestinama: 1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas; 2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas; 3) paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3000 eurų. (Pakeista pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas XII-1132), taikoma mokant paveldimo turto mokestį nuo 2015 m. sausio 1 d.). rengiamas 2. Savivaldybės taryba gali atidėti mokesčio sumokėjimo terminus ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. 3. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. 1. Remiantis šio straipsnio nuostatomis, savivaldybių tarybos gali priimti sprendimus dėl įstatymų nustatytų mokesčių lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. 2. Savivaldybės taryba gali atidėti paveldimo turto mokesčio mokėjimo terminus, leisti mokestį sumokėti per keletą kartų, taip pat gali sumažinti mokėtiną mokestį arba visai nuo jo atleisti. Mokesčio sumokėjimo terminai gali būti atidėti ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimų išdavimo. Pavyzdys 1. Asmuo B., paveldintis gyvenamąjį namą Klaipėdos rajone, privalo sumokėti 700 Eur mokestį. Atsižvelgdama į asmens B. pateiktą prašymą atidėti mokesčio sumokėjimo terminą, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą atidėti mokesčio terminą ir

5 5 leisti jį sumokėti per keletą kartų iki: Eur, Eur, , Eur. 3. Paveldėtojui, pateikusiam notarui savivaldybės tarybos sprendimą atidėti mokesčio mokėjimo terminus ar atleisti nuo jo, paveldėjimo teisės liudijimai išduodami nepaisant to, kad mokestis nesumokėtas. (2 ir 3 dalių komentaras pakeistas pagal VMI prie FM raštą Nr. ( E)RM-4563). II SKYRIUS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS, DEKLARAVIMAS IR MOKĖJIMAS 8 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas 1. Mokestį apskaičiuoja paveldėjimo teisės liudijimus išduodantys Lietuvos Respublikos įstatymų įgalioti asmenys pagal jiems pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis bei kitus dokumentus, kurių reikia nuosavybės teisei įforminti ir mokesčio lengvatoms pateisinti. 1. Pareiga apskaičiuoti mokestį nustatyta paveldėjimo teisės dokumentus išduodantiems notarams. 2. Mokestis apskaičiuojamas pagal notarams pateiktus paveldimo turto įvertinimo duomenis, t. y. pagal AVMI išduotas Paveldimo turto apmokestinamosios vertės FR0514 formos pažymas (žr. Įstatymo 5 str. komentarą). Tai, kad AVMI, nustatydama paveldimo turto apmokestinamąją vertę, į FR0514 formos pažymą įrašo sumokėtino mokesčio dydį, neatleidžia notaro nuo pareigos perskaičiuoti privalomą sumokėti mokestį. 3. Nuo mokesčio sumokėjimo atleisti Įstatymo 7 str. 1 d. 1-2 punktuose nurodyti asmenys paveldėjimo teisės liudijimus išduodantiems notarams turi pateikti giminystės ryšį su turto palikėju įrodančius dokumentus. Tais atvejais, kai turtą paveldi globėjas (rūpintojas) arba globotinis (rūpintinis), pateikiamas teismo sprendimas ar savivaldybės valdybos (mero) sprendimas (potvarkis) dėl globos (rūpybos) skyrimo. 4. Pažymėtina, kad pagal komentuojamo straipsnio 1 ir 3 dalis pareiga taikyti Įstatymo 7 str. 1 d. 1-2 punktuose nurodytas mokesčio lengvatas yra nustatyta paveldėjimo dokumentus išduodantiems notarams. Notaras nustato turtą paveldėjusio įpėdinio giminystės ryšį su turto palikėju ir įrašo tai paveldėjimo dokumentuose. Pagal Notariato įstatymo 26 str.,,pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais. Todėl mokesčio administratoriaus pareigūnas vadovaujasi Įstatymo 7 str. 1 dalies nuostatomis ir paveldėjimo dokumentuose turto palikėjo ir paveldėtojo giminystės ryšį konstatuojančiais notaro įrašais. Pavyzdys

6 6 1. Paveldėjimo dokumente nurodyta, kad mirusio asmens A. turtą (gyvenamąjį namą su priklausiniais) paveldi jo sutuoktinė B. Paveldėjimo dokumente taip pat yra įrašyta pastaba, kad ½ dalis gyvenamojo namo su priklausiniais valstybės įmonėje Registrų centras buvo įregistruota asmens Z. (mirusiojo brolio) vardu, o asmuo A. yra priėmęs palikimą po brolio Z. mirties, tačiau, nespėjęs įforminti palikimo savo vardu, mirė. Kadangi notaras paveldėjimo dokumente patvirtino, jog paveldėtoja B. paveldi savo mirusiam sutuoktiniui priklausiusį turtą (įskaitant ir ½ namo dalies, kurią šis paveldėjo po brolio mirties), vadovaujantis Įstatymo 7 str. 1 d. 1 punktu, paveldėtoja B. mokesčio mokėti neprivalo. 2. Paveldėjimo dokumente nurodyta, kad mirusio asmens A. (dėdės) turtą (55000 Lt indėlį) paveldi jo dukterėčia B. Paveldėjimo dokumente taip pat nurodyta, kad paveldėtojai B. teisė priimti palikimą perėjo mirus jos motinai (palikėjo seseriai). Atsižvelgiant į tai, kad paveldėjimo dokumente konstatuota, jog paveldėtoja B. paveldi dėdės (bet ne motinos) turtą, o brolių (seserų) vaikai (sūnėnai ir dukterėčios) pagal Įstatymo 7 str. 1 dalį nėra atleisti nuo mokesčio, tai paveldėtoja B. privalo jį sumokėti. 5. Kai turtą paveldi daugiau kaip vienas paveldėtojas, mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienam iš jų pagal jam tenkančio turto apmokestinamosios vertės dalį. Pavyzdys Asmuo A. ir asmuo B. lygiomis dalimis paveldi mirusio dėdės turtą: Eur indėlį ir Eur vertės butą. Bendra paveldimo turto vertė yra Eur. Kiekvienas iš paveldėtojų paveldi po Eur ( / 2) vertės turtą. Kiekvieno iš jų paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra Eur (56000 x 70/100). Kiekvienam paveldėtojui taikoma Įstatymo 7 str. 3 punkte nustatyta lengvata (t. y. to turto apmokestinamoji vertė mažinama 3000 Eur): Eur 3000 Eur = Eur. Apskaičiuojamas privalomas sumokėti mokestis: x 5/100 = 1810 Eur. Taigi kiekvienas paveldėtojas privalės sumokėti po 1810 Eur mokestį. (1 dalies komentaras pakeistas pagal VMI prie FM raštą Nr. ( E)RM-4563). 2. Gyventojas mokestį sumoka prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus tuos atvejus, kai savivaldybės taryba atidėjo mokesčio sumokėjimo terminus arba nuo jo atleido, bei šio straipsnio 4 dalyje numatytą atvejį. 1. Notarai, prieš išduodami paveldėjimo teisės liudijimus, privalo pareikalauti iš gyventojo dokumentų, patvirtinančių, kad mokestis yra sumokėtas, o iš gyventojų, kuriems savivaldybės taryba atidėjo mokesčio sumokėjimo terminus arba nuo jo atleido, - atitinkamo savivaldybės tarybos sprendimo. 2. Mokesčio sumokėjimo dokumentas yra kvito ar mokėjimo pavedimo originalas su banko įstaigos žyma apie sumokėjimo faktą.

7 7 Kai mokestis iš gyventojo banko įstaigoje esančios sąskaitos sumokamas internetu, mokesčio sumokėjimo dokumentas yra gyventojo sąskaitos išrašas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimo faktą. 3. Jeigu mokestis nesumokėtas, paveldėjimo teisės liudijimas neišduodamas, išskyrus tuos atvejus, kai savivaldybės taryba atidėjo mokesčio sumokėjimo terminus arba nuo jo atleido. 4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kalendoriniais metais paveldėjęs turtą užsienio valstybėse, iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais buvo paveldėtas turtas, kovo 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti vietos mokesčio administratoriui mokesčio deklaraciją ir sumokėti mokestį. 1. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta prievolė nuolatiniam Lietuvos gyventojui, paveldėjusiam turtą užsienio valstybėje, per nustatytą terminą pateikti mokesčio deklaraciją ir sumokėti mokestį. Deklaraciją pateikti privaloma neatsižvelgus į tai, ar toks turtas paveldėtas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo. 2. Pažymėtina, kad turto paveldėjimas užsienio valstybėje yra siejamas ne su palikimo atsiradimo vieta, o su užsienio valstybėje esančiu paveldėtu turtu. Vienok turto buvimas užsienio valstybėje neturi būti suprantamas vien kaip fizinis daikto buvimas toje valstybėje. Sprendžiant turto buvimo vietos klausimą yra būtina atsižvelgti ne tik į fizinį daikto buvimą konkrečioje valstybėje, bet ir į kitas aplinkybes (pavyzdžiui, valstybę, kurioje kilnojamasis daiktas yra teisiškai įregistruotas ir pan.). Pavyzdžiai 1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau šiuose pavyzdžiuose gyventojas) paveldi Kanadoje esantį gyvenamąjį namą, kitus statinius ir žemės sklypą. Šie nekilnojamieji daiktai yra paveldėti užsienio valstybėje. 2. Gyventojas paveldėjo automobilį, kuris paveldėjimo metu yra Lietuvoje, tačiau teisiškai įregistruotas Vokietijoje. Šiuo atveju paveldėtas teisiškai registruotinas kilnojamasis daiktas. Tačiau šis automobilis privalo būti registruojamas pagal Vokietijos teisės aktus, todėl laikytina, kad paveldėtas užsienio valstybėje esantis kilnojamasis daiktas, kuriam pagal tos valstybės teisės aktus yra nustatyta teisinė registracija. 3. Gyventojas paveldi mirusio Latvijos Respublikos gyventojo indėlį Šveicarijos banko sąskaitoje ir jam priklausiusį statinį Rygoje. Laikoma, kad visas šis turtas yra paveldėtas užsienio valstybėse (indėlis Šveicarijoje, statinys Latvijos Respublikoje). 4. Gyventojas paveldi butą Vilniuje ir indėlį Vokietijos banko įstaigoje. Laikoma, kad butas yra paveldėtas Lietuvoje, o indėlis Vokietijoje. 5. Gyventojas paveldi kito nuolatinio Lietuvos gyventojo turėtus vertybinius popierius (Vokietijos bendrovės X akcijas), paveldėjimo momentu buvusius Lietuvoje. Pagal Civilinį kodeksą vertybinis popierius yra dokumentas, patvirtinantis jį išleidusio asmens (emitento) įsipareigojimus šio dokumento turėtojui. Nagrinėjamu atveju akcija yra mirusio asmens teisę gauti dividendus, dalį Vokietijos įmonės turto jos likvidavimu atveju ir kitas Vokietijos teisės aktuose nustatytas teises patvirtinantis dokumentas, registruojamas (apskaitomas) bendrovių

8 8 veiklą reglamentuojančių bei kitų Vokietijos teisės aktų nustatyta tvarka, todėl laikytina, kad šis turtas yra paveldimas Vokietijoje. 3. Deklaraciją pateikti ir mokestį sumokėti privaloma iki kitų metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais turtas paveldėtas, kovo 1 dienos. Atsižvelgiant į bendrus pajamų gavimo pripažinimo principus, sąvoka,,tie kalendoriniai metais, kuriais turtas paveldėtas suprantama kaip atitinkami kalendoriniai metai, kuriais išduoti paveldėjimo teisės dokumentai (pvz., į nekilnojamąjį turtą) arba kuriais faktiškai gautas palikimas (pvz., diena, kurią į gyventojo vardu atidarytą banko sąskaitą buvo pervesti paveldėti pinigai). 4. Deklaraciją pateikti gali pats turtą paveldėjęs gyventojas arba jo įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo. Mokestis gali būti sumokėtas avansu, tais pačiais kalendoriniais metais, kada gautas palikimas. 5. Mokesčio deklaracijos formą ir jos pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. 1. Paveldimo turto mokesčio deklaracijos, kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse, paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma ir jos pildymo ir teikimo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-325. (5 dalies komentaras pakeistas pagal VMI prie FM raštą Nr. ( E)RM-4563). 9 straipsnis. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai 1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos gali atskaityti nustatyto paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo paveldimo turto, esančio toje valstybėje, jeigu ta valstybė įtraukta į finansų ministro tvirtinamą sąrašą. 1. Pagal šio straipsnio nuostatas nuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimo turto dvigubas apmokestinimas panaikinamas, įskaitant užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokestį ar jam tapatų mokestį į Lietuvoje mokėtiną paveldimo turto mokestį. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtino mokesčio sumos atskaitoma paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, sumokėta toje užsienio valstybėje, kurioje šis turtas yra. Tačiau ši taisyklė taikytina tik esant šioms (abiem) sąlygoms: 1) paveldėtas turtas yra toje užsienio valstybėje, kuri nurodyta finansų ministro įsakymu patvirtintame valstybių sąraše; 2) paveldimo turto mokestis ar jam tapatus mokestis yra sumokėtas toje užsienio valstybėje, kurioje yra šis paveldėtas turtas. 2. Užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo

9 9 nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. lk Užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma turi būti perskaičiuojama eurais pagal Europos Centrinio Banko nustatytą oficialų euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį, buvusį paveldimo (ar jam tapataus) mokesčio sumokėjimo metu. (1 dalies komentaras pakeistas pagal VMI prie FM raštą Nr. ( E)RM-4563). 2. Jeigu nuo paveldimo turto, esančio užsienio valstybėje, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma yra mažesnė, negu nustatyto paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo to paveldimo turto užsienio valstybėje, tai atskaitoma tik šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma. 1. Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo už paveldimą turtą Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma yra mažesnė negu paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo to paveldėto užsienio valstybėje esančio turto, tai gali būti atskaitoma tik Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma. Pavyzdys Apskaičiuota, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo užsienio valstybėje esančio paveldėto turto privalo sumokėti 180 Eur mokestį. Užsienio valstybėje, kurioje yra šis paveldėtas turtas ir kuri yra nurodyta finansų ministro patvirtintame užsienio valstybių sąraše, gyventojas sumokėjo paveldimo turto mokestį (ar jam tapatų mokestį) Eur. Iš apskaičiuotos 180 Eur sumos atskaitomi 180 Eur, sumokėti toje užsienio valstybėje. Vadinasi, į Lietuvos biudžetą mokėtino mokesčio nėra. 2. Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo už paveldėtą turtą pagal Įstatymą apskaičiuota paveldimo turto mokesčio suma yra didesnė negu paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, sumokėta nuo paveldėto turto toje užsienio valstybėje, kurioje jis yra, tai gali būti atskaitoma tik užsienio valstybėje (jeigu ji nurodyta minėtame finansų ministro patvirtintame sąraše) sumokėta mokesčio suma. Skirtumas tarp Įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuotos paveldimo turto mokesčio sumos ir užsienio valstybėje sumokėtos paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumos turi būti sumokamas Lietuvoje per Įstatymo nustatytą terminą. Pavyzdys Apskaičiuota, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo Australijoje esančio paveldėto turto Lietuvoje privalo sumokėti 270 Eur mokestį. Australijoje (t. y. užsienio valstybėje, nurodytoje finansų ministro patvirtintame sąraše), gyventojas sumokėjo paveldimo turto ar jam tapatų 180 Eur dydžio mokestį. Iš apskaičiuotos 270 Eur sumos atskaitoma 180 Eur suma, sumokėta Australijoje. Vadinasi, gyventojas Lietuvoje privalo sumokėti 90 Eur ( ).

10 10 (2 dalies komentaras pakeistas pagal VMI prie FM raštą Nr. ( E)RM-4563). 3. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas paveldi turtą keliose užsienio valstybėse, tai atskaitoma paveldimo turto mokesčio suma apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje yra paveldimas turtas. 1. Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kalendoriniais metais paveldi turtą keliose užsienio valstybėse, iš Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos paveldimo turto mokesčio sumos atskaitytina sumokėto paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną valstybę (nurodytą finansų ministro patvirtintame sąraše), kurioje yra paveldimas turtas. Pavyzdys Gyventojas 2018 m. paveldėjo turtą : 1) esantį Estijoje, kur sumokėjo 50 Eur paveldimo turto mokestį ar jam tapatų mokestį; 2) esantį Latvijoje, kur sumokėjo 70 Eur paveldimo turto ar jam tapatų mokestį. Apskaičiuota, kad šio gyventojo Lietuvoje sumokėtino paveldimo turto mokesčio suma sudaro: 1) nuo Estijoje esančio paveldėto turto 80 Eur; 2) nuo Latvijoje esančio paveldėto turto 40 Eur. Abi šios valstybės yra nurodytos finansų ministro patvirtintame sąraše, todėl yra pagrindas Įstatymo nustatyta tvarka atskaityti jose sumokėtą paveldimo turto (jam tapatų) mokestį. Atskaitytina sumokėto mokesčio suma apskaičiuojama atskirai pagal kiekvieną valstybę. Kadangi Estijoje sumokėto paveldimo turto (ar jam tapataus) mokesčio suma yra mažesnė už sumokėtiną Lietuvoje, tai nuo Estijoje esančio paveldėto turto Lietuvoje šis gyventojas privalės sumokėti dar 30 Eur (80 50). Latvijoje sumokėto paveldimo turto (ar jam tapataus) mokesčio suma yra didesnė (70 Eur) už sumokėtiną Lietuvoje (40 Eur) todėl iš sumokėtinos mokesčio sumos atskaitoma Latvijoje sumokėta mokesčio suma: = 0. Vadinasi, šis gyventojas Lietuvoje privalės iš viso sumokėti 30 Eur paveldimo turto mokestį. (3 dalies komentaras pakeistas pagal VMI prie FM raštą Nr. ( E)RM-4563). 4. Atskaityti iš apskaičiuotos paveldimo turto mokesčio sumos šiame straipsnyje nustatyta tvarka leidžiama tik tuo atveju, jeigu yra pateikti užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje esantį paveldimą turtą bei nuo jo apskaičiuotą ir sumokėtą nustatyto paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą.

11 11 1. Užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintas (ar jo išduotas) dokumentas apie paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimą, taip pat dokumentas apie užsienio valstybėje paveldimą turtą turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo patvirtinti vertimai bei minėti dokumentai pridėti prie deklaracijos. 10 straipsnis. Mokesčio įskaitymas Mokestis įskaitomas: 1) kai paveldimas nekilnojamasis daiktas, įskaitant atvejus, kai kartu paveldimas ir kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai, - į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas, biudžetą; 2) kai paveldimas tik kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai - į savivaldybės, kurios teritorijoje kilnojamojo daikto, vertybinių popierių, pinigų paveldėjimas įformintas, biudžetą; 3) kai paveldimas užsienio valstybėse esantis turtas, - į savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, biudžetą. 1. Tais atvejais, kai kartu su nekilnojamaisiais daiktais, esančiais skirtingose Lietuvos Respublikos vietose, paveldimas kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai, tai mokestis nuo šio kilnojamojo daikto, vertybinių popierių, pinigų proporcingai įskaitomas į biudžetą tų savivaldybių, kurių teritorijose yra nekilnojamieji daiktai. Pavyzdys Gyventojas paveldi Eur vertės butą Kėdainių rajone, Eur indėlį banko įstaigoje, Eur vertės gyvenamąjį namą Kauno raj. Bendra turto vertė Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 patvirtintomis Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėmis, apskaičiuota, kad viso turto apmokestinamoji vertė yra Eur: Eur (50000 x 30 :100) 3000 Eur = Eur. Mokėtino mokesčio dydis yra 1600 Eur: Eur x 5 : 100 = 1600 Eur. Sumokėtas mokestis, įskaitant ir nuo paveldėto indėlio sumos, turi būti įskaitytas taikant Įstatymo 10 str. 1 punkto nuostatas, t. y. į nekilnojamųjų daiktų buvimo vietos savivaldybių biudžetą. 1. Apskaičiuojama, kokia yra kiekvieno paveldimo turto elemento vertės dalis bendroje paveldimo turto vertėje: 1.1. buto: : 50000=0,24; 1.2. indėlio: : 50000=0,32; 1.3. namo: : 50000=0,44.

12 12 2. Apskaičiuojama mokėtino mokesčio suma nuo kiekvieno paveldimo turto elemento vertės: 2.1. buto: 0,24 x 1600 = 384 Eur indėlio: 0,32 x 1600 = 512 Eur; 2.3. namo: 0,44 x 1600 = 704 Eur. 3. Apskaičiuojama bendra nekilnojamųjų daiktų vertė: = Eur. 4. Apskaičiuojama kiekvieno nekilnojamojo daikto vertės dalis bendroje šių daiktų vertėje: 4.1. buto: : = 0,35; 4.2. namo: : 34000= 0, Apskaičiuojama, kokia mokėtino mokesčio suma nuo indėlio turi būti pervesta buto buvimo vietos (Kėdainių raj.) savivaldybės biudžetui: 512 Eur x 0,35 = 179,20 Eur. 6. Apskaičiuojama, kokia mokėtino mokesčio suma nuo indėlio turi būti pervesta namo (Kauno raj.) buvimo vietos savivaldybės biudžetui: 512 Eur x 0,65 = 332,80 Eur. 7. Apskaičiuojama bendra mokėtina į Kėdainių raj. savivaldybės biudžetą suma: 179, = 563,20 Eur. 8. Apskaičiuojama bendra mokėtina į Kauno raj. savivaldybės biudžetą suma: 332, = 1036,80 Eur. (straipsnio komentaras pakeistas pagal VMI prie FM raštą Nr. ( E)RM-4563). 11 straipsnis. Mokesčio išieškojimas ir grąžinimas Mokestinė nepriemoka išieškoma ir mokesčio permoka grąžinama (įskaitoma) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Nesumokėta, per mažai sumokėto mokesčio suma išieškoma, per daug sumokėto mokesčio suma grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 12 straipsnis. Atsakomybė III SKYRIUS ATSAKOMYBĖ. GINČŲ NAGRINĖJIMAS Asmenys, pažeidę šį Įstatymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 1. Šiame straipsnyje nustatyta atsakomybė notarams, privalantiems užtikrinti mokesčio sumokėjimą. Įstatyme draudžiama išduoti paveldėjimo teisės liudijimus, jeigu mokestis nėra

13 13 sumokėtas, išskyrus atvejus, kai šio mokesčio sumokėjimo terminai savivaldybės tarybos sprendimu yra atidėti arba savivaldybės tarybos sprendimu gyventojas yra atleistas nuo mokesčio mokėjimo, taip pat kai turtą paveldi Įstatymo 7 str. 1 d. 1-3 punktuose nurodyti lengvatas turintys asmenys. Notarai, išdavę paveldėjimo teisės liudijimus ir nepareikalavę sumokėti mokesčio, atsako bendrais Civiliniame kodekse atsakomybės už žalos padarymą pagrindais. 2. Paveldėjus užsienio valstybėje esantį turtą, už mokesčio deklaracijos pateikimą ir mokesčio sumokėjimą atsako turtą paveldėjęs gyventojas. Gyventojas, per Įstatymo 8 str. 4 dalyje nustatytą terminą nepateikęs mokesčio deklaracijos ir (ar) nesumokėjęs mokesčio, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 3. AVMI, nustačiusi, kad paveldėjimo teisės liudijimas išduotas nesumokėjus mokesčio ir nėra savivaldybės tarybos sprendimo atleisti nuo mokesčio sumokėjimo arba atidėti mokesčio sumokėjimo terminą, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ieškininiu pareiškimu kreipiasi į teismą dėl žalos (privalomo sumokėti mokesčio) atlyginimo. 4. AVMI, nustačiusi, kad gyventojas nepateikė mokesčio deklaracijos ir nesumokėjo mokesčio už užsienio valstybėje paveldėtą turtą, mokestį apskaičiuoja šio Įstatymo nustatyta tvarka (jeigu ši aplinkybė nustatoma ne mokesčio mokėtojo patikrinimo metu) arba Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (jeigu ši aplinkybė nustatoma mokesčio mokėtojo patikrinimo metu). 13 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas Ginčai dėl šio Įstatymo taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skundai dėl mokesčio administratoriaus, notarų bei kitų pareigūnų veiksmų ar neveikimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. 14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d. 2. Nuo 2003 m. sausio 1 d. pripažįstami netekusiais galios: 1) Lietuvos Respublikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymas (Žin., 1995, Nr ); 2) Lietuvos Respublikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr ); 3) Lietuvos Respublikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr ); 4) Lietuvos Respublikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymo 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 1997, Nr ).

14 14 1. Nuo neteko galios Paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymas. Pagal šį įstatymą buvo apmokestinamas paveldimas turtas, į kurį paveldėjimo teisės liudijimai išduoti iki Atsižvelgiant į tai, kad Paveldimo turto mokesčio įstatymas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d., pagal šį Įstatymą apmokestinamas paveldimas turtas, į kurį paveldėjimo teisės liudijimus notarai išduoda nuo 2003 m. sausio 1 d. Jeigu paveldėjimo teisės liudijimai yra išduodami po , mokestis skaičiuojamas pagal Paveldimo turto mokesčio įstatymą, nesvarbu, kada (iki ar po šios datos) turtas buvo paveldėtas. Su palikimo atsiradimo laiku (t. y. turto palikėjo mirties diena ar palikėjo paskelbimo mirusiu diena) prievolė mokėti mokestį nesiejama. 3. Pagal šį Įstatymą apmokestinamas užsienio valstybėse paveldėtas turtas, kurį gyventojas paveldėjo nuo 2003 m. sausio 1 d. Paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaro priedas

15 15 Paveldimo turto mokesčio apskaičiavimo, pažymų apie turto vertę, apmokestinamąją vertę išdavimo ir mokesčio sumokėjimo, paveldėjimo liudijimų išdavimo procedūrų aprašymas rengiamas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 4D-2018/1-883 Vilnius SKUNDO ESMĖ

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau